(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1"

Transkripcija

1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah 2 A. 2. Finančna sredstva, namenjena trgovanju 3 A. 3. Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi 4 A. 4. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 5 A. 7. Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju 6 Del A. 5. (brez vpoglednih vlog pri bankah) Krediti - dolžniški vrednostni papirji - krediti bankam - krediti strankam, ki niso banke - druga finančna sredstva 7 A. 6. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 8 A. 8. Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem 9 A. 16. Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslov. 10 A. 10. Opredmetena osnovna sredstva 11 A. 11. Naložbene nepremičnine 12 A. 12. Neopredmetena sredstva 13 A. 13. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 14 A. 14. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb - terjatve za davek - odložene terjatve za davek 15 A. 15. Druga sredstva 16 SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15) 17 P. 2. Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 18 P. 3. Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi 19 P. 6. Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju 20 P. 1, P. 4. in P. 5. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti - vloge bank in centralnih bank - vloge strank, ki niso banke - krediti bank in centralnih bank - krediti strank, ki niso banke - dolžniški vrednostni papirji - podrejene obveznosti - druge finančne obveznosti 21 P. 7. Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem 22 P. 12. Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 23 P. 9. Rezervacije 24 P. 10. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb - obveznosti za davek - odložene obveznosti za davek 25 P. 11. Druge obveznosti 26 SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 25) 27 P. 13. Osnovni kapital 28 P. 14. Kapitalske rezerve 29 P. 15. Drugi izdani kapitalski instrumenti 30 P. 16. Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 31 Del P. 17. Rezerve iz dobička 32 P. 18. Lastni deleži 33 Del P. 17. in P. 19. Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 34 SKUPAJ KAPITAL (od 27 do 33) 35 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (26+34)

2 pravna oseba KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah 2 Finančna sredstva, namenjena trgovanju 3 Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi 4 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 5 Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju 6 Krediti - dolžniški vrednostni papirji - krediti bankam - krediti strankam, ki niso banke - druga finančna sredstva 7 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 8 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem 9 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslov. 10 Opredmetena osnovna sredstva 11 Naložbene nepremičnine 12 Neopredmetena sredstva 13 Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi 14 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb - terjatve za davek - odložene terjatve za davek 15 Druga sredstva 16 SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15) 17 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 18 Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi 19 Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju 20 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti - vloge bank in centralnih bank - vloge strank, ki niso banke - krediti bank in centralnih bank - krediti strank, ki niso banke - dolžniški vrednostni papirji - podrejene obveznosti - druge finančne obveznosti 21 Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem 22 Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 23 Rezervacije 24 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb - obveznosti za davek - odložene obveznosti za davek 25 Druge obveznosti 26 SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 25) 27 Osnovni kapital 28 Kapitalske rezerve 29 Drugi izdani kapitalski instrumenti 30 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 31 Rezerve iz dobička 32 Lastni deleži Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo 33 poslovnega leta) 34 KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE (od 27 do 33) 35 Kapital manjšinskih lastnikov 36 SKUPAJ KAPITAL (34+35) 37 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (26+36)

3 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE od do Zap. štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA PO OBDAVČITVI 2 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4) POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI 3 IZID ( ) 3.1 Dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 3.2 Dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi Aktuarski dobički/izgube v zvezi z pokojninskimi načrti z določenimi 3.3 zaslužki Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za 3.4 odtujitev v posesti za prodajo Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih 3.5 družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo 3.6 prerazvrščene v poslovni izid POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V 4 POSLOVNI IZID ( ) Dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del 4.1 varovanja) ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Prenos dobičkov/izgub h knjigovodski vrednosti varovanih postavk Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 4.2 ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za 4.3 odtujitev v posesti za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih 4.4 družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje 4.5 prerazvrstijo v poslovni izid 5 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA PO OBDAVČITVI (1 + 2)

4 Zap. štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE od do ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA PO OBDAVČITVI 2 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3 + 4) POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI 3 IZID ( ) 3.1 Dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 3.2 Dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi Aktuarski dobički/izgube v zvezi z pokojninskimi načrti z določenimi 3.3 zaslužki Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za 3.4 odtujitev v posesti za prodajo Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih 3.5 družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo 3.6 prerazvrščene v poslovni izid POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZPOREDIJO V 4 POSLOVNI IZID ( ) Dobički/izgube v zvezi z varovanjem neto naložb v kapital družb v tujini 4.1 (uspešni del varovanja) ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve 4.2 Dobički/izgube v zvezi s pretvorbo v tujo valuto ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del 4.3 varovanja) ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Prenos dobičkov/izgub h knjigovodski vrednosti varovanih postavk Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 4.4 ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za 4.5 odtujitev v posesti za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih 4.6 družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje 4.7 prerazvrstijo v poslovni izid VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA PO 5 OBDAVČITVI (1 + 2) a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov

5 IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE od do (po neposredni metodi oziroma različici I.) Oznaka POSLOVNEGA PREJŠNJEGA A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Prejete obresti Plačane obresti Prejete dividende Prejete provizije Plačane provizije Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi Čisti dobički/izgube iz trgovanja Plačila zaposlencem in dobaviteljem Drugi prejemki Drugi izdatki Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratk. sredstev v posesti za prodajo Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti vezanih na nekratk. sredstva v posesti za prodajo Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti č) Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c) d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb e) Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d)

6 Oznaka POSLOVNEGA PREJŠNJEGA B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev Prejemki pri prodaji naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Drugi prejemki iz naložbenja b) Izdatki pri naložbenju (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb) (Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) (Drugi izdatki pri naložbenju) c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a-b) C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov Prejemki od prodaje lastnih delnic Prejemki iz prodaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb, ki jih banka še obvladuje Drugi prejemki, povezani s financiranjem b) Izdatki pri financiranju (Plačane dividende) (Odplačila podrejenih obveznosti) (Izplačila za nakup lastnih delnic) (Izplačila za dokup delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb) (Druga izplačila, povezani s financiranjem) c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F)

7 IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE od do (po posredni metodi oziroma različici II.) Oznaka POSLOVNEGA PREJŠNJEGA A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo Amortizacija Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Oslabitve/(odprava oslabitve) kreditov Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih sredstev in drugih sredstev Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe (Slabo ime) Pripadajoči (dobički)/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik Čisti (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Čisti (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Čisti (dobički)/izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja Drugi (dobički)/izgube iz financiranja Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni vrednosti in so sestavni del denarnih ustreznikov Čisti nerealizirani (dobički)/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti, vezanih na nekratk. sredstva v posesti za prodajo Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti č) Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c) d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb e) Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d)

8 Oznaka POSLOVNEGA PREJŠNJEGA B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev Prejemki pri prodaji naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Drugi prejemki iz naložbenja b) Izdatki pri naložbenju (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb) (Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) (Drugi izdatki pri naložbenju) c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a-b) C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov Prejemki od prodaje lastnih delnic Prejemki iz prodaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb, ki jih banka še obvladuje Drugi prejemki, povezani s financiranjem b) Izdatki pri financiranju (Plačane dividende) Odplačila podrejenih obveznosti) (Izplačila za nakup lastnih delnic) (Izplačila za dokup delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb) (Druga izplačila, povezani s financiranjem) c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F)

9 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od do Zadržani Lastni Drugi Akumulirani dobiček/izguba deleži Ozn. Osnovni Kapitalske izdani drugi Rezerve iz (vključno s čistim (odbitna Skupaj post. kapital rezerve kapitalski vseobsegajoči dobička dobičkom/izgubo postavka kapital instrumenti donos* poslovnega leta) kapitala) (od 3 do 9) ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (pred prilagoditvijo) 2 Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3) 5 Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 6 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 7 Vračilo kapitala 8 Čisti nakup/prodaja lastnih delnic 9 Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic 10 Izplačilo (obračun) dividend 11 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 12 Poravnava izgube prejšnjih let 13 Drugo** 14 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( ) 15 BILANČNI DOBIČEK POSLOVNEGA * Banka lahko stolpec 6 "Akumulirani drugi vseobsegajoči donos" razširi po posameznih vrstah glede na postavke izkaza finančnega položaja, na katere se nanaša (npr. finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, varovanje bodočih denarnih tokov, opredmetena osnovna sredstva). ** Pojasniti

10 KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od do Zadržani Kapital Akumulirani dobiček/izguba Lastni lastnikov Kapital Ozn. Osnovni Kapitalske Drugi izdani drugi Rezerve iz (vključno s čistim deleži obvladujoče manjšinskih Skupaj post. kapital rezerve kapitalski vseobsegajoči dobička dobičkom/izgubo (odbitna banke lastnikov kapital instrumenti donos* poslovnega leta) postavka (od 3 do 9) ( ) ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (pred prilagoditvijo) 2 Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3) 5 Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 6 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 7 Vračilo kapitala 8 Čisti nakup/prodaja lastnih delnic 9 Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic 10 Izplačilo (obračun) dividend 11 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 12 Poravnava izgube prejšnjih let 13 Drugo** 14 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( ) * Banka lahko stolpec 6 "Akumulirani drugi vseobsegajoči donos" razširi po posameznih vrstah glede na postavke izkaza finančnega položaja, na katere se nanaša (npr. finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, varovanje bodočih denarnih tokov, opredmetena osnovna sredstva). ** Pojasniti

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

LP IFRS 2008_v25.doc

LP IFRS 2008_v25.doc LETNO POROČILO 2008 Kazalo 1 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 5 1.1 BILANCA STANJA... 5 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA... 6 1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA... 7 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV... 8 2 SPLOŠNE INFORMACIJE... 9 3

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec 2010 1 Vsebina stran 1 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ------------------------------------------------------ 3 1.1 KONSOLIDIRAN IZKAZ

Prikaži več

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLINOTEST... 6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE MLINOTEST NA DAN 30.06.2016... 7 POSLOVANJE V LETU

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

(Microsoft Word - POSLOVNO PORO\310ILO 2007 PO MSRP - 1-z naslovnico ZA ZUNANJE\205)

(Microsoft Word - POSLOVNO PORO\310ILO 2007 PO MSRP - 1-z naslovnico ZA ZUNANJE\205) POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 Maribor, marec 2008 VSEBINA 1. POUDARKI IZ POSLOVANJA 2 2. PREDSTAVITEV KBM-LEASING d.o.o. 3 3. NAGOVOR DIREKTORJA DRUŽBE 4 POSLOVNO POROČILO 5 4. DEJAVNOST DRUŽBE 6 5. ZAPOSLENI

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU generali.si Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana Vanja Hrovat predsednica uprave Mitja Feri član uprave 2 Kazalo

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

TRIGLAV,

TRIGLAV, KAZALO 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 3 1.1. ORGANIZIRANOST TRIGLAV, ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.D.... 4 1.2. KADRI... 5 1.3. ORGANI UPRAVLJANJA... 5 1.4. DELNIŠKI KAPITAL IN DELNIČARJI... 6 2. SPLOŠNO GOSPODARSKO

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Konsolidirano letno poroĊilo

Konsolidirano letno poroĊilo Skupinsko letno poročilo, d.d., Ljubljana za leto 2017 Ljubljana, april 2018 1 KAZALO 1. POSLOVNO POROČILO...3 1.1. PREDSTAVITEV PODJETIJ V SKUPINI...4 1.1.1. Obvladujoča druţba...4 1.1.2. Odvisna podjetja...5

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

1

1 LETNO POROČILO 2011 Snežnik Sinpo, d. o. o. Ferdinand MIKLIČ, univ. dipl. inž. rač. Direktor družbe Snežnik Sinpo, d. o. o. Mag. Andrej PAGON, predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d. KAZALO 1.

Prikaži več