RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA"

Transkripcija

1 RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO RAČUNOVODSKE USMERITVE NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA NALOŽBENE NEPREMIČNINE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNE IN KRATKOROČNE ZALOGE KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DENARNA SREDSTVA KAPITAL OBVEZNOSTI REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AKTIVNE IN PASIVNE) PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV PRIPOZNAVANJE ODHODKOV RAZČLENITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM BILANCA STANJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUGA RAZKRITJA DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZUNAJBILANČNE EVIDENCE PODRUŽNICE DRUŽBE PODATKI O ČLANIH UPRAVE, NADZORNEGA SVETA IN DRUGIH SKUPIN

2 1.1 BILANCA STANJA NA DAN BILANCA STANJA v EUR SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne akt. čas. razmejitve Neopredmetena sredstva č) Druga neopredmetena sredstva II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe a) Zemljišča b) Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil b) Druge delnice in deleži Dolgoročna posojila - - b) Druga dolgoročna posojila - - V. Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne poslovne terjatve do drugih VI. Odložene teratve za davek - - B. KRATKOROČNA SREDSTVA I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo - - II. Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi in trgovsko blago III. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Kratkoročna posojila b) Kratkoročna posojila drugim IV. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih V. Denarna sredstva C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

3 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital Nevpoklican kapital (odbitna postavka) - - II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odb. post.) Statutarne rezerve 5. Druge rezerve iz dobička - - IV. Presežek iz prevrednotenja - - V. Preneseni poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. REZERVACIJE IN DOLGOR. PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE - - C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI I. Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini Dolgoročne finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti - - III. Odložene obveznosti za davek - - Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev - - II. Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne menične obveznosti 4. Kratkoročne posl. obveznosti na podlagi predujmov 5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NED. PROIZ USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotov.poslovnimi prihodki) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala b) Stroški porabljenega materiala c) Stroški storitev STROŠKI DELA a) Stroški plač b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja c) Drugi stroški dela ODPISI VREDNOSTI a) Amortizacija b) Prevred. posl. odh. pri osnovnih sredstvih - - c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih DRUGI POSLOVNI ODHODKI FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FIN. NALOŽB FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti DRUGI PRIHODKI DRUGI ODHODKI CELOTNI DOBIČEK DAVEK IZ DOBIČKA ODLOŽENI DAVKI ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

5 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO v EUR Prikaz bilančnega dobička/ izgube a. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA b. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/PRENESENA ČISTA IZGUBA c. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA - - č. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA po sklepu organov vodenja in nadzora (zakonske rezerve, rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže ter statutarne rezerve) - - d. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA po sklepu organov vodenja in nadzora (druge rezerve iz dobička) - - e. BILANČNI DOBIČEK (a+b+c-č-d)/ BILANČNA IZGUBA RAČUNOVODSKE USMERITVE Načela sestavljanja računovodskih izkazov Pri pripravi računovodskih izkazov so bile upoštevane temeljne računovodske predpostavke: - nastanek poslovnih dogodkov; - časovna neomejenost delovanja; Pri izbiri ustreznih računovodskih usmeritev je podjetje upoštevalo kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in celotnega računovodenja, ki so predvsem: - razumljivost; - ustreznost; - primerljivost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu in je trajalo od do Računovodske usmeritve Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. V letu 2015 je družba uporabila enake računovodske politike in ocene kot preteklo leto NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi družba izkazuje računalniške programe. Opredmetena osnovna sredstva so sredstva v lasti ali finančnem najemu, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bodo po pričakovanjih uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju. Nabave osnovnih sredstev se v tekočem letu ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavlja nakupna cena nabavljenih osnovnih sredstev povečana za vse nastale stroške do njihovega prenosa v uporabo. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so izkazana po neodpisani nabavni vrednosti, kot razlika med nabavno vrednostjo, zmanjšano za popravek vrednosti zaradi amortiziranja. Družba uporablja enakomerno časovno metodo amortiziranja. V letu 2015 družba ni spremenila načina obračunavanja amortizacije v primerjavi s preteklim letom. 5

6 1.4.2 NALOŽBENE NEPREMIČNINE Naložbena nepremičnina je nepremičnina v lasti ali finančnem najemu, oddana v enkratni ali večkratni poslovni najem ali posedovana, da bi povečevala vrednost dolgoročne naložbe. Naložbena nepremičnina, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njena nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. Za merjenje naložbene nepremičnine po pripoznanju je družba izbrala za svojo računovodsko usmeritev model nabavne vrednosti, ki se uporablja za vse naložbene nepremičnine. Uporabljena metoda amortiziranja in doba koristnosti oz. uporabljene stopnje amortiziranja je enaka kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNE IN KRATKOROČNE Finančne naložbe so sredstva, ki jih ima podjetje naložbenik, da bi z donosi, ki izvirajo iz njih, kratkoročno povečevalo svoje finančne prihodke. Izkazujejo se kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročno finančno naložbo v kapital drugega podjetja vrednoti družba po nabavni vrednosti. Dolgoročne finančno naložbo v delnice drugega podjetja vrednoti družba po pošteni vrednosti ZALOGE Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Količinska enota zaloge gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po dejanskih proizvajalnih stroških. Proizvajalni stroški obsegajo neposredne stroške materiala, storitev, amortizacije, neposredne stroške dela proizvodnih delavcev in posredni proizvajalni stroški. Vsi ostali stroški niso vključeni v vrednost gotovega izdelka na zalogi in direktno bremenijo poslovni rezultat obravnavanega obdobja. Zaloga se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost, vključno s sto po zadnjih dejanskih nabavnih cenah oz. stroškovnih cenah, presega njihovo tržno vrednost. Zaloge so ovrednotene po metodi drsečih povprečnih cen. Družba spro in letno preverja obračanje, uporabnost in vnovčjivost zalog materiala, nedokončane proizvodnje, zalog trgovskega blaga ter uskladi stanje in njihovo vnovčljivost z dejanskim stanjem KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE Družba izkazuje kratkoročne poslovne terjatve do kupcev in kratkoročne poslovne terjatve do drugih, ki niso zavarovane. Terjatve se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani. Terjatve se oslabijo, v kolikor podjetje oceni, da je njihova poplačljiva vrednost manjša od knjigovodske. Skladno s pravilnikom o računovodstvu se glede na izkušnje iz prejšnjih let in pričakovanja v obračunskem obdobju izvede slabitev terjatev na osnovi sklepa direktorja (ali nadzornega sveta na predlog direktorja), ki določi stopnjo (odstotek) od prihodkov iz prodaje na kredit, po kateri nato družba vračunava zneske odpisa terjatev v breme odhodkov poslovanja in v dobro ustreznega popravka vrednosti terjatev. Družba je na osnovi ocene oblikovala slabitve neizterljivih terjatev v skupnem znesku ,56. 6

7 1.4.6 DENARNA SREDSTVA V tej postavki se izkazujejo denarna sredstva v blagajni, prejeti čeki in drugi takoj unovčljivi vrednostni papirji ter denar na računih pri bankah ali drugih finančnih institucijah ter depoziti na vpogled. Knjigovodska vrednost denarnih sredstev je enaka njihovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju KAPITAL Celotni kapital sestavlja osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta. Osnovni kapital se vodi v domači valuti. Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih je podjetje pridobilo iz vplačil, ki presegajo najmanjše emisijske zneske delnic ali zneske osnovnih vložkov in zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Rezerve iz dobička so namensko zadržan del čistega dobička iz prejšnjih let, predvsem za poravnavanje možnih izgub v prihodnosti. Obvezno se razčlenjujejo na zakonske rezerve, rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže, statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička OBVEZNOSTI Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst (finančne in poslovne) se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Dolgoročne obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obračunane obresti od dolgoročnih obveznosti so odhodki od financiranja. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Zmanjšujejo se tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. Kratkoročne obveznosti se naknadno lahko neposredno ali zunaj opravljenega plačila povečajo ali zmanjšajo za znesek, za katerega obstaja sporazum z upnikom. Kasnejša povečanja kratkoročnih obveznosti povečujejo ustrezne odhodke (stroške) od poslovanja (ali financiranja). Morebitni odpisi dolgov se izkazujejo med prevrednotovalnimi poslovnimi (odpisi poslovnih dolgov) oziroma prevrednotovalnimi finančnimi (odpisi finančnih dolgov) prihodki REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti. Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke. 7

8 KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AKTIVNE IN PASIVNE) Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke) in prehodno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Prehodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida utemeljeno upoštevajo prihodki, podjetje pa zanje še ni dobilo plačila, niti jih ni zaračunalo. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve podjetja že zaračunane, podjetje pa jih še ni opravilo. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do priznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva. Ob odpravi kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev se najprej zmanjšajo tiste postavke stroškov, v breme katerih so bile oblikovane, preostanek pa se izkaže med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku. Poslovni prihodki Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Prihodki se pripoznajo hkrati s terjatvami iz naslova prodaje, to je takrat, ko prodajalec prenese na kupca vse pravice in tveganja, ki izhajajo iz lastništva. Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala se merijo na podlagi cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. To velja tudi za blagajniške popuste in popuste zaradi zgodnejšega plačila. Prihodki iz storitev se pripoznajo, ko je storitev opravljena. Merijo se po prodajnih cenah dokončanih storitev, navedenih v računu ali drugi listini. Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Finančni prihodki Razvrstitev finančnih prihodkov je vezana na njihovo delitev po osnovi nastanka. Posebej se izkazujejo prihodki iz finančnih naložb in posebej iz poslovnih razmerij (zamudne obresti, zaračunane kupcem). Drugi prihodki: Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 8

9 PRIPOZNAVANJE ODHODKOV Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Poslovni odhodki: Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano. Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve ( takšno naravo ima pri osnovnih sredstvih primanjkljaj njihove prodajne cene v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo). Finančni odhodki: Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve ter v zvezi z okrepitvijo dolgoročnih in kratkoročnih dolgov. Drugi odhodki: Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. 9

10 1.5 RAZČLENITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM BILANCA STANJA Opredmetena osnovna sredstva Tabela gibanja osnovnih sredstev 2015 Opredmetena osnovna sredstva sredstva Zemljišča Naložbene nepremič. - zgradbe Neprem. za last.dej. Oprema Drobni inventar Druga OS (umet. Pred.) Inv. v teku v EUR SKUPAJ Nabavna vrednost Pridobitve Prenos iz investicij v teku Odtujitve Nabavna vrednost Popravek vrednosti Amortizacija Odtujitve prevrednotenje Popravek vrednosti Neodp. vrednost Neodp. vrednost Neopredmetena sredstva Dobro ime Dolgoročne premoženjske pravice NS v pridobivanju Terjatve za predujme Dolgoročne AČR v EUR SKUPAJ Nabavna vrednost Pridobitve Odtujitve 0 Drugo-popravek pripojitve 0 Nabavna vrednost Popravek vrednosti Amortizacija Odtujitve 0 Drugo-popravek pripojitve 0 Popravek vrednosti Neodpisana vrednost Neodpisana vrednost Družba je v letu 2015 izvedla za EUR novih nabav opredmetenih osnovnih sredstev, od katerih predstavlja največjo vrednost razna računalniška oprema v višini EUR in pohištvo v vrednosti Vrednost obračunanih odpisov je skladna s sprejeto usmeritvijo, stopnje so enake kot v obračunu za leto

11 V okviru zgradb je po stanju na dan izkazanih 5 poslovnih prostorov, ki jih družba koristi za lastne potrebe in sicer: poslovni prostor sedež družbe (le-ta je zastavljen kot jamstvo za obveznosti iz prejetih kreditov in za zavarovanje terjatve stvarni vložek) skladiščni prostor in poslovni prostor v Ločah in Zrečah. Ter v l je pridobljeni poslovni prostor garažo v vrednosti Nabavna vrednost zastavljenih nepremičnin Neodpisana vrednost zastavljenih nepremičnin EUR EUR Naložbene nepremičnine Kot naložbene nepremičnine so po SRS pripoznane nepremičnine, ki se oddajajo v najem in tudi nepremičnine, ki imajo značaj naložbe. Vse naložbene nepremičnine so vrednotene po modelu nabavne vrednosti. Ves čas uporabe se obračunavajo v skladu s SRS 1, tako kot opredmetena osnovna sredstva. Preračuni niso bili potrebni, ker družba ni spremenila modela merjenja (metode vrednotenja). V letu 2015 je družba ustvarila za EUR prihodkov iz naslova dajanja naložbenih nepremičnin v najem. - nabavna vrednost zastavljenih naložbenih nepremičnin EUR - neodpisana vrednost zastavljenih naložbenih nepremičnin EUR Naložbene nepremičnine so zastavljene v okviru prejetih dolgoročnih kreditov Banke Celje, Stanovanjskega sklada RS, Hypo leasinga ter za zavarovanje stvarnega vložka RS v Toplotni oskrbi d.o.o. Družba izkazuje med naložbenimi nepremičninami tudi 4 stanovanja iz naslova finančnega leasinga, ki so izkazana po nabavni vrednosti EUR in neodpisani vrednosti EUR Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe kapit. vložek Delnice Unior S K U P A J Delnice Unior so prevrednotene po borznem tečaju na dan v skupnem znesku 630. Preostali znesek v višini predstavlja naložbo (15,6512 %) v podjetju Toplotna oskrba d.o.o Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne poslovne terjatve Terjatve za sredstva rezervnih skladov S K U P A J Zaloge Zaloge Material Nedokončana proizv Trgovsko blago S K U P A J

12 Zaloge so usklajene z letnim popisom. Popis zalog surovin in materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov je bil izveden po stanju na dan in ni bilo ugotovljenih večjih oziroma pomembnejših inventurnih razlik. Popis trgovskega blaga je bil opravljen po stanju na dan Nedokončana proizvodnja predstavlja projekt novogradnje Preloge (blok 2 in blok 3). Družba na dan nima zastavljenih zalog kot jamstvo za obveznosti Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila drugim S K U P A J V okviru kratkoročnih finančnih naložb izkazuje družba dano kratkoročno posojilo drugi družbi, ki je zavarovano s hipoteko na nepremičnini Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (del 12) terjatve iz naslova obresti (kto 15) popravek vrednosti terjatev (kto 129) Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev skupaj Dani predujmi (kto 13) iz naslova najemnin in rez.skladov v tujem imenu druge kratkoročne terjatve za odškodn druge terjatve iz poslovanja - do države iz naslova neprefakt. rač. dobav. (165) druge prehodne terjatve (konti ) del terjatev za neplačane prefakturirane postavke Kratkoročne posl.terj. do drugih skupaj S K U P A J Struktura terjatev po skupinah kupcev (sektorjih) in zapadlosti je razvidna iz sp. tabel: Pregled terjatev po sektorjih nezapadlo zap. do 1 l zap. nad 1 leto skupaj nezapadlo zap. do 1 l. zap. nad 1 leto skupaj pravne osebe - gospod pravne os. - javni sektor samostojni podjetniki fizične osebe SKUPAJ indeks 15/14 12

13 Pregled kratk. terjatev do kupcev po zapadlosti: Skupaj odprto indeks 15/14 toženo, sporazumi o odplač., pris.por., stečaji indeks 15/ nezapadle terjatve zapadlo do 1 leto zapadlo nad 1 leto SKUPAJ Denarna sredstva Družba posluje preko dveh transakcijskih računov in izkazuje na dan naslednja stanja: Denarna sredstva Denarna sredstva - BC Denarna sredstva DH S K U P A J Kapital Kapital Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve Preneseni čisti dobiček Čisti poslovni izid poslovnega leta S K U P A J Kapitalske rezerve predstavljajo splošni prevrednotovalni popravek kapitala. Na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice je čisti dobiček leta 2014 ostal nerazporejen Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti Druge dolgoročne obveznosti- finančni leasing S K U P A J Na dan izkazuje družba prejeta posojila od Banke Celje d.d. in Stanovanjskega sklada RS. Stanje dolgoročnih posojil je na dan EUR, pri čemer je EUR izkazano na kratkoročnih obveznostih do bank (znesek, ki zapade v letu 2015 v plačilo, skladno z anuitetnim načrtom). 13

14 Družba ima vse dolgoročne finančne obveznosti z zapadlostjo nad 5 let, pri čemer je znesek obveznosti z zapadlostjo nad 5 let: - posojili pri Stanovanjskem skladu RS: in EUR - posojili pri Banki Celje d.d.: EUR in EUR Obveznosti iz naslova finančnega leasinga za 4 stanovanja znaša EUR, od tega v letu 2015 zapade EUR, kar je izkazano v okviru kratkoročnih finančnih obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do bank Kratkoročne finančne obveznosti do drugih Kratkoročne finančne obveznosti do drugih-leasing S K U P A J Kratkoročne finančne obveznosti do bank in Stanovanjskega sklada RS na dan predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih posojil v višini EUR, kratkoročne finančne obveznosti do drugih - leasing predstavljajo obveznosti iz naslova leasinga, ki zapadejo v plačilo v letu 2015 v znesku EUR. Posojila so v celoti so zavarovana z nepremičninami, naložbenimi nepremičninami ter poslovnimi terjatvami do kupcev, kar je razvidno v točkah Opredmetena osnovna sredstva, Naložbene nepremičnine in Kratkoročne poslovne terjatve ter 3.2 Zunajbilančne evidence Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne posl. obveznosti do dobaviteljev obv. do dob. v tujem imenu druge obv. iz poslovanja v tujem imenu za tuj račun obveznosti do zaposlenih obv. do države (dajatve) druge obveznosti iz poslovanja Druge kratkoročne poslovne obveznosti SKUPAJ S K U P A J Obveznosti niso zavarovane z zastavno pravico na kupljenih stvareh. 14

15 1.5.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Prihodki od najemnin Prihodki od prodaje blaga in materiala S K U P A J Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje povečanje zalog (novogradnja Preloge 2) povečanje zalog (novogradnja Preloge 3) 216 zmanjšanje zalog (novogradnja Preloge 1) (prenos na naložb. nepremičnine) S K U P A J Stroški blaga, materiala in storitev Stroški blaga, materiala in storitev Nab. vrednost prod. blaga in materiala Stroški osn. materiala Stroški energije Drugi stroški materiala Stroški najemnin Stroški povračil zaposlencem Stroški drugih storitev S K U P A J Stroški dela Stroški dela Stroški plač Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja Drugi stroški dela S K U P A J Odpisi vrednosti Odpisi vrednosti Amortizacija Odpisi terjatev (dokončni) Slabitve terjatev S K U P A J

16 Drugi poslovni odhodki Drugi poslovni odhodki Sodne in upravne takse Ekološke takse Ostali stroški SKUPAJ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Prihodki od obresti TR in depozitov Prihodki od zamudnih obresti (redni obračun) Prihodki od zamudnih obresti (izvršbe) S K U P A J Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank Finančni odhodki okvirni krediti/limit Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti Finančni odhodki iz lizing pogodb S K U P A J Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odh. iz obv. do dobaviteljev (zam.obr.) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti S K U P A J Drugi prihodki Drugi prihodki Subvencije za zaposlovanje Prih. iz sodnih postopkov Prih. iz odškodnin Drugi finančni prihodki in ostali prihodki S K U P A J

17 2 DRUGA RAZKRITJA 2.1 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Dogodkov, pomembnih za razumevanje računovodskih izkazov, po datumu bilance stanje ni bilo. 2.2 ZUNAJBILANČNE EVIDENCE V letu 2015 je družba kot upravnik stanovanjskih objektov zbirala sredstva rezervnih skladov večstanovanjskih objektov. Sredstva, ki se zbirajo za račun strank, se prenakazujejo na transakcijske račune pri poslovni banki in se vodijo kot izvenbilančna postavka. Kumuliran obseg teh sredstev na dan znaša EUR. V okviru zunajbilančne evidence se izkazuje tudi vrednost zastavljenega premoženja (za obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil in za zavarovanja terjatve za stvarni vložek), katerega knjigovodska vrednost znaša na dan : - zgradbe EUR - naložbene nepremičnine EUR Zgradbe in naložbene nepremičnine so zastavljene za prejete kredite od Banke Celje in Stanovanjskega sklada RS (točka in ), ena nepremičnina je zastavljena tudi za zavarovanje stvarnega vložka RS v Toplotni oskrbi d.o.o.. Stanje obveznosti iz naslova navedenih kreditov znaša na dan EUR. Stanje obveznosti po leasing pogodbi (za štiri stanovanja) do Hypo leasinga znaša na dan EUR. Za zavarovanje za kredit je družba zastavila in odstopa Banki Celje terjatve v zavarovanje, ki jih ima družba do svojega dolžnika Občine Slovenske Konjice na osnovi koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za distribucijo toplote na geografskem območju mesta Slovenske Konjice. Z odstopljenimi terjatvami se prenašajo na prevzemnika vse zapadle, neplačane in vse še nezapadle obresti ter druge stranske terjatve v višini odstopljene terjatve. Prav tako se v okviru zunajbilančne evidence izkazuje komunalna infrastruktura v poslovnem najemu od Občine Slovenske Konjice. Družba vodi register opredmetenih osnovnih sredstev v najemu, za katere obračunava tudi amortizacijo. Knjigovodska vrednost komunalne infrastrukture znaša na dan EUR. 2.3 PODRUŽNICE DRUŽBE Družba nima podružnic. 2.4 PODATKI O ČLANIH UPRAVE, NADZORNEGA SVETA IN DRUGIH SKUPIN Družbo vodi direktor. Nadzorni svet ima sedem članov. Zaposlen po individualni pogodbi je en delavec (direktor). Podatki v zvezi z razmerji med družbo in vodstvom ter notranjimi lastniki so prikazani v posameznih poglavjih letnega poročila. Družba nima sprejetega kodeksa upravljanja. Slovenske Konjice, Računovodja Samo Pokorn, u.d.e. 17

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26. KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 28.11.2009, 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 1 1 UVOD 1.1 OSNOVNI PODATKI Firma Smučarsko turistični center STC Stari vrh d. o. o. Skrajšana firma STC Stari vrh d. o. o. Sedež Sv. Lenart 51 Pošta

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018 LETNO POROČILO 2018 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2019 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 4 1. UVOD... 5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo LETNO POROČILO 2016 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2017 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 4 1. UVOD...5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...8

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016 1 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 4 1.1 Predstavitev družbe... 4 1.2 Pravne podlage:... 5 1.3 Lastništvo in kapital družbe... 5 1.4 Pomembnejši poslovni dogodki

Prikaži več

Microsoft Word - crnec-sandra.doc

Microsoft Word - crnec-sandra.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO VPLIV PREOBLIKOVANJA JAVNEGA SKLADA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO NA KNJIGOVODSKE EVIDENCE INFLUENCE OR REMODELING LEGAL FOUND

Prikaži več

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016)

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016) KAZALO IZJAVA O ODGOVORNOSTI DIREKTORJA... 1. UVOD... 1 1.1. GENERALNI CILJI... 1 1.2. PISMO DIREKTORJA... 1 2. POSLOVNO POROČILO... 2 2.1. POSLOVNA STRATEGIJA... 2 2.2. LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITAL

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

1

1 LETNO POROČILO 2011 Snežnik Sinpo, d. o. o. Ferdinand MIKLIČ, univ. dipl. inž. rač. Direktor družbe Snežnik Sinpo, d. o. o. Mag. Andrej PAGON, predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d. KAZALO 1.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201 Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 2012 KAZALO I. PREDSTAVITEV DRUŢBE... 1 I.1 OSNOVNI PODATKI...

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČI

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČI ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU za leto 2018 Ljubljana, 27.02.2019

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, julij 2016 MATIJA MOHAR IZJAVA O AVTORSTVU Podpisani

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN Poslovni dogodki v letu 2014 Zgledi računovodskih izkazov določenih uporabnikov V zgledih prikazujemo pregled poslovnih dogodkov in knjiženja za leto 2014, pojasnila

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2018 Brežice, julij 2018 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2018... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018... 5 PREGLED

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več