Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_"

Transkripcija

1 V-PV-maj SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. vložka: 1/02828/00, transakcijski račun: SI , BIC-koda: ABANSI2X, davčna številka: , identifikacijska številka za DDV: SI , matična številka: , spletni naslov: naslov e-pošte: Abanka d.d. ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev. Za nadzor v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev v Republiki Sloveniji je pristojna Banka Slovenije. Splošni pogoji so sestavni del pogodbenega razmerja za uporabo poslovne kartice Visa. Za pogodbena razmerja in komunikacijo med banko in uporabnikom se uporablja slovenski jezik, razen če banka in uporabnik pisno ne dogovorita drugače. 2. POMEN IZRAZOV Pogodbeni stranki se dogovorita, da izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo: Banka: Splošni pogoji: Uporabnik: Uporabnik kartice: je Abanka d.d., izdajateljica poslovne kartice Visa; so vsakokrat veljavni splošni pogoji za poslovanje s poslovno kartico Visa, ki so dostopni na spletnem mestu banke na naslovu in v vseh poslovalnicah banke; podjetnik, zasebnik ali pravna oseba, ki uporablja plačilne storitve banke kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje in ki z banko sklene pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa; je fizična oseba, ki jo je uporabnik pooblastil za uporabo poslovne kartice Visa; Osebna številka (PIN): je osebna identifikacijska številka kartice uporabnika/uporabnika kartice; Prodajno mesto: Brezstično poslovanje: Avtorizacija: je ponudnik blaga ali storitev, ki kot način plačila sprejema plačilne kartice Visa; je poslovanje tako, da uporabnik kartice približa kartico terminalu POS ali bankomatu. Takšno poslovanje je mogoče, če je terminal POS ali bankomat označen z logotipom za brezstično plačevanje; je proces, s katerim trgovec od banke pridobi potrditev, da lahko izvede transakcijo;

2 Tarifa: Spletno mesto: Procesni center: Limit porabe: Sklep o obrestnih merah: Enkratno geslo: ZPlaSSIED: je vsakokrat veljavna tarifa banke, ki določa vrsto, višino in način plačevanja nadomestil v zvezi z uporabo poslovne kartice Visa; je spletno mesto Abanke d.d., dostopno na naslovu ali prek drugega naslova, ki bi nadomestil ta naslov; je poslovni subjekt, s katerim ima banka sklenjeno pogodbo za obdelavo podatkov; je seštevek vseh mesečnih nalogov za plačilo, izvedenih s poslovno kartico Visa, na prodajnih mestih POS in seštevek vseh mesečnih dvigov, izvedenih s poslovno kartico Visa, na bankomatih; je vsakokrat veljaven sklep o obrestnih merah banke, ki določa višino obresti v zvezi z uporabo poslovne kartice Visa in je dostopen v poslovalnicah banke; geslo, ki ga uporabnik kartice prejme prek SMS sporočila na številko mobilnega telefona in je namenjeno plačilu prek spleta na prodajnih mestih z oznako Verified by Visa; pomeni Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih; Deblokada osebne številke (PIN): je ponovna aktivacija osebne številke (PIN), ki jo uporabnik/uporabnik kartice lahko izvede na bankomatu, če je osebna številka (PIN) zaradi trikratnega napačnega vnosa pri izvedeni stični transakciji na terminalu POS blokirana. Izrazi podjetnik, zasebnik, transakcijski račun, plačilni nalog, plačilna transakcija pomenijo enako kakor v ZPlaSSIED. 3. SKLENITEV POGODBE 3.1 Pogodba za izdajo poslovne kartice Visa je sklenjena, ko jo podpišeta uporabnik in banka. 3.2 Sestavni del pogodbenega razmerja je tudi del tarife, ki se nanaša na to pogodbeno razmerje. 4. NEUPORABA DOLOČB ZAKONA 4.1 Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ne uporabljajo naslednji členi ZPlaSSIED: 90. do 110. člen, 122 do 123. člen, 137. člen, 140. člen, 142. člen, 146. člen, 148. člen, 150. člen. 5.1 Poslovno kartico Visa izdaja banka. 5. IZDAJA KARTICE 5.2 Izdaja poslovne kartice Visa brez možnosti brezstičnega poslovanja ni mogoča.

3 5.3 Kartico lahko pridobi vsaka polnoletna oseba, ki jo uporabnik pooblasti za uporabo poslovne kartice Visa. 5.4 Banka pošlje kartico s priporočeno pošto na naslov, na katerega želi uporabnik prejemati obvestila, ločeno pa osebno številko (PIN). 5.5 Uporabnik plačuje letno članarino za vsako izdano poslovno kartico Visa. Višina letne članarine je določena v vsakokrat veljavni tarifi banke. Obnovitev veljavnosti in/ali letnega članstva poslovne kartice Visa je treba odpovedati v pisni obliki in nasloviti na poslovnega skrbnika najpozneje 2 (dva) meseca pred potekom tekočega članstva, sicer banka ponovno zaračuna članarino. 6. UPORABA KARTICE 6.1 Uporabnik kartice lahko uporablja kartico v obsegu odobrenega limita porabe. Limit na poslovni kartici Visa predstavlja odstotek od odobrenega limita podjetja za plačevanje obveznosti iz naslova uporabe poslovne kartice Visa. 6.2 Poslovna kartica Visa ni prenosljiva in jo lahko uporablja le uporabnik kartice, čigar ime je navedeno na poslovni kartici Visa. Uporabnik kartice: 1. mora nemudoma po prejemu podpisati poslovno kartico Visa s tankim alkoholnim flomastrom; 2. mora poslovno kartico Visa skrbno hraniti in ravnati z njo kot dober gospodar tako, da prepreči izgubo, krajo ali zlorabo; 3. ne sme nikomur razkriti osebne številke (PIN) ali dovoliti njene uporabe; 4. ne sme nikomur razkriti enkratnega gesla ali dovoliti njegovo uporabo; 5. mora nemudoma po prejemu uničiti zapis osebne številke (PIN); 6. mora na prodajnem mestu omogočiti, da prodajalec v prisotnosti uporabnika kartice preveri veljavnost poslovne kartice Visa in se na prodajalčevo zahtevo tudi identificira z osebnim dokumentom, ki velja v državi prodajnega mesta; 7. ne sme dovoliti, da poslovno kartico Visa pri uporabi kdor koli odnese iz njegovega vidnega polja; 8. mora pri vnosu osebne številke (PIN) na bankomatu z roko zakriti tipkovnico tako, da nihče drug ne vidi vnosa osebne številke (PIN); 9. mora sam stati pred bankomatom in ga samostojno uporabljati; če bankomata ne zna uporabljati, se za pomoč obrne na najbližjo poslovalnico banke; 10. enkratnega gesla ali trimestne varnostne kode na hrbtni strani kartice uporabnik kartice ne sme posredovati nikomur, razen takrat ko je nakup prek prodajnega mesta že opravljen in je treba opraviti plačilo; 11. lahko kartico uporablja samo v obsegu odobrenega limita. 6.3 Uporabnik kartice lahko s poslovno kartico Visa: 1. odredi plačilni nalog za prenos sredstev v dobro plačilnega računa imetnika prodajnega mesta, ki je označeno z nalepko Visa, tako da: a. v terminal POS vstavi kartico ali jo približa in vnese svojo osebno številko (PIN) ali b. v terminal POS zgolj vstavi kartico ali jo približa ali c. v terminal POS vstavi kartico ali jo približa in podpiše potrdilo o nakupu z enakim podpisom, kot je na poslovni kartici Visa ali d. pri nakupih na daljavo (spletno nakupovanje, kataloška prodaja itd.) vnese podatke s kartice, ki jih zahteva prejemnik plačila pri nakupih na daljavo; način plačila je odvisen od lastnika spletnega prodajnega mesta. Na spletnih prodajnih mestih, ki vsebujejo oznako Verified by Visa, plačilo opravi z enkratnim geslom, ki ga prejme prek SMS sporočila ter s tem potrdi pravilen znesek in prejemnika plačila; 2. pooblasti imetnika prodajnega mesta, da v enega ali več plačilnih nalogov vnese višino zneska za prenos sredstev v dobro plačilnega računa imetnika prodajnega mesta, ki je označeno z nalepko Visa, tako da: a. v terminal POS vstavi kartico ali jo približa in vnese svojo osebno številko (PIN) ali b. v terminal POS zgolj vstavi kartico ali jo približa ali

4 c. v terminal POS vstavi kartico ali jo približa in podpiše potrdilo o nakupu z enakim podpisom, kot je na poslovni kartici Visa ali d. pri plačevanju prek spleta upošteva način plačila, ki je odvisen od lastnika spletnega prodajnega mesta. Na spletnih prodajnih mestih, ki vsebujejo oznako Verified by Visa, plačevanje opravi z enkratnim geslom, ki ga prejme prek SMS sporočila ter s tem potrdi prejemnika plačila in pooblasti imetnika prodajnega mesta, da lahko v njegovem imenu v plačilni nalog vnese znesek. Uporabnik kartice lahko sočasno odredi plačilni nalog iz 1. točke tega člena in pooblasti imetnika prodajnega mesta za naknadne naloge za plačilo iz 2. točke tega člena; 3. dviguje gotovino na bankomatih in v bankah z oznako Visa; 4. vpogleda v stanje razpoložljivega mesečnega limita porabe na bankomatih z oznako Visa, ki to omogočajo; 5. zamenja osebno številko (PIN) na bankomatih banke. Zamenjana osebna številka (PIN) mora vsebovati štiri naključno izbrane številke, zato ne sme vsebovati kjerkoli zapisanih podatkov (npr. datum rojstva, številka osebne izkaznice ipd.) ter logičnih zaporedij (npr. 1234, 1111 ipd.); 6. deblokira osebno številko (PIN) na bankomatih banke. Izvod izpisa s terminala POS obdrži uporabnik kartice za svojo evidenco. Poleg nadomestil, ki jih zaračunava banka v skladu s tem pogodbenim razmerjem, lahko prodajno mesto ali banka, lastnica bankomata, zaračuna dodatno nadomestilo pri plačevanju ali dvigu gotovine s poslovno kartico Visa. 6.4 Za plačevanje prek spletnih prodajnih mest, ki vsebujejo oznako Verified by Visa bo uporabnik kartice prejel enkratno geslo prek SMS sporočila na številko mobilnega telefona, ki jo je sporočil banki. 6.5 Banka ne prevzema odgovornosti, če prodajno mesto, druga banka ali bankomat ne sprejmejo kartice. Prav tako banka ne prevzema odgovornosti za zavrnjene avtorizacije. 6.6 Banka lahko začasno onemogoči izvrševanje plačilnih transakcij na posameznem prodajnem mestu. Seznam takšnih prodajnih mest je objavljen na spletnem mestu. 6.7 Uporabnik kartice ne sme uporabljati poslovne kartice Visa za nezakonite namene, vključujoč nakupe blaga in storitev, ki jih prepoveduje slovenska zakonodaja. 6.8 Banka ne odgovarja za kakovost blaga in storitev, ki jih uporabnik kartice plačuje s poslovno kartico Visa. Morebitni spori uporabnika kartice s prodajnim mestom ne vplivajo na obveznosti uporabnika, ki nastanejo z uporabo poslovne kartice Visa. 6.9 Ko uporabnik kartice poda soglasje za izvršitev plačilne transakcije, je ne more več preklicati. Preklic je mogoč le z dogovorom med uporabnikom/uporabnikom kartice in prodajnim mestom Kadar prodajno mesto delno ali v celoti uporabniku vrne znesek plačilne transakcije, mu banka za ta znesek zmanjša višino naslednjih obveznosti iz točke 9. teh splošnih pogojev, na posebno zahtevo uporabnika pa mu ga lahko nakaže na transakcijski račun, odprt pri banki ali na račun, ki ga uporabnik sporoči banki Uporabnik kartice je zavarovan za primer nezgodne smrti in trajne invalidnosti kot posledice nezgode ter za nevarnosti v sklopu turističnega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d. po vsakokrat veljavnih pogodbenih določilih za nezgodno in turistično zavarovanje, ki jih lahko uporabnik kartice pridobi v poslovalnici banke oziroma na spletnem mestu banke. 7. NAKAZILA V DOBRO KARTIČNEGA RAČUNA 7.1 Banka omogoča uporabniku, da prejme nakazila v dobro kartičnega računa.

5 7.2 Pogodbeni stranki sta soglasni, da banka uporabniku vsa nakazila v dobro kartice prenese na transakcijski račun, odprt pri banki ali na račun, ki ga uporabnik sporoči banki in zaračuna nadomestilo, v skladu s tarifo banke. 8. REŠEVANJE PRITOŽB 8.1 Pritožbe v zvezi s plačilnimi transakcijami in poslovanjem s poslovno kartico Visa lahko uporabnik posreduje: po elektronski pošti na naslov: pisno po pošti, po telefonu ali telefaksu. 9. PLAČILO RAČUNOV 9.1 Uporabnik kartice lahko poslovno kartico Visa uporablja le v okviru odobrenega limita. 9.2 O prispelih obveznostih bo banka uporabnika obveščala enkrat mesečno z izpiski kartičnega računa najmanj štiri dni pred plačilom obveznosti. Uporabnik se zavezuje, da bo: takoj po prejemu izpiska kartičnega računa preveril vse izvedene plačilne transakcije in zaporedno številko izpiska; banko obvestil: 1. če izpiska na dan iz prvega odstavka te točke ni prejel najpozneje v osmih dneh od predvidenega datuma prejema izpiska, 2. če obstajajo kakršne koli nepravilnosti v zvezi s plačilnimi storitvami v osmih dneh od prejema izpiska kartičnega poslovanja. 9.3 Če vrednost nakupov preseže odobreni limit porabe, lahko banka prepove uporabo poslovnih kartic Visa in uporabnika bremeni za ves znesek nad odobrenim limitom porabe. 9.4 Uporabnik se zavezuje, da bo na dan zapadlosti plačila poravnal obveznosti. V nasprotnem primeru ima banka pravico do prepovedi nadaljnje uporabe ali preklica kartice. 9.5 Če uporabnik na dan zapadlosti ne plača svojih obveznosti, je banka upravičena obračunavati zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva plačila v višini in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah banke. 9.6 Pri vseh nalogih za plačilo, odrejenih s poslovno kartico Visa, bo banka izvršila plačilo v evrih (EUR). Če je bil nalog za plačilo odrejen v tuji valuti, bo znesek plačila iz lokalne valute najprej preračunan po prodajnem tečaju v ameriške dolarje (USD) in nato po nakupnem tečaju iz ameriških dolarjev (USD) v evre (EUR) na dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu Visa in po menjalnem tečaju, ki ga določi mednarodni sistem Visa. 9.7 Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko banka uporabi vsa uporabnikova sredstva, ki jih ima na računih pri njej za poplačilo vseh zapadlih neplačanih terjatev iz pogodbe o izdaji in uporabi poslovne kartice Visa. 10. IZGUBA, KRAJA ALI ZLORABA KARTICE 10.1 Uporabnik kartice se zavezuje, da bo izgubo, krajo ali zlorabo poslovne kartice Visa nemudoma prijavil: na 24-urno telefonsko številko (0) ali najbližji poslovalnici Abanke ali kateri koli drugi banki doma in v tujini z oznako Visa. Uporabnik kartice mora takoj, ko je mogoče, krajo ali zlorabo poslovne kartice Visa prijaviti tudi najbližji postaji policije, kjer je bila kartice ukradena.

6 Banka bo nemudoma po prejemu prijave onemogočila nadaljnjo uporabo poslovne kartice Visa. Če je bila izguba, kraja ali zloraba poslovne kartice Visa prijavljena banki po telefonu, mora uporabnik kartice najpozneje v osmih delovnih dneh banki posredovati pisno prijavo izgube, kraje ali zlorabe poslovne kartice Visa. V primeru kraje ali zlorabe je treba na zahtevo banke prijavi priložiti tudi kopijo prijave kraje policiji iz drugega odstavka te točke. Uporabnik/uporabnik kartice je banki dolžan posredovati vse potrebne informacije o okoliščinah, povezanih z izgubo, krajo ali zlorabo poslovne kartice Visa in nuditi banki in/ali organom pregona vso razumno pomoč pri preiskavi primera ter posredovati vse potrebne informacije, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode Do trenutka prijave izgube ali kraje ali zlorabe kartice nosi uporabnik škodo, nastalo zaradi izgube ali kraje kartice Če uporabnik kartice najde svojo neveljavno poslovno kartico Visa, je ne sme več uporabljati. O tem mora obvestiti banko. 11. PRENEHANJE PRAVICE DO UPORABE KARTICE 11.1 Banka lahko omeji poslovanje ali blokira plačilni instrument, če: 1. obstaja možnost, da plačilnih transakcij s poslovno kartico Visa ne opravlja uporabnik kartice, ampak nepooblaščena oseba; 2. obstaja možnost, da je nepooblaščena oseba pridobila podatke o poslovni kartici Visa; 3. uporabniku bankomat odvzame kartico ali mu jo prodajalec na prodajnem mestu uniči ter pošlje banki ali če jo tretja oseba pošlje banki; 4. preneha pogodba o izdaji in uporabi poslovne kartice Visa in kreditne pogodbe; 5. obstaja znatno povečano tveganje, da uporabnik ne bo mogel izpolniti svoje obveznosti plačila (ukine direktno obremenitev, zapre transakcijski račun, ima neporavnane obveznosti po karticah, pričet stečajni postopek ipd.). V primerih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka banka obvesti uporabnika o blokadi ali izdela novo poslovno kartico Visa, ki jo poleg obvestila pošlje na naslov uporabnika najpozneje v desetih delovnih dneh od preklica. V ločeni pošiljki pošlje tudi novo osebno številko (PIN). Banka obvesti uporabnika kartice o omejitvi poslovanja ali blokadi kartice s klicem na mobilni telefon, s SMS sporočilom, pisno po pošti ali preko elektronske pošte. Uporabnik kartice dovoljuje, da lahko banka v teh primerih za obveščanje uporabi tudi njegovo številko telefona. Če banka na izrecno zahtevo uporabnika/uporabnika kartice plačilnega instrumenta ne blokira, nosi uporabnik/uporabnik kartice vso škodo morebitnih zlorabe od trenutka obvestila in je banki dolžan povrniti vse transakcije, tudi če jih ni opravil sam. V primerih iz 5. točke prvega odstavka te točke banka uporabnika obvesti po blokadi plačilnega instrumenta Banka lahko brez odpovednega roka odstopi od te pogodbe, če uporabnik: da banki ob sklenitvi pogodbe neresnične podatke, ne izpolni drugih obveznosti po tej pogodbi ali krši določila te pogodbe. Banka z dnem odstopa od pogodbe blokira plačilni inštrument in onemogoči nadaljnjo uporabo. Uporabnik se zavezuje, da bo banki povrnil tudi vse stroške in zneske plačilnih transakcij, ki so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti te pogodbe, čeprav je banka podatke o plačilnih transakcijah prejela šele po prenehanju veljavnosti te pogodbe. Obveznosti, ki bi nastale po prenehanju pogodbenega razmerja, ali obveznosti, o katerih bi bila banka obveščena po prenehanju pogodbenega razmerja in ki izvirajo iz poslovanja s poslovno kartico Visa, mora uporabnik poravnati skladno z določili teh splošnih pogojev in pogodbe, ne glede na prenehanje pogodbenega razmerja. Po prenehanju veljavnosti pogodbe je uporabnik dolžan vrniti vse veljavne poslovne kartice Visa.

7 12. SPLOŠNE DOLOČBE 12.1 Splošni pogoji za poslovanje s poslovno kartico Visa so sestavni del pogodbe o izdaji in uporabi poslovne kartice Visa, ki jo banka sklene z uporabnikom. Pravice in obveznosti uporabnika po teh pogojih začnejo veljati s podpisom pogodbe o izdaji in uporabi poslovne kartice Visa, pravice in obveznosti uporabnika kartice pa z odobritvijo obrazca P2 (podatki za izdajo poslovne kartice Visa). S podpisom izjave, ki je naveden v vlogi, uporabnik kartice potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in se z njimi strinja Banka se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju storitev za uporabnika/uporabnika kartice in pri poslovanju z uporabnikom, štela za zaupne in za poslovno skrivnost. Banka bo navedene podatke, dejstva in okoliščine razkrila le v primerih, v obsegu in na način, kot to določajo veljavni predpisi Uporabnik kartice je dolžan v primeru spremembe številke poslovne kartice Visa sporočiti vsem osebam, ki jim je sporočil staro neveljavno številko poslovne kartice Visa v zvezi z nakupom blaga/storitev (naročnine na revije, članarine, rezervacije vozovnic, rezervacije hotelov ipd.), da bo blago/storitev lahko plačana Uporabnik kartice je dolžan banki posredovati pravilno in veljavno številko mobilnega telefona. Banka posreduje sporočila na zadnjo njej znano številko mobilnega telefona in ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru napačne ali neveljavne številke mobilnega telefona. Banka ne prevzema odgovornosti za nedostavljena ali prepozno dostavljena SMS sporočila s strani mobilnega operaterja. Vsakršno spremembo v zvezi s številko mobilnega telefona mora uporabnik kartice nemudoma sporočiti banki. Uporabnik kartice lahko kadar koli preveri številko mobilnega telefona, s katero banka razpolaga, pri poslovnem skrbniku. Če uporabnik kartice ne spremeni številke mobilnega telefona, s katero banka razpolaga, se šteje, da banki naroča, da mu enkratno geslo pošlje na številko mobilnega telefona, s katero banka razpolaga. Če banka s številko mobilnega telefona ne razpolaga, uporabnik kartice poslovne kartice Visa ne more uporabljati za plačila prek spletnih prodajnih mest, ki vsebujejo oznako Verified by Visa Banka lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spreminja splošne pogoje poslovanja, o čemer bo uporabnika seznanila v izpiskih kartičnega računa 15 dni pred začetkom veljavnosti novih splošnih pogojev. Vsakokrat veljavne splošne pogoje bo banka objavila v vseh poslovalnicah banke in na spletnem mestu banke na naslovu Če uporabnik obdrži poslovne kartice Visa tudi potem, ko je bil obveščen o spremembah ali dopolnitvah teh splošnih pogojev, se šteje, da se z njimi strinja. Če uporabnik po spremenjenih pogojih ne želi več poslovati s poslovno kartico Visa, je dolžna v petnajstih dneh po prejemu obvestila o spremembi odstopiti od pogodbe. Uporabnik je dolžan prerezati kartice in jih takoj vrniti banki Vsi stroški, nastali z izdajo in uporabo poslovne kartice Visa, se plačujejo po tarifi Abanke Morebitne spore iz teh splošnih pogojev rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. Ti splošni pogoji veljajo od Ljubljana,

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami ( plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (bodisi, da so izdane v fizični obliki in/ali virtualno,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več