Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks"

Transkripcija

1 Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks, mag. Povzetek je objavljen na spletni strani Celje, november 2018

2 KAZALO VSEBINE 1 UVOD Odzivnost in povprečna ocena študentov na reševanje anket ANKETA O VSEBINI IN ORGANIZACIJI PREDMETOV TER PEGOŠKEM DELU IZVAJALCEV Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za dodiplomski študij Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju Pogostost obiskovanja predavanj na dodiplomskem študiju Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za podiplomski študij Obremenitev študentov na podiplomskem študiju Pogostost obiskovanja predavanj na podiplomskem študiju ANKETA O ORGANIZACIJI FKPV ANKETA ZA VABLJENA PREVANJA GOSTA IZ PRAKSE ŠTUDENTKA ANKETA O PRAKSI ANKETA O ZADOVOLJSTVU DIPLOMANTOV S ŠTUDIJEM NA FKPV (PO DIPLOMIRANJU) ZAKLJUČEK Predlogi za izboljšave na podlagi ugotovitev iz študentskih anket...12 KAZALO GRAFOV Graf 1: Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti... 3 Graf 2: Obremenitev študentov na podiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti... 4 Graf 3: Povprečne ocene za zadnja tri študijska leta... 6 Graf 4: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje TUR. I pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju... 9 Graf 5: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti TUR. I pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju... 9 Graf 6: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje PIN. I pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju...10 Graf 7: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti PIN. I pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju...10 Graf 8: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje KOM. I pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju...10 Graf 9: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti KOM. I pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju...11 KAZALO TABEL Tabela 1: Odzivnost študentov na reševanje anket in povprečne ocene... 1 Tabela 2: Povprečne ocene po trditvah za zadnja tri študijska leta dodiplomski študij... 3 Tabela 3: Povprečne ocene po trditvah za zadnja tri študijska leta podiplomski študij... 4 Tabela 4: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z organizacijo FKPV... 5 Tabela 7: Vabljena predavanja... 7 Tabela 7: Način izvedbe, odzivnost študentov in povprečne ocene po anketah...12

3 1 UVOD Informacije o kakovostni organizaciji in izvedbi izobraževalnih programov, organizaciji praktičnega izobraževanja in zadovoljstva diplomantov s študijem pridobivamo s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki jih razdelimo študentom vpisanih na vseh lokacijah in programih, ki potekajo v posameznem študijskem letu. Na FKPV smo v študijskem letu 2017/2018 za študente in diplomante izvedli naslednje ankete: 1. Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za dodiplomski študij 2. Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za podiplomski študij 3. Študentska anketa o organizaciji FKPV 4. Študentska anketa o praktičnem usposabljanju (za študente na praksi) 5. Anketa o zadovoljstvu diplomantov s študijem na FKPV takoj po diplomiranju 6. Anketa za vabljena predavanja - gost iz prakse 1.1 Odzivnost in povprečna ocena študentov na reševanje anket V tabeli je prikazala odzivnost študentov pri izpolnjevanju anket in povprečna ocena vseh trditev skupaj, ki je pri vseh anketah višja od 4,0. Pri anketi o praktičnem usposabljanju (za študente na praksi) zaradi oblike vprašanj ni možno izračunati povprečne ocene vseh trditev. ANKETA Tabela 1: Odzivnost študentov na reševanje anket in povprečne ocene Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za dodiplomski študij Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za podiplomski študij Študentska anketa o organizaciji FKPV Študentska anketa o praktičnem usposabljanju (za študente na praksi) Anketa o zadovoljstvu diplomantov s študijem na FKPV takoj po diplomiranju Anketa za vabljena predavanja - gost iz prakse NAČIN anketa (VIS evidenca) anketa (VIS evidenca) anketa (VIS evidenca) anketa (1- ka) anketa (Google) Fizična oblika AKTIVNOST ankete oktoberavgust oktoberavgust Odzivnost % Povprečna ocena Povprečna ocena zadnje izvedbe 27% 4,6 4,4 21% 4,5 4,7 maj in junij 23% 4,4 oktoberseptember oktober, april oktober - junij 100% np np 36% 4,1 63% 4,8 4,6 1 S t r a n

4 2 ANKETA O VSEBINI IN ORGANIZACIJI PREDMETOV TER PEGOŠKEM DELU IZVAJALCEV Uveden je sistem spletnega anketiranja. Anketa se izvaja kot spletna anketa, objavljena je vso študijsko leto in je vezana na prijavo k izpitu. Ko se študent prijavi na določen izpit, se mu v e- indeksu razpiše anketa za predmet, na katerega se prijavlja. Anketa je aktivna 30 dni pred izpitom do dneva izpita. Anketiranci so stopnjo strinjanja s trditvami izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer pomeni 1 najslabšo oceno (popolnoma se ne strinjam) in 5 najboljšo oceno (popolnoma se strinjam) Ankete so bile v š. l. 2017/2018 posredovane študentom na dodiplomskem študiju trinajstič, na podiplomskem pa desetič. Na dodiplomskem študiju smo prejeli 743 anket od skupno 2801 anket, kar pomeni, da je bilo izpolnjenih 27 % vseh anket. Na podiplomskem študiju pa smo prejeli 152 anket od skupno razpisanih 715 anket. Odzivnost je bila 21 %. Povprečna ocena vseh trditev je na dodiplomskem študiju 4,6, na podiplomskem študiju pa 4,5. Pri vseh trditvah je povprečna ocena nad 3,8 in s tem je dosežen cilj KZK. Anketa je vsebovala vprašanja o osmih vidikih vsebine in organizacije predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih trditev: 1. Obseg snovi je ustrezen. 2. Število kontaktnih ur predavanj je bilo ustrezno. 3. Študijska literatura je ustrezna. 4. Zahtevnost predmeta je ustrezna. 5. Vsebina predmeta je zanimiva. 6. Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja. 7. Vaje so dobro usklajene s predavanji. 8. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, ocenjujem kot koristno. Anketirani so pedagoško delo in izvajalce programa ocenjevali tako, da so izrazili svoje (ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami: 1. Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno. 2. Snov je bila podana povezano in razumljivo. 3. Izvajalec je pri študentih vzbudil zanimanje za snov. 4. Izvajalec je bil dobro pripravljen. 5. Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja. 6. Izvajalec ima korekten odnos do študentov. 7. Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, na govorilnih urah ali na drug način. 2 S t r a n

5 2.1 Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za dodiplomski študij Tabela 2: Povprečne ocene po trditvah za zadnja tri študijska leta dodiplomski študij 2015/ / /18 Št. St. dev. Pop. se ne strinjam (1) % odg. Popolnoma se strinjam (5)% odg. Obseg snovi je ustrezen. 4,4 4, ,74 0,3% 62,9% Število kontaktnih ur je ustrezno. 4, ,83 0,1% 56,2% Študijska literatura je ustrezna. 4, ,84 0,7% 60,5% Zahtevnost predmeta je ustrezna. 4,4 4, ,81 1,0% 62,2% Vsebina predmeta je zanimiva. 4,4 4, ,79 0,4% 65,0% Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja. 4,6 4,6 4, ,68 0,9% 77,3% Vaje so dobro usklajene s predavanji. 4,5 4,5 4, ,72 0,6% 72,5% Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, ocenjujem kot koristno. 4,5 4,4 4, ,76 0,6% 68,8% Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno. 4,6 4,6 4, ,77 1,4% 75,2% Snov je bila podana povezano in razumljivo. 4,5 4,5 4, ,80 1,4% 73,0% Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za snov. 4,4 4, ,94 2,1% 67,9% Izvajalec je bil dobro pripravljen. 4,6 4,6 4, ,72 1,1% 78,1% Izvajalec ima veliko strokovnega znanja. 4,7 4,7 4, ,66 1,1% 82,8% Izvajalec ima korekten odnos do študentov. 4,7 4,7 4, ,66 1,2% 81,5% Izvajalec je za študente dosegljiv po e- pošti, govorilnih urah ali na drug način. 4,7 4,6 4, ,57 0,3% 83,0% POVPREČJE vseh trditev 4,5 4,4 4, Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju Iz spodnjega grafa je razvidno število ur, ki so jih študentje potrebovali za samostojno delo po študijskih letih Priprava seminarske naloge: Domače naloge: Priprava na izpit: Individualno raziskovalno delo: Delo v E-učilnici: Druge aktivnosti (strokovne ekskurzije, obiski podjetij...): 2017/ / /16 Graf 1: Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti Pogostost obiskovanja predavanj na dodiplomskem študiju Povprečje ur pogostosti obiskovanja predavanj po študijskih letih: 2017/18 je bila povprečna ocena na podlagi 706 odgovorov 4, /17 je bila povprečna ocena na podlagi 613 odgovorov 4, /16 je bila povprečna ocena na podlagi 558 odgovorov 4,6. 3 S t r a n

6 2.2 Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za podiplomski študij Tabela 3: Povprečne ocene po trditvah za zadnja tri študijska leta podiplomski študij 2015/ / /18 Št. St. dev. Pop. se ne strinjam (1) % odg. Popolnoma se strinjam (5)% odg. Obseg snovi je ustrezen. 4,7 4, ,60 0,0% 61,5% Število kontaktnih ur je ustrezno. 4,1 4,6 4, ,72 0,0% 54,8% Študijska literatura je ustrezna. 4,2 4,5 4, ,98 2,9% 51,0% Zahtevnost predmeta je ustrezna. 4,4 4,6 4, ,85 1,0% 55,8% Vsebina predmeta je zanimiva. 4,7 4, ,76 1,0% 60,6% Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja. 4,4 4,8 4, ,64 0,0% 70,9% Vaje so dobro usklajene s predavanji. 4,7 4, ,85 2,0% 65,7% Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, ocenjujem kot koristno. 4,7 4, ,86 2,9% 55,8% Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno. 4,4 4,8 4, ,89 2,0% 58,9% Snov je bila podana povezano in razumljivo. 4,2 4,8 4, ,93 2,7% 59,3% Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za snov. 4,1 4, ,95 2,0% 55,3% Izvajalec je bil dobro pripravljen. 4,4 4,8 4, ,86 2,0% 62,7% Izvajalec ima veliko strokovnega znanja. 4,7 4,8 4, ,69 0,7% 71,6% Izvajalec ima korekten odnos do študentov. 4,6 4,9 4, ,63 0,0% 71,3% Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način. POVPREČJE vseh trditev 4,4 4,7 4, Obremenitev študentov na podiplomskem študiju 4,5 4,8 4, ,55 0,0% 69,5% Iz spodnjega grafa je razvidno število ur, ki so jih študentje potrebovali za samostojno delo po študijskih letih Priprava seminarske naloge: Domače naloge: Priprava na izpit: Individualno raziskovalno delo: Delo v e-učilnici: Druge aktivnosti (strokovne ekskurzije, obiski podjetij...): 2017/ / /16 Graf 2: Obremenitev študentov na podiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti Pogostost obiskovanja predavanj na podiplomskem študiju Povprečje ur pogostosti obiskovanja predavanj po študijskih letih: 2017/18 je bila povprečna ocena na podlagi 104 odgovorov 4, /17 je bila povprečna ocena na podlagi 91 odgovorov 4, /16 je bila povprečna ocena na podlagi 121 odgovorov 4,6. 4 S t r a n

7 3 ANKETA O ORGANIZACIJI FKPV Anketo o organizaciji FKPV so študentje izpolnjevali preko spletnega vprašalnika po koncu predavanj v š. l. 2017/2018 in je zajemala ocenjevanje: primernosti prostorov za študij, dela referata na enoti študija, zadovoljstva z računalniško opremo na enoti študija, zadovoljstva s spletno stranjo, organizacijo izpitov, zadovoljstva s študijem na FKPV. Na anketo je skupaj odgovorilo 125 študentov, od tega 114 študentov dodiplomskega študija in 11 študentov podiplomskega študija. Svoje (ne)zadovoljstvo so študentje izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer je številčno višja ocena pomenila vsebinsko ugodnejšo oceno. Študentje organizacijo FKPV ocenjujejo relativno dobro (povprečna ocena vseh trditev je 4,4). Tabela 4: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z organizacijo FKPV Sploh se Popolnoma DOD. POD. DOD ne strinjam se strinjam / St. / Sploh Popolnoma štud. štud. in Št. dev. nisem sem 16/17 16/17 POD zadovoljen zadovoljen 17/18 % odg. % odg. Predavalnice so dovolj prostorne. 4,5 4,4 4, ,89 1,6 66,4 Predavalnice so dovolj svetle. 4,6 4,4 4, , ,4 Ozvočenje v predavalnici je primerno. 4,1 4, , ,5 Avdiovizualna oprema je primerna. 4,4 4, ,91 0,8 57,7 Predavanj ne moti hrup iz okolice. 4,4 4,5 4, , ,8 Na moja vprašanja se v referatu odzovejo ažurno. Zadovoljen sem z informiranostjo referata. Pri nastalih težavah mi pomagajo najti rešitev. Gledano v celoti sem z delom referata zadovoljen. 4,6 4,7 4, , ,2 4,5 4,8 4, ,72 0,8 76,7 4,5 4,9 4, , ,9 4,5 4,9 4, ,56 0,0% 79,3 Z dostopom do računalnikov sem zadovoljen. 4,1 4,2 4, ,97 2,9 44,1 Z dostopom do interneta in elektronske pošte sem zadovoljen. 4,0 4,1 4, ,13 4,6 44,4 Z dostopom do revij, člankov in druge literat. v ele. obl. sem zadovoljen. 3,9 4,1 4,1 97 0,97 2,1 41,2 Z vsebino spletne strani sem zadovoljen. S preglednostjo spletne strani sem zadovoljen. Z uporabnostjo spletne strani sem zadovoljen. 4,4 4, , ,8 4,2 4,2 4, ,87 2,4 41,6 4, ,79 0,8 45,6 5 S t r a n

8 3,9 4 4,4 4,7 4,5 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4,8 4,8 4,7 4,6 4,4 4,5 DOD. štud. 16/17 POD. štud. 16/17 DOD in POD 17/18 Št. St. dev. Sploh se ne strinjam / Sploh nisem zadovoljen % odg. Popolnoma se strinjam / Popolnoma sem zadovoljen % odg. Izpitni roki so predpisani dovolj pogosto. 4,2 4,4 4, ,87 0,8 62,1 Predavalnice na izpitu so dovolj prostorne. 4,5 4,5 4, ,79 0,8 60,8 Objava izpitnih rezultatov je ažurna. 4,2 4, , ,8 Gledano v celoti sem z organizacijo izpitov zadovoljen. 4,5 4, , ,6 Kako zadovoljni ste na splošno s študijem na FKPV? 4,4 4, , ,2 POVPREČJE vseh trditev 4,4 15/16-dod. 16/17-dod. 15/16-pod. 16/17-pod. 17/18 P R O S T O R I R E F E R A T R A Č. O P R E M A S P L E T N A S T R A N Graf 3: Povprečne ocene za zadnja tri študijska leta 4 ANKETA ZA VABLJENA PREVANJA GOSTA IZ PRAKSE V študijskem letu 2017/18 smo petič izvajali Anketo za vabljena predavanja gosta iz prakse, s katero želimo izvedeti, kako so študentje zadovoljni z organizacijo in izvedbo vabljenih predavanj. V študijskem letu 2017/18 smo imeli pri različnih predmetih in skupinah 19 vabljenih predavanj gostov iz prakse. Predavatelji so vrnili ankete za 12 vabljenih gostov. Odzivnost je 63 %. Povprečne ocene po študijskih letih: 2017/18: 4,8 2016/17: 4,6 2015/16: 4,7 O R G. I Z P I T O V Z A D O V O L J S T O S Š T U D I J E M 6 S t r a n

9 Tabela 5: Vabljena predavanja PREDMET GOST TEMA OBVLADOVANJE NABAVE RAZVIJANJE POSLOVNIH APLIKACIJ OSNOVE POŽARNE VARNOSTI ZDRAVILIŠKI IN SPA MENEDŽMENT DRŽAVNA UREDITEV IN VARNOSTNA POLITIKA NOVEJŠE MAKROEKONOMS KE TEORIJE POSLOVNO KOMUNICIRANJE MENEDŽMENT PRIREDITEV NOVE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM PROCESU KADRI V TURIZMU mag. Marko Naraločnik Milan Gabor mag. Lucija Jereb mag. Milena Mojzeš red. prof. dr. Andreja Savić prof. dr. Hazbu Skoko Špela Strniša Tušek, Lc. Ps. Sveto Živkovič, mag. Sašo Meško mag. Mirjana Ivanuša Bezjak mag. Boštjan Brglez Jolanda Ivanuša Predstavitev Zavoda RS za blagovne rezerve in njegova vloga pri zagotavljanju varnostnih zalog Kdo in kako nas v resnici heka? Delovanje mehanizma civilne zaščite v EU Vloga zdraviliškega menedžerja v zdraviliškem turizmu Varnostno-poslovni izzivi v globalizaciji Vpliv zaščite intelektualne lastnine na razvoj Obvladovanje čustev pri komuniciranju Organizacija prireditev Droni in primeri uporabe Uporaba blockchain tehnologij v poslovanju ter kriptovalute Vseživljenjski razvoj Sodobni trendi vodenja kadrov v turistični dejavnosti POV. OCENA (ŠT.OD G.) 4,7 (3) 5 (15) 5 (12) 4,7 (15) 3,7 (7) 5 (6) 4,9 (63) 5 (7) 4,8 (12) 4,5 (13) 5 (28) 5 (11) PRIPOR- OČILO PREDMET GOST TEMA DRŽAVNA UREDITEV IN VAR. POLITIKA MENEDŽMENT PRIREDITEV ZDRAVILIŠKI IN SPA MENEDŽMENT OBVLADOVANJE NABAVE UPRAVLJANJE S POTKI IN PROCESI mag. Aleš Kotnik Rene Mlekuž Franc Ravnikar Gregor Rogač Bezgovšek Anja Damjan Vrabl Katarina Gašperlin POVPREČJE vseh skupaj 2017/18 4,8 2016/17 4,6 2015/16 4,7 2014/15 4,7 2013/14 4,8 POV. OCENA (ŠT.OD G.) Obramba in varnost države Ledena fantazija Predstavitev dobrih praks Organizacija prireditev v Cankarjevem domu Trženje slovenskega zdraviliškega turizma preko STO-ja. Nabavna funkcija stroški nabave neposredno vplivajo na dobiček (povezanost in prepletenost nabave in prodaje) Predstavitev dobrih praks PRIPOR- OČILO 7 S t r a n

10 PREDLOGANE TEME ZA BODOČE OSNOVE POŽARNE VARNOSTI Dr. Jug - strokovnjak za požare. Civilna zaščita. Požarna varnost. RAZVIJANJE POSLOVNIH APLIKACIJ Etično hekanje. NOVE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM PROCESU GDPR. Hrematizem. Filip Pesek - FB oglaševanje in prodajne tehnike. Primer priprave blockchain poslovnega načrta. POSLOVNO KOMUNICIRANJE Mediacija. Izogibanje stresu. Čustvena inteligenca. Krizna pogajanja. Kako komunicirati z nadrejenim. Samozavest. Učinkovitost v službi. Odraščanje in konflikti. Povezava med spoloma, kako začeti pozitivno komunikacijo s partnerjem, komu se zaupati pri težavah s partnerjem. Spori med partnerji in kako vzpostaviti več komunikacije med partnerji. Psihologija prodaje. Vodenje sestankov. Reševanje konfliktov. Čustvena inteligenca. Socialni stiki. Čustvena inteligenca. Poslovna pogajanja. Reševanje konfliktov zasebno in poslovno. Kako vzorci iz preteklosti vplivajo na sedanjost. Empatija in kontrola čustev. Delavnice za vodje zaposlenih. Samozavest. Ego stanja. Psihologija v povezavi s poslovnim svetom. Pospeševanje prodaja. Priprava na zaposlitveni razgovor. Spletni marketing in spletna trgovina. Psihologija v poslovnem svetu. Kako nastopiti v konfliktu v turizmu. KADRI V TURIZMU Motivacija. Kariera in cilji. Kako se izogniti službam v strežbi. Odgovornost menedžerjev. Kakovostno življenje. Kako živeti boljše življenje. Kako se odpraviti v tujino (pravna ureditev) in tam uspeti. Motivacija. Samospoštovanje, sreča, motivacija, ciljna usmerjenost. Motivacija, sreča in kompatibilnost. Praktični primeri iz turističnih organizacij. Vodja uspešnega podjetja. Change management. Delo s kadri. Kako do zaposlitve. Team building. Motivacija zaposlenih. Vodenje, kadri, entuziazem. Timsko delo. ZDRAVILIŠKI IN SPA MENEDŽMENT Skrb za zdravje. Kombiniranje študija, dela in aktivnega sloga življenja. Kako biti željena delovna sila. Ravnanje z zaposlenimi. Wellnes - savne, piling, kopeli Osebna rast. Wellneška dejavnost. 8 S t r a n

11 6 ŠTUDENTKA ANKETA O PRAKSI V š. l. 2017/2018 smo na spletni strani fakultete in v e-učilnici objavili ankete za študente, ki so bile v papirni in spletni obliki. Obdelani so samo v celoti izpolnjeni vprašalniki. Študentsko anketo o praksi za program Turizem I je v celoti izpolnilo 27 študentov, za Poslovno informatiko I 2 študenta, za Komercialo I 3 študentje in za program Varnostni menedžment I 2 študenta. Odzivnost je bila 100%. Nekaj povzetih ugotovitev iz anket je prikazano na naslednjih grafikonih. Graf 4: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje TUR. I pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju Graf 5: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti TUR. I pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju 9 S t r a n

12 Graf 6: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje PIN. I pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju Graf 7: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti PIN. I pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju Graf 8: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje KOM. I pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju 10 S t r a n

13 Graf 9: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti KOM. I pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju 7 ANKETA O ZADOVOLJSTVU DIPLOMANTOV S ŠTUDIJEM NA FKPV (PO DIPLOMIRANJU) Na FKPV spremljamo zadovoljstvo diplomantov s študijem na več ravneh. Ena od njih je anketiranje diplomantov takoj po zaključku študija, po podelitvi diplom. V študijskem letu 2017/2018 sta bili izvedeni dve podelitvi (oktobra in aprila), na katerih smo podelili diplome 295 diplomantom (leta 2016/2017 smo imeli dve podelitvi za 344 diplomantov, leta 2015/2016 pa kar štiri podelitve za 667 diplomantov). Vsem letošnjim diplomantom smo po končani podelitvi poslali prošnjo za izpolnitev anonimne ankete. Prejeli smo 106 odgovorov, kar kaže na to, da je bila odzivnost študentov okoli 31 %. Zaposlenih je 86 % diplomantov, največ na področju komerciale, okoli 14 % le-teh na vodilnih delovnih mestih. Največja pričakovanja diplomantov z vpisom na FKPV so bila v možnosti pridobitve novih znanj tako za povezovanje različnih področij, kot tudi za menjavo poklica in s tem boljšo konkurenčnost na trgu dela. Pomembna so bila tudi pričakovanja glede možnosti napredovanja in zaposlitve. Po končanem študiju diplomanti te generacije ocenjujejo, da njihova pričakovanja niso realizirana v takšni meri kot so bila načrtovana, razen pri možnosti pridobitve novih znanj za menjavo poklica. Stališče diplomantov o izvedbi študija in njihovem zadovoljstvu glede predavanj, vaj, prostorskih razmer, študijske literature, zahtevnosti študija, spletne strani je ocenjeno s povprečno oceno 4,45, kar je nekoliko višje kot v preteklih treh študijskih letih ko je bila povprečna ocena 4,22. V odprtih tipih vprašanj je večina študentov izrazila zadovoljstvo iz izvedbo in organizacijo študija ter z delom referata, cenili delo predavateljev, mentorjev. Te informacije bodo v prihodnje pedagoškemu in strokovnemu vodstvu podjetja osnova za sprejem selektivnih ukrepov, ki bo stanje na tem področju izboljšalo. Glede nadaljevanja študija ugotavljamo, da namerava 26 % študentov študij nadaljevati, slaba polovica teh na FKPV, ostali pa bodo izbrali druge fakultete. Dejavniki, ki so jim pomembni pri izbiri študija pa so povezani z dobrim študijskim programom ter kakovostjo pridobljenega znanja in kompetenc. 11 S t r a n

14 9 ZAKLJUČEK Na FKPV smo v študijskem letu 2017/2018 za študente in diplomante izvedli naslednje ankete: 1. Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za dodiplomski študij 2. Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za podiplomski študij 3. Študentska anketa o organizaciji FKPV 4. Študentska anketa o praktičnem usposabljanju (za študente na praksi) 5. Anketa o zadovoljstvu diplomantov s študijem na FKPV takoj po diplomiranju 6. Anketa za vabljena predavanja - gost iz prakse Spodnja tabela za vsako od anket prikazuje odzivnost študentov in povprečno oceno vseh trditev skupaj za zadnji dve leti izvedbe ankete. Povprečna ocena vseh trditev skupaj je pri vseh anketah višja od 4,0. Pri anketi o praktičnem usposabljanju (za študente na praksi) zaradi oblike vprašanj ni možno izračunati povprečne ocene vseh trditev. Pri vseh trditvah je ocena nad 3,8 in s tem je dosežen cilj KZK. ANKETA Tabela 6: Način izvedbe, odzivnost študentov in povprečne ocene po anketah Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za dod. študij Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za pod. študij Študentska anketa o organizaciji FKPV Študentska anketa o praktičnem usposabljanju (za študente na praksi) Anketa o zadovoljstvu diplomantov s študijem na FKPV takoj po diplomiranju Anketa za vabljena predavanja - gost iz prakse NAČIN ka) anketa (Google) Fizična oblika AKTIVNOST ankete oktoberavgust oktoberavgust Odzivnost % Povprečna ocena Povprečna ocena zadnje izvedbe 27% 4,6 4,4 21% 4,5 4,7 maj in junij 23% 4,4 anketa (VIS evidenca) anketa (VIS evidenca) anketa (VIS evidenca) anketa (1- oktoberseptember 100% np np oktober, april 36% 4,1 oktober - junij 63% 4,8 4,6 V tem študijskem letu smo prejeli tudi veliko pisnih komentarjev in predlogov za izboljšave, ki potrjujejo nižje ocene pri določenih trditvah. Komentarje bomo v sklopu Komisije za kakovost pregledali in predlagali, kako bi vodstvo na njih reagiralo. 9.1 Predlogi za izboljšave na podlagi ugotovitev iz študentskih anket Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmetov za dodiplomski in podiplomski študij: Preveriti trditve, kjer je povprečna ocena nižja od 3,8: Zahtevnost predmeta je ustrezna: Organizacija protipožarnih sistemov (3,7; 13 odg.) in DI-Požarna forenzika (3,7; 3 odg.) Vsebina predmeta je zanimiva: Obvladovanje nabave (3,7; 9 odg.) Vaje so dobro usklajene s predavanji: Razvijanje poslovnih aplikacij (3,7; 3 odg.) in Razvoj spletnih aplikacij (3,7; 3 odg.) Študijska literatura je ustrezna: Podatkovne zbirke II (3,3; 3 odg.) in Upravljanje turističnih destinacij (3,3; 3 odg.) Zahtevnost predmeta je ustrezna: Podatkovne zbirke II (3,7; 3 odg.) in Upravljanje turističnih destinacij (3,3; 3 odg.) 12 S t r a n

15 Vaje so dobro usklajene s predavanji: Podatkovne zbirke II (3,7; 3 odg.) in Upravljanje s podatki in procesi (3,5; 2 odg.) Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, ocenjujem kot koristno: Upravljanje turističnih destinacij (3,7; 3 odg.) Študentska anketa o organizaciji FKPV: Dostop do interneta in elektronske pošte: Ljubljana (3,6; 35) in Maribor (3,4; 9) Dostop do revij, člankov in druge literature v elektronski obliki: Maribor (3,7; 10) CE: Poleti so predavalnice vroče, ni zračenja, ropot klime. LJ: Stoli z malimi mizicami so neprimerni. stran: prenova notranjega dela (spletni referat) Predavatelji: pri nekaterih predavateljih se predolgo čaka na rezultate, preveč seminarskih nalog. Izpiti: SMS obvestila o rezultatih, več rokov na lokaciji LJ in MS, če so roki združeni je predavalnica v Lj. neprimerno polna. Študentska anketa o praktičnem usposabljanju (za študente na praksi): Nadaljnje motiviranje mentorjev za sodelovanje s fakulteto; Osebni pristop do mentorjev prakse; Pri načrtovanju pedagoškega dela v prihodnje upoštevati znanja in kompetence, ki jih mentorji prakse omenjajo kot pomanjkljive. Anketa o zadovoljstvu diplomantov s študijem na FKPV takoj po diplomiranju: Strateška in operativna usmeritev v ciljno skupino poslovnih subjektov in bolj neposredno trženje programov FKPV v institucijah. Prenova študijskih programov. Prilagoditev anketnega vprašalnika. Prisotnost mentorjev na podelitvi diplom. Večja strogost predavateljev pri ocenjevanju. 13 S t r a n

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

KJER SE RAZVIJA NAJBOLJŠA PODPORA MENEDŽMENTU KONGRES ADMA maj 2019, GH Bernardin, Portorož

KJER SE RAZVIJA NAJBOLJŠA PODPORA MENEDŽMENTU KONGRES ADMA maj 2019, GH Bernardin, Portorož KJER SE RAZVIJA NAJBOLJŠA PODPORA MENEDŽMENTU KONGRES ADMA 2019 16. 18. maj 2019, GH Bernardin, Portorož www.adma.si/kongres 2 ADMA KONGRES www.adma.si/kongres Kongres ADMA bo od 16. do 18. maja 2019 v

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 Na osnovi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20. člen Navodil o prilagajanju

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2017/2018 Povzetek Direktor Andrej Geršak SP pripravila: Komisija za kakovost doc. dr. Tatjana Kovač Andreja Nareks, mag. Bo

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2017/2018 Povzetek Direktor Andrej Geršak SP pripravila: Komisija za kakovost doc. dr. Tatjana Kovač Andreja Nareks, mag. Bo SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2017/2018 Povzetek Direktor Andrej Geršak SP pripravila: Komisija za kakovost doc. dr. Tatjana Kovač Andreja Nareks, mag. Božena Petrušič mag. Petra Vovk Škerl Charnée Bijön Bonno

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 KLJUČNE UGOTOVITVE Anketa je potekala v obdobju od 13.12.2013 do 30.9.2014. Izvajala se je

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE doc. dr. Špela Pezdevšek Malovrh prof. dr. Lidija Zadnik Stirn prof. dr. Janez Krč VSEBINA Raziskovalni problem UVOD GOSPODARJENJE V ZASEBNIH GOZDOVIH Ni optimalno

Prikaži več

Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz

Novo, certificirano izobraževanje Fit for Export Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoznavanje sebe: na začetku izobraževanja boste najprej

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BUTIČNA SLOVENIJA K A K O B U T I Č N O S T R A Z U M E T R G & A L I S M O P R I P R A V L J E N I N A R E A L I Z A C I J O N A Š E O B L J U B E Z E L E N E B U T I Č N E S L O V E N I J E Miša Novak,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx SPOROČILO ZA JAVNOST Novo mesto, 16. aprila 2018 Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja NEENAKOST V ZDRAVJU V LUČI DOLGOŽIVE DRUŽBE Novo mesto, 16. aprila 2018 - Na Fakulteti za zdravstvene vede

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA: EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA:  EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH Temelji poslovodnega računovodstva(1) Uvod v poslovodno računovodstvo (kontroling) Prof. dr. Simon Čadež simon.cadez@ef.uni-lj.si 2 CILJI PREDMETA Opredeliti vlogo managerjev in poslovodnega računovodstva

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več