Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani"

Transkripcija

1 Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO Predstavitev študijskega programa: Eden od velikih izzivov za sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega informacijskega problema. Strokovna in znanstvena področja bibliotekarstva, informatike in založništva se ukvarjajo s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic takega informacijskega strokovnjaka, kot ga izobražujemo v programu Bibliotekarstvo in informatika, eden od poklicev prihodnosti. Posebna prednost dvopredmetnega programa Bibliotekarstvo in informatika pa je v tem, da povezuje znanje o bibliotekarstvu, informatiki in založništvu, torej znanje o zbiranju, urejanju, shranjevanju in posredovanju informacij, z drugo disciplino, torej s področjem, kjer informacije nastajajo. 1. Podatki o študijskem programu: Prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 90 kreditnih točk (KT), ki skupaj z drugim izbranim dvopredmetnim študijskim programom zagotovijo potrebnih 180 KT. Ob zaključku študija kandidat pridobi naslov diplomirani bibliotekar in informatik (UN) in oz. diplomirana bibliotekarka in informatičarka (UN) in, pri čemer je popolni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline. Skrajšani strokovni naslov se glasi: dipl. bibl. in inf. (UN) in 2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika, ki poteka kot redni študij, je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja. S tem so tudi povezane splošne kompetence, ki vključujejo produkcijo, distribucijo, organiziranje, shranjevanje in posredovanje 1

2 vseh vrst publikacij in informacij na področju svoje druge discipline. Znano je namreč, da se delo z informacijami in gradivom prilagaja posamezni disciplini in uporabnikom s tega strokovnega področja. Tako so npr. potrebe po organizaciji in posredovanju informacij različne v medicini in tehniki. Na primer: Študent, ki se bo usposobil tudi na področju geografije bo usposobljen za organizacijo in vzdrževanje digitalne zbirke zemljevidov. Študent, ki bo za drugo smer izbral jezik in književnost, bo lahko delal v splošni knjižnici kot informator za leposlovje, v visokošolski knjižnici za ta jezik, ali v založbi. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji, zlasti za pedagoško delo v šolskih knjižnicah in mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje Predmetno-specifične kompetence diplomanta Bibliotekarstva in informatike so: usposobljenost za interdisciplinarno strokovno delo v knjižnicah in podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo z zbiranjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem publikacij in informacij in delujejo na dveh področjih usposobljenost za promoviranje in razširjanje vpliva knjižnic in podobnih ustanov, ki delujejo na dveh področjih in se ukvarjajo z zbiranjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem publikacij in informacij usposobljenost za kritično uporabo novosti v teoriji in praksi svojih dveh strokovnih oz. delovnih področij ustvarjalnost in izvirnost pri rutinskem in razvojnem delu ter raziskovanju na svojih dveh področjih zavedanje pomena in vloge informacij, zlasti v interdisciplinarnem kontekstu (v konkretni ustanovi in sodobni družbi nasploh) 3. Predmetnik študijskega programa P: predavanja, S: seminar, LV: laboratorijske vaje, KT: kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (1 KT pomeni 30 ur obremenitve študenta) 1. LETNIK Kontaktne ure KT P S LV Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic Uvod v znanstveno delo Osnove informacijske znanosti Osnove organizacije informacij LETNIK Kontaktne ure KT P S LV 2

3 Organizacija knjižničnih zbirk Osnove knjigarstva Informacijski viri in storitve Sistemi za poizvedovanje Izbirni predmet (notranji) Izbirni predmeti Izbirni (notranje strokovni) predmeti 2. letnika Kontaktne ure KT P S LV Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil Knjižne vsebine v popularni kulturi Književnost za bibliotekarje in založnike Komunikacija v informacijski dejavnosti Oblikovanje spletnih strani Osnove psihologije Osnove statistike za bibliotekarje - informatike Rokopisno gradivo Sociologija medijev in znanja Specialno knjižničarstvo Splošna knjižnica Strokovno komuniciranje v angleškem jeziku Šolska knjižnica Visokošolska knjižnica Zaščita in konzerviranje pisnega in grafičnega gradiva Avtomatizacija knjižnic Elektronsko založništvo LETNIK Kontaktne ure KT P S LV Izgradnja knjižničnih zbirk Izbirni predmeti (notranji ali zunanji) Katalogizacija Praktikum z diplomskim seminarjem* *V okviru predmeta Praktikum z diplomskim seminarjem mora študent/ka opraviti 80 ur obvezne delovne prakse. Izbirni predmeti Izbirni (notranje strokovni) predmeti 3. letnika Kontaktne ure KT P S LV Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil Knjižne vsebine v popularni kulturi Književnost za bibliotekarje in založnike Kognitivni procesi v organizaciji informacij Komunikacija v informacijski dejavnosti Oblikovanje spletnih strani Rokopisno gradivo Specialno knjižničarstvo

4 Splošna knjižnica Strokovno komuniciranje v angleškem jeziku Šolska knjižnica Visokošolska knjižnica Zaščita in konzerviranje pisnega in grafičnega gradiva Vsebinska obdelava Organizacija informacijskih zbirk Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga Računalništvo Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu Razvoj knjižnic in knjižničarstva Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji Digitalna knjižnica Avtomatizacija knjižnic Informacijski viri na internetu Formati in nosilci knjižnih vsebin Študenti in študentke lahko v okviru programa ERASMUS del študijskih obveznosti opravijo v tujini. Sodelovanje je trenutno vzpostavljeno s sorodnimi šolami v Leipzigu (Nemčija), Londonu in Oxfordu (Velika Britanija), Pragi (Češka), Bratislavi (Slovaška), Torunu (Poljska), Vilniusu (Litva), Valenciji (Španija). Seznam sodelujočih šol se pogosto dopolnjuje in spreminja. Na voljo je na spletnih straneh oddelka ter mednarodne pisarne. 4. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa V univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred končal katerikoli štiriletni srednješolski program Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: a) splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, b) splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na: a) splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, b) splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, c) uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk 5. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 4

5 Na univerzitetnih dvopredmetnih študijskih programih prve stopnje se lahko kandidatom in kandidatkam priznavajo tudi pred vpisom pridobljena znanja, usposobljenosti in zmožnosti. Znanja, usposobljenosti in zmožnosti so lahko pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja, vendar morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenim z dvopredmetnim študijskim programom. Na ta način lahko kandidat oz. kandidatka pridobi do 8 ECTS. 6. Načini ocenjevanja Načini ocenjevanja so določeni za vsak predmet posebej v učnih načrtih, in obsegajo ustne in pisne izpite, kolokvije, seminarske naloge, projekte itd. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno), pri ocenjevanju se upošteva Statut UL in Pravilnik o izpitnem redu FF. Ocenjevalna lestvica: 10 - (izjemno znanje brez ali z zanemarljivimi napakami), 9 - (zelo dobro znanje z manjšimi napakami), 8 - (dobro znanje s posameznimi pomanjkljivostmi), 7 - (dobro znanje z več pomanjkljivostmi), 6 - (znanje ustreza le minimalnim kriterijem), 5 - (znanje ne ustreza minimalnim kriterijem). 7. Pogoji za napredovanje po programu Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik: Za napredovanje v drugi letnik dvopredmetnega programa Bibliotekarstvo in informatika mora študent opraviti študijske obveznosti za prvi letnik v obsegu 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT). Za napredovanje v tretji letnik dvopredmetnega programa Bibliotekarstvo in informatika mora študent opraviti študijske obveznosti za drugi letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) drugega letnika, kar skupaj s celotnimi obveznostmi prvega letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT. 5

6 V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL in Merlih za reševanje študentskih prošenj FF) se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 51 KT. O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko Oddelek poda svetovalno mnenje. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji letnik. Pogoji za ponavljanje: V skladu s Statutom UL ima študent oz. študentka, ki ni opravil oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika v okviru dvopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15 ECTS (25 odstotkov skupnega števila ECTS za posamezni letnik). Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni s Statutom UL. 8. Pogoji za prehajanje med programi Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej prve stopnje. Prehodi so možni med študijskimi programi: ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študent/-tka vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. V vsakem primeru mora kandidat/-ka izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študijskega programa, v katerega prehaja. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa, čeprav se študentu/-ki priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil/-a v prvem študijskem programu. V tem primeru mora kandidat/-ka izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik v skladu z zakonom in študijskim programom. 6

7 Pri prehodih se lahko priznavajo: primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-ka opravil/-a v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja. Predhodno pridobljena znanja študent/-ka izkazuje z ustreznimi dokumenti. Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu/ji je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O vlogah študentov za prehod med študijskimi programi odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL. 9. Način izvajanja študija Študij se izvaja v obliki rednega študija; v kolikor se presodi, da za to obstajajo potrebe na trgu dela, pa tudi v obliki izrednega študija. 10. Pogoji za dokončanje študija Za dokončanje prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika mora študent oz. študentka opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti posameznih predmetov v skupnem obsegu 90 ECTS, ter pripraviti in zagovarjati diplomski seminar. Celotni študij pa se zaključi šele potem, ko je študent oz. študentka na obeh izbranih disciplinah opravil/-a vse obveznosti, kot jih določata študijska programa in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 180 ECTS. 11. Pogoji za dokončanje posameznih delov programa Program ne predvideva te možnosti. 12. Študijsko področje študijskega programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalno disciplino po klasifikaciji FRASCATI KLASIUS-P: 3220 FRASCATI: družboslovne vede 7

8 13. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij SOK 7 EOK 6 EOVK Prva stopnja 14. Strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom Diplomant po opravljenem študiju pridobi naziv diplomirani bibliotekar in informatik (UN) in oz. diplomirana bibliotekarka in informatičarka (UN) in. 15. Zaposlitvene možnosti Z osvojenim znanjem je diplomant usposobljen za opravljanje osnovnih nalog v knjižnicah vseh vrst, v informacijskih centrih različnih podjetij in ustanov ter v knjigarnah in založbah. Študijski program usposablja tudi za delo v drugih ustanovah, ki se ukvarjajo z zbiranjem, organiziranjem in posredovanjem informacij in dokumentov. Predvsem gre za ustanove, v katerih se opravlja dejavnost iz druge študijske discipline kandidata. 16. Predstavitev predmetov Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil (4 KT) Študenti razumejo bistvo in posamezne informacije v avtentičnih angleških strokovnih besedilih ter se znajo slovnično pravilno izražati v primernem besedišču. Elektronsko založništvo (6KT) Študente seznaniti s temeljnimi zakonitostmi in pojavnimi oblikami elektronskega založništva in jih usposobiti za izdelovanje enostavnih dokumentov v tiskani in elektronski obliki. Informacijski viri in storitve (5 KT) Seznanjenost z informacijskimi viri in storitvami v knjižnicah ter drugih informacijskih ustanovah. Sposobnost uporabe in vrednotenja informacijskih virov. Razumevanje organizacije in delovanja informacijskih služb. Razumevanje in sposobnost referenčnega pogovora. Izgradnja knjižničnih zbirk (8 KT) Razumevanje nabavne politike, spoznavanje različnih pristopov k upravljanju, izgradnji, uporabi in vrednotenju knjižnične zbirke ter razumevanje postopkov pridobivanja in dajanja v uporabo vseh vrst gradiva ter varovanja knjižnične zbirke. Katalogizacija ( 8 KT) 8

9 Poznavanje in razumevanje knjižničnega kataloga in kataložnih zapisov (bibliografski, normativni). Razumevanje in poznavanje domačih in tujih katalogizacijskih pravil/nikov. Razumevanje in poznavanje posledic katalogizacijskih odločitev za iskanje informacij v katalogih. Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu (8 KT) Razvijanje sposobnosti razumevanja nastanka tiska, knjižnega založništva in avtorstva. Študenti morajo na koncu predmeta poznati kronološki razvoj knjige kot medija ter temeljne pojme s področja zgodovine knjige. Razumeti morajo nastanek in delovanje komunikacijskega kroga knjige ter družbene posledice razvoja tiska. Književnost za bibliotekarje in založnike (4 KT) Predmet nudi študentkam in študentom pregled književnosti in njene recepcije od začetkov pisne kulture do sodobnosti. Združuje področje in metodološke principe literarne zgodovine in sociologije kulture, nadgrajuje srednješolsko poznavanje zgodovine književnosti in temeljna besedila svetovne književnosti postavlja v zgodovinski in sodobni družbeni kontekst. Knjižne vsebine v popularni kulturi (4 KT) Študentke in študenti spoznavajo uporabo knjižnih vsebin v različnih medijih popularne kulture in ugotavljajo oblike in stopnje prilagoditve v posameznih medijskih preobrazbah ter s tem povezane spremembe bralčevega (gledalčevega, poslušalčevega) doživljaja. Komunikacija v informacijski dejavnosti (4 KT) Predavanja posredujejo teoretične in praktične vidike dela z uporabniki, ki jih študent poglobi z aktivnim prispevkom v okviru seminarja. Predmet izhaja iz spoznanja, da knjižnica ni več samo organizirana zbirka dokumentov, ampak predvsem vstop v celotno mrežo informacijskih sistemov, v katerih bibliotekar usmerja pretok informacij za določeno področje ali posamezne strokovne skupine, predvsem pa deluje kot posrednik pri reševanju informacijskih problemov uporabnikov, torej v procesu učenja - konstrukcije novega znanja. Študent se usposobi za opravljanje informacijske funkcije v referenčni službi, hkrati pa pridobi osnovna komunikacijsko didaktična znanja za individualno in skupinsko delo z uporabniki. Kognitivni procesi v organizaciji informacij (4 KT) Razumevanje vloge in pomena kognitivnih procesov v procesu organizacije informacij; zaznavni procesi kot osnova pri zaznavanju informacij različnih modalitet, spoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na kognitivne procese in posledično na oblikovanje vedenjskih modelov pri organiziranju informacij. Oblikovanje spletnih strani 1 (4 KT) Študent se bo seznanil s svetovnim spletom, kot storitvijo, ki omogoča dostop do med seboj povezanih dokumentov. Spoznal bo nekatere spletne 9

10 pregledovalnike in spletne iskalnike. Naučil se bo izdelati spletno stran v jeziku X HTML in CSS. Organizacija informacijskih zbirk (8 KT) Študent razume organizacijo, razvoj in vzdrževanja informacijskih zbirk različnih vsebin v digitalni in fizični obliki in vse to lahko tudi izvaja. Razume odvisnost opisa objektov in organizacije informacijskih zbirk od vrste informacij in namena njihove rabe. Organizacija knjižničnih zbirk (8 KT) Poznavanje vrst knjižničnega gradiva, razumevanje pripravljanja knjižničnega gradiva za posredovanje javnosti, razumevanje pripravljanja opisov knjižničnega gradiva za posredovanje informacij v knjižničnih katalogih, razumevanje pomena in postopkov posredovanja dostopa do knjižničnega kataloga in knjižničnega gradiva. Študenti se seznanijo z vrstami knjižničnega gradiva, razumejo bistvo bibliografskega in kataložnega zapisa, ga znajo izdelati. Seznanijo se z domačimi in tujimi katalogizacijskimi pripomočki. Razumejo in poznajo postopke za shranjevanje gradiva, njegovega dajanja v uporabo in varovanja. Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic (10 KT) Poznavanje organiziranosti knjižnic in njihovega družbenega položaja doma in po svetu. Poznavanje in razumevanje vloge knjižnic v sodobni družbi doma in po svetu. Poznavanje informacijske politike v Sloveniji in EU. Poznavanje domačih zakonov in predpisov glede zbiranja, shranjevanja, urejanja in posredovanja informacij ter s področja avtorskega prava. Razumevanje zgodovinskega razvoja teh aktov in njihovega trenutnega pomena. Poznavanje tovrstnih predpisov EU. Razumevanje etičnih načel pri zbiranju, shranjevanju, urejanju in posredovanju informacij. Osnove informacijske znanosti (6 KT) Razumevanje osnovnih pojmov (podatek, informacija, znanje, informacijska eksplozija, informacijske potrebe, uporaba informacij). Študentje se seznanijo z informacijsko znanostjo kot interdisciplinarno vedo, njenim razvojem in področji in spoznajo značilnosti informacijske dejavnosti. Osnove knjigarstva (6 KT) Študenti na koncu ciklusa predavanj razumejo organizacija založniškega procesa, osnovne konture delovanja sodobnih knjižnih trgov in njihovo regulacijo. Osnove organizacije informacij (9 KT) Poznavanje različnih vrst publikacij in dokumentov. Razumevanje pomena in strukture (oblike) zapisov o njih v podatkovnih zbirkah in katalogih ter razumevanje pomena in strukture informacij iz publikacij in dokumentov ter o njih. Poznavanje nastajanja zapisov o publikacijah, dokumentih za različne vrste publikacij in dokumente. Razumevanje transfera publikacij, dokumentov in zapisov o njih med uporabnike. Poznavanje pomena in načinov urejanja zbirk 10

11 publikacij in dokumentov. Poznavanje pomena in načinov urejanja zbirk zapisov o publikacijah in dokumentih. Osnove psihologije (5 KT) Razumevanje pomena psihologije v bibliotekarstvu in informacijski znanosti. Poznavanje osnov psihologije: razvojne, osebnosti, socialne in pedagoške ter psihologije delovnega okolja. Osnove statistike za bibliotekarje-informatike (4 KT) Razumevanje pomena in zbiranja statističnih podatkov v knjižnicah in drugih informacijskih službah. Poznavanje in razumevanje metod deskriptivne in nekaterih metod inferenčne statistike. Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga (8KT) Študente seznaniti z metodologijo raziskovanja knjižnih trgov in z temeljnimi razlikami, ki obstojijo med knjižnimi trgi v razvitih državah. Praktikum z diplomskim seminarjem (6 KT) Seznanitev s praktičnim delom v stroki. Gre za pomembno dopolnitev in obogatitev teoretičnih znanj, ki jih študent pridobi med študijem. Praktično delo v knjižnicah, knjigarnah, založbah in drugih ustanovah in organizacijah, ki se ukvarjajo z organizacijo in posredovanjem informacij, je praviloma povezano z diplomskim seminarjem, ki ga študent pripravi in zagovarja. Računalništvo (8 KT) Študente seznaniti z osnovno strojno opremo (računalnik, naprave za zajemanje, prikazovanje in shranjevanje informacij), z digitalno predstavitvijo različnih tipov informacij v računalniku in s temeljnimi programskimi orodji, ki jih bodo srečevali pri delu v knjižnicah, založbah, arhivih in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z hranjenjem in posredovanjem informacij. Razvoj knjižnic in knjižničarstva (4 KT) Poznavanje razvoja knjižnic (in knjižničarskih postopkov, orodij, organizacije in storitev) in poznavanje razvoja informacijske znanosti (tematike, orodij), oboje kot osnova za razumevanje sodobnega bibliotekarstva in informacijske znanosti. Razumevanje odnosa med bibliotekarstvom, informacijsko znanostjo in knjigarstvom. Poznavanje razvoja izobraževanja in oblikovanja profesije. Obravnava razvoj in stanje knjižničarstva po svetu; analizira in primerja družbene osnove in strokovne modele za delovanje knjižničarstva. Rokopisno gradivo (4 KT) Poznavanje temeljnih značilnosti v razvoju pisnih spomenikov srednjega veka. Poznavanje občih in posebnih prvin v strukturi, vsebinski in zunanji podobi srednjeveškega pisnega spomenika, zlasti knjige. Sistemi za poizvedovanje (7 KT) Seznanjenost z značilnostmi podatkovnih zbirk, predvsem bibliografskih: knjižnični katalogi, bibliografije, tematske podatkovne zbirke, citatni indeksi. 11

12 Sposobnost poizvedovanja po teh zbirkah, vrednotenja zbirk in osnov načrtovanja. Sociologija medijev in znanja (5 KT) Študenti na koncu ciklusa predavanj razumejo vlogo pisave in tiska v oblikovanju človeške zgodovine. Seznanijo se z osnovami medijske kulture in njenega pomena za oblikovanje javnega mnenja in družbenega življenja ter se seznanijo z vplivom tržnih mehanizmov in družbenega vrednostnega sistema na organizacijo znanja in informacij v knjižnem in drugih medijskih formatih. Specialno knjižničarstvo (4 KT) Študenti na koncu ciklusa razumejo posebnosti specialnega knjižničarstva, spoznajo delovanje specialnih knjižnic, ter delovne naloge in opravila specialnih knjižničarjev. Specialne knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost na posameznih znanstvenih ali strokovnih področjih. Gre predvsem za industrijske, vladne, raziskovalne, medicinske in knjižnice na področju kulture. Poseben poudarek je dan tistemu delu specialnega knjižničarstva, ki je pomemben za vse knjižnice, ter sodobnim trendom v knjižničarstvu, ki so rezultat prilagajanju spremembam, ki nastajajo predvsem pod vplivom novih informacijskih tehnologij. Tako se pripravijo za opravljanje prakse v specialnih knjižnicah. Splošna knjižnica (4 KT) Študenti razumejo pomen in vlogo splošne knjižnice pri razširjanju znanja in razvijanju pismenosti, prepoznajo posebnosti organizacije in delovanja knjižnice, spoznajo notranjo organizacijo, spoznajo osnove načrtovanja programa njenega dela, tudi dela na posameznem vsebinskem področju. Strokovno komuniciranje v angleškem jeziku (4 KT) Študenti znajo napisati določeno zvrst besedila, znajo pridobivati in prenašati informacije ter o tem poročati, poznajo različne komunikacijske funkcije. Šolska knjižnica (4 KT) Študenti razumejo pomen in vlogo šolske knjižnice za učni uspeh izobraževalnega programa in za opismenjevanje, prepoznajo posebnosti organizacije in delovanja knjižnice, spoznajo notranjo organizacijo, znajo načrtovati program njenega dela, znajo opredeliti njene naloge na področju informacijskega opismenjevanja in razvijanja bralne kulture, spoznajo metode vrednotenja knjižnice in njenega dela. Uvod v znanstveno delo (5 KT) Študenti se spoznajo s postopki in metodami znanstvenoraziskovalnega dela. Pričakovani rezultati: sposobnost opredelitve znanstvenega problema, predmeta, teme raziskave, postavitve raziskovalnih vprašanj in hipotez; sposobnost opredelitve, iskanja, izbora in uporabe relevantnih informacijskih virov; sposobnost izdelave strokovnega dela (seminarske naloge) v pisni obliki. Visokošolska knjižnica (4 KT) 12

13 Študenti razumejo pomen in vlogo visokošolske knjižnice za študijski uspeh izobraževalnega programa in za raziskovalno dejavnost na visokošolskem zavodu. Prepoznajo posebnosti organizacije in delovanja knjižnice, spoznajo notranjo organizacijo, znajo načrtovati program njenega dela, znajo opredeliti njene naloge na področju informacijskega opismenjevanja in razvijanja raziskovalnega dela. Spoznajo metode vrednotenja knjižnice in njenega dela. Vsebinska obdelava (8 KT) Poznavanje problematike in tehnik klasificiranja in gesljenja knjižničnega gradiva, izdelovanja izvlečkov in stvarnih kazal. Poznavanje in razumevanje problematike indeksiranja digitalnih zbirk besedilnih, zvočnih in slikovnih dokumentov. Zaščita in konserviranje pisnega in grafičnega gradiva (4 KT) Prepoznavanje materialov, tehnologije in strukture posameznih zvrsti knjižničnega, arhivskega in drugega grafičnega gradiva, prepoznavanje in razumevanje vrste vzrokov in posledic hrambe in uporabe prej navedenega gradiva, razumevanje odnosa ustvarjalec - skrbnik - uporabnik. 13

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za muzikologijo Predstavitveni zbornik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Muzikologija Ljubljana 2016 2 1. Podatki o študijskem programu

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Priloga 4b:

Priloga 4b: Predstavitveni zbornik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA, 2. STOPNJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI Študijsko leto 2019-2020 1. Splošni podatki o študijskem programu Naravoslovnotehniška

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode 1. Predmetnik: 1. semester 1 Zgodovina in metode psihologije Bojan Musil 30 15 135 180 6 2 Fiziologija Marjan Rupnik 30 30 120 180 6 3 Statistika za psihologe Janja Jerebic 45 30 195 270 9 4 Zgodovina

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo ČISTOPIS 1 študijski program 1. stopnje TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Uvod Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ključne kompetence za uspešno delo knjižničarja Kako jih razvijati? Dr. Vlasta Zabukovec Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF, UL Kompetence Študij, vseživljenjsko učenje

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO PREDSTAVITVENI ZBORNIK PRVOSTOPENJSKEGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SOCIALNO DELO ZA ŠTUDIJSKO LETO 07/08 Podatki o študijskem programu. naslov

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob vezavi pedagos kega s tudijskega programa 2. stopnje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zapisovanje učnih izidov Bled, 21.1.2016 Darko Mali ECVET ekspert, CPI Pojmi: Kvalifikacija Kompetenca Učni cilji Učni izidi Enote učnih izidov Kreditne točke Programi usposabljanja NE! 2 Učni cilji kompetence

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem 1961-1982 dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj matičnih dejavnosti Pred 1850: Studien Hof-Commision, financiranje javnih knjižnic, spremljanje dela knjižnic, strokovno

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

3.indd

3.indd mf študijski program 43 FINANČNA MATEMATIKA 44 Andreja Kmet, diplomantka uporabne matematike, zaposlena v Banki Slovenije. Lahko rečem, da je študij matematike zahteven in da moraš vložiti veliko dela,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA ZBIRKE PODATKOV I ZBIRKE PODATKOV II 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: razvijanje sposobnosti za uporabo znanstvenih metod in sredstev, razvijanje odgovornosti

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

UNIVERZITETNI PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 1. Podatki o študijskem programu Un

UNIVERZITETNI PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 1. Podatki o študijskem programu Un UNIVERZITETNI PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 1. Podatki o študijskem programu Univerzitetni pedagoški prvostopenjski študijski program

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Predstavitev študijskega programa druge stopnje

Predstavitev študijskega programa druge stopnje Predstavitev študijskega programa druge stopnje UMETNOSTNA ZGODOVINA DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI. Podatki o študijskem programu Študijski program (prvič razpisan v letu 206/7) študentke in študente usposablja

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - VS TTO.docx

Microsoft Word - VS TTO.docx PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA 1. LETNIK JE SKUPEN ZA OBE SMERI OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK Zimski semester - 1. semester Razvoj

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več