COM(2013)884/F4 - SL

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "COM(2013)884/F4 - SL"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 884 final/4 2013/0432 (COD) CORRIGENDUM : This document corrects document COM(2013)884 final of Concerns all linguistic versions. The first two paragraphs of point 3.2, concerning subsidiarity, were replaced by three new ones. The text shall read as follows : Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije {SWD(2013) 513 final} {SWD(2013) 514 final} {SWD(2013) 515 final} SL SL

2 OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 1. OZADJE PREDLOGA 1.1. Splošno ozadje Čeprav je carinska zakonodaja popolnoma usklajena, spada izvajanje te zakonodaje, ki zagotavlja skladnost s carinskimi predpisi in zakonito uporabo sankcij, v okvir nacionalne zakonodaje držav članic. Tako se carinska zakonodaja izvaja na podlagi 28 različnih sklopov pravnih predpisov in različnih upravnih ali pravnih tradicij. To pomeni, da lahko države članice naložijo sankcije, ki se jim zdijo ustrezne za kaznovanje kršitev določenih obveznosti, ki izhajajo iz usklajene carinske zakonodaje Unije. Narava in resnost teh sankcij se razlikujeta glede na državo članico, ki je zanje pristojna. So različnih vrst (npr. denarne kazni, kazen zapora, odvzem blaga, začasna ali stalna prepoved opravljanja industrijskih ali trgovinskih dejavnosti), ne glede na njihovo naravo, pri čemer se tudi v primeru enake vrste in narave (na primer denarna kazen) med državami članicami razlikujejo glede na raven/obseg. Pregled stanja v zvezi s carinskimi kršitvami in sistemi sankcij v državah članicah je izvedla projektna skupina, ki jo je prostovoljno ustanovila Komisija skupaj s 24 državami članicami 1 v okviru programa Carina Projektna skupina je analizirala 24 nacionalnih režimov za carinske kršitve in povezane sankcije ter o tem poročala Komisiji. Ugotovljenih je bilo več bistvenih razlik: Tabela 1 Razlike med carinskimi sistemi držav članic za sankcioniranje Narava nacionalnih sankcij za carinske kršitve Finančni pragovi za razlikovanje med kazenskimi in nekazenskimi kršitvami in sankcijami Zahteve držav članic za vzpostavitev odgovornosti gospodarskega subjekta za kršenje carinske zakonodaje 16 od 24 držav članic uporablja kazenske in nekazenske sankcije. 8 od 24 držav članic uporablja le kazenske sankcije. Države članice, katerih sistemi vključujejo kazenske in nekazenske kršitve in sankcije, se glede narave carinskih kršitev kazenska ali nekazenska in s tem narave carinskih sankcij odločajo na podlagi različnih finančnih pragov. Zato se finančni pragovi gibajo med 266 EUR in EUR. 11 od 24 držav članic meni, da je gospodarski subjekt vedno, ko je kršena carinska zakonodaja, odgovoren za določene kršitve, ne glede na prisotnost namere, malomarnosti ali elementov nepremišljenega ali lahkomiselnega ravnanja 1 Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo. SL 2 SL

3 (objektivna odgovornost za kršitve). 13 od 24 držav članic gospodarskemu subjektu ne more naložiti kazni za kršenje carinske zakonodaje brez prisotnosti namere, malomarnosti ali elementov nepremišljenega ali lahkomiselnega ravnanja. Roki: za začetek carinskega postopka kaznovanja za naložitev carinske sankcije za izvedbo carinske sankcije Odgovornost pravnih oseb Poravnava Velika večina držav članic ima roke za začetek postopka kaznovanja, naložitev carinske sankcije in izvedbo te sankcije. Ti roki trajajo od 1 do 30 let. Ena od 24 držav članic ne uporablja nobenih rokov kadarkoli lahko začne postopek kaznovanja ali naloži sankcijo. Gospodarski subjekt, ki je pravna oseba, je lahko odgovoren za kršenje carinske zakonodaje v 15 od 24 držav članic. V 9 od 24 držav članic pravne osebe ne morejo biti odgovorne za kršitve. Poravnava se nanaša na kateri koli postopek v okviru pravnega ali upravnega sistema države članice, ki organom omogoča, da se s kršiteljem dogovorijo za poravnavo kršenja carinske zakonodaje namesto začetka ali dokončanja carinskih postopkov kaznovanja. Ta postopek za carinske kršitve uporablja 15 od 24 držav članic. (Vir: poročilo projektne skupine o carinskih kaznih Priloga 1B ocene učinka za zakonodajni akt o določitvi pravnega okvira Unije za carinske kršitve in sankcije) Vpliv teh razlik v kršitvah carinske zakonodaje in sankcijah je opazen na več ravneh: z mednarodnega vidika so zaradi obstoja različnih sistemov sankcioniranja v državah članicah nekatere države članice STO nekoliko zaskrbljene glede izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na tem področju s strani Evropske unije; znotraj Evropske unije različno izvrševanje carinske zakonodaje otežuje učinkovito upravljanje carinske unije, ker lahko posamezne države članice zelo različno obravnavajo enako neprimerno ravnanje, kot je prikazano v zgornji tabeli; v zvezi z gospodarskimi subjekti vpliva različna obravnava kršitev carinske zakonodaje Unije na enake konkurenčne pogoje, ki bi morali biti zagotovljeni na notranjem trgu, pri čemer imajo prednost kršitelji zakonodaje v državi članici z milejšo zakonodajo na področju carinskih sankcij. To vpliva tudi na dostop do carinskih poenostavitev in olajšav ali do postopka dodelitve statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta, ker nacionalne zakonodaje SL 3 SL

4 različno razlagajo merilo, ki skladnost s carinsko zakonodajo in odsotnost hujših kršitev določa kot pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta. Za reševanje teh težav predlog vzpostavlja enotni pravni okvir za obravnavanje carinskih kršitev in sankcij, ki zapolnjuje vrzel med različnimi pravnimi režimi z enotno platformo pravil in tako prispeva k enaki obravnavi gospodarskih subjektov v EU ter k učinkoviti zaščiti finančnih interesov Unije in izvrševanju zakonodaje na področju carine Pravni okvir Carinska zakonodaja, ki zadeva blagovno menjavo med carinskim območjem Unije in tretjimi državami, je v celoti usklajena in od leta 1992 zbrana v carinskem zakoniku Skupnosti 2. Velika sprememba tega zakonika je bila izvedena z Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) 3, ki je bila prenovljena in razveljavljena z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije 4, katere namen je prilagoditev carinske zakonodaje elektronskemu okolju carine in trgovine, da bi se nadalje spodbudila uskladitev in enotna uporaba carinske zakonodaje ter gospodarskim subjektom Unije zagotovila ustrezna orodja za razvoj njihovih dejavnosti v globalnem poslovnem okolju. To usklajeno carinsko zakonodajo je treba okrepiti z enotnimi pravili za izvrševanje. Evropski parlament je potrebo po sprejetju nekaterih ukrepov v zvezi s tem že izpostavil v dveh poročilih 5 iz leta 2008 in leta 2011, v katerih poziva k uskladitvi na tem področju. Vsa ta prizadevanja podpira splošna obveznost držav članic, ki je določena v Pogodbi 6, da sprejemajo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz Pogodb ali aktov institucij Unije. Ta obveznost vključuje sankcije, pri čemer se kazenske in nekazenske sankcije ne razlikujejo. Natančneje, Moderniziran carinski zakonik in carinski zakonik Unije prvič vsebujeta določbo 7 glede upravnih carinskih kazni Carinski zakonik Skupnosti, ki je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 in se uporablja od 1. januarja 1994 (UL L 302, , str. 1), na naslovu: Uredba (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Moderniziran carinski zakonik) (UL L 145, , str. 1), na naslovu: Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) (UL L 269, , str. 1 (popravek v UL L 287, , str. 90)), na naslovu: Poročilo Odbora za mednarodno trgovino o izvajanju trgovinske politike preko učinkovitih uvoznih in izvoznih pravil in postopkov (2007/2256(INI)), poročevalec: Jean-Pierre Audy, in Poročilo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov o posodobitvi carine (2011/2083(INI)), poročevalec: Matteo Salvini. Člen 4(3) PEU. Člen 21 Moderniziranega carinskega zakonika, ki je postal člen 42 carinskega zakonika Unije. SL 4 SL

5 2. REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA 2.1. Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi Uporabila so se štiri posvetovalna orodja, pri čemer nobeno od njih ni bilo javno posvetovanje (glede na posebno in tehnično naravo carinskih kršitev in sankcij), odgovori pa so se na zahtevo deležnikov obravnavali zaupno. Carinskim upravam držav članic je bil poslan vprašalnik v zvezi z njihovimi nacionalnimi sistemi carinskih kršitev in kazni, pri čemer je izpolnjene vprašalnike predložilo 24 držav članic, kot je že bilo navedeno v tem memorandumu. Primerjava zbranih podatkov je pokazala, da se carinski sistemi držav članic za sankcioniranje bistveno razlikujejo. V Københavnu je marca 2012 potekal seminar na visoki ravni o skladnosti in obvladovanju tveganja skladnosti, ki so se ga udeležile carinske uprave vseh držav članic in držav kandidatk ter predstavniki gospodarskih subjektov in na katerem je bilo vprašanje carinskih prekrškov in kazni priznano kot element sheme skladnosti ter kot vprašanje, ki ga je treba nadalje proučiti. Izvedeno je bilo prvo posvetovanje deležnikov s posvetovalnim organom GD TAXUD o carinskih vprašanjih (kontaktna skupina za trgovino). Kontaktna skupina za trgovino vključuje predstavnike 45 evropskih trgovinskih združenj, vključno z MSP, ki sodelujejo pri dejavnostih, povezanih s carino. V odziv na to posvetovanje je večina združenj, ki so se udeležila sestanka, izrazila splošno strinjanje s pomembnostjo pobude GD TAXUD za njihove poslovne dejavnosti. Drugo posvetovanje z deležniki, ki je bilo MSP poslano prek mreže Enterprise Europe, je bilo izvedeno na podlagi drugega vprašalnika o učinkih različnih sistemov kršitev in sankcij, ki se v različnih državah članicah uporabljajo na področju carinske zakonodaje, na trgovinsko dejavnost podjetij, ki opravljajo uvozne/izvozne dejavnosti Ocena učinka Komisija je izvedla oceno učinka možnosti politike (na voljo na: ). Analizirane so bile štiri možnosti politike: A osnovni scenarij, B sprememba zakonodaje znotraj veljavnega pravnega okvira Unije, C zakonodajni ukrep za približevanje vrst carinskih kršitev in nekazenskih sankcij ter D dva ločena zakonodajna ukrepa, katerih namen je približevanje carinskih kršitev in nekazenskih sankcij na eni strani ter kazenskih carinskih kršitev in sankcij na drugi strani. Po proučitvi razpoložljivih možnosti je na podlagi ocene učinka sklenjeno, da je treba dati prednost zakonodajnemu ukrepu, ki bo opredelil carinske obveznosti, za katere je treba zagotoviti posebno zaščito z določitvijo nekazenskih sankcij za kakršne koli kršitve teh obveznosti (možnost C). Ponovna predložitev ocene učinka je 14. junija 2013 prejela pozitivno mnenje odbora za oceno učinka. SL 5 SL

6 3. PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA 3.1. Pravna podlaga Predlog temelji na členu 33 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Člen 33 PDEU določa, da je treba v okviru področja uporabe Pogodb okrepiti carinsko sodelovanje med državami članicami ter med njimi in Komisijo. V skladu z zakonikom se odločba, ki jo sprejme država članica, uporablja v vseh ostalih državah članicah, zato je za okrepitev njene enotne uporabe potrebno posvetovanje med organi. Prav tako sta uvedba nekaterih olajšav in poenostavitev v carinski zakonodaji Unije ter dostop pooblaščenih gospodarskih subjektov do njih pomemben razlog za nadaljnjo okrepitev sodelovanja med državami članicami. Zlasti za oceno meril, ki jih je treba izpolnjevati za dodelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta, predvsem merila v zvezi z odsotnostjo hujših ali ponavljajočih se kršitev s strani pooblaščenega gospodarskega subjekta, je potreben primerljiv sistem sankcioniranja po vsej EU, da se gospodarskim subjektom zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Zato približevanje carinskih kršitev in sankcij ne bo le spodbudilo carinskega sodelovanja med državami članicami, ampak bo tudi prispevalo k pravilni in enotni uporabi in izvrševanju carinske zakonodaje Unije Subsidiarnost, sorazmernost in spoštovanje temeljnih pravic Delovanje carinske unije, ki je steber notranjega trga, temelji na skupnih pravilih in postopkih, ki zagotavljajo izvajanje ukrepov tarifne in trgovinske politike EU v zvezi s trgovino z blagom med EU in tretjimi državami. Učinkovito izvrševanje te usklajene zakonodaje je ključnega pomena za pravilno delovanje carinske unije in notranjega trga. Trenutno je to izvrševanje urejeno z nacionalno zakonodajo držav članic. Posledično se pravila glede carinskih kršitev in sankcij zanje med državami članicami zelo razlikujejo. To pomeni, da se za gospodarske subjekte, ki kršijo carinsko zakonodajo Unije, uporabljajo različni sistemi opredelitev kršitev in sankcij zanje, in sicer odvisno od države članice, v kateri je prišlo do kršitve. V tem okviru je namen te direktive določiti seznam carinskih kršitev, ki je skupen za vse države članice, in opredeliti osnovo za učinkovite, odvračilne in sorazmerne sankcije, ki jih naložijo države članice, da se zagotovi učinkovito izvrševanje harmonizirane carinske zakonodaje, potrebno za učinkovito delovanje carinske unije. Teh ciljev ni mogoče zagotoviti z ukrepi posameznih držav članic in se lahko dosežejo samo na ravni Unije, predvsem zaradi pomembnih razlik med nacionalnimi zakonodajami. Ker torej države članice same ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te direktive, mora Unija ukrepati v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta predlog ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje zadevnega cilja. Vsebina tega predloga je SL 6 SL

7 skladna z zahtevami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Nekatere določbe v okviru poglavja o postopkovnih pravilih so bile uvedene v skladu z načelom o pravici do dobre uprave in poštenega sojenja, vendar tudi ob upoštevanju načela ne bis in idem Izbira instrumentov Ta predlog o približevanju nacionalnih zakonodaj na področju carinskega sodelovanja v Uniji bo pripravljen v obliki direktive, ki jo bodo morale države članice prenesti v svoje nacionalne zakonodaje Posebne določbe V predlogu so obravnavane kršitve, povezane z obveznostmi, ki izhajajo iz carinskega zakonika Unije. V ta namen vključuje enotni seznam različnih kršitev (objektivna odgovornost, kršitev, povzročena iz malomarnosti, in kršitev, povzročena naklepno) pravil carinskega zakonika Unije in tako zajema vse možne razmere, v katerih se osebe lahko znajdejo pri poslovanju s carinskimi organi. V predlogu se za kršitev ne šteje le popolna izvedba ravnanj, navedenih v predlogu, ampak tudi naklepni poskus ravnanja. V tem predlogu je vzporedno z navedenimi ravnanji opredeljena tudi enotna lestvica učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, povezanih s kršitvami, ter pomembne okoliščine, ki bi jih morali pristojni organi držav članic upoštevati pri določanju vrste in ravni sankcij za carinske kršitve in ki prispevajo k prilagajanju sankcij posebnim položajem. Kombinacija lestvice sankcij in pomembnih okoliščin omogoča opredelitev več ravni resnosti, da bi se upoštevalo načelo sorazmernosti sankcij. Poleg tega so v predlogu opredeljeni nekateri primeri, v katerih se ravnanje, ki v skladu s tem predlogom spada v kategorijo objektivne odgovornosti za kršitve, ne obravnava kot tako, če so pristojni carinski organi storili napako. Predlog zadeva odgovornost oseb, ki so imele pomembno vlogo pri naklepni povzročitvi carinske kršitve, pri čemer navaja enakovredno obravnavanje oseb, ki so povzročile kršitev, in oseb, ki so spodbujale kršitev, pomagale pri storitvi ali napeljevale h kršitvi. Prav tako zadeva odgovornost pravnih oseb, saj lahko carinske kršitve izhajajo tudi iz ravnanj, ki jih je mogoče pripisati pravnim osebam. Predlog vsebuje nekaj nujnih postopkovnih določb, da bi se preprečilo prekrivanje sankcij za ista dejstva in osebe. Zadeva zlasti rok, v katerem morajo pristojni organi začeti postopek zoper osebo, odgovorno za kršitev, možnost zadržanja postopka sankcioniranja v primerih, v katerih se kazenski postopki v izvajanju nanašajo na ista dejstva, in teritorialno pristojnost, pri čemer določa, katera država članica se šteje za pristojno za obravnavanje primera, kadar je v kršitev vpletenih več držav članic. Izvajanje navedenih členov v nacionalnih zakonodajah držav članic bo zagotovilo enotno obravnavo gospodarskih subjektov, ne glede na to, v kateri državi članici opravljajo carinske formalnosti in trgovinske posle. Zagotovilo bo tudi skladnost z mednarodnimi obveznostmi, ki izhajajo iz Kjotske konvencije. SL 7 SL

8 4. PRORAČUNSKE POSLEDICE Predlog ne bo vplival na človeške vire in proračun Evropske unije in mu zato ni priložen finančni izkaz iz člena 31 finančne uredbe (Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002). Ta predlog ne vpliva na proračun Unije. 5. OBRAZLOŽITVENI DOKUMENTI Pomembno je, da Komisija zagotovi pravilen prenos direktive v nacionalno zakonodajo. V ta namen in glede na različne strukture nacionalnega pravnega reda morajo države članice sporočiti natančno navedbo sklica na nacionalne določbe in kako bodo prenesle vsako posamezno določbo direktive. To ne presega tistega, kar je potrebno, da bi Komisija zagotovila uresničitev glavnega cilja direktive, tj. učinkovito izvajanje in izvrševanje carinske zakonodaje Unije v carinski uniji. SL 8 SL

9 2013/0432 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 33 Uredbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, ob upoštevanju naslednjega: (1) Določbe na področju carinske unije so usklajene na podlagi zakonodaje Unije, vendar je izvrševanje teh določb v pristojnosti nacionalnih zakonodaj držav članic. (2) Carinske kršitve in sankcije tako ureja 28 različnih sklopov pravnih predpisov. Zato kršitev carinske zakonodaje Unije ni enako obravnavana po vsej Uniji, pri čemer se sankcije, ki se lahko določijo v posameznem primeru, razlikujejo v naravi in resnosti glede na državo članico, ki jih določi. (3) Ta neusklajenost pravnih sistemov držav članic ne vpliva le na optimalno upravljanje carinske unije, ampak tudi preprečuje vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za gospodarske subjekte v carinski uniji, saj vpliva na njihov dostop do carinskih poenostavitev in olajšav. (4) Uredba (ES) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 8 (v nadaljnjem besedilu: Zakonik) je bila zasnovana za večnacionalno elektronsko okolje, v katerem komunikacija med carinskimi organi poteka v realnem času, odločba, ki jo sprejme ena država članica, pa se uporablja tudi v vseh drugih državah članicah. Zato pravni okvir zahteva usklajeno izvrševanje. Zakonik vsebuje tudi določbo, ki od držav članic zahteva zagotovitev učinkovitih, odvračilnih in sorazmernih sankcij. (5) Pravni okvir za izvajanje carinske zakonodaje Unije, ki je določen v tej direktivi, je v skladu z veljavno zakonodajo na področju zaščite finančnih interesov Unije 9. Carinske kršitve, ki so zajete v okviru te direktive, vključujejo carinske kršitve, ki vplivajo na navedene finančne interese, medtem ko ne spadajo na področje zakonodaje o zaščiti teh interesov na podlagi kazenskega prava, in carinske kršitve, ki sploh ne vplivajo na finančne interese Unije. (6) Sestaviti bi bilo treba seznam ravnanj, ki jih je treba šteti za kršitve carinske zakonodaje Unije in sankcionirati. Zadevne carinske kršitve morajo v celoti temeljiti 8 9 Uredba (ES) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, , str. 1). Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (COM(2012) 363). SL 9 SL

10 na obveznostih, ki izhajajo iz carinske zakonodaje, in vključevati neposredna sklicevanja na Zakonik. V tej direktivi ni določeno, ali morajo države članice v zvezi z zadevnimi carinskimi kršitvami uporabiti upravne ali kazenske sankcije. (7) Prva kategorija ravnanj bi morala vključevati carinske kršitve na podlagi objektivne odgovornosti, ki ne zahteva nobenega elementa krivde, pri čemer se upoštevata objektivna narava zadevnih obveznosti in dejstvo, da osebe, ki so jih dolžne izpolnjevati, teh obveznosti in njihovega zavezujočega značaja ne morejo prezreti. (8) Druga in tretja kategorija ravnanj bi morali vključevati carinske kršitve, povzročene zaradi malomarnosti ali naklepno, pri čemer je za nastanek odgovornosti potreben subjektivni element. (9) Spodbujanje ravnanja, pomoč pri ravnanju in napeljevanje k ravnanju, ki se šteje za naklepno povzročeno carinsko kršitev, ter poskus naklepne povzročitve določenih carinskih kršitev bi bilo treba obravnavati kot carinske kršitve. (10) Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba določiti, da se kakršno koli dejanje ali opustitev dejanja, ki je posledica napake carinskih organov, ne sme obravnavati kot carinska kršitev. (11) Države članice bi morale zagotoviti, da so lahko tako pravne kot tudi fizične osebe kazensko odgovorne za enako carinsko kršitev, kadar je carinska kršitev storjena v korist pravne osebe. (12) Zaradi približevanja nacionalnih sistemov držav članic za sankcioniranje bi bilo treba oblikovati lestvice sankcij, ki bi izražale različne kategorije carinskih kršitev in njihovo resnost. Da bi se uporabile učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, bi morale države članice tudi zagotoviti, da njihovi pristojni organi pri določanju vrste in ravni sankcij, ki se bodo uporabile, upoštevajo posebne obremenilne ali olajševalne okoliščine. (13) Zastaralni rok postopkov v zvezi s carinskimi kršitvami bi bilo treba določiti na štiri leta od dneva, na katerega je bila carinska kršitev storjena, oziroma v primeru trajnih ali ponavljajočih se kršitev na štiri leta od dneva, na katerega se je ravnanje, ki se šteje za kršitev, prenehalo. Države članice bi morale zagotoviti, da dejanje, povezano s preiskavo ali pravnimi postopki v zvezi s carinsko kršitvijo, prekine zastaralni rok. Države članice lahko določijo primere, v katerih se zastaralni rok zadrži. Začetek ali nadaljnje izvajanje teh postopkov bi bilo treba preprečiti po preteku osmih let, medtem ko bi moral biti zastaralni rok za izvršitev sankcije tri leta. (14) Kadar so kazenski postopki sproženi zoper isto osebo v zvezi z istimi dejstvi, bi bilo treba zagotoviti zadržanje upravnih postopkov v zvezi s carinskimi kršitvami. Nadaljnje izvajanje upravnih postopkov po zaključitvi kazenskih postopkov bi moralo biti mogoče le ob popolni usklajenosti z načelom ne bis in idem. (15) Da bi se preprečili pozitivni spori o pristojnosti, bi bilo treba določiti pravila za opredelitev, katera pristojna država članica naj prouči primer. (16) Ta direktiva bi morala zagotoviti sodelovanje med državami članicami in Komisijo za učinkovito ukrepanje proti carinskim kršitvam. (17) Za olajšanje preiskovanja carinskih kršitev bi bilo treba pristojnim organom omogočiti, da začasno zasežejo kakršno koli blago, prevozna sredstva ali druge instrumente, ki so se uporabili pri povzročitvi kršitve. SL 10 SL

11 (18) Države članice so se v skladu s skupno politično izjavo držav članic in Komisije z dne 28. septembra 2011 o obrazložitvenih dokumentih 10 zavezale, da bodo v utemeljenih primerih uradnemu obvestilu o svojih ukrepih za prenos v nacionalno zakonodajo priložile enega ali več dokumentov, ki bodo pojasnjevali razmerje med sestavnimi deli direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takšnih dokumentov v zvezi s to direktivo upravičeno. (19) Ker je cilj te direktive zagotoviti seznam enotnih carinskih kršitev za vse države članice ter podlago za učinkovite, odvračilne in sorazmerne sankcije, ki jih bodo države članice uporabljale na področju v celoti usklajene carinske unije, države članice pa zaradi različnih pravnih tradicij tega cilja ne morejo zadovoljivo doseči, pri čemer ga je mogoče zaradi njegovega obsega in učinka bolje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev STA SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: Člen 1 Predmet in področje uporabe 1. Ta direktiva vzpostavlja okvir za kršitve carinske zakonodaje Unije in določa sankcije za te kršitve. 2. Ta direktiva se uporablja za kršitve obveznosti iz Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (v nadaljnjem besedilu: Zakonik) ter za enake obveznosti iz drugih delov carinske zakonodaje Unije, kot je določeno v členu 5(2) Zakonika. Člen 2 Carinske kršitve in sankcije Države članice določijo pravila o sankcijah za carinske kršitve iz členov 3 do 6. Člen 3 Carinske kršitve z objektivno odgovornostjo Države članice zagotovijo, da se naslednja dejanja ali opustitve dejanj štejejo za carinske kršitve, ne glede na kakršen koli element krivde: (a) (b) oseba, ki vloži carinsko deklaracijo, deklaracijo za začasno hrambo, vstopno skupno deklaracijo, izstopno skupno deklaracijo, deklaracijo za ponovni izvoz ali obvestilo o ponovnem izvozu, v deklaraciji, obvestilu ali zahtevku ne zagotovi pravilnih in popolnih informacij v skladu s členom 15(2)(a) Zakonika; oseba, ki vloži carinsko deklaracijo, deklaracijo za začasno hrambo, vstopno skupno deklaracijo, izstopno skupno deklaracijo, deklaracijo za ponovni izvoz 10 UL C 369, , str. 14. SL 11 SL

12 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) ali obvestilo o ponovnem izvozu, ne zagotovi pristnosti, pravilnosti in veljavnosti vseh spremnih listin v skladu s členom 15(2)(b) Zakonika; oseba ne vloži vstopne skupne deklaracije v skladu s členom 127 Zakonika, obvestila o prihodu morskega plovila ali zrakoplova v skladu s členom 133 Zakonika, deklaracije za začasno hrambo v skladu s členom 145 Zakonika, carinske deklaracije v skladu s členom 158 Zakonika, obvestila o dejavnostih v prostih conah v skladu s členom 244(2) Zakonika, predodhodne deklaracije v skladu s členom 263 Zakonika, deklaracije za ponovni izvoz v skladu s členom 270 Zakonika, izstopne skupne deklaracije v skladu s členom 271 Zakonika ali obvestila o ponovnem izvozu v skladu s členom 274 Zakonika; gospodarski subjekt ne hrani dokumentov in informacij v zvezi z dovršitvijo carinskih formalnosti na kakršen koli dostopen način in za obdobje, ki ga zahteva carinska zakonodaja, v skladu s členom 51 Zakonika; umik blaga, vnesenega na carinsko območje Unije, iz carinskega nadzora brez dovoljenja carinskih organov, kar je v nasprotju s prvim in drugim pododstavkom člena 134(1) Zakonika; umik blaga iz carinskega nadzora v nasprotju s četrtim pododstavkom člena 134(1) ter členom 158(3) in členom 242 Zakonika; oseba, ki vnese blago na carinsko območje Unije, ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s prevozom blaga na ustrezen kraj v skladu s členom 135(1) Zakonika ali ne obvesti carinskih organov o nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti v skladu s členom 137(1) in (2) Zakonika; oseba, ki vnese blago v prosto cono, če je prosta cona tik ob kopenski meji med državo članico in tretjo državo, blaga v to prosto cono ne vnese neposredno brez prehajanja nekega drugega dela carinskega območja Unije v skladu s členom 135(2) Zakonika; deklarant za začasno hrambo ali za carinski postopek ne predloži dokumentacije carinskim organom, kadar tako zahteva zakonodaja Unije ali kadar je to potrebno zaradi carinskih kontrol, v skladu s členoma 145(2) in 163(2) Zakonika; gospodarski subjekt, odgovoren za neunijsko blago, ki je v začasni hrambi, tega blaga ne da v carinski postopek ali ga ne izvozi ponovno v roku iz člena 149 Zakonika; deklarant za carinski postopek ob vložitvi carinske deklaracije ali dopolnilne deklaracije nima v lasti in na razpolago za carinske organe spremnih listin, potrebnih za uporabo zadevnega postopka, v skladu s členom 163(1) in drugim pododstavkom člena 167(1) Zakonika; deklarant za carinski postopek v primeru poenostavljene deklaracije v skladu s členom 166 Zakonika ali vpisa v evidence deklaranta v skladu s členom 182 Zakonika ne vloži dopolnilne deklaracije pri pristojnem carinskem uradu in v določenem roku v skladu s členom 167(1) Zakonika; (m) odstranitev ali uničenje sredstev za identifikacijo, ki so jih carinski organi pritrdili na blago, embalažo ali prevozno sredstvo, brez predhodne odobritve carinskih organov v skladu s členom 192(2) Zakonika; SL 12 SL

13 (n) (o) (p) (q) imetnik postopka aktivnega oplemenitenja carinskega postopka ne zaključi v roku iz člena 257 Zakonika; imetnik postopka pasivnega oplemenitenja pomanjkljivega blaga ne izvozi v roku iz člena 262 Zakonika; gradnja objekta v prosti coni brez odobritve carinskih organov v skladu s členom 244(1) Zakonika; oseba, ki je zavezana plačilu uvoznih ali izvoznih dajatev, teh dajatev ne plača v roku iz člena 108 Zakonika. Člen 4 Carinske kršitve, povzročene zaradi malomarnosti Države članice zagotovijo, da se naslednja dejanja ali opustitve dejanj štejejo za carinske kršitve, kadar so povzročene zaradi malomarnosti: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) gospodarski subjekt, odgovoren za neunijsko blago, ki je v začasni hrambi, tega blaga ne da v carinski postopek ali ga ne izvozi ponovno v roku iz člena 149 Zakonika; gospodarski subjekt carinskim organom ne zagotovi vse potrebne pomoči za dokončanje carinskih formalnosti ali kontrol v skladu s členom 15(1) Zakonika; imetnik odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz te odločbe, v skladu s členom 23(1) Zakonika; imetnik odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje ne obvesti nemudoma carinskih organov o vseh dejavnikih, ki so se pojavili po sprejetju odločbe s strani teh organov ter vplivajo na njeno nadaljnje izvajanje ali vsebino, v skladu s členom 23(2) Zakonika; gospodarski subjekt carinskim organom ne predloži blaga, vnesenega na carinsko območje Unije, v skladu s členom 139 Zakonika; imetnik postopka tranzita Unije namembnemu carinskemu uradu ne predloži nedotaknjenega blaga v predpisanem roku v skladu s členom 233(1)(a) Zakonika; gospodarski subjekt carinskim organom ne predloži blaga, vnesenega v prosto cono, v skladu s členom 245 Zakonika; gospodarski subjekt carinskim organom ob izstopu ne predloži blaga, ki se iznese s carinskega območja Unije, v skladu s členom 267(2) Zakonika; raztovarjanje ali pretovarjanje blaga s prevoznega sredstva, na katerem se nahaja, brez dovoljenja carinskih organov ali na krajih, ki jih ti organi niso dovolili ali odobrili, v skladu s členom 140 Zakonika; hramba blaga v prostorih za začasno hrambo ali carinskih skladiščih brez pridobitve dovoljenja carinskih organov v skladu s členoma 147 in 148; imetnik dovoljenja ali postopka ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz skladiščenja blaga, zajetega v postopku carinskega skladiščenja, v skladu s členom 242(1)(a) in (b) Zakonika. SL 13 SL

14 Člen 5 Carinske kršitve, povzročene naklepno Države članice zagotovijo, da se naslednja dejanja ali opustitve dejanj štejejo za carinske kršitve, kadar so povzročene naklepno: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) predložitev napačnih informacij in dokumentov, ki jih zahtevajo carinski organi, v skladu s členom 15 ali 163 Zakonika; gospodarski subjekt uporablja lažne izjave ali kakršne koli druge nepravilne načine, da bi od carinskih organov pridobil dovoljenje: (i) za status pooblaščenega gospodarskega subjekta v skladu s členom 38 Zakonika, (ii) za uporabo poenostavljene deklaracije v skladu s členom 166 Zakonika, (iii) za uporabo drugih carinskih poenostavitev v skladu s členi 177, 179, 182 in 185 Zakonika, (iv) za predložitev blaga v posebne postopke v skladu s členom 211 Zakonika; vnos blaga na carinsko območje Unije ali izstop blaga z njega, ne da bi se blago predložilo carinskim organom v skladu s členoma 139 in 245 ali členom 267(2) Zakonika; imetnik odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz te odločbe, v skladu s členom 23(1) Zakonika; imetnik odločbe v zvezi z uporabo carinske zakonodaje ne obvesti nemudoma carinskih organov o vseh dejavnikih, ki so se pojavili po sprejetju odločbe s strani teh organov ter vplivajo na njeno nadaljnje izvajanje ali vsebino, v skladu s členom 23(2) Zakonika; predelava blaga v carinskem skladišču brez pridobitve dovoljenja carinskih organov v skladu s členom 241 Zakonika; pridobitev blaga ali razpolaganje z blagom, povezanim s katero koli od carinskih kršitev iz člena 4(f) in točke (c) tega člena. Člen 6 Spodbujanje, pomoč, napeljevanje in poskus 1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se spodbujanje k dejanju ali pomoč pri dejanju in napeljevanje k dejanju ali opustitvi dejanja iz člena 5 šteje za carinsko kršitev. 2. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se poskus dejanja ali opustitve dejanja iz člena 5(b) ali (c) šteje za carinsko kršitev. Člen 7 Napaka carinskih organov SL 14 SL

15 Dejanja ali opustitve dejanj iz členov 3 do 6 ne pomenijo carinskih kršitev, če so posledica napake carinskih organov. Člen 8 Odgovornost pravnih oseb 1. Države članice zagotovijo, da se pravne osebe obravnavajo kot odgovorne za carinske kršitve, ki jih je v njihovo korist povzročila katera koli oseba, ki deluje samostojno ali kot del organa pravne osebe in ima v okviru pravne osebe vodilni položaj, na podlagi katere koli od naslednjih funkcij: (a) pooblastila za zastopanje pravne osebe; (b) pristojnosti za sprejemanje odločitev v imenu pravne osebe; (c) pristojnosti za opravljanje nadzora znotraj pravne osebe. 2. Države članice tudi zagotovijo, da se pravne osebe obravnavajo kot odgovorne, če je bilo zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole s strani osebe iz odstavka 1 mogoče, da je oseba, ki je podrejena osebi iz odstavka 1, povzročila carinsko kršitev v korist zadevne pravne osebe. 3. Odgovornost pravne osebe iz odstavkov 1 in 2 ne posega v odgovornost fizičnih oseb, ki so povzročile carinsko kršitev. Člen 9 Sankcije za carinske kršitve iz člena 3 Države članice zagotovijo, da se v okviru naslednjih omejitev za carinske kršitve iz člena 3 uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije: (a) (b) denarna kazen od 1 % do 5 % vrednosti blaga, če se carinska kršitev nanaša na določeno blago; denarna kazen od 150 EUR do EUR, če se carinska kršitev ne nanaša na določeno blago. Člen 10 Sankcije za carinske kršitve iz člena 4 Države članice zagotovijo, da se v okviru naslednjih omejitev za carinske kršitve iz člena 4 uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije: (a) (b) denarna kazen do 15 % vrednosti blaga, če se carinska kršitev nanaša na določeno blago; denarna kazen do EUR, če se carinska kršitev ne nanaša na določeno blago. Člen 11 Sankcije za carinske kršitve iz členov 5 in 6 SL 15 SL

16 Države članice zagotovijo, da se v okviru naslednjih omejitev za carinske kršitve iz členov 5 in 6 uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije: (a) (b) denarna kazen do 30 % vrednosti blaga, če se carinska kršitev nanaša na določeno blago; denarna kazen do EUR, če se carinska kršitev ne nanaša na določeno blago. Člen 12 Učinkovita uporaba sankcij in izvajanje pooblastil za naložitev sankcij s strani pristojnih organov Države članice zagotovijo, da pristojni organi pri določanju vrste in ravni sankcij za carinske kršitve iz členov 3 do 6 upoštevajo vse pomembne okoliščine, po potrebi vključno z: (a) (b) (c) (d) (e) (f) resnostjo in trajanjem kršitve; dejstvom, da je oseba, ki je odgovorna za kršitev, pooblaščeni gospodarski subjekt; zneskom neplačane uvozne ali izvozne dajatve; dejstvom, da za blago, ki je povezano s kršitvijo, veljajo prepovedi ali omejitve iz drugega stavka člena 134(1) Zakonika in iz člena 267(3)(e) Zakonika ali da predstavlja tveganje za javno varnost; ravnjo sodelovanja osebe, odgovorne za kršitev, s pristojnim organom; prejšnjimi kršitvami osebe, odgovorne za kršitev. Člen 13 Zastaranje 1. Države članice zagotovijo, da je zastaralni rok za postopke v zvezi s carinsko kršitvijo iz členov 3 do 6 štiri leta in začne teči na dan povzročitve carinske kršitve. 2. Države članice zagotovijo, da začne zastaralni rok v primeru trajnih ali ponavljajočih se kršitev teči na dan, na katerega se preneha dejanje ali opustitev dejanja, ki se šteje za carinsko kršitev. 3. Države članice zagotovijo, da kakršno koli dejanje pristojnega organa, ki se sporoči zadevni osebi in je povezano s preiskavo ali pravnimi postopki v zvezi s carinsko kršitvijo, prekine zastaralni rok. Zastaralni rok začne teči na dan prekinitve z dejanjem. 4. Države članice zagotovijo, da se po preteku osmih let od dneva iz odstavka 1 ali 2 prepreči začetek ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli postopkov v zvezi s carinskimi kršitvami iz členov 3 do Države članice zagotovijo, da je zastaralni rok za izvršitev odločbe o uporabi sankcije tri leta. Ta rok začne teči na dan, na katerega odločba postane dokončna. 6. Države članice določijo primere, v katerih se zastaralni roki iz odstavkov 1, 4 in 5 zadržijo. SL 16 SL

17 Člen 14 Zadržanje postopkov 1. Države članice zagotovijo zadržanje upravnih postopkov v zvezi s carinskimi kršitvami iz členov 3 do 6, kadar so zoper isto osebo v zvezi z istimi dejstvi sproženi kazenski postopki. 2. Države članice zagotovijo, da so zadržani upravni postopki v zvezi s carinskimi kršitvami iz členov 3 do 6 ustavljeni, kadar so kazenski postopki iz odstavka 1 dokončani. V drugih primerih se lahko zadržani upravni postopki v zvezi s carinskimi kršitvami iz členov 3 do 6 nadaljujejo. Člen 15 Pristojnost 1. Države članice zagotovijo izvajanje pristojnosti za carinske kršitve iz členov 3 do 6 v skladu s katerim koli od naslednjih meril: (a) (b) (c) carinska kršitev je v celoti ali delno povzročena na ozemlju zadevne države članice; oseba, ki je povzročila carinsko kršitev, je državljan zadevne države članice; blago, povezano s carinsko kršitvijo, se nahaja na ozemlju zadevne države članice. 2. Države članice zagotovijo, da v primeru, če pristojnost za isto carinsko kršitev uveljavlja več kot ena država članica, pristojnost izvaja država članica, v kateri potekajo kazenski postopki zoper isto osebo v zvezi z istimi dejstvi. Kadar pristojnosti ni mogoče določiti v skladu s prvim pododstavkom, države članice zagotovijo, da izvaja pristojnost država članica, katere pristojni organ prvi začne postopke v zvezi s carinsko kršitvijo zoper isto osebo v zvezi z istimi dejstvi. Člen 16 Sodelovanje med državami članicami Države članice sodelujejo in si izmenjujejo kakršne koli informacije, ki so potrebne za postopke v zvezi z dejanjem ali opustitvijo dejanja, ki pomeni carinsko kršitev iz členov 3 do 6, zlasti če je postopke zoper isto osebo v zvezi z istimi dejstvi začela več kot ena država članica. Člen 17 Zaseg Države članice zagotovijo, da lahko pristojni organi začasno zasežejo kakršno koli blago, prevozna sredstva in druge instrumente, ki so se uporabili pri povzročitvi carinskih kršitev iz členov 3 do 6. SL 17 SL

18 Člen 18 Poročanje Komisije in pregled Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do [1. maja 2019] predloži poročilo o uporabi te direktive, v katerem oceni, v kolikšnem obsegu so države članice sprejele potrebne ukrepe za usklajenost s to direktivo. Člen 19 Prenos 1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [1. maja 2017]. Komisiji takoj pošljejo besedila teh predpisov. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. 2. Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Člen 20 Začetek veljavnosti Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Člen 21 Naslovniki Ta direktiva je naslovljena na države članice. V Bruslju, Za Evropski parlament Predsednik Za Svet Predsednik SL 18 SL

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

CL2013R0952SL bi_cp 1..1

CL2013R0952SL bi_cp 1..1 02013R0952 SL 24.12.2016 001.004 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

EN

EN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 30.11.2005 KOM(2005) 608 končno 2005/0246 (COD) Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti Predlog UREDBA (ES) EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Carinskem zakoniku Skupnosti

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

guidance-customs-procedures_sl.DOCX

guidance-customs-procedures_sl.DOCX EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA OBDAVČENJE IN CARINSKO UNIJO Bruselj, 11. marca 2019 NAVODILA IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN CARINSKE ZADEVE V PRIMERU IZSTOPA BREZ DOGOVORA Združeno kraljestvo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.9.2014 COM(2014) 556 final 2014/0255 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo 30.7.2018 L 192/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRN UREDB KOMISIJE (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.4.2013 COM(2013) 228 final 2013/0119 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 17.4.2018 COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o 24.12.2015 L 341/21 UREDBA (EU) 2015/2424 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Uradni list Evropske unije

Uradni list Evropske unije Uradni list Evropske unije L 295 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 61 21. november 2018 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več