Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL"

Transkripcija

1 Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen MPŠ izvaja izobraževanje za pridobitev strokovnega magisterija in doktorata znanosti skladno s predpisi na tistih področjih in iz tistih znanstvenih disciplin, na katerih v skladu s Statutom MPŠ opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost in podiplomsko izobraževalno dejavnost. Ta pravilnik ureja vpisne pogoje za vpis v magistrski in doktorski študij, napredovanje v višji letnik, ponovni vpis v letnik, status študenta, nadaljevanje študija po prekinitvi, dokončanje študija, izbiro teme in določitev mentorja, prijavo teme magistrskega dela in doktorskega dela, izdelavo in oddajo zaključnega dela, zagovor zaključnega dela ter izpis. S tem pravilnikom se ureja tudi odvzem strokovnega in znanstvenega naslova. 2. člen V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME MPŠ 3. člen Kandidati se vpisujejo na izobraževanje za pridobitev strokovnega magisterija po zaključku ustreznega dodiplomskega študija. V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznega področja, kot je definirano v opisu študijskega programa, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk (KT) ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleški jezik. Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT z drugih področij podajo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik.

2 Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij, kot so definirana v opisu študijskega programa, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se kandidatu individualno določi obvezne izpite v obsegu do 21 KT, tako da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Študijska komisija MPŠ predlaga senatu MPŠ sprejem kandidatov v posameznem študijskem letu. Senat MPŠ lahko za potrditev vpisa pooblasti predstojnika ali namestnika oddelka, ki izvaja študijski program. Na doktorski študij se lahko vpiše študent, ki je: 4. člen končal študijski program druge stopnje, enovit magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 KT, predbolonjski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Diplomanti predbolonjskih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 KT individualnega raziskovalnega dela. Senat MPŠ lahko za potrditev vpisa pooblasti predstojnika ali namestnika oddelka, ki izvaja študijski program. 5. člen V primeru, da število prijav za vpis v magistrski ali doktorski študijski program bistveno presega število razpisnih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opreme in druge), bo MPŠ vpis omejila. Pri tem se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali kriteriji, kot so navedeni v posameznem študijskem programu in razpisu študija. 6. člen Na magistrski ali doktorski študij se lahko vpiše, kdor izpolnjuje vpisne pogoje po 3. in 4. členu tega pravilnika in pravočasno vloži vlogo za vpis na magistrski študij ali doktorski študij (v nadaljevanju: vloga). Vloga mora vsebovati: elektronsko prijavo preko spletne strani MPŠ (z izbiro predmetnika ob vpisu v 1. letnik), elektronsko prijavo preko spletnega portala evš, diplomo oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (overjena) kopija diplomske listine najvišje dosežene izobrazbe (če diplomska listina še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju ko prejmejo diplomsko listino, posredujejo še kopijo le-te), potrdilo o opravljenih izpitih (overjena) kopija celotne priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih) ter oceno diplome, v kolikor se diploma ocenjuje, kratek življenjepis (CV),

3 motivacijsko pismo utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani), fotokopijo osebnega dokumenta, sliko za študentsko izkaznico. Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vlagatelj priloži vlogi: original ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih za morebitna priznanja izpitov na MPŠ, priporočilno/a pismo/a, dokazilo o delovnih izkušnjah. 7. člen Ob vpisu na študij kandidat izbere mentorja in po potrebi tudi enega ali več somentorjev, industrijskih somentorjev ali delovnih mentorjev, od katerih je vsaj eden iz vrst učiteljev MPŠ. Imenuje jih senat MPŠ. Mentorji ali somentorji so lahko raziskovalci z znanstvenim naslovom vsaj doktor znanosti, ki izpolnjujejo pogoje za mentorje ARRS za raziskovalno dejavnost, ali habilitirani visokošolski učitelji. Mentor mora imeti v zadnjih petih letih objavljene znanstvene članke v revijah s faktorjem vpliva s področja kandidatovega študija. Mentor, somentor in delovni mentorji morajo imeti vrhunsko znanje na področju, relevantnem za raziskave v okviru magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Industrijski somentorji so lahko uveljavljeni strokovnjaki iz industrije. Delovni mentor je lahko strokovnjak, ki ima vrhunsko znanje na področju, relevantnem za raziskave v okviru magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Pri mentorju ali somentorju iz tujine se upoštevajo posebnosti habilitacijskega sistema v državi, iz katere prihaja. DOLZ NOSTI S TUDENTA, MENTORJA, SOMENTORJEV IN DELOVNIH MENTORJEV PRI PRIPRAVI MAGISTRSKEGA DELA OZ. DOKTORSKE DISERTACIJE 8. člen Pripravo magistrskega dela oz. doktorske disertacije kandidata vodi mentor ali mentorska skupina, ki jo vodi mentor in jo poleg mentorja lahko sestavljajo somentorji, industrijski somentorji in delovni mentorji. Dolžnosti študenta so zlasti: dosledno spoštovanje in izvajanje etičnega kodeksa MPŠ in vseh predpisov MPŠ, ki urejajo status študenta in izvajanje znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in razvojno-inovacijske dejavnosti študentov, navajanje afiliacije MPŠ na svojih objavah, povezanih s študijem,

4 kakovostno in redno izvajanje študijskih obveznosti, izvajanje raziskovalnega dela v skladu z načrtom, dogovorjenim z mentorjem, organiziranje lastnega študijskega dela, vodenje raziskovalnega dnevnika in dokumentacije o opravljenem delu, udeležba in aktivno sodelovanje na rednih sestankih z mentorjem ter vodenje dokumentacije o le-teh, sprotno seznanjanje mentorja o izvedenih študijskih in raziskovalnih aktivnostih ter drugih dejstvih, pomembnih za študijsko dejavnost, pisanje člankov in drugih dokumentov o doseženih rezultatih raziskovalnega dela. Dolžnosti mentorja so zlasti: vključitev kandidata v raziskovalno delo v skladu z akademskimi standardi, etičnim kodeksom in predpisi šole, načrtovanje, zagotavljanje pogojev za izvajanje, usmerjanje in nadzor raziskovalnega dela, skrb za sodelovanje vseh somentorjev in delovnih mentorjev, organizacija seminarjev po prvem letniku, predložitev obveznih pisnih poročil in obrazcev pristojnim organom MPŠ najmanj ob koncu vsakega letnika z navedbo: o ali je kandidat pridobil znanja in tehnike, potrebne v tekoči fazi njegovega raziskovanja, o navedbo projektov oz. programov, na katerih je kandidat sodeloval v okviru svojega raziskovalnega dela, o ali je kandidat opravil raziskovalno delo v takem obsegu in na taki ravni, da ga lahko nadaljuje po načrtovanem programu, o ali raziskovalni dosežki kandidata kažejo, da bo celovito delo originalen prispevek k znanosti, o ali je pričakovati zaključek magistrskega dela oz. doktorske disertacije v predvidenem roku, obveščanje pristojnih organov MPŠ o morebitnih težavah v obdobju študija, dajanje pisnega soglasja o ustreznosti dela pred predložitvijo magistrskega dela oz. doktorske disertacije v oceno. 9. člen Študentovo prošnjo za spremembo mentorja, somentorja, industrijskega somentorja ali delovnega mentorja obravnava študijska komisija MPŠ in nato o njej odloča senat MPŠ, ki lahko predlagano spremembo sprejme ali pa zavrne. Do zaključka prvega semestra lahko študent ali mentor predlaga zamenjavo mentorja, somentorja ali delovnega mentorja brez odobritve senata MPŠ, zgolj z dopisom na tajništvo MPŠ, ki ga podpišejo študent ter vsi člani dosedanje in nove mentorske ekipe. Od mentorstva lahko odstopi tudi mentor ali somentor, če ugotovi, da sodelovanje s študentom ni več mogoče. Odstop je možen s podpisanim dopisom na tajništvo MPŠ.

5 POGOJI ZA NAPREDOVANJE 10. člen Pri magistrskem študijskem programu se študent lahko redno vpiše iz nižjega v višji letnik v primeru, da je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, oziroma je pri uspešno opravljenih izpitih iz predmetov letnika, v katerega je vpisan, dosegel najmanj 45 KT ter opravil vse morebitne dodeljene diferencialne izpite. Študentje se vpišejo v višji letnik v roku, kot je določen za vpis v začetni letnik. To določilo velja tudi za študente, ki letnik ponavljajo. Pri doktorskem študijskem programu se študent lahko redno vpiše v višji letnik pod naslednjimi pogoji: V drugi letnik se lahko vpiše kandidat, ki je pridobil vsaj 45 kreditnih točk. V tretji letnik se lahko vpiše kandidat, ki je pridobil vsaj 90 kreditnih točk. Če ob vpisu na podlagi dokumentirane vloge kandidata študijska komisija kandidatu prizna znanje, pridobljeno pred vpisom, v zgoraj navedenem obsegu, se kandidat lahko vpiše neposredno v višji letnik. 11. člen Študent lahko pogojno napreduje v višji letnik, če mu manjka en izpit do izpolnitve pogojev za redni vpis, pod naslednjimi pogoji: če je prvič vpisan v letnik, ima pri pogojnem vpisu v tretji letnik opravljene vse obveznosti za 1. letnik. O pogojnem napredovanju v višji letnik odloča študijska komisija na podlagi pisne vloge študenta. Prošnjo mora študent podati najkasneje 30 dni pred iztekom roka za vpis v višji letnik. 12. člen Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, četudi ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, kot na primer: materinstvo, bolezen, ki je trajala neprekinjeno več kot dva meseca v času izpitnih rokov, upoštevajoč tudi značaj bolezni, opravljanje dela študijskega programa na drugi visokošolski instituciji, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih šole, izjemne druz inske in socialne okoliščine ter priznan status s posebnimi potrebami. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča senat na predlog študijske komisije na podlagi dokazila. Prošnjo mora študent podati najkasneje trideset dni pred iztekom roka za vpis v višji letnik.

6 13. člen Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje v skladu s študijskim programom, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme študijska komisija. 14. člen Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik, če do sedaj še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. STATUS ŠTUDENTA 15. člen Status študentu preneha: če je zaključil študijski program druge stopnje, če je zaključil študijski program tretje stopnje, če študent ne zaključi študija na študijskem programu druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, če se izpiše, če je bil izključen. Ne glede na tretjo in četrto alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V primeru iz tretje, četrte ali pete alineje tretjega odstavka ter četrtega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. 16. člen Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik ali za ponavljanje letnika oziroma mu je potekel rok za dokončanje študija, izgubi status študenta. MPŠ ga vodi v svoji evidenci kot študenta brez statusa. 17. člen Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status.

7 Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in konča po istem študijskem programu, kot je veljal ob vpisu. Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za namen nadaljevanja oziroma dokončanja študija na študijsko komisijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje. Na podlagi pozitivne rešitve se sklene pogodba za nadaljevanje oziroma dokončanje študija, s katero se določi način opravljanja izpitov, magistrskega oziroma doktorskega dela, rok za zaključek študija ter način plačila skladno s cenikom MPŠ. Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, lahko študijska komisija določi diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje oziroma dokončanje študija. Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve postalo znanje, ki se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko študijska komisija poleg določitve diferencialnih obveznosti določi, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo že opravil. DOKONČANJE ŠTUDIJA 18. člen Kandidat konča študij druge stopnje, ko opravi naslednje obveznosti: opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih, praviloma objavi oziroma ima sprejeto v objavo vsaj eno delo v mednarodnih znanstvenih ali strokovnih publikacijah oziroma ima patent ali uspešen prenos v proizvodnjo, ki se nanaša na magistrsko delo, po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja magistrsko delo, ki mora biti samostojno in izvirno delo s področja študijskega programa. Kandidat konča doktorski študij, ko opravi naslednje obveznosti: opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih, objavi oziroma ima sprejeta v objavo vsaj dva prispevka v mednarodnih znanstvenih publikacijah ali kot patent, od tega vsaj en prispevek v reviji, vključeni v SCI ali v Web of Science, s faktorjem vpliva, po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja doktorsko disertacijo, ki mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini. Magistrsko delo ali doktorska disertacija je zaključna študijska obveznost, ki jo mora študent opraviti izdelati in uspešno zagovarjati za pridobitev strokovnega naslova magister ali znanstvenega naslova doktor znanosti. Magistrsko delo ali doktorsko disertacijo je mogoče zagovarjati po tem, ko je študent opravil vse druge študijske obveznosti ter poravnal vse finančne obveznosti do MPŠ.

8 PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA OZ. DOKTORSKE DISERTACIJE 19. člen Kandidat, ki ima status študenta MPŠ in želi na MPŠ pridobiti strokovni naslov magister ali doktor znanosti, predloži senatu MPŠ prijavo teme magistrskega dela oz. doktorske disertacije vsaj 4 mesece pred predvideno oddajo zaključnega dela. Prijavo teme kandidat odda v tajništvu MPŠ v pisni in elektronski obliki na predpisanem obrazcu. Pisni izvod predpisanega obrazca podpišeta kandidat in mentor, ki s podpisom tudi zagotovi, da: ima kandidat primerno izobrazbo za raziskovalno delo na področju predlagane teme, ima kandidat zadostno predznanje za izvedbo predlaganih raziskav, je v predlogu teme navedena najpomembnejša literatura s področja, ki ga kandidat namerava raziskovati v svojem delu. 20. člen Študijska komisija praviloma na svoji prvi seji po vložitvi prijave teme magistrskega dela oziroma doktorske disertacije ugotovi, ali ta izpolnjuje vse pogoje. Če so vsi pogoji iz prvega odstavka tega člena izpolnjeni, študijska komisija predlaga komisijo za oceno ustreznosti predlagane teme doktorske disertacije, o njeni sestavi pa odloča senat. Komisija za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije je dolžna pripraviti ustrezno poročilo študijski komisiji v enem mesecu po imenovanju na senatu. 21. člen Komisijo za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije sestavljajo trije člani iz vsaj dveh različnih raziskovalnih skupin oziroma odsekov, vsaj en član komisije pa mora biti iz vrst učiteljev MPŠ. Predsednik komisije je mentor, dodatna dva člana sta raziskovalca s kandidatovega področja. Učitelj MPŠ po tem pravilniku je visokošolski učitelj ali sodelavec, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev: je nosilec ali sodelavec predmeta na MPŠ, ima veljavno habilitacijo na MPŠ, je mentor študentu s statusom ali veljavno temo disertacije oz. magistrskega dela, je uveljavljen visokošolski učitelj, ki ga za učitelje MPŠ potrdi senat na predlog dekana. Naloga predsednika komisije je uskladiti delo komisije in koordinirati pripravo poročila. Komisija lahko le enkrat med ocenjevanjem ustreznosti teme predlaga kandidatu izboljšave, ta pa mora nanje odgovoriti najkasneje v enem mesecu. Če gre za strokovno magistrsko delo, opravlja naloge komisije za oceno ustreznosti predlagane teme mentor, ki tudi pripravi poročilo za oceno ustreznosti predlagane teme magistrskega dela. Senat MPŠ lahko v izjemnih primerih zamenja posamezne člane komisije z navedbo utemeljitve za zamenjavo.

9 22. člen Komisija za oceno ustreznosti teme magistrskega dela oz. doktorske disertacije v pisnem poročilu oceni: ali je tema lahko predmet znanstvene obravnave in ali je zastavljena tako, da se od nje upravičeno pričakuje samostojen in izviren prispevek k ustreznemu znanstvenemu področju, ali so v predlagani temi jasno opredeljene ključne teze in vprašanja, ki jih namerava kandidat proučevati, ali je predvidena primerna raziskovalna metoda za pripravo magistrskega dela oz. doktorske disertacije, ali navedeni naslov in področje magistrskega dela oz. doktorske disertacije ustrezata predvideni vsebini. Poročilo mora vsebovati: naslov predlaganega magistrskega dela oz. doktorske disertacije s pripisom ocena ustreznosti predlagane teme, ključne besede, navedbo in oceno teze predlaganega magistrskega dela oz. doktorske disertacije, oceno izvedljivosti predlaganega magistrskega dela oz. doktorske disertacije, oceno raziskanosti področja in mnenje, ali lahko upravičeno pričakujemo samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je tema, in navedbo pričakovanega izvirnega prispevka, sklep z navedbo, ali je predlog teme ocenjen pozitivno ali negativno (negativno oceno je potrebno obrazložiti), datum in podpise članov komisije pri imenu predsednika komisije mora biti pripis predsednik komisije. 23. člen Poročilo komisije za oceno ustreznosti predlagane teme magistrskega dela oz. doktorske disertacije obravnava senat MPŠ po pridobitvi mnenja študijske komisije. Senat MPŠ oceni predlagano temo pozitivno ali negativno, tajništvo MPŠ pa s sklepom senata seznani kandidata. Če je ocena negativna, seznani kandidata tudi s pripombami in predlogi komisije za oceno ustreznosti teme. Kandidat mora v roku dveh mesecev po obravnavi na senatu tajništvu MPŠ oddati dopolnila in spremembe oziroma predložiti ustrezno spremenjeno prijavo teme magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Komisija za oceno ustreznosti teme mora v enem mesecu od prejema dopolnjene oz. spremenjene prijave teme pripraviti pisno oceno popravkov. To oceno ponovno obravnava študijska komisija. Če kandidat ni upošteval pripomb, senat MPŠ na predlog študijske komisije zavrne predlagano temo oziroma ponovno potrdi negativno oceno in s sklepom seznani kandidata. Na tak način zavrnjene teme ni mogoče ponovno predložiti v obravnavo organom MPŠ.

10 ODDAJA IN OCENJEVANJE MAGISTRSKEGA DELA OZ. DOKTORSKE DISERTACIJE 24. člen Kandidat za pridobitev strokovnega naslova magister mora najkasneje v dveh letih od dneva, ko je bila sprejeta tema magistrskega dela, v tajništvo MPŠ predložiti izdelano magistrsko delo. Kandidat za pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti mora najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila sprejeta tema doktorske disertacije, v tajništvo MPŠ predložiti izdelano doktorsko disertacijo. Če kandidat ne predloži magistrskega dela oz. doktorske disertacije v roku iz prvega oz. drugega odstavka tega člena in pred iztekom roka tudi ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je opustil prijavljeno temo magistrskega dela oz. doktorske disertacije. 25. člen Magistrsko delo oz. doktorska disertacija je napisana v slovenskem ali angleškem jeziku. Kandidat pri pripravi magistrskega dela oz. doktorske disertacije upošteva tehnična navodila, ki so objavljena na spletni strani MPŠ. Naslov magistrskega dela oz. doktorske disertacije je praviloma enak, kot je bil naveden v prijavi teme. Manjše spremembe naslova lahko odobri mentor kandidata. V uvodu magistrskega dela oz. doktorske disertacije mora biti jasno povzeta teza iz prijave teme magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Dosežki so praviloma predstavljeni strokovni javnosti. Glavno besedilo magistrskega dela oz. doktorske disertacije se lahko nadomesti z objavami (oziroma z deli, sprejetimi v objavo) v uglednih mednarodnih revijah. V tem primeru mora biti iz uvoda jasno razviden opis znanstvene metode ter prispevka kandidata k posamezni objavi, pri kateri je več avtorjev. V diskusiji kandidat smiselno povzame vse rezultate svoje disertacije. Za vsebinsko, jezikovno in oblikovno pravilnost magistrskega dela oz. doktorske disertacije je odgovoren kandidat. Jezikovno in oblikovno pravilnost s tehničnim pregledom preveri tajništvo MPŠ pred pošiljanjem dela komisiji za oceno dela. Komisija za oceno magistrskega dela oz. doktorske disertacije delo zavrne, če ni pripravljeno v skladu z navodili iz tega člena. 26. člen Magistrsko delo mora biti dosežek samostojnega in originalnega raziskovalnega dela, iz katerega je razvidno, da kandidat obvlada metodo znanstvenoraziskovalnega dela in področje, s katerega je tema njegove naloge. Doktorska disertacija je pisno delo, ki zajema dosežke opravljenega samostojnega in originalnega raziskovalnega dela, in je izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je tema disertacije. Raziskovalno delo, opravljeno v okviru doktorske disertacije, mora biti objavljeno oz. sprejeto v objavo v vsaj dveh prispevkih v mednarodnih znanstvenih publikacijah ali kot patent, od tega vsaj en prispevek v reviji, vključeni v SCI ali Web of Science, s faktorjem vpliva. Magistrsko delo oz. doktorska disertacije je lahko sestavni del skupinskega dela, s tem da mora biti jasno razviden samostojni prispevek posameznega kandidata.

11 27. člen Kandidat najprej odda delo v elektronski obliki v tehnični pregled v tajništvo MPŠ. Po tehničnem pregledu odda štiri v spiralo vezane izvode magistrskega dela oz. doktorske disertacije, elektronski izvod in izjavo o avtorstvu, da je magistrsko delo oz. doktorska disertacija izvirno avtorsko delo. Izjavo o avtorstvu podpišeta kandidat in mentor ter morebitni somentorji. Študijska komisija imenuje komisijo za oceno magistrskega dela oz. doktorske disertacije, ki jo sestavljajo najmanj trije visokošolski učitelji (med njimi najmanj en učitelj MPŠ) ali znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja. Študijska komisija imenuje enega od članov komisije za predsednika komisije. Mentor in somentor po sklepu senata ne smeta biti člana komisije za oceno doktorske disertacije, v komisiji za oceno doktorske disertacije pa je vsaj en zunanji član, ki ni učitelj MPŠ. Praviloma je v komisiji vsaj en član iz tujine, če je delo pisano v angleškem jeziku. Člani komisije za oceno magistrskega dela oz. doktorske disertacije so dolžni v dveh mesecih od prejema magistrskega dela oz. doktorske disertacije delo pregledati in študijski komisiji predložiti ločena pisna poročila o oceni magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Če član komisije zahteva od kandidata dopolnitev magistrskega dela oz. doktorske disertacije, glavni tajnik MPŠ o tem obvesti tudi kandidata in njegovega mentorja ter kandidatu določi rok za dopolnitev magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Če kandidat magistrskega dela oz. doktorske disertacije ne popravi v določenem roku, se delo zavrne. Zavrnjenega magistrskega dela oz. doktorske disertacije kandidat ne more ponovno predložiti. Dopolnjeno in popravljeno magistrsko delo oz. doktorsko disertacijo, odobreno s strani mentorja, komisija za oceno dela ponovno pregleda in predloži novo poročilo študijski komisiji. Tajništvo MPŠ z vsebino poročil seznani predsednika komisije za oceno magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Če so vsa poročila pozitivna, tajništvo MPŠ o tem seznani kandidata in ga pozove, da predloži zadostno število vezanih izvodov magistrskega dela oz. doktorske disertacije za MPŠ, NUK ter vse člane komisije za zagovor ter elektronski izvod v tajništvo MPŠ. Mentor mora pripraviti kratko obrazložitev dela, in sicer za magistrsko delo do 400 znakov, za doktorsko disertacijo pa do 1000 znakov s presledki. Ta obrazložitev mora biti oddana skupaj z delom in je sestavni del materialov za sejo študijske komisije in senata ter za promocijo. Oceno dela predstavi na seji študijske komisije predsednik komisije za oceno magistrskega dela oziroma doktorske disertacije ali od njega pooblaščeni predstavnik, prisoten pa je lahko tudi mentor kandidata. Študijska komisija predloženo magistrsko delo sprejme, zavrne ali vrne kandidatu, da ga spremeni ali dopolni, in za to določi primeren rok. Če študijska komisija sprejme magistrsko delo, določi komisijo za zagovor in njenega predsednika. Komisijo vključno s predsednikom komisije praviloma sestavljajo trije člani. 28. člen Poročilo o oceni magistrskega dela oz. doktorske disertacije mora obsegati: naslov v obliki: Ocena magistrskega dela oz. doktorske disertacije (ime in priimek kandidata) z naslovom dela, predstavitev strukture dela, vsebine posameznih poglavij, analizo dela,

12 analizo uporabljenih metod, sklepno oceno (pozitivno ali negativno), kratko pojasnilo in ugotovitev, ali je možen zagovor magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Poročilo je praviloma napisano v istem jeziku kot magistrsko delo oz. doktorska disertacija. 29. člen Senat MPŠ po tem, ko je kandidat oddal vezane izvode doktorske disertacije, na podlagi poročil doktorsko disertacijo sprejme, zavrne ali vrne kandidatu, da jo spremeni ali dopolni, in za to določi primeren rok. Na seji senata za doktorske disertacije poroča predsednik komisije za oceno doktorske disertacije ali od njega pooblaščeni predstavnik, prisoten pa je lahko tudi mentor kandidata. 30. člen Če senat sprejme doktorsko disertacijo, določi komisijo za zagovor in njenega predsednika. Komisijo vključno s predsednikom komisije praviloma sestavljajo štirje člani. Člana komisije sta tudi mentor in somentor, vendar brez pravice odločanja. Če senat vrne doktorsko disertacijo kandidatu, mu izda sklep, v katerem določi popravke in primeren rok. ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA OZ. DOKTORSKE DISERTACIJE 31. člen Zagovor magistrskega dela oz. doktorske disertacije mora biti najpozneje v roku šestih mesecev od sprejema dela. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov zaprosi študijsko komisijo za podaljšanje roka za zagovor magistrskega dela oz. doktorske disertacije. Predsednik komisije za zagovor v soglasju s kandidatom in komisijo za zagovor določi čas in kraj zagovora magistrskega dela oz. doktorske disertacije ter obvesti tajništvo MPŠ po odobritvi magistrskega dela oz. doktorske disertacije vsaj 3 delovne dni pred zagovorom magistrskega dela oziroma vsaj 6 delovnih dni pred zagovorom doktorske disertacije. Datum zagovora magistrskega dela oz. doktorske disertacije se javno objavi na spletni strani MPŠ. Zagovor magistrskega dela oz. doktorske disertacije je v slovenskem ali angleškem jeziku. 32. člen Zagovor se začne s predstavitvijo kandidata, naslova in področja magistrskega dela oz. doktorske disertacije ter postopka sprejemanja magistrskega dela oz. doktorske disertacije, kar opravi predsednik komisije. Kandidat ima pravico predstaviti svoje magistrsko delo oz. doktorsko disertacijo v 30 minutah, pri tem lahko uporablja različne avdiovizualne pripomočke.

13 Po kandidatovi predstavitvi magistrskega dela oz. doktorske disertacije imajo člani komisije pravico postavljati vprašanja v zvezi z magistrskim delom oz. doktorsko disertacijo, za njimi pa z odobritvijo predsednika komisije tudi drugi navzoči pri zagovoru. Vprašanja pa naj bi bila zastavljena tako, da kandidat na vsa vprašanja odgovori v največ 90 minutah. Po tako opravljenem zagovoru se ločeno sestane komisija za zagovor in sprejme sklep o tem, ali je kandidat uspešno zagovarjal magistrsko delo oz. doktorsko disertacijo. Sklep poda na predpisanem obrazcu zapisnika. Ta sklep predsednik pred predajo potrdila o uspešno zaključenem študiju prebere kandidatu in navzočim pri zagovoru ter doktorandu pojasni pomen naziva doktorja znanosti za nadaljnjo strokovno kariero. 33. člen Pri morebitni delni ali celotni objavi magistrskega dela oz. doktorske disertacije v zunanjih publikacijah mora avtor navesti, da objava temelji na magistrskem delu oz. doktorski disertaciji, zagovarjani (leto zagovora) na MPŠ. 34. člen Po uspešno končanem študiju za pridobitev strokovnega magisterija ali doktorata znanosti MPŠ izda diplomsko listino o podelitvi strokovnega naslova»magister«ali»doktor znanosti«. MPŠ vodi register strokovnih in znanstvenih naslovov, doseženih na MPŠ. ODVZEM NASLOVA 35. člen Naslov magister oz. doktor znanosti se lahko odvzame, če se ugotovi, da magistrsko delo oz. doktorska disertacija ni rezultat lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov kandidata. Postopek odvzema lahko sproži kdorkoli od zainteresirane strokovne javnosti, vodi pa ga senat MPŠ. 36. člen Pisni predlog za izdajo odločbe o odvzemu naslova magister oz. doktor znanosti z obrazložitvijo se posreduje senatu, ki določi komisijo z dvema visokošolskima učiteljema, ki v roku 30 dni od imenovanja poda mnenje o utemeljenosti predloga. O utemeljenem predlogu glasuje senat MPŠ. Sklep o odvzemu naslova se objavi v Uradnem listu RS oziroma se tam prekliče veljavnost izdane diplome. KONČNE DOLOČBE Določbe tega pravilnika tolmači dekan MPŠ. 37. člen

14 38. člen Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat MPŠ, in nadomesti pravilnik z dne V Ljubljani, dne Prof. dr. Milena Horvat, dekan MPŠ

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012,

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Kako do diplome

Kako do diplome DIPLOMSKI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KAZALO KAZALO PRILOG... 2 UVODNE DOLOČBE... 3 PRIPRAVA NA DIPLOMO... 3 Razpis naslovov za diplomska dela, mentorstvo... 3 Izbira naslova diplomskega dela in mentorja...

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20 Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009 in 62/2010-ZUPJS), 48. člena Statuta

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela

Microsoft Word - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB 11, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015) in Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več