PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)"

Transkripcija

1 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

2 I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI ODHODKI IN DRUGI IZDATKI C. RAČUN FINANCIRANJA RAČUN FINANCIRANJA II. POSEBNI DEL OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ŽUPAN POLITIČNI SISTEM SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA OBČINSKA UPRAVA POLITIČNI SISTEM EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST TRG DELA IN DELOVNI POGOJI KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE GOSPODARSTVO VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ZDRAVSTVENO VARSTVO KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJE SOCIALNO VARSTVO SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI VOLILNI ORGANI POLITIČNI SISTEM III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3 OB NABAVA OPREME IN RAZVOJ OB RAZVOJ ELEKTRONSKIH STORITEV IN GIS OB NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV OB POSLOVNI PROSTORI OB NAKUP OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV OB VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE OB NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO OB VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ IN OPREME OB SOF. NAKUPA GASILSKIH VOZIL IN OPREME OB SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKIH VOZIL PGD OB STROK. PROG., TEHNIČNA PODPORA, KAKOVOST PROIZVODNJE OB NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA OB AGROMELIORACIJE ZEMLJIŠČ OB ZAVETIŠČA (AZIL) ZA ŽIVALI OB RIBIŠKO PRISTANIŠČE PIRAN OB DEJAVNOST RIBIŠTVA IN MARIKULTURE OB UREDITEV RIBIŠKIH PRISTANIŠČ (STRUNJAN) OB IZDELAVA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČIN OB OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH OB IPA ADRIATIC ADRIACOLD OB JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO OB VRTEC MORJE ENERGETSKA SANACIJA OB OBČINSKA HIŠA-ZAMENJAVA OKEN OB IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV JAVNIH STAVB OB SANACIJA IN UREDITEV PLOČNIKOV IN PEŠPOTI OB KOLESARSKA IN PEŠPOT LUCIJA-SEČA OB INV. V KOM. O OPREMO ZA REKONST. GRUDNOVE ULICE OB CESTE PO KS- VZDRŽEVANJE OB NADALJEVANJE REKONST. BELOKRIŠKE CESTE OB KROŽIŠČE VALETA OB KROŽIŠČE TOMI OB PRIKLJUČNA CESTA ZA LUCAN OB REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE PIRANSKIH ULIC OB RAZŠIRITEV CESTE V NOVI VASI OB IZVAJANJE MESTNEGA PROMETA OB GH ARZE PIRAN: JP OKOLJE PIRAN OB UREJANJE AVTOB. POSTAJALIŠČ, POSTAJ IN KOLESARNIC OB PROGRAM OBNOVE JAVNIH PARKIRIŠČ OB CESTNA SIGNALIZACIJA/PROMETNA UREDITEV OB PROMETNA UREDITEV V PIRANU OB NAKUP OPREME ZA OBČINSKO REDARSTVO OB UKREPI MOBILNOSTI OB OBNOVE JAVNE RAZSVETLJAVE (SVETILKE - UREDBA) OB NOVOGRADNJE JAVNE RAZSVETLJAVE OB TURISTIČNO CARINSKI POMOL

4 OB PROGRAM OBNOVE PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE OB PRISTANIŠČE SEČA OB BREZŽIČNI INTERNET OB PODPORE ENOTAM MALEGA GOSPODARSTVA: SUBV. OBR. MERE OB POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA IN LOKALNEGA GOSPODARSTVA OB REVITAS II OB PARENZANA MAGIC OB ADRIFORT OB LAS ISTRE OB HERA OB E-MOBILNOST OB PROGRAM OBNOVE ODLAGALIŠČA ZA ODPADKE OB INV. V KOM.OPREMO: POPRAVILA METEORNE KANALIZACIJE OB PROGRAM OBNOVE KANALIZACIJSKIH SIST. IN ČN OB KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OB SEKUNDARNA KANALIZACIJA STRUNJAN OB SEKUNDARNA KANALIZACIJA VINJOLE-NOŽED OB UREDITEV HUDOURNIKOV OB KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE OB DOKUMENTACIJA ZA UREJANJE URBANIH POVRŠIN OB PROJEKT HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA SISTEMA OB PROGRAM OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE OB OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA OB PROGRAM OBNOVE POKOPALIŠČ (najemnina) OB UREDITEV VAŠKIH POKOPALIŠČ OB OSTALE INV.GRADNJE: UREDITEV KANALA FAZAN V LUCIJI OB INVESTICIJA V UREDITEV DRUGIH PARKOV OB UREDITEV CENTRA STRUNJAN OB UREDITEV PLAŽE V PORTOROŽU OB UREJANJE VAŠKIH SREDIŠČ OB UREJANJE PLAŽ IN OBALNEGA PASU OB UREDITEV OBMOČJA NA PUNTI V PIRANU OB HORTIKULTURNE UREDITVE KRAJA OB SOFINANCIRANJE NAKUPA DELOVNIH STROJEV OB URBANA OPREMA OB NAKUP STANOVANJ OB STANOVANJA OB SANACIJA ŠKARP IN MELIŠČ OB INTERVENCIJE OZ. DODATNI PROGRAM OB PROJEKTI ZA OPREM. STAVB. ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA PRODAJE OB INVESTICIJSKI PROGRAMI, PROGRAMI OPREMLJANJA OB SANACIJA KLIFA DANTEJEVA OB JERNEJEV KANAL OB ZAŠČITA KLIFA POD ŽUPNIŠČEM V PIRANU OB KOMUNALNO OPREMLJANJE: VZHODNI PACUG

5 OB NAKUP ZEMLJIŠČ OB SVETILNIK NA PUNTI OB SOFINANCIRANJE SPOMENIŠKO VARSTVENIH AKCIJ OB SANACIJA STREHE SKLADIŠČA SOLI V PORTOROŽU OB OBALNE GALERIJE PIRAN - SOF. NAKUPA OPREME OB POMORSKI MUZEJ S. MAŠERA PIRAN- SOF. NAKUPA OPREME OB MESTNA KNJIŽNICA PIRAN-NAKUP OPREME OB AVDITORIJ PORTOROŽ- SOF. NAKUPA OPREME OB ZKD KAROL PAHOR PIRAN- SOF. NAKUPA OPREME OB INTERVENCIJE NA PODROČJU KULTURE OB DOGRADITEV KULTURNEGA DOMA V NOVI VASI OB MEDIADOM PYRHANI, KUMARJEVA UL. 3, PIRAN OB DOM VODNIH ŠPORTOV OB SOF. NAKUPA OPREME V UPRAVLJANJU ŠIMC OB INTERVENCIJE OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OB OTR. IGRIŠČA- PROJ. PIRAN OTROK. PRIJAZNO UNICEF. MESTO OB NAKUP OPREME V VRTCIH OB DRUGI NAMENI ZA VRTCE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OB VRTEC LA COCCINELLA - REKONSTRUKCIJA VRTCA V LUCIJI OB OŠ SEČOVLJE - UREDITEV KUHINJE IN RAZŠIRITEV VRTCA OB DRUGI NAMENI ZA ŠOLE: INV. VZDRŽ. IN INTERVENCIJE OB NAKUP OPREME V OŠ OB ELVIRA VATOVEC STRUNJAN:SOF.INVEST OB OŠ CIRIL KOSMAČ - ENERGETSKA SANACIJA OB GLASBENA ŠOLA KOPER - PODR. PIRAN - INV. VLAGANJA OB SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

6 I. SPLOŠNI DEL Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt občine, ki se ga sprejema za eno leto in v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v tem proračunskem letu. V proračunu občine mora biti zajeto celotno finančno poslovanje vseh neposrednih uporabnikov v istem letu. Občine smo pri oblikovanju proračuna povsem avtonomne, pri tem pa obvezne upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Predpisi, ki se upoštevajo pri pripravi in izvrševanju proračuna so številni, lahko jih opredelimo glede na področja in sicer na področje javnih financ, financiranja občin, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči. V kolikor proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se izvrševanje do sprejema izvaja na podlagi objavljenega sklepa o začasnem financiranju. Skladno z zakonodajo sprejema sklep o začasnem financiranju za prve tri mesece v letu župan, v kolikor je potrebno z začasnim financiranjem nadaljevati, o tem odloča občinski svet. Župan občine Piran je sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar - marec 2015, ki je objavljen v Uradnem listu RS številka 95/2014. A.. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI V nadaljevanju so obrazloženi pričakovani prihodki Občine Piran in vseh 8 Krajevnih skupnosti, ki imajo status pravnih oseb. Krajevne skupnosti pripravljajo svoje finančne načrte, ki so vključeni v posebni del proračuna pod proračunskimi uporabniki od zaporedne številke Prihodke razvrščamo na podlagi ekonomske klasifikacije javno finančnih prihodkov in odhodkov v: tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. 70 DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki vključujejo vse vrste davkov, opredeljenih s posebnimi zakoni, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v proračun. 700 Davki na dohodek in dobiček Po izračunih, ki smo jih prejeli s strani ministrstva za finance in temeljijo na povprečnini v višini 525, je izračunana dohodnina, ki pripada občini Piran v višini Znesek je za 4,5 % manjši kot v preteklem letu, ko je znašala povprečnina 536. Dohodnina je izračunana iz povprečnine, številka prebivalcev ter vsote korigiranih kriterijev, ki upošteva pri izračunu površino občine, dolžino lokalnih cest, število prebivalcev mlajših od 15 in starejših od 65 let. Občinam pripada za financiranje primerne porabe 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Dodatna solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnino) ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Piran tudi po zadnjem izračunu ministrstva ni prejemnica sredstev finančne izravnave. 703 Davki na premoženje Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov. Odmero izvrši FURS, sredstva pripadajo občinskim proračunom. Ocenjujemo priliv v višini preteklih let t.j. na

7 Planiramo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na višini in sicer na osnovi lanske realizacije, povečane za cca kot naj bi bil učinek povišanja vrednosti točke NUSZ, ki jo je potrdil občinski svet na decembrski seji. NUSZ je uveden z Zakonom o stavbnih zemljiščih in občinskim odlokom. Pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča moramo poudariti, da v občinski upravi že več let intenzivno delamo na ažuriranju in zajemanju podatkov o zavezancih za NUSZ. Med izračuni vlade glede učinkov interventnih ukrepov se pričakuje, da bodo občine bolj aktivne na področju pobiranja tega vira. Ugotavljamo, da v naši občini pri tem viru ni veliko rezerv, saj naše evidence redno ažuriramo, prav tako smo že pred leti uvedli NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča primerna za gradnjo. Nekatere občine tega nadomestila sploh ne odmerjajo, zato verjamemo, da bodo lahko v primerjavi z našo, povečale svoje prihodke iz tega naslova. Davek na premičnine je ocenjen v višini na podlagi vplačane višine iz preteklih let. Skladno z Zakonom o plovilih, odmero davka opravi FURS. Davek na dediščine in darila uvaja Zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in pravna oseba, ki v RS podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Na podlagi realizacij iz preteklih let v 2015 ocenjujemo nižji priliv na višini Davek na promet nepremičnin uvaja Zakon o davku na promet nepremičnin. Davek plača prodajalec nepremičnine v višini 2 % od vrednosti predmeta prodaje. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. V letu 2015 ocenjujemo prihodek v višini , kar je enako realizaciji preteklega leta. 704 Domači davki na blago in storitve Davek na dobitke od iger na srečo plača fizična oseba, ki zadene dobitek. Ocenjujemo priliv v višini Turistično takso uvaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma in je prihodek občine. Višino takse ureja občinski odlok, vrednost točke določa pristojno ministrstvo, potrjuje jo Vlada RS. Vlada je v letu 2014 potrdila novo vrednost točke, ki velja od dalje in znaša 0,115, kar je za 25 % več od do sedaj veljavne vrednosti. Na tej osnovi pričakujemo višji priliv te zakonske dajatve in sicer Znotraj tega zneska se ocenjuje približno pavšalne turistične takse, ki se jo v občini Piran od leta 2006 plačuje za počitniška stanovanja in plovila. Od občinskih taks pričakujemo priliv v višini , kar je približno enako kot v preteklem letu. Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih in industrijskih odpadnih voda planiramo v višini NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčne prihodke predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja, takse in pristojbine, globe in denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. V tej skupini so evidentirani prihodki krajevnih skupnosti, vezani na oddajo stvarnega premoženja v najem in vezavo prostih denarnih sredstev. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Tu so predvidene obresti na osnovi pogodb o kratkoročnih plasmajih prostih denarnih sredstev proračuna. Prihodki vključujejo tudi pričakovane obresti vezave prostih sredstev Krajevnih skupnosti. Predvidevamo priliv v višini Prihodki od premoženja vključujejo prihodke od najemnin poslovnih prostorov in stanovanj. Prihodke od nepremičnin v lasti občine se pričakuje v višini in so planirani na osnovi realizacije preteklega leta. Krajevne skupnosti pričakujejo od najemnin skoraj Med prihodki od zakupnin so planirani pričakovani prihodki v višini , na osnovi sklenjenih dolgoročnih pogodb o podelitvi pravic rabe (Bernardin, Marina, Palace), zakupnih pogodb za kmetijsko proizvodnjo ter drugih zakupnin, pogodb o služnostih. Med prihodki iz naslova podeljenih koncesij je planirana koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo. Plačujejo jo igralnice in igralni saloni v zaokroženem turističnem območju, ki jim je podeljena koncesija za prirejanje iger na srečo, na območju občin Piran, Izola in Koper. Razmerje med delitvijo sredstev koncesije med obalnimi občinami je že vrsto let nespremenjeno: 55 % za Piran, 30 % za Koper in 15 % za Izolo. Iz tega naslova pričakujemo priliv v proračun naše občine v višini Tu se evidentira najemnina od gospodarske javne infrastrukture, ki je dana v najem javnima podjetjema Okolje Piran in Rižanski vodovod Koper. Najemnina predstavlja vir za obnovo in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja. Planira se v skupnem znesku in sicer od: vodovodov , kanalizacij s ČN , gospodarjenja z odpadki , pokopališč , pristanišč in parkirišč Od podeljenih koncesij za vodno in rudarsko pravico (podeljuje ministrstvo za infrastrukturo in prostor) pričakujemo Nadomestilo za stavbno pravico za garažno hišo pred Piranom je planirano v višini

8 711 Takse in pristojbine Upravne takse, plačane skladno z Zakonom o upravnih taksah pri organih občine so v celoti prihodek občin. Pričakujemo Globe in druge denarne kazni Prihodki iz tega naslova so predvideni v višini Globe ocenjujemo na višini Planiramo povečanje prihodkov od glob predvsem zaradi povečanega nadzora nad tonažo kamionov v cestnem prometu, nepravilnega odlaganja odpadkov, nadzora turistične takse ter mirujočega prometa. Iz naslova povprečnin oziroma stroškov postopka na podlagi zakona o prekrških pričakujemo priliv Priliv nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je ocenjen na Prihodki od prodaje blaga in storitev V tej podskupini so predvidena sredstva od oglaševanja v glasilu Solni cvet, za kar ocenjujemo priliv v višini V letu 2015 si bomo prizadevali biti bolj aktivni pri oglaševanju v glasilu. 714 Drugi nedavčni prihodki Med druge prihodke uvrščamo prihodke za opremljanje stavbnih zemljišč, od oddaje začasnih prodajnih mest in druge izredne prihodke kot so povračila škod od zavarovalnice ter druga povračila odškodnin, stroškov, vplačila pogodbenih kazni in drugo (od vseh neposrednih uporabnikov). Prispevke za opremljanje stavbnih zemljišč ocenjujemo v višini , plačujejo jih investitorji in predstavljajo prispevek k stroškom za urejanje stavbnih zemljišč. Višina je predvidena na podlagi sprejetih prostorskih aktov in predvidenih gradenj, na podlagi znakov okrevanja gospodarstva in ponovne oživitve nepremičninskega trga. 72 KAPITALSKI PRIHODKI Predstavljajo vire, pridobljene od prodaje stvarnega premoženja t.j. stavbnih zemljišč, zgradb in prostorov, opreme in prevoznih sredstev. Podlaga za prodajo stvarnega premoženja so sprejeti načrti ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki jih sprejema jih Občinski svet. 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Planirani so prihodki v višini od plačila kupnine s strani KS Strunjan od prodaje poslovne stavbe in od prodaje rabljenih prevoznih sredstev, ki jih je potrebno zamenjati. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Skladno z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem predvidevamo prihodke v višini od prodaje stavbnih zemljišč. 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Krajevne skupnosti planirajo sredstva donacij v višini TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki predstavljajo odstopljena sredstva iz drugih javnih blagajn državnega in evropskega proračuna, drugih evropskih institucij oziroma financerjev ali proračunov drugih občin in ne predstavljajo izvirnih prihodkov proračuna. Prejeta sredstva se nanašajo na sofinanciranje tekočih in investicijskih obveznosti. Po vsebini so to namenska sredstva, ki jih občina pridobi na osnovi zakonsko določenih pravic in preko razpisov ali drugih postopkov za pridobitev javnih sredstev. Transferni prihodki predstavljajo v proračunu občine Piran pomemben vir financiranja. Veliko aktivnosti je vloženih v pridobivanje sredstev za sofinanciranje projektov in občina je pri tem uspešna. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij V času priprave proračuna še nimamo vseh dokončnih informacij glede odobritve sredstev, so pa projekti v NRP zapisani na način, kot so prijavljeni na razpise, torej s pričakovanimi viri. Realizacija takih projektov bo odvisna od odobrite sofinancerskih 8

9 sredstev. Pričakovana višina sredstev je različna (najvišja je 100 % v primeru financiranja objektov, namenjenih sanaciji vrtca, kjer se izvaja dejavnost italijanske narodne skupnosti; druge udeležbe so nižje in v odvisnosti od kriterijev posameznega razpisa). Namenska sredstva iz državnega proračuna so ocenjena v višini : - od Urada za narodnosti za financiranje dvojezičnosti in za izvajanje ustavnih pravic italijanske narodne skupnosti v višini ,00, - od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje sanacije objekta vrtca z italijanskim jezikom v Luciji v višini celotnega stroška investicije ,18, - od Ministrstva za obrambo požarno takso v višini ,00, - od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za razvojne projekte po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v višini ,00. Zaradi zniževanja sredstev občinam za sofinanciranje investicij na 1 % primerne porabe, je znesek ocenjen, saj v času priprave proračuna še ni izračunov za občine. - od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ,35 za sofinanciranje rekonstrukcije ribiškega pristanišča Strunjan, - od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter občin Izola in Koper pričakujemo povračilo za projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na obali, - od Ministrstva za kulturo za sanacijo objekta v Piranu, Kumarjeva ulica 3 (prej Godbeni dom) MEDIADOM PYRHANI v višini , - od Ministrstva za infrastrukturo povračilo subvencij za tržne najemnine , - od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projektov prijavljenih na program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija Hrvaška, IPA Adriatic skupaj , Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Prihodki preko sredstev državnega proračuna iz sredstev evropske unije so planirani za sofinanciranje projektov prijavljenih na program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija Hrvaška, IPA Adriatic v skupnem znesku Tu so predvidena sredstva za povračilo sofinanciranja projektov Obnove kulturnega doma v Padni - projekt Hera, Adriafort, Parenzana 2, Revitas, Adrifort, Adria move it in druge projekte. Pričakujemo še preostala odobrena sredstva za sanacijo objekta v Piranu, Kumarjeva ulica 3 (prej Godbeni dom) v višini Planirana so sredstva od Evropskega sklada za regionalni razvoj t.i. regionalnih vzpodbud po 6. razpisu v znesku za sanacijo turistično carinskega pomola. Za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na obali pričakujemo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kohezijskih sredstev. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje pričakujemo za ureditev središča Strunjan, za rekonstrukcijo ribiškega pristanišča v Strunjanu in prenovo kulturnega doma v Novi vasi. 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa plačila, ki se nanašajo na stroške dela, plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve. Nadalje vključujejo plačila domačih obresti in vplačila v sredstva rezerv. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Odhodki te podskupine so planirani skladno z veljavnimi izhodišči, upošteva se obstoječa zakonodaja, sprejet Dogovor o ukrepih za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter določbe aneksov h kolektivnim pogodbam. Odhodki vključujejo plače in dodatke zaposlenih poklicnih funkcionarjev ter zaposlenih v občinski upravi, regres za letni dopust, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim, kot so jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Planirani so skladno s kadrovskim načrtom za leto Prispevki delodajalcev za socialno varnost Odhodki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo po predpisanih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za poklicna funkcionarja ter zaposlene na občinski upravi. 9

10 402 Izdatki za blago in storitve Podskupina vključuje tekoče odhodke občinske uprave, občinskih organov in krajevnih skupnosti kot so pisarniški in splošni material in storitve, energija, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške, stroške za službena potovanja, tekoče vzdrževanje prostorov, objektov, nadomestila za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, sejnine odborom in komisijam. Nadalje zakupnine in najemnine, kazni in odškodnine, sodne stroške, članarine, odhodke za prostorsko dokumentacijo in projektne naloge. Veliko sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju cest, razsvetljave, plačilu električne energije in drugim obratovalnim stroškom. V sklopu te podskupine so v pretežnem znesku evidentirani tudi odhodki, vezani na izvedbo t.i. evropskih projektov. 403 Plačila domačih obresti Sredstva se nanašajo na plačila pogodbenih obresti iz naslova dolgoročnih zadolževanj, izvedenih v letih 2009, 2011 in 2014 ter za plačilo obresti za kratkoročno zadolževanje. Sredstva so planirana v višini na podlagi amortizacijskih načrtov in ocen gibanj evro tržnih obrestnih mer. 409 Rezerve Vključujejo sredstva predvidena za splošno proračunsko rezervacijo, ki je oblikovana za namene pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev v znesku Sredstva za izločanje v proračunsko rezervo, namenjena odpravi posledic naravnih nesreč planiramo v višini , uporaba je urejena v zakonu o javnih financah, postopki so določenih v občinskem odloku o proračunu. Vsebine, predvidene v programu stanovanjskega sklada se v skupni višini , izkazujejo med tekočimi odhodki na kontih skupine 409; pretežno so nameni porabe investicijske narave, namenjeni za pridobivanje, vzdrževanje in nakupe stanovanj, poslovnih prostorov. 41 TEKOČI TRANSFERI Skupina vključuje plačila, za katera plačniki ne dobijo v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg transferov se nanaša na programe družbenih dejavnosti in programe gospodarskih javnih služb. Sredstva se nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, neprofitnim ustanovam in organizacijam, javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. 410 Subvencije Subvencije vključujejo finančno podporo iz proračuna za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se nanašajo na subvencioniranje mestnega prometa, subvencije v kmetijstvu, ribištvu ter subvencije obrestnih mer najetih dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za malo gospodarstvo ter za prenovo fasad, subvencije javnim podjetjem pa predstavljajo subvencioniranje delovanja garažne hiše na Arzah. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo delno ali polno nadomestilo za izdatke v socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, regresiranje prevozov, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih, pogrebnine, preživninsko varstvo kmetov, darila ob rojstvu otrok, doplačila staršem za varstvo otrok v vrtcih. 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička. Prejemniki sredstev so lokalna turistična organizacija, Samoupravna narodnostna skupnost, gasilska društva, kulturna društva, turistična društva, športna društva, humanitarna društva, mladinske organizacije, politične stranke. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči transferi zajemajo plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov in predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnostih namenjena sredstvom za plače, prispevkom zaposlenih in sredstvom za izdatke za blago in storitve v šolah, vrtcih, kulturnih, športnih in drugih zavodih. V tej podskupini odhodkov se prikazuje tudi prispevek v 10

11 ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov. Nadalje so v tej podskupini odhodkov prikazana sredstva za plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb iz področja gospodarskih javnih služb, za namene izvajanja storitev skupne rabe, na področju razvojnih projektov za delovanje projekta RRA. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in ne opredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Med to skupino odhodkov se največ sredstev namenja za novogradnje, rekonstrukcije in za projektno dokumentacijo. V predlogu proračuna je za omenjeno planiranih Podrobno so nameni porabe predstavljeni v posebnem delu proračuna in v obrazložitvah NRP. Za nakup zgradb in prostorov je predvidenih , od tega za nakupe prostorov krajevnih skupnosti , za nakup prevoznih sredstev , za nakup opreme vključene pri posameznih investicijah ter v delno v občinski upravi in krajevnih skupnostih se namenja INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Izkazani so investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem, ki so v lasti občine in investicijski transferi privatnim podjetjem v višini Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo sredstva, ki se jih iz občinskega proračuna nakazuje posrednim proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) za plačevanje investicijskih namenov, ki jih zavodi izvajajo. Pretežno se sredstva nanašajo za investicijske dejavnosti, ki jih vodijo Športni in mladinski center Piran, Avditorij Portorož in Gasilska brigada Koper. C.. RAČUN FINANCIRANJA RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine. Kot prejemki se prikazujejo najeti krediti, kot izdatki pa odplačila kreditov (glavnice). V letu 2015 ni predvideno dolgoročno zadolževanje občine, zato se v računu financiranja izkazujejo samo izdatki in sicer za obveznosti iz naslova odplačila obstoječega dolga. Kot v preteklem letu je predvideno, da občina izda soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, kar pa je opredeljeno le v odloku o proračunu in ne v bilancah, saj ne vpliva proračunske izdatke. 55 ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga V računu financiranja se planira izdatkov, povezanih z odplačilom obveznosti iz dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. Za odplačilo glavnic iz naslova dolgoročnega zadolževanja je predvidenih in iz naslova kratkoročne zadolžitve Občina Piran se je v letu 2009 dolgoročno zadolžila za znesek 8 mio za dobo 15 let. Na podlagi kreditne pogodbe letno odplačuje glavnice. Stanje dolga na koncu leta 2014 znaša V letu 2011 se je občina zadolžila za 2 mio za dobo 8 let. Stanje neodplačane glavnice na koncu leta 2014 znaša , letni znesek glavnice pa V letu 2014 je bilo izvedeno dolgoročno zadolževanje za 1,7 mio za dobo 8 let, po katerem je letno potrebno izplačati glavnice. 11

12 Konec leta 2014 se je Občina Piran s soglasjem Ministrstva za finance kratkoročno zadolžila, namensko za premoščanje pričakovanih evropskih sredstev (preko državnega proračuna) za sofinanciranje že plačanih izvedenih projektov v višini Kredit občina vrača po prejemu namenskih sredstev, tako je konec decembra že vrnila V letu 2015 mora vrniti , viri za vračilo so prihodki, ki so planirani med transfernimi prihodki v bilanci A. Poleg plačila glavnic ter vračila kratkoročnega kredita je v proračunu potrebno za servisiranje dolga zagotoviti tudi sredstva za pogodbene obresti, ki se izkazujejo v bilanci A med odhodki podskupine 403. OBSEG IZDANIH SOGLASIJ K ZADOLŽEVANJU Javni zavod Športni in mladinski center Piran je obvestil občino Piran, ki je ustanoviteljica zavoda, da od dalje še s petimi partnerji sodeluje pri izvajanju projekta»enri Obnovljivi viri in energetsko varčevanje za tretji sektor«. Predvideno je, da bo projekt trajal 30 mesecev. Vsebina se nanaša predvsem na preučitev energetske učinkovitosti nekaterih javnih objektov in izdelavo projektne dokumentacije energetske sanacije najmanj enega javnega objekta. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov ŠIMC-a je , od tega mora oziroma 5 % zavod zagotoviti samostojno. Sistem sofinanciranja temelji na povračilu že plačanih obveznosti. ŠIMC bi za likvidnostno premoščanje najel kredit pri poslovni banki do višine Zakon o financiranju občin v 10. g členu določa, da se posredni proračunski uporabnik občinskega proračuna, katerega ustanoviteljica je občina, lahko zadolži pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Soglasje izda občinski svet. Obseg izdanih soglasij se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. Na podlagi določil odloka bo javni zavod izpeljal postopek zbiranja ponudb za zadolžitev. Občinski svet bo naknadno odločal o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Športi in mladinski center Piran. Vse tri bilance v splošnem delu proračuna izkazujejo primanjkljaj v skupnem znesku ,67, ki bo pokrit s prenosom presežkov prihodkov nad odhodki (ostankom sredstev) iz preteklih let in predstavlja vir za financiranje potreb v naslednjem proračunskem obdobju. Po metodologiji zapisa v bilancah splošnega dela proračuna se evidentira kot zmanjšanje sredstev na računih. Na računu se konec leta izkazuje nekoliko višje stanje sredstev, ki vključuje še namenska sredstva proračunske rezerve in varščin. VKLJUČEVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI Krajevne skupnosti v občini Piran imajo status pravnih oseb in so neposredni uporabniki občinskega proračuna. Njihovi finančni načrti so obvezni sestavni del občinskega proračuna. Zato so v proračunu vključeni prihodki in odhodki vseh krajevnih skupnosti: Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Sečovlje, Sveti Peter, Padna in Nova vas. Prihodki za izvedbo finančnih načrtov krajevnih skupnosti znašajo ,70 in so sestavljeni iz: Lastnih tekočih prihodkov krajevnih skupnosti z oddajanjem poslovnih prostorov v najem, od obresti od vezanih prostih sredstev in drugih prihodkov v višini ,30, Donacij v višini 3.500,00 in Transfernih prihodkov iz občinskega proračuna v višini ,40. Odhodki krajevnih skupnosti znašajo skupaj ,53 in se pokrivajo iz zgoraj naštetih prihodkov in prenosa sredstev iz preteklih let v višini ,83. Do drugega branja proračuna bodo nekatere krajevne skupnosti morale uskladiti finančne načrte s prenosom. Med odhodki je največ sredstev namenjenih investicijskim namenom kot so nakup poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje objektov ter nakup opreme in sicer , kar je 77 % vseh sredstev. 12

13 II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja -> Ustava Republike Slovenije,-> Zakon o lokalni samoupravi,-> Zakon o lokalnih volitvah,-> Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,-> Zakon o volilni kampanji,-> Zakon o samoprispevku,-> Zakon političnih strankah,-> Zakon o financiranju političnih strank,-> Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,-> Zakon o medijih,-> Zakon za uravnoteženje javnih financ,-> Statut Občine Piran,-> Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov,-> Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Piran,-> Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Piran. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer 0101 Politični sistem Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema občinskega sveta, župana in podžupanov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, zastopanih s svetniki v občinskem svetu. Poglavitna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega organa lokalne skupnosti je, da skupaj z svojimi matičnimi odbori in komisijami skrbi za uresničevanje sprejete politike na posameznih področjih in programov finančno ovrednotenih v občinskem proračunu. Občinski svet sodeluje z županom, podžupani in občinsko upravo, saj se le tako lahko uresničujejo zastavljeni cilji. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta, v sodelovanju z matičnimi odbori in komisijami ter občinsko upravo, skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Dejavnost občinskega sveta: 1000 Občinski svet Dejavnost občinskega sveta Dejavnost občinskega sveta: -> nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije članov občinskega sveta, -> stroški sej občinskega sveta, -> stroški matičnih odborov in komisij občinskega sveta -> sejnine udeležencem sej odborov in komisij -> Ustava Republike Slovenije, -> Direktiva 94/80/ES,-> Zakon o lokalni samoupravi, -> Zakon o lokalnih volitvah, -> Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, -> Zakon o volilni kampanji, -> Zakon o samoprispevku, -> Zakon političnih strankah, -> Zakon o 13

14 financiranju političnih strank, -> Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, -> Zakon o medijih, -> Zakon za uravnoteženje javnih financ, -> Statut Občine Piran, -> Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov, -> Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Piran, -> Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Piran Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih matičnih delovnih teles so uresničevanje sprejete strategije in razvojnih smernic na posameznih področjih dela in življenja v občini. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pri letnih izvedbenih ciljih je poglavitna naloga občinskega sveta uresničevanje dolgoročne in srednjeročne strategije razvoja na posameznih področjih Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije članom OS Sredstva na tej postavki so zagotovljena za plačila sejnin članom občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina. Na podlagi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov, so opredeljene pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višina nagrad in sejnin za posamezne funkcije. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Ta omejitev je opredeljena v 128. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero je spremenjen 34 a člen Zakona o lokalni samoupravi, ki je določal pravico na višini 15 % letne plače župana. Po zdaj veljavnih izhodiščih znaša letni limit višine sejnin za občinskega svetnika 2.952,43. Pravilnik in omejitve, ki izhajajo iz ZUJF Stroški sej občinskega sveta Planirajo se sredstva za materialne stroške, povezane s sejami Občinskega sveta. Planira se na osnovi višin iz preteklih let Stroški odborov in komisij OS Predvidena so sredstva za izplačila sejnin članom delovnih teles (matičnih odborov in komisij) občinskega sveta. Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina. Na podlagi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov pa smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in sejnin za posamezne funkcije. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in omejitve, ki izhajajo iz ZUJF Financiranje političnih strank Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank. Višina porabe in upravičenost posamezne politične stranke do teh sredstev se izvaja na podlagi Zakona o financiranju političnih strank in v skladu s sprejetim proračunom, sorazmerno številu glasov 14

15 volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. Ugotavlja se, da je bilo na volitvah v letu 2014 oddanih manjše število glasov kot pred štirimi leti, kar bi ob enaki vrednosti točke že znižalo sredstva. Polega manjšega števila glasov je nižja višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank za leto 2015 posledica usmeritev za pripravo proračuna, v smeri nižanja porabe. Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko na podlagi tega zakona, financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občine na področju kulture, šolstva in gospodarstva (turizma) tako z občinami kot mednarodnimi organizacijami in drugimi ustanovami in posamezniki iz tujine. Občina v okviru svojega poslanstva spodbuja in vzpostavlja nove možnosti sodelovanja ter turistične promocije. Obenem pa se občina s svojim delovanjem pridružuje prizadevanjem za strpnost, sožitje in mir v svetu. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Vsakoletni program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Piran in iz strategije mednarodnega sodelovanja Občine Piran. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji področja proračunske porabe predstavljajo krepitev sodelovanja in izmenjave izkušenj s partnerji iz tujine, na kulturnem, šolskem in gospodarskem (turističnem) področju, glede na to da je turizem glavna gospodarska panoga - tudi v smislu turistične promocije in večje prepoznavnosti občine in države na mednarodnem nivoju. Dolgoročni cilji proračunske porabe bodo predstavljali uspešno doseganje zastavljenega programa ob upoštevanju načel varčnosti in učinkovitosti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba Opis glavnega programa Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (pripravljanje skupnih projektov in sodelovanje z občinami in drugimi institucijami v tujini, članarine mednarodnim organizacijam, ipd.). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje sprejete strategije in programa. Pri tem gre za krepitev mednarodnega sodelovanja, ohranjanje in učvrščevanje obstoječih povezav ter vzpostavljanje novih povezav z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem nivoju in na nivoju izmenjave in pridobivanja novih izkušenj. Gre za prenos in izmenjavo dobre prakse na področju gospodarstva - turizma, vzgoje in izobraževanja, kulture in športa v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja, ob upoštevanju prisotnosti italijanske narodne skupnosti in njene specifičnosti na področju mednarodnega sodelovanja. Dolgoročni cilji zasledujejo vidne rezultate oz. koristi za razvoj občine, ob tem pa je potrebno izpostaviti velik izobraževalni pomen vključevanja in vzgoje mladih za strpnost, sožitje in mir doma in v svetu. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji predstavljajo izvajanje sodelovanja pri skupaj dogovorjenih letnih programih in projektih, z namenom, da bi še posebej pri pobratenih občinah to sodelovanje osmislili in vzpostavili temelje za možno dolgoročno tradicionalno obliko sodelovanja (na primer med šolami: z izmenjavo študentov, s pripravo projektov spoznavanja pobratenih občin, s komuniciranjem med šolami, učenci, študenti, profesorji, na področju gospodarske izmenjave: s promocijo in trženjem turističnih produktov ter 15

16 proizvodov, ki so tipični za naše območje (vino,olje, sol); na področju kulture: s promocijo Pirana kot mesta kulture in multikulturnosti, s številnimi kulturnimi ustanovami in prireditvami, še posebej ob upoštevanju prisotnosti italijanske narodne skupnosti in njenih kulturnih institucij in aktivnosti). Pri letnih izvedbenih ciljih in kazalcih, s katerimi se bo merilo izvajanje zgoraj opisanih ciljev na letnem nivoju, bo pomembno število, predvsem pa vsebina oz. namen in kakovost izvedbe skupnih dogodkov s partnerskimi pobratenimi in prijateljskimi občinami ter sosednjimi občinami na Hrvaškem in Italiji. Vsi letni izvedbeni cilji se bodo izvajali ob upoštevanju načela varčnosti in učinkovitosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Članarine mednarodnim organizacijam: 1000 Občinski svet Mednarodno sodelovanje občin: 1000 Občinski svet Članarine mednarodnim organizacijam 140 Članarina za mednarodno organizacijo, katere članica je Občina Piran, in sicer za European Walled Towns (Evropska obzidna mesta). -> Evropska listina o lokalni samoupravi, -> Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilj je promocija Občine Piran in večja prepoznavnost občine v tujini. Pomemben kazalec uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev je zastopanost občine na srečanjih, prisotnost informacij o občini v medijih in še posebej na spletu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj bo prestavljalo širjenje pomena obzidja kot kulturno zgodovinske dediščine. Pomemben kazalec uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo učinkovita zastopanost občine na srečanjih, ob prisotnosti številnih informacij v medijih, še posebej na spletu Članarine mednarodnim organizacijam 140 Proračunska sredstva so načrtovana za stroške članarine mednarodni organizaciji Evropska obzidna mesta, katere članica je Občina Piran. Redno plačevanje članarine je omogoča aktivno sodelovanje Občine Piran v mednarodni organizaciji Evropska obzidna mesta. Izhodišča za izračun temeljijo na doseganju dolgoročnih ciljev, kot so promocija Občine Piran in večja prepoznavnost občine v tujini, odpiranje vrat gospodarstvu v občini, spodbujanja turistične izmenjave, sodelovanja in izmenjav na področju šolstva, športa in kulture ter na drugih področjih. Pomembni kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so: število srečanj, ki se bodo odvila v dolgoročnem obdobju in število sodelujočih organizacij in občin Mednarodno sodelovanje občin Povezovanje med regijami in mesti v Evropi in širše po svetu predstavlja pomembno obliko sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij ter nevladnih organizacij. Na ta način se porajajo nove zamisli, pripravljajo se skupni projekti, krepi se ozaveščanje in občutek pripadnosti, razvija se strpnost, sožitje, učvrščuje se prijateljsko sodelovanje, kar ima pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mednarodno sodelovanje Občine Piran z drugimi občinami se odvija na podlagi zakonskih in drugih pravnih določil: ->Pristopna 16

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več