SIP Strojna industrija d

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SIP Strojna industrija d"

Transkripcija

1

2 KAZALO POSLOVNO POROČILO POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI BILANCA STANJA NA DAN POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO POJASNILA POSTAVK DENARNEGA TOKA IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO POJASNILA POSTAVK IZKAZA GIBANJA KAPITALA POROČANJE PO ODSEKIH TEMELJNI KAZALNIKI IZPOSTAVLJENOST TVEGANJU DODATNA RAZKRITJA V SKLADU V ZGD-1 IN ZAKONOM O PREVZEMIH POTENCIALNE OBVEZNOSTI DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA... 40

3 POSLOVNO POROČILO SIP je specializiran proizvajalec strojev za košnjo trave, pripravo in spravilo sena za potrebe profesionalnih kmetov. Kot dopolnilni program proizvaja tudi trosilce gnoja ter stroje za siliranje in obiranje koruze. SIP je po gospodarski krizi 2009 močno prestrukturiral svoj proizvodnoprodajni program, od pretežno manjših, polprofesionalnih, traktorskih priključkov k zahtevnejšim strojem. Naši stroji so robustni, enostavni za uporabo in vzdrževanje, hkrati pa visoko storilni in energetsko učinkoviti. SIP se s kakovostjo svoje ponudbe, z močnim razvojno raziskovalnim timom in svojo prisotnostjo v več kot štiridesetih državah, uvršča med opazne ponudnike na svojem ključnem poslovnem segmentu košnji in pripravi krme za spravilo. Prodaja. Prihodki od prodaje so bili s 16.5 milijoni evrov za 2% nižji kot v predhodnem letu. V Evropi in v svetu se je že drugo leto zapored nadaljevala recesija na trgu kmetijske mehanizacije, saj je po poročilu združenja VDMA obseg prodaje kmetijske mehanizacije v Evropi letu 2015 upadel za 5.5%, razmere v Amerikah in v Aziji pa so bile še slabše. Tuji tržni analitiki iščejo vzroke za upad trga predvsem v ukinitvi mlečnih kvot v EU, prehodu na nov način podpore kmetijstvu, ki je povzročil izpad subvencij predvsem v Srednji in Vzhodni Evropi, pa tudi v splošni negotovosti kmetov zaradi padca cen ključnih kmetijskih proizvodov. Na povečanje stopnje negotovosti in s tem odlaganja investicij v kmetijstvu svoje prispevajo tudi politične razmere, v letu 2015 zlasti blokada uvoza hrane s strani Rusije in njen vpliv na cene pridelkov. Zaradi teh okoliščin z doseženimi prodajnimi rezultati v SIP-u kljub rahlemu padcu ne moremo biti v celoti nezadovoljni. Podrobnejši pregled prodaje nam pokaže, da je prodaja izdelkov upadla za 1.5%, prodaja rezervnih delov je manjša za 7.3% (logična posledica vse kakovostnejših strojev), prodaja storitev pa je bila za 7.4% višja kot v predhodnem letu. Razveseljivo je, da se je med produktnimi skupinami povečala prodaja v našem strateškem segmentu - seneni liniji, in sicer za 2.3%, nižja pa je prodaja koruznega programa (za 11.7%) ter trosilcev (za 23.7%), kjer se poleg tuje soočamo tudi z močno domačo konkurenco. V strukturi prodaje se še vedno povečuje delež prodanih profesionalnih izdelkov večjih dimenzij, kar se odraža tudi na pomembnem porastu povprečne cene prodanega izdelka. Naši ključni trgi ostajajo Slovenija, Avstrija, Švica in Nemčija, kjer ustvarimo 55% vse prodaje. Ugoden razvoj prodaje beležimo na trgih Švice, Norveške, Češke, Nizozemske, Avstralije, Litve, Bolgarije in Slovaške. Še vedno zaostaja prodaja na trgih (pred leti za SIP zelo pomembnih) v bivši Jugoslaviji. Zaradi negotovih razmer in plačilnih tveganj smo se umaknili iz Rusije in Ukrajine, zaradi težav z distributerji pa skoraj v celoti tudi iz Velike Britanije, Francije in Danske. SIP je v 2015 razstavljal na največjem evropskem sejmu kmetijske mehanizacije v Hannovru, kjer smo predstavili izključno nove stroje, povečali pa smo tudi naše demonstracijske in marketinške aktivnosti na ključnih trgih. Razvoj in investicije. SIP je v letu 2015 nadaljeval z razvojem novih izdelkov, tako da je na trg uvedel štiri nove izdelke. Poleg pospešenega investiranja v razvoj novih izdelkov v višini 0,58 milijona evrov je nadaljeval tudi posodabljanje proizvodnje, logistike in nadaljevanje izgradnje učnega centra, za kar je namenil 0,53 milijona evrov. Poslovni izid, zadolženost, upravljanje denarnega toka. SIP je v poslovnem letu 2015 ohranil pozitivno poslovanje, čeprav so rezultati nekaj slabši od načrtovanih. Tako je realiziral tisoč evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in tudi zabeležil pozitiven čisti poslovni izid v znesku 94 tisoč EUR. K takemu izidu je ob padcu čistih prihodkov prispevalo ustrezno obvladovanje stroškov vhodnih materialov, izboljšanje produktivnosti dela in optimizacije nekaterih proizvodnih procesov. Kljub nadaljevanju razvojnega in investicijskega ciklusa smo dodatno zmanjšali svojo neto finančno zadolženost. SIP je v poslovnem letu 2015 veliko pozornost posvečal upravljanju denarnega toka in obvladovanju poslovnih tveganj. Zaradi sezonske narave prodaje pa je likvidnost v posameznih delih leta še vedno ne optimalna.

4 Upravljanje s tveganji. Eno ključnih tveganj pri poslovanju je kreditno tveganje, kjer redno spremljamo bonitete vseh večjih kupcev ter izvajamo politiko omejevanja nezavarovanih prodaj. Za zagotavljanje nemotene oskrbe proizvodnje spremljamo tudi bonitete dobaviteljev. Družba se srednjeročno ščiti tudi pred obrestnim tveganjem, in sicer z uporabo izvedenega finančnega instrumenta - obrestne zamenjave (IRS). Valutnemu tveganju SIP ni izpostavljen, saj ima prodajne, nakupne in finančne pogodbe vezane na evro. SIP ima sklenjene vse potrebne zavarovalne police za zavarovanje pred požarom in naravnimi nesrečami, zavarovanje pri okvarah strojev in zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti. Družba je z vlaganji v preteklih letih že odpravila ključna tveganja za okolje. SIP tudi ustrezno varuje vse svoje informacijske baze in programe, tudi na lokacijah izven sedeža. Zaposlovanje. Od skupno 208 zaposlenih ima izobrazbo četrte ali pete stopnje 129, šeste, sedme in osme stopnje pa 41 sodelavcev. Tudi v letu 2015 smo organizirali vrsto usposabljanj in izobraževanj z namenom ohranitve oziroma širitve kompetenc zaposlenih ter večje zaposljivosti in fleksibilnosti. Konsolidacija. SIP in njena odvisna družba Fotonis, ki proizvaja električno energijo z uporabo fotovoltaičnih celic, sestavljata konsolidirane računovodske izkaze na podlagi popolne konsolidacije. SIP nima podružnic in pri svojem poslovanju ne uporablja kodeksa. Po koncu poslovnega leta ni bilo pomembnejših izrednih poslovnih dogodkov. Načrti. SIP bo v aktualnem srednjeročnem obdobju do leta 2018 še naprej razvijal inovativne in konkurenčne stroje za košnjo trave ter pripravo in spravilo sena - tako za lastno blagovno znamko kot tudi za nekatere tuje blagovne znamke; izboljševal svoje proizvodne procese v smeri vitke proizvodnje; s programi šolanja kupcev in po-prodajne podpore utrjeval svojo blagovno znamko in širil distribucijsko mrežo; usposabljal sodelavce, ki bodo tudi vnaprej temelj za naš uspeh na trgu. Šempeter,

5 RAČUNOVODSKO POROČILO SIP, STROJNA INDUSTRIJA, d.d. ŠEMPETER ZA LETO 2015 Registracija: Družba SIP, Strojna industrija d.d. Šempeter d.d. je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št. 1/00268/00 Naslov: Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini Osnovni kapital: EUR Matična številka: Davčna številka: Šifra dejavnosti: Proizvodnja kmetijskih strojev

6 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV Računovodski izkazi družbe SIP, d.d. so prikazani v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS 2006) in določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1 ). Družba SIP Strojna industrija, d. d., Šempeter je upoštevala pri izbiri računovodskih usmeritev in odločanju o njihovi uporabi ter pri pripravljanju računovodskih izkazov štiri kakovostne zahteve: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primernost. Pri izdelavi računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 so upoštevana določila slovenskih računovodskih standardov in temeljni računovodski predpostavki upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Obvezni letni računovodski izkazi družbe so bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke in odhodke in poslovni izid v poslovnem letu, izkaz denarnih tokov, ki prikazuje spremembe v stanju denarnih sredstev, izkaz gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe sestavin kapitala v poslovnem letu. Pri zunanjem poslovnem poročanju so uporabljene naslednje oblike izkazov: - bilanca stanja, SRS 24; - izkaz poslovnega izida, SRS 25 - različica I; - izkaz drugega vseobsegajočega donosa, SRS 25; - izkaz denarnega toka, neposredna metoda SRS 26 različica I; - izkaz gibanja kapitala, SRS 27. Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi računovodskih izkazov, temeljijo na zgornjih osnovah, pri čemer so nekatere od računovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko samostojno odloči za uporabo ene od možnih različic. Povzetek računovodskih usmeritev, ki jih v zvezi z vrednotenjem posameznih bilančnih postavk uporablja družba, je naslednji: 1. Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju izkazujejo po nabavnih vrednostih in se amortizirajo v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja glede na dobo koristnosti. Po pripoznanju neopredmetenega sredstva družba uporablja model nabavne vrednosti, po katerem je neopredmeteno sredstvo izkazano po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. V podjetju nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, če se lahko dokažejo: izvedljivost strokovnega dokončanja projekta, tako da bo na voljo za uporabo ali prodajo; namen dokončati projekt in ga uporabljati ali prodati; zmožnost uporabljati ali prodati projekt; verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim obstoj trga za učinke projekta ali za sam projekt ali, če se bo projekt uporabljal v podjetju, njegova koristnost; razpoložljivost tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta ter sposobnost zanesljivo izmeriti stroške, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu med njegovim razvijanjem. 2. Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva

7 se amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. Preostala (neamortizirljiva) vrednost osnovnih sredstev ni določena. Družba uporablja za vrednotenje zemljišč model prevrednotenja. Zemljišča so bila prevrednotena na pošteno vrednost s pomočjo cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Ob sestavitvi računovodskih izkazov družba s pomočjo neodvisnega cenilca vrednosti presoja, ali se knjigovodska vrednost bistveno razlikuje od tiste, ki bi se ugotovila z uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja. V primeru bistvenega razlikovanja se zemljišča prevrednotijo na njihovo pošteno vrednost. Kot opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov. Izjema so velika orodja, katerih posamična vrednost presega 500 evrov in so zaradi poenotene skladiščno materialne evidence vključene med drobni inventar. 3. Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane da bi prinašale najemnino in/ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Naložbeno nepremičnino sestavljajo nakupna cena, nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti in se amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. 4. Finančne naložbe v dana posojila se izkazujejo po plačanih zneskih. Če finančna naložba izgublja vrednost, družba presodi, kolikšen popravek njene začetno izkazane vrednosti je treba oblikovati v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Razkrite so informacije o njeni pošteni vrednosti ali informacije o glavnih značilnostih posamezne finančne naložbe. Finančne naložbe v kapital odvisnih podjetij se vrednotijo v višini nabave vrednosti, zmanjšanje za morebitne oslabitve. 5. Zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov so vrednotene po proizvajalnih stroških. Poraba zalog se vrednoti po metodi povprečnih cen z uporabo stalnih cen in odmikov. Proizvajalne stroške sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposredni stroški amortizacije, neposredni stroški energije in splošni proizvajalni stroški. Splošni proizvajalni stroški so drugi stroški materiala, ostale storitve, ostali stroški, ki so obračunani v okviru proizvajalnega procesa, a jih ni mogoče neposredno povezati z nastajajočimi poslovnimi učinki. Zaloge ne presegajo čiste iztržljive vrednosti, zmanjšane za stroške dokončanja. Družba oslabi zaloge glede na individualno presojo. Za gotove izdelke brez gibanja nad 2 leti družba opravi cenitev. V primeru nižje ocenjene vrednosti od kalkulativne se vrednost zaloge zmanjša za to razliko. Za ostale zaloge vhodnih materialov in polizdelkov se najmanj enkrat na 2 leti izdela analiza potrebnosti vhodnih materialov in polizdelkov za obstoječ proizvodni program. V primeru, da so vhodni materiali in polizdelki brez gibanja nad 2 leti, komisija preveri možnost alternativne porabe ali možnosti predelave z manjšimi popravki. Za idente za katere je potrebno izvršiti predelavo se oblikuje na zadnji dan poslovnega leta popravek vrednosti v višini 5% od vrednosti identov na zalogi. Za idente, pri katerih ni možno realizirati nobene od predhodno zapisanih aktivnosti se predlaga in izvrši odpis.

8 6. Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane. Terjatve se prevrednotujejo zaradi njihove oslabitve ali pa zaradi odprave njihove oslabitve. Popravki vrednosti terjatev so oblikovani zaradi neizterljivosti. Popravke vrednosti terjatev družba oblikuje v višini dvomljivih in spornih terjatev. Odpisi terjatev se pokrijejo v breme prej oblikovanih popravkov. 7. Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 8. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. 9. Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni in katerih velikost je zanesljivo ocenjena. Vrednost dolgoročnih rezervacij je na koncu obračunskega obdobja enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Vrednost dolgoročne rezervacije predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, potrebnih za poravnavo dolgoročne obveznosti, ugotovljene na dan bilance stanja z upoštevanjem tveganja in negotovosti. Dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, zaradi katerih so bile oblikovane. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo za odložene prihodke, ki bodo v obdobju, predvidoma daljšem od enega leta, pokrili predvidene odhodke. Mednje se uvrščajo tudi državne podpore in donacije prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov. Namenjene so za pokrivanje stroškov amortizacije ter sredstev oziroma določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke. 10. Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev. Dolgovi so lahko finančni, ko posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva ali poslovni, ko dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in opravljanju storitev. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb, dolgovi do najemodajalcev za finančne najeme, dobljene vloge in izdani vrednostni papirji. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, kratkoročne obveznosti do zaposlencev, financerjev, države ter obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida. Dolgoročne dolgove je treba vrniti oziroma poravnati v obdobju, daljšem od enega leta, kratkoročne dolgove pa v obdobju do enega leta. Prevrednotenje dolgoročnih in kratkoročnih dolgov je sprememba njihove knjigovodske

9 vrednosti in se pojavlja kot prevrednotenje zaradi njihove oslabitve, pa tudi kot prevrednotenje dolgov zaradi njihove okrepitve. Za vsako vrsto dolgov so razkriti nezavarovani in zavarovani dolgovi, obdobje do zapadlosti v plačilo, obrestna mera in drugi pogoji, pod katerimi so pridobljeni. Dolgoročni dolgovi so izkazani po odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti. Kratkoročni dolgovi so izkazani po odplačni vrednosti. 11. Izpeljani finančni instrumenti so pripoznani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost obrestnih zamenjav je določena na osnovi tržne vrednosti podobnih instrumentov. Računovodsko varovanje denarnih tokov pred tveganjem pomeni, da se varuje spremenljivost denarnih tokov, ki izhaja iz posameznega tveganja, povezanega s pripoznano obveznostjo. Pri varovanju denarnih tokov pred tveganjem se dobički in izgube od instrumenta za varovanje pred tveganjem pripoznajo za učinkoviti del varovanja v kapitalu. Učinki neučinkovitega varovanja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. V primeru, da zavarovana čvrsta obveza rezultira v pripoznanju nefinančnega sredstva, se v trenutku pripoznanja sredstva temu pripiše učinek varovanja, ki je bil predhodno knjižen v kapital. V ostalih primerih se dobiček ali izguba od instrumenta za varovanje pred tveganjem v naslednjih letih prenaša v izkaz poslovnega izida in pobota vpliv spremembe vrednosti varovane postavke v poslovnem izidu. Učinki iz prevrednotenja izpeljanih finančnih instrumentov, ki ne izpolnjujejo zahtev za računovodsko varovanje pred tveganjem, so pripoznani neposredno v izkazu poslovnega izida. Računovodsko obračunavanje varovanja pred tveganjem se prekine, ko finančni instrument za varovanje pred tveganjem poteče ali se proda oziroma ne izpolnjuje več zahtev za računovodsko obravnavanje varovanja pred tveganjem. 12. Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, pa tudi prevrednotovalni poslovni prihodki. Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku drugih, pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo izid rednega poslovanja. 13. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve. Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo izid rednega poslovanja. 14. Terjatve in obveznosti, izražene v tuji valuti, se na dan bilanciranja preračunajo po referenčnem tečaju Banke Slovenije za posamezno valuto, iz utemeljenih razlogov pa se lahko uporabi tudi ustrezni tečaj poslovne banke. Tečajne razlike predstavljajo redne finančne prihodke ali redne finančne odhodke.

10 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI 2.1 BILANCA STANJA NA DAN BILANCA STANJA SRS 24 SIP d. d. SIP d. d A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne čas.razmejitve Dolgoročne premoženjske pravice Dolgoročno odloženi stroški razvijanja Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 6. Neopredmetena sredstva v pridobivanju II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe a) Zemljišča b) Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil a) Delnice in deleži v družbah v skupini Dolgoročna posojila b) Dolgoročna posojila drugim V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 VI. Odložene terjatve za davek 0 0 B. Kratkoročna sredstva I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo II. Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi in trgovsko blago Predujmi za zaloge III. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Kratkoročna posojila a) Kratkoročna posojila družbam v skupini b) Kratkoročna posojila drugim IV. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih V. Denarna sredstva C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Zabilančna sredstva

11 BILANCA STANJA SRS 24 SIP d. d. SIP d. d OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži IV. Presežek iz prevrednotenja V. Preneseni čisti poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti I. Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 II. Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne menične obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 Zabilančne obveznosti

12 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo dolgoročne premoženjske pravice in dolgoročne odložene stroške razvijanja. Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2015 je bilo naslednje (v ): Stroški razvijanja Pravice do ind. Lastnine in druge pravice Neopredmetena sredstva v pridobivanju SKUPAJ Nabavna vrednost 31. decembra Pridobitve Prenos iz investicij v teku Odtujitve Odpisi Prerazvrstitve decembra Nabrani popravek vrednosti 31. decembra Amortizacija v letu Odtujitve Odpisi Prerazvrstitve decembra Neodpisana vrednost 31. decembra januar decembra Dolgoročne premoženjske pravice v višini se nanašajo na vlaganja v programsko opremo. Dolgoročni odloženi stroški razvijanja novih izdelkov v višini vključujejo stroške prototipne dokumentacije, prototipov in testiranje, konstrukcijsko in kataloško dokumentacijo ter izdelavo tehnologije pri teh projektih. Od tega zneska predstavlja projekte, ki na še niso končani in so neopredmetena sredstva v pridobivanju. V letu 2015 znašajo skupaj odloženi stroški razvijanja Glede na trenutno stanje razvoja gotovih izdelkov družbe SIP in primerjalno na konkurenco je družba SIP še povečala aktivnosti razvoja. Doba amortiziranja razvojnega projekta je 5 let. Vzrok za večji obseg razmejenih razvojnih projektov v letu 2015 je v povečanih aktivnostih na področju razvoja za stroje večjih delovnih površin za profesionalne uporabnike. Predvidoma bodo razvojni projekti aktivirani v poslovnem letu 2016.

13 2.2.2 Opredmetena osnovna sredstva Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin v letu 2015 je bilo naslednje (v ): Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Drobni inventar in velika orodja Druga oprema Kratkoročni predujmi Opredmetena osnovna sredstva v izdelavi SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Naložbene nepremičnine Nabavna vrednost 31. decembra Pridobitve Odtujitve Prevrednotenje Prenosi decembra Nabrani popravek vrednosti 31. decembra Pridobitve Odtujitve Amortizacija decembra Neodpisana vrednost 31. december januar december

14 Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija je obračunana posamično in se med obračunskim letom ne spreminja. Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je obračunana po naslednjih letnih stopnjah (v %): gradbeni objekti 2,5 10,0 2,5 10,0 zunanja ureditev 1,5-6,6 1,5-6,6 deli zgradb 6 6 proizvajalna oprema 7,0 20,0 7,0 20,0 računalniška oprema 33,3 33,3 motorna vozila 14,3-20,0 14,3 dolg. odloženi str. razvijanja druga oprema 5,0-25,0 5,0-25,0 Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi se nanašajo na orodja v lastni izdelavi, ureditev učnega centra, nadstreška ter delne prenove tal v proizvodnih prostorih. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi finančnega najema na dan znaša (nepremičnine in oprema ) (pojasnilo ). Proizvajalna oprema z neodpisano vrednostjo na dan v znesku je zastavljena v korist domače banke za zavarovanje odplačila prejetega posojila (pojasnilo ). V korist domače banke so za zavarovanje odplačila prejetega posojila zastavljene tudi nepremičnine družbe z neodpisano vrednostjo na dan v znesku (pojasnilo ). Družba ima na dan sklenjene pogodbe oz. potrjena naročila za nakup osnovnih sredstev v vrednosti V skladu z računovodsko usmeritvijo so bila po stanju na dan zemljišča prevrednotena na njihovo pošteno vrednost. Knjigovodska vrednost zemljišč se je tako povečala za EUR, učinek pa je pripoznan neposredno v kapitalu. Če bi se zemljišča izkazovala po modelu nabavne vrednosti, bi na dan njihova knjigovodska vrednost znašala EUR. Poštena vrednost je bila ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin z licenco pri Slovenskem inštitutu za revizijo, v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti. Pri cenitvi je bil uporabljen način tržnih primerjav. Predhodno prevrednotenje zemljišč je bilo opravljeno po stanju na dan , ob spremembi računovodske usmeritve Naložbene nepremičnine Družba SIP, d.d. izkazuje na dan med naložbenimi nepremičninami objekt trgovine v vrednosti , ki je v finančnem najemu. Letna amortizacijska stopnja znaša 1,8%. V zvezi z naložbenimi nepremičninami so bili v izkazu poslovnega izida 2015 pripoznani: - prihodki iz najemnin v višini stroški amortizacije v višini 1.810

15 2.2.4 Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe Delnice in deleži v družbah v skupini Dolgoročna posojila drugim Skupaj Delnice in deleži v družbah v skupini se nanašajo na naložbo v 100% delež v podjetju FOTONIS d.o.o., Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter. Kapital odvisne družbe na znaša Čisti poslovni izid leta 2015 znaša Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev Popravek vrednosti dolg. terjatev iz poslovanja Skupaj 0 0 Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo terjatve do kupca po potrjeni prisilni poravnavi v vrednosti ter popravek vrednosti teh dolgoročnih terjatev zaradi neizpolnjevanja programa finančnega prestrukturiranja. Terjatve so nezavarovane Zaloge Vrsta zalog Material Popravek vrednosti neidočih zalog Nedokončana proizvodnja Polizdelki Popravek vrednosti neidočih zalog Proizvodi Popravek vrednosti neidočih zalog Trgovsko blago Dani predujmi za zaloge Skupaj

16 Popisne razlike, odpisi vrednosti in ocenjena čista iztržljiva vrednost po vrstah zalog so razvidne iz naslednje preglednice: Vrsta zalog Knjigovodska vrednost Popisni presežki Popisni manjki Odpisi vrednosti zaradi spremembe kakovosti Čista iztržljiva vrednost Material Nedokončana proizvodnja Polizdelki Proizvodi Trgovsko blago Predujmi za zaloge Skupaj Zaloge gotovih proizvodov v višini ter zaloge tehničnega materiala v višini so zastavljene v korist domačih bank za zavarovanje odplačila prejetih posojil (pojasnilo ) Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila družbam v skupini Kratkoročno posojila drugim Skupaj Kratkoročno posojilo družbam v skupini predstavlja kratkoročno dano posojilo odvisni družbi Fotonis d.o.o.. Posojilo je nezavarovano, letna obrestna mera je dogovorjena v višini 3-mesečni EURIBOR + 4,9%. Med kratkoročno danimi posojili so izkazani depoziti pri bankah, dana posojila drugim ter kratkoročni del dolgoročnih posojil drugim, kar predstavlja kapitalizacijo vplačil po pogodbi o življenjskem zavarovanju, ki zapade v enem letu. Depoziti v višini so zastavljeni za zavarovanje potencialnih obveznosti po garancijskih pogodbah.

17 2.2.8 Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v državi Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v tujini Kratkoročne terjatve za obresti Popravek vred.kratk.ter.do kupcev zaradi oslabitve Popravek vred.kratk.ter.za obresti Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Terjatve za vstopni DDV Ostale kratkoročne terjatve (refundacije) Skupaj Nezapadle kratkoročne terjatve do kupcev na dan znašajo , zapadle neplačane terjatve do kupcev do 1 leta znašajo ter zapadle neplačane terjatve nad eno leto znašajo Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev (brez obresti) v letu 2015 v EUR Stanje Povečanje Zmanjšanje Stanje Terjatve do kupcev v knjigovodski vrednosti so zastavljene za zavarovanje plačila kratkoročnih finančnih obveznosti (pojasnilo ). Družba do članov upravnega odbora na dan ne izkazuje terjatev Denarna sredstva Denarna sredstva Gotovina v blagajni Denarna sredstva v banki Skupaj

18 Kapital Kapital Osnovni kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve 0 0 Lastne delnice Rezerve za lastne delnice Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti dobiček Čisti poslovni izid poslovnega leta Skupaj Osnovni kapital v višini je razdeljen na kosovnih delnic enega razreda in iste oznake SIPR. Družba je v letu 2015 kupila 616 (oziroma 0,15%) lastnih delnic, ki so vrednotene po nabavni vrednosti v višini Gibanje lastnih delnic v letu 2015 je bilo naslednje: Količina Delež v Postavka osnovnem kapitalu Stanje ,57% Nakupi ,15% Odtujitve ,00% Stanje ,72% Tehtano povprečno število delnic družbe je v letu 2015 znašalo Kapitalske rezerve znašajo in sicer: predstavlja premijo, ki jo je družba pridobila pri izvršitvi delniških nakupnih opcij na podlagi izdanih obveznic, predstavlja kupnina nad nabavno vrednostjo odtujenih lastnih delnic. Presežek iz prevrednotenja zajema prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z zemljišči v vrednosti , zmanjšan za odložene davke , pošteno vrednost izvedenega finančnega instrumenta (obrestna zamenjava) v vrednosti ter aktuarske izgube v vrednosti na dan

19 Gibanje presežka iz prevrednotenja Postavka zemljišča finančna sredstva obveznosti za odložene davke aktuarski dobički/igube Skupaj Stanje Prevrednotenje Stanje Obveznost za odložene davke predstavlja znesek davka pri prevrednotenju zemljišč na pošteno vrednost in je obračunana na podlagi 17% davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Gibanje bilančnega dobička je bilo naslednje (): Bilančni dobiček v začetku obdobja Čisti poslovni izid poslovnega leta Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0 Izplačilo dividend Oblikovanje rezerv za lastne delnice Bilančni dobiček na koncu obdobja Lastniška struktura družbe SEZNAM DELNIČARJEV SIP d. d. Štev. delnic Delež v % Štev. delnic Delež v % HOLINVEST D. O. O , ,54 JOSEF KNÜSEL, LANDMASCHINEN , ,38 MSE D. O. O , ,82 LAFIN D. O. O , ,80 CCM D. O. O , ,53 KORŽE D. O. O , ,23 IMP PUMPS D.O.O , ,54 SIP D. D., ŠEMPETER - lastne delnice , ,57 Ostali delničarji , ,59 Skupaj: Na dan so bili člani upravnega odbora posredno lastniki delnic (udeleženi z 72,30 % v lastninski strukturi družbe). Čisti dobiček na delnico Čisti dobiček na delnico v letu 2015 : 0,23 Čisti dobiček na delnico v letu 2014 : 0,20 Čisti dobiček ali izguba na delnico se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom uveljavljajočih se navadnih delnic v poslovnem letu.

20 Dividenda na delnico Dividenda na delnico v letu 2015 : 0,20 Dividenda na delnico v letu 2014 : - Celotni vseobsegajoči donos na delnico Celotni vseobsegajoči donos na delnico v letu 2015 : 1,02 Celotni vseobsegajoči donos na delnico v letu 2014 : 0,14 Knjigovodska vrednost delnice Knjigovodska vrednost delnice : 18,24 Knjigovodska vrednost delnice : 17,44 Čisti poslovni izid za leto 2015 bi ob upoštevanju revalorizacije kapitala na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (-0,5%) znašal Bilančni dobiček družbe na dan znaša Stanje posameznih sestavin kapitala na dan in ter gibanje posameznih sestavin kapitala v letu 2015 je prikazano v tabeli Izkaz gibanja kapitala Dolgoročne rezervacije in dolg. PČR Dolgoročne rezervacije in dolg. PČR Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade Dolgoročne pasivne časovne razmejitve Skupaj Gibanje rezervacij v letu 2015 je bilo naslednje (v ): Odpravnine ob upokojitvi Jubilejne nagrade Dolgoročne pasivne časovne razmejitve Odstopljena sredstva Skupaj Stanje Oblikovanje Odprave Črpanje Stanje Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega tako, da se upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi ter strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna obrestna mera znaša 1,65% letno. Izračun je z uporabo projicirane enote pripravil pooblaščeni aktuar. V kolikor bi se diskontna obrestna mera znižala za 0,5%, bi se rezervacije za odpravnine povečale za , rezervacije za jubilejne nagrade pa za V primeru povečanja diskontne obrestne mere za 0,5% pa bi se rezervacije za odpravnine zmanjšale za ,

21 rezervacije za jubilejne nagrade pa za Prihodnja dolgoročna rast plač je določena v višini 1,5% letno. V kolikor bi se prihodnja rast plač zmanjšala za 0,5% letno, bi se rezervacije za odpravnine zmanjšale za 5.479, v primeru povečanja rasti plač za 0,5% letno pa bi se rezervacije za odpravnine povečale za Dolgoročne PČR se nanašajo na nepovratna sredstva za sofinanciranje nove tehnološke opreme s strani Slovenskega podjetniškega sklada v višini EUR in se zmanjšujejo s pripadajočo amortizacijo Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do bank Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema Druge dolgoročne finančne obveznosti Skupaj Dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini predstavljajo prejeta dolgoročna posojila pri domačih bankah, ki zapadejo dokončno v plačilo v letu 2017 in so zavarovana z zastavo zalog tehničnega materiala v knjigovodski vrednosti Obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR. Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank ( EUR) je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi (pojasnilo ). Obveznosti iz finančnega najema, ki zapadejo v plačilo v letih , so vezane na 3 mesečni EURIBOR. Kratkoročni del dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi in znaša (pojasnilo ). Knjigovodska vrednost dolga iz naslova finančnega najema z zapadlostjo nad 5 let znaša Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi Kratk. obv. iz naslova finančnega najema (pojasnilo ) Druge kratkoročne finančne obveznosti Skupaj Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi, tvorijo kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil v znesku (pojasnilo ) ter kratkoročno prejeta posojila pri bankah v znesku Letne obrestne mere so vezane na 3 mesečni EURIBOR. Posojila so zavarovana z menicami, proizvajalno opremo in nepremičninami (pojasnilo 2.2.2), zalogo gotovih proizvodov (pojasnilo ) ter kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev

22 (pojasnilo 2.2.8). Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi predstavljajo kredit lastnika družbe, s fiksno letno obrestno mero. Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljata poštena vrednost izvedenega finančnega instrumenta (obrestna zamenjava), ki ga družba uporablja za varovanje pred obrestnim tveganjem v vrednosti ter obveznost izplačila dividend po sklepu 21. skupščine z dne v vrednosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini Kratkoročne obv. za nezaračunano blago in storitve Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročno prejeti predujmi Kratkoročni prejeti predujmi in varščine Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač Obv. za prispevke iz kosmatih plač in nadom. plač Obv. za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač Obv. za druge prejemke iz delovnega razmerja Obv. na podlagi odteg. od plač in nadom.plač zap Obveznosti za obračunani DDV 0 0 Obveznosti za DDV, carino, od uvoženega blaga Druge kratk. obv. do državnih in drugih inštitucij Ostale kratkoročne obveznosti V naprej vračunani stroški dopustov in SD ur Druge kratkoročne poslovne obveznosti Skupaj Zunajbilančna evidenca Družba SIP, d.d. ima na dan v zunajbilančni evidenci ( ): garancija za carino-carinski postopek za leto zastava opreme za vračilo prejetega posojila od banke zastava terjatev za vračilo kredita zastava zalog za vračilo kredita dano poroštvo za kredit Fotonis d.o.o., najet pri banki dane garancija banke za zavarovanje plačila in dobro izvedbo del

23 2.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SRS 25 SIP d. d. SIP d. d. I-XII / 2015 I-XII / ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE a Prihodki od prodaje na domačem trgu b Prihodki od prodaje na tujem trgu SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE DRUGI POSLOVNI PRIHODKI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV a Nabavna vred. Prod. blaga in mater. ter str.por. materiala b Stroški storitev STROŠKI DELA a Stroški plač b Stroški socialnih zavarovanj c Drugi stroški dela ODPISI VREDNOSTI a Amortizacija b Prevred.poslovni odhodki pri neopred.in opredm.osn.sredstvih c Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih DRUGI POSLOVNI ODHODKI FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0 0 a Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 b Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 c Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0 č Finančni prihodki iz drugih naložb FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL a Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini b Finančni prihodki iz posojil, danih drugim FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV a Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 b Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih FINANČNI ODHODKI IZ OSLAB. IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI a Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 b Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank c Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 č Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI a Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 b Finančni odhodki iz obvez.do dobaviteljev in meničnih obveznosti c Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti DRUGI PRIHODKI DRUGI ODHODKI DAVEK IZ DOBIČKA ODLOŽENI DAVKI ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

24 2.4 POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA Čisti prihodki od prodaje Prih. od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu Prih. od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu Prih. od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu Prih. od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu Skupaj V letu 2015 so doseženi čisti prihodki od prodaje na domačem trgu v deležu 23,31% (v letu ,56%), na tujem trgu v deležu 76,69% ( v letu ,44%). Prihodki od storitev, doseženih pri poslovanju z odvisno družbo, so v letu 2015 znašali Členitev prihodkov po zemljepisnih trgih (): Slovenija EU Države bivše Jugoslavije Tretje države Skupaj Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Skupaj Usredstveni lastni proizvodi vključujejo vrednost lastnih izdelkov, uporabljenih za namene poslovanja družbe, izvedene z delom in sredstvi družbe. Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni prihodki Skupaj Druge poslovne prihodke v vrednosti predstavljajo prihodki od odprave rezervacij iz naslova odstopljenih prispevkov za zaposlene invalide v vrednosti , drugi poslovni prihodki - nagrada za preseganje kvote invalidov v vrednosti , izterjane terjatve za katere so že bili predhodno oblikovani popravki vrednosti v znesku , dobiček pri prodaji osnovnih sredstev 7.928, odpis obveznosti iz preteklih let v vrednosti 2.810, prihodki na podlagi subvencij ESS ter prihodki od koriščenja prejete države pomoči na nakup OS v znesku

25 Stroški blaga, materiala in storitev Stroški materiala, energije, nadomestnih delov Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški materiala Stroški pomožnega materiala Stroški energije Stroški mat. in nadom. delov za vzdrž. osnovnih sredstev Odpis drobnega inventarja in embalaže ter popisnih razlik Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature Drugi stroški materiala Stroški storitev Stroški storitev pri proizv. proizvodov in opravljanju storitev Stroški transportnih storitev Stroški storitev v zvezi z vzdrž. opredmet. osnovnih sredstev Najemnine Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom Stroški plačilnega prometa in bančnih stor. ter zavar. premije Stroški intelektualnih in osebnih storitev Stroški sejmov, reklame in reprezentance Stroški storitev fizičnih oseb z dajatvami Stroški drugih storitev Skupaj Pretežni del stroškov materiala v vrednosti se nanaša na stroške osnovnega materiala, ostali stroški materiala pa obsegajo stroške pomožnega materiala, stroške energije, stroške nadomestnih delov za vzdrževanje, drobnega inventarja in druge stroške materiala. Med stroški drugih storitev največji del predstavljajo stroški računalniških storitev v višini , stroški študentskega dela v višini Stroški računalniških storitev vključujejo najem poslovno informacijskega sistema in vzdrževanje. Med stroški intelektualnih in osebnih storitev znašajo stroški za revizijo računovodskih izkazov

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26. KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 28.11.2009, 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE DROGA KOLINSKA za leto 2009 Marec 2010 1 Vsebina stran 1 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ------------------------------------------------------ 3 1.1 KONSOLIDIRAN IZKAZ

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016)

(Microsoft Word - Sinpo- letno poro\350ilo 2016) KAZALO IZJAVA O ODGOVORNOSTI DIREKTORJA... 1. UVOD... 1 1.1. GENERALNI CILJI... 1 1.2. PISMO DIREKTORJA... 1 2. POSLOVNO POROČILO... 2 2.1. POSLOVNA STRATEGIJA... 2 2.2. LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITAL

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016 1 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 4 1.1 Predstavitev družbe... 4 1.2 Pravne podlage:... 5 1.3 Lastništvo in kapital družbe... 5 1.4 Pomembnejši poslovni dogodki

Prikaži več

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201

Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 201 Letno poročilo družbe VELANA d. d. za poslovno leto 2011 Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon., direktor Velana tovarna zaves d.d. Ljubljana, februar, 2012 KAZALO I. PREDSTAVITEV DRUŢBE... 1 I.1 OSNOVNI PODATKI...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, julij 2016 MATIJA MOHAR IZJAVA O AVTORSTVU Podpisani

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

1

1 LETNO POROČILO 2011 Snežnik Sinpo, d. o. o. Ferdinand MIKLIČ, univ. dipl. inž. rač. Direktor družbe Snežnik Sinpo, d. o. o. Mag. Andrej PAGON, predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d. KAZALO 1.

Prikaži več