Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx"

Transkripcija

1

2 PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan

3 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 18. redni seji, dne , sprejel sklep, da se daje Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2013 v javno razpravo. Predlog proračuna Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od do in na spletni strani Občine Logatec, V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 6 pisnih predlogov sprememb, predlog pa je podala tudi občinska uprava. V nadaljevanju sledi obrazložitev predloga sprememb in vključitev le-teh v Predlog proračuna Občine Logatec za leto PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani proračun, zmanjšuje za EUR in znašajo v predlagani skupni višini EUR. Spremembe, ki so upoštevane se nanašajo na: Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov prihodki se povečujejo za EUR. Podpisana je bila pogodba z zasebnim investitorjem, ki bo komunalno infrastrukturo prenesel v last občine pri tem pa mu mora občina izdati odločbo za plačilo komunalnega prispevka, ki pa se poračuna z prenosom komunalne infrastrukture v naravi. Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Prihodki se zmanjšujejo za EUR. Glede na gospodarsko situacijo je predvidena manjša prodaja zemljišč, kot pa je bila predvidena v predlaganem proračunu. Pričakovani prihodki iz naslova prodaje zemljišč tako ostajajo v višini EUR. Prihodki iz naslova sredstev za investicije na podlagi 21. člena ZFO. Na podlagi novih izračunov, ki jih je pripravila Služba vlade za Republike Slovenije za lokalno samoupravo se navedena sredstva zmanjšujejo. Tako je oblikovana nova višina sredstev, in sicer EUR (zmanjšanje za EUR). Občina bo za sofinanciranje prijavila projekt izgradnja vrtca v Rovtah. Sofinanciranje izgradnje vrtca v Rovtah. V spremembah proračuna je dodan znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in sicer s predvideno dinamiko sofinanciranja po zadnjih znanih podatkih (januar 2013): - leto 2013: EUR - leto 2014: EUR - leto 2015: EUR - leto 2016: EUR - leto 2017: EUR - leto 2018: EUR Stran 2 od 26

4 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike se zmanjšujejo. Predvidena so bila sredstva v višini EUR. Na razpis za navedena sredstva je bil prijavljen projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v Hotedršici Spodnji Log za katerega je bilo predvideno sofinanciranje v višini EUR. Občina ni imela dovolj točk (Triglavski narodni park, stopnja brezposelnosti, index nerazvitosti ), da bi bila upravičena do sofinanciranja. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz drugih evropskih institucij. Občina se je prijavila na razpis za sofinanciranje energetske sanacije stavb, zbrala je premalo točk, tako, da do sofinanciranja ni bila upravičena. Sredstva se zmanjšujejo za EUR. ODHODKI Odhodki se v predlaganem proračunu zmanjšujejo za EUR in znašajo v predlaganem proračunu EUR. Spremembe, ki se upoštevajo se nanašajo na: Obratovalni stroški Upravni center Logatec. Investicija Upravnega centra Logatec se je zaključila, uporabniki že tretje leto uporabljajo stavbo. Izvajalec gradbenih del SGP Tehnik Škofja Loka d.d. se je odločil in Občini Logatec zaračunal zamudne obresti za nepravočasno plačevanje gradbenih situacij iz obdobja gradnje Zamudne obresti tako znašajo ,87 EUR Javna dela stroški plač delavcev. Občina Logatec je kandidirala s prijavo na Zavod za zaposlovanje za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvajanja del javnih delavcev. Glede na zmanjševanje sredstev s strani državnega proračuna je bilo tudi za leto 2013 manj razdeljenih sredstev za tovrstno sofinanciranje. V kolikor bo na voljo še dodaten razpis bo občina kandidirala. Sredstva se tako zmanjšujejo za EUR Ostali stroški pri izvajanju javnih del. Prav tako se zmanjšujejo tudi ostala sredstva, ki so namenjena izvajanju javnih del, in sicer v višini EUR Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO. Sredstva se povečujejo za EUR. Predvidena je obnova mostnih nosilcev na mostu na Brodu, zaščita armature in izvedba novih robnih vencev z montažo nove ograje. Zaradi korozije armature in delne porušitve robnega venca je izvedba sanacije nujna, zaradi preprečitve še večje škode na objektu Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH SV. TREH KRALJEV: Sredstva v višini EUR se prenesejo na postavko Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje Žiri. Na postavki ostane EUR, in sicer za modernizacijo dela ceste LC Rovte - Vrh Svetih Treh Kraljev, od km 3,650 do km 3,900 v dolžini 250 m in modernizacijo JP Popit - Sopot od km 0,750 do km 0,930 v dolžini 180 m. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana konec leta Dela zaradi zime niso bila v celoti izvedena. Stran 3 od 26

5 13058 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smrečje Žiri. Sredstva v višini EUR so predvidena za rekonstrukcijo ceste od km do km , v dolžini 1,500 km. Predvidena je zamenjava nevezanega nosilnega sloja in zgornjega nosilnega sloja ceste. Predvidena je ureditev odvodnjavanja in izdelava drenaž. Predvidena je utrditev spodnjega roba ceste in ureditev brežin ter montaža varovalnih ograj s postavitvijo prometne signalizacije Izgradnja hodnika za pešce Martinj hrib. Sredstva se zmanjšujejo za EUR. Tako je predvidena poraba sredstev v višini EUR, in sicer za plačilo odškodnin pri odkupu zemljišč, za izgradnjo pa je namenjenih EUR. Sporazum o obnovi ceste in gradnji hodnika za pešce z Direkcijo za ceste še ni podpisan. Dela pa se, v letu 2013, ne bodo izvedla v celoti Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Tovarniške ceste. V letu 2012 še ni bila dokončana vsa projektna dokumentacija (PZI), dokončno plačilo bo tako, v skladu s pogodbo, izvedeno v letu Na proračunsko postavko se tako dodajajo sredstva v višini EUR Obnova Tovarniške ceste. Sredstva se zmanjšujejo za EUR, in sicer na EUR. Projekt Obnova Tovarniške ceste zajema ureditev Tovarniške ceste od obstoječega križišča z državno regionalno cesto R2-409/odsek št. 0302,0301, ki predstavlja začetek obdelave, konec obdelave pa je predviden pri železniški postaji, z možnostjo krožnega obračanja vozil. Obravnavani odsek predstavlja lokalno cesto. Prometna obremenitev je značilna za mestno napajalno cesto. Križanje z državno cesto bo preurejeno skladno z načrtom, naročeno s strani DRSC. Na območju obdelave so delno urejene površine za pešce, prav tako cestna razsvetljava. Dolžina odseka je cca. 580 m. Na navedenem območju obdelave se bo z izvedbo investicije obnovilo vozlišče v širini 6,00 m s potrebnimi razširitvami. Uredile se bodo površine za pešce, delno za kolesarje s kolesarsko stezo, prav tako cestna razsvetljava, odvajanje utrjenih površin, delna obnovitev vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije. Izvedena bo tudi prestavitev oz. zaščita TK vodov. Na novo pa se bodo uredile lokacije za zabojnike za odpadke. Predvideno je, da se bo plačilo zadnje gradbene situacije izvedlo v letu 2014, zato se sredstva na navedeni postavki zmanjšujejo in prenašajo v NRP ju v letu Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO. Sredstva se povečujejo za EUR. Sredstva so namenjena za obnovo poškodovanih kabelskih vodnikov med drogovi javne razsvetljave Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS TABOR. Sredstva se povečujejo za EUR. Sredstva so namenjena za obnovo poškodovanih kabelskih vodnikov med drogovi javne razsvetljave Obnova javne razsvetljave po Uredbi. Sredstva se zmanjšujejo za EUR, in sicer je predvidena poraba EUR. V letu 2012 je bilo več realizirano, kot je bilo predvideno, tako da se lahko sredstva za leto 2013 zmanjšajo Projekt Podjetno v svet podjetništva (regijski projekt). Navedenega projekta se ne financira, saj je RRA LUR, ki je zadolžena za vodenje projekta, sporočila, da ima za ta projekt zagotovljena sredstva na nacionalnem nivoju ter, da se bo projekt izvajal po modelu Enotnih regijskih štipendijskih shem. Občina Logatec lahko ta preostanek sredstev Stran 4 od 26

6 (45.307,71 EUR) nameni za drug projekt. Porabila jih bo pri prijavi projekta Ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici Spodnji Log Izgradnja kanalizacije v Rovtah. Sredstva se povečujejo za EUR, in sicer na skupno višino EUR. Sredstva se bodo porabila za dodatna dela pri obnovi poškodovanih cest in vodnega priključka na čistilno napravo Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log Hotedršica. Sredstva se zmanjšujejo za EUR na EUR. Predvidena je bila prijava na razpis Ukrep 322, vendar je bilo za objavo razpisa in meril oz. pogojev za kandidiranje na razpis, znano, da občina ne bo dosegla potrebnega števila točk za obravnavo vloge, tako da bo investicija v letu 2013 prijavljena na razpis regionalnih razvojnih spodbud za katerega pa se pričakuje sklep o odobritvi sredstev v začetku prihodnjega leta. Investicija se bo tako pričela v letu 2013, nadaljevala pa v letu Sofinanciranje cen k ceni komunalnih storitev. Na navedeno postavko se dodajo sredstva v višini EUR. Na podlagi Uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se cene ne smejo zvišati za več kot 30%. Občina Logatec bo tako morala sofinancirati ceno k navedenim storitvam za čas do pridobitve soglasja ministrstva, pristojnega za okolje, o ustreznosti oblikovanja cen, ki predvidevajo višje povečanje kot pa je 30% Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema. Sredstva se iz EUR povečajo na EUR. Predvidena je dodatna izdelava projektov za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Hotedršici Pridobitev nakup zemljišč za druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev. Sredstva se zmanjšujejo za EUR, in sicer na EUR. Občina Logatec bo kupila zemljišča za zaokrožitev gradbenih parcel v OC Logatec povezovalno cesto in zemljišče za Lomom Plačilo drugih storitev in dokumentacije geodetske storitve. Sredstva se zmanjšujejo za EUR. Glede na predvideno manjšo realizacijo nakupa in prodaje zemljišč se vzporedno zmanjšujejo tudi sredstva za geodetske storitve Izdelava idejnega projekta za objekt SEKIRICA. Za izdelavo idejnega projekta se namenjajo sredstva v višini EUR Ureditev kulturnega parka HRUŠICA. Sredstva v višini EUR se namenjajo za ureditev okolice in obnovo zidu Lanišče Energetska sanacija stavb (šola in vrtec). Zaradi neuspešne prijave na prvi rok za pridobitev sredstev javnega razpisa za energetsko sanacijo stavb v lasti občine se sredstva zmanjšujejo za EUR. Na navedeni postavki ostajajo sredstva v višini EUR, ki so namenjena za ponovno prijavo na podobne razpise. Prav tako so predvidena sredstva za obnovo v NRP ju za leti 2014 in Izgradnja športnega igrišča v Hotedršici. Sredstva se zmanjšujejo za EUR. Sredstva v višini EUR se tako namenijo za izdelavo potrebne projektne in investicijske dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potrebno za Stran 5 od 26

7 navedeni poseg, vendar le, če bo na razpolago ustrezno zemljišče. Za navedeni investicijski projekt namreč obstaja nerešeno vprašanje zemljišča. Sredstva so v NRP- ju predvidena v letu Obnova šol POŠ LAZE. Sredstva v višini EUR so namenja za obnovo vrat Urejanje in čiščenje javnih površin. V predlagani proračun se predlaga nova proračunska postavka v višini EUR. Komunalno podjetje Logatec bo v letu 2013 prevzelo delo, ki so ga do sedaj opravljali javni delavci (praznjenje košev za smeti v centru Logatca, košenje in zalivanje zelenic ) Poraba požarne takse. Sredstva se povečujejo za EUR, kar znaša skupno EUR. Ob koncu leta 2012 je Občina prejela več namenskih sredstev iz naslova požarne takse, kot je bilo to predvideno. Teh gasilska društva, v letu 2012 niso porabila, zato se jim v letu 2013 omogoči nakup osnovnih sredstev Promocijske prireditve Gregorjev sejem. Sredstva se povečujejo za EUR. Občinska uprava je skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec pripravila stroškovnik porabe sredstev za izvedbo prireditve Gregorjev sejem. Sredstva, v višini EUR, se nameni za tisk zgibank, objavo vabila, varovanje prireditve, plačilo prispevka SAZAS, pogostitev nastopajočih, organizacijo predavanj v sklopu prireditve, najem WC kabin, ozvočenje, zagotavljanje nujne medicinske pomoči, oglaševanje v časopisih, plačilo glasbenega izvajalca Sofinanciranje programa turističnih društev. V predlogu proračuna je prišlo do napake pri kontu in znesku. Tako se popravlja znesek, ki je enak sofinanciranju turizma v Logatcu v letu 2012, in sicer EUR, popravlja pa se tudi konto, in sicer iz 4029 na 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam Ustanovitev in sofinanciranje Turistično informacijskega centra TIC. V proračun se dodaja nova postavka v višini EUR. Za uspešnejši razvoj, organizacijo in promocijo turističnih dejavnosti bi bilo v Logatcu smiselno ustanoviti Turistično informacijski center (TIC), ki bi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04, 57/12) opravljal naslednje dejavnosti: Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, organizacijo in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. Pravna organiziranost TIC-a je lahko različna (društvo, zavod, del občinske uprave, podeljena koncesija), ki pa bi jo bilo potrebno prilagoditi potrebam, obsegu in finančnim virom občine. V Stran 6 od 26

8 letu 2012 je Turistično društvo Logatec že pridobili del evropskih sredstev za ustanovitev TIC- a, delno ga je že sofinancirala tudi Občina Logatec Sofinanciranje projekta Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe program LEADER. Sredstva se zmanjšujejo za EUR. V letu 2013 je predvideno plačilo prispevka za vključitev v programe LEADER v višini EUR, EUR je namenjenih za dokončanje parka pri Mercatorju, izdelavo in postavitev označevalne table in prenovo spletne strani občine Logatec Projekti na področju kulture s področja založništva. Sredstva, v višini EUR, so namenjena za razpis za kulturne projekte s področja založništva. Glede na predlagani pravilnik za kulturo, ki predvideva navedeno postavko je potrebno zagotoviti tudi ta sredstva Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec. Sredstva se zmanjšujejo iz EUR na EUR , in nadstandardni program v OŠ 8 TALCEV, OŠ TABOR in OŠ ROVTE. Sredstva se povečujejo za plačilo prevozov otrok pri izvajanju obveznega plavalnega opismenjevanja v letu Ker v Občini Logatec bazen v GRC Zapolje ne obratuje več, so šole primorane izvesti obvezno plavalno opismenjevanje v drugih občinah, kar poveča stroške prevoza na posameznega otroka, ki pa so zelo visoki. Sredstva se tako povečujejo OŠ TALCEV za EUR, OŠ TABOR za EUR in OŠ ROVTE za EUR Preventivni in drugi socialni programi. Sredstva se prenašajo na novo proračunsko postavko, ostaja pa EUR za plačilo izvajalcu brezplačne pravne pomoči, ki jo nudi občina svojim občanom in izvedbi predavanjam, ki bodo organizirana v sklopu vrtcev ali šol Sofinanciranje programov za starejše. Sredstva, v višini EUR, se namenja organizacijam, ki delujejo na področju izboljšanja kvalitete starejših občanov (delavnice, izobraževanje tujih jezikov, računalništvo, plesnih tečajev ). Pripravljen bo pravilnik in merila, ki bosta določala razdelitev sredstev, na podlagi javnega razpisa Sofinanciranje logopeda in terapevta. Sredstva, v višini EUR, se namenjajo pokritju stroškov logopeda v Logatcu. V kolikor bo Zdravstveni dom uspel zaposliti logopeda, vsaj za nekaj ur mesečno, bo občina sofinancirala logopeda za otroke, ki to pomoč potrebujejo Odplačilo obresti likvidnostni kredit. Na podlagi odloga o proračunu ima občina možnost najetja likvidnostni kredit, ki mora biti odplačan v letu V kolikor bo občina potrebovala likvidnostni kredit, ga bo najela. Predvideno plačilo obresti tako znaša EUR. Stran 7 od 26

9 PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO PRORAČUNA: 1. OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Osnovna šola 8 talcev Logatec, predlaga, da se v proračun uvrsti investicija, ki bi zagotovila izgradnjo dodatnih prostorov na terasi (kabineti in specialne učilnice) ter izgradnjo kolesarnice in nadstreška za kontejnerje ter nabavo ustrezne opreme za novo zgrajene prostore. Sredstva v predlaganem proračunu niso zagotovljena, saj je bilo ugotovljeno, da bi bilo smiselno zgraditi in opremiti dodatne prostore v sklopu energetske sanacije stavbe, do katere pa v letu 2013 ne bo prišlo. Šola predlaga tudi financiranje prevoza otrok na plavanje v Ajdovščino. Sredstva, v višini EUR, so v proračunu pri nadstandardnem programu, zagotovljena. 2. KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA KS Hotedršica podaja pripombo na proračun, da je premalo zagotovljenih sredstev za modernizacijo in rekonstrukcijo javnih poti v KS in sicer, da je teh sredstev samo EUR. Prav tako KS navaja, da v proračunu ni oblikovanih sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na cesti G Pri tej postavki proračuna so sredstva predvidena za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) za Ureditev hodnika za pešce v območju naselja Hotedršica, ob glavni cesti G2-102/1033 Godovič-Kalce, od km 4,6 + 60,00 m do km 5,4 + 14,00 m, v dolžini 754 m. Izvedba tega projekta bo vsebovala tudi ureditev para avtobusnega postajališča z prehodom za pešce in razširitev mostu čez Hotenjko. Gre za t.i. drugo fazo obnove hodnika za pešce v območju Hotedršice. Prva faza obnove le-tega je bila izvedena v letu KRAJEVNA SKUPNOST LAZE - JAKOVICA Svet Krajevne skupnosti Laze Jakovica je v svojih pripombah navedel, da je proračunu za obnovo mostu zagotovljenih samo EUR. Predvidena je izvedba pregleda mostne konstrukcije s strani pooblaščene institucije in izdelava elaborata o sanacijskih ukrepih. Ker je most na meji med dvema občinama Logatec-Postojna, je potreben dogovor o sofinanciranju rekonstrukcije mostu. V tem pa je vzrok, da investicija ni bila izvedena že v preteklih letih. Svet KS navaja tudi, da v proračunu ni postavke, ki bi zagotavljala izgradnjo vodne vrtine za vodovod Laze Jakovica. Vodovod za naselje Laze se bo urejal v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice 2. sklop, ki ga vodi občina Postojna. 4. ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB LOGATEC Združenje borcev za vrednote NOB Logatec ugotavlja, da je v proračunu zagotovljenih premalo sredstev za ohranjanje kulturne dediščine. Stran 8 od 26

10 Občina Logatec ima v predlaganem proračunu na proračunski postavki Obnova Varstvo naravne in kulturne dediščine namenjenih EUR za: Obnovo spomenika NOB II. faza (obnova tlaka, drogov, stopnic in zidu): EUR Obnovo kapelice padlim v I. sv. Vojni (restavracija notranjosti freske in ureditev zunanjosti dozidani del za arkadami in pitnikom): EUR Obnovo spomenika NOB v Hotedršici (obnova dotrajanih delov in zaščita spomenika): EUR 5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO LOGATEC SLS Slovenska ljudska stranka predlaga na prihodkovni strani: PRODAJA ZEMLJIŠČ uskladitev z Načrtom prodaje Kot je že navedeno tudi v načrtu prodaje so v njem zajeta vsa možna zemljišča, ki jih ima občina v lasti in jih je možno prodati. Glede na gospodarske razmere se je zelo težko opredeliti točno, kaj bo občini uspelo prodati. Tako ostajajo v načrtu vse navedene parcele. SREDSTVA ZA ZAPIRANJE DEPONIJE preveč oblikovanih sredstev Kot je bilo že navedeno v predstavitvi proračuna so sredstva prikazana tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Sredstva so namenjena za nakazilo na posebni račun finančnega jamstva, ki ga je morala občina odpreti pri Upravi za javna plačila in bodo služila za garancijo za podaljšanje obratovanja deponije. PRIHODKI PRIDOBLJENI IZ SREDSTEV EVROPSKIH INŠTITUCIJ previsoko planirana sredstva Sredstva so oblikovana na podlagi podpisanih sofinancerskih pogodb in po predvideni dinamiki. Zmanjšala so se sredstva iz naslova predvidenih sredstev za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture Spodnji Log v Hotedršici in za energetsko sanacijo stavb zaradi neodobrenih sredstev. SLS Slovenska ljudska stranka predlaga na odhodkovni strani: OBNOVA TOVARNIŠKE CESTE zmanjšanje sredstev na EUR. Sredstva so se v predlaganem proračunu zmanjšala le toliko, kolikor so prenesena v naslednje proračunsko leto 2014 v Načrtu razvojnih programov. Projekt Obnova Tovarniške ceste zajema ureditev Tovarniške ceste od obstoječega križišča z državno regionalno cesto R2-409/odsek št. 0302,0301, ki predstavlja začetek obdelave, konec obdelave pa je predviden pri železniški postaji, z možnostjo krožnega obračanja vozil. Obravnavani odsek predstavlja lokalno cesto. Prometna obremenitev je značilna za mestno napajalno cesto. Križanje z državno cesto bo preurejeno skladno z načrtom, ki ga je naročila DRSC. Na območju obdelave so delno urejene površine za pešce, prav tako cestna razsvetljava. Dolžina odseka je cca. 580 m. Na navedenem območju obdelave se bo z izvedbo investicije obnovilo vozlišče v širini 6,00 m s potrebnimi razširitvami. Uredile se bodo površine za pešce, delno za kolesarje s kolesarsko stezo, prav tako cestna razsvetljava, odvajanje utrjenih površin, delna obnovitev vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije. Izvedena bo tudi prestavitev oz. zaščita TK vodov. Na novo pa se bodo uredile lokacije za zabojnike za odpadke. Stran 9 od 26

11 KOMUNALNO CESTNA INFRASTRUKTURA V OC povečanje sredstev za EUR. Sredstva so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste med obema conama. Ostajajo v enaki višini, kot so bila predlagana. Trenutno se dokupujejo zemljišča, ki so potrebna za izgradnjo ceste, nato se bodo pričeli postopki za izgradnjo ceste. UREDITEV PARKIRIŠČ V CENTRU LOGATCU predlog je, da se sredstev ne nameni za ureditev parkirišč, ampak se jih nameni za izvedbo projektov športni center Sekirica. Sredstva so namenjena odkupu zemljišč za zgradbo Tržaška 13 in 15. V proračunu je dodana tudi postavka za izdelavo projektov za športni center Sekirica. IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V HOTEDRŠICI predlog zmanjšanja sredstev na EUR. Sredstva so se na navedeni proračunski postavki zmanjšala na EUR. Ostala sredstva so se prenesla v leto 2014, in sicer v višini EUR. Sredstva v višini EUR se tako nameni za izdelavo potrebne projektne in investicijske dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je za navedeni poseg potrebno, vendar le, če bo na razpolago ustrezno zemljišče, saj za navedeni investicijski projekt še ni ustrezno rešeno vprašanje zemljišča. REKONSTRUKCIJA IN POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI VAKUMMSKEGA SISTEMA KANALIZACIJA ZAPOLJE predlog je, da se ne namenijo sredstva za navedeni projekt. Sredstva ostajajo na postavki za namen, za katerega je bilo zapisano v samem predlogu proračuna vzdrževanje in kontroliranje sistema. OBNOVA VODOVODA V LOGATCU predlog povečanje postavke na EUR. Sredstva ostajajo v nespremenjeni višini EUR in so namenjena za obnovo vodovoda, kjer bi se pokazala potreba po obnovah. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V KS TABOR predlog je, da se temu ne nameni nič sredstev, pač pa se jih nameni obnovi cest Sredstva ostajajo v nespremenjeni višini in so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo hodnika za pešce na Gorenjski cesti, prehod Tabor in križišče na Kalcah. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NARODNI DOM predlog je zmanjšanje sredstev na EUR Sredstva na postavki za Narodni dom so namenjena v največjem deležu za izdelavo projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost izdelane celotne projektne dokumentacije, in sicer za izdelavo idejne zasnove (IDZ), idejnega projekta (IP), projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), ki je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo (PZI), ki je podlaga za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje (IDZ, IP, PGD, PZI) je v višini EUR. Pred tem je potrebno oblikovati ustrezno projektno nalogo, ki bo podlaga za pridobitev izvajalca priprave celotne navedene projektne dokumentacije. Sredstva ostanejo v nespremenjeni višini. Stran 10 od 26

12 OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE IN PRIZNANJA predlog je zmanjšanje sredstev na EUR, ostala sredstva se nameni za oživitev bazena. Sredstva ostanejo v nespremenjeni višini. V predlogu proračuna so navedene prireditve, katerim so namenjena ta sredstva. Dejstvo je, da je velika gospodarska kriza in, da si ljudje ne morejo privoščiti niti osnovnih dobrin za preživetje in osnovnih potrebščin prav tako pa si občani ne morejo privoščiti ogleda kulturnih, športnih, glasbenih prireditev, privoščiti obiska prireditev v drugih krajih izven občine Logatec, zato se s sredstvi občinskega proračuna omogoča izvedbo prireditev, ki jih lahko obiščejo prav vsi občani Logatca, se družijo z drugimi občani, izmenjajo besedo in se poveselijo ob zaključku leta. SOFINANCIRANJE PROGRAMA TD V OBČINI LOGATEC povečanje postavke na EUR Kot je navedeno pri predlogih Občinske uprave je prišlo do napake pri pripravi proračuna. Sredstva, v višini EUR, so namenjena turističnim društvom in ostajajo v nespremenjeni višini. V predlaganem proračunu se sredstva ne povečujejo pri športu, kulturi, mladih, prav tako ostajajo na področju turizma v nespremenjeni višini. OBNOVA IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE predlog zmanjšanja sredstev na EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturne dediščine v višini EUR, sredstva v višini EUR so namenjena za: Obnovo spomenika NOB II. faza (obnova tlaka, drogov, stopnic in zidu): EUR; Obnovo kapelice padlim v I. sv. Vojni (restavracija notranjosti freske in ureditev zunanjosti dozidani del za arkadami in pitnikom): EUR; Obnovo spomenika NOB v Hotedršici (obnova dotrajanih delov in zaščita spomenika): EUR Sredstva ostajajo v predlaganem proračunu v enaki višini. ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADE predlagajo, da se zavod ne ustanovi in, da se sredstva nameni za podporo mladim, športu in kulturi. 6. VRTEC KURIRČEK LOGATEC Vrtec predlaga zmanjšanje sredstev za EUR na proračunski postavki Razlika v ceni programa, in sicer zaradi spremembe glede odpiranja oddelkov. Oddelki bodo odprti kasneje, kot je bilo prvotno predvideno. Prav tako vrtec predlaga povečanje sredstev za EUR na proračunski postavki Sofinanciranje drugih programov, zaradi vedno večjih težav pri plačilu staršev za plačilo vrtca, tako bi staršem omogočili plačilo nadstandardnega programa v okviru planiranih dejavnosti. Obema predlogoma je bilo ugodeno. Stran 11 od 26

13 SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani proračun za leto 2013 izkazuje prihodke v višini EUR, odhodke v višini EUR, kar predstavlja proračunski primanjkljaj v višini EUR, primarni primanjkljaj v višini EUR, tekoči presežek v višini EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na računu v višini EUR, ki pa se bo pokrivala iz predvidenega ostanka sredstev na računu ob koncu leta Predlog 2013 Sprememba predloga 2013 Razlika Skupaj prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki Skupaj Odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Pri realizaciji investicij bodo imele prednost investicije, pri katerih je predvideno sofinanciranje: Izvedba projekta Čista Ljubljanica Vrtec Rovte Križišče (Tržaška Tovarniška Rovtarska) Igrišče ob OŠ Tabor Stran 12 od 26

14 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 10/ uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davek na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Stran 13 od 26

15 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERJI Subvencije Transferji posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERJI Investicijski transferi Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - Stran 14 od 26

16 C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013 VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje - VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) - 55 ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga - IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) - XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) OCENA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU konec leta Splošni sklad za drugo stanje Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007, 9/2011, 83/2012), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU, f) prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture, g) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, h) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen. Stran 15 od 26

17 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar junij 2013 in konec leta 2013 z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Proračunski skladi so: a) račun proračunske rezerve b) račun stanovanjskega sklada 8. člen (proračunski skladi) Stran 16 od 26

18 c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini ,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad EUR odloča občinski svet na predlog župana. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višini EUR za posameznega dolžnika. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do , o zadolžitvi odloča župan. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo le na podlagi soglasja ustanovitelja. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2014) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2013 dalje. Številka: / Kraj, datum: Logatec, OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 17 od 26

19 I. SPLOŠNI DEL Stran 18 od 26

20 PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,57 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,34 70 DAVČNI PRIHODKI , Davki na dohodek in dobiček , Dohodnina , Davki na premoženje , Davki na nepremičnine , Davki na premičnine 1.300, Davki na dediščine in darila , Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , Domači davki na blago in storitve , Davki na posebne storitve 5.000, Drugi davki na uporabo blaga in storitev ,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI , Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Prihodki od obresti 8.977, Prihodki od premoženja , Takse in pristojbine , Upravne takse in pristojbine , Globe in druge denarne kazni , Globe in druge denarne kazni , Prihodki od prodaje blaga in storitev , Prihodki od prodaje blaga in storitev , Drugi nedavčni prihodki , Drugi nedavčni prihodki ,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI , Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI , Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega proračuna , Prejeta sredstva iz javnih skladov , Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij , , ,95 Stran 1 od 6

21 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,57 40 TEKOČI ODHODKI , Plače in drugi izdatki zaposlenim , Plače in dodatki , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Sredstva za nadurno delo 3.500, Drugi izdatki zaposlenim 4.050, Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje 495, Prispevek za starševsko varstvo 793, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ,00 ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja 3.240, Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , , Plačila domačih obresti 4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 409 Rezerve , Splošna proračunska rezervacija , Proračunska rezerva ,00 41 TEKOČI TRANSFERI , Subvencije , Subvencije javnim podjetjem , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Transferi posameznikom in gospodinjstvom , Družinski prejemki in starševska nadomestila , Drugi transferi posameznikom , Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Drugi tekoči domači transferi , Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , Tekoči transferi v javne sklade , Tekoči transferi v javne zavode , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski ,00 uporabniki Stran 2 od 6

22 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO INVESTICIJSKI ODHODKI , Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme , Nakup drugih osnovnih sredstev 3.700, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Nakup nematerialnega premoženja , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,00 investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso ,00 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Investicijski transferi javnim zavodom ,00 Stran 3 od 6

23 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) , ,00 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) ,84 Stran 4 od 6

24 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 Stran 5 od 6

25 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 PRORAČUN ZA LETO 2013 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) 0,00 50 ZADOLŽEVANJE 0, Domače zadolževanje 0, Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,00 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,00 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) ,00 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA ,00 Stran 6 od 6

26 II. POSEBNI DEL Stran 19 od 26

27 PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO OBČINSKI SVET ,00 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Financiranje političnih strank in svetniških skupin 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja Financiranje svetniških klubov Predvajanje občinskih sej širši javnosti 4020 Pisarniški in splošni material in storitve , , , , , , , , ,00 820,00 240,00 120,00 460, , ,00 Stran 1 od 30

28 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO NADZORNI ODBOR 8.450,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora Materialni stroški nadzornega odbora Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 8.450, , ,00 450,00 450, , ,00 Stran 2 od 30

29 A. Bilanca odhodkov ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO ŽUPAN ,00 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem Dejavnost župana in podžupanov Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan 4000 Plače in dodatki 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan Stroški reprezentance 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Pokroviteljstva župana in podžupana 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/ja 4000 Plače in dodatki 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , , , , ,00 830, , ,00 30,00 48,00 350, , , , , , ,00 938, , ,00 24,00 36,00 350,00 Stran 3 od 30

30 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 PRORAČUN ZA LETO OBČINSKA UPRAVA ,37 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Članarine v organih lokalne samouprave v državi , , , , , Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju 4000 Plače in dodatki 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Materialni stroški delovanja občinske uprave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr Nakup opreme Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr Nakup opreme Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS 4025 Tekoče vzdrževanje , , , , , , , , , ,00 360,00 610, , , , , ,00 50,00 50,00 540, , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , ,00 500,00 500, , , , , ,00 Stran 4 od 30

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

II

II ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 671-1/2015-2 Datum: 12.01.2015 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več