2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014"

Transkripcija

1 2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

2 2 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Vsebina 1 Splošno Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o Vhodne količine v letu Pregled obdelave po obratih Računovodsko poročilo Računovodski izkazi Razkritja postavk v računodskih izkazih Zabilančna evidenca

3 3 1. Splošno Družbo Kocerod d.o.o. je dne ustanovilo 12 občin Koroške regije z namenom, da opravlja naloge javne službe predelave komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in odlaganja preostanka. V ta namen je 12 občin skupaj v okviru projekta KOCEROD zgradilo vso potrebno komunalno infrastrukturo na dveh lokacijah (na lokaciji v Mislinjski Dobravi objekte predelave sortirnica, MBO, kompostarna in demontaža ter na lokaciji»zmes«na Prevaljah objekt»odlagališče za odlaganje preostanka po obdelavi«). Aprila 2013 je družba zaključila poskusno obratovanje na lokaciji Mislinjska Dobrava, medtem ko novo odlagališče vse do danes še ni pričelo s poskusnim obratovanjem zaradi zadržkov pri izdaji IPPC dovoljenja. Prvo leto se je družba soočala s problemi financiranja, saj je morala prevzeti plačilo vseh stroškov poskusnega obratovanja, zaradi nelikvidnosti Primorja d.d.; zaradi nepotrjenih cen s strani državnih organov pa tudi ni mogla uveljaviti plačila storitev za opravljeno delo do uporabnikov, tako je poslovno leto v letu 2012 bilo zaključeno z izgubo v višini ,00. S so ustanovitelji potrdili cene storitev za opravljanje javne službe in s tem omogočili normalno poslovanje družbe v letu Družba je v celoti opravila svoje poslanstvo na področju predelave komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, javno službo odlaganja pa je izvajala na lokaciji izven regije zaradi zadržkov pri izdaji IPPC dovoljenja na novi lokaciji. Analiza snovnih tokov odpadkov iz gospodinjstev za leto 2013 in analiza končnih zmogljivosti objektov in naprav, napravljene po končanju poskusnega obratovanja ne odražajo prvotnih napovedi javnih komunalnih podjetij glede količin odpadkov posameznika v gospodinjstvu. Dejanske količine so v letu 2013 za cca. 20% nižje od napovedanih, pa tudi struktura komunalnih odpadkov se od posameznega nosilca precej razlikuje glede ločevanja in predhodnega razvrščanja.

4 4 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 2. Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o. matična številka davčna številka identifikacijska št. za DDV SI številka transakcijskega računa naslov elektronske pošte telefon +386 (2) telefaks +386 (2) direktor podjetja Ivan Plevnik Struktura lastništva Podjetje Kocerod d.o.o. je v 100 % lasti dvanajstih občin in sicer Mestne občine Slovenj Gradec v deležu 23 %, Občine Podvelka v deležu 4 %, na Občine Prevalje v deležu 9 %, Občine Ravne na Koroškem v deležu 16 %, Občine Vuzenica v deležu 4%, Občine Ribnica na Pohorju v deležu 2 %, Občine Dravograd v deležu 12 %, Občine Radlje ob Dravi v deležu 9 %, Občine Črna na Koroškem v deležu 5 %, Občine Mežica v deležu 5 %, Občine Mislinja v deležu 6 % in Občine Muta v deležu 5 %.

5 5 3. Vhodne količine v letu 2013 Evidenca količin odpadkov za leto 2013 je že dokaj zanesljiva, saj so komunalna podjetja že bila zavezana, da vse odpadke pred odlaganjem obdelajo, kljub temu pa so del odpadkov do zaprtja vseh starih odlagališč še vedno odlagala po starem neposredno na odlagališčih. Da je temu tako, kaže tudi statistika (iz prvih treh mesecev leta 2013) pripeljanih količin na KOCEROD in odloženih odpadkov neposredno na obstoječih odlagališčih. Tabela 1: Zbirni pregled količin za leto 2013

6 6 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Na podlagi poročil javnih komunalnih podjetij iz regije so gospodinjstva skupaj z ostalimi storitvenimi dejavnostmi proizvedla v letu 2013 cca ton, od tega v JKP Slovenj Gradec cca ton, JKP Log ton, JKP Radlje ob Dravi ton in JKP Dravograd ton. Skupna količina odpadkov, ki spadajo v okvir obdelave KOCEROD-a (mešani mokri in suhi odpadki), je v letu 2013 znašala cca ton (kar je za 2,63% manj od dejanske realizacije oziroma 26,5% od napovedi JKP). K slabši realizaciji je tudi prispevalo direktno odlaganje, v prvih mesecih leta 2013 je bilo na odlagališča v zapiranju neposredno odloženo 978 ton neobdelanih odpadkov. V letu 2013 se je za več kot trikrat povečala količina ločeno zbranih bio razgradljivih odpadkov (iz 516 ton v letu 2012 na ton v letu 2013). Na ekološke otoke in zbirne centre je bilo skupaj predano ton odpadkov kar predstavlja glede na vse zbrane komunalne odpadke dobrih 13% vseh odpadkov. Upoštevajoč izločene frakcije v sortirnici iz mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v demontaži smo v regiji skupaj izločil pred obdelavo v MBO in Kompostarni cca ton oziroma 32,3 % komunalnih odpadkov. V letu 2013 je bilo skupaj po obdelavi odloženo cca ton odpadkov, kar predstavlja 18% od celotne količine vseh predanih odpadkov, če pa upoštevamo tudi količino 979 ton nepredelanih, ki so jih JKP še neposredno odložila na odlagališča v zapiranju pa je bilo odloženih cca. 23 % vseh odpadkov. Tabela 2: Dejanska realizacija po JKP REALIZACIJA 2013 KOMUNALNO PODJETJE Delež mešanih suhih odpadkov v celotni količini mešanih komunalnih odpadkov v % Mešani suhi odpadki v kg GOSPODINJSTVA SKUPAJ S PRAVNIMI SUBJEKTI Mešani mokri odpadki v kg BIO razgradljivi odpadki v kg Kosovni odpadki v kg JKP Slovenj Gradec 28,56% JKP Radlje ob Dravi 18,05% JKP Dravograd 33,84% JKP LOG Prevalje 12,06% SKUPAJ 21,49% JKP Slovenj Gradec JKP Radlje ob Dravi JKP Dravograd JKP LOG Prevalje Mešani suhi odpadki v kg Mešani suhi odpadki v kg Mešani suhi odpadki v kg Mešani suhi odpadki v kg Mešani mokri odpadki v kg Mešani mokri odpadki v kg Mešani mokri odpadki v kg Mešani mokri odpadki v kg BIO razgradljivi odpadki v kg BIO razgradljivi odpadki v kg BIO razgradljivi odpadki v kg BIO razgradljivi odpadki v kg Kosovni odpadki v kg Kosovni odpadki v kg Kosovni odpadki v kg Kosovni odpadki v kg 3% 3% 4% 11% 25% 4% 17% 8% 4% 30% 12% 10% 61% 76% 58% 74% Med komunalnimi podjetji obstajajo določene razlike glede strukture odpadkov na vhodih v obdelavo, tako je JKP Radlje ob Dravi v obdelavo v MBO pripeljalo 76% vseh odpadkov, JKP Log 74% vseh odpadkov, JKP Slovenj Gradec 61 % vseh odpadkov in JKP Dravograd 58 % vseh odpadkov. Nastale razlike kažejo na različno stopnjo ločenega zbiranja po komunalnih podjetjih, posledično pa večja količina mokrih odpadkov predstavlja tudi večje stroške obdelave in večjo količino odlaganja preostanka. Analiza strukture odpadkov nakazuje, da bi bilo mogoče iz celotne količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov izločiti najmanj 30 % v koristne frakcije (pred obdelavo). Najbližje temu cilju sta JKP Dravograd in JKP Slovenj Gradec, večji problem pa predstavlja majhna količina ločeno zbranih suhih odpadkov v JKP Log in JKP Radlje ob Dravi.

7 7 Tabela 3: Primerjava med napovedanimi in realiziranimi količinami po obdobjih Primerjava med napovedanimi in realiziranimi količinami po obratih za leto 2013 [v kg] KOMUNALNA PODJETJA SKUPAJ SORTIRNICA SORTIRNICA - NAPOVED MBO MBO - NAPOVED KOMPOSTARNA KOMPOSTARNA - NAPOVED količina v kg DEMONTAŽA DEMONTAŽA - NAPOVED 0 JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JKP SLOVENJ GRADEC JKP DRAVOGRAD JKP RADLJE OB DRAVI JKP LOG Količina odpadkov močno variira po posameznih mesecih, kar zmanjšuje načrtovano učinkovitost objektov in naprav, saj ni mogoče zagotavljati konstantne količine na vhodu. Analiza po posameznih JKP pa razkriva, da so bila njihova pričakovanja prevelika in so realizirali manjše količine od prvotno napovedanih.

8 8 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Tabela 4: Povprečni dnevni vhodi po obratih Povprečni dnevni vhodi po obratih za leto 2013 [v kg] SORTIRNICA MBO MBO Z OSTANKOM IZ SORT., DEM. IN KOMP. KOMPOSTARNA količina v kg DEMONTAŽA JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Glede na povprečne dnevne vhode po obratih količina najbolj variira v MBO (od cca. 35 ton do 55 ton dnevno). Glede na proces obdelave je zaželjena čim bolj konstantna količina, v praksi pa pomeni, da je potrebno upoštevati cca. 20 % nižjo zmogljivost objektov in naprav pri načrtovanju stroškovne učinkovitosti. Največ odpadkov je v spomladankih mesecih (marec, april, maj) in v začetku jeseni (september, oktober), v preostalih mesecih pa je količina manjša.

9 9 Tabela 5: Dejanska realizacija glede na napoved po strukturi obdelave odpadkov NAPOVED REALIZIRANO VRSTA ODPADKA Gospodinjstva v kg Pravni subjekti v kg Gospodinjstva v kg Pravni subjekti v kg Mešani suhi odpadki Mešani mokri odpadki Biorazgradljivi odpadki Kosovni odpadki Odlaganje Napoved Mešani suhi odpadki Mešani mokri odpadki Biorazgradljivi odpadki Kosovni odpadki Odlaganje 0 Gospodinjstva v kg Pravni subjekti v kg Realizirano 2013 Mešani suhi odpadki Mešani mokri odpadki Biorazgradljivi odpadki Kosovni odpadki Gospodinjstva v kg Pravni subjekti v kg Odlaganje

10 10 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Tabela 6: Primerjava količin/napovedane/realizirane za posamezno vrsto odpadka Primerjava med količinami / napovedanimi / realiziranimi (letno na prebivalca) Mešani suhi odpadki Mešani mokri odpadki Biorazgradljivi odpadki Kosovni odpadki gospodinjstva pravni subjekti gospodinjstva pravni subjekti gospodinjstva pravni subjekti gospodinjstva pravni subjekti Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 Iz napovedi komunalnih podjetij za leto 2013 v kg Realizacija 2013 KOMUNALNO PODJETJE OBČINA ŠT. PREBIVALCEV JKP Slovenj gradec JKP Radlje ob Dravi JKP Dravograd JKP LOG Ravne na Koroškem 90% 10% 90% 10% 90% 10% 100% 0% Slovenj Gradec ,8 45,2 5,1 10,8 148,5 107,2 16,5 37,6 21,8 21,1 2,4 4,9 24,7 6,6 0,0 0,0 Mislinja ,6 39,1 4,3 4,9 70,9 77,4 7,9 15,2 2,3 18,4 0,3 0,0 22,6 6,1 0,0 0,0 SKUPAJ ,2 43,9 4,9 9,5 131,8 100,8 14,6 32,8 17,6 20,5 2,0 3,8 24,3 6,5 0,0 0,0 Radlje ob Dravi ,2 30,4 2,7 5,4 219,4 138,3 24,4 24,4 7,1 9,4 0,8 0,0 6,9 5,4 0,0 0,0 Muta ,2 32,3 2,4 4,8 191,8 110,2 21,3 16,5 9,2 12,2 1,0 0,0 10,3 5,4 0,0 0,0 Podvelka ,0 19,8 2,8 2,4 225,8 136,8 25,1 16,9 8,0 10,6 0,9 0,0 16,5 5,4 0,0 0,0 Vuzenica ,3 30,4 2,9 4,1 238,1 128,0 26,5 17,5 3,3 4,4 0,4 0,0 13,5 5,4 0,0 0,0 Ribnica na Pohorju ,1 44,7 3,6 3,9 290,8 236,1 32,3 20,5 6,4 8,5 0,7 0,0 25,5 5,4 0,0 0,0 SKUPAJ ,6 30,2 2,7 4,2 222,9 170,2 24,8 20,0 7,0 9,3 0,8 0,0 11,7 5,4 0,0 0,0 Dravograd ,5 49,0 8,6 12,3 158,0 95,8 17,6 24,0 5,4 15,9 0,6 0,8 23,6 8,5 0,0 0,5 SKUPAJ ,5 49,0 8,6 12,3 158,0 95,8 17,6 24,0 5,4 15,9 0,6 0,8 23,6 8,5 0,0 0,5 Ravne na Koroškem ,8 15,8 9,3 2,5 151,6 112,0 16,8 27,2 33,0 23,5 3,7 0,0 10,0 6,0 0,0 0,0 Prevalje ,7 15,7 8,6 2,7 134,7 109,7 15,0 22,3 30,6 20,0 3,4 2,9 11,2 5,3 0,0 0,0 Mežica ,7 17,5 8,7 3,1 136,9 116,5 15,2 24,2 30,9 22,4 3,4 1,8 16,7 6,1 0,0 0,0 Črna na Koroškem ,5 16,1 8,7 3,6 137,9 107,4 15,3 29,5 30,9 19,2 3,4 0,0 15,1 9,0 0,0 0,0 SKUPAJ ,8 16,0 9,0 2,8 143,3 111,4 15,9 25,8 31,8 21,9 3,5 1,0 12,0 6,2 0,0 0,0 SKUPAJ ,6 31,6 6,3 6,3 159,6 112,3 17,7 26,4 18,7 17,9 2,1 1,6 17,0 6,4 0,0 0,1 Primerjava količin realizacij posameznih vrst odpadkov na prebivalca po občinah znotraj posameznih Komunalnih podjetij nakazuje različne pristope na področju ločevanja kljub enotni ceni. Količinsko so odstopanja prevelika in nakazujejo potrebo po večjem nadzoru pri ločevanju, saj v nasprotnem primeru povzročitelji, ki dosledno ločujejo in s tem povzročajo manjše količine mešanih mokrih komunalnih odpadkov dejansko plačujejo enako ceno kot povzročitelji, ki slabo ločujejo (razlike v realizaciji med JKP na prebivalca od 95,8 kg do 170,20 kg letno).

11 11 Tabela 7: Realizacija količina glede na plan prihodkov za leto 2013 GLEDE NA VRSTO OBDELAVE PLANIRANO V TONAH REALIZIRANO v TONAH SORTIRNICA KOLIČINE IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE) KOLIČINE OD PRODAJE PROSTIH KAPACITET 2.500, ,50 73,92 KOLIČINE PRODANIH SORTIRANIH FRAKCIJ ,52 SORTIRNICA SKUPAJ BREZ IZSORTIRANIH FRAKCIJ 3.380, ,42 GLEDE NA VRSTO OBDELAVE PLANIRANO V TONAH REALIZIRANO v TONAH MBO KOLIČINE IZ NASLOVA JKP (OBČANI+PRAVNE OSEBE) KOLIČINE PRODANIH STORITEV , , ,72 184,04 MBO SKUPAJ , ,76 GLEDE NA VRSTO OBDELAVE PLANIRANO V TONAH REALIZIRANO v TONAH KOMPOSTARNA KOLIČINE IZ NASLOVA JKP (OBČANI+PRAVNE OSEBE) KOLIČINE PRODANIH STORITEV 1.260, ,12 50,16 KOMPOSTARNA SKUPAJ 1.470, ,28 GLEDE NA VRSTO OBDELAVE PLANIRANO V TONAH REALIZIRANO v TONAH DEMONTAŽA KOLIČINE IZ NASLOVA JKP (OBČANI+PRAVNE OSEBE) DEMONTAŽA SKUPAJ 1.190, ,00 437,60 437,60 GLEDE NA VRSTO OBDELAVE PLANIRANO V TONAH REALIZIRANO v TONAH ODLAGALIŠČE KOLIČINE IZ NASLOVA JKP (OBČANI+PRAVNE OSEBE) 4.136, ,58 KOLIČINE PRODANIH STORITEV 302 ODLAGALIŠČE SKUPAJ 4.438, ,58 Dejansko realizirane količine v posameznih obratih odstopajo od planiranih predvsem na področju prodaje prostih kapacitet na trgu. Prodaja prostih kapacitet je pogojena s stroškovno ceno, ki je višja od ponudbe na trgu, zaradi dodatnih stroškov prevoza na lokacijo Kocerod. V okviru mešanih komunalnih odpadkov prostih kapacitet ni mogoče pridobivati direktrno na trgu ob dejstvu, da obdelava spada v okvir javne službe in je realizacija možna preko koncesije. Družba KOCEROD opravlja del svojih nalog v okviru javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka po obdelavi za vseh 12 občin Koroške regije (kompostiranje ni del javne službe). Za storitve javne službe je Svet ustanoviteljev dne določil cene storitev javne službe za predelavo mešanih komunalnih odpadkov v višini 87,80 /t in ceno odlaganja (z vključenimi odškodninami in finančnim jamstvom za zapiranje) v višini 107,4 /t. Pri čemer je tudi določil, da bo zaradi nižje cene predelave od lastne cene subvencioniral del najemnine v višini 50 %, z zavezo, da družba v kalkulacijo prihodkov vključi tudi vse prihodke iz naslova prodaje frakcij. V letu 2013 načrtovane subvencije nismo koristili, prihodki so omogočali pokritje vseh stroškov, vključno z najemnino, ker je bila uporabnikom zaračunana večja količina odpadkov od dejansko realizirane. Kot je razvidno iz zgornjih napovedi, je napovedana povprečna količina odpadkov v javni službi na prebivalca cca. 180 kg letno (vključeni mešani komunalni odpadki in kosovni odpadki).

12 12 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 4. Pregled obdelave po obratih Obseg poslovanja vključuje celotno količino predelanih komunalnih odpadkov (vhodne količine s strani JKP in količine, pripeljane izven regije). V okviru družbe Kocerod so bile v letu 2013 obdelane naslednje količine odpadkov: Tabela 8: Obdelava odpadkov v sortirnici Frakcije Obrat Količina pripeljanih odpadkov [kg] Ostanek iz sortirne linije, ki se odlaga v MBO Papir in karton Plastika Kovine Aluminij Sestavljena embalaža Steklo Elektro material, ki se odlaga v demontažo Prah in drugi odpadki Izguba materiala (voda ) Zaloga ,830-26, ,400-16, Zaloga ,980 97,180 82,700 1,000 18,200 23,040 5,500 23,000 Nedokončano , , ,300 Prodaja 2013 (oz. odla.) 480, , ,820 38,640 39,700 18, ,720 SORTIRNICA 2,593,760 1,089, , , ,820 51,640 46,540 23,700 7, , ,670

13 13 Tabela 9: Obdelava odpadkov v MBO Obrat Količina pripeljanih odpadkov [kg] Ostanek iz sortirnice Ostanek iz demontaže Ostanek iz kompostarne Frakcije Izcedna voda Lahka frakcija - gorivo Kovine Težka frakcija - odlaganje na odlagališče odpadkov MBO Tabela 10: Obdelava odpadkov v kompostarni Obrat Količina pripeljanih odpadkov [kg] Količina pripeljanih odpadkov do julija 2013 [kg] Izcedna voda Inv. frakcija (strukturni material) - vračanje v kompostarno Frakcije Kompost Invertna frakcija - odlaganje v MBO Kompostarna

14 14 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Tabela 11: Obdelava odpadkov v demontaži Obrat Količina pripeljanih odpadkov [kg] Elektro material iz sortirnice Frakcije Izcedna voda Pena in tekstil, ki se odlaga v MBO Kovine Les Odlagališče odpadkov Demontaža

15 15 5. Računovodsko poročilo 5.1 Vpogled v osnovne podatke poslovanja podjetja v letu 2013 Osnovni vpogled v poslovanje podjetja enota I13/12 A) Število zaposlenih 1. Število zaposlenih na zadnji dan v letu (brez javnih delavcev) zaposl Število javnih delavcev na zadnji dan v letu zaposl Število zaposlenih iz opravljenih ur dela, ki bremenijo podjetje zaposl. 27,10 17, Izhodiščna plača na zadnji dan v letu eur 533,00 533, B) Prihodki, stroški, rezultat 1. Celotni ustvarjeni prihodki v obdobju (brez interne realizacije) eur Celotni stroški v obdobju (brez interne realizacije) eur Rezultat eur Davek od dohodkov pravnih oseb eur Čisti poslovni izid poslovnega leta eur Povečanje zakonskih rezerv iz dobička eur Bilančni dobiček eur C) Prihodki 1. Čisti prihodki od prodaje v obdobju eur Č) Stroški 1. Delež stroškov najemnine infrastrukture v skupnih stroških % Stroški dela eur D) Sredstva, kapital 1. Sredstva podjetja po stanju eur Kapital eur Delež osnovnega kapitala v celotnem kapitalu % E) Kazalniki poslovanja, finančnega stanja 1. Celotni ustvarjeni prihodki v obdobju na zaposlenca eur Povprečni mesečni stroški na zaposlenca v breme podjetja eur Dodana vrednost eur Dodana vrednost /zaposlenega iz ur v breme podjetja eur Celotni prihodki v obdobju poslovanja 2013 so znašali , od tega prihodki iz naslove javne službe v višini , od prodaje frakcij po sortiranju v višini ,98, od prodaje storitev v višini ,12 in drugi prihodki v višini (prejete dotacije za pokrivanje amortizacije, obresti, odškodnine). Skupaj so vsi stroški v obdobju poslovanja 2013 znašali ,44, od tega stroški dela ,93, stroški blaga in storitev ,19, stroški amortizacije 5.954,32, drugi poslovni stroški ,96 in drugi odhodki ,04.

16 16 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 5.2 Rezultat poslovanja za leto 2013 Rezultat podjetja za leto 2013 po stroškovnih mestih: Stroškovno mesto Rezultat za leto 2013 Prihodki Stroški Rezultat 199 Uprava , ,21 0, Vzdrževanje & tehtnica , ,52 0, Sortirnica , , , MBO , , , Kompostarna , , , Demontaža , , , Odlagališče , , ,40 Skupaj rezultat , , ,71 Rezultat poslovanja za leto 2013 po vrstah stroškov Prihodki Planirano 2013 Realizacija 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij ,50 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe , , III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe , ,98 83 IV. Prihodki iz prodaje storitev , ,60 53 V. Drugi prihodki 0, ,91 0 Skupaj prihodki , ,17 100

17 17 Stroški Planirano 2013 Realizacija 2013 Indeks 1. Stroški materiala , , Osnovni material 4.200, , Zaščitna sredstva 7.300, , Stroški elektrike , , Stroški vode, odpadna voda 5.460, , Gorivo, mazivo , , Pisarniški material 4.800, , Čiščenje, sanitarni material 5.400, , Trgovsko blago 1.400, Stroški storitev , , Storitve kooperanti , , Tekoče vzdrževanje , , Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) , , Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema , , Najemnina javne infrastrukture - premična oprema , , Stroški drugih storitev 3.000, , Amortizacija 400, ,32 1, Stroški amortizacije 400, ,32 1, Poslovni stroški , , Dnevnice, kilometrine 8.000, , Dodatna prehrana, napitki 6.468, , Zdravstvene storitve 4.645, , Izobraževanje , , Svetovalne in odvetniške storitve ,00 357, Reprezentanca 2.000, , Zavarovalne premije , , Finačno jamstvo, odškodnine , Finančne bančne storitve 300, , Stroški telefona, poštni stroški 4.330, , Ostalo, nepredvideno 4.000, , Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela , , Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana , , Regres , , Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, , Predvrednotovalni poslovni odhodki 0, , Prevrednotovalni poslovni odhodki 0, ,04 0 Skupaj stroški , ,44 98

18 18 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Rezultat poslovanja za leto 2013 Prihodki in stroški stroškovnih mest 199 Uprava Prihodki Planirano 2013 Rezultat 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij 0,00 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe 0,00 0,00 0 III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe 0,00 0,00 0 IV. Prihodki iz prodaje storitev 0, ,98 0 V. Drugi prihodki 0, ,23 0 SKUPAJ PRIHODKI 0, ,21 0 SKUPAJ STROŠKI , , Stroški materiala 9.349, , Osnovni material 600,00 158, Zaščitna sredstva 0,00 128, Stroški elektrike 1.249, , Stroški vode, odpadna voda 1.400,00 512, Gorivo, mazivo 0, Pisarniški material 3.600, , Čiščenje, sanitarni material 2.300,00 352, Trgovsko blago 200, Stroški storitev , , Storitve kooperanti , , Tekoče vzdrževanje 0, , Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) 0, Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema , , Najemnina javne infrastrukture - premična oprema 7.320, , Stroški drugih storitev 3.000, , Amortizacija 400,00 677, Stroški amortizacije 400,00 677, Poslovni stroški , , Dnevnice, kilometrine 8.000, , Dodatna prehrana, napitki 0,00 664, Zdravstvene storitve 0,00 701, Izobraževanje 3.000, , Svetovalne in odvetniške storitve ,00 357, Reprezentanca 2.000, , Zavarovalne premije 500,00 269, Finačno jamstvo, odškodnine 0, Finančne bančne storitve 300, , Stroški telefona, poštni stroški 2.020, , Ostalo, nepredvideno 4.000, , Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela , , Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana , , Regres 750, , Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, , Predvrednotovalni poslovni odhodki 0,00 0, Prevrednotovalni poslovni odhodki 0, Stroški po ključu 0,00 0, Uprava (stroški po ključu) 0, Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu) 0,00 0

19 Vzdrževanje & tehtnica Prihodki Planirano 2013 Rezultat 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij 0,00 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe 0,00 0,00 0 III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe 0,00 0,00 0 IV. Prihodki iz prodaje storitev 0, ,85 0 V. Drugi prihodki 0, ,67 0 SKUPAJ PRIHODKI 0, ,52 0 SKUPAJ STROŠKI , , Stroški materiala , , Osnovni material 600,00 209, Zaščitna sredstva 630, , Stroški elektrike 2.089,81 159, Stroški vode, odpadna voda 560,00 512, Gorivo, mazivo , , Pisarniški material 200,00 704, Čiščenje, sanitarni material 560,00 433, Trgovsko blago 200, Stroški storitev , , Storitve kooperanti 2.400, , Tekoče vzdrževanje , , Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) , , Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema 3.000,00 0, Najemnina javne infrastrukture - premična oprema , , Stroški drugih storitev 0, Amortizacija 0, , Stroški amortizacije 0, , Poslovni stroški , , Dnevnice, kilometrine 0,00 618, Dodatna prehrana, napitki 388,08 138, Zdravstvene storitve 278,70 825, Izobraževanje 2.000,00 459, Svetovalne in odvetniške storitve 0, Reprezentanca 0, Zavarovalne premije 7.000, , Finačno jamstvo, odškodnine 0, Finančne bančne storitve 0, Stroški telefona, poštni stroški 1.200, , Ostalo, nepredvideno 0, Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela , , Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana , , Regres 5.250, , Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, Predvrednotovalni poslovni odhodki 0,00 0, Prevrednotovalni poslovni odhodki 0, Stroški po ključu 0,00 0, Uprava (stroški po ključu) 0, Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu) 0,00 0

20 20 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 311 Sortirnica Prihodki Planirano 2013 Rezultat 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij ,28 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe , , III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe , ,98 93 IV. Prihodki iz prodaje storitev , ,30 24 V. Drugi prihodki 0,00 15,33 0 SKUPAJ PRIHODKI , , SKUPAJ STROŠKI , , Stroški materiala , , Osnovni material 600,00 929, Zaščitna sredstva 3.650, , Stroški elektrike , , Stroški vode, odpadna voda 0,00 768, Gorivo, mazivo 4.200, , Pisarniški material 200,00 461, Čiščenje, sanitarni material 560,00 918, Trgovsko blago 200, Stroški storitev , , Storitve kooperanti 3.620, , Tekoče vzdrževanje , , Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) 6.755,00 994, Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema , , Najemnina javne infrastrukture - premična oprema , , Stroški drugih storitev 0, , Amortizacija 0,00 15, Stroški amortizacije 0,00 15, Poslovni stroški , , Dnevnice, kilometrine 0,00 707, Dodatna prehrana, napitki 4.527,60 337, Zdravstvene storitve 3.251, , Izobraževanje 2.000,00 988, Svetovalne in odvetniške storitve 0, Reprezentanca 0, Zavarovalne premije 3.000, , Finačno jamstvo, odškodnine 0, Finančne bančne storitve 0, Stroški telefona, poštni stroški 300, , Ostalo, nepredvideno 0, Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela , , Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana , , Regres 7.500, , Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, Predvrednotovalni poslovni odhodki 0, , Prevrednotovalni poslovni odhodki 0, , Stroški po ključu , , Uprava (stroški po ključu) , , Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu) , ,52 67

21 MBO Prihodki Planirano 2013 Rezultat 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij ,31 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe , , III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe 0,00 0,00 0 IV. Prihodki iz prodaje storitev , ,28 7 V. Drugi prihodki 0, ,37 0 SKUPAJ PRIHODKI , , SKUPAJ STROŠKI , , Stroški materiala , , Osnovni material 600,00 395, Zaščitna sredstva 2.290, , Stroški elektrike , , Stroški vode, odpadna voda 2.100, , Gorivo, mazivo 7.000, , Pisarniški material 200,00 76, Čiščenje, sanitarni material 560,00 390, Trgovsko blago 200, Stroški storitev , , Storitve kooperanti , , Tekoče vzdrževanje , , Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) , , Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema , , Najemnina javne infrastrukture - premična oprema , , Stroški drugih storitev 0, Amortizacija 0,00 693, Stroški amortizacije 0,00 693, Poslovni stroški , , Dnevnice, kilometrine 0,00 335, Dodatna prehrana, napitki 388,08 146, Zdravstvene storitve 278, , Izobraževanje ,00 363, Svetovalne in odvetniške storitve 0, Reprezentanca 0, Zavarovalne premije 5.000, , Finačno jamstvo, odškodnine 0, Finančne bančne storitve 0, Stroški telefona, poštni stroški 450,00 510, Ostalo, nepredvideno 0,00 0, Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela , , Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana , , Regres 3.000, , Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, Predvrednotovalni poslovni odhodki 0, , Prevrednotovalni poslovni odhodki 0, , Stroški po ključu , , Uprava (stroški po ključu) , , Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu) , ,70 67

22 22 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 511 Kompostarna Prihodki Planirano 2013 Rezultat 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij ,59 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe ,00 0,00 0 III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe ,90 0,00 0 IV. Prihodki iz prodaje storitev , , V. Drugi prihodki 0, ,84 0 SKUPAJ PRIHODKI , ,53 31 SKUPAJ STROŠKI , , Stroški materiala , , Osnovni material 600,00 162, Zaščitna sredstva 365,00 933, Stroški elektrike , , Stroški vode, odpadna voda 700, , Gorivo, mazivo 0, , Pisarniški material 200,00 6, Čiščenje, sanitarni material 560,00 211, Trgovsko blago 200, Stroški storitev , , Storitve kooperanti 7.620, , Tekoče vzdrževanje , , Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) 0,00 122, Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema , , Najemnina javne infrastrukture - premična oprema 5.500, , Stroški drugih storitev 0, Amortizacija 0,00 675, Stroški amortizacije 0,00 675, Poslovni stroški 2.666, , Dnevnice, kilometrine 0,00 0, Dodatna prehrana, napitki 388,08 130, Zdravstvene storitve 278,70 348, Izobraževanje 0, Svetovalne in odvetniške storitve 0, Reprezentanca 0, Zavarovalne premije 2.000, , Finačno jamstvo, odškodnine 0, Finančne bančne storitve 0, Stroški telefona, poštni stroški 0,00 15, Ostalo, nepredvideno 0,00 0, Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela 0, , Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana 0, , Regres 0,00 144, Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, Predvrednotovalni poslovni odhodki 0,00 0, Prevrednotovalni poslovni odhodki 0, Stroški po ključu , , Uprava (stroški po ključu) , , Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu) , ,09 34

23 Demontaža Prihodki Planirano 2013 Rezultat 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij ,36 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe , ,24 55 III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe 0,00 0,00 0 IV. Prihodki iz prodaje storitev 0, ,02 0 V. Drugi prihodki 0,00 48,47 0 SKUPAJ PRIHODKI , ,73 51 SKUPAJ STROŠKI , , Stroški materiala 9.874, , Osnovni material 600,00 51, Zaščitna sredstva 365, , Stroški elektrike 7.249,42 175, Stroški vode, odpadna voda 700,00 256, Gorivo, mazivo 0, Pisarniški material 200, Čiščenje, sanitarni material 560,00 161, Trgovsko blago 200, Stroški storitev , , Storitve kooperanti , , Tekoče vzdrževanje 3.020, , Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) 0, , Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema , , Najemnina javne infrastrukture - premična oprema 3.600,00 527, Stroški drugih storitev 0, , Amortizacija 0,00 48, Stroški amortizacije 0,00 48, Poslovni stroški 1.166, , Dnevnice, kilometrine 0,00 93, Dodatna prehrana, napitki 388,08 138, Zdravstvene storitve 278,70 430, Izobraževanje 0,00 120, Svetovalne in odvetniške storitve 0, Reprezentanca 0, Zavarovalne premije 500,00 269, Finačno jamstvo, odškodnine 0, Finančne bančne storitve 0, Stroški telefona, poštni stroški 0,00 0, Ostalo, nepredvideno 0,00 0, Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela , , Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana , , Regres 1.500,00 786, Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, Predvrednotovalni poslovni odhodki 0,00 823, Prevrednotovalni poslovni odhodki 0,00 823, Stroški po ključu , , Uprava (stroški po ključu) , , Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu) , ,26 201

24 24 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 711 Odlagališče Prihodki Planirano 2013 Rezultat 2013 Indeks I. Prihodki iz naslova subvencij ,96 0,00 0 II. Prihodki iz naslova javne službe , ,20 72 III. Prihodki od prodaje frakcij javne službe 0,00 0,00 0 IV. Prihodki iz prodaje storitev , ,48 7 V. Drugi prihodki 0,00 0,00 0 SKUPAJ PRIHODKI , ,68 62 SKUPAJ STROŠKI , , Stroški materiala , , Osnovni material 600, Zaščitna sredstva 0, Stroški elektrike , , Stroški vode, odpadna voda 0, Gorivo, mazivo 5.600,00 26, Pisarniški material 200, Čiščenje, sanitarni material 300, Trgovsko blago 200, Stroški storitev , , Storitve kooperanti 0, , Tekoče vzdrževanje 0,00 661, Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme) 0, Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema , , Najemnina javne infrastrukture - premična oprema , , Stroški drugih storitev 0, Amortizacija 0,00 0, Stroški amortizacije 0, Poslovni stroški ,78 267, Dnevnice, kilometrine 0, Dodatna prehrana, napitki 388, Zdravstvene storitve 278, Izobraževanje 0, Svetovalne in odvetniške storitve 0, Reprezentanca 0, Zavarovalne premije 2.000, Finačno jamstvo, odškodnine , Finančne bančne storitve 0, Stroški telefona, poštni stroški 360,00 267, Ostalo, nepredvideno 0, Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela 0,00 0, Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana 0, Regres 0, Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje 0, Predvrednotovalni poslovni odhodki 0,00 0, Prevrednotovalni poslovni odhodki 0, Stroški po ključu , , Uprava (stroški po ključu) , , Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu) , ,18 45

25 25 6. Računovodski izkazi Kocerod d.o.o. je gospodarska javna družba, ki je v skladu z 55. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) razvrščena med majhna podjetja. Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS Slovenski računovodski standard 35 (2006) postavlja pred javna podjetja še dodatne zahteve po izvedbi razkritij, ki so povezane z opravljanjem gospodarskih javnih služb. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. 6.1 Izkaz poslovnega izida za leto izkaz celotnega vseobsegajočega donosa Podjetje uporablja za sestavljanje izkaza poslovnega izida I. različico (nemška varianta izkaza poslovnega izida), ki neposredno razvidno izraža stroške po vrstah, ki jih podjetje in ustanovitelj vedno želi spremljati Prihodki Odhodki Rezultat

26 26 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Izkaz poslovnega izida 2013 (SRS ) leto 2013 leto 2012 I13/12 struktura 2013 (%) 1 Čisti prihodki od prodaje čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb na domačem trgu čisti prihodki od drugih dejavnosti (tržna dejavnost) čisti prihodki od prodaje na trgu EU Drugi poslovni prihodki s prevrednot. poslovnimi prihodki drugi poslovni prihodki Stroški blaga, materiala in storitev b. Stroški porabljenega materiala c. Stroški storitev Stroški dela a. Stroški plač b. Stroški socialnih zavarovanj c. Drugi stroški dela Odpisi vrednosti a. Amortizacija amortizacija osnovnih sredstev podjetja b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki Finančni prihodki iz poslovnih terjatev b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti Drugi prihodki Drugi odhodki Davek od dohodkov pravnih oseb Čisti poslovni izid obračun. obdobja ( ) Izkaz drugega vseobsegajočega donosa leto 2013 leto Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Spremembe presežka iz prevrednotenja neopr. in opred. osnovnih sredstev Spremembe presežka iz prevrednotenja finan.sredtev, razpoložljivih za prodajo Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov v tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev) Druge sestavine vseobsegajočega donosa Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja ( ) Določilo iz 2. Točke 60.a člena ZGD-1B je izpolnjeno s priloženo izjavo poslovodstva družbe v 3. Poglavju tega letnega poročila.

27 Bilanca stanja Bilanca stanja na dan (SRS ) I13/12 struktura 2013(%) Sredstva A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR Dolgoročne premoženjske pravice II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe a.) Zemljišča b.) Zgradbe Druge naprave in oprema IV. Dolgoročne finančne naložbe Dogoročne finančne naložbe razen posojil č.) Druge dolgoročne finančne naložbe B. Kratkoročna sredstva II. Zaloge Material Proizvodi in trgovsko blago III. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila IV. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih V. Denarna sredstva C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Zabilančna sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Druge rezerve iz dobička VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Druge rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti II. Dolgoročne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti Č. Kratkoročne obveznosti II. Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve Zabilančne obveznosti

28 28 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 6.3 Izkaz gibanja kapitala za leto 2013 in bilančni dobiček leta 2013 V letu 2013 je podjetje v izkazu poslovnega izida ugotovilo evrov čistega poslovnega izida obračunskega obdobja, ki ga je uprava že v zaključnem računu uporabila za pokrivanje izgube preteklega leta v višini evrov in za oblikovanje zakonskih rezerv (5% od evrov), kar predstavlja znesek evrov. Bilančni dobiček je tako izkazan v višini evrov. Izkaz gibanja kapitala za leto 2013 Preneseni čisti poslovni Čisti poslovni izid Rezerve iz dobička izid poslovnega leta III V VI Osnovni kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve Rezerve za lastne deleže Lastne delnice in poslovni deleži (odb. Po.st) Statutarne rezerve I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2 A.1. Začetno stanje v obdobju a) Preračuni za nazaj (popr. napak) Druge rezerve iz dobička Presežek iz prevrednotenja Pren. čisti dobiček Pren. čista izguba Čisti dobiček posl. leta Čista izguba posl. leta Skupaj kapital b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev) A.2. Stanje 1. januarja B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki f) Vračilo kapitala B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta a) b) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja Sprememba presežka iz prevrednotenja aktuarski dobiček odpravnine ob upokojitvi B.3. Spremembe v kapitalu a) Pokrivanje izgube preteklega leta b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine 0 C. Stanje 31.decembra Bilančni dobiček

29 29 Izkaz gibanja kapitala po posameznih sestavinah kapitala za leto a) vpoklicani kapital 0 b) kapitalske rezerve 0 c) rezerve iz dobička zakonske rezerve druge rezerve iz dobička 0 č) presežek iz prevrednotenja 0 d) preneseni čisti poslovni izid e) čisti poslovni izid poslovnega leta f) skupaj kapital Izkaz gibanja kapitala po posameznih vrstah sprememb za leto A.1. Začetno stanje v obdobju a) Preračuni za nazaj (popravek napak) b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev) A.2. Stanje 1. januar B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki f) Vračilo kapitala f) Druge spremembe lastniškega kapitala B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja b) Spremembe presežka iz prevrednotenja aktuarski dobiček odpravnine ob upokojitvi B.3. Spremembe v kapitalu 0 b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora 0 c) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine 0 C. Stanje 31. decembra BILANČNI DOBIČEK Bilančni dobiček za leto 2013 a) čisti poslovni izid poslovnega leta b) + preneseni čisti dobiček c) - prenesena čista izguba č) + zmanjšanje rezerv iz dobička č) - povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv, rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv) d) - povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta (drugih rezerv iz dobička) e) = bilančni dobiček

30 30 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. 7. Razkritja postavk v računodskih izkazih 7.1 Razkritja k izkazu poslovnega izida Razčlenjene so tiste postavke prihodkov in stroškov, ki predstavljajo pomembne zneske. 1. Čisti prihodki od prodaje Računovodska usmeritev: Prihodki se pripoznajo ob fakturiranju storitev hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev. Šteje se, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja. Čisti prihodki od prodaje naziv 2013 A. PO KRITERIJU PRIHODKI PO STROŠKOVNIH NOSILCIH Uprava Vzdrževanje in tehtnica Sortirnica MBO Kompostarna Demontaža Odlagališče B. PO KRITERIJU PRIHODKI IZ GJS, TRŽNIH IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI čisti prihodki iz dejavnosti GJS čisti prihodki od prodaje frakcij javne službe čisti prihodki od prodaje storitev SKUPAJ ČISTI PRIHODKI Čisti prihodki od prodaje naziv I 13/12 A. PRIHODKI od prodaje na domačem trgu čisti prihodki iz dejavnosti GJS čisti prihodki iz drugih dejavnosti B. PRIHODKI od prodaje na trgu EU PAV Pieringer Abfall Verwertung GmbH KRUSCHITZ GMBH PIERINGER ABFAL 19 0 SKUPAJ ČISTI PRIHODKI

31 31 4. Drugi poslovni prihodki Med drugimi prihodki so prihodki prejetih dotacij od občin po sklepu. Drugi poslovni prihodki naziv I 13/12 A. PRIHODKI od prejetih dotacij od občin po sklepu (kto 7681) B. PRIHODKI od prejetih dotacij od občin po sklepu (kto 7680) Strošek električne energije (kto 4020) Strošek pog. goriva, materiala, drobnega inventarja, pisarn. mat Strošek storitev (kto 41*) Strošek dela za g. Prislan C. DRUGI PRIHODKI (kto 7680) SKUPAJ DRUGI POSLOVNI PRIHODKI Stroški blaga, materiala in storitev b) Stroški porabljenega materiala V strukturi vseh stroškov predstavljajo 9 %. Stroški porabljenega materiala se izkazujejo na osnovi prejete listine - računa, popusti na računih zmanjšujejo stroške. Največji delež v stroških porabljenega materiala predstavljajo stroški električne energije, kar 70 % in stroški pogonskega goriva v deležu 21 %. Stroški porabljenega materiala ( v EUR brez centov) naziv I 13/12 Stroški pomožnega materiala (konto 4011) Stroški električne energije (konto 4020*) Stroški vode, odpadnih voda (kotno 4021) Stroški pogonskega goriva : diesel, bencin, olja, maziva (konto 4023*) Stroški porabljenega materiala za čiščenje in sanitarni material (konto 4031*) Odpis drobnega inventarja (konto 4040) Stroški pisarniškega materiala (konto 4060*) Stroški zaščitnih sredtev (konto 4071*, leta 2012 konto 4810=4.712, SKUPAJ c) Stroški storitev V strukturi vseh stroškov predstavljajo 65 % in so po obsegu na prvem mestu v skupnih stroških podjetja. Med njimi je najvišji strošek najemnine javne infrastrukture (objekt, oprema, premična oprema) v višini evrov ali 53 % skupnih stroškov storitev. Pomemben del predstavlja tudi strošek storitev drugih, t.j. strošek izvajanja storitev kooperantov in drugih izvajalcev storitev; izkazan je v višini evrov ali 34 % skupnih stroškov storitev. Večje stroške v teh stroških predstavljajo stroški odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov v višini evrov, stroški odvoza ter sežiga lahke frakcije v višini evrov ter stroški vzdrževanja v višini evrov.

32 32 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Stroški storitev naziv I 13/12 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (konto 412*) Stroški registracij in tehničnih pregledov (konto 4122) Najemnina premične opreme in infrastrukture (kotno 413*) Dnevnice, kilometrine (konto 4140,4141) Provizija plačilnega prometa in bančnih storitev (konto 4151) Stroški intelektualnih in osebnih storitev; pravilnik, šolnina, seminarji (konto 416*) Stroški ejmov reklame in reprezentance (konto 4170) Sejnine (konto 4181, 4182) Stroški pogodbe o poslovodenju (konto 4180, 4182) Stroški avtorske pogodbe (konto 4180, 4182) Stroški pogodbenega dela ostalo (konto 4180, 4182) Storitve obratovalnega monitoringa ( , leta 2012 konto 4192) Stroški telefona, poštnine (konto 4193*) Stroški, ki niso povezani s poslovnim procesom (konto 4194) Zdravstvene storitve (konto 4195*) Stroški prevoza in čiščenja izcednih voda (konto ) Stroški pošiljanja računov in zaračunavanja storitev, računovodskih storitev in vodenja evidenc kadrovske službe (konto , ,419706) Stroški zimske službe (konto ) Strok. nadzor nad izvajanjem Zavoda za varstvo pri delu in zunanje prev. znanj (konto ) Stroški požarnega varovanja peko GSM (konto ) Stroški odlaganja preostanka mašanih komunalnih odpadkov (konto ) Prevoz odpadkov- Papir servis, JKP LOG (konto ) Odpadki za nadaljnjo obdelavo (konto ) Evidentiranje delovnega časa (konto ) Stroški odvoza in sežiga lahke frakcije (konto 41971) Ostalo (konto ) SKUPAJ Stroški dela V strukturi vseh stroškov predstavljajo stroški dela 24 %, po obsegu so na drugem mestu v skupnih stroških podjetja. Vsem zaposlenim je bil izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 783,66 evrov/zaposlenega. Povprečna plača v podjetju je v letu 2013 znašala evrov. Stroški dela Naziv I 13/12 Stroški plač zaposlenih (konto 4700) Stroški prispevkov delodajalca (konto 4740) Drugi stroški dela prevozi na delo in z dela (konto 4730) prehrana med delom (konto 4731) regres za letni dopust (konto 4732) Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (konto 4720) SKUPAJ

33 33 7. Odpisi vrednosti V strukturi stroškov predstavljajo 1 % vseh stroškov. 7. a) Amortizacija Obračunana amortizacija (za sredstva v lasti podjetja) Naziv I 13/12 oprema SKUPAJ Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev. Osnovna sredstva se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeče: neopredmetena sredstva od 20 % do 50 % gradbeni objekti od 2 % do 3 % deli gradbenih objektov od 5% do 6% oprema od 5 % do 20 % vozila in gradbena mehanizacija od 14,3 % do 20% računalniška oprema od 20% do 50% Za obračun stroškov amortizacije se pri vseh sredstvih uporablja enakomerna časovna metoda. Skupen znesek nabav v letu 2013 je bil v višini evrov. Nabavna vrednost opreme iz sredstev sklada premične opreme je znašala evrov, iz sredstev podjetja pa evrov. Pregled koriščenja sklada premične opreme v letu 2013 Delež po občinah Sklad za nabavo premične opreme 2013 Koriščenje sklada - nabava premične opreme v letu 2013 Koriščenje sklada -2% in 1,5 % neto vrednosti investicij Sklad premične opreme - neporabljena sredstva Občina Črna na Koroškem 4, , ,69 252, ,40 Občina Dravograd 11, , ,94 614, ,55 Občina Mežica 5, , ,45 270, ,79 Občina Mislinja 6, , ,15 331, ,13 Občina Muta 5, , ,63 257, ,29 Občina Podvelka 3, , ,50 190, ,77 Občina Radlje ob Dravi 8, , ,76 437, ,58 Občina Ravne na Koroškem 16, , ,81 853, ,46 Občina Ribnica na Pohorju 1, , ,33 89, ,92 Mestna občina Slovenj Gradec 23, , , , ,19 Občina Vuzenica 3, , ,91 197, ,52 Občina Prevalje 8, , ,94 462, ,14 SKUPAJ 100, , , , ,76

34 34 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Nove nabave v letu 2013 osnovno sredstvo vir sredstva podjetja vir sklad premične opreme Kontejner 38 m3 (2 kosa) Kontejner 30 m Kontejner 35 m3 (4 kosi) Mini goseničar Boxer Zapisovalnik podatkov Delta in temperaturna sonda 735 Hidravlični voziček 692 Dvoosna prikolica Sušilni stroj Gorenje 664 Pralni stroj Gorenje Transportni voziček 257 Industrijska tehtnica SKUPAJ PODJETJE - KORIŠČENJE b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Predvrednotovalni poslovni odhodki so odhodki v zvezi z oslabitvijo poslovnih terjatev. 8. Drugi poslovni odhodki Drugi poslovni odhodki Naziv I 13/12 Nagrade dijakom in štuidentom na praksi skupaj z dajatvami (kto 4820) Posebna prehrana za varstvo pri delu (kto 4811) SKUPAJ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih Naziv I 13/12 Prihodki od obresti (konto 77*) SKUPAJ Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 320 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do drugih Naziv I 13/12 Odhodki za obresti (konto 743*) SKUPAJ

35 Drugi prihodki Drugi prihodki Naziv I 13/12 Prejete odškodnine (konto 7860*) Drugi prihodki (konto 7871) SKUPAJ Drugi odhodki Drugi odhodki Naziv I 13/12 Drugi odhodki kvote invalidi in zaht. Za vračilo plače Andrej Erjavc) (konto 7571) SKUPAJ Razkritja k bilanci stanja Sredstva Sredstva (in tudi obveznosti do virov sredstev) po stanju na dan v primerjavi s predhodnim letom so višja za evrov ali za 143 %. Podjetje v stanju ni izkazovalo dolgoročnih srestev, v letu 2013 pa je pridobilo za evrov dolgoročnih opredmetenih sredstev in za evrov dolgoročnih finančnih naložb iz naslova osnovnega vložka v podjetje Embakom d.o.o.. Kratkoročna sredstva so višja za evrov. A. Dolgoročna sredstva Dolgoročna sredstva podjetja vključujejo opredmetena osnovna sredstva podjetja in dolgoročne finančne naložbe. II. Opredmetena osnovna sredstva Sredstva, pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb, so ovrednotena z nakupno ceno, ki je povečana za stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev. Podjetje uporablja za pripoznavanje teh sredstev model nabavne vrednosti. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. Pregled opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja knjigovodska vrednost na dan struktura (%) knjigovodska vrednost na dan struktura (%) indeks 13/12 % odpisanosti na dan premična oprema vir nabave sklad premične opreme Druga oprema vir nabave sredstva podjetja SKUPAJ Osnovna sredstva v lasti podjetja imajo v povprečju stopnjo odpisanosti 8 %. Podjetje je v letu 2013 investiralo v opredmetena osnovna sredstva v skupnem znesku evrov; od tega iz vira sklad premične opreme v višini evrov in iz vira sredstev podetja v višini evrov. Podjetje v letu 2013 opredmetenih osnovnih sredstev ni slabilo.

36 36 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Pregled gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013 kaže naslednja preglednica: Kocerod d.o.o. zemljišča zgradbe druga oprema investicije v teku skupaj NABAVNA VREDNOST stanje povečanja zmanjšanja prevrednotenja oslabitve prevrednotenja okrepitve stanje POPRAVEK VREDNOSTI stanje povečanja zmanjšanja amortizacija prevrednotenja oslabitve prevrednotenja okrepitve stanje KNJIGOVODSKA VREDNOST Stanje Stanje IV. Dolgoročne finančne naložbe Podjetje ima po stanju na dan delež v podjetju Embakom d.o.o. (ustanovni delež osnovnega vložka) v višini evrov. Dolgoročna finančna naložba je v knjigah izkazana po nabavni vrednosti in v letu 2013 v zvezi s to naložbo nismo opravljali prevrednotenja. B. Kratkoročna sredstva II. Zaloge Zaloge predstavljajo zalogo pogonskega goriva in so vrednotene po metodi FIFO. Računovodska usmeritev: zaloge materiala in trgovskega blaga se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Razčlenitev zalog naziv I 13/12 Zaloga goriva in maziva SKUPAJ

37 37 IV. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev V strukturi vseh sredstev kratkoročne terjatve predstavljajo 53 %. Terjatve vseh vrst so ob začetnem pripoznanju izkazane v zneskih iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane. Če pa knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, se terjatve zaradi oslabitve prevrednotujejo. Oslabitev terjatev se v knjigah izkaže kot popravek vrednosti terjatev. Skupen znesek fakturiranega v letu 2013 je bil evrov, iz naslova odlaganja in obdelave mešanih komunalnih odpadkov v višini evrov in iz naslova drugih storitev v višini evrov. Fakturirana realizacija komunalnih podjetij za obdobje januar december 2013 Fakturiranje v tujem imenu za tuj račun Vrednost brez DDV konto postavka Skupaj podjetje 2013 Realizacija po stroškovnik mestih 311-sortirnica 411-MBO 611-Demontaža 711-Odlagališče 760 cena javne infrastrukture (obdelava in odlaganje) prihodek podjetja cena storitve prihodek podjetja PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE cena finančnega jamstva dolgoročne PČR cena odškodnin občinam obveznosti do občine okoljska dajatev (UL RS 70/2010) obveznosti CURS Davek na dodano vrednost obveznost do države SKUPAJ FAKTURIRANO KOMUNALNIH PODJETIJ Skupen znesek neplačanega po stanju je izkazan v znesku evrov, kar predstavlja 29 % v celotnem fakturiranem znesku tekočega leta.

38 38 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. V spodnji tabeli so prikazane odprte terjatve po stanju (zapadle in nezapadle) skupaj z njihovimi oslabitvami: Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev na dan odprto zapadlo terjatve do lastnikov podjetja do Občine Prevalje (terjatev po zahtevku) terjatve do komunal Komunala Slovenj Gradec d.o.o Terjatev po izstavljenih računih Terjatve iz naslova zaračunavanjav tujem imenu za tuj račun JKP Log d.o.o. Prevalje Terjatev po izstavljenih računih Terjatve iz naslova zaračunavanjav tujem imenu za tuj račun JKP Radlje ob Dravi d.o.o Terjatev po izstavljenih računih Terjatve iz naslova zaračunavanjav tujem imenu za tuj račun JKP Dravograd d.o.o Terjatev po izstavljenih računih Terjatve iz naslova zaračunavanjav tujem imenu za tuj račun terjatve do kupcev v državi Dinos d.d Ekstera d.o.o Energetika Nazarje d.o.o terjatve do kupcev v EU Kruschitz GMBH skupaj terjatve brez popravka vrednosti terjatev oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev pri komunalni dejavnosti oslabitev vrednosti terjatev za zamudne obresti, sodne stroške in opomine 0 0 skupaj terjatve z oslabitvijo vrednosti kratkoročnih terjatev Podjetje oblikuje popravek vrednosti terjatev tako, da zajame terjatve, ki so bile po stanju neplačane in zaradi zapadlosti kljub predhodnemu sistemu opominjanja in izterjave dane v tožbo. Ko bo popravek terjatev zmanjšan zaradi odprave oslabitve, bo predstavljal prevrednotovalne poslovne prihodke. Popravek vrednosti terjatev iz naslova oslabitve začetno stanje odpisi po inventuri odpisi med letom popravek oblikovan v letu 2013 plačane terjatve v letu 2013 končno stanje popr Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev pri komunalni dejavnosti

39 39 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Kratkoročne poslovne terjatve do drugih I 13/12 terjatve za vračilo DDV (konto 160*) terjatve iz nadomestil osebnega dohodka (konto 1656) terjatve do MO Slovenj Gradec za zadržana sredstva, sredstva garancij terjatve za plačan davek od dohodka iz dejavnosti terjatve za dane kratkoročne predujme (konto 13*) terjatve povezane s finančnimi prihodki - obresti (konto 15**) SKUPAJ poslovne terjatve do drugih: V letu 2013 je podjetje od ZZZS terjalo refundacijo boleznin v višini evrov. ZZZS je znesek evrov nakazal na račun podjetja v letu 2013, na dan je izkazana odprta terjatev v višini evrov. Pregled obveznosti in terjatev za DDV v letu 2013: obdobje vstopni DDV izstopni DDV obveznost za plačilo terjatev za vračilo Januar Februar Marec April Maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ V decembru 2013 je podjetje prejelo račune od občin za najemnino premične in nepremične opreme in vstopni DDV iz tega naslova je znašal evrov. V. Denarna sredstva Podjetje ima denarna sredstva v znesku evrov na transakcijskem računu in sicer na transakcijskem računu pri Probanki d.d evrov in na transakcijskem računu pri SKB banki d.d evrov.poleg stanja na transakcijskem računu sestavljajo ta znesek še denarna sredstva v blagajni v višini 100 evrov. C. Aktivne časovne razmejitve V tej postavki bilance stanja podjetje izkazuje kratkoročno odložene stroške, ki predstavljajo izdatke, povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju (zavarovalne premije).

40 40 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev (tako kot sredstva) so po stanju na dan v primerjavi s predhodnim letom višja za evrov ali za 143 %. Za evrov ali za 62 % so se povečale rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve in za evrov kratkoročne obveznosti. A. Kapital V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 1 % vseh obveznosti. Celotni kapital se je v letu 2013 povišal za evrov. Kapital je povečan v postavki zakonske rezerve za evrov, v postavki čisti poslovni izid poslovnega leta za evrov. Kapitalske postavke se delijo na lastnika v skladu z deleži v osnovnem kapitalu, čisti poslovni izid poslovnega leta pa po kriterijih, navedenih pri pregledu rezultata poslovanja za leto Lastniška struktura je prikazana v uvodnem poglavju. I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital Osnovni kapital podjetja je enak vpoklicanemu kapitalu in je razdeljen na dvanajst deležev: 23 % na Mestno občino Slovenj Gradec, 4 % na Občino Podvelka, 9 % na Občina Prevalje, 16 % na Občino Ravne na Koroškem, 4 % na Občino Vuzenica, 2 % na Občino Ribnica na Pohorju, 12 % na Občino Dravograd, 9 % na Občino Radlje ob Dravi, 5 % na Občino Črno, 5 % na Občino Mežica, 6 % na Občino Mislinja in 5 % na Občino Muta. III. Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Zakonske rezerve na dan so nastale z razporeditvijo 5% čistega dobička poslovnega leta 2013 na podlagi 64. člena Zakona o gospodarskih družbah-1. Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1 dosegati 10% osnovnega kapitala, t.j evrov. Uporabljajo se za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta V poslovnem letu 2013 je podjetje ustvarilo rezultat iz poslovanja kot razliko med prihodki in stroški v višini evrov, ki ga znižuje izračunan davek iz dohodkov pravnih oseb, pokrivanje izgube preteklega leta in oblikovane zakonske rezerve, tako da je čisti poslovni izid podjetja po oblikovanju obveznih zakonskih rezerv enak evrov. B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 58 % vseh obveznosti. Pregled dolgoročnih PČR dejavnost stanje A. Cena finančnega jamstva PČR (konto 961*) B. Podpora za nabavo opreme podjetja vir Sklad premične opreme (konto 967*) C. Zadržana sredstva države in iz naslova garancij (konto 964*) SKUPAJ

41 41 Namen PČR je v obliki vnaprej vračunanih stroškov/odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov/odhodkov. Podjetje ima za ta namen oblikovno PČR iz naslova finančnega jamstva, zadržanih sredstev (država in garancije) in donacije občin za nabavo premične opreme (sklad premične opreme). Zneske prejetih podpor prenašamo med prihodke skladno z obračunano amortizacijo osnovnega sredstva, financiranega iz teh virov. V letu 2013 je bilo med prihodke iz poslovanja prenesenih evrov dolgoročnih PČR. C. Dolgoročne obveznosti V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 7 % vseh obveznosti. 5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti Postavka vsebuje dolgoročno obveznost za izkazano stanje neporabljenih sredstev sklada premične opreme. Č. Kratkoročne obveznosti V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 29 % vseh obveznosti. III. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Obveznosti do dobaviteljev so po stanju višje v primerjavi s stanjem prejšnjega leta za evrov. V stanju so zapadle obveznosti v višini evrov, ostale - t.j. v višini evrov, so nezapadle. V stanju zapadlih obveznosti za obratna sredstva predstavlja večji znesek obveznost do občin za najemnino premične in nepremične opreme v znesku evrov zadržan je bil del zneska računa v višini vstopnega DDV-ja, poravnan je bil v januarju Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev I 13/12 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva Kratkoročne obveznosti za obratna sredstva SKUPAJ

42 42 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Specifikacija obveznosti po stanju na dan : Poslovni partner Interna številka računa Datum zapadlosti Odprto na dan Zapadlo na dan / Gostilna Repolusk / / Probanka, d.d. BP / Komunala Slovenj Gradec d.o.o / / / / Javno komunalno podjetje Log d.o.o / / / Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o / Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o / / Debitel telekomunikacije d.d / / / PAV Pieringer Abfall Verwertung GmbH / Amis d.o.o / Total d.o.o. Novo mesto / / Pošta Slovenije, d.o.o / Elektro Celje, d.d / / Elektro Celje Energija d.o.o / / Mestna občina Slovenj Gradec / Občina Ravne na Koroškem / Občina Dravograd / Občina Radlje ob Dravi / Občina Vuzenica / Občina Prevalje / Občina Ribnica na Pohorju / Občina Črna na Koroškem / Občina Mežica / Občina Mislinja / Občina Muta / Občina Podvelka / BDV-Ravne d.o.o / / Prosignal, D.O.O /

43 43 Poslovni partner Interna številka računa Datum zapadlosti Odprto na dan Zapadlo na dan / / / Merkur - trgovina in storitve, d.d / / / / / Petrol, d.d., Ljubljana / Pclogic, Vojko Karner s.p / Schrack technik d.o.o / Zavod za zdravstveno varstvo Celje / / FBS Elektronik, d.o.o. Velenje / Mladinska knjiga Trgovina d.o.o / Ecotec system G.m.b.H.-s.r.l / Hipra d.o.o / Noži Ravne d.o.o / MIT Grnjak d.o.o / Telekom Slovenije, d.d / Elektro Turnšek d.o.o / Altego d.o.o / / Volvo d.o.o / Unior d.d / Kojzek d.o.o / Simbio, d.o.o / Riko - EKOS d.o.o / TNT Express Worldwide, d.o.o / Eltroming d.o.o / VP Slovenj Gradec Veterinarska postaja d.o.o / Remty - R d.o.o. Ljubljana / Marhat d.o.o / / Prevozi, gradbena dela Ciril Brezovnik s.p / Rotreat Abwasserreinigung GmbH / / / Prevent & Deloza d.o.o / / MT Ostervuh d.o.o / Eltida-M d.o.o / Linder E - Tech GmbH / Peča Elektronik Frančišek Pečoler s.p / Sadjarstvo Gamser, Gamser Ivan / eharmonija d.o.o /

44 44 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Poslovni partner Interna številka računa Datum zapadlosti Odprto na dan Zapadlo na dan Ecostar s.r.l / Avtoprevoz. in grad. meh. Davorin Temnikar s.p / HAWE Hidravlika d.o.o / / GTC Kope d.o.o / SCR d.o.o / Metronik d.o.o / Velo trgovina na veliko in malo d.d / / Mesarija, gostinstvo Lečnik, Alojz Lečnik s.p / / Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve / Branko Špegelj s.p / KONKI - NOVA Vladimir Keber s.p / / INTERtech d.o.o / SKUPAJ Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Pod to postavko podjetje izkazuje preplačila od prejetih plačilo občin za sklad nabave premične opreme. 5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti Pregled drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti: Druge kratkoročne poslovne obveznosti I 13/12 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev (konto 25*) Kratkoročne obveznosti do države (konto 26*) Obveznosti za obračunani DDV (konto 260*) Obveznosti za davek od dohodkov (konto 2640) Druge kratkor.obveznosti do državnih inštitucij : prispevki in davki od sejnin,pogodbenega dela, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju (konto 2661*) Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja CURS (konto 26626) Druge kratkoročne obveznosti (konto 28*) SKUPAJ D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 1% vseh obveznosti. V tej postavki izkazuje podjetje kratkoročne odložene prihodke iz naslova odškodnin občinam v višini evrov (postavka je sestavina cene, za leto 2013 je bila zaračunana v višini evrov).

45 45 8. Zabilančna evidenca Hipoteke in druge zastavne pravice Podjetje nima hipoteke ali drugih zastavnih pravic na svojem premoženju. Druge zabilančne obveznosti Na dan so v izvenbilančni evidenci evidentirane naslednje zadeve: Sredstva javne infrastrukture: v skladu s podpisanima pogodbama o prenosu in najemu infrastrukture ter izvajanju gospodarskih javnih služb, ki jih je podjetje sklenilo z občinami konec leta 2013, se vodi v zabilančni evidenci analitična evidenca infrastrukture po predpisih za neposredne proračunske uporabnike: Obračun osnovnih sredstev - v najemu po občinah na dan , leto 2013 Občina Delež Knjižno stanje - delež občine Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost Črna na Koroškem 4,90% , , ,54 Dravograd 11,94% , , ,96 Mežica 5,26% , , ,85 Mislinja 6,45% , , ,05 Muta 5,00% , , ,35 Podvelka 3,70% , , ,87 Radlje ob Dravi 8,51% , , ,07 Ravne na Koroškem 16,58% , , ,02 Slovenj Gradec 23,12% , , ,39 Vuzenica 3,83% , , ,11 Prevalje 8,98% , , ,67 Ribnica na Pohorju 1,73% , , ,15 SKUPAJ 100,00% , , ,03

46 46 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o.

47 47 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Slovenj Gradec, Poročilo pripravili: Janja Vrhovnik, un. dipl. oec Cvetka Šteleker Nataša Mlinšek

48

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 KOCEROD D.O.O. Marec 2017 1 VSEBINA 1. SPLOŠNO 3 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O. 4 3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016 5 4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH 12 5. REZULTATI

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo LETNO POROČILO 2016 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2017 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 4 1. UVOD...5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...8

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018 LETNO POROČILO 2018 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2019 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 4 1. UVOD... 5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016)

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016) KAZALO IZJAVA O ODGOVORNOSTI DIREKTORJA... 1. UVOD... 1 1.1. GENERALNI CILJI... 1 1.2. PISMO DIREKTORJA... 1 2. POSLOVNO POROČILO... 2 2.1. POSLOVNA STRATEGIJA... 2 2.2. LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITAL

Prikaži več