BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5"

Transkripcija

1 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

2 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) fax.: +386 (1) SWIFT: BSLJ SI 2X Uredniški odbor: mag. Janez FABIJAN, viceguverner Matjaž NOČ, Finančna statistika mag. Tomaž KOŠAK, Finančna stabilnost Ernest ERMENC, Računovodstvo ddr. Neven BORAK, sektor Analize Franc DRENOVEC, Analitsko - raziskovalni center Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira. Publikacija je dosegljiva na svetovnem spletu. ISSN (elektronska izdaja) This publication is also available in English. 2

3 Pomembna informacija Bilten Banke Slovenije je od številke 2 3, za mesec februar marec 2007, leto 16, delno vsebinsko in oblikovno prenovljen. Predhodna najava prenove je bila objavljena na internetni strani Banke Slovenije v januarju Glavne novosti predstavljajo: Začetek objavljanja vrednostnih statističnih podatkov, ki se nanašajo na časovno obdobje po vključitvi v evro območje, v uradni domači valuti - evru. Vrednostni podatki za obdobje pred tem, bodo še naprej objavljeni v tolarjih, kot uradni slovenski valuti v tem obdobju. Podatke v evrih v tabelah od podatkov v tolarjih ločuje črta. Sprememba koncepta mednarodnih denarnih rezerv zaradi vključitve v Ekonomsko in monetarno unijo. Med slovenske mednarodne denarne rezerve po vključitvi v evro območje, v primerjavi s stanjem pred tem ne sodijo več imetja v evrih in terjatve do rezidentov evro območja. Več o tem v članku: Statistična obravnavna mednarodnih denarnih rezerv ob vstopu Slovenije v evro območje, v poglavju Metodološke informacije na spletni strani BS: Prilagoditev predstavitve gotovine v obtoku pravilom ECB. Prilagoditev prikaza bilance Banke Slovenije njenemu delovanju v okviru Evrosistema. Začetek objavljanja obrestnih mer denarnega trga evro območja in prehod na celovito objavljanje obrestnih mer monetarnih finančnih institucij v skladu z metodologijo ECB. Začetek objavljanja podatkov o statistiki finančnih računov v novem poglavju. Barvno ločevanje posameznih statističnih poglavij, zaradi lažjega iskanje ter navezave vsebinskih poglavij na specializirane publikacije. Več podrobnejših razlag je zapisanih v metodoloških opombah v Biltenu Banke Slovenije. Z dnem uvedbe evra v Sloveniji ( ) je v statističnih tabelah biltena nastal prelom časovnih vrst v primerih, v katerih nastopa kot atribut valuta. Tako pričakovano pride do prerazporeditve podatkov med posameznimi stolpci v tabelah, ki še vedno ohranjajo enak naslov, na primer obstoječih nezapadlih evrskih posojil pred uvedbo evra, iz časovne serije za tujo valuto v časovno serijo za domačo valuto, po uvedbi evra. Za lažjo rekonstrukcijo sprememb so v poglavju metodološke opombe, tam kjer je do prerazporeditve prišlo, podani deleži evrskih zneskov v stanjih tuje valute v tabelah 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6 na dan , in

4 4

5 KAZALO REPUBLIKA SLOVENIJA: Osnovni podatki I. POVZETEK KLJUČNIH GOSPODARSKIH GIBANJ II. STATISTIČNE TABELE Denar in finančne institucije Finančni trgi in plačilni sistemi Ekonomski odnosi s tujino Javne finance Finančni računi Nefinančni računi in splošna ekonomska statistika III. SEZNAM BANK IN HRANILNIC IV. METODOLOŠKE OPOMBE Pregled povezav statističnih podatkov Koledar objav Opis znakov: - ni pojava... ni podatka. začasen ali ocenjen podatek * popravljen podatek / povprečje 0 podatek je manjši od 0,5 1, 2, 3,... opomba, pojasnjena v metodoloških opombah n.s. ni smiselno Zaradi zaokroževanja se seštevki vedno ne ujemajo. Podatke v evrih v tabelah od podatkov v tolarjih ločuje črta. 5

6 REPUBLIKA SLOVENIJA: OSNOVNI PODATKI Enota mere Datum ali obdobje podatka: Površina km Prebivalstvo Slovenije število Demografska rast 0,09 % Gostota naseljenosti 101,7 število / km Prebivalstvo mestne občine Ljubljana število Izvor dodane vrednosti (strukturni deleži): 2014 Kmetijstvo 2,2 % Industrija 27,1 % Gradbeništvo 5,7 % Storitve 65,0 % 100,0 % Letna realna rast BDP 2,6 % 2014 Medletna realna rast BDP 2,4 % okt.- dec Nominalni BDP mio EUR 2014 BDP na prebivalca EUR 2014 Letna rast industrijske proizvodnje 5,8 % februar, 2015 Letna rast zaposlenosti 1,8 % februar, 2015 Stopnja brezposelnosti 9,6 % okt.- dec Letna stopnja inflacije -0,7 % april, 2015 Javne finance: prihodki 45,0 % BDP 2014 presežek/primanjkljaj -4,9 % BDP 2014 dolg 80,9 % BDP Saldo tekočega računa plačilne bilance mio EUR 2014 Saldo trgovinske bilance mio EUR 2014 Bruto zunanji dolg mio EUR Neto zunanji dolg mio EUR Denarna enota od : evro (EUR): 1 EUR = 239,64 SIT 6

7 GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA I. POVZETEK KLJU^NIH GOSPODARSKIH GIBANJ Povzetki gospodarskih gibanj so dostopni na I.

8 GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA I. - 2

9 STATISTIČNE TABELE II. STATISTI^NE TABELE a b a b DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Denarni agregati Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij Bilanca Banke Slovenije Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev Izbrane obveznost drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev Bilanca Banke Slovenije - instrumenti Terjatve investicijskih skladov po vrstah skladov Obveznosti investicijskih skladov po vrstah skladov FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Obrestne mere Banke Slovenije Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje Obrestne mere Evropske centralne banke Harmonizirana dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriteriju Monetarne finančne institucije - obrestne mere obstoječih poslov v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih vlog v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil gospodinjstvom v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam v domači valuti Obrestne mere državnih vrednostnih papirjev Devizni tečaji Banke Slovenije do povprečni tečaji Devizni tečaji Banke Slovenije do končni mesečni tečaji Devizni tečaji Evropske centralne banke - povprečni tečaji Devizni tečaji Evropske centralne banke - končni mesečni tečaji Promet v sistemih TARGET2 in SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP) Plačilne kartice Drugi plačilni sistemi in tržne poti Elektronsko bančništvo Kreditni prenosi Debetni prenosi Mreža poslovnih bank EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO Plačilna bilanca Plačilna bilanca Tekoči račun po državah Kapitalski in finančni račun po državah Blagovna menjava po državah Prikaz stanja mednarodnih naložb Prikaz stanja mednarodnih naložb po državah - imetja Prikaz stanja mednarodnih naložb po državah - obveznosti Neto zunanji dolg-neto pozicija dolžniških instrumentov Neto zunanji dolg-neto pozicija dolžniških instrumentov Bruto zunanji dolg II.

10 STATISTIČNE TABELE Bruto zunanji dolg Mednarodna rezerve JAVNE FINANCE Nefinančni in finančni računi sektorja država (ESR95) Nefinančni računi sektorja država (ESR 95) Nefinančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 95) Finančni računi sektorja država (ESR 95) Finančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 95) Prihodki in odhodki konsolidirane bilance javnega financiranja Račun finančnih terjatev in naložb ter financiranje konsolidirane bilance javnega financiranja Dolg državnega proračuna FINANČNI RAČUNI Nekonsolidirana stanja finančnih sredstev Nekonsolidirana stanja obveznosti Neto finančna sredstva Nekonsolidirane transakcije v finančnih sredstvih Nekonsolidirane transakcije v obveznostih Neto finančne transakcije NEFINANČNI RAČUNI IN SPLOŠNA EKONOMSKA STATISTIKA Izdatkovna struktura BDP Izdatkovna struktura BDP (stopnje rasti) Proizvodna struktura BDP Proizvodna struktura BDP (stopnje rasti) Indeks industrijske proizvodnje Indeks industrijske proizvodnje (stopnje rasti) Indeks prihodka od prodaje Indeks prihodka od prodaje (stopnje rasti) Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (1.del) Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (2.del) Zaposlenost po anketi o delovni sili (ILO) Brezposelnost po anketi o delovni sili (ILO) Povprečne plače Nominalni efektivni tečaj in realni harmonizirani indikatorji konkurenčnosti Indeks cen življenjskih potrebščin Indeks cen življenjskih potrebščin (stopnje rasti) Indeks cen proizvajalcev v industriji Indeks cen proizvajalcev v industriji (stopnje rasti) II. - 2

11 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.1 Denarni agregati v mio EUR M1 (brez gotovine v obtoku) Prispevek Slovenije k denarnim agregatom EMU M2 (brez gotovine v obtoku) M3 (brez gotovine v obtoku) Gotovina v obtoku (ključ ECB) Stolpec dec dec dec dec dec dec dec dec mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II.

12 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij Aktiva Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Terjatve do domačih nedenarnih sektorjev Terjatve drugih MFI do državnega sektorja v mio EUR Terjatve Banke Slovenije Terjatve drugih MFI Terjatve BS do centralne države Centralna država Ostali državni sektor Posojila Vrednostni papirji Posojila Vrednostni papirji Stolpec 1 2 3= = dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr v mio EUR Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) Obveznosti Banke Slovenije Obveznosti drugih MFI Bankovci in kovanci (po ključ ECB) Pasiva Depoziti čez noč pri drugih MFI Bankovci in kovanci in instrumenti do 2 let Bankovci in kovanci in vloge do 2 let Bankovci in kovanci in vpogledne vloge Nedenarne finančne institucije Depoziti čez noč pri BS Ostali državni sektor (brez centralne države) Stolpec 1 2 3= =6+7 9= dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 4

13 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Aktiva Terjatve do domačih nedenarnih sektorjev Terjatve drugih MFI do drugih nedenarnih sektorjev Nefinančne družbe Nedenarne finančne institucije Posojila Vrednostni papirji Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva Posojila Vrednostni papirji Ostala aktiva = = = Bankovci in kovanci in instrumenti do 2 let Pasiva Obveznosti Banke Slovenije Vezane vloge Bankovci in kovanci in vloge do 2 let Obveznosti drugih MFI Depoziti na odpoklic do 3 mes. Dolžniški vrednostni papirji, točke/ delnice skladov denarnega trga in repo posli Dolgoročnejše finančne obveznosti do nedenarnega sektorja (brez centralne države) Ostala pasiva Presežek obveznosti med MFI = = = II.

14 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.3. Bilanca Banke Slovenije Aktiva Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) v mio EUR Zlato Terjatve do MDS Tuja gotovina Posojila, terjatve iz danih vlog Vrednostni papirji Druge terjatve do tujine Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Pasiva Vloge v mio EUR Bankovci in kovanci (po ključ ECB) Obveznosti iz vlog do domačih sektorjev Drugi MFI Državni sektor V domači valuti V domači valuti V tuji valuti Čez noč Vezane vloge Čez noč Vezane vloge V tuji valuti Stolpec = = dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 6

15 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva) Terjatve do domačih denarnih sektorjev Aktiva Terjatve do centralne države Posojila Druge terjatve Terjatve do drugih domačih sektorjev Ostala aktiva = = Vloge Pasiva Izdani vrednostni papirji Obveznosti iz vlog do domačih sektorjev Drugi domači sektorji Nefinančne družbe Nedenarne finančne institucije Obveznosti iz vlog do tujih sektorjev V domači valuti V tuji valuti Alokacija SDR Kapital in rezerve Ostala pasiva = = II.

16 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.4. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij Aktiva Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva) Terjatve do BS Terjatve do drugih MFI Terjatve do nedenarnih sektorjev v mio EUR Gotovina Računi in vloge pri BS, druge terjatve Vrednostni papirji BS Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Pasiva Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) Obveznosti do denarnih sektorjev Obveznosti do nedenarnih sektorjev v mio EUR Vloge, prejeta posojila od BS Vloge, prejeta posojila od drugih MFI Izdani dolžniški vrednostni papirji Čez noč Vloge v domači valuti Vezane vloge Vloge na odpoklic Vloge v tuji valuti Izdani dolžniški vrednostni papirji Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 8

17 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do denarnih sektorjev Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Aktiva Terjatve do nedenarnih sektorjev Gotovina Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Ostala aktiva = = Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) Pasiva Obveznosti do denarnih sektorjev Obveznosti do nedenarnih sektorjev Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji Kapital in rezerve Ostala pasiva = = II.

18 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev v mio EUR Po valuti Posojila Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva) Po namenu V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Denarni sektor (S.121, S.122) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Nedenarne finančne institucije (S.123, S.124, S.125) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 10

19 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Posojila Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži = (S.2) Denarni sektor (S.2) Nedenarne finančne institucije (S.2) II.

20 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) v mio EUR Po valuti Posojila Po namenu Terjatve do domačih sektorjev V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = Nefinančne družbe (S.11) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Centralna država (S.1311) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Ostali državni sektor (S.1312, S.1313, S.1314) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 12

21 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Posojila Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži = Nefinančne družbe (S.2) Centralna država (S.2) Ostali državni sektor (S.2) II.

22 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) Terjatve do domačih sektorjev v mio EUR Posojila Dolžniški vrednostni papirji Po valuti Po namenu V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14, S.15) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 14

23 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Posojila Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.2) II.

24 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev v mio EUR Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Denarni sektor (S.121,S.122) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Nedenarne finančne institucije (S.123,S.124,S.125) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 16

25 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti = (S.2) Denarni sektor (S.2) Nedenarne finančne institucije (S.2) II.

26 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) v mio EUR Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Stolpec = Nefinančne družbe (S.11) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Centralna država (S.1311) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Ostali državni sektor (S.1312,S.1313,S.1314) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 18

27 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti = Nefinančne družbe (S.2) Centralna država (S.2) Ostali državni sektor (S.2) II.

28 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) v mio EUR Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Stolpec = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14,S.15) dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 20

29 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.2) II.

30 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.7. Bilanca Banke Slovenije - instrumenti Aktiva Terjatve iz instrumentov denarne politike v EUR mio EUR Zlato in terjatve v zlatu Terjatve do nerezidentov euro območja Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti Operacije glavnega refinanciranja Operacije dolgoročnega refinanciranja Povratne operacije finega uravnavanja Vrednostni papirji Stolpec dec dec dec dec dec dec dec dec sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr mio EUR Bankovci v obtoku Obveznosti do nerezidentov euro območja Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti Pasiva Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) Obveznosti iz instrumentov denarne politike v EUR Odprta ponudba mejnega depozita Vezane vloge Povratne operacije finega uravnavanja Stolpec dec dec dec dec dec dec dec dec sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 22

31 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve iz instrumentov denarne politike v EUR Aktiva Odprta ponudba mejnega posojila Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR Terjatve do širše države v EUR Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR Terjatve znotraj euro sistema Druge terjatve Pasiva Obveznosti iz instrumentov denarne politike v EUR Izdani vrednostni papirji Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR Obveznosti širše države v EUR Obveznosti znotraj euro sistema Kapital in rezerve Druge obveznosti II.

32 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve investicijskih skladov po vrstah skladov Aktiva Terjatve do domačih sektorjev Terjatve do finančnih sektorjev 1 Terjatve do nefinančnih sektorjev 2 v mio EUR Vloge Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Vloge Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Stolpec dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar Odprti delniški skladi dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar Odprti obvezniški skladi dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar II. - 24

33 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Aktiva Terjatve do tujih sektorjev Vloge Terjatve do finančnih sektorjev 1 Terjatve do nefinančnih sektorjev 2 Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Vloge Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Ostala aktiva (vključeni tudi izvedeni finančni inštrumenti) = Odprti delniški skladi Odprti obvezniški skladi Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) II.

34 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Obveznosti investicijskih skladov po vrstah skladov Pasiva Obveznosti do domačih sektorjev Obveznosti do finančnih sektorjev 1 Obveznosti do nefinančnih sektorjev 2 v mio EUR Posojila Enote/delnice investicijskih skladov Posojila Enote/delnice investicijskih skladov Stolpec dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar Odprti delniški skladi dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar Odprti obvezniški skladi dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) dec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar II. - 26

35 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Pasiva Obveznosti do tujih sektorjev Posojila Obveznosti do finančnih sektorjev 1 Obveznosti do nefinančnih sektorjev 2 Enote/delnice investicijskih skladov Posojila Enote/delnice investicijskih skladov Ostala pasiva (vključeni izvedeni finančni instrumenti) = Odprti delniški skladi Odprti obvezniški skladi Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) II.

36 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Novoodobreni lizinški posli po sektorjih in tipu posla v mio EUR Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Nepremičnine Država FD Neprid.inst./Tujina NFD Preb. s.p. Stolpec = ,0 1,6-152,6 4,2 5,4 164, ,3 20,9 0,1 213,8 3,0 1,4 240, Dec - 1,0-20,3 0,8 1,7 23, Mar - 0,9-57,3 1,3 2,9 62,4 Jun - 0,8-18,9 1,8 1,1 22,6 Sep 1,0 0,0-55,0 0,6 0,7 57,4 Dec ,3 0,6 0,6 22, Mar 0, ,7 1,0 0,7 25,9 Jun 0, ,4 0,5 0,5 69,5 Sep 0,2-0,0 26,6 0,2 0,0 27,1 Dec 0,4 20,9 0,0 95,1 1,3 0,2 117,9 v mio EUR Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Premičnine Država FD Neprid.inst./Tujina NFD Preb. s.p. Stolpec = ,3 0,9 1,9 346,4 292,9 78,9 721, ,4 1,5 1,2 356,3 310,8 104,9 775, Dec 0,3 0,5 0,6 83,3 61,8 21,2 167, Mar 0,0 0,1 0,2 80,6 74,7 17,0 172,6 Jun 0,1 0,3 1,1 93,3 86,0 19,0 199,8 Sep 0,0 0,1 0,3 75,4 62,2 16,6 154,6 Dec 0,1 0,3 0,4 97,1 70,0 26,3 194, Mar 0,1 0,4 0,4 77,1 77,8 20,4 176,2 Jun 0,0 0,6 0,5 100,4 80,3 29,1 210,9 Sep 0,1 0,2 0,2 80,5 76,3 24,3 181,6 Dec 0,1 0,4 0,2 98,3 76,5 31,0 206,4 v mio EUR Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) vsi lizing posli Država FD Neprid.inst./Tujina NFD Preb. s.p. Stolpec = ,3 2,5 1,9 499,0 297,1 84,3 886, ,6 22,5 1,3 570,1 313,8 106, , Dec 0,3 1,5 0,6 103,6 62,7 22,9 191, Mar 0,0 0,9 0,2 137,9 75,9 19,9 235,0 Jun 0,1 1,1 1,1 112,2 87,8 20,1 222,4 Sep 1,1 0,1 0,3 130,4 62,8 17,4 212,0 Dec 0,1 0,3 0,4 118,4 70,6 26,9 216, Mar 0,6 0,4 0,4 100,8 78,8 21,1 202,1 Jun 0,2 0,6 0,5 168,7 80,8 29,6 280,4 Sep 0,3 0,2 0,2 107,1 76,5 24,3 208,7 Dec 0,5 21,3 0,2 193,4 77,7 31,2 324,4 II. - 28

37 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Stanje lizinških poslov po sektorjih in tipu posla v mio EUR Stanje poslov po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Nepremičnine Država FD Neprid.inst./Tujina NFD Preb. s.p. Stolpec = ,8 35,5 0, ,9 81,9 37, , ,2 39,5 0, ,3 67,4 30, , Dec 154,2 35,3 0, ,6 87,6 60, , Mar 151,4 35,1 0, ,5 87,3 56, ,9 Jun 129,0 38,4 0, ,2 86,2 39, ,0 Sep 125,7 37,7 0, ,0 84,5 38, ,2 Dec 122,8 35,5 0, ,9 81,9 37, , Mar 120,4 34,8 0, ,7 80,4 35, ,4 Jun 117,2 34,2 0, ,2 77,7 34, ,1 Sep 82,9 29,3 0, ,3 75,3 33, ,3 Dec 79,2 39,5 0, ,3 67,4 30, ,7 v mio EUR Stanje poslov po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Premičnine Država FD Neprid.inst./Tujina NFD Preb. s.p. Stolpec = ,5 2,2 5,2 781,9 735,8 195, , ,8 2,3 4,2 745,2 725,5 215, , Dec 12,8 36,8 6,6 827,7 730,7 195, , Mar 11,8 36,0 5,9 835,5 738,7 195, ,7 Jun 10,7 35,8 6,6 816,5 753,0 194, ,5 Sep 9,5 35,7 5,8 792,3 735,5 189, ,3 Dec 8,5 2,2 5,2 781,9 735,8 195, , Mar 7,4 2,3 4,9 761,6 732,8 200, ,4 Jun 6,3 2,4 4,9 778,4 726,1 212, ,5 Sep 5,4 2,3 4,5 771,9 727,0 217, ,3 Dec 4,8 2,3 4,2 745,2 725,5 215, ,4 v mio EUR Stanje poslov po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) vsi lizing posli Država FD Neprid.inst./Tujina NFD Preb. s.p. Stolpec = ,3 37,7 5, ,9 817,7 233, , ,1 41,8 4, ,5 792,9 245, , Dec 167,0 72,1 7, ,3 818,3 256, , Mar 163,2 71,1 6, ,0 826,0 252, ,6 Jun 139,7 74,2 6, ,8 839,2 233, ,5 Sep 135,2 73,4 6, ,3 819,9 227, ,6 Dec 131,3 37,7 5, ,9 817,7 233, , Mar 127,8 37,1 5, ,4 813,2 236, ,9 Jun 123,5 36,6 5, ,6 803,8 247, ,6 Sep 88,3 31,5 4, ,2 802,2 250, ,6 Dec 84,1 41,8 4, ,5 792,9 245, , II.

38 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Lizinški posli po ročnosti in tipu posla Novoodobreni posli po ročnosti (v mio EUR) v mio EUR Do 1 leta 1-5 let 5-10 let Nad 10 let Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli Stolpec = = = ,7 99,6 295,3 12,3 297,5 15,8 2,8 37,1 721,3 164,8 886, ,8 50,0 337,1 77,1 312,7 74,6 0,6 38,6 775,2 240,4 1015, Dec 26,9 1,2 69,8 2,0 66,7 10,6 4,4 9,9 167,8 23,8 191, Mar 31,1 50,3 65,6 1,4 74,0 4,7 2,0 6,0 172,6 62,4 235,0 Jun 38,0 6,6 74,9 3,3 86,9 3,3 0,0 9,3 199,8 22,6 222,4 Sep 30,1 40,1 64,9 4,8 59,6 5,1 0,0 7,3 154,6 57,4 212,0 Dec 26,5 2,5 89,9 2,8 77,0 2,7 0,8 14,5 194,2 22,5 216, Mar 29,1 1,1 75,8 15,4 71,3 1,1 0,0 8,3 176,2 25,9 202,1 Jun 38,1 7,2 90,2 34,7 82,6 1,7 0,0 25,8 210,9 69,5 280,4 Sep 26,0 22,1 81,9 2,0 73,8 1,7 0,0 1,3 181,6 27,1 208,7 Dec 31,7 19,6 89,2 25,0 85,0 70,1 0,6 3,3 206,4 117,9 324,4 Stanje poslov po ročnosti (v mio EUR) v mio EUR Do 1 leta 1-5 let 5-10 let Nad 10 let Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli Stolpec = = = ,5 79,6 607,9 215,1 989,3 333,7 81,6 992,9 1729,3 1621,2 3350, ,2 32,2 619,0 125,1 959,0 465,6 72,2 680,8 1697,4 1303,7 3001, Dec 85,4 15,2 619,5 235,6 1013,5 371,5 92,2 1538,3 1810,6 2160,5 3971, Mar 87,3 88,3 618,1 224,6 1028,1 376,9 90,2 1488,0 1823,7 2177,9 4001,6 Jun 92,7 55,2 610,9 208,2 1023,5 465,3 89,5 1034,4 1816,5 1763,0 3579,5 Sep 95,3 81,6 592,3 212,8 997,7 455,3 83,0 989,5 1768,3 1739,2 3507,6 Dec 50,5 79,6 607,9 215,1 989,3 333,7 81,6 992,9 1729,3 1621,2 3350, Mar 52,3 73,1 601,8 181,4 975,4 346,3 79,9 971,7 1709,4 1572,4 3281,9 Jun 57,9 79,3 615,6 212,9 978,6 313,2 78,4 972,7 1730,5 1578,1 3308,6 Sep 55,3 37,7 618,4 113,5 974,3 438,7 80,2 822,4 1728,3 1412,3 3140,6 Dec 47,2 32,2 619,0 125,1 959,0 465,6 72,2 680,8 1697,4 1303,7 3001,1 II. - 30

39 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Stanje lizinških lizinških poslov z nefinančnimi družbami po dejavnosti in tipu posla v mio EUR Elekt., plin, voda Fin.posr. Gostinstvo Gradben. Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Nepremičnine Info.kom. dej. Javne storitve Kmet., rud. Posl.z neprem. Pred. dej. Prom., sklad. Strok.,druge dej. Stolpec = ,5 3,5 56,2 106,7 8,8 41,0 6,2 344,6 53,5 14,0 64,8 637, , ,8 6,3 40,5 102,3 7,5 37,6 5,6 308,7 39,3 13,5 60,7 462, , Dec 8,7 13,2 79,1 106,8 12,2 67,5 6,7 519,6 104,6 23,2 107,1 774, ,6 Trgovina 2013 Mar 8,7 16,2 77,4 143,7 12,2 64,5 6,7 523,2 102,1 21,8 105,1 765, ,5 Jun 7,1 3,7 48,6 126,6 6,3 41,7 6,2 332,6 58,3 15,0 64,4 758, ,2 Sep 6,6 3,6 51,2 109,5 7,5 41,8 6,2 345,8 56,1 14,8 61,0 749, ,0 Dec 6,5 3,5 56,2 106,7 8,8 41,0 6,2 344,6 53,5 14,0 64,8 637, , Mar 6,6 3,6 48,4 81,2 8,6 39,9 6,1 339,6 52,6 13,6 61,8 638, ,7 Jun 6,5 7,1 51,3 101,9 7,8 41,9 6,0 335,6 48,0 13,4 64,5 630, ,2 Sep 6,5 7,0 46,4 105,7 7,5 39,9 5,9 327,7 42,3 13,5 63,1 525, ,3 Dec 2,8 6,3 40,5 102,3 7,5 37,6 5,6 308,7 39,3 13,5 60,7 462, ,3 v mio EUR Elekt., plin, voda Fin.posr. Gostinstvo Gradben. Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Premičnine Info.kom. dej. Javne storitve Kmet., rud. Posl.z neprem. Pred. dej. Prom., sklad. Strok.,druge dej. Stolpec = ,6 6,0 29,9 77,8 20,9 44,7 9,4 9,9 148,4 152,3 77,1 153,8 781, ,9 3,6 34,4 75,5 22,9 37,6 10,1 9,4 132,4 163,5 68,0 146,0 745, Dec 58,5 6,1 28,5 86,3 19,3 47,2 7,8 10,9 171,5 142,4 82,4 166,6 827,7 Trgovina 2013 Mar 54,6 5,5 30,5 86,5 21,7 45,3 8,3 10,5 175,1 152,3 80,9 164,1 835,3 Jun 53,2 4,5 29,5 83,9 21,5 47,1 9,3 9,4 158,0 149,1 83,5 167,4 816,3 Sep 52,2 4,2 27,5 78,3 21,8 44,9 9,3 10,3 156,1 144,7 80,1 162,8 792,2 Dec 51,6 6,0 29,9 77,8 20,9 44,7 9,4 9,9 148,4 152,3 77,1 153,8 781, Mar 50,0 5,5 31,7 74,1 20,6 42,6 9,4 9,7 140,7 151,5 74,4 151,3 761,4 Jun 46,9 8,5 33,1 75,7 20,0 42,9 9,9 9,7 143,6 159,2 76,4 152,3 778,3 Sep 44,5 3,9 33,9 74,7 24,0 41,8 9,7 9,2 137,7 163,8 74,2 154,6 771,9 Dec 41,9 3,6 34,4 75,5 22,9 37,6 10,1 9,4 132,4 163,5 68,0 146,0 745, II.

40 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.1. Obrestne mere Banke Slovenije (% na letni ravni) Lombardno posojilo Repo (7-dnevni) Obvezna rezerva Depozit čez noč Dolgoročni depozit Blagajniški zapisi V SIT V EUR V USD Število dni Število dni Število dni Zakonska zamudna obrestna mera n n n n n n n r r r r r r n Stolpec ,50-1, ,78-4,23 4,24 4,29 5,63 5,67 5,70 32, ,00-1, ,27-3,11 3,10 3,10 5,30 5,33 5,34 27, ,00-1, ,98 14,33 3,17 3,20 3,23 5,55 5,61 5,62 26, ,00-1, ,40 12,39 3,36 3,40 3,42 5,40 5,40 5,39 26, ,00-1, ,13 9,08 2,75 2,80 2,83 5,16 5,25 5,30 20, ,67 9,56 1, ,19 9,35 4,16 4,23 4,29 6,29 6,37 6,40 24, ,75 11,02 1,00 4,92-10,42 11,16 4,08 4,04 4,00 3,55 3,52 3,50 27, ,96 9,61 1,00 4,00-8,44 9,72 3,14 3,14 3,15 1,60 1,62 1,65 21, ,77 8,03 1,00 3,69-6,92 7,44 2,17 2,15 2,13 1,03 1,03 1,03 18, ,63 4,63 1,00 2,40 4,20 4,48 4,70 2,00 2,01 2,03 1,48 1,54 1,60 15, ,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,10 2,12 2,14 3,42 3,50 3,57 15, ,65 3,69 1,00 2,35 3,78 3,52-2,88 2,83 2,83 1,99 2,02 2,04 13, Sep. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,04 2,05 2,06 3,79 3,85 3,90 15,50 Oct. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,06 2,10 2,12 3,99 4,09 4,15 15,50 Nov. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,31 2,37 2,41 4,23 4,31 4,37 15,50 Dec. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,36 2,41 2,46 4,38 4,43 4,48 15, Jan. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,38 2,45 2,50 4,50 4,55 4,59 13,50 Feb. 4,75 3,75 1,00 2,25 4,20 3,75-2,50 2,54 2,58 4,62 4,70 4,77 13,50 Mar. 4,50 3,50 1,00 2,25 4,20 3,50-2,61 2,67 2,73 4,83 4,89 4,93 13,50 Apr. 4,50 3,50 1,00 2,25 3,70 3,50-2,61 2,69 2,74 4,93 5,00 5,05 13,50 May 4,50 3,50 1,00 2,25 3,70 3,50-2,73 2,80 2,86 5,05 5,10 5,14 13,50 Jun. 4,50-1,00 2,25 3,70 3,25-2,84 2,88 2, ,50 Jul. 4,50-1,00 2,25 3,70 3,25-2,94 3,00 3, ,50 Aug. 4,75-1,00 2,50 3,45 3,50-3,08 3,16 3, ,50 Sep. 4,75-1,00 2,50 3,45 3,50-3,20 3, ,50 Oct. 4,75-1,00 2,50 3,70 3,50-3, ,50 Nov. 4,75 3,75 1,00 2,50 3,70 3,50-3, ,50 Dec. 4,50 3,75 1,00 2,50 3,70 3, , Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje (% na letni ravni) SIONIA / EONIA Medbančni denarni trg SITIBOR / EURIBOR Temeljna obrestna mera TOM Revalorizacijske stopnje Devizna klavzula 1 mesec 3 mesece 6 mesecev 1 leto mesečno letna raven mesečno letna raven mesečno letna raven Stolpec ,37 3,60 3,58 3,58 3,62 0,21 2,53-0,87-10,13-0,27-3, ,87 4,08 4,28 4,35 4,45 0,28 3,35-0,90-10,40-0,22-2, ,87 4,28 4,64 4,73 4,83 0,50 6,18 0,49 25,69 0,89 17, ,71 0,89 1,22 1,43 1,61 0,09 1,12-0,10 10,69 0,08 1, ,44 0,57 0,81 1,08 1,35 0,16 1,92 0,72 7,81 1,48 18, ,87 1,18 1,39 1,64 2,01 0,17 2,03 0,33 12,65 0,27 8, ,23 0,33 0,58 0,83 1,11 0,22 2,63-0,13 2,79 0,06 0, ,09 0,13 0,22 0,34 0,54 0,16 1,92-0,42-2,48-0,14-1, ,09 0,13 0,21 0,31 0,48 0,04 0,51 1,16 17,99 0,25 3, nov. 0,10 0,13 0,22 0,33 0,51 0,10 1,22 0,22 2,71 0,28 3,52 dec. 0,17 0,21 0,27 0,37 0,54 0,10 1,18-1,31-14,33 0,18 2,13 USD CHF 2014 jan. 0,20 0,22 0,29 0,40 0,56 0,10 1,18 2,03 26,76 0,46 5,53 feb. 0,16 0,22 0,29 0,39 0,55 0,10 1,31-2,15-24,67 0,55 7,43 mar. 0,19 0,23 0,31 0,41 0,58 0,00 0,00 0,18 2,16-0,34-3,89 apr. 0,25 0,25 0,33 0,43 0,60 0,10 1,22-0,45-5,31-0,05-0,60 maj. 0,25 0,26 0,32 0,42 0,59 0,00 0,00 1,79 23,17-0,03-0,39 jun. 0,08 0,15 0,24 0,33 0,51 0,10 1,22-0,37-4,45 0,39 4,91 jul. 0,04 0,10 0,21 0,30 0,49 0,10 1,18 2,09 27,51-0,11-1,25 avg. 0,02 0,09 0,19 0,29 0,47 0,00 0,00 1,45 18,45 0,90 11,07 sep. 0,01 0,02 0,10 0,20 0,36 0,00 0,00 6,33 110,92 0,88 11,23 okt. -0,00 0,01 0,08 0,18 0,34 0,00 0,00-0,12-1,39 0,03 0,39 nov. -0,01 0,01 0,08 0,18 0,33 0,00 0,00 0,33 4,07 0,41 5,08 dec. -0,03 0,02 0,08 0,18 0,33 0,00 0,00 2,82 38,69-0,05-0, jan. -0,05 0,01 0,06 0,15 0,30 0,00 0,00 7,39 131,64 14,86 411,25 feb. -0,04 0,00 0,05 0,13 0,26 0,00 0,00 0,58 7,81-1,58-18,74 mar. -0,05-0,01 0,03 0,10 0,21 0,00 0,00 3,64 52,38 1,89 24,62 apr. -0,07-0,03 0,00 0,07 0,18 0,00 0,00-1,43-16,04-0,50-5,87 II. - 28

41 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.3. Obrestne mere Evropske centralne banke (% na letni ravni) Mejni depozit Operacije glavnega refinanciranja Mejno posojilo Stolpec dec. 2,50 3,50 4, mar. 2,75 3,75 4, jun. 3,00 4,00 5, jul. 3,25 4,25 5,25 8. okt. 2,75 4,75 9. okt. 3,25 4, okt. 3, nov. 2,75 3,25 3, dec. 2,00 2,50 3, jan. 1,00 2,00 3, mar. 0,50 1,50 2,50 8. apr. 0,25 1,25 2, maj. 0,25 1,00 1, apr. 0,50 1,25 2, jul. 0,75 1,50 2,25 9. nov. 0,50 1,25 2, dec. 0,25 1,00 1, jul. 0,00 0,75 1, maj. 0,00 0,50 1, nov. 0,00 0,25 0, jun. -0,10 0,15 0, sep. -0,20 0,05 0, Harmonizirana dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriteriju (% na letni ravni) Donos do dospetja Stolpec , , , , , , , , , , , dec. 3, okt. 6,47 nov. 5,91 dec. 5, jan. 4,73 feb. 4,43 mar. 3,85 apr. 3,52 maj. 3,39 jun. 3,13 jul. 3,16 avg. 3,09 sep. 2,66 okt. 2,63 nov. 2,54 dec. 2, jan. 1,75 feb. 1,32 mar. 0,99 apr. 1, II.

42 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere obstoječih poslov v domači valuti (% na letni ravni) Do SIT od EUR Posojila Gospodinjstva Nefinančne družbe Stanovanjska Potrošniška in druga do 1 leta nad 1 do 5 let nad 5 let do 1 leta nad 1 do 5 let nad 5 let do 1 leta nad 1 do 5 let nad 5 let Stolpec ,68 5,50 6,12 9,65 7,90 7,94 5,41 5,34 5, ,00 6,20 6,71 8,10 7,42 7,67 5,33 5,33 5, ,02 6,93 7,42 8,32 7,69 8,10 6,23 6,04 5, ,44 4,62 4,64 7,61 6,82 6,24 5,64 4,28 3, ,87 3,99 3,53 7,02 6,20 5,52 5,58 4,45 2, ,21 4,12 3,91 7,15 6,25 5,73 5,64 5,03 3, ,40 3,78 3,47 7,30 6,09 5,28 5,49 4,51 3, ,28 3,19 2,78 7,12 5,82 4,72 5,51 4,08 2, dec. 4,69 3,35 2,82 6,83 5,89 4,83 5,25 4,04 3, jun. 6,63 4,23 3,42 6,78 6,12 5,40 5,56 4,43 2,84 jul. 6,38 4,38 3,51 6,81 6,17 5,50 5,55 4,49 2,96 avg. 5,46 4,26 3,53 6,91 6,15 5,50 5,56 4,54 3,00 sep. 4,86 4,25 3,54 6,84 6,15 5,52 5,58 4,56 3,06 okt. 3,05 4,24 3,57 6,94 6,15 5,53 5,63 4,59 3,12 nov. 4,97 4,14 3,59 6,96 6,13 5,53 5,55 4,64 3,22 dec. 4,75 3,93 3,57 6,93 6,10 5,53 5,65 4,69 3, jan. 6,20 4,18 3,64 7,11 6,11 5,55 5,55 4,74 3,35 feb. 6,21 4,22 3,67 7,12 6,10 5,55 5,60 4,78 3,36 mar. 6,10 3,81 3,66 7,05 6,11 5,57 5,54 4,83 3,43 apr. 5,93 3,94 3,79 7,05 6,15 5,63 5,57 4,91 3,54 maj. 3,76 3,97 3,82 7,03 6,20 5,66 5,58 4,96 3,63 jun. 3,82 4,02 3,87 7,07 6,23 5,70 5,60 5,09 3,76 jul. 4,03 4,12 3,99 7,16 6,30 5,82 5,69 5,19 3,93 avg. 3,97 4,22 4,06 7,21 6,33 5,85 5,72 5,21 3,97 sep. 5,79 4,22 4,08 7,23 6,35 5,86 5,68 5,20 3,94 okt. 5,66 4,28 4,12 7,28 6,38 5,86 5,71 5,21 3,94 nov. 5,47 4,29 4,11 7,27 6,38 5,86 5,66 5,16 3,92 dec. 5,62 4,19 4,10 7,26 6,36 5,83 5,75 5,10 3, jan. 5,51 4,18 4,02 7,26 6,34 5,76 5,61 5,02 3,80 feb. 5,33 4,18 3,96 7,30 6,32 5,71 5,60 4,92 3,72 mar. 5,30 4,14 3,91 7,33 6,29 5,61 5,59 4,79 3,61 apr. 6,49 3,98 3,68 7,33 6,19 5,46 5,47 4,64 3,48 maj. 5,32 3,92 3,62 7,27 6,15 5,41 5,52 4,62 3,43 jun. 5,40 3,87 3,56 7,28 6,11 5,36 5,53 4,50 3,38 jul. 5,40 3,72 3,39 7,22 6,07 5,20 5,46 4,41 3,25 avg. 5,04 3,62 3,28 7,33 6,03 5,13 5,39 4,36 3,23 sep. 5,12 3,57 3,21 7,36 5,97 5,03 5,41 4,31 3,14 okt. 5,12 3,47 3,06 7,31 5,90 4,92 5,36 4,20 3,04 nov. 5,38 3,42 3,00 7,34 5,87 4,89 5,38 4,14 2,96 dec. 5,38 3,32 2,95 7,26 5,84 4,86 5,58 4,16 2, jan. 5,19 3,27 2,83 7,21 5,79 4,74 5,53 4,12 2,88 feb. 5,22 3,24 2,80 7,24 5,78 4,72 5,52 4,12 2,90 mar. 5,25 3,23 2,78 7,23 5,79 4,71 5,53 4,18 2,90 apr. 5,25 3,18 2,78 7,17 5,79 4,70 5,56 4,15 2,91 maj. 3,48 3,18 2,76 7,15 5,79 4,70 5,52 4,12 2,91 jun. 3,50 3,13 2,76 7,14 5,81 4,70 5,55 4,14 2,92 jul. 3,51 3,15 2,77 6,97 5,82 4,70 5,54 4,10 2,96 avg. 3,53 3,15 2,78 7,03 5,83 4,70 5,49 4,00 2,97 sep. 3,68 3,16 2,78 7,09 5,84 4,70 5,45 3,99 2,99 okt. 5,07 3,18 2,78 7,06 5,85 4,70 5,42 4,01 3,00 nov. 4,78 3,19 2,78 7,11 5,86 4,77 5,56 4,03 3,01 dec. 2,89 3,23 2,79 7,02 5,88 4,79 5,46 3,99 3, jan. 2,90 3,26 2,82 6,96 5,89 4,82 5,27 4,04 3,14 feb. 2,95 3,25 2,84 7,00 5,90 4,83 5,37 4,05 3,18 mar. 3,07 3,26 2,84 6,92 5,91 4,84 5,33 4,06 3,17 apr. 2,68 3,31 2,87 6,90 5,93 4,86 5,37 4,12 3,20 maj. 3,12 3,36 2,87 6,84 5,94 4,88 5,46 4,14 3,20 jun. 5,91 3,38 2,88 6,85 5,93 4,88 5,42 4,13 3,23 jul. 5,91 3,45 2,85 6,70 5,91 4,84 5,32 4,09 3,19 avg. 5,91 3,44 2,84 6,78 5,90 4,83 5,34 4,02 3,17 sep. 5,99 3,41 2,81 6,77 5,87 4,81 5,23 4,02 3,13 okt. 5,99 3,38 2,76 6,75 5,84 4,77 5,11 3,89 3,10 nov. 6,02 3,35 2,74 6,80 5,81 4,76 5,01 3,97 3,05 dec. 5,86 3,30 2,73 6,66 5,80 4,77 4,79 3,97 2, jan. 5,94 3,32 2,70 6,68 5,77 4,74 4,42 3,91 2,93 feb. 5,50 3,19 2,68 6,68 5,75 4,72 4,48 3,89 2,95 mar. 5,39 3,19 2,67 6,62 5,72 4,71 4,32 3,80 2,93 II. - 30

43 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Vloge Vloge na odpoklic 1,2 Do Čez noč Gospodinjstva Nefinančne družbe Repo Gospodinjstva in nefinančne družbe Vezane Vezane Čez noč do 2 leti nad 2 leti do 2 leti nad 2 leti z najavo do 3 mesece z najavo nad 3 mesece SIT od EUR Stolpec 0,32 2,99 4,31 0,56 3,33 3,91 3,89 2,99 4, ,36 3,29 4,38 0,43 3,93 4,19-3,60 4, ,46 4,35 5,19 0,50 4,69 4,78-4,05 5, ,28 3,48 4,04 0,32 2,93 4,17-1,23 2, ,21 2,62 3,93 0,27 2,16 4,08-0,63 2, ,22 2,90 3,98 0,30 2,48 3,90-1,20 2, ,20 3,29 3,92 0,30 2,87 3,65-1,52 2, ,11 3,08 3,74 0,23 2,36 3,51-1,22 1, ,07 1,99 3,38 0,13 1,25 2,89-0,82 1, dec. 0,22 2,55 3,94 0,30 2,07 4,05-0,53 3, jun. 0,19 2,56 3,97 0,26 2,07 4,09-0,54 1,43 jul. 0,19 2,58 3,97 0,25 2,12 4,15-0,51 1,29 avg. 0,19 2,60 3,97 0,27 2,14 4,10-0,54 1,25 sep. 0,20 2,62 3,98 0,28 2,16 4,09-0,67 1,31 okt. 0,20 2,63 3,94 0,31 2,13 4,07-1,00 1,72 nov. 0,20 2,65 3,89 0,28 2,19 4,01-0,47 1,82 dec. 0,21 2,69 3,98 0,29 2,29 4,04-0,47 1, jan. 0,21 2,70 3,96 0,32 2,27 4,04-0,67 1,83 feb. 0,21 2,74 3,92 0,29 2,30 4,03-0,85 1,95 mar. 0,21 2,78 3,96 0,31 2,34 4,11-0,83 2,07 apr. 0,21 2,85 3,95 0,29 2,46 4,12-1,27 2,15 maj. 0,21 2,90 3,97 0,28 2,51 4,16-1,13 2,34 jun. 0,23 2,93 3,95 0,29 2,60 3,86-1,14 2,30 jul. 0,23 2,97 3,95 0,30 2,62 3,87-1,37 2,39 avg. 0,24 3,00 3,97 0,30 2,55 3,85-1,38 2,39 sep. 0,24 3,04 4,03 0,28 2,60 3,57-1,66 2,47 okt. 0,26 3,11 4,05 0,30 2,63 3,58-1,86 2,42 nov. 0,24 3,10 4,05 0,30 2,61 3,52-1,74 3,08 dec. 0,24 3,17 4,05 0,25 2,71 3,60-1,72 2, jan. 0,24 3,21 4,04 0,25 2,80 3,61-1,74 2,75 feb. 0,23 3,26 4,07 0,24 2,83 3,60-1,63 2,88 mar. 0,22 3,30 3,94 0,30 2,96 3,62-1,62 2,81 apr. 0,22 3,33 3,92 0,31 2,97 3,62-1,60 2,93 maj. 0,22 3,33 3,92 0,30 2,92 3,71-1,50 2,94 jun. 0,19 3,32 3,89 0,29 2,91 3,69-1,49 3,04 jul. 0,19 3,31 3,88 0,34 2,85 3,72-1,21 2,91 avg. 0,18 3,31 3,87 0,31 2,83 3,66-1,48 2,44 sep. 0,17 3,31 3,88 0,34 2,86 3,67-1,46 2,48 okt. 0,17 3,30 3,78 0,32 2,85 3,68-1,44 2,45 nov. 0,17 3,30 3,77 0,31 2,89 3,60-1,38 2,20 dec. 0,14 3,29 3,79 0,30 2,90 3,50-1,30 2, jan. 0,13 3,28 3,79 0,28 2,84 3,53-1,33 2,14 feb. 0,13 3,26 3,79 0,27 2,70 3,73-1,36 2,03 mar. 0,13 3,22 3,77 0,26 2,60 3,70-1,38 1,87 apr. 0,12 3,19 3,75 0,28 2,52 3,69-1,27 1,85 maj. 0,11 3,15 3,75 0,25 2,42 3,49-1,26 1,77 jun. 0,10 3,09 3,75 0,24 2,33 3,44-1,17 1,78 jul. 0,10 3,04 3,74 0,23 2,32 3,42-1,22 1,74 avg. 0,10 2,98 3,72 0,16 2,08 3,45-1,13 1,63 sep. 0,10 2,90 3,69 0,19 1,95 3,44-1,09 1,60 okt. 0,09 2,80 3,67 0,18 1,86 3,36-1,08 1,47 nov. 0,09 2,71 3,64 0,12 1,76 3,35-1,08 1,53 dec. 0,09 2,56 3,60 0,14 1,71 3,25-1,09 1, jan. 0,08 2,44 3,57 0,13 1,64 3,22-0,99 1,53 feb. 0,08 2,32 3,51 0,14 1,58 3,17-0,99 1,35 mar. 0,08 2,21 3,50 0,13 1,44 2,98-0,99 1,55 apr. 0,08 2,11 3,45 0,14 1,39 2,89-1,00 1,21 maj. 0,08 2,02 3,42 0,15 1,33 2,83-0,90 1,31 jun. 0,07 1,91 3,38 0,14 1,23 2,80-0,80 1,37 jul. 0,07 1,82 3,31 0,14 1,10 2,79-0,80 1,26 avg. 0,07 1,75 3,26 0,13 0,97 2,74-0,70 0,83 sep. 0,07 1,66 3,21 0,11 0,94 2,71-0,55 1,02 okt. 0,06 1,58 3,17 0,10 0,90 2,66-0,55 1,27 nov. 0,06 1,50 3,11 0,08 0,79 2,59-0,55 1,16 dec. 0,05 1,39 3,06 0,08 0,78 2,54-0,45 1, jan. 0,05 1,31 3,01 0,07 0,74 2,54-0,31 0,94 feb. 0,05 1,21 2,95 0,07 0,68 2,50-0,31 1,38 mar II.

44 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih vlog v domači valuti (% na letni ravni, obseg mio SIT/EUR) Do SIT od EUR Vloge čez noč 1 Gospodinjstva Gospodinjstva in nefinančne družbe 1,2 Vezane vloge Vloge na odpoklic nad 1 letom z najavo z najavo do 1 leta do 2 leti nad 2 leti do 3 mesece nad 3 mesece OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec ,32 2, , , , , ,36 3, , , , , ,46 4, , , , , ,28 2, , , , , ,21 1, , , , , ,22 2, , , , , ,20 2, , , , , ,11 1, , , , , dec. 0,07 0, , , , , jun. 0,22 1, ,55 3,31 188,55 4,16 25,12 0,53 96,57 3,29 25,68 jul. 0,19 1, ,09 3,40 211,95 4,20 27,63 0,54 92,42 1,43 6,54 avg. 0,19 1, ,92 3,40 181,69 4,22 28,66 0,51 104,87 1,29 5,38 sep. 0,19 1, ,54 3,39 161,01 4,11 24,84 0,54 97,48 1,25 4,44 okt. 0,20 1, ,15 3,45 220,65 4,13 29,70 0,67 54,95 1,31 4,98 nov. 0,20 1, ,47 3,44 239,99 3,92 33,20 1,00 78,31 1,72 5,20 dec. 0,20 1, ,43 3,63 306,72 4,01 34,93 0,47 55,26 1,82 5, jan. 0,21 2, ,40 3,63 314,79 4,24 33,43 0,47 40,80 1,84 5,59 feb. 0,21 1, ,63 3,61 291,80 4,08 39,43 0,67 8,11 1,83 5,44 mar. 0,21 2, ,61 3,73 329,30 4,37 29,97 0,85 7,85 1,95 5,88 apr. 0,21 2, ,50 3,76 258,47 4,36 25,99 0,83 6,42 2,07 5,53 maj. 0,21 2, ,53 3,84 302,07 4,10 39,10 1,27 9,89 2,15 5,47 jun. 0,21 2, ,58 3,86 271,70 3,99 28,92 1,13 7,91 2,34 5,25 jul. 0,23 2, ,55 3,92 257,62 4,36 19,80 1,14 8,10 2,30 5,20 avg. 0,23 2, ,35 3,95 249,18 4,29 18,50 1,37 8,79 2,39 5,01 sep. 0,24 2, ,45 3,93 226,45 4,81 32,49 1,38 9,08 2,39 5,12 okt. 0,24 2, ,69 4,02 237,53 4,05 22,79 1,66 16,44 2,47 4,90 nov. 0,26 2, ,81 4,05 248,85 4,45 19,11 1,86 20,48 2,42 5,04 dec. 0,24 2, ,11 4,07 264,95 4,58 23,27 1,74 20,95 3,08 2, jan. 0,24 2, ,10 4,13 340,81 4,66 23,65 1,72 41,08 2,97 2,88 feb. 0,24 2, ,65 4,18 341,13 4,43 19,07 1,74 36,77 2,75 3,22 mar. 0,23 2, ,62 4,20 343,63 4,48 23,34 1,63 27,11 2,88 2,79 apr. 0,22 2, ,61 4,20 331,90 4,59 25,20 1,62 29,85 2,81 2,53 maj. 0,22 2, ,46 4,10 297,07 4,48 23,68 1,60 26,57 2,93 2,17 jun. 0,22 2,29 989,54 4,03 243,53 4,47 19,80 1,50 23,55 2,94 2,05 jul. 0,19 2, ,35 4,01 255,08 4,46 16,65 1,49 22,08 3,04 1,96 avg. 0,19 2, ,59 3,95 220,37 4,42 12,29 1,21 20,99 2,91 1,98 sep. 0,18 2,23 944,03 3,96 198,76 4,28 12,23 1,48 29,08 2,44 3,55 okt. 0,17 2, ,84 4,01 286,08 4,27 22,56 1,46 26,75 2,48 3,37 nov. 0,17 2, ,74 4,00 275,42 4,40 24,78 1,44 33,31 2,45 3,28 dec. 0,17 2, ,26 3,99 271,41 4,55 25,69 1,38 22,41 2,20 3, jan. 0,14 2, ,52 3,98 374,31 4,48 23,38 1,30 33,88 2,14 4,14 feb. 0,13 2,18 942,93 3,97 330,39 4,46 23,20 1,33 60,19 2,14 3,99 mar. 0,13 2,10 904,49 3,89 301,73 4,33 21,60 1,36 94,01 2,03 4,25 apr. 0,13 2,01 933,30 3,78 261,07 4,24 20,31 1,38 94,71 1,87 3,98 maj. 0,12 2,01 988,15 3,72 291,18 4,13 20,76 1,27 108,54 1,85 4,04 jun. 0,11 1,97 918,80 3,60 244,29 4,09 22,76 1,26 132,80 1,77 3,85 jul. 0,10 1, ,61 3,53 296,03 4,02 27,14 1,17 133,82 1,78 3,94 avg. 0,10 1,78 939,37 3,39 233,48 3,83 20,47 1,22 142,24 1,74 3,92 sep. 0,10 1,65 896,94 3,12 223,84 3,50 20,03 1,13 126,90 1,63 4,40 okt. 0,10 1,56 886,52 2,97 252,14 3,26 23,97 1,09 166,85 1,60 2,95 nov. 0,09 1,48 882,81 2,85 244,91 3,09 17,78 1,08 159,74 1,47 2,51 dec. 0,09 1,46 919,05 2,76 260,65 2,85 21,16 1,08 124,65 1,53 2, jan. 0,09 1, ,63 2,56 381,67 2,93 27,22 1,09 168,26 1,73 0,99 feb. 0,08 1,22 829,05 2,34 325,99 2,70 21,73 0,99 158,78 1,53 0,69 mar. 0,08 1,15 817,60 2,18 304,69 2,46 21,59 0,99 180,04 1,35 0,78 apr. 0,08 1,07 839,56 2,07 287,39 2,26 28,85 0,99 158,97 1,55 0,82 maj. 0,08 1,04 803,11 2,02 281,47 2,42 20,27 1,00 183,79 1,21 0,52 jun. 0,08 1,00 758,43 1,94 280,70 2,38 22,06 0,90 237,69 1,31 0,52 jul. 0,07 0,93 852,24 1,87 299,97 2,29 32,44 0,80 218,21 1,37 0,57 avg. 0,07 0,89 714,80 1,74 235,40 2,23 27,90 0,80 257,71 1,26 0,70 sep. 0,07 0,85 736,47 1,64 237,43 2,15 26,25 0,70 234,58 0,83 0,31 okt. 0,07 0,81 693,76 1,56 251,22 2,20 32,30 0,55 292,29 1,02 0,36 nov. 0,06 0,74 665,04 1,48 243,35 2,03 28,38 0,55 303,54 1,27 0,40 dec. 0,06 0,66 690,64 1,37 261,70 1,86 26,46 0,55 251,03 1,16 0, jan. 0,05 0,58 681,46 1,30 323,01 1,79 28,08 0,45 238,27 1,33 0,46 feb. 0,05 0,51 571,15 1,20 277,57 1,78 23,11 0,31 213,58 0,94 0,39 mar. 0,05 0,46 572,99 1,11 285,16 1,47 17,07 0,31 212,50 1,38 0,47 II. - 32

45 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Vloge čez noč 1 Nefinančne družbe Vezane vloge nad 1 letom do 1 leta nad 2 leti do 2 leti OM Obseg OM Obseg OM Obseg Repo Do SIT od EUR Stolpec 0,56 3, , , , ,43 3, , , ,50 4, , , ,32 1, , , ,27 1, , , ,30 1, , , ,30 2, , , ,23 1, , , ,13 0, , , dec. 0,30 1,30 892,34 3,39 23,10 2,00 4, jun. 0,26 1,26 915,22 3,59 24,88 2,86 1,03 - jul. 0,25 1,26 870,94 3,43 28,41 4,04 2,14 - avg. 0,27 1,33 930,99 3,62 17,37 3,59 4,72 - sep. 0,28 1,39 852,67 3,45 15,12 2,82 0,65 - okt. 0,31 1,46 954,67 3,62 15,94 3,80 8,77 - nov. 0,28 1, ,11 3,81 30,01 3,36 5,55 - dec. 0,29 1,64 842,07 3,77 15,04 2,81 0, jan. 0,32 1,62 817,21 3,56 16,49 3,16 0,75 - feb. 0,29 1,69 884,88 4,02 27,61 4,22 2,66 - mar. 0,31 1,73 722,32 4,00 21,55 3,72 3,79 - apr. 0,29 2,02 883,78 3,67 30,63 4,12 5,99 - maj. 0,28 2,06 791,25 3,98 26,18 3,98 4,84 - jun. 0,29 2,13 762,11 4,10 34,63 3,95 2,31 - jul. 0,30 2,09 770,82 3,99 14,80 3,90 9,46 - avg. 0,30 2,03 853,79 3,41 33,61 3,61 2,06 - sep. 0,28 2,08 848,55 4,25 12,67 4,12 3,48 - okt. 0,30 2,18 777,31 4,24 15,37 4,26 5,50 - nov. 0,30 2,11 889,59 4,35 26,31 2,99 16,71 - dec. 0,25 2,30 760,97 4,55 29,89 3,94 5, jan. 0,25 2,17 690,19 4,14 69,72 4,19 2,17 - feb. 0,24 2,27 763,88 4,58 18,90 4,67 4,54 - mar. 0,30 2,11 664,46 4,32 32,94 4,28 4,72 - apr. 0,31 2,24 667,65 4,43 31,88 4,24 3,92 - maj. 0,30 2,14 596,35 3,96 22,34 3,79 2,68 - jun. 0,29 2,16 673,56 4,24 25,41 3,91 2,97 - jul. 0,34 2,09 688,26 3,95 9,01 3,79 1,62 - avg. 0,31 2,01 632,67 4,15 20,07 3,95 2,59 - sep. 0,34 2,06 630,51 3,90 20,36 3,73 2,75 - okt. 0,32 1,87 583,96 4,41 24,56 4,05 4,75 - nov. 0,31 1,93 589,38 4,24 29,11 3,75 3,89 - dec. 0,30 2,05 605,10 4,17 37,49 3,14 3, jan. 0,28 1,84 466,89 4,03 15,48 3,67 2,84 - feb. 0,27 2,01 881,37 3,88 16,90 3,74 2,87 - mar. 0,26 1,64 606,28 3,76 17,11 3,73 1,92 - apr. 0,28 1,66 586,16 3,66 27,66 3,35 1,66 - maj. 0,25 1,68 579,86 3,66 18,56 2,24 26,71 - jun. 0,24 1,61 586,92 3,58 21,64 3,18 7,69 - jul. 0,23 1,51 538,03 3,27 16,91 2,96 1,32 - avg. 0,16 1,35 566,68 3,07 15,81 3,07 2,81 - sep. 0,19 1,13 418,97 2,79 17,70 3,35 7,94 - okt. 0,18 1,08 414,17 2,89 18,14 2,03 2,00 - nov. 0,12 1,36 755,98 2,92 32,57 2,44 1,68 - dec. 0,14 0,94 466,48 2,49 24,44 2,72 8, jan. 0,13 0,84 436,96 2,46 16,84 1,36 2,25 - feb. 0,14 0,93 488,87 2,20 21,26 1,46 1,99 - mar. 0,13 0,83 430,41 2,00 26,58 1,92 5,15 - apr. 0,14 0,68 350,07 1,98 30,54 1,50 4,82 - maj. 0,15 0,61 461,81 1,97 34,74 2,12 5,85 - jun. 0,14 0,54 415,06 1,80 25,87 1,77 2,82 - jul. 0,14 0,56 362,42 1,67 22,76 1,63 3,68 - avg. 0,13 0,47 347,58 1,55 28,70 1,92 4,87 - sep. 0,11 0,42 355,08 1,37 29,07 1,75 3,11 - okt. 0,10 0,37 275,38 1,41 25,71 1,63 3,06 - nov. 0,08 0,33 365,12 1,34 38,44 1,69 4,79 - dec. 0,08 0,38 323,82 1,21 33,82 1,44 3, jan. 0,07 0,27 201,88 1,11 26,00 1,29 2,83 - feb. 0,07 0,30 303,32 1,08 31,24 1,29 2,24 - mar II.

46 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil gospodinjstvom v domači valuti (% na letni ravni,obseg mio SIT/EUR) Do SIT od EUR Okvirna in revolving posojila ter dolg po kreditnih karticah 1 Stanovanjska posojila Potrošniška posojila Okvirna in revolving posojila Obrestovani dolg po kreditnih karticah variabilna oz. fiksna OM do 1 leta fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 5 do 10 let fiksna OM nad 10 let Efektivna OM variabilna oz. fiksna OM do 1 leta OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec , , , , , ,64 6, , , , , , ,47 6, , , , , , ,03 7, , , , , , ,39 5, , , , , , ,48 4, , , , , , , ,03 5, , , , , , , ,63 5, , , , , , , ,48 5, dec. 8, , , , , , ,55 5, jun. 8,54 454,12 6,48 27,78 3,04 126,27 4,20 2,99 5,42 0,62 5,29 3,06 3,32 4,59 71,98 jul. 8,54 454,20 6,53 27,77 3,14 97,12 3,98 3,35 5,12 0,54 5,27 2,16 3,45 4,65 68,79 avg. 8,50 474,47 6,68 27,69 3,26 83,60 4,29 2,42 5,33 0,56 5,42 1,41 3,58 4,76 58,91 sep. 8,51 484,42 6,57 27,84 3,22 99,34 4,13 2,50 5,17 0,38 5,07 2,34 3,50 4,73 68,77 okt. 8,71 487,29 6,58 27,90 3,23 98,78 3,96 1,49 5,50 0,35 5,52 1,33 3,47 4,65 63,88 nov. 8,70 494,10 6,73 27,66 3,35 89,37 4,27 1,98 5,43 0,34 5,45 1,32 3,60 4,73 62,75 dec. 8,60 504,96 6,76 28,94 3,35 97,76 5,46 2,20 5,65 0,35 5,60 1,45 3,63 4,73 74, jan. 8,62 501,52 6,95 28,28 3,29 66,17 3,58 1,39 5,85 0,12 5,52 1,25 3,56 4,71 63,59 feb. 8,62 502,90 7,56 27,73 3,41 72,00 3,62 1,49 5,17 0,67 5,27 1,53 3,70 4,87 64,14 mar. 8,62 502,43 7,56 27,87 3,48 90,84 5,23 2,66 5,45 1,41 6,11 1,24 3,82 4,90 72,31 apr. 8,62 500,20 7,56 28,03 3,60 75,60 5,32 1,69 5,51 1,66 6,15 1,12 4,04 4,97 51,94 maj. 8,61 479,19 8,29 34,46 3,68 85,75 5,25 2,11 5,42 1,82 6,41 0,90 3,99 5,06 53,87 jun. 8,62 487,99 8,31 34,14 3,74 85,50 5,45 1,13 5,52 1,94 6,11 1,43 4,06 5,18 56,64 jul. 8,78 484,43 8,34 37,27 3,82 70,68 5,19 1,40 5,39 1,29 5,87 0,94 4,13 5,22 53,48 avg. 8,79 504,12 8,34 37,67 3,83 61,34 5,40 1,01 5,49 1,97 6,38 1,33 4,24 5,23 48,70 sep. 8,80 508,14 8,33 37,58 3,86 70,77 5,31 0,68 5,45 1,56 5,68 1,37 4,23 5,23 56,51 okt. 8,81 516,02 8,68 36,77 3,88 67,18 5,24 1,45 5,50 1,27 6,06 1,04 4,19 5,16 52,04 nov. 8,82 516,25 8,67 38,27 3,91 66,77 5,16 0,95 5,43 1,18 6,09 0,92 4,24 5,24 51,16 dec. 8,89 507,61 9,00 37,10 3,89 68,16 5,31 0,81 5,27 1,32 6,09 1,68 4,21 5,28 52, jan. 8,73 507,37 8,87 37,76 3,82 50,71 5,30 0,69 5,37 1,37 6,18 0,70 4,18 5,27 42,47 feb. 8,73 506,83 8,88 37,21 3,72 50,69 5,55 0,68 5,40 0,95 5,77 0,96 4,11 5,25 47,31 mar. 8,75 553,17 8,86 38,99 3,61 62,72 5,28 0,67 5,46 1,50 5,68 0,53 3,99 5,14 57,39 apr. 8,74 534,94 8,87 37,16 3,43 59,91 5,32 0,31 5,36 0,82 5,05 0,61 3,78 5,13 54,14 maj. 8,74 533,38 8,86 37,49 3,32 66,95 5,03 0,47 5,45 0,87 5,59 0,49 3,65 5,06 57,69 jun. 8,74 520,91 8,87 37,03 3,30 63,47 5,93 0,20 5,42 0,70 6,29 0,32 3,61 5,02 56,19 jul. 8,73 512,65 8,44 37,27 3,26 68,67 5,77 0,42 5,37 0,35 4,97 0,25 3,58 4,83 61,83 avg. 8,78 536,34 8,45 37,06 3,05 52,25 5,06 0,36 5,41 0,42 5,15 0,57 3,44 4,99 54,92 sep. 8,78 543,36 8,45 36,64 2,96 51,87 5,98 0,43 5,62 0,34 5,07 0,53 3,35 4,81 52,30 okt. 8,78 546,43 8,44 37,08 2,86 58,50 5,98 0,23 5,53 0,21 5,45 0,43 3,22 4,85 61,80 nov. 8,79 545,23 8,43 36,96 2,99 50,92 6,08 0,20 6,00 0,24 5,09 0,21 3,36 4,92 47,07 dec. 8,76 539,07 8,43 37,44 2,93 49,77 6,05 0,29 5,31 0,34 5,30 0,38 3,29 4,92 43, jan. 8,59 535,29 8,07 36,95 3,00 42,03 4,61 0,03 5,46 0,18 4,42 0,22 3,30 4,96 48,45 feb. 8,59 528,39 8,09 36,31 3,05 42,00 5,43 0,14 6,40 0,22 5,31 0,55 3,44 5,01 44,31 mar. 8,61 534,63 8,06 36,31 3,10 55,84 5,60 0,25 5,03 0,37 3,80 0,41 3,49 5,13 56,67 apr. 8,62 527,13 8,06 36,62 3,04 57,73 5,57 0,18 5,49 0,34 6,24 0,29 3,38 5,04 63,61 maj. 8,63 516,90 8,05 37,00 3,06 59,11 5,35 0,15 5,39 0,35 4,06 0,35 3,40 4,96 53,67 jun. 8,62 503,11 8,07 36,85 3,14 54,62 4,73 0,05 5,30 0,27 5,11 0,54 3,47 4,87 50,50 jul. 8,40 491,19 8,05 37,18 3,16 51,19 5,28 0,20 5,34 0,48 5,46 0,37 3,49 5,09 51,72 avg. 8,41 516,75 8,05 37,17 3,17 47,81 5,20 0,06 5,31 0,12 5,62 0,31 3,48 5,01 40,63 sep. 8,43 519,44 8,06 36,96 3,18 47,11 5,55 0,23 5,11 0,54 4,44 0,28 3,53 5,11 51,38 okt. 8,46 520,46 8,04 37,75 3,25 47,84 5,71 0,19 5,49 0,30 5,56 0,19 3,59 5,09 49,47 nov. 8,48 522,74 8,05 37,58 3,23 39,52 6,47 0,05 5,17 0,16 5,48 0,12 3,59 5,10 42,17 dec. 8,47 513,49 8,02 38,19 3,26 43,11 7,02 0,29 5,36 0,18 6,50 0,06 3,58 5,05 42, jan. 8,25 508,92 8,04 37,64 3,30 38,44 6,23 0,07 5,38 0,12 6,16 0,06 3,66 5,16 45,92 feb. 8,24 493,12 8,06 36,88 3,33 38,57 5,23 0,21 5,42 0,25 6,16 0,25 3,72 5,13 40,77 mar. 8,24 501,01 8,05 36,87 3,30 51,39 5,75 0,20 5,26 0,32 6,00 0,37 3,69 5,12 52,70 apr. 8,23 498,83 8,05 37,07 3,30 57,09 6,00 0,12 5,58 0,35 5,94 0,12 3,68 5,11 54,46 maj. 8,23 493,05 8,05 37,09 3,31 56,78 5,41 0,34 5,23 0,22 4,77 0,68 3,70 5,11 48,16 jun. 8,22 475,43 8,05 36,83 3,25 59,11 6,02 0,28 4,84 0,37 4,80 1,45 3,64 5,03 48,54 jul. 8,13 461,78 8,00 37,05 3,19 52,64 5,88 0,13 5,20 0,21 4,04 0,95 3,56 4,98 49,13 avg. 8,13 482,40 8,00 36,66 3,17 44,41 6,20 0,17 5,01 0,24 4,24 0,76 3,56 5,00 39,91 sep. 8,13 490,17 8,00 36,72 3,13 51,87 5,79 0,18 5,09 0,22 4,15 0,57 3,51 4,91 51,34 okt. 8,20 488,93 7,99 37,20 2,99 54,65 4,69 0,57 4,65 0,19 4,10 0,77 3,36 4,84 53,70 nov. 8,20 488,52 7,99 36,79 2,94 55,22 4,77 0,04 4,72 0,26 3,95 0,92 3,28 4,90 45,97 dec. 8,19 480,12 7,98 37,25 2,89 59,77 5,87 0,14 4,38 0,20 4,16 0,99 3,19 4,81 43, jan. 8,09 475,48 7,91 36,45 2,81 54,91 5,93 0,75 4,17 0,61 2,93 2,51 3,20 4,70 47,46 feb. 8,08 469,98 7,93 35,99 2,60 67,70 3,92 0,72 4,85 1,92 2,98 7,10 2,95 4,56 46,51 mar. 8,07 477,00 7,92 35,89 2,61 65,23 5,05 1,08 3,34 3,61 2,90 10,26 2,98 4,42 54,29 II. - 34

47 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI fiksna OM nad 1 do 5 let Potrošniška posojila Druga posojila Druga posojila: od tega samostojnim podjetnikom (s.p.) fiksna OM nad 5 let Efektivna OM variabilna oz. fiksna OM do 1 leta fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 10 let variabilna oz. fiksna OM do 1 leta fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 10 let OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Do SIT od EUR Stolpec 7, , ,18 6, , , , , ,68 6, , , , , ,54 6, , , , , ,16 6, , , , , ,29 5, , , , , ,64 5, , , , , , , , ,70 5, , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , ,28 5, , , , , , dec. 6,77 22,11 6,81 17,36 7,01 5,44 43,71 6,23 2,03 6,21 0,35 5,49 34,92 6,26 1,47 5,67 0, jun. 7,02 20,36 6,83 16,27 7,20 5,68 42,91 6,34 0,56 5,84 0,45 5,63 28,93 6,40 0,31 5,40 0,33 jul. 6,95 18,49 6,81 14,76 7,42 5,45 32,70 6,70 0,69 7,19 0,19 5,60 27,39 7,02 0,31 8,02 0,08 avg. 6,91 20,73 6,79 16,77 7,32 5,57 33,78 6,56 1,15 6,27 0,13 5,62 28,75 6,05 0,49 6,19 0,11 sep. 7,04 16,09 7,01 12,75 7,36 5,80 36,14 6,07 0,63 6,49 0,17 5,80 28,14 6,02 0,44 6,50 0,15 okt. 6,84 17,52 7,01 12,17 7,28 5,88 30,59 5,87 0,83 5,98 0,39 5,77 25,93 6,32 0,31 5,67 0,30 nov. 6,74 15,22 6,96 9,27 6,80 5,42 59,41 6,28 0,97 5,64 0,30 5,43 39,31 6,05 0,57 5,54 0,25 dec. 7,03 14,04 6,98 10,86 7,12 5,81 21,58 6,33 1,56 5,35 0,48 5,79 17,78 6,34 1,30 5,26 0, jan. 7,01 15,11 6,94 12,36 7,28 5,71 22,28 5,77 0,71 4,74 0,11 5,75 18,66 5,62 0,44 4,65 0,11 feb. 7,03 25,22 7,11 10,03 7,39 5,59 37,29 6,18 1,77 7,01 0,38 5,64 30,91 6,38 0,72 7,16 0,28 mar. 6,99 23,20 7,15 9,53 7,75 5,79 39,12 6,33 2,13 6,62 0,48 5,79 34,02 6,42 1,02 6,08 0,22 apr. 7,04 25,38 7,17 11,96 7,79 5,95 26,99 6,00 2,62 6,62 0,50 6,09 20,67 6,12 1,86 6,63 0,36 maj. 7,06 26,36 7,12 12,47 7,64 5,62 42,31 6,61 1,57 7,35 0,55 5,66 34,97 6,40 1,02 7,31 0,43 jun. 7,07 23,44 7,17 11,04 7,74 6,05 23,19 6,64 1,63 5,26 0,35 6,07 17,69 6,61 0,51 4,88 0,29 jul. 7,03 23,00 7,32 9,69 7,90 5,91 26,14 6,87 0,99 6,70 0,48 5,98 21,08 6,82 0,23 6,36 0,34 avg. 7,06 25,12 7,19 11,57 7,82 6,18 27,53 6,60 0,70 3,74 0,42 6,12 23,80 6,53 0,62 3,52 0,40 sep. 7,00 21,47 7,24 9,55 7,83 5,87 26,60 6,48 1,23 5,94 0,42 5,82 24,29 6,63 0,98 5,73 0,38 okt. 7,08 18,84 7,26 9,93 7,79 5,83 22,85 7,31 0,74 7,25 0,30 5,84 20,62 7,28 0,63 7,25 0,30 nov. 7,00 17,56 7,34 7,87 7,64 5,70 36,82 6,75 0,93 6,69 0,30 5,64 33,73 6,50 0,77 6,69 0,30 dec. 7,23 16,65 7,36 8,58 8,07 5,21 22,84 6,71 0,64 5,79 0,45 5,08 20,24 6,55 0,44 5,79 0, jan. 7,26 16,46 7,30 7,70 7,86 5,85 20,00 6,34 1,94 4,45 0,86 5,84 17,91 6,26 1,67 7,74 0,10 feb. 7,22 19,23 7,35 8,55 7,93 5,98 27,75 6,94 0,58 5,21 0,98 5,95 25,42 6,89 0,49 7,94 0,30 mar. 7,20 16,35 7,40 7,64 7,73 5,75 24,47 7,20 0,83 5,00 1,25 5,69 22,37 7,27 0,81 6,02 0,61 apr. 7,21 17,21 7,41 7,65 7,67 5,52 25,52 6,84 1,29 5,41 1,13 5,47 23,67 6,85 1,27 5,50 1,06 maj. 7,08 17,31 7,37 6,71 7,63 5,54 33,76 6,27 0,50 5,37 1,51 5,51 31,69 6,24 0,48 5,37 1,51 jun. 7,20 16,93 7,33 6,66 7,50 6,27 29,12 6,73 0,83 6,10 0,08 6,24 27,23 6,77 0,77 6,10 0,08 jul. 7,22 15,93 7,44 5,52 7,63 5,46 18,29 6,86 0,49 6,08 0,17 5,48 16,63 6,84 0,45 6,08 0,17 avg. 7,23 15,91 7,35 5,53 7,62 5,41 26,27 6,94 0,95 7,29 0,11 5,29 22,00 7,63 0,25 7,29 0,11 sep. 7,28 15,36 7,29 5,73 7,49 5,42 23,94 5,16 0,40 6,91 0,22 5,33 21,92 5,11 0,39 6,91 0,22 okt. 7,26 13,55 7,25 5,13 7,75 5,36 33,95 6,20 0,29 6,03 0,56 5,33 31,97 6,20 0,29 6,03 0,56 nov. 7,28 10,15 7,15 4,64 7,49 5,64 27,92 7,51 0,74 6,30 0,35 5,66 25,96 6,66 0,38 6,30 0,35 dec. 7,28 13,27 7,15 6,67 7,76 5,82 15,14 5,23 1,60 6,69 0,20 5,79 14,54 6,36 0,24 6,69 0, jan. 7,26 11,79 7,26 4,19 7,85 5,51 14,22 7,40 0,15 6,55 0,42 5,49 13,32 7,40 0,15 6,55 0,42 feb. 7,25 13,67 7,39 5,14 7,80 5,98 17,17 6,17 0,50 6,40 0,39 5,99 16,10 6,14 0,48 6,40 0,39 mar. 7,22 16,42 7,29 5,12 7,70 5,73 19,18 6,15 0,78 6,52 0,28 5,69 17,65 5,60 0,55 6,52 0,28 apr. 7,19 15,41 7,05 5,67 8,03 5,57 18,42 5,95 0,64 6,68 0,40 5,59 17,33 6,01 0,63 6,68 0,40 maj. 7,22 13,32 6,81 5,78 7,78 5,69 19,57 7,38 0,30 6,36 0,26 5,64 18,15 7,36 0,28 6,36 0,26 jun. 7,24 14,95 7,27 4,98 8,13 5,95 13,48 7,06 0,26 6,57 0,31 5,89 12,51 7,09 0,25 6,57 0,31 jul. 7,25 13,77 6,85 4,88 8,27 5,38 12,03 6,67 0,63 6,69 0,21 5,32 11,68 6,67 0,63 6,69 0,21 avg. 7,24 15,15 7,36 4,84 8,15 5,53 17,46 7,43 0,26 6,81 0,28 5,41 15,66 7,43 0,26 6,81 0,28 sep. 7,19 14,92 7,44 4,48 8,32 5,81 14,94 6,15 0,87 6,06 0,49 5,78 14,10 6,15 0,87 6,06 0,49 okt. 7,14 11,64 7,07 4,23 8,24 5,84 15,71 6,62 0,30 6,12 0,28 5,84 14,90 6,74 0,29 6,06 0,27 nov. 7,10 10,37 7,35 3,11 7,97 5,53 14,99 5,93 0,71 5,61 0,43 5,50 14,53 5,89 0,69 5,61 0,43 dec. 7,24 12,51 7,53 5,16 8,41 5,69 12,53 6,37 0,15 6,28 0,23 5,75 10,89 6,39 0,14 6,28 0, jan. 7,26 11,32 7,75 4,35 8,50 5,62 13,07 6,34 0,48 6,26 0,20 5,60 12,52 6,34 0,48 6,26 0,20 feb. 7,13 13,49 7,18 4,78 8,35 5,52 17,81 5,37 2,16 6,29 0,44 5,51 16,37 5,37 2,15 6,29 0,44 mar. 7,10 14,55 7,11 5,55 8,31 5,65 19,03 5,62 0,45 6,25 0,28 5,63 17,68 5,59 0,43 6,25 0,28 apr. 7,03 13,55 6,58 7,13 8,34 5,46 17,27 5,56 2,18 5,11 0,46 5,38 16,06 5,56 2,18 5,17 0,45 maj. 6,95 11,91 6,97 5,08 8,21 5,10 25,18 5,98 1,20 6,49 0,83 5,05 23,86 5,97 1,19 7,08 0,63 jun. 7,06 13,18 7,08 4,88 8,36 5,10 19,73 5,63 1,38 4,51 0,66 5,02 17,97 5,63 1,35 4,44 0,63 jul. 7,01 11,03 7,05 3,50 8,36 5,05 16,60 6,24 0,85 6,80 0,09 4,91 15,35 6,26 0,81 6,80 0,09 avg. 6,91 15,24 6,91 5,30 8,28 4,64 14,78 5,66 1,07 5,63 0,27 4,61 13,29 5,47 0,88 5,25 0,23 sep. 6,82 15,29 6,75 5,03 8,13 4,48 20,30 6,14 2,14 8,17 0,52 4,42 19,35 5,08 1,30 6,30 0,09 okt. 6,76 13,21 6,99 5,59 8,16 4,71 14,45 6,56 1,56 7,77 0,69 4,65 12,96 5,23 0,75 6,52 0,13 nov. 6,77 12,17 6,92 5,69 8,02 4,28 19,20 6,11 2,17 7,72 0,98 4,29 18,25 5,17 1,37 6,42 0,13 dec. 6,72 13,56 6,51 5,87 7,90 4,39 11,36 7,38 2,24 8,05 1,73 4,35 9,89 5,45 0,38 5,54 0, jan. 6,48 13,45 6,21 6,76 7,68 4,30 15,27 7,26 1,41 8,22 0,69 4,26 11,29 6,17 0,40 6,80 0,09 feb. 6,28 18,52 6,13 9,03 7,61 4,11 19,39 7,29 1,66 8,12 1,18 4,05 17,68 6,00 0,55 6,85 0,13 mar II.

48 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam v domači valuti (% na letni ravni, obseg mio SIT/EUR) Do SIT od EUR Okvirna in revolving posojila 1 variabilna oz. fiksna OM do 3 mesece fiksna OM nad 3 mesece do 1leta Posojila do 0,25 mio EUR Posojila do 0,25 mio EUR, variabilna fiksna OM nad 1 do 3 leta fiksna OM nad 3 do 5 let fiksna OM nad 5 do 10 let fiksna OM nad 10 let oz. fiksna OM do 1 leta, originalna zapadlost nad 1 leto OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dec. 5, , , , , , , , jun. 6,06 286,84 5,10 58,86 6,20 79,09 6,41 5,82 5,74 0,58 6,87 0,46 8,09 0,05 4,43 35,87 jul. 5,49 460,56 5,57 38,17 6,25 67,00 6,48 3,86 6,07 0,49 6,05 1,09 7,23 0,30 4,62 24,84 avg. 5,52 465,05 5,38 29,60 6,31 64,66 6,71 2,74 6,39 0,47 8,07 0,26 7,98 0,03 4,61 18,86 sep. 5,55 471,29 5,50 36,36 6,30 75,71 6,67 2,95 6,37 0,26 7,21 0,96 7,82 0,23 4,84 20,63 okt. 5,64 437,94 5,43 38,51 6,33 68,00 6,29 3,47 6,02 0,43 6,97 0, ,76 19,76 nov. 5,59 460,53 5,45 34,14 6,24 57,55 6,53 3,97 6,45 0,32 6,79 0, ,84 21,57 dec. 5, ,77 5,47 46,06 6,10 63,44 6,61 4,89 6,17 0,35 5,82 0,36 6,70 0,05 4,83 31, jan. 5, ,38 5,48 29,16 5,98 41,42 6,20 2,12 7,80 0,02 6,20 0, ,62 20,53 feb. 5, ,49 5,69 32,27 6,20 45,72 6,27 2,84 4,93 0,22 4,17 0,18 7,23 0,03 4,88 17,75 mar. 5, ,23 5,71 34,17 6,09 64,75 6,34 4,85 5,36 0,24 6,13 0,53 4,23 0,18 4,99 26,49 apr. 5, ,72 5,79 37,14 6,19 50,82 6,55 2,89 7,00 0,35 8,45 0,47 7,33 0,22 5,12 23,89 maj. 5, ,98 5,82 34,04 6,36 50,63 6,45 3,59 6,94 0,36 7,52 0,89 7,87 0,11 5,31 21,35 jun. 5, ,92 5,92 39,94 6,38 57,35 6,64 6,47 6,85 0,14 6,49 0,43 7,83 0,34 5,21 26,60 jul. 5, ,81 5,93 29,52 6,32 38,11 6,71 3,94 6,25 0,28 6,49 0,69 7,73 0,49 5,19 18,43 avg. 5, ,66 5,83 31,07 6,40 39,74 6,52 2,79 6,91 0,28 8,30 0,47 7,87 0,02 5,18 19,79 sep. 5, ,97 5,97 41,85 6,47 51,32 6,54 3,70 4,03 0,23 6,27 0,92 6,86 0,63 5,25 25,62 okt. 5, ,26 6,12 40,66 6,43 39,43 6,72 2,66 5,21 0,35 0,00 0,72 7,87 0,23 5,38 23,48 nov. 5, ,04 6,06 35,55 6,46 42,65 6,88 2,57 6,49 0,31 6,13 0,24 7,56 0,48 5,30 21,47 dec. 5, ,36 6,01 41,97 6,28 47,48 6,81 1,93 5,60 0,61 6,18 0,97 7,87 0,41 5,34 26, jan. 5, ,37 5,89 28,26 6,39 30,54 6,49 1,53 7,43 0,56 7,32 0,50 7,87 0,08 5,16 14,71 feb. 5, ,71 6,22 24,85 6,54 34,39 6,83 1,94 7,37 0,19 7,77 0,13 7,86 0,52 5,51 13,68 mar. 5, ,12 5,86 36,56 6,47 38,99 6,88 1,58 7,41 0,40 7,13 0, ,19 19,14 apr. 5, ,62 5,78 30,67 6,52 33,86 6,88 0,97 5,47 0,07 7,15 0,33 8,41 0,07 4,97 14,30 maj. 5, ,25 5,68 38,51 6,66 35,24 7,29 1,55 6,83 0,38 4,65 0, ,93 19,40 jun. 5, ,93 5,65 44,12 6,33 39,58 7,11 2,14 5,68 0,32 8,16 0,56 8,41 0,04 4,88 26,33 jul. 5, ,67 5,62 31,90 6,35 34,23 7,47 1,03 7,16 0,26 6,55 0,50 8,41 0,10 4,84 18,66 avg. 5, ,13 5,57 25,16 6,32 30,19 6,90 1,12 7,31 0,05 6,36 0, ,88 15,05 sep. 5, ,07 5,47 35,23 6,53 32,28 6,94 1,40 7,74 0,27 7,31 0,41 8,34 0,50 4,74 19,91 okt. 5, ,31 5,50 34,92 6,19 27,11 7,31 1,00 5,61 0,22 7,50 0,82 8,17 0,10 4,63 20,89 nov. 5, ,53 5,44 28,50 6,22 34,07 6,93 1,01 6,96 0,17 6,42 0,84 8,41 0,05 4,73 22,46 dec. 5, ,16 5,63 36,88 6,27 39,12 6,91 1,95 8,36 0,50 6,95 0,65 7,87 0,09 5,04 29, jan. 5, ,59 5,57 19,95 6,54 25,11 6,78 1,01 7,85 0,02 6,66 0, ,99 10,64 feb. 5, ,39 5,82 15,38 6,67 27,25 7,29 0,61 5,97 0,40 6,74 0,36 8,41 0,03 5,29 9,07 mar. 5, ,03 5,59 22,75 6,50 30,24 6,36 1,40 5,99 0,23 7,73 0,48 8,62 0,04 5,18 12,87 apr. 5,47 990,61 5,82 26,71 6,72 27,41 6,37 0,26 6,12 0,27 7,52 0,35 7,88 0,23 5,45 11,88 maj. 5,51 928,40 5,64 23,44 6,45 25,67 6,78 1,31 6,40 0,29 7,21 0,54 7,37 0,14 5,22 14,75 jun. 5,48 941,75 5,76 25,05 6,36 28,61 6,65 1,70 6,44 0,23 7,18 0, ,14 12,73 jul. 5,55 885,85 5,45 18,71 6,47 25,17 7,09 1,61 7,57 0,07 6,58 0,57 8,62 0,14 4,80 12,13 avg. 5,52 881,93 5,62 15,41 6,33 21,35 6,81 1,09 7,19 0,34 6,42 0,63 8,49 0,11 4,87 9,83 sep. 5,58 852,55 5,46 18,54 6,45 21,64 5,87 0,97 3,56 0,30 6,13 0,30 6,17 0,13 5,16 11,60 okt. 5,59 785,77 5,41 21,77 6,36 23,68 6,28 1,27 6,37 0,16 5,99 0,86 6,45 0,29 5,02 13,14 nov. 5,60 734,13 5,30 17,27 6,22 18,78 6,28 0,96 6,68 0,20 6,17 0, ,70 12,02 dec. 5,63 616,88 5,12 22,53 6,22 23,30 6,25 0,63 5,23 0,55 6,09 0,41 6,17 0,07 4,52 15, jan. 5,53 649,87 5,14 22,47 6,14 20,39 6,91 0,84 6,02 0,25 5,50 0,65 6,17 0,03 4,32 12,22 feb. 5,55 645,75 5,48 19,35 6,17 16,86 6,35 1,15 6,13 0,02 5,75 0, ,07 10,63 mar. 5,55 631,63 4,90 23,61 6,47 23,09 7,22 0,45 4,42 0,22 6,93 0,24 6,17 0,03 4,67 14,01 apr. 5,38 665,45 5,01 26,54 6,29 23,32 6,36 1, ,82 0, ,52 15,16 maj. 5,40 645,18 5,08 21,78 6,07 18,93 6,73 0,77 6,65 0,21 5,63 0,42 6,51 0,28 4,66 12,96 jun. 5,41 616,29 4,85 26,37 5,86 22,23 5,03 0,72 5,66 0,15 6,15 0,38 6,17 0,08 4,43 18,23 jul. 5,25 632,91 4,78 26,92 5,49 23,23 4,88 1,36 5,90 0,31 6,30 0,34 6,35 0,43 4,24 21,87 avg. 5,26 602,50 4,71 18,22 5,85 16,00 5,80 1,10 6,07 0,20 5,78 0,51 6,17 0,14 4,34 11,82 sep. 5,19 589,63 4,52 20,54 5,22 20,04 5,54 1,93 6,22 0,19 5,81 0,73 5,34 0,35 4,02 18,11 okt. 5,10 544,90 4,52 27,51 5,35 20,46 5,56 2,50 4,41 0,45 6,02 0,42 5,59 0,03 4,17 19,14 nov. 5,00 546,42 4,56 18,36 5,24 17,81 5,08 2,68 7,44 0,42 5,06 0,48 5,66 0,13 4,13 14,94 dec. 4,99 454,75 4,18 23,57 5,06 20,24 5,60 2,94 6,27 0,36 5,08 0,60 4,59 0,05 4,07 21, jan. 4,69 541,59 4,25 13,40 4,80 12,16 5,71 1,14 6,93 0,56 4,70 0, ,14 11,33 feb. 4,69 539,94 4,06 16,40 4,53 15,79 5,41 1,23 6,72 0,49 5,62 0,24 3,50 0,23 3,84 14,64 mar. 4,59 523,66 3,99 19,36 4,72 16,30 5,09 1,29 6,41 0,32 5,72 0,42 4,59 0,04 3,89 16,60 II. - 36

49 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Posojila nad 0,25 do 1 mio EUR, variabilna oz. fiksna OM do 1 leta, originalna zapadlost nad 1 leto Posojila nad 1 mio EUR, variabilna oz. fiksna OM do 1 leta, originalna zapadlost nad 1 leto variabilna oz. fiksna OM do 1 leta Posojila do 1 mio EUR fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 5 let variabilna oz. fiksna OM do 1 leta Posojila nad 1 mio EUR fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 5 let Do SIT od EUR OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dec. 4,29 56,75 4,36 410,51 5,46 377,13 6,30 14,80 4,90 1,51 4, ,37 5,61 67, jun. 4,55 39,24 4,66 265,17 5,73 301,30 6,30 8,84 6,31 1,39 4, ,61 5,40 38, jul. 4,52 34,28 4,35 254,03 5,70 248,77 6,08 8,52 6,74 2,29 4, ,32 5,84 14,44 6,06 3,90 avg. 4,39 38,79 4,48 219,59 5,78 332,10 6,15 11,28 6,87 1,54 4, ,90 4,98 34,91 8,16 16,45 sep. 4,69 39,14 4,57 204,03 5,78 292,31 5,96 9,43 6,97 0,27 4,78 807,96 5,72 35, okt. 4,95 38,76 3,95 287,83 5,69 261,96 6,32 14,23 5,74 0,41 4,68 977,38 6,00 40,24 5,31 7,00 nov. 4,53 65,85 4,49 644,72 5,60 352,56 6,39 19,53 5,92 0,40 5, ,59 5,44 63,04 5,20 27,05 dec. 4,53 36,89 4,66 189,02 5,51 216,17 6,32 11,39 6,20 0,09 4,67 925,31 5,83 16,77 4,46 2, jan. 4,69 36,90 4,53 266,39 5,71 210,89 6,04 8,57 4,54 0,21 4,79 868,14 5,45 53, feb. 4,60 52,03 5,14 381,03 5,71 292,45 6,13 14,04 5,64 0,71 5, ,48 5,40 27, mar. 4,80 41,28 5,45 164,65 5,72 242,35 6,17 10,35 7,92 1,01 4,97 794,31 5,25 15,98 6,40 1,77 apr. 4,69 37,23 4,74 156,67 5,76 241,53 6,25 13,36 6,86 1,40 5,01 681,18 5,82 37,40 5,93 12,45 maj. 4,90 58,67 4,84 442,32 5,83 293,01 6,20 18,48 6,52 1,49 4, ,02 5,97 24, jun. 4,96 47,37 5,44 292,33 5,80 220,99 6,26 10,19 6,15 3,04 5,43 852,36 6,17 19,87 6,32 3,10 jul. 4,93 31,38 4,52 198,27 5,90 190,60 6,46 9,14 8,28 0,49 5,04 616,92 6,48 26,23 2,96 25,83 avg. 5,03 46,94 4,94 295,71 5,92 267,08 6,19 15,05 2,04 8,26 5,05 883,04 5,91 16,00 3,64 41,57 sep. 5,28 35,88 5,35 171,81 6,10 226,87 6,56 9,45 6,53 1,53 5,05 717,94 0,00 6,25 1,00 2,09 okt. 4,89 29,28 5,29 259,83 6,01 210,52 6,65 8,71 7,09 0,72 5,12 825,21 5,20 50, nov. 5,17 76,40 4,63 515,82 5,84 315,31 6,86 4,26 6,68 1,38 5, ,61 6,51 18,40 5,31 7,00 dec. 4,97 31,21 3,86 220,86 5,84 176,87 6,63 4,18 7,62 0,94 4,53 728,91 3,79 6, jan. 5,05 22,84 4,73 197,66 6,04 168,24 6,24 3,95 5,48 2,15 4,35 665,16 3,00 6,96 6,96 1,08 feb. 5,05 24,37 4,98 233,47 5,89 214,89 6,81 3,71 7,13 0,46 4,68 633,09 6,04 7, mar. 4,75 28,26 4,65 171,51 5,74 199,15 6,52 2,04 8,20 0,85 4,70 614,68 5,81 11,79 6,80 1,78 apr. 4,94 40,02 4,18 161,37 5,80 223,35 6,58 6,13 4,44 1,33 4,73 808,47 6,27 2, maj. 4,78 53,63 4,44 266,56 5,59 270,70 6,49 6,17 8,18 0,60 4,87 866,69 5,83 35, jun. 4,68 42,16 4,39 206,19 5,62 210,17 7,24 2,84 6,85 0,59 4,66 490,44 3,94 51, jul. 4,42 25,92 4,31 203,08 5,61 157,41 6,90 2,25 5,73 1,77 4,50 573,85 5,06 7, avg. 4,85 31,29 4,02 202,32 5,72 189,64 6,63 4,94 7,88 0,91 4,85 563,03 6,52 14,62 4,81 4,55 sep. 4,59 26,48 3,87 263,62 5,61 181,82 6,79 4,75 4,66 1,87 4,58 624,67 6,51 24,37 5,79 5,17 okt. 4,75 41,84 4,63 108,32 5,53 199,94 5,59 6,61 6,54 0,90 4,73 551,36 5,48 12, nov. 4,68 43,04 4,28 323,23 5,78 242,50 6,97 11,51 6,16 2,12 4,90 890,81 5,57 36,50 4,24 8,40 dec. 4,56 26,62 4,04 104,30 5,66 145,75 6,54 3,23 4,92 0,65 4,77 401,68 3,75 5,50 3,82 5, jan. 4,46 21,84 3,40 121,50 5,76 134,78 6,49 1,80 6,87 0,39 4,21 396,08 3,76 6, feb. 4,50 23,53 3,69 259,47 5,79 152,55 5,88 4,09 7,78 1,06 4,20 572,71 3,70 1,65 1,76 17,96 mar. 4,59 23,87 3,35 202,64 5,72 171,84 6,94 1,43 7,39 1,61 4,62 622,43 3,48 1, apr. 4,77 31,50 4,11 117,91 5,64 153,47 6,50 3,49 7,24 0,68 4,67 473,53 5,68 6,50 2,84 6,53 maj. 4,60 29,19 4,34 176,88 5,73 171,04 6,36 2,78 7,18 0,33 5,17 501, jun. 4,50 24,69 3,23 278,40 5,81 150,06 6,50 4,03 6,51 1,59 4,36 807,99 3,03 1,53 6,14 2,50 jul. 4,56 20,07 3,51 237,96 5,72 104,97 6,65 4,12 6,73 0,75 4,29 561,22 2,66 60,28 4,62 2,00 avg. 4,63 24,28 4,34 128,81 5,73 124,32 5,52 4,48 6,14 0,43 4,51 257,67 3,37 24, sep. 4,49 23,94 3,85 114,30 5,59 126,60 6,47 2,62 6,10 1,15 4,66 289,74 3,73 8,22 1,54 7,84 okt. 4,26 26,00 4,13 59,12 5,49 109,77 6,11 5,31 6,17 0,40 4,57 225,21 4,71 14,12 6,17 3,17 nov. 4,15 28,56 4,02 172,06 5,55 132,81 5,43 6,06 6,24 0,88 4,48 494,78 4,59 14,83 4,81 3,80 dec. 3,69 20,47 3,58 249,35 5,37 105,83 6,54 1,98 5,53 0,67 3,92 506,95 6,58 3, jan. 3,92 25,46 4,49 62,47 5,21 97,74 6,24 3,56 5,55 0,69 4,38 284,94 3,96 1, feb. 3,81 29,60 4,81 186,24 5,31 125,48 4,96 1,65 6,84 0,27 4,42 403,46 4,21 32,88 3,69 22,82 mar. 4,11 25,81 4,37 193,04 5,27 121,97 6,15 3,81 5,82 0,36 4,62 367,47 6,63 23, apr. 3,91 23,17 3,57 113,79 5,22 104,47 6,46 1,27 5,98 0,70 4,51 299,60 5,51 12,12 5,12 1,03 maj. 3,93 28,66 4,44 317,43 5,19 135,38 3,57 6,97 8,14 1,19 4,47 545,86 1,53 8,41 6,42 62,71 jun. 3,99 32,76 3,09 224,78 4,96 128,90 5,99 4,79 6,33 0,77 3,87 382,06 5,05 7, jul. 4,11 15,36 4,01 116,17 5,11 81,25 5,49 4,61 5,87 0,66 4,44 228,78 2,82 18, avg. 3,90 24,25 3,72 167,36 4,76 101,54 5,78 4,00 5,94 1,89 3, ,02 2,50 sep. 3,49 18,98 3,10 400,79 4,87 114,04 5,35 3,36 4,19 4,99 3,35 513,11 4,66 8,36 3,87 5,81 okt. 3,55 30,21 3,76 71,25 4,46 99,51 5,02 8,48 4,35 5,14 4,04 312,67 3,07 8,99 1,62 33,84 nov. 4,07 45,86 3,04 309,13 4,48 126,31 5,54 6,20 4,57 1,54 3,41 495,15 2,68 12,40 3,03 17,99 dec. 3,70 20,03 3,00 65,88 4,25 60,46 5,84 4,00 4,70 0,24 3,17 269,93 3,89 5,94 0,51 3, jan. 3,27 24,11 2,82 107,22 3,97 72,88 5,35 2,82 5,39 0,87 2,92 213,09 2,40 10,36 3,25 1,58 feb. 3,27 31,27 2,91 105,41 3,95 85,69 4,72 7,17 5,05 0,81 3,20 228,61 3,39 10,37 5,50 1,06 mar II.

50 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.5. Obrestne mere državnih vrednostnih papirjev (% na letni ravni) Državni vrednostni papirji Datum izdaje Datum dospetja Obrestna mera Obseg* Valuta izdaje Indeksacija glavnice Valuta plačila Obveznice RS ,00% EUR - EUR RS ,625% EUR - EUR RS ,75% EUR - EUR RS ,875% EUR - EUR RS ,00% EUR - EUR RS ,50% EUR - EUR RS ,375% EUR - EUR RS ,625% EUR - EUR RS ,125% EUR - EUR RS ,375% EUR - EUR RS ,125% EUR - EUR RS ,000% EUR - EUR RS ,750% EUR - EUR RS ,250% EUR - EUR RS ,500% EUR - EUR Eurobonds SLOVEN /03/ ,000% EUR - EUR SLOVEN /10/ ,500% USD - USD SLOVEN /05/ ,750% USD - USD SLOVEN /05/ ,850% USD - USD SLOVEN /11/ ,700% EUR - EUR SLOVEN /02/ ,125% USD - EUR SLOVEN /02/ ,250% USD - EUR Zakladne menice Zakladne menice - trimesečne TZ158 (1. izdaja) ,00% EUR - EUR Zakladne menice - šestmesečne SZ77 (1.izdaja) ,00% EUR - EUR SZ78 (1.izdaja) ,00% EUR - EUR SZ79 (1.izdaja) ,00% EUR - EUR SZ80 (1.izdaja) ,00% EUR - EUR SZ81 (1.izdaja) ,02% EUR - EUR Zakladne menice - dvanjastmesečne DZ54 (1. izdaja) ,75% EUR - EUR DZ55 (1. izdaja) ,65% EUR - EUR DZ56 (1. izdaja) ,59% EUR - EUR DZ57 (1. izdaja) ,29% EUR - EUR DZ58 (1. izdaja) ,28% EUR - EUR DZ59 (1. izdaja) ,25% EUR - EUR DZ60 (1. izdaja) ,19% EUR - EUR DZ61 (1. izdaja) ,09% EUR - EUR DZ62 (1. izdaja) ,09% EUR - EUR DZ63 (1. izdaja) ,19% EUR - EUR Zakladne menice - osemnajstmesečne OZ3 (1.izdaja) ,45% EUR - EUR OZ4 (1.izdaja) ,13% EUR - EUR Datum izdaje pri nematerializiranih vrednostnih papirjih je datum začetka obrestovanja. *Skupna nominalna vrednost po zadnjem reodkupu. II. - 38

51 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 39 - II.

52 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI a. Devizni tečaji Banke Slovenije do povprečni tečaji v SIT EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK HRK Stolpec , , , ,2870 0,6422 2,8170 1,0106 0,0060-0, , , , ,2419 1,0248 3,8509 1,2306 0,0063-0, , , , ,8086 1,2598 4,4723 1,2408 0,0057 4, , , , , ,5185 1,2644 4,4366 0, ,0672 3, , , , , ,3654 1,2453 4,9776 0, ,3619 4, , , , , ,6893 1,3224 5,0803 0, ,8393 4, , , , , ,1346 1,2743 5,1514 0, ,8055 4, , , , , ,7704 1,6053 5,2556 0, ,8644 4, , , , , ,6824 2,0673 5,7624 0, ,2137 4, , , , , ,7488 1,9989 6,3822 0, ,3171 5, , , , , ,2447 1,9171 7,3500 0, ,8916 5, , , , , ,1137 1,7863 7,3480 0, ,2745 5, , , , , ,3811 1,7783 7,4931 0, ,8366 5, , , , , ,7055 1,7511 8,0509 0, ,6242 6, , , , , ,0283 1,6425 8,4588 0, ,5690 6, , okt. 239, , , ,2506 1,7376 8,0799 0, ,1596 6, ,4528 nov. 239, , , ,2470 1,7166 8,1855 0, ,2878 6, ,4951 dec. 239, , , ,1508 1,7042 8,2754 0, ,1571 6, , jan. 239, , , ,9386 1,7139 8,3432 0, ,7640 6, ,4928 feb. 239, , , ,4449 1,7002 8,4410 0, ,1841 6, ,7543 mar. 239, , , ,5020 1,7015 8,3693 0, ,8858 6, ,7118 apr. 239, , , ,9356 1,6695 8,4039 0, ,1223 6, ,7791 maj. 239, , , ,6411 1,6796 8,4773 0, ,5581 6, ,9716 jun. 239, , , ,1902 1,6520 8,4511 0, ,6528 6, ,0389 jul. 239, , , ,8930 1,6335 8,4266 0, ,9182 6, ,0698 avg. 239, , , ,0762 1,6156 8,5006 0, ,4034 6, ,9058 sep. 239, , , ,0560 1,6069 8,4480 0, ,4599 6, ,4361 okt. 239, , , ,0380 1,6008 8,4737 0, ,3990 6, ,4196 nov. 239, , , ,2352 1,5870 8,5461 0, ,5999 6, ,6365 dec. 239, , , ,3881 1,5491 8,6251 0, ,8802 6, , b. Devizni tečaji Banke Slovenije do končni mesečni tečaji v SIT EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK HRK Stolpec dec. 119, , , ,7005 0,7925 3,3584 1,1692 0,0063-0, dec. 147, , , ,8420 1,1819 4,2931 1,2808 0,0061 3,8730 0, dec. 155, , , ,4576 1,2687 4,5533 1,1607 0,0053 4, , dec. 161, , , ,9902 1,2224 4,7260 0, ,0004 4, , dec. 175, , , ,4792 1,2201 5,2536 0, ,7196 4, , dec. 186, , , ,1792 1,3063 4,9700 0, ,3093 4, , dec. 188, , , ,2011 1,3976 5,4048 0, ,1241 4, , dec. 197, , , ,7705 1,9249 5,4681 0, ,4582 4, , dec. 211, , , ,3771 1,9798 6,0387 0, ,9224 4, , dec. 221, , , ,9458 1,9138 6,9234 0, ,3051 5, , dec. 230, , , ,0708 1,8542 7,3194 0, ,6331 5, , dec. 236, , , ,3674 1,7708 7,2774 0, ,5759 5, , dec. 239, , , ,2427 1,6972 7,8816 0, ,8471 6, , dec. 239, , , ,4297 1,7221 8,2584 0, ,0823 6, , dec. 239, , , ,9314 1,5296 8,7208 0, ,5937 6, , okt. 239, , , ,2381 1,7117 8,0722 0, ,0367 6, , nov. 239, , , ,7026 1,7014 8,2817 0, ,4766 6, , dec. 239, , , ,4297 1,7221 8,2584 0, ,0823 6, , jan. 239, , , ,1510 1,6841 8,4316 0, ,7809 6, , feb. 239, , , ,0974 1,7394 8,4569 0, ,5320 6, , mar. 239, , , ,5145 1,6915 8,3778 0, ,0149 6, , apr. 239, , , ,9158 1,6728 8,4261 0, ,8033 6, , maj. 239, , , ,1996 1,6637 8,5023 0, ,8328 6, , jun. 239, , , ,2896 1,6426 8,4110 0, ,7642 6, , jul. 239, , , ,1008 1,6347 8,4227 0, ,9864 6, , avg. 239, , , ,9401 1,5966 8,4845 0, ,5436 6, , sep. 239, , , ,1071 1,6033 8,4649 0, ,3356 6, , okt. 239, , , ,3204 1,6032 8,4625 0, ,6382 6, , nov. 239, , , ,1113 1,5670 8,5671 0, ,6872 6, , dec. 239, , , ,9314 1,5296 8,7208 0, ,5937 6, ,6374 II. - 40

53 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI a. Devizni tečaji Evropske centralne banke - povprečni tečaji za EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK DKK SEK HRK Stolpec ,6587 1,6003 1, , , ,7700 4, ,1230 7,4355 8, ,6095 1,5579 0, , , ,0400 4, ,6020 7,4538 8, ,6219 1,5105 0, , , ,5900 3, ,3000 7,4521 9,2551 7, ,6288 1,4670 0, , , ,9600 3, ,6940 7,4305 9,1611 7, ,6920 1,5212 1, , , ,6200 4, ,4890 7,4307 9,1242 7, ,6787 1,5438 1, , , ,6600 4, ,0220 7,4399 9,1243 7, ,6838 1,5483 1, , , ,0500 4, ,5990 7,4518 9,2822 7, ,6817 1,5729 1, , , ,2600 3, ,2340 7,4591 9,2544 7, ,6843 1,6427 1, , , ,3500 3, ,7750 7,4506 9,2501 7, ,7963 1,5874 1, , , ,5100 3, ,2620 7,4560 9,6152 7, ,8909 1,5100 1, , , ,3300 4,3276-7, ,6191 7, ,8578 1,3803 1, , , ,4800 3,9947-7,4473 9,5373 7, ,8679 1,2326 1, , , ,3700 4,1206-7,4506 9,0298 7, ,8109 1,2053 1, , , ,2500 4,1847-7,4437 8,7041 7, ,8493 1,2311 1, , , ,8700 4,1975-7,4579 8,6515 7, ,8061 1,2146 1, , , ,7100 4,1843-7,4548 9,0985 7, apr. 0,8252 1,2189 1, , , ,3700 4,1853-7,4656 9,0329 7,6267 maj. 0,8154 1,2204 1, , , ,5800 4,1800-7,4641 9,0298 7,5952 jun. 0,8041 1,2181 1, , , ,8700 4,1352-7,4588 9,0914 7,5770 jul. 0,7931 1,2150 1, , , ,8100 4,1444-7,4564 9,2327 7,6146 avg. 0,7973 1,2118 1, , , ,9100 4,1919-7,4551 9,1878 7,6326 sep. 0,7911 1,2076 1, , , ,2000 4,1899-7,4449 9,1929 7,6236 okt. 0,7886 1,2078 1, , , ,8500 4,2066-7,4448 9,1797 7,6573 nov. 0,7905 1,2027 1, , , ,8900 4,2121-7,4415 9,2384 7,6700 dec. 0,7883 1,2026 1, , , ,8300 4,2155-7,4402 9,4043 7, jan. 0,7668 1,0940 1, , , ,5000 4,2783-7,4406 9,4167 7,6883 feb. 0,7405 1,0618 1, , , ,8800 4,1760-7,4501 9,4901 7,7114 mar. 0,7236 1,0608 1, , , ,4500 4,1259-7,4593 9,2449 7,6467 apr. 0,7212 1,0379 1, , , ,4300 4,0180-7,4655 9,3254 7, b. Devizni tečaji Evropske centralne banke - končni mesečni tečaji za EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK DKK SEK HRK Stolpec dec. 0,6217 1,6051 1, , , ,7000 4, ,4020 7,4433 8, dec. 0,6241 1,5232 0, , , ,0000 3, ,9330 7,4631 8,8313 7, dec. 0,6085 1,4829 0, , , ,1800 3, ,7800 7,4365 9,3012 7, dec. 0,6505 1,4524 1, , , ,2900 4, ,5030 7,4288 9,1528 7, dec. 0,7048 1,5579 1, , , ,5000 4, ,1700 7,4450 9,0800 7, dec. 0,7051 1,5429 1, , , ,9700 4, ,7450 7,4388 9,0206 7, dec. 0,6853 1,5551 1, , , ,8700 3, ,8800 7,4605 9,3885 7, dec. 0,6715 1,6069 1, , , ,7700 3, ,4350 7,4560 9,0404 7, dec. 0,7334 1,6547 1, , , ,7300 3, ,5830 7,4583 9,4415 7, dec. 0,9525 1,4850 1, , , ,7000 4, ,1260 7, ,8700 7, dec. 0,8881 1,4836 1, , , ,4200 4,1045-7, ,2520 7, dec. 0,8608 1,2504 1, , , ,9500 3,9750-7,4535 8,9655 7, dec. 0,8353 1,2156 1, , , ,5800 4,4580-7,4342 8,9120 7, dec. 0,8161 1,2072 1, , , ,3000 4,0740-7,4610 8,5820 7, dec. 0,8337 1,2276 1, , , ,0400 4,1543-7,4593 8,8591 7, dec. 0,7789 1,2024 1, , , ,5400 4,2732-7,4453 9,3930 7, apr. 0,8230 1,2200 1, , , ,6300 4,2024-7,4639 9,0723 7, maj. 0,8131 1,2204 1, , , ,8100 4,1411-7,4639 9,0823 7, jun. 0,8015 1,2156 1, , , ,3000 4,1568-7,4557 9,1762 7, jul. 0,7928 1,2169 1, , , ,9600 4,1691-7,4564 9,2261 7, avg. 0,7953 1,2061 1, , , ,0200 4,2171-7,4520 9,1658 7, sep. 0,7773 1,2063 1, , , ,5700 4,1776-7,4431 9,1465 7, okt. 0,7843 1,2067 1, , , ,2600 4,2177-7,4444 9,2664 7, nov. 0,7953 1,2018 1, , , ,8100 4,1839-7,4409 9,2660 7, dec. 0,7789 1,2024 1, , , ,5400 4,2732-7,4453 9,3930 7, jan. 0,7511 1,0468 1, , , ,0300 4,2075-7,4440 9,3612 7, feb. 0,7278 1,0636 1, , , ,0300 4,1524-7,4660 9,3693 7, mar. 0,7273 1,0463 1, , , ,4300 4,0854-7,4697 9,2901 7, apr. 0,7267 1,0486 1, , , ,8100 4,0250-7,4631 9,3261 7, II.

54 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.7. Promet v sistemih TARGET2 in SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP) Vrednost do v mrd SIT Sistem TARGET 2 Sistem SEPA IKP 1,2 od Število Bruto vrednost 5 Neto vrednost 6 Število Vrednost Število Vrednost v % v mio EUR Stolpec = (7/6)* , ,01 4,18 24, , , ,41 85, , , ,40 46, , , ,45 37, , , ,55 24, , ,72 902,48 20, , ,19 932,37 19, , ,52 980,36 19, , , ,40 19, , , , ,54 19, , * ,96 * , ,78 19, , * ,68 * , ,15 23, , , , , ,52 20, , , , , ,72 20, , , , , ,79 25, , , , , ,79 29, , , , , ,85 28, feb , , ,70 722,33 21,04 mar , , ,27 781,78 19,64 apr , , ,69 846,41 22,30 maj , , ,42 833,38 20,67 jun , , ,67 820,99 20,25 jul , , ,74 806,40 21,00 avg , , ,88 796,86 20,79 sep , , ,82 774,03 20,17 okt , , ,12 736,51 19,70 nov , , ,27 826,72 20,41 dec , , ,13 902,90 20, jan , , , ,87 26,25 feb , , ,07 949,05 23,92 mar , , ,80 970,60 22,63 apr , , , ,75 25,44 maj , , , ,56 24,51 jun , , , ,80 24,13 jul , , , ,03 26,16 avg , , ,09 987,14 23,83 sep , , ,58 926,94 23,76 okt , , , ,58 23,40 nov , , , ,88 28,64 dec , , , ,59 28, jan , , , ,93 29,22 feb , , , ,08 30,72 mar , , , ,68 29,30 apr , , , ,61 28,90 maj , , , ,55 28,53 jun , , , ,65 30,71 jul , , , ,62 31,46 avg , , , ,90 29,10 sep , , , ,31 29,01 okt , , , ,58 28,18 nov , , , ,88 28,57 dec , , , ,00 28, jan , , , ,25 29,01 feb , , , ,43 29,94 mar , , , ,44 28,00 apr , , , ,14 29,18 maj , , , ,47 28,98 jun , , , ,63 29,30 jul , , , ,97 30,84 avg , , , ,33 29,24 sep , , , ,91 27,97 okt , , , ,40 28,00 nov , , , ,41 28,03 dec , , , ,48 27, jan , , , ,26 28,46 feb , , , ,43 30,54 mar , , , ,03 28,39 apr , , , ,81 29,37 II. - 42

55 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.8. Plačilne kartice Število izdanih kartic - izdane v Sloveniji Kreditne kartice 1 Debetne kartice 2 Domače Licenčne Bančne Podjetniške Osebne Poslovne kartice kartice kartice kartice kartice kartice Stolpec =1+2,3+4, dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec V tisočih Število plačil v Sloveniji Kartice, izdane v Sloveniji Kreditne kartice 1 Domače Licenčne Bančne Podjetniške Osebne Poslovne kartice kartice kartice kartice kartice kartice Debetne kartice 2 Kartice izdane v tujini 3 Število plačil v tujini 4 Stolpec =1+2,3+4, IV Do v mio SIT od v mio EUR Vrednost plačil v Sloveniji Kartice, izdane v Sloveniji Kreditne kartice 1 Domače Licenčne Bančne Podjetniške Osebne Poslovne kartice kartice kartice kartice kartice kartice Kartice izdane v tujini 3 Stolpec =1+2,3+4, Debetne kartice 2 Vrednost plačil v tujini IV II.

56 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.9. Drugi plačilni instrumenti in tržne poti Vrednost do v mio SIT od v mio EUR Število bančnih avtomatov 1 Bančni avtomati POS terminali Čeki Potovalni čeki Število transakcij Število dvigov Vrednost Vrednost dvigov Število EFT POS preko POS Število vnovčenih Vrednost na bankomatih v transakcij preko na bankomatih tisočih terminalov 1 Vrednost izdanih terminalov v tisočih 2 POS terminalov 2 čekov v tisočih transakcij Stolpec I II III IV I II III IV I II III IV , , , , , , , I ,3 II ,3 III ,4 IV , I ,2 II ,2 III ,3 IV , I ,1 II ,1 III ,1 IV , I ,1 II ,1 III ,1 IV , I ,03 II ,05 III ,04 IV , I ,02 II ,02 III ,03 IV , I ,004 II ,026 III IV I ,03 II ,03 III IV II. - 44

57 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Elektronsko bančništvo Vrednost do v mio SIT od v mio EUR Fizične osebe in S.P. Elektronsko bančništvo preko interneta z uporabo osebnih računalnikov Uporabniki Število transakcij v tisočih Vrednost transakcij Fizične osebe in S.P. Pravne osebe Fizične osebe in S.P. Pravne osebe Pravne osebe Plačilni promet doma Plačilni promet s tujino Plačilni promet doma Plačilni promet s tujino Plačilni promet doma Plačilni promet s tujino Plačilni promet doma Plačilni promet s tujino Stolpec I II III IV I II III IV I II III IV Telebanka in mobilni telefoni Vrednost do v mio SIT od v mio EUR Število transakcij v tisočih Plačilni promet doma Plačilni promet s tujino Vrednost transakcij Plačilni promet doma Plačilni promet s tujino Stolpec , , , , , , , , , , , , , , , , , , I 105 0,2 28 0,8 II 110 0,3 29 1,2 III 151 0,4 51 1,4 IV 111 0,4 30 1, I 115 0,6 30 1,8 II 117 0,5 32 1,9 III 120 0,5 48 1,3 IV 115 0,5 27 0, I 119 0,5 30 0,9 II 123 0,7 30 1,0 III 159 0,7 33 0,9 IV 216 1,3 44 2, II.

58 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Kreditni prenosi Vrednost do v milijardah SIT od v milijonih EUR Papirni nalogi Nalogi na pomnilniških medijih Število (v tisočih) Vrednost Število (v tisočih) Vrednost Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Stolpec III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Vrednost do v milijardah SIT od v milijonih EUR Trajni nalogi Direktne odobritve Število (v tisočih) Vrednost Število (v tisočih) Vrednost Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Stolpec III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II II. - 46

59 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Debetni prenosi Vrednost do v milijardah SIT od v milijonih EUR Debetni prenosi Direktne bremenitve Posebne nakaznice 1 Drugi debetni prenosi Število (v tisočih) Vrednost Število (v tisočih) Vrednost Število (v tisočih) Vrednost Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Od tega domače transakcije Stolpec ,7 68,7 2,7 2, ,4 40,4 3,8 3, I II ,3 7,3 0,3 0, III ,0 42,0 2,4 2, IV ,2 3,2 0,1 0, I ,2 3,2 0,1 0, II ,3 21,3 1,5 1, III ,0 37,0 0,1 0, IV ,2 7,2 0,9 0, I ,1 1,1 0,1 0, II ,4 1,4 0,1 0, III ,6 24,6 2,4 2, IV ,2 13,2 1,2 1, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II II.

60 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Mreža poslovnih bank Zap. št. Regija 1 Poslovne banke (Sedeži) Organizacijske enote 2 ( ) Sedež P.enota 1 Pomurska Podravska Koroška Savinjska Zasavska Spodnjeposavska Jugovzhodna Slovenija Osrednjeslovenska Gorenjska Notranjsko-kraška Goriška Obalno-kraška SKUPAJ Število zaposlenih v poslovnih bankah Gostota bančnega omrežja po občinah II. - 48

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

BILTEN-Uvod1-slo.P65

BILTEN-Uvod1-slo.P65 B VJ B Januar, 2007 eto 16, štev: 1 zdajatelj: lovenska 35, 1000 jubljana lovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 -mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ WF: BJ 2X Uredniški odbor: mag. Janez

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12 BILTEN December 2013 Leto 22, štev.: 12 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon PRIPRAVILA: JANUAR PON 7.jan 14.jan Nastop Velenje 21.jan 28.jan TOR 1.jan 8.jan Skupna tombola 15.jan 22.jan 29.jan SRE 2.jan 9.jan 16.jan 23.jan 30.jan Sv. maša ČET 3.jan Nastop RD Polzela 10.jan 17.jan

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

MAJ 2017

MAJ 2017 MAJ 217 Plačilna bilanca 1 Konec junija 217 je bila izvedena revizija podatkov plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb od leta 212 do leta 216. Opravljene spremembe so večinoma vplivale na nižji

Prikaži več

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax:

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax: Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 19 BANKA SLOVENIJE Slovenska 3 Ljubljana tel.: 1 7 19 fax: 1 1 1 e-mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ Uporaba in objava podatkov in

Prikaži več

Microsoft Word - Predgovor.doc

Microsoft Word - Predgovor.doc PETO POGLAVJE 5.01 Definicija: Finančne transakcije so transakcije s finančnimi sredstvi in obveznostmi med institucionalnimi enotami ter med institucionalnimi enotami in tujino. 5.02 Glede na opredelitev

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin L 93/82 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc Odnos državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji (III.) Pripravila: Ninamedia d.o.o. Naročnik: Ljubljana, december 2006 1. POVZETEK - Decembrska raziskava je večinoma potrdila ugotovitve iz dveh

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - nas0404.doc

Microsoft Word - nas0404.doc Statistična priloga številka 4/2004 str. P 1-15 Ekonomsko ogledalo UMAR Bruto domači proizvod / I {tevilka 4/2004 str. P 2 Teko~e cene, v mio SIT 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 DODANA VREDNOST

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

ECBil-dec05 clanki.indd

ECBil-dec05 clanki.indd EVROPSKA CENTRALNA BANKA 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 1/25 11/25 12/25 MESEČNI BILTEN DECEMBER 25 EVROPSKA CENTRALNA BANKA MESEČNI BILTEN DECEMBER 25 V letu 25 bo na vseh publikacijah

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

1

1 JUNIJ 17 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel.: (1) 471 9 Faks: (1) 21 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do sredine maja 17, razen če ni

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Organizacija in management delovnih procesov PRILAGODITEV INSTRUMENTA OBVEZNE REZERVE EVROSISTEMU Mentorica: doc. dr. Vida Kampuš Trop Kandidatka: Suzana

Prikaži več

ECBil-dec06 clanki.indd

ECBil-dec06 clanki.indd 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 1/26 11/26 M E S E Č N I B I LT E N DECEMBER 26 V letu 26 bo na vseh publikacijah motiv z bankovca za 5 eurov. MESEČNI BILTEN DECEMBER 26 Evropska centralna

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

1

1 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: (1) 71 9 Faks: (1) 1 1 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca marca 18, razen če ni posebej navedeno

Prikaži več

št. 5/2016, let. XXII

št. 5/2016, let. XXII št. 5/2016, let. XXII Ekonomsko ogledalo ISSN 1318-3818 št. 5, letnik XXII, 2016 Izdajatelj: UMAR, Ljubljana, Gregorčičeva 27 Odgovarja: mag. Boštjan Vasle, direktor Glavni urednik: Matevž Hribernik Pri

Prikaži več

Mednarodno okolje NOVO_prvic.pub

Mednarodno okolje NOVO_prvic.pub MESEČNA INFORMACIJA EKONOMSKI INDIKATORJI MEDNARODNEGA OKOLJA APRIL ISSN: - Pripravila: mag. Mojca Roter http://www.bsi.si/html/arc/mednarodno_okolje/index.html . EKONOMSKI INDIKATORJI MEDNARODNEGA OKOLJA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.2.2017 SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni pregled o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Microsoft Word - soster-dagmar.doc

Microsoft Word - soster-dagmar.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DELO DIPLOMSKEGA SEMINARJA DENARNA POLITIKA ECB IN KREDITNA AKTIVNOST BANK V EVRO OBMOČJU ECB Monetary Policy and Banks' Credit Activity in Euro

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

CL2012R0024SL bi_cp 1..1

CL2012R0024SL bi_cp 1..1 2012R0024 SL 27.05.2015 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (EU) št. 1011/2012 EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2010 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: avgust 2011 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več