Javni zavod Ljubljanski grad

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Javni zavod Ljubljanski grad"

Transkripcija

1 Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/10, 50/16, 6/17, 9/18) se v Javnem zavodu Ljubljanski grad vodi naslednje EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE (KATALOGI OSEBNIH PODATKOV) Evidenca o zaposlenih delavcih Evidenca o stroških dela Evidenca o izrabi delovnega časa Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom Evidenca o poškodbah pri delu Evidenca o javnih delih Evidenca o prostovoljnih delih, avtorskih pogodbah / podjemnih pogodbah in samostojnih delavcih v kulturi Evidenca o študentskem delu Evidenca posnetkov video nadzornega sistema Poročni obredi Grajski vinograd - pokroviteljstvo E-novica Kartica Royal- letna vstopnica in kartica ugodnosti Nagradna igra na spletnem mestu Ljubljanski grad in socialnih omrežjih Evidenca izgubljenih predmetov Evidenca najav organiziranih šolskih in vrtčevskih skupin za izvedbo pedagoških programov Evidenca najav za praznovanje otroških rojstnih dni Evidenca najav za vodene oglede in oglede grajskih vsebin Register vodnikov Evidenca udeležencev na dogodkih 1

2 Evidenca o zaposlenih delavcih Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Zaposleni delavci. 48. člen ZDR-1, 12. člen ZEPDSV Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora. Naziv podatka: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, invalidnost in kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, izrečeni disciplinski ukrepi, b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta in številka delovnega dovoljenja, datum izdaje in izteka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Kapitalska družba, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 2

3 Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. kot trajna listina v skladu z 14/3 členom ZEPDSV Evidenca o stroških dela Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Zaposleni delavci. ZDR-1, ZEPDSV Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Naziv podatka: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, invalidnost in kategorija invalidnosti, delna 3

4 upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki. b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s veljavnimi kolektivnimi pogodbami in pogodbo o zaposlitvi: neto in bruto plača, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; izredno izplačila, denarna izplačila iz naslova delovnih uspešnosti, nadomestila plač. c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, ostali stroški dela; d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme zavarovanca: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevki za zaposlovanje. prispevki v breme delodajalca: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevki za zaposlovanje; Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Kapitalska družba, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. kot trajna listina v skladu z 14/3 členom ZEPDSV Evidenca o izrabi delovnega časa Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , 4

5 Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Zaposleni delavci. ZDR-1, ZEPDSV Urejanje obveznosti in pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Naziv podatka: podatki o izrabi delovnega časa (število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij in delodajalcev in organov, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače). Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. kot trajna listina v skladu z 14/3 členom ZEPDSV Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov 5

6 Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu. ZDR-1, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu. Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), invalidnost (vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela: opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; primernost kandidatov pred zaposlitvijo o primernosti za zasedbo delovnega mesta; omejitve delovne zmožnosti, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu. Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, pooblaščeni zdravniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. do izpolnitve namena. 6

7 Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu. ZDR-1, Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti pri delu. Naziv podatka: Ime in priimek, datum rojstva, podatki o delovnem mestu delavca, datum opravljanja preizkusa znanja, številka potrdila o opravljenem preizkusu znanja, zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in morebitno drugo gradivo). Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. do izpolnitve namena 7

8 Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Zaposleni delavci. ZDR-1, Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti pri delu. Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, delovno mesto, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita, številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. do izpolnitve namena 8

9 Evidenca o poškodbah pri delu Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Zaposleni delavci. ZDR-1, Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uveljavljanje pravic delavca s področja varnosti in zdravja pri delu, za namene statistike, druge uradne namene. Naziv podatka: priimek in ime, EMŠO, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), datum rojstva, zakonski stan, poklic (delo, ki ga opravlja v rednem delovnem času), šolska izobrazba delavca, ali ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl, kdaj se je poškodba pripetila, kje se je poškodba pripetila, število umrlih na kraju dogodka, število poškodovanih na kraju dogodka, zunanji vzrok poškodbe, materialni povzročitelj poškodbe, nastanek poškodbe kratek opis, podatki o neposrednem vodji podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca (priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, kdo je poškodovancu nudil prvo pomoč, diagnoza poškodbe in šifra, predvideno trajanje delovne nesposobnosti, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične in psihične pomanjkljivosti, opis dogodka po izpovedi poškodovanca). Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. do izpolnitve namena 9

10 Evidenca o javnih delih Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Udeleženci javnih del. ZUTD, ZDR-1, ZEPDSV. uresničevanje pravic in obveznosti iz naslova javnih del. Naziv podatka: priimek in ime, EMŠO, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), datum rojstva, šolska izobrazba, davčna številka, TRR, elektronski naslov, telefonska številka, prijave/odjave iz zavarovanj, nezgodno zavarovanje, podatki o pogodbi o zaposlitvi, Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Kapitalska družba, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. do izpolnitve namena ali preklica soglasja. 10

11 Evidenca o prostovoljnih delih, avtorskih pogodbah/podjemnih pogodbah in samostojnih delavcih v kulturi Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Prostovoljci, avtorji/podjemniki, samostojni delavci v kulturi. ZUTD, ZDR-1, ZEPDSV in 23. člen Zakona o prostovoljstvu. Spremljanje stanja prostovoljstva v javnem zavodu Ljubljanski grad, uresničevanje pravic in obveznosti prostovoljcev, uresničevanje pravic in obveznosti iz naslova avtorske/podjemne pogodbe. Naziv podatka: priimek in ime, EMŠO, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), davčna številka, TRR, elektronski naslov, telefonska številka. Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad. Zbirka se nahaja v bazi podatkov na intranetu. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in na intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. 10 let od zadnjega vpisa v evidenco prostovoljstva, listine, na podlagi katerih so bili vpisani podatki v evidenco se hranijo 10 let od nastanka listine (23/3. člen ZProst);do izpolnitve namena ali preklica soglasja. 11

12 Evidenca o študentskem delu Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve, , Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve, Študenti, dijaki. 19. člen Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Uresničevanje pravic in obveznosti iz naslova študentskega in dijaškega dela. Naziv podatka: priimek in ime, EMŠO, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), datum rojstva, delo, ki ga opravlja, izobrazba, davčna številka, napotnica, elektronski naslov, telefonska številka, fotografija. Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad. Zbirka se nahaja v bazi podatkov na intranetu Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in intranetu je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. do izpolnitve namena ali preklica soglasja 12

13 Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja video-nadzora Vodja službe za tehnične zadeve, , Zaposleni delavci, najemniki, obiskovalci. ZVOP-1 Varovanje življenja posameznikov in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti. Rok hrambe: Posnetki se hranijo najmanj 30 dni in se avtomatsko brišejo. Največ se lahko hranijo eno leto po nastanku. Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora. Nova Panorama d.o.o. (izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora), odgovorna oseba javnega zavoda Ljubljanski grad ter pooblaščene oziroma upravičene osebe javnega zavoda Ljubljanski grad. Zapisi so shranjeni na digitalnem strežniku, shranjenem v posebnem zaklenjenem prostoru, do katerega imajo dostop le pooblaščeni uporabniki. Ni povezav. JZ Ljubljanski grad, matična številka: , direktorica Mateja Avbelj Valentan 13

14 Poročni obredi Vodja službe za trženje, , Strokovni sodelavec za trženje, Pari, ki sklenejo zakonsko zvezo na Ljubljanskem gradu. ZDDV-1, ZZZDR. Sklenitev najemne pogodbe za prostor v katerem se izvede poročni obred. Rok hrambe: do izpolnitve namena, računi 10 let po izdaji. Naziv podatka: Ime in priimek, naslov. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov iz zbirke : Pooblaščeni delavci JZ Ljubljanski grad. Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven obratovalnega časa zaklenjeni in varovani. Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami. Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 14

15 Grajski vinograd - pokroviteljstvo Vodja službe za trženje, , Strokovni sodelavec za turizem, Pokrovitelji nad grajskimi trtami. ZDDV-1, pogodba. Sklenitev pogodba za pokroviteljstvo nad grajskimi trtami. Rok hrambe: do izpolnitve namena, računi 10 let po izdaji. Naziv podatka: Ime in priimek, naslov in elektronski naslov. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov iz zbirke: Pooblaščeni delavci JZ Ljubljanski grad. Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven obratovalnega časa zaklenjeni in varovani. (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami. E-obveščanje 15

16 Vodja službe za odnose z javnostmi, , Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi, Posamezniki, ki se prijavijo na prejemanje e-novic. Soglasje. Potrebe statističnih analiz, obveščanje o prireditvah in dogodkih Ljubljanskega gradu. Rok hrambe: do izpolnitve namena oziroma preklica soglasja. Naziv podatka: Ime in priimek, e-naslov Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov iz zbirke: Pooblaščeni delavci JZ Ljubljanski grad, Innovatif d.o.o., Mailchimp. Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko zavoda in upravljalca spletnega mesta. (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami. Kartica Royal- letna vstopnica in kartica ugodnosti Vodja službe za trženje, , Strokovni delavec, Imetniki kartice Royal. 16

17 ZDDV-1, soglasje. Dodelitev članskih ugodnosti, neposredno trženje, obveščanje o prireditvah in statistična obdelava podatkov. Rok hrambe: do izpolnitve namena oziroma preklica soglasja, računi 10 let po izdaji. Naziv podatka: Ime in priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka, status (študent, upokojenec, odrasli, družina). Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov iz zbirke: Pooblaščeni delavci JZ Ljubljanski grad. Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko zavoda. (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nagradne igre na spletnem mestu Ljubljanski grad in socialnih omrežjih Vodja službe za trženje, , Strokovni sodelavec za trženje, Sodelujoči v nagradnih igrah na spletnem mestu in/ali socialnih omrežjih. ZDavP-2, soglasje. Obveščanje uporabnikov nagradne igre o nagradah, aktivnostih ali prireditvah JZ Ljubljanski grad, statistična analiza podatkov. 17

18 Rok hrambe: Za podatke nagrajencev 10 let od nagrade, do preklica soglasja oziroma do izpolnitve namena. Naziv podatka: Ime profila, elektronski naslov. Nagrajena oseba: ime, priimek, naslov, davčna številka. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov iz zbirke: Pooblaščene osebe JZ Ljubljanski grad, Innovatif d.o.o. Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko zavoda in upravljalca spletnega mesta. (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca izgubljenih predmetov Vodja službe za trženje, , Strokovni delavec, Obiskovalci Ljubljanskega gradu. Soglasje Obveščanje oseb, ki so na Ljubljanskem gradu izgubile predmet. Rok hrambe: do izpolnitve namena oziroma do preklica soglasja. Naziv podatka: Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka. 18

19 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov iz zbirke: Pooblaščene osebe JZ Ljubljanski grad. Osebni podatki so varovani v skladu z varnostno politiko zavoda. (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca najav organiziranih šolskih in vrtčevskih skupin za izvedbo pedagoških programov Koordinator in organizator za muzejsko razstavni program, Kontaktne osebe vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki najavijo obisk šolske ali vrtčevske skupine. Pogodba, soglasje. Izvedba pedagoškega programa za posamezne skupine. Ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka kontaktne osebe, ki najavi šolsko ali vrtčevsko skupino, starost ali razred ter število udeležencev pedagoških programov, datum in ura prihoda skupine. Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci pedagoških programov (vodniki), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. 19

20 Do izpolnitve namena oziroma do preklica soglasja. Evidenca najav za praznovanje otroških rojstnih dni Koordinator in organizator za muzejsko razstavni program, Kontaktne osebe, ki najavijo praznovanje otroškega rojstnodnevnega praznovanja. Pogodba. Izvedba rojstnodnevnega praznovanja za posamezne skupine. Ime in priimek, elektronski naslov, poštni naslov in telefonska številka kontaktne osebe, ki najavi praznovanje rojstnega dneva, ime in priimek ter starost slavljenca, število udeležencev praznovanja rojstnih dni, datum in ura izvedbe praznovanja. Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci rojstnodnevnega praznovanja (vodniki in animatorji), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Do izpolnitve namena, računi 10 let po izdaji. 20

21 Evidenca najav za vodene oglede in oglede grajskih vsebin Koordinator in organizator za muzejsko razstavni program, Kontaktne osebe, ki najavijo ogled grajskih vsebin ali udeležbo na vodenem ogledu. Pogodba. Izvedba ogleda grajskih vsebin ali vodenega ogleda za posameznike ali skupine. Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka kontaktne osebe, ki najavi ogled, število udeležencev ter datum in ura izvedbe ogleda. Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci vodenih ogledov (vodniki), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Do izpolnitve namena, računi 10 let po izdaji. 21

22 Register vodnikov Koordinator in organizator za muzejsko razstavni program, Posamezniki, ki imajo vodniško licenco za izvedbo vodenih ogledov in pedagoških programov po Ljubljanskem gradu. Pogodba, soglasje. Urejanje pravic in obveznosti iz naslova izvedbe vodenih ogledov in pedagoških programov. Ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, telefonska številka, datum opravljenega izpita, seznam jezikov v katerih posamezen vodnik opravlja vodene oglede. Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Do izpolnitve namena oziroma do preklica soglasja. 22

23 Evidenca udeležencev na dogodkih Strokovni sodelavec za izobraževalni program, , Strokovni sodelavec za izobraževalni program, , Posamezniki, ki najavijo svojo udeležbo na programih, za katere so potrebne predhodne najave (delavnice, tečaji, izobraževanja, ). Pogodba. Izvedba posameznih programov (delavnice, tečaji, izobraževanja, idr.). Ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov posameznika, ki se prijavi na posamezen program. Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci posameznih programov in izobraževanj, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Do izpolnitve namena. 23

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana,

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana, UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana, september 2016 KARMEN SOJER IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje www.as.si 080 11 10 Ali veste? Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca.

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več