Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI"

Transkripcija

1 Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe 3. Ponudbena dokumentacija 4. Vzorec pogodbe 1

2 Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana Številka: 430-9/2018/2 Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Gimnazija Moste, LJUBLJANA (v nadaljevanju naročnik) je na spletni strani in oglasni deski šole objavil obvestilo o javnem naročilu v skladu z načeli, k izhajajo iz drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in naslednji, v nadaljevanju: ZJN-3) za»prilagojeni prevoz težko gibalno oviranih dijakov«, v okviru katerega bo z izbranim izvajalcem te storitve sklenil pogodbo z veljavnostjo obdobja šolskega leta 2018/2019, od do Vabimo vas, da predložite ponudbo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe do do 9.00 ure na sedež naročnika skladno z navodili. Naročnik bo istega dne preveril dopustnost ponudb. Javnega odpiranja ne bo. Kontaktna oseba s strani naročnika: Špela Škof Urh, ravnateljica - E pošta: Špela Škof Urh, ravnateljica 2

3 Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. točka Besede, uporabljene v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralne za moški in ženski spol. Predmet javnega naročila je izbira izvajalca storitev prilagojenega prevoza težko gibalno oviranih dijakov. Javno naročilo se oddaja za šolsko leto 2018/2019, od do Prevozi se opravijo s prilagojenim vozilom. Prilagojeni prevoz se izvaja na relaciji: Dolenja Brezovica 9, Preserje Zaloška 49, Ljubljana in povratno, 18,9 km v eno smer. 2. točka Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt (fizična ali pravna oseba), ki je registriran za dejavnost prevoza in svojo ustreznost izkazuje z naslednjo dokumentacijo: 1. veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza, 2. potrdilom (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno ovirane osebe (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila, 3. potrdilom o tehnični ustreznosti vozila in 4. veljavno registracijo. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Zainteresirani ponudniki smejo zahtevati dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji. Svoja vprašanja morajo postaviti na e- pošto kontaktne osebe naročnika. Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki jih bo prejel do vključno do ure. Odgovore na vprašanja ponudnikov bo naročnik objavil do do Naročnik dodatnih informacij osebno ali po telefonu ne bo nudil. Naročnik ne bo organiziral sestanka s ponudniki. 3. točka Ponudniki oddajo ponudbo v zaprti kuverti na naslov: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49,1000 Ljubljana Na kuverti mora biti vidna oznaka»ne ODPIRAJ- PONUDBA«, z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 3

4 Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. Tehnične specifikacije in pogoji 4. točka I. Prilagojen prevoz pripada dijaku od kraja bivališča dijaka, ki bo natančno sporočen izbranemu izvajalcu, do kraja šolanja in nazaj v skladu s šolskim urnikom in v skladu s prisotnostjo dijaka na šoli. Prevoz pripada dijaku tudi za prevoz izven kraja šolanja v primeru izvajanja šolskih dejavnosti, ki so za dijaka obvezne (obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti, ekskurzije, ) po ceni na kilometer, ki jo poda za dnevni prevoz in dejansko prevoženih kilometrih. Predvideno število prevoženih kilometrov je 37,8 km v obe smeri. Kot relevantno število kilometrov se šteje razdalja, ki je najbolj racionalna oziroma najkrajša. Vrednost prevoženega kilometra ne sme presegati 1,30 EUR/km, in je vezana na sklep ministrstva, pristojnega za izobraževanje. V ponujeni vrednosti prevoženega kilometra morajo biti upoštevani vsi stroški prevoza. Naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov, povezanih s predmetnim javnim naročilom. II. Pri naročniku se začenja pouk zjutraj predvidoma ob 8.00, izjemoma ob 7.10, zaključuje pa večinoma ob Konkretni čas izvedbe se podrobno določi s šolskim urnikom pred začetkom izvajanja prevozov. V primeru organizacijskih sprememb pri naročniku, se ure prevoza ustrezno prilagodijo. Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo po potrebi spremeni ali od izvajalca zahteva, da zagotovi prevoze tudi iz druge lokacije. Dijak ne uporablja vozička, vendar, zaradi gibalne oviranosti, potrebuje ustrezno vozilo za prvoz. III. IV. Izbranemu ponudniku bo plačan prevoz težko gibalno oviranega dijaka na osnovi dejansko opravljenih kilometrov od kraja bivališča do kraja šolanja ter nazaj, v skladu s prisotnostjo dijaka v šoli, po relaciji, ki je določena na osnovi načrtovanja poti po zemljevidu: zemljevid najdi.si. Cena na kilometer ne sme presegati 1,30 EUR, pri čemer cena vsebuje vse stroške prevoza in je vezana na cene ministrstva, pristojnega za izobraževanje. V. 4

5 Pri izvajanju prevozov je potrebno zagotoviti varnost in pomoč dijakov pri vstopu, izstopu iz vozila in med vožnjo. Vozilo je potrebno zaustavljati na varnih mestih za vstop in izstop. Pred šolo voznik preda dijaka stalnemu spremljevalcu. Stalni spremljevalec pospremi dijaka do vozila ob odhodu domov. VI. Pravice prevoznika do povračila potnih stroškov iz drugega naslova (npr. delovnega razmerja pri naročniku) in pravica do plačila prilagojenega voznika dijaka na isti relaciji se izključujeta. VII. Pogodba o izvajanju prilagojenih prevozov se lahko predčasno prekine, delano ali v celoti, če dijak nima več statusa dijaka pri naročniku. VIII. V primeru, da naročnik ugotovi, da izbrani prevoznik ne zagotavlja prevoza z ustreznimi prevoznimi sredstvi, izvajalcu nemudoma odpove pogodbo. Vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi prikrivanja ali podajanja neresničnih podatkov ponudnika oziroma izvajalca, je ponudnik oziroma izvajalec dolžan povrniti v roku 8 dni od dneva prejema poziva naročnika. IX. Ponudnik mora na naročnikov poziv na sedežu naročnika omogočiti predhoden ogled vozila, s katerim namerava opravljati prevoze. V primeru, da vozilo ne ustreza pogojem določenimi s predpisi in opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, se ponudnik izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Ponudnik mora naročniku v času pregleda ponudb omogočiti preverjanje posebnih zahtev tehnične opremljenosti vozil na sedežu naročnika. Ugotavljanje sposobnosti 5. točka I. Ponudbo v okviru predmetnega javnega naročila lahko odda gospodarski subjekt - prevoznik, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza in ki predloži: - ustrezno potrjenje listine o izvajanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza (licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza), - potrdilo (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranega dijaka s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila, - potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavni registraciji. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 1. Poklicna sposobnost: II. 5

6 - Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost. Dokazilo: izpolnjen in žigosan obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) - Ponudnik mora imeti veljavno licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Ur. l. RS, št. 131/06, 65/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12 in 39/13), vozila s katerimi se bodo opravljali prevozi pa morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o motornih vozilih (ZMV, Ur. l. RS, št. 106/10 in 23/15). Ponudnik mora izpolnjevati tudi vse druge pogoje, ki izhajajo iz podzakonskih predpisov in morebitnih drugih aktov s katerimi se urejajo prevozi otrok v cestnem prometu in njihovimi vsakokratnimi spremembami in dopolnitvami. Dokazilo: izpolnjen in žigosan obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) in licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza. III. 2. Tehnična in kadrovska sposobnost - Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi, transportnimi in kadrovskimi kapacitetami, da bo lahko izvedel naročilo skladno z določili razpisne dokumentacije. - Ponudnik mora imeti za izvajanje dejavnosti zagotovljeno vsaj eno prilagojeno vozilo. To vozilo bo moralo biti v terminih za izvrševanje naročila na razpolago za nemoteno izvedbo naročila. - V primeru nezmožnosti prevoza (okvara vozila, odsotnost voznika, ipd.) mora ponudnik izkazati, da je sposoben nemoteno, na lastne stroške zagotoviti ustrezno nadomestno vozilo in/ ali nadomestnega voznika na način, ki ne bo imel vpliva na kakovost opravljene storitve. - Ponudnik na predpisanem obrazcu posreduje podatke o voznikih. Vozniki morajo izpolnjevati vse pogoje za izvajanje prevozov v cestnem prometu. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo prevoze opravljali vozniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in bodo psihofizično sposobni zagotoviti varno in nemoteno izvedbo posameznega prevoza, ter so sposobni zagotoviti ustrezno komunikacijo z mladostniki in imajo primeren odnos do dijaka s posebnimi potrebami. - Vozila za prevoz gibalno oviranega dijaka morajo biti ustrezno tehnično opremljena, kot to izhaja iz zahtev naročnika. Ustreznost vozil bo moral izvajalec zagotavljati vse čas veljavnosti pogodbe in opravljanja storitev. - Ponujena vozila morajo biti tehnično brezhibna, redno servisirana in opremljena z opremo in napravami v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu ter prevoza potnikov v cestnem prometu. - Potniki v vozilu morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani. - Ponudnik mora predložiti potrdilo (homologacijo), da je vozilo primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranih dijakov. Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) s priloženo fotokopijo prometnega dovoljenja vozila, s katerim se bo vršilo prevoze, potrdilo (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb in fotografijo vozila. 6

7 6. točka Merilo za izbor I. Naročnik bo sklenil pogodbo s prevoznikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije podal najugodnejšo ponudbo. Najugodnejši je tisti ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za prevoz dijakov in čigar ponudba cene prevoza na kilometer z DDV je najnižja, ob tem pa se upošteva najbolj racionalna relacija. V primeru enake ponudbe dveh (ali več) ponudb, bo naročnik izvedel pogajanja. Predmet pogajanja bo popust na ponudbeno ceno. II. Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in DDV. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Ponudnik mora v ponudbi in obrazcu predračuna izpolniti vse zahtevane podatke in sicer ceno prevoza na kilometer, ceno prevoza na dan, mesec in šolsko leto, vse brez in z vključenim DDV. Celotna vrednost ponudbe je razvidna iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del ponudbe. III. Naročnik za obračun priznava dejansko prevožene kilometre od prebivališča dijaka do naslova naročnika in nazaj. Naročnik za obračun ne bo priznaval razdalje od bivališča oz. sedeža izvajalca do izhodiščne točke (startne lokacije prevoza). Naročnik bo po potrebi preveril dejansko število kilometrov na posamezni relaciji. V primeru, da naročnik ugotovi, da je izvajalec podal preveliko število prevoženih kilometrov na posamezni relaciji, se takšna kršitev šteje za težjo kršitev pogodbenih obveznosti zaradi katere naročnik lahko odstopi od pogodbe. Mesečna vrednost za fakturiranje na posamezni relaciji se določi glede na število prevoženih kilometrov. Izvajalec bo moral računu priložiti poročilo o izvedbi prevozov (obrazec bo naročnik posredoval izbranemu ponudniku ob sklenitvi pogodbe) iz katerega je razviden datum opravljanja prevoza in število prevoženih kilometrov za vsako izvedbo prevoza. Izpolnjen obrazec bo obvezna priloga računa. Cena v času trajanja javnega naročila je fiksna (šolsko leto 2018/2019). Splošni pogoji 7. točka Ponudba mora biti veljavna do vključno Variantne ponudbe niso dovoljene. 7

8 V primeru, da izbrani ponudnik ne bo podpisal in vrnil pogodbe na naročnikov naslov v roku 3 dni od njenega prejema, se bo štelo, da je odstopil od pogodbe. Špela Škof Urh, ravnateljica 8

9 OBR-1 Ponudnik: Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana PREDRAČUN št. Na podlagi javnega razpisa za storitve prilagojenega prevoza težko gibalno oviranih dijakov se prijavljamo na razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudb. 1. Cena prevoza za kilometer na relaciji: Dolenja Brezovica 9, Preserje Zaloška 49, Ljubljana in povratno (18,9 km), za eno (1) osebo znaša: EUR brez DDV/km EUR z DDV/km 2. Cena prevoza na dan na relaciji: Dolenja Brezovica 9, Preserje - Zaloška 49, Ljubljana in povratno (26 km), za eno (1) osebo znaša (število km v obe smeri x cena/km): EUR brez DDV/km EUR z DDV/km 3. Cena prevoza na mesec na relaciji: Dolenja Brezovica 9, Preserje - Zaloška 49, Ljubljana in povratno, za eno (1) osebo znaša (predvideno 22 dni x dnevna cena): EUR brez DDV/km EUR z DDV/km 4. Cena prevoza na šolsko leto na relaciji: Dolenja Brezovica 9, Preserje - Zaloška 49, Ljubljana in povratno, za eno (1) osebo znaša (predvideno 170 dni pouka x dnevna cena): EUR brez DDV/km EUR z DDV/km 9

10 PODATKI O PONUDNIKU OBR-2 Podatki o gospodarskem subjektu Firma oziroma ime Naslov Zakoniti zastopnik Davčna številka Matična številka Številka telefona Številka faksa Elektronska pošta za obveščanje ponudnika Številka transakcijskega računa Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje Odgovorna oseba za podpis pogodbe Elektronski naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe Datum: Žig in podpis ponudnika 10

11 Ponudnik: OBR-3 Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 1. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravimo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava Št.. B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona pridobili ustrezno dovoljenje št. izdano pri dne in smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v Sodni register oz. vpisa v poslovni register Slovenije. 2. Da imamo kot ponudnik veljavne licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu in da vozila s katerimi se bodo opravljali prevozi izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o motornih vozilih, ter da kot ponudnik izpolnjujemo vse druge pogoje, ki izhajajo iz podzakonskih predpisov in morebitnih drugih aktov s katerimi se urejajo prevozi v cestnem prometu. 3. Da nudimo 30- dnevni plačilni rok. 4. Da razpolagamo z zadostnimi finančnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo storitev prilagojenih prevozov težko gibalno oviranih dijakov. 5. Da razpolagamo s tehnično brezhibnimi vozili, redno servisirano in opremljeno z opremo in napravami v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu ter prevoza potnikov v cestnem prometu. 11

12 6. Da imamo licenco za prevoze v prometu in sklenjeno obvezno dvojno avtomobilsko zavarovanje. 7. Da zagotavljamo nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare vozila oz. odsotnosti voznika. 8. Da vsi vozniki, vključeni v prilagojene prevoze, izpolnjujejo pogoje, ki jih zahtevajo veljavni predpisi. 9. Da bomo prevoze opravljali v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12, 39/13), Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 1/08, 78/08, 1/09) in Pravilnikom o delih in opremi vozil (Ur. l. RS, št. 44/13, 36/14). Kot ponudnik izrecno dovoljujemo naročniku, da lahko pri pristojnih organih pridobi potrdila oziroma preveri resničnost podanih izjav oziroma bomo na zahtevo naročnika nemudoma dali vsa potrdila, soglasja in podatke, da bo naročnik pridobil ustrezne podatke sam. S podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega naročila in opisom storitev in se z njimi v celoti strinjamo, ter jih sprejemamo. Priloge (obvezne): - Licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza, - Kopija prometnega dovoljenja zgoraj navedenega vozila, - Potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težko gibalno oviranega dijaka s priloženo fotografijo vozila. Ta izjava je sestavni del ion priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»prilagojeni prevozi težko gibalno oviranih dijakov«. Datum: Žig in podpis ponudnika 12

13 SEZNAM VOZNIKOV IN VOZIL Z LICENCO OBR-4 Za izvajanje storitev prilagojenih prevozov težje ali težko gibalno oviranih dijakov zagotavljamo: Vrsta vozila- reg. št. vozila: Leto izdelave oz. datum prve registracije: Št. sedežev: Voznik: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Ta izjava je sestavni del ion priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»prilagojeni prevozi težko gibalno oviranih dijakov«. Datum: Žig in podpis ponudnika Opomba: ponudnik predloži toliko izpolnjenih obrazcev, s kolikim številom vozil bo opravljal storitev. 13

14 OBR-5 Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana, matična številka: , davčna številka: SI , ki ga zastopa ravnateljica zavoda Špela Škof Urh, v nadaljevanju: naročnik in ki ga zastopa zastopnik, matična številka:, davčna številka:, v nadaljevanju: izvajalec skleneta LETNO POGODBO O IZVAJANJU PRILAGOJENEGA PREVOZA TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV I. Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za prilagojeni prevoz težko gibalno oviranih dijakov za šolsko leto 2018/2019, od dalje, za dijaka: Prilagojeni prevoz se izvaja na relaciji: Dolenja Brezovica 9, Preserje - Zaloška 49, 1000 Ljubljana in povratno, skupaj v dolžini 37,8 kilometrov. V primeru izvajanja šolskih dejavnosti izven kraja šolanja (obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti, ekskurzije,..) je izvajalec dolžan opravljati tudi te prevoze, po ceni na kilometer, ki je dogovorjena za dnevni prevoz in na podlagi dejansko prevoženih kilometrih. II. Prevoz bo izvajal oz. voznik g., s svojim prevoznim sredstvomkombi znamke, tip:, z registrsko št.:. Vozilo je prilagojeno za prevoz invalidov in opremljeno z vstopno rampo za invalidski voziček. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil varnost in pomoč dijaku ob vstopu, izstopu iz vozila ter med samo vožnjo ter vozilo zaustavljal na varnih mestih primernih za vstop in izstop. III. Urnik prevozov dijakov se prilagaja urniku njenega šolanja. Predvidoma se pričenja pouk ob 8.00, izjemoma ob 7.10, zaključuje pa večinoma ob Naročnik se zavezuje izvajalcu ob podpisu pogodbe izročiti urnik. 14

15 IV. Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da bo naročnik Gimnazija Moste, nakazoval denarna sredstva za opravljene prevoze dijaka, na transakcijski račun izvajalca, odprt pri. V. Dogovorjena cena prevoza med stalnim prebivališčem dijaka Dolenja Brezovica 9, 1352 Presejre in naročnikom Gimnazijo Moste, Zaloška cesta 49, Ljubljana znaša: EUR za kilometer brez DDV in EUR na kilometer z DDV. Cena vsebuje vse stroške prevoza in je vezana na cene ministrstva. Izvajalcu bo prevoz plačan na osnovi dejansko opravljenih kilometrov od kraja bivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj, v skladu s prisotnostjo dijaka v šoli, po relaciji, ki je določena na osnovi načrtovanja poti po zemljevidu: zemljevid najdi.si. Izvajalec mora računu mesečno priložiti poročilo o izvedbi prevozov iz katerega je razviden datum opravljanja prevoza in število prevoženih kilometrov. Izpolnjen obrazec je obvezna priloga računa. Cena v času trajanja te pogodbe je fiksna (šolsko leto 2018/2019). VI. Račun zapade v plačilo v 30 dneh od datuma izstavitve računa, oziroma po nakazilu sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. VII. Ta pogodba je sklenjena za določen čas, za šolsko leto 2018/2019 in sicer od do Naročnik lahko predčasno prekine pogodbo, če dijak nima več statusa dijaka pri naročniku, pogodbo pa nemudoma odpove, v kolikor ugotovi, da izvajalec ne zagotavlja prevoza z ustreznimi prevoznimi sredstvi. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. VIII. Izvajalec se zavezuje, da bo storitve iz te pogodbe opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti prevozov otrok. 15

16 IX. Pogodba začne veljati z dnem podpisa. Odpovedni rok, oziroma odstop od pogodbe je tri (3) mesece po prejemu pisne odpovedi. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. X. Pogodbeni stranki bosta skušali vse nesporazume reševati na miren način. Kadar to ne bo mogoče, se dogovorita, da je za rešitev spora iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani. Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejmeta pogodbenika vsak po 2 izvoda. XI. V Ljubljani, dne: NAROČNIK Gimnazija MOSTE Špela Škof Urh, ravnateljica IZVAJALEC, zastopnik ŽIG 16

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Razpisna dokumentacija VDC 2015

Razpisna dokumentacija  VDC 2015 VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Kidričeva cesta 51 4000 KRANJ RAZPISNA DOKUMENTACIJA za STORITEV PREVOZA UPORABNIKOV Interna oznaka javnega naročila naročnika: JN PR 1/2014 Predmet: Oddaja javnega naročila

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI 5 1225 LUKOVICA Datum: 17. 6. 2019, Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO»PREVOZI

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

P

P HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje objavlja Ver. 02 JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnin 1. PREDMET PRODAJE: Z javno objavo tega povabila prodajalec HSE Energetska

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več