1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1"

Transkripcija

1 1

2 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%* Delež stroškov v čistih prihodkih (CIR) 55,8% 58,2% 57,0% 61,0% 60,9% 61,0% Kapitalska ustreznost (CAR) 10,1% 12,4% 9,7% 11,1% 12,0% 10,8% Količnik temeljnega kapitala (Tier 1) 7,6% 8,8% 7,2% 7,2% 7,8% 7,0% Pokritost kreditov z depoziti (LTD) 111,9% 110,1% 112,8% 105,4% 106,9% 106,9% Tržni delež po bilančni vsoti 26,6% 28,2% 27,3% Kazalci izkaza poslovnega izida (v mio EUR) Čiste obresti 269,3 67,8 67,1 417,3 107,4 102,0 Čisti neobrestni prihodki 158,5 35,4 30,4 218,4 48,7 42,8 Stroški 238,8 59,7 55,5 380,4 94,4 88,4 Oslabitve in rezervacije 466,8 39,7 84,9 519,4 53,9 98,0 Rezultat pred davki -277,8 3,7-43,0-266,9 9,2-39,8 Rezultat po davkih -233,2 3,4-36,5-239,2 6,1-34,6 Kazalci izkaza finančnega položaja (v mio EUR) Bilančna vsota Krediti nebančnemu sektorju Depoziti nebančnega sektorja Kapital Kapital manjšinskih lastnikov Mednarodne bonitetne ocene Moody's Fitch 1. četrtletje 1. četrtletje Ba1 A3 Ba2 BBB A- BBB * Brez upoštevanja dobička manjšinskih lastnikov. 2

3 Kazalo Poslovno poročilo 2 Predstavitev 3 Ključni dogodki 5 Finančni pregled poslovanja 5 Izkaz poslovnega izida 5 Izkaz finančnega položaja 6 Kapital in kapitalska ustreznost 8 Računovodsko poročilo 9 1

4 1 poročilo Poslovno 2

5 Predstavitev Skupina je največja slovenska bančno-finančna skupina, ki jo na dan sestavlja 49 bank in družb, njeno prisotnost na tržišču pa dopolnjujejo še podružnica in predstavništva v tujini. Bančništvo je v Skupini najpomembnejša dejavnost, ki jo zaokrožujejo ostale finančne dejavnosti, kot so lizing, faktoring, forfetiranje, zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Skupino v 13 drţavah oziroma na 14 trgih sestavlja: 11 članic in 1 podružnica v tujini v bančništvu; 9 članic v dejavnosti lizinga; 9 članic v dejavnosti faktoringa in forfetiranja; 4 članice v dejavnosti zavarovalništva; 1 članica v dejavnosti upravljanja premoženja; 15 članic v drugih dejavnostih. Slika 1: Lastniška struktura na dan Ostali delničarji 16,8% Kapitalska družba 4,0% Slovenska odškodninska družba 4,1% Republika Slovenija 45,6% Poteza naložbe - v stečaju 4,5% KBC Bank 25,0% Skupina Poslovno poročilo 3

6 Jugovzhodna Evropa Zahodna in centralna Evropa Preglednica 1: Matrika dejavnosti članic Skupine na dan Slovenija Avstrija Češka Italija Nemčija Švica Bolgarija Bosna in Hercegovina Bančništvo, Ljubljana; Banka Celje, Celje*; SIB (v likvidaciji), Ljubljana Adria Bank, Dunaj* Podruţnica Trst, Trst LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt/Main Razvojna banka, Banja Luka; Tuzlanska banka, Tuzla Lizing Leasing, Ljubljana; Leasing, Koper; Leasing, Maribor Leasing, Sofija Leasing, Sarajevo Faktoring in forfetiranje Prvi faktor, Ljubljana** InterFinanz, Praga; Factoring, Ostrava InterFinanz, Zürich Prvi faktor, Sarajevo** Zavarovalništvo Vita, Ljubljana**; Skupna pokojninska druţba, Ljubljana* Upravljanje premoţenja Skladi, Ljubljana Ostale dejavnosti Prospera Plus, Ljubljana; Propria, Ljubljana; Bankart, Ljubljana*; FIN-DO, Domžale; ICJ, Domžale**; Kreditni biro SISBON, Ljubljana*; Grušč, Nova Gorica* LHB Immobilien, Frankfurt/Main Plan, Banja Luka; CBS Invest, Sarajevo Črna gora Montenegrobanka, Podgorica Leasing, Podgorica Penzija, Podgorica*** Hrvaška Kosovo Makedonija Srbija Prishtina, Priština Tutunska banka, Skopje banka, Beograd Optima Leasing, Zagreb Lizing, Skopje Leasing, Beograd Prvi faktor, Zagreb** Prvi faktor, Skopje** InterFinanz, Beograd; Prvi faktor, Beograd** Nov penziski fond, Skopje LHB Trade, Zagreb; OL Nekretnine, Zagreb Conet (v likvidaciji), Novi Sad; Convest, Novi Sad; Srbija, Beograd * Pridružene družbe. ** Skupaj obvladovane družbe. *** Družba je že pridobila dovoljenje za delo družbe, trenutno pa je v fazi pridobivanja dovoljenja za delo pokojninskega sklada. Skupina Poslovno poročilo 4

7 Ključni dogodki 1. četrtletje: Dokapitalizacija LHB Internationale Handelsbank v višini 5 mio EUR. Znižanje bonitetne ocene obveznice s poroštvom Republike Slovenije z AA- na A s strani bonitetne agencije Fitch. Znižanje bonitetne ocene obveznice s poroštvom Republike Slovenije z A1 na A2 s strani bonitetne agencije Moody's. Podelitev nagrade s strani finančne revije Euromoney za ponudbo privatnega bančništva v kategoriji najboljša celostna storitev. Podelitev nagrade s strani finančne revije Global Finance za najboljšo banko v Sloveniji v že petnajstič zapored. Delni odkup obveznic s poroštvom Republike Slovenije višini 240 mio EUR. Finančni pregled poslovanja V 1. četrtletju je Skupina dosegla dobiček pred rezervacijami v višini 58,2 mio EUR, pa v višini 42,0 mio EUR. Na rezultat po davkih, ki v Skupini znaša -34,6 mio EUR, v pa -36,5 mio EUR, so vplivale predvsem visoko oblikovane oslabitve in rezervacije v višini 98,0 mio EUR na ravni skupine oziroma 84,9 mio EUR na ravni banke. Vseobsegajoči rezultat, ki upošteva tudi vrednotenje vrednostnih papirjev in denarnih tokov, ki se sicer izkazujejo preko kapitala, znaša v Skupini -14,9 mio EUR, v pa -16,4 mio EUR. Pri tem je potrebno poudariti številne pozitivne dejavnike, in sicer: sprejeti so bili številni ukrepi, ki so se odrazili v znižanju stroškov; skupina je nemoteno izpolnjevala likvidnostne zahteve; odobravanje kreditov je selektivno s strožjimi merili in doslednim izvajanjem politike zavarovanj. Izkaz poslovnega izida Čiste obresti Skupine v treh mesecih znašajo 102,0 mio EUR in so se v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta znižale za 5 %. Podoben trend je moč opaziti tudi v, ki je ustvarila čiste obresti v višini 67,1 mio EUR oziroma za 1 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Največji delež v strukturi čistih neobrestnih prihodkov predstavljajo opravnine, ki na ravni skupine znašajo 36,3 mio EUR, na ravni banke pa 27,8 mio EUR. Čisti neobrestni prihodki skupine sicer znašajo 42,8 mio EUR, banke pa 30,4 mio EUR. Stroški so na nivoju Skupine oziroma banke nižji za 6 % oziroma 7 % in so dosegli 88,4 mio EUR oziroma 55,5 mio EUR. Stroški dela, ki predstavljajo več kot polovico vseh stroškov, so se v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta znižali za 8 % na ravni skupine in 9 % na ravni banke. Prav tako so se znižali tudi operativni stroški, ki so v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta nižji za 3 % na ravni skupine in 5 % na ravni banke, ter stroški amortizacije, ki so nižji za 6 % v skupini in 5 % v banki. Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) za Skupino znaša 61,0 % in se je glede na enako obdobje preteklega leta poslabšal za 0,1 o.t. Nasprotno se je taisti kazalnik za izboljšal za 1,2 o.t. na 57,0 %. Kljub okrevanju gospodarstva ima kreditno tveganje še vedno močan vpliv. Posledično je Skupina v treh mesecih oblikovala za 98,0 mio EUR dodatnih oslabitev in rezervacij, kar je za 82 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta, dodatne oslabitve in rezervacije v pa znašajo 84,9 mio EUR in so za 114 % višje napram enakemu obdobju lani. Skupina Poslovno poročilo 5

8 Finančni trgi (Slovenija) Strateški tuji trgi Bančništvo na drobno (Slovenija) Ostale dejavnosti Nestrateški trgi in dejavnosti Korporativno bančništvo (Slovenija) Skupina Preglednica 2: Ključne postavke v izkazu poslovnega izida Skupina Rast v mio EUR v mio EUR v mio EUR v mio EUR Čiste obresti 67,8 67,1-1% 107,4 102,0-5% Čisti neobrestni prihodki 35,4 30,4-14% 46,5 42,8-8% Čiste opravnine 28,6 27,8-3% 37,2 36,3-2% Prejete dividende 3,2 1,1-66% 0,0 0,0-55% Čisti prihodki iz finančnih poslov -0,5-0,5 12% 0,8 1,3 63% Čisti drugi prihodki 3,5 1,9-46% 8,4 5,1-40% Čisti prihodki skupaj 102,6 97,5-5% 153,9 144,8-6% Stroški -59,7-55,5-7% -94,4-88,4-6% Stroški dela -33,8-30,9-9% -51,9-47,7-8% Operativni stroški -17,9-17,1-5% -28,5-27,6-3% Amortizacija -8,0-7,6-5% -14,1-13,2-6% Rezultat iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (kapitalska metoda) ,5 1,8 21% Rezultat pred rezervacijami 42,9 42,0-2% 61,0 58,2-5% Oslabitve in rezervacije -39,7-84,9 114% -53,9-98,0 82% Oslabitev finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo, vrednotenih preko kapitala -4,7-4,2-11% -4,7-4,2-11% Kreditne oslabitve in rezervacije -34,5-74,8 117% -48,9-93,8 92% Druge oslabitve in rezervacije 0,0-5,9 - -0,4 0,0-100% Rezultat pred davki 3,7-43,0-1262% 7,0-39,8-667% Davki iz dohodka -0,3-6,5-2,9-5,3 - Rezultat manjšinskih lastnikov ,2 0,2 0% Rezultat po davkih 3,4-36,5-1167% 3,9-34,6-986% Učinki pripoznani preko kapitala -0,7 20,0 - -1,2 19,7 - - iz naslova varovanja denarnih tokov 1,4 0,1-1,4 0,1 - - iz naslova finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo -2,1 19,9 - -2,7 24,7 - - drugo 0,0 0,0-0,3-5,1 - Vseobsegajoči rezultat 2,7-16,4-703% 2,7-14,9-652% Rast Slika 2: Struktura rezultata pred davki v prvih treh mesecih v mio EUR ,8 2,1 1,5-0,03-12, ,8-39,8-50 Skupina Poslovno poročilo 6

9 Izkaz finančnega poloţaja Bilančna vsota Skupine konec 1. četrtletja znaša ,2 mio EUR in je za 2 % višja kot ob koncu preteklega leta, medtem ko je bilančna vsota porasla za 4 % in dosegla ,4 mio EUR. Poslovanje Skupine še vedno zaznamuje stagnacija kreditne rasti. Posledice recesije v realnem sektorju so se kazale v poslabševanju portfelja naložb skupine in posledično v potrebi po reprogramiranju kreditov v sektorjih, ki so bili z recesijo najbolj prizadeti. Skupina je povečala zahteve po zavarovanjih in poostrila kriterije glede upravičenosti projektov, obenem pa je tudi pospešila oblikovanje oslabitev in rezervacij, saj se je v negotovih gospodarskih razmerah kakovost zavarovanj zmanjšala. Krediti nebančnemu sektorju tako ob koncu 1. četrtletja znašajo ,6 mio EUR za skupino in 8.346,9 mio EUR za banko, kar pomeni, da so se v primerjavi s koncem preteklega leta zmanjšali za 1 % tako na ravni skupine kot tudi banke. Na drugi strani so se depoziti nebančnega sektorja v Skupini zmanjšali za 3 % in dosegli 9.934,5 mio EUR, v pa so upadli za 2 % in dosegli 7.401,5 mio EUR. Znižanje depozitov nebančnega sektorja je predvsem posledica padca depozitov države. Kazalnik pokritosti kreditov nebančnemu sektorju z depoziti nebančnega sektorja (LTD) za Skupino se je v treh mesecih povečal za 1,5 o.t. in dosegel 106,9 %, za pa se je v istem obdobju povečal za 0,9 o.t. in konec marca znašal 112,8 %. Preglednica 3: Ključne postavke v izkazu finančnega poloţaja AKTIVA Izvedeni finančni instrumenti 4.767, ,5-5% 4.774, ,3-5% Skupina Poslovno poročilo Rast v mio EUR v mio EUR v mio EUR v mio EUR Denarna sredstva 305,0 554,0 82% 833,9 917,9 10% Krediti bankam 594, ,8 75% 783, ,7 61% Krediti nebančnemu sektorju 8.461, ,9-1% , ,6-1% Bruto krediti nebančnemu sektorju 9.515, ,1-1% , ,7-1% - gospodarstvo 7.108, ,8 0% 9.067, ,9-1% - država 199,9 197,3-1% 309,6 321,6 4% - gospodinjstva 2.207, ,1-1% 2.936, ,2-1% Oslabitve 1.053, ,2 6% 1.565, ,1 4% Finančna sredstva 2.675, ,1-1% 3.139, ,5-1% - namenjena trgovanju 179,5 309,8 73% 179,7 310,3 73% - razpoložljiva za prodajo in v posesti do zapadlosti 2.495, ,2-6% 2.959, ,1-6% Dolgoročne naložbe v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe 548,0 542,1-1% 105,3 108,8 3% Osnovna sredstva 147,4 144,3-2% 328,4 324,8-1% Naložbene nepremičnine 58,8 66,5 13% Neopredmetena sredstva 62,4 58,9-6% 130,3 125,4-4% Druga aktiva 185,7 198,4 7% 316,2 306,2-3% Aktiva skupaj , ,4 4% , ,2 2% PASIVA Skupina Depoziti nebančnega sektorja 7.562, ,5-2% , ,5-3% - gospodarstvo 1.194, ,3 1% 2.391, ,5-2% - država 944,8 784,4-17% 1.157,6 959,5-17% - gospodinjstva 5.422, ,8 0% 6.647, ,4 0% Depoziti bank 119,0 153,7 29% 140,9 151,9 8% Dolžniški vrednostni papirji 1.235,0 983,3-20% 1.232,9 990,4-20% Najeti krediti 2.053, ,4 46% 2.722, ,0 32% Druga pasiva 302,4 311,0 3% 371,4 382,9 3% Podrejeni dolg 750,9 754,0 0% 783,6 786,5 0% Kapital 956,9 940,4-2% 976,1 961,2-2% Kapital manjšinskih lastnikov ,6 21,8 1% Pasiva skupaj , ,4 4% , ,2 2% POTENCIALNE OBVEZNOSTI 7.248, ,9-4% 7.307, ,7-4% Garancije in menice 1.433, ,4-1% 1.318, ,0-1% Akreditivi - rizični 4,3 3,8-12% 10,1 11,3 12% Nečrpani krediti in limiti 1.043, ,2-2% 1.204, ,0-6% Rast

10 Slika 3: Struktura bilančne vsote na dan Korporativno bančništvo (Slovenija) 18,3% Strateški tuji trgi 16,5% Nestrateški trgi in dejavnosti 8,1% Ostale dejavnosti 1,7% Bančništvo na drobno (Slovenija) 27,6% Finančni trgi (Slovenija) 27,8% Kapital in kapitalska ustreznost Kapital za obvladovanje tveganj Skupine je po stanju na dan ocenjen na 1.469,5 mio EUR in je za 30,5 mio EUR nižji kot ob koncu leta. Na isti dan je kapitalska ustreznost (CAR) skupine ocenjena na 10,8 % in je za 0,3 o.t. nižja kot konec preteklega leta, medtem ko je količnik temeljnega kapitala (Tier 1) ocenjen na 7,0 % in se je napram koncu leta znižal za 0,2 o.t. Kapital za obvladovanje tveganj po stanju na dan znaša 986,8 mio EUR in je za 29,8 mio EUR nižji kot konec leta. Na isti dan kapitalska ustreznost (CAR) banke znaša 9,7 % in je za 0,4 o.t. nižja kot konec predhodnega leta, medtem ko količnik temeljnega kapitala (Tier 1) znaša 7,2 % in se je v primerjavi s koncem leta znižal za 0,4 o.t. Skupina Poslovno poročilo 8

11 2 poročilo Računovodsko Skupina Poslovno poročilo 9

12 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine pripravljeni v skladu z MRS 34»Medletno računovodsko poročanje«1

13 Kazalo ZGOŠČENI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZGOŠČENI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZGOŠČENI IZKAZ FINANČNEGA POLOŢAJA ZGOŠČENI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZGOŠČENI IZKAZ DENARNIH TOKOV POJASNILA K ZGOŠČENIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM OSNOVNI PODATKI POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE Izjava o skladnosti Računovodske usmeritve SPREMEMBE V SESTAVI SKUPINE DOGODKI PO KONČANEM OBDOBJU POROČANJA RAZKRITJA K ZGOŠČENEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA Prihodki in odhodki od obresti Čiste opravnine Realizirane čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni odhodki Administrativni stroški Rezervacije Oslabitve Dobiček na delnico RAZKRITJA K ZGOŠČENEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŢAJA Finančna sredstva, namenjena trgovaju Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Krediti Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Gibanje popravkov vrednosti kreditov bankam in kreditov strankam, ki niso banke Pomembnejši prenosi finančnih instrumentov med nivoji vrednotenja Depoziti, krediti in izdani vrednostni papirji Podrejene obveznosti Rezervacije Davčni učinki povezani s sestavinami drugega vseobsegajočega donosa Kapital Kapitalska ustreznost Zunajbilančne obveznosti DRUGA RAZKRITJA Razkritja glede povezanih oseb Segmentna analiza Odvisne družbe Kazalo 11

14 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz poslovnega izida Pojasnila Skupina Prihodki iz obresti in podobni prihodki Odhodki za obresti in podobni odhodki 5.1. ( ) ( ) ( ) ( ) Čiste obresti ======== ======== ======== ======== Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) 5.2. (5.459) (5.956) (10.536) (10.518) Čiste opravnine (provizije) ======== ======== ======== ======== Realizirane čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po 5.3. pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (3.340) 130 (3.036) 622 Čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 5.4. (2.220) (696) Čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida - (1.206) 80 (1.217) Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji (188) Čisti dobički/(izgube) iz tečajnih razlik (2.422) (3.273) Čiste (izgube)/dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (8) 17 (20) (76) Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni odhodki 5.6. (1.363) (519) (2.451) (1.599) Administrativni stroški 5.7. (47.963) (51.733) (75.228) (80.396) Amortizacija (7.581) (7.952) (13.157) (14.052) Rezervacije 5.8. (11.618) (35.994) (13.173) (35.925) Oslabitve 5.9. (73.319) (3.705) (84.851) (18.014) Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 92 - (109) 38 (IZGUBA)/DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (42.965) (39.798) ======== ======== ======== ======== Davek iz dohodka (331) (2.867) ČISTA (IZGUBA)/DOBIČEK OBDOBJA (36.451) (34.465) ======== ======== ======== ======== Lastnikov obvladujoče banke (36.451) (34.616) Manjšinskih lastnikov Osnovna in popravljena čista (izguba)/dobiček na delnico (v EUR na delnico) (3,31) 0,39 (3,14) 0,44 Skupina Računovodsko poročilo 12

15 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz vseobsegajočega donosa Pojasnilo Skupina Čista (izguba)/dobiček obdobja po obdavčitvi (36.451) (34.465) Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (697) (611) Čisti dobički, pripoznani v preseţku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naloţb v druţbe v tujini Dobički, pripoznani v presežku iz prevredotenja Čiste (izgube)/dobički, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala - - (5.077) 691 (Izgube)/dobički, pripoznani v presežku iz prevrednotenja - - (5.077) 691 Čisti dobički, pripoznani v preseţku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov (Izgube)/dobički pripoznane v presežku iz prevrednotenja (319) 915 (319) 915 Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v izkaz poslovnega izida Čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoloţljivimi za prodajo (2.618) (1.942) Dobički/(izgube), pripoznane v presežku iz prevrednotenja (7.152) (5.984) Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v izkaz poslovnega izida Pripadajoči čisti dobički/(izgube), pripoznane v preseţku iz prevrednotenja in zadrţanem dobičku v zvezi z naloţbami v kapital pridruţenih in skupaj obvladovanih druţb, obračunanih po kapitalski metodi (1.267) Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 6.8. (5.003) 219 (6.568) 205 Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi (16.451) (14.696) Lastnikov obvladujoče banke (16.451) (14.909) Manjšinskih lastnikov Skupina Računovodsko poročilo 13

16 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz finančnega poloţaja Skupina Pojasnila Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Finančne naložbe v posesti do zapadlosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Nekratkoročna sredstva in skupina za odtujitev v posesti za prodajo Zastavljena sredstva 6.5.c) Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih družb Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb Terjatve za davek iz dohodka Terjatve za odloženi davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA ========== ========== ========== ========== Finančne obveznosti do centralnih bank Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Depoziti bank 6.5.a) Krediti bank 6.5.b) Depoziti strank, ki niso banke 6.5.a) Krediti strank, ki niso banke 6.5.b) Izdani vrednostni papirji 6.5.d) Podrejene obveznosti Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja 6.5.c) Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Rezervacije Obveznosti za davek iz dohodka Obveznosti za odloženi davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI ========== ========== ========== ========== DELNIŠKI KAPITAL Osnovni kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja (21.226) (41.226) (33.235) (52.942) Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (36.451) - (3.732) Lastni deleži (2.048) (2.048) (2.048) (2.048) Kapital manjšinskih lastnikov SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL ========== ========== ========== ========== Skupina Računovodsko poročilo 14

17 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz sprememb lastniškega kapitala Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži kapital Stanje 1. januar (41.226) (2.048) Čista izguba obdobja (36.451) - (36.451) - Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi (36.451) - (16.451) Stanje 31. marec (21.226) (36.451) (2.048) Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži kapital Stanje 1. januar (2.048) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos - - (697) (697) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi - - (697) Stanje 31. marec (2.048) Skupina Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Kapital Kapital Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži lastnikov manjšinskih kapital obvladujoče lastnikov banke Stanje 1. januar (52.942) (2.048) Čista izguba obdobja (34.616) - (34.616) 151 (34.465) - Drugi vseobsegajoči donos Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi (34.616) - (14.909) 213 (14.696) Stanje 31. marec (33.235) (3.732) (2.048) Skupina Osnovni Kapitalske Presežek iz Rezerve iz Zadržani Lastni Kapital Kapital Skupaj kapital rezerve prevrednotenja dobička dobiček deleži lastnikov manjšinskih kapital obvladujoče lastnikov banke Stanje 1. januar (9.724) (2.048) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos - - (398) (398) (213) (611) Vseobsegajoči donos obdobja po obdavčitvi - - (398) Drugo* (2.596) - (2.596) (132) Stanje 31. marec (10.122) (2.048) *Transakcije z manjšinskimi lastniki. Skupina Računovodsko poročilo 15

18 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Zgoščeni Izkaz denarnih tokov Skupina DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU Prejete obresti Plačane obresti (94.688) ( ) ( ) ( ) Prejete dividende Prejete provizije Plačane provizije (8.951) (10.251) (14.014) (14.895) Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti (3.028) - (2.994) - skozi izkaz poslovnega izida Čiste izgube iz trgovanja (2.966) (2.361) Plačila zaposlencem in dobaviteljem (50.634) (59.736) (79.731) (88.019) Drugi prejemki Drugi izdatki (698) (1.506) (2.201) (2.523) Plačani davek iz dohodka pravnih oseb - (123) (1.171) (1.314) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti Povečanja poslovnih sredstev (72.676) (98.229) (8.698) (74.932) Čisto povečanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju ( ) (83.676) ( ) (82.162) Čisto zmanjšanje/(povečanje) finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz (421) poslovnega izida Čisto zmanjšanje/(povečanje) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo ( ) ( ) Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov ( ) ( ) Čisto zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo Čisto povečanje drugih sredstev (2.381) (15.857) (473) (14.642) Povečanje poslovnih obveznosti Čisto povečanje finančnih obveznosti do centralnih bank Čisto (zmanjšanje)/povečanje vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti ( ) ( ) Čisto zmanjšanje izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti ( ) (42.100) ( ) (44.656) Čisto (zmanjšanje)/povečanje drugih obveznosti (1.461) (2.954) Neto denarni tokovi pri poslovanju DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU Prejemki pri naloţbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki pri prodaji in likvidaciji naložb v kapital odvisnih družb, zmanjšani za denarne ustreznike Prejemki ob unovčitvi in prodaji finančnih naložb v posesti do zapadlosti Izdatki pri naloţbenju (33.634) ( ) (30.784) ( ) Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin (1.284) (5.582) (3.128) (6.880) Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev (1.977) (2.513) (2.283) (2.837) Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih družb in dokapitalizacija odvisnih družb (5.000) (372) - - Izdatki za nakup finančnih naložb v posesti do zapadlosti (25.373) ( ) (25.373) ( ) Neto denarni tokovi pri naloţbenju (60.108) (60.844) DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU Prejemki pri financiranju Prejemki od izdaje delnic Izdatki pri financiranju - (5.000) - (24.000) Odplačila podrejenih obveznosti - (5.000) - (24.000) Neto denarni tokovi pri financiranju Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (1.439) (979) (2.636) (3.152) Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja Skupina Računovodsko poročilo 16

19 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA Uprava potrjuje računovodske izkaze in Skupine za obdobje končano na dan 31. marec. Uprava je odgovorna za pripravo medletnega računovodskega poročila in Skupine v skladu z MRS 34»Medletno računovodsko poročanje«. Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi in Skupine izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju ter v skladu z veljavno zakonodajo in z MRS 34»Medletno računovodsko poročanje«. Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. Uprava Guy Snoeks Robert Kleindienst Marko Jazbec David Benedek Božo Jašovič član uprave član uprave član uprave član uprave predsednik uprave Skupina Računovodsko poročilo 17

20 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine Pojasnila k zgoščenim računovodskim izkazom OSNOVNI PODATKI Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju ) je slovenska delniška družba, ki opravlja univerzalne bančne posle. Skupino sestavlja in odvisne družbe v trinajstih državah. je registrirana in locirana v Sloveniji. Poslovni naslov je Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana. Delnice ne kotirajo na borzi. Največja delničarja na dan 31. marca sta Republika Slovenija, ki ima v lasti 45,62 % delnic (31. december : 45,62 %), in KBC Bank N.V., Bruselj (v nadaljevanju KBC Banka), ki ima v lasti 25,00 % delnic (31. december : 25,00 %). Republika Slovenija skupaj s svojimi povezanimi družbami predstavlja končno obvladujoče podjetje na dan 31. marec (31. december : Republika Slovenija). Vsi zneski v računovodskih izkazih in njihovih pojasnilih so izraženi v tisoč evrih, razen če ni navedeno drugače. POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE 2.1. Izjava o skladnosti Medletni zgoščeni računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnim računovodskim standardom 34 Medletno računovodsko poročanje. Medletne zgoščene računovodske izkaze je zato potrebno brati v povezavi z revidiranimi letnimi računovodskimi izkazi za Skupino in d.d. za leto, ki so bili pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju EU) Računovodske usmeritve Za pripravo zgoščenih medletnih računovodskih izkazov so uporabljene enake računovodske usmeritve, kot pri sestavi računovodskih izkazov za leto, razen spodaj opisanega. Medletno merjenje davka Medletni davki iz dohodka so razmejeni z uporabo efektivne davčne stopnje, s katero bi bil obdavčen pričakovani celoletni dobiček, kar je ocenjeno tehtano povprečje letne efektivne davčne stopnje davka iz dohodka, apliciranega na dobiček pred davkom medletnega obdobja. Tečajne razlike na oblikovane popravke vrednosti finančnih sredstev, merjenjih po odplačni vrednosti Tečajne razlike na oblikovane popravke vrednosti finančnih sredstev, merjenjih po odplačni vrednosti, so se v preteklih obdobjih pripoznavale v izkazu poslovnega izida med oslabitvami. V letu je Skupina spremenila računovodsko usmeritev in omenjene tečajne razlike prikazuje med čistimi izgubami/dobički iz tečajnih razlik. V so pozitivne tečajne razlike od popravkov vrednosti finančnih sredstev, merjenjih po odplačni vrednosti znašale tisoč EUR (: 552 tisoč EUR) in v Skupini tisoč EUR (: negativne v višini tisoč EUR). Računovodski standardi ter dopolnitve in pojasnila k obstoječim standardom, ki jih EU še ni potrdila - MSRP 9 Finančni instrumenti. Vpeljava MSRP 9 je obvezna s 1. januarjem 2015, z možnostjo predčasne vpeljave. Skupina preučuje posledice novega standarda na računovodske izkaze in postavlja časovni okvir, v katerem bo novosti vpeljala. - MRS 32 (dopolnitev) - Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti (velja za letna obdobja od 1. januarja 2013). - MSRP 7 (dopolnitev) Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti (velja za letna obdobja od 1. januarja 2013). Skupina Računovodsko poročilo 18

21 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine - MRS 1 (sprememba) - Predstavljanje računovodskih izkazov (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija ali kasneje). - MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 11 Skupni podvigi, MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih podjetjih, prenovljena različica MRS 27 Ločeni računovodski izkazi, ki je bil spremenjen zaradi izdaje MSRP 10, vendar pa ohranja obstoječa navodila za pripravo ločenih računovodskih izkazov, ter prenovljena različica MRS 28 Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige, ki je bil spremenjen zaradi skladnosti s spremembami na podlagi izdaje MSRP 10 in MSRP 11. Navedeni standardi veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje, pri čemer je uporaba pred tem datumom dovoljena, če se takrat uporabijo tudi vsi drugi navedeni standardi. Vendar pa lahko podjetja pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov uporabijo katere koli zahteve glede razkrivanja, določene v MSRP 12, ne da bi predčasno uvedla MSRP 12. Skupina trenutno ocenjuje potencialni vpliv sprejetja navedenih standardov na njene konsolidirane računovodske izkaze. - MSRP 13 (nov standard) Merjenje poštene vrednosti (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali pozneje). - Druge spremembe in dopolnitve standardov ter pojasnila: spremembe MRS 19 Zaslužki zaposlencev, ki se nanašajo na pripoznavanje in merjenje obvez za določene zaslužke ter na razkritje vseh zaslužkov zaposlencev, spremembe MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki se nanašajo na hudo hiperinflacijo in odpravo fiksnih datumov za pripravljavce, ki prvikrat uporabljajo MSRP, spremembe MRS 12 Davek iz dobička, ki se nanašajo na povrnitev vrednosti osnovnih sredstev naložbenih nepremičnin, izkazanih po pošteni vrednosti, sprememba OPMSRP 20 Stroški odstranjevanja krovne plasti v proizvodni fazi dnevnega kopa ter spremembe MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja glede prospektivne uporabe standarda za prejete kredite države predvidoma ne bodo vplivale na računovodske izkaze Skupine. ocenjuje učinke novih računovodskih standardov na svoje računovodske izkaze. Skupina Računovodsko poročilo 19

22 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine SPREMEMBE V SESTAVI SKUPINE Spremembe v obdobju končanem na dan 31. marec a) Povečanje kapitala: - Povečanje kapitala z denarjem v višini 5 mio EUR je bilo registrirano v LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt. b) Ostale spremembe: - Tuzlanska Banka, Tuzla se je preimenovala v Banka, Tuzla. Spremembe v letu a) Povečanje kapitala: - Povečanje kapitala z denarjem v višini tisoč EUR je bilo registrirano v Leasing, Ljubljana, Leasing, Sarajevo, Optimo Leasing, Zagreb, LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt, Factoring Ostrava, Leasing Maribor, Maribor, Nov penziski fond, Skopje in LHB Trade, Zagreb. - Povečanje kapitala s konverzijo kredita v višini tisoč EUR je bilo registrirano v Srbijo, Beograd in Factor, Bratislava. b) Ostale spremembe: - Leasing, Ljubljana je prodal 100 % lastniški delež v Leasing, Sarajevo. - Interfinanz, Zürich je prodal 26,72 % lastniški delež v Tutunsko banko, Skopje. - V Novi Penziji, Beograd, Factor, Bratislava in Tutunskabroker, Skopje je postopek likvidacije zaključen. - je prodala 97,10 % lastniški delež v Banko Sofia, Sofija. - Ustanovljen je bil Kreditni biro Sisbon, Ljubljana. Vpisni vložek ustanovitve podjetja je znašal 3,5 tisoč EUR. Lastniški delež v Kreditni biro Sisbon, Ljubljana je 29,68 %. DOGODKI PO KONČANEM OBDOBJU POROČANJA Leasing Koper, Koper in Leasing Maribor, Maribor se bosta pripojila k Leasing, Ljubljana. Vpis pripojitve v sodni register je bil izveden 3. maja z obračunskim datumom 31. december. Skupina Računovodsko poročilo 20

23 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine RAZKRITJA K ZGOŠČENEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 5.1. Prihodki in odhodki od obresti Prihodki iz obresti in podobni prihodki Skupina Krediti strankam, ki niso banke Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Finančne naložbe v posesti do zapadlosti Krediti bankam Vloge pri centralnih bankah SKUPAJ ======= ======= ======= ======= Odhodki za obresti in podobni odhodki Depoziti strank, ki niso banke Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Izdani vrednostni papirji Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Krediti bank Podrejene obveznosti Depoziti bank Krediti strank, ki niso banke Druge obveznosti SKUPAJ ======= ======= ======= ======= ČISTE OBRESTI ======= ======= ======= ======= Skupina Računovodsko poročilo 21

24 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 5.2. Čiste opravnine Prihodki iz opravnin Skupina Kartično in bankomatsko poslovanje Plačilni promet Tekoči računi strank Dana jamstva Investicijsko bančništvo Bančno zavarovalništvo Upravljanje pooblaščenih investicijskih družb Druge storitve SKUPAJ ======= ======= ======= ======= Odhodki iz opravnin Kartično in bankomatsko poslovanje Plačilni promet Investicijsko bančništvo Prejeta jamstva Jamstva vlog vlagateljev Druge storitve SKUPAJ ======= ======= ======= ======= ČISTE OPRAVNINE ======= ======= ======= ======= 5.3. Realizirane čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Skupina Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Finančne naložbe v posesti do zapadlosti (1.253) - (1.253) - Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti (2.268) - (2.191) - SKUPAJ (3.340) 130 (3.036) 622 ======== ======== ======== ======== Skupina Računovodsko poročilo 22

25 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 5.4. Čiste (izgube)/dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Skupina Nakup in prodaja tujih valut Dolžniški vrednostni papirji 72 (43) 330 (30) Lastniški vrednostni papirji in deleži 915 (2.569) 915 (2.558) Izvedeni finančni instrumenti (4.036) (4.201) SKUPAJ (2.220) (696) ======== ======== ======== ======== 5.5. Drugi poslovni prihodki Skupina Prihodki od nebančnih storitev Najemnine od naložbenih nepremičnin Drugi poslovni prihodki SKUPAJ ======= ======= ======= ======= 5.6. Drugi poslovni odhodki Skupina Članarine Davki in druge dajatve Drugi poslovni odhodki SKUPAJ ======= ======= ======= ======= Skupina Računovodsko poročilo 23

26 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 5.7. Administrativni stroški Skupina Stroški dela Splošni in administrativni stroški SKUPAJ ======= ======= ======= ======= 5.8. Rezervacije Skupina Rezervacije za prevzete obveznosti Druge rezervacije 3 - (22) 46 SKUPAJ ======= ======= ======= ======= 5.9. Oslabitve Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Skupina Računovodsko poročilo 24 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Krediti bankam (pojasnilo ) 18 8 (356) (744) Krediti strankam, ki niso banke (pojasnilo ) (600) Druga finančna sredstva 563 (367) Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Drugo SKUPAJ ======= ======= ======= ======= Skupina

27 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine V obdobju končanem 31. marca je evidentirala oslabitve kapitalskih naložb v odvisni družbi LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt in Leasing, Sarajevo Dobiček na delnico Osnovni dobiček na delnico je izračunan z delitvijo čistega poslovnega izida s tehtanim povprečnim številom izdanih navadnih delnic, znižanih za lastne delnice. Skupina Čista (izguba)/dobiček (v tisoč EUR) (36.451) (34.616) Tehtano povprečno število navadnih delnic (v tisočih) Osnovna in popravljena (izguba)/dobiček na delnico (v EUR na delnico) (3,31) 0,39 (3,14) 0,44 Podrejeni krediti in izdani podrejeni dolžniški vrednostni papirji ne nosijo pravice do zamenjave za kapital in torej posledično ne predstavljajo novih potencialnih navadnih delnic. Skupina Računovodsko poročilo 25

28 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine RAZKRITJA K ZGOŠČENEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŢAJA 6.1. Finančna sredstva, namenjena trgovaju Skupina Izvedeni finančni instrumenti Zamenjave Opcijske pogodbe Terminski posli Skupaj izvedeni finančni instrumenti Vrednostni papirji Obveznice Delnice Zakladne menice Komercialni zapisi Drugi vrednostni papirji Skupaj vrednostni papirji SKUPAJ ====================== =========== =========== 6.2. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Skupina Obveznice Blagajniški zapisi Delnice Zakladne menice SKUPAJ ========= ========= ================== Skupina Računovodsko poročilo 26

29 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 6.3. Krediti Krediti bankam Skupina Krediti Vezane vloge Vloge na vpogled Začasno kupljeni vrednostni papirji Terjatve iz danih jamstev Odkupljene terjatve Terjatve iz finančnega najema Popravki vrednosti (pojasnilo ) (2.233) (2.232) (17.736) (18.153) SKUPAJ ======== ======== ======== ======== Krediti strankam, ki niso banke Skupina Krediti Terjatve iz finančnega najema Okvirni krediti Terjatve iz danih jamstev Posojilne kartice Začasno kupljeni vrednostni papirji Popravki vrednosti (pojasnilo ) ( ) ( ) ( ) ( ) SKUPAJ ========= ========= ========= ========= Gibanje popravkov vrednosti kreditov bankam in kreditov strankam, ki niso banke Skupina Banke Stranke, ki niso banke Banke Stranke, ki niso banke Stanje 1. januar Tečajne razlike na otvoritvena stanja odvisnih družb (482) (2.581) Oslabitve (pojasnilo 5.9.) (600) (356) (744) Odpisi - - (431) (399) - - (15.084) (661) Tečajne razlike (17) (74) (1.394) (316) (173) 105 (1.604) Stanje 31. marec ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= Skupina Računovodsko poročilo 27

30 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 6.4. Pomembnejši prenosi finančnih instrumentov med nivoji vrednotenja Finančna sredstva Finančni inštrumenti za trgovanje Dolžniški inštrumenti in Skupina 1. raven 2. raven 3. raven iz na iz na iz na Februarja so se finančna sredstva, namenjena trgovanju, uvrstila na borzo zaradi česar so bila prerazvrščena iz 2. ravni v 1. raven. V prvem trimesečju leta oziroma Skupina ni imela prerazvstitev finančnih sredstev med nivoji vrednotenja Depoziti, krediti in izdani vrednostni papirji a) Depoziti bank in strank, ki niso banke Skupina Vloge na vpogled - bank strank, ki niso banke Prejeti depoziti - bank strank, ki niso banke SKUPAJ ========= ========= ========= ========= b) Krediti bank in strank, ki niso banke Skupina Krediti - bank strank, ki niso banke SKUPAJ ======== ======== ======== ======== Skupina Računovodsko poročilo 28

31 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine c) Sredstva, zastavljena za obveznosti in Skupina Zastavljena sredstva Obveznosti Finančne naložbe v posesti do zapadlosti Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Finančna sredstva, namenjena trgovanju SKUPAJ ======== ======== ======== ======== d) Izdani vrednostni papirji Knjigovodska vrednost izdanih obveznic - trguje na aktivnih trgih v % Obveznice - s fiksno obrestno mero 92,05 93,66 92,11 93,65 - s spremenljivo obrestno mero 7,95 6,34 7,89 6,35 100,00 100,00 100,00 100,00 ================ ================ Skupina je izvedla predčasni odkup lastnih obveznic v nominalni vrednosti 257 mio EUR. Učinek pri odkupu je izkazan v izkazu poslovnega izida med realiziranimi izgubami iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida. Skupina Računovodsko poročilo 29

32 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 6.6. Podrejene obveznosti Podrejeni krediti Valuta Datum zapadlosti Obrestna mera EUR mesečni EURIBOR + 5,1 % p.a. do , nato 6- mesečni EURIBOR + 8,5 % p.a. EUR EURIBOR + 0,45 % p.a. do 14.6., nato EURIBOR +1,1 % p.a. EUR mesečni EURIBOR + 0,48 % p.a. do 27.6., nato 3- mesečni EURIBOR + 1,98 % p.a. EUR mesečni EURIBOR + 4,2 % p.a. do , nato 6- mesečni EURIBOR + 6,3 % p.a. EUR mesečni EURIBOR % p.a. do , nato 6- mesečni EURIBOR % p.a. EUR - 3-mesečni EURIBOR + 0,95 % p.a. do 24.7., nato 3- mesečni EURIBOR + 1,7 % p.a. Skupina Knjigovodska vrednost Nominalna vrednost Knjigovodska vrednost Nominalna vrednost Knjigovodska vrednost Nominalna vrednost Knjigovodska vrednost Nominalna vrednost Podrejene obveznice EUR EURIBOR + 1,5 % p.a EUR mesečni EURIBOR + 1,4 % p.a EUR ,0 % EUR ,25 % EUR - 3-mesečni EURIBOR + 1,6 % p.a. do , nato 3- mesečni EURIBOR + 3,1 % p.a EUR - 6-mesečni EURIBOR + 1,68 % p.a. do , nato 6- mesečni EURIBOR + 2,68 % p.a SKUPAJ ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= Skupina Računovodsko poročilo 30

33 Zgoščeni medletni računovodski izkazi d.d. in Skupine 6.7. Rezervacije Skupina Rezervacije za prevzete obveznosti (pojasnilo 6.11.) Rezervacije za ugodnosti zaposlenih Rezervacije za reorganizacijo Rezervacije iz naslova Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme Druge rezervacije SKUPAJ ======= ======= ======= ======= 6.8. Davčni učinki povezani s sestavinami drugega vseobsegajočega donosa Pred davki Davek Po davkih Pred davki Davek Po davkih Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo (4.973) (2.618) 559 (2.059) Varovanje denarnih tokov 153 (30) (340) SKUPAJ (5.003) (916) 219 (697) ======= ======= ======= ======= ======= ======= Skupina Pred davki Davek Po davkih Pred davki Davek Po davkih Varovanje neto naložb v družbe v tujini 10 (2) Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo (6.126) (1.942) 296 (1.646) Varovanje denarnih tokov 153 (30) (340) Tečajne razlike pri konsolidaciji (5.077) - (5.077) Delež drugega vseobsegajočega donosa pridruženih in skupaj obvladovanih družb (410) (1.267) 249 (1.018) SKUPAJ (6.568) (816) 205 (611) ======= ======= ======= ======= ======= ======= 6.9. Kapital a) Knjigovodska vrednost delnice Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. marec znaša 85,29 EUR, na konsolidiranem nivoju pa 87,17 EUR. Izračunana je kot razmerje med knjigovodsko vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic, pri čemer so izvzete lastne delnice. Skupina Računovodsko poročilo 31

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec 2010 1 Vsebina stran 1 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ------------------------------------------------------ 3 1.1 KONSOLIDIRAN IZKAZ

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

VITA COMMERCE, d

VITA COMMERCE, d NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2005 KAZALO Poslovno poročilo Predstavitev družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

TRIGLAV,

TRIGLAV, KAZALO 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 3 1.1. ORGANIZIRANOST TRIGLAV, ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.D.... 4 1.2. KADRI... 5 1.3. ORGANI UPRAVLJANJA... 5 1.4. DELNIŠKI KAPITAL IN DELNIČARJI... 6 2. SPLOŠNO GOSPODARSKO

Prikaži več

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLINOTEST... 6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE MLINOTEST NA DAN 30.06.2016... 7 POSLOVANJE V LETU

Prikaži več

Konsolidirano letno poroĊilo

Konsolidirano letno poroĊilo Nerevidirano skupinsko polletno poročilo, Ljubljana na dan 30.6.2017 1 KAZALO 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI... 4 1.1.1. Obvladujoča druţba... 4 1.1.2. Odvisna podjetja...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Konsolidirano letno poroĊilo

Konsolidirano letno poroĊilo Skupinsko letno poročilo, d.d., Ljubljana za leto 2017 Ljubljana, april 2018 1 KAZALO 1. POSLOVNO POROČILO...3 1.1. PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI...4 1.1.1. Obvladujoča druţba...4 1.1.2. Odvisna podjetja...5

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več