EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije SL SL

2 PRILOGA I Ime vrste računa Račun za skupno količino pravic v Račun za skupno količino pravic za letalstvo v Račun za dražbe v Račun za dodelitev pravic v Račun za dražbe za letalstvo v Račun za posebno rezervo v Račun za dodelitev pravic za letalstvo v Imetnik računa Preglednica I-I: Vrste računov in vrste enot, ki se lahko hranijo na vsaki vrsti računa Administrator računa Število računov te vrste Pravice do emisije Splošne pravice Pravice za letalstvo Enote iz povezanih ETS v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES I. Upravljavski računi ETS v registru Unije 1 centralni da ne ne 1 centralni centralni centralni centralni centralni centralni ne da ne da ne ne da ne ne ne da ne ne da ne ne da ne SL 1 SL

3 Ime vrste računa Račun za izbris v Uniji Zavarovalni račun za izdražene pravice Račun upravljavca Račun operaterja zrakoplova Nacionalni račun Račun za trgovanje Imetnik računa dražitelj, dražbeni sistem, klirinški ali poravnalni sistem Upravljave c Operater zrakoplova Država članica Oseba Administrator računa centralni nacionalni, ki je odprl račun nacionalni države članice, v kateri se nahaja naprava nacionalni države članice, ki upravlja operaterja zrakoplova nacionalni države članice, ki je imetnica računa Število računov te vrste 1 eden ali več za vsak dražbeni sistem Pravice do emisije Splošne pravice Pravice za letalstvo Enote iz povezanih ETS v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES da da da da da ne II. Računi ETS v registru Unije eden za vsako napravo da da da eden za vsakega operaterja zrakoplova da da da eden ali več za vsako državo članico da da da III. Računi za trgovanje ETS v registru Unije nacionalni ali centralni, ki je odprl račun kot se odobri da da da SL 2 SL

4 PRILOGA II Splošni pogoji Plačilo pristojbin 1. Pogoji v zvezi z morebitnimi pristojbinami za registre za odpiranje in vodenje računov ter registracijo in vodenje preveriteljev. Sprememba temeljnih pogojev 2. Sprememba temeljnih pogojev, da ti odražajo spremembe te uredbe ali spremembe nacionalne zakonodaje. Reševanje sporov 3. Določbe o sporih med imetniki računov in izbiri sodišča za nacionalnega ja. Odgovornost 4. Omejitev odgovornosti za nacionalnega ja. 5. Omejitev odgovornosti za imetnika računa. SL 3 SL

5 PRILOGA III Informacije, ki jih je treba predložiti skupaj z zahtevkom za odprtje računa 1. Informacije iz preglednice III-I. Točka št. Preglednica III-I: Podatki o vseh računih A B C D E F Ali je za Prikaz na Ali se posodobitev javnem Obvezen ali Vrsta lahko potrebna spletnem neobvezen? posodobi? odobritev mestu ja? TL? Podatek o računu 1 Vrsta računa O izbirna ne n. r. da 2 Ime imetnika računa O odprta da da da 3 Ime računa (določi ga imetnik računa) O odprta da ne da 4 Naslov imetnika računa država O izbirna da da da 5 Naslov imetnika računa regija ali zvezna država N odprta da da da 6 Naslov imetnika računa kraj O odprta da da da 7 Naslov imetnika računa poštna številka O odprta da da da 8 Naslov imetnika računa 1. vrstica O odprta da da da 9 Naslov imetnika računa 2. vrstica N odprta da da da 10 Matična številka podjetja imetnika računa O odprta da da da 11 Telefonska številka 1 imetnika računa O odprta da ne ne* 12 Telefonska številka 2 imetnika računa O odprta da ne ne* 13 E-naslov imetnika računa O odprta da ne ne* 14 O za fizične Datum rojstva (za fizične osebe) osebe odprta ne n. r. ne 15 O za fizične Kraj rojstva kraj (za fizične osebe) osebe odprta ne n. r. ne 16 Kraj rojstva država N odprta ne n. r. ne 17 Vrsta osebnega dokumenta (za fizične osebe) O izbirna da da ne 18 Številka osebnega dokumenta (za fizične osebe) O odprta da da ne 19 Datum poteka veljati osebnega dokumenta O, če obstaja odprta da da ne 20 Registracijska številka DDV s kodo države 21 Identifikator pravnih oseb v skladu s členom 26 Uredbe () št. 600/2014 O, če obstaja odprta da da ne O, če obstaja vnaprej določena da ne da * Imetnik računa se lahko odloči, da se informacije prikažejo na javnem spletnem mestu TL. SL 4 SL

6 PRILOGA IV Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa za izdražene pravice ali računa za trgovanje 1. Informacije iz preglednice III-I Priloge III. 2. Dokaz, da ima oseba, ki zaprosi za odprtje računa, odprt bančni račun v državi članici Evropskega gospodarskega prostora. 3. Dokaz o istovetnosti fizične osebe, ki zaprosi za odprtje računa, ki je lahko kopija: osebne izkaznice, ki jo je izdala država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj; potnega lista; dokumenta, ki se sprejme kot osebni dokument v skladu z nacionalno zakonodajo nacionalnega ja, ki upravlja račun. 4. Dokaz o naslovu stalnega prebivališča imetnika računa, ki je fizična oseba, ki je lahko kopija: (d) osebnega dokumenta, predloženega v skladu s točko 3, če je na njem naveden naslov stalnega prebivališča; katerega koli drugega osebnega dokumenta, ki so ga izdale oblasti in ki vključuje naslov stalnega prebivališča; izjave lokalnih organov o stalnem prebivališču predlagane osebe, če država stalnega prebivališča ne izdaja osebnih dokumentov, na katerih je naveden naslov stalnega prebivališča; katerega koli drugega dokumenta, ki je v državi članici ja računa običajno sprejet kot dokaz o stalnem prebivališču predlagane osebe. 5. Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, naslednje dokumente: (d) (e) dokument, ki dokazuje registracijo pravne osebe; podatke o bančnem računu; potrdilo o registraciji za DDV; ime, datum rojstva in državljanstvo dejanskega lastnika pravne osebe, kot je opredeljen v členu 3(6) Direktive () 2015/849, vključno z vrsto lastništva ali nadzora, ki ga izvaja; seznam direktorjev. 6. Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni ji zahtevajo predložitev naslednjih dodatnih dokumentov: kopije aktov o ustanovitvi pravne osebe; kopije letnega poročila ali zadnjih revidiranih računovodskih izkazov ali v primeru, da slednji niso na razpolago, kopije računovodskih izkazov z žigom davčnega urada ali finančnega direktorja. 7. Dokaz o sedežu imetnika računa, ki je pravna oseba, če to ni razvidno iz dokumenta, predloženega v skladu s točko 5. SL 5 SL

7 8. Izpis iz kazenske evidence ali kateri koli drug dokument, ki ga računa sprejema kot izpis iz kazenske evidence, za fizično osebo, ki zaprosi za odprtje računa. Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni zahteva izpis iz kazenske evidence ali kateri koli drug dokument, ki ga računa sprejema kot izpis iz kazenske evidence, za dejanskega lastnika in/ali direktorje te pravne osebe. Če nacionalni zahteva izpis iz kazenske evidence, se utemeljitev take zahteve evidentira. Namesto zahteve po predložitvi izpisa iz kazenske evidence lahko nacionalni zahteva, naj pristojni organ za vodenje kazenske evidence v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovi ustrezne informacije elektronsko. Dokumenti, predloženi na podlagi te točke, se ne smejo hraniti po odprtju računa. 9. Če je dokument nacionalnemu ju predložen v izvirniku, lahko ta naredi kopijo in na njej označi, da je pristna. 10. Kopija dokumenta se lahko predloži kot dokaz v skladu s to prilogo, če je overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni. Brez poseganja v pravila iz Uredbe () 2016/1191 morajo biti dokumenti, izdani zunaj države članice, v kateri je predložena kopija dokumenta, legalizirani, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka. 11. Administrator računa lahko zahteva, naj se predloženim dokumentom priloži sodno overjen prevod v jezik, ki ga določi. 12. Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni ji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij. SL 6 SL

8 PRILOGA V Dodatne informacije, ki jih je treba predložiti za registracijo preveriteljev Dokument, ki dokazuje, da je preveritelj, ki zaprosi za registracijo, akreditiran kot preveritelj v skladu s členom 15 Direktive 2003/87/ES. SL 7 SL

9 PRILOGA VI Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa upravljavca 1. Informacije iz preglednice III-I Priloge III. 2. Na podlagi podatkov, zagotovljenih v skladu s preglednico III-I Priloge III, je upravljavec naprave imetnik računa. Ime imetnika računa je isto kot ime fizične ali pravne osebe, ki je imetnik ustreznega dovoljenja za emisije toplogrednih plinov. 3. Če je imetnik računa del skupine, predloži dokument, ki jasno prikazuje strukturo skupine. Če je navedeni dokument kopija, mora biti overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni. Če je overjena kopija izdana zunaj države članice, ki zahteva kopijo, mora biti legalizirana, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka. 4. Informacije iz preglednic VI-I in VI-II te priloge. 5. Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni ji zahtevajo predložitev naslednjih dodatnih dokumentov: (d) (e) (f) dokumenta, ki dokazuje registracijo pravne osebe; podatkov o bančnem računu; potrdila o registraciji za DDV; imena, datuma rojstva in državljanstva dejanskega lastnika pravne osebe, kot je opredeljen v členu 3(6) Direktive () 2015/849, vključno z vrsto lastništva ali nadzora, ki ga izvaja; kopije aktov o ustanovitvi pravne osebe; kopije letnega poročila ali zadnjih revidiranih računovodskih izkazov ali v primeru, da slednji niso na razpolago, kopije računovodskih izkazov z žigom davčnega urada ali finančnega direktorja. 6. Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni ji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij. Preglednica VI-I: Podatki o računu upravljavca A B C D E F Točka št. Podatek o računu Obvezen ali neobvezen? Vrsta Ali se lahko posodobi? Ali je za posodobitev potrebna odobritev ja? Prikaz na javnem spletnem mestu TL? 1 Identifikacijska oznaka dovoljenja O odprta da da da 2 Datum začetka veljati dovoljenja O odprta da - da 3 Ime naprave O odprta da da da 4 Vrsta dejati naprave O izbirna da da da vnaprej O 5 Naslov naprave država določena da da da SL 8 SL

10 6 Naslov naprave regija ali zvezna država N odprta da da da 7 Naslov naprave kraj O odprta da da da 8 Naslov naprave poštna številka O odprta da da da 9 Naslov naprave 1. vrstica O odprta da da da 10 Naslov naprave 2. vrstica N odprta da da da 11 Telefonska številka 1 naprave O odprta da ne ne 12 Telefonska številka 2 naprave O odprta da ne ne 13 E-naslov naprave O odprta da ne ne O, če odprta da ne da 14 Ime obvladujočega podjetja obstaja O, če obstaja 15 Ime odvisnega podjetja odprta da ne da Identifikacijska oznaka imetnika računa za O, če vnaprej obvladujoče podjetje (določi jo register obstaja določena 16 Unije) da ne ne O, če 17 Identifikacijska številka EPRTR obstaja odprta da ne da 18 Zemljepisna širina N odprta da ne da 19 Zemljepisna dolžina N odprta da ne da 20 Leto prve emisije O odprta da Preglednica VI-II: Podatki o kontaktni osebi za napravo A B C D E F Točka št. Podatek o računu Obvezen ali neobvezen? Vrsta Ali se lahko posodobi? Ali je za posodobitev potrebna odobritev ja? Prikaz na javnem spletnem mestu TL? 1 Ime kontaktne osebe v državi članici N odprta da ne ne 2 Priimek kontaktne osebe v državi članici N odprta da ne ne vnaprej da N 3 Naslov kontaktne osebe država določena ne ne Naslov kontaktne osebe regija ali zvezna da N odprta 4 država ne ne 5 Naslov kontaktne osebe kraj N odprta da ne ne 6 Naslov kontaktne osebe poštna številka N odprta da ne ne 7 Naslov kontaktne osebe 1. vrstica N odprta da ne ne 8 Naslov kontaktne osebe 2. vrstica N odprta da ne ne 9 Telefonska številka 1 kontaktne osebe N odprta da ne ne 10 Telefonska številka 2 kontaktne osebe N odprta da ne ne 11 E-naslov kontaktne osebe N odprta da ne ne SL 9 SL

11 PRILOGA VII Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa operaterja zrakoplova 1. Informacije iz preglednice III-I Priloge III in preglednice VII-I Priloge VII. 2. Na podlagi podatkov, zagotovljenih v skladu s preglednico III-I, je operater zrakoplova imetnik računa. Ime, evidentirano za imetnika računa, je isto kot ime v načrtu spremljanja. Če je ime v načrtu spremljanja zastarelo, se uporabi ime iz trgovskega registra ali ime, ki ga uporablja Eurocontrol. 3. Če je imetnik računa del skupine, predloži dokument, ki jasno prikazuje strukturo skupine. Če je navedeni dokument kopija, mora biti overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni. Če je overjena kopija izdana zunaj države članice, ki zahteva kopijo, mora biti legalizirana, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka. 4. Klicna koda je označevalnik Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) v polju 7 načrta leta ali, če ni na voljo, registrska oznaka zrakoplova. 5. Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni ji zahtevajo predložitev naslednjih dodatnih dokumentov: (d) (e) (f) dokumenta, ki dokazuje registracijo pravne osebe; podatkov o bančnem računu; potrdila o registraciji za DDV; imena, datuma rojstva in državljanstva dejanskega lastnika pravne osebe, kot je opredeljen v členu 3(6) Direktive () 2015/849, vključno z vrsto lastništva ali nadzora, ki ga izvaja; kopije aktov o ustanovitvi pravne osebe; kopije letnega poročila ali zadnjih revidiranih računovodskih izkazov ali v primeru, da slednji niso na razpolago, kopije računovodskih izkazov z žigom davčnega urada ali finančnega direktorja. 6. Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni ji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij. Točk a št. Preglednica VII-I: Podatki o računu operaterja zrakoplova A B C D E F Ali je za Podatek o računu posodobit Prikaz na Obvezen Ali se ev javnem ali lahko Vrsta potrebna spletnem neobveze posodobi odobritev mestu n?? administr TL? atorja? Edinstvena oznaka iz Uredbe Komisije 1 št. 748/2009 O odprta da da da 2 Klicna koda (označevalnik ICAO) N odprta da da da 3 Identifikacijska oznaka načrta spremljanja O odprta da da da SL 10 SL

12 4 Načrt spremljanja prvo leto izvajanja O odprta da da da SL 11 SL

13 PRILOGA VIII Informacije o pooblaščenih zastopnikih, ki jih je treba predložiti ju računa 1. Informacije iz preglednice VIII-I Priloge VIII. Preglednica VIII-I: Podatki o pooblaščenem zastopniku A B C D E F Točka št. Podatek o računu Obvezen ali neobvezen? Vrsta Ali se lahko posodobi? Ali je za posodobitev potrebna odobritev ja? Prikaz na javnem spletnem mestu TL? 1 Ime O odprta da da ne 2 Priimek O odprta da da ne 3 Naziv N odprta da ne ne 4 Naziv delovnega mesta N odprta da ne ne 5 Ime delodajalca N odprta da ne ne 6 Oddelek pri delodajalcu N odprta da ne ne vnaprej ne 7 Država O določena ne n. r. 8 Regija ali zvezna država N odprta da da ne 9 Kraj O odprta da da ne 10 Poštna številka O odprta da da ne 11 Naslov 1. vrstica O odprta da da ne 12 Naslov 2. vrstica N odprta da da ne 13 Telefonska številka 1 O odprta da ne ne 14 Mobilni telefon O odprta da da ne 15 E-naslov O odprta da da ne 16 Datum rojstva O odprta ne n. r. ne 17 Kraj rojstva kraj O odprta ne n. r. ne 18 Kraj rojstva država O odprta ne n. r. ne 19 Vrsta osebnega dokumenta O izbirna da da ne 20 Številka osebnega dokumenta O odprta da da ne 21 Datum poteka veljati osebnega dokumenta O, če obstaja odprta da da ne 22 Nacionalna registracijska številka N odprta da da ne 23 Izbrani jezik N izbirna da ne ne 24 Pravice pooblaščenega zastopnika O več možnosti da da 2. Ustrezno podpisana izjava imetnika računa, v kateri je navedeno, da želi določeno osebo imenovati za pooblaščenega zastopnika, poleg tega je v izjavi potrjeno, da ima pooblaščeni zastopnik pravico do začenjanja in odobritve transakcij ter do začenjanja in odobritve transakcij v imenu imetnika računa ali vpogled brez možnosti poseganja (kot je določeno v odstavkih 1 oziroma 5 člena 20). 3. Dokaz o istovetnosti predlagane osebe, ki je lahko kopija enega izmed naslednjih dokumentov: osebne izkaznice, ki jo je izdala država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj; ne SL 12 SL

14 potnega lista; dokumenta, ki se sprejme kot osebni dokument v skladu z nacionalno zakonodajo nacionalnega ja, ki upravlja račun. 4. Dokaz o naslovu stalnega prebivališča predlagane osebe, ki je lahko kopija enega izmed naslednjih dokumentov: (d) osebnega dokumenta, predloženega v skladu s točko 3, če je na njem naveden naslov stalnega prebivališča; katerega koli drugega osebnega dokumenta, ki so ga izdale oblasti in ki vključuje naslov stalnega prebivališča; izjave lokalnih organov o stalnem prebivališču predlagane osebe, če država stalnega prebivališča ne izdaja osebnih dokumentov, na katerih je naveden naslov stalnega prebivališča; katerega koli drugega dokumenta, ki je v državi članici ja računa običajno sprejet kot dokaz o stalnem prebivališču predlagane osebe. 5. Izpis iz kazenske evidence ali kateri koli drug dokument, ki ga računa sprejema kot izpis iz kazenske evidence, za predlagano osebo, razen za pooblaščene zastopnike preveriteljev. Namesto zahteve po predložitvi izpisa iz kazenske evidence lahko nacionalni zahteva, naj pristojni organ za vodenje kazenske evidence v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovi ustrezne informacije elektronsko. Dokumenti, predloženi na podlagi te točke, se ne smejo hraniti po potrditvi imenovanja zastopnika računa. 6. Če je dokument nacionalnemu ju predložen v izvirniku, lahko ta naredi kopijo in na njej označi, da je pristna. 7. Kopija dokumenta se lahko predloži kot dokaz v skladu s to prilogo, če je overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni. Brez poseganja v pravila iz Uredbe () 2016/1191 morajo biti dokumenti, izdani zunaj države članice, v kateri je predložena kopija dokumenta, legalizirani, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka. 8. Administrator računa lahko zahteva, naj se predloženim dokumentom priloži sodno overjen prevod v jezik, ki ga določi nacionalni. 9. Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni ji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij. SL 13 SL

15 PRILOGA IX Oblike za predložitev podatkov o letnih emisijah 1. Podatki o emisijah upravljavcev vključujejo informacije iz preglednice IX-I, pri tem pa se upošteva elektronska oblika za predložitev podatkov o emisijah, opisana v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75. Preglednica IX I: Podatki o emisijah upravljavcev Identifikacijska 1 oznaka naprave 2 Leto poročanja Emisije toplogrednih plinov v tonah v tonah ekvivalenta CO 2 3 Emisije CO 2 4 Emisije N 2 O 5 Emisije PFC 6 Skupne emisije - (C3+C4+C5) 2. Podatki o emisijah operaterjev zrakoplovov vključujejo informacije iz preglednice IX-II, pri tem pa se upošteva elektronska oblika za predložitev podatkov o emisijah, opisana v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75. Preglednica IX II: Podatki o emisijah operaterjev zrakoplovov Identifikacijska oznaka 1 operaterja zrakoplova 2 Leto poročanja Emisije toplogrednih plinov v tonah CO 2 Domače emisije (za vse lete, ki so vzleteli z letališča na ozemlju 3 države članice in pristali na letališču na ozemlju iste države članice) Emisije, ki niso domače (za vse lete, ki so vzleteli z letališča na ozemlju 4 države članice in pristali na letališču na ozemlju druge države članice) 5 Skupne emisije (C3+C4) SL 14 SL

16 PRILOGA X Preglednica nacionalnih dodelitev Št. v rstic e v skladu s členom 10a( 7) Direktive 20 03/87/ES Količina brezplačno dodeljenih splošnih pravic v skladu s členom 10c Direktive 2003/87 /ES (prenosljive) v skladu z drugo določbo Direktive 2003/87 /ES skupaj 1 Koda države ročni članice 2 Identifikacijsk ročni a oznaka naprave 3 Količina, ki bo dodeljena: 4 v letu X ročni 5 v letu X+1 ročni 6 v letu X+2 ročni 7 v letu X+3 ročni 8 v letu X+4 ročni 9 v letu X+5 ročni 10 v letu X+6 ročni 11 v letu X+7 ročni 12 v letu X+8 ročni 13 v letu X+9 ročni Vrstice od 2 do 13 se ponovijo za vsako napravo. SL 15 SL

17 PRILOGA XI Preglednica nacionalnih dodelitev za letalstvo Št. vrstice Količina brezplačno dodeljenih pravic za letalstvo v skladu s členom 3e Direktive 2003/87/ES v skladu s členom 3f Direktive 2003/87/ES 1 Koda države ročni članice 2 Identifikacijska ročni oznaka operaterja zrakoplova 3 Količina, ki bo dodeljena 4 v letu ročni X 5 v letu X+1 ročni 6 v letu X+2 ročni 7 v letu X+3 ročni 8 v letu X+4 ročni 9 v letu X+5 ročni 10 v letu X+6 ročni 11 v letu X+7 ročni 12 v letu X+8 ročni 13 v letu X+9 ročni skupaj Vrstice od 2 do 13 se ponovijo za vsakega operaterja zrakoplova. SL 16 SL

18 PRILOGA XII Preglednica dražb Št. vrstice Podatki o dražbenem sistemu 1 Identifikacijska oznaka dražbenega sistema 2 Istovetnost nadzornika dražbe 3 Številka zavarovalnega računa za izdražene pravice 4 Podatki o posameznih dražbah (splošnih pravic/pravic za letalstvo) 5 Posamezni obseg dražbe Datum in čas dobave na zavarovalni račun za izdražene pravice Istovetnost dražitelja(-ev) na posameznih dražbah Količina za zadevnega/zadevne dražitelja(-e) v posamezni količini dražbe, vključno po potrebi zadevna količina pravic v skladu s členom 10a(8) Direktive 2003/87/ES. 6 ročni 7 ročni 8 ročni 9 ročni 10 ročni 11 ročni 12 ročni 13 ročni 14 ročni 15 ročni 16 ročni 17 ročni 18 ročni 19 ročni ročni SL 17 SL

19 PRILOGA XIII Zahteve za poročanje centralnega ja I. Informacije registra Unije v zvezi z ETS Informacije, ki so na voljo jati 1. TL na svoji javni spletni strani za vsak račun prikaže naslednje informacije: vse informacije, ki so v preglednici III-I Priloge III, preglednici VI-I Priloge VI in preglednici VII-I Priloge VII označene kot informacije za prikaz na javnem spletnem mestu TL ; pravice do emisije, dodeljene posameznim imetnikom računov na podlagi členov 48 in 50; status računa v skladu s členom 9(1); (d) leto prvih emisij in leto zadnjih emisij; (e) število pravic, predanih v skladu s členom 6; (f) (g) Št. vrstice 1 2 število preverjenih emisij skupaj z njegovimi popravki za napravo, povezano z računom upravljavca za leto X, pri čemer se to število prikaže od 1. aprila leta (X+ 1); simbol in izjavo, ki kažeta, ali je naprava ali operater zrakoplova, povezan z računom upravljavca, do 30. aprila predal količino pravic do emisije, ki je vsaj enaka vsem njegovim emisijam v vseh preteklih letih. Informacije iz točk od do (d) se posodobijo vsakih 24 ur. Za namene točke (g) so simboli in izjave, ki se prikažejo, določeni v preglednici XIV-I. Simbol se posodobi 1. maja in se razen dodatka zvezdice (*) v primerih, opisanih v vrstici 5 preglednice XIV-I, ne spremeni do 1. maja naslednjega leta, razen če se račun prej zapre. Preglednica XIV-I: Izjave o izpolnjevanju pogojev Stopnja usklajenosti v skladu s členom 33 0 ali katero koli pozitivno število katero koli negativno število Ali so preverjene emisije evidentirane za celotno prejšnje leto? da da A B Simbol Izjava Prikaz na javni spletni strani TL Število pravic do emisije, predanih do 30. aprila, je večje ali enako kot preverjene emisije. Število pravic do emisije, predanih do 30. aprila, je manjše od preverjenih emisij. 3 katero koli število ne C Preverjene emisije za prejšnje leto do 30. aprila niso bile vnesene. SL 18 SL

20 4 5 katero koli število katero koli število ne (ker sta bila postopek predaje pravic do emisije in/ali postopek posodabljanja preverjenih emisij za register države članice začasno prekinjena) da ali ne (vendar to pozneje posodobi pristojni organ) X Vnos preverjenih emisij in/ali predaja do 30. aprila nista bila mogoča, ker sta bila postopek predaje pravic do emisije in/ali postopek posodabljanja preverjenih emisij za register države članice začasno prekinjena. * [poleg prvotnega simbola] Preverjene emisije je ocenil ali popravil pristojni organ. 2. TL na svojem javnem spletnem mestu prikaže in vsakih 24 ur posodobi naslednje splošne informacije: preglednico nacionalnih dodelitev za vsako državo članico, vključno z navedbami morebitnih sprememb preglednice v skladu s členom 47; preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo za vsako državo članico, vključno z navedbami morebitnih sprememb preglednice v skladu s členom 49; skupno število pravic do emisije, ki so bile prejšnji dan na vseh uporabniških računih v registru Unije; (d) pristojbine, ki jih nacionalni ji zaračunajo v skladu s členom TL na svoji javni spletni strani 30. aprila vsako leto objavi naslednje splošne informacije: vsoto preverjenih emisij države članice, vneseno za prejšnje koledarsko leto kot delež vsote preverjenih emisij za leto pred zadevnim letom; delež za račune, ki jih upravlja posamezna država članica, v številu in obsegu vseh transakcij za prenos pravic do emisije in kjotskih enot v prejšnjem koledarskem letu; delež za račune, ki jih upravlja posamezna država članica, v številu in obsegu vseh transakcij za prenos pravic do emisije in kjotskih enot med računi, ki jih upravljajo različne države članice, v prejšnjem koledarskem letu. 4. TL v zvezi z vsako dokončano transakcijo, ki je bila v TL evidentirana do 30. aprila zadevnega leta, na svojem javnem spletnem mestu 1. maja tri leta pozneje objavi naslednje informacije: (d) (e) ime imetnika računa za prenos, in identifikator tega računa; ime imetnika prevzemnega računa in identifikator tega računa; količino pravic do emisije ali kjotskih enot, vključenih v transakcijo, skupaj z oznako države, a brez edinstvene identifikacijske oznake enote za pravice in edinstvene številčne vrednosti serijske številke enote za kjotske enote; identifikacijsko oznako transakcije; datum in čas, ko je bila transakcija dokončana (po srednjeevropskem času); SL 19 SL

21 (f) vrsto transakcije. Prvi odstavek se ne uporablja za transakcije, pri katerih je bil račun za prenos in prevzemni račun upravljavski račun ETS, kot je naveden v preglednici I-I Priloge I maja vsako leto se o sporazumih, veljavnih v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES, ki jih TL evidentira do 30. aprila, objavijo naslednji podatki: (d) lastništva nad pravicami do emisije, izdanimi v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, na vseh računih v registru Unije; število pravic, izdanih v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, ki se uporabljajo za skladnost v ETS; vsota pravic do emisije, izdanih v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, ki so bile prenesene na račune v registru Unije v prejšnjem koledarskem letu; vsota pravic, ki so bile prenesene na račune v povezanem sistemu za trgovanje z emisijami v prejšnjem koledarskem letu. Informacije, ki so na voljo imetnikom računov 6. Register Unije na delu svojega spletnega mesta, ki je dostopen samo imetniku računa, prikazuje in v realnem času posodablja naslednje informacije: trenutna lastništva nad pravicami do emisije in kjotskimi enotami, vključno z oznako države in po potrebi navedbo o tem, v katerem desetletnem obdobju so bile pravice ustvarjene, vendar brez edinstvene identifikacijske oznake enote za pravice in edinstvene številčne vrednosti serijske številke enote za kjotske enote; seznam predlaganih transakcij, ki jih je začel zadevni imetnik računa, pri čemer so za vsako predlagano transakcijo navedeni: (i) (ii) elementi iz točke 4 te priloge; številka računa in ime imetnika računa za prevzemni račun; (iii) datum in čas, ko je bila transakcija predlagana (po srednjeevropskem času); (iv) trenutni status zadevne predlagane transakcije; (v) vse vrnjene odzivne oznake, ki so posledica pregledov, ki sta jih opravila register in TL; seznam pravic do emisije ali kjotskih enot, ki jih je ta račun prenesel ali pridobil po dokončanih transakcijah, pri čemer se za vsako transakcijo podrobno navedejo: (i) elementi iz točke 4; (ii) številka računa in ime imetnika računa za račun za prenos, ter prevzemni račun. SL 20 SL

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u OBRAZEC ZA PRAV OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: zavarovalnica),

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

ECHA_2010_ _SL_TRA_F

ECHA_2010_ _SL_TRA_F Spletni seminar za glavne zavezance Izmenjava in razširjanje informacij Uvod k izmenjavi podatkov 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Pregled ključnih načel Zakaj izmenjevati podatke Kdo naj izmenjuje

Prikaži več

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 5. marca o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe 24.4.2018 L 104/37 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ z dne 19. decembra o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ z dne 19. decembra o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev L 59/8 27.2.2019 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več