Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx"

Transkripcija

1 Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne , v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo naslednji: kot sledi v nadaljevanju: I.1 SKLEP o spremembi Registracijskega pravilnika Hokejske zveze Slovenije Črta se 2. odst. 19. člen Registracijskega pravilnika. Obrazložitev: (v nadaljevanju: Registracijski pravilnik), I. (Spremembe) Omejitev nastopa tujih igralcev v tekmovanjih se ureja s Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na ledu Hokejske zveze Slovenije. V 40. členu Pravilnika o tekmovanju v hokeju na ledu Hokejske zveze Slovenije je predvideno naslednje:»na tekmah imajo pravico nastopati igralci, ki so pravilno registrirani, imajo pravico do nastopa skladno s pravili, ki urejajo registracijo, izpolnjujejo pogoje za igranje v določeni starostni kategoriji in ki posedujejo tekmovalne kartone, ki jih pred pričetkom tekmovanja izda tehnični direktor HZS. Na posamezni tekmi v kategoriji članov lahko nastopi največ pet tujih igralcev. Za potrebe tega člena je tuj igralec vsak igralec, ki i) nima državljanstva Republike Slovenije ali ii) državljanstva države članice Evropske Unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije. Glede točke ii) prejšnjega stavka se lahko v propozicijah uredijo prilagoditve ali dodatne omejitve, vse pod pogojem, da so takšne prilagoditve ali dodatne omejitve skladne z načelom prostega pretoka delavcev, ki v trenutku propozicij velja med Republiko Slovenijo in prej omenjenimi državami.«definicija tujega igralca se, upoštevaje pravila IIHF, ki za prestope tujih igralcev (tj. vseh igralcev, ki niso državljani Republike Slovenije) vsebuje določene posebne pogoje (»transfer karta«), za potrebe Registracijskega pravilnika, ne spreminja. Tuj igralec je za potrebe Registracijskega pravilnika vsak igralec, ki ni državljan Republike Slovenije, pri čemer pa so za potrebe Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu državljani članic Evropske Unije ali članic Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, izenačeni z domačimi igralci. I.2 Spremeni se zadnji odstavek 37. člena Registracijskega pravilnika, tako, da se odslej glasi:»za tekmovalni karton za tujega igralca, ki se šola v Republiki Sloveniji (kamor spada tudi vrtec) in je hkrati v ožjem sorodstvu z delavcem, ki je na začasnem ali stalnem delu v Republiki Sloveniji ali je član hokejske akademije, za katero je klub pridobil licenco za izvajanje skladno s Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na ledu HZS, razen v kolikor ni z omenjeno licenco določeno drugače, pri

2 čemer takšen tuj igralec v sezoni, na katero se nanaša prošnja za pridobitev pravice do nastopa, še ni dopolnil 18 let, je potrebno plačati takso v višini točke, kot je opredeljena v točki od c) do f) prvega odstavka tega člena, odvisno na katero selekcijo se tekmovalni karton nanaša. Vsak drug tekmovalni karton za tujega igralca se obračuna skladno s točko a) prvega odstavka tega člena. Za igralce, ki so člani hokejske akademije, za katero je klub pridobil licenco za izvajanje skladno s Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na ledu HZS, se lahko z licenco določi tudi drugačen način plačevanja za tekmovalne kartone.«obrazložitev: S Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na ledu se uvaja poseben institut hokejske akademije, ki je namenjen pospešenemu razvoju mladih igralcev. Za ta namen se lahko določijo tudi nižje takse za tekmovalne kartone, v kolikor bo to spodbudilo razvoj hokeja. Predsedstvo HZS je v tem smislu, tj. da lahko imajo tuji igralci hokejske akademije enak status, kot domači igralci, predvsem tisti, ki so mlajši od 18 let, potrdilo tudi predlog Strokovnega sveta HZS. II. (Veljavnost) Spremembe Registracijskega pravilnika pričnejo veljati z dnem III. (Čistopis) Skladno z zgoraj navedenimi spremembami in spremembami sprejetimi na 150. seji predsedstva HZS se sprejme čistopis Registracijskega pravilnika, ki se glasi:

3 REGISTRACIJSKI PRAVILNIK HOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE

4 Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije je na svoji 39. redni seji dne , 134. redni seji dne , 144. seji dne in 150. seji dne , upoštevaje 33. člen Statuta Hokejske zveze Slovenije, sprejelo REGISTRACIJSKI PRAVILNIK HOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNA DOLOČILA 1. člen Pravilnik Hokejske zveze Slovenije velja za vse igralce v Republiki Sloveniji. Pravilnik HZS ureja naslednje pravice in obveznosti: 2. REGISTRACIJO IGRALCEV 3. POGODBE 4. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI 5. PRAVICO NASTOPA 6. DVOJNO LICENCO 7. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI 8. ODŠKODNINE IN KRITERIJE 9. FINANČNA DOLOČILA 10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 2. člen Pravice in obveznosti skladno s tem pravilnikom temeljijo na načelih: igralec po lastnem preudarku izbira klub v katerem bo igral, medsebojna razmerja med igralcem in klubom določa pisna pogodba. II. REGISTRACIJA IGRALCEV POSTOPEK REGISTRACIJE 3. člen Registracija igralca je vpis v osnovno evidenco o igralcih, ki jo vodi izključno HZS. Registracijo igralcev vodi tehnični direktor HZS po postopku, ki je predviden v tem pravilniku. 4. člen Registrirajo se lahko igralci, ki pred tem še niso bili vpisani v osnovno evidenco in igralci, ki jim je bil z odločbo tehničnega direktorja odobren prestop. PRVA REGISTRACIJA

5 5. člen Prijavo za prvo registracijo je potrebno predložiti na posebnem obrazcu, ki ga predpiše tehnični direktor HZS. Prijavi je potrebno predložiti naslednje dokumente: rojstne podatke podatke o državljanstvu, kopijo potnega lista ali osebne izkaznice za potrebe dokazovanja verodostojnosti identitete posameznika, rojstnih podatkov in državljanstva ali kopijo(e) drugih verodostojnih dokumentov (npr. izpisek iz matičnega registra ali potrdilo o državljanstvu), ki dokazujejo verodostojnost omenjenih podatkov, skupaj: o s pisno privolitvijo imetnika takšnega dokumenta ali njegovega zakonitega zastopnika, da je dovolil kopiranje takšnega dokumenta in da se kopija ustrezno hrani in vodi pri HZS za potrebe preverjanja identitete igralca in preverjanja verodostojnosti rojstnih podatkov in o državljanstva pri registraciji in v okviru tekmovanj HZS, pri čemer je lahko na dokumentu zapiše oznaka, da gre za kopijo dokumenta za potrebe preverjanja identitete igralca in preverjanja verodostojnosti rojstnih podatkov in državljanstva pri registraciji in tekmovanju v okviru HZS ter datum pisne privolitve imetnika, v nasprotnem primeru pa takšno oznako napravi HZS, fotografijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev, pisno izjavo igralca, da ima s klubom, ki je podal prijavo za prvo registracijo, sklenjeno pogodbo. Pri prijavi mladoletnih igralcev mora biti priloženo tudi soglasje staršev, posvojitelja ali skrbnika. Pristojni organ lahko pred vpisom igralca v osnovno evidenco, namesto ali hkrati z zahtevo iz tretje točke drugega odstavka tega člena, izvede samo kontrolo identitete, rojstnih podatkov, državljanstva ali drugih podatkov zadevnega igralca, in sicer s vpogledom v eno izmed ustreznih javnih listin, ob prisotnosti posameznika, v čigar dokument se vpogleduje ali njegovega zakonitega zastopnika, pri čemer pristojni organ na ustreznem dokumentu označi, da so podatki igralca skladni z ustrezno javno listino. 6. člen Pristojni organ pri prvi registraciji izda igralcu matično številko, ki se kasneje ne sme spreminjati in spremlja igralca ves čas njegovega aktivnega igranja. Matična številka se napiše na vse nadaljnje hokejske dokumente igralca. 7. člen HZS vodi evidenco registriranih igralcev. Vsako tekmovalno sezono se v osnovno evidenco igralca vpiše ekipa, za katero mu je bila odobrena pravica nastopa.

6 PRESTOPI IGRALCEV IZ KLUBA V KLUB Kadar igralec menja klub, je to prestop. 8. člen Zahtevek za prestop iz kluba v klub lahko vložita igralec ali klub, v katerega igralec prestopa v času prestopnega roka. Zahtevku mora biti predložena naslednja dokumentacija: Izpisnica kluba iz katerega igralec odhaja, ki mora biti opremljena z žigom in podpisom uradne osebe kluba v času prestopnega roka. podpisan obrazec ZAHTEVEK ZA PRESTOP ki ga predpiše tehnični direktor HZS in ga podpišeta igralec in klub, pri igralci mlajše od 18 let pa dodatno še eden od staršev, skrbnik ali posvojitelj tekmovalni karton s fotografijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev, pisna izjava igralca, da ima z klubom, v katerega prestopa, podpisano pogodbo, potrdilo o plačilu administrativne prestopne takse. Igralec, ki v isti tekmovalni sezoni podpiše dva ali več zahtevkov za prestop, je disciplinsko odgovoren. 9. člen Izpisnica je dokument, s katerim klub igralca izpiše iz svojega registra. 10. člen Izpisnica iz prejšnjega kluba mora vsebovati: osebne podatke in matično številko igralca in podatke o morebitnem prejšnjem kaznovanju. Z izpisnico pridobljeni status prostega igralca se evidentira pri tehničnem direktorju HZS, ki o tem vodi evidenco. Evidenca o statusu igralcev je javna in je stalno na vpogled klubom. Klub, iz katerega igralec odhaja, je dolžan v roku 3 dni po prejetem pozivu igralca za izdajo izpisnice, le-to izdati, oz. jo z upravičenim razlogom zavrniti. Kot upravičeni razlog se smatra samo: - kršitev veljavne pogodbe med igralcem in klubom (navedeno ne vpliva na pravice igralca po 18. čl. tega pravilnika), - neplačana odškodnina klubu iz katerega igralec odhaja, v kolikor je ta klub upravičen do odškodnine skladno s tem pravilnikom, - nevrnjena hokejska oprema, ki je last kluba. Upravičeni razlog mora klub izkazati s stopnjo verjetnosti. Spor se rešuje na način in po postopku, kot je določen v 18. čl. tega pravilnika, pri čemer organi HZS odločajo s stopnjo verjetnosti.

7 V kolikor star klub v roku 3 dni po prejemu poziva igralca ne izda izpisnice ali ne pojasni upravičenega razloga oz. upravičenega razloga ne izkaže s stopnjo verjetnost, kot je določeno v tem členu, se šteje, kot, da je bila izpisnica izdana. 11. člen Termine prestopnih rokov določi in objavi Predsedstvo HZS najkasneje 30 dni pred začetkom Državnega prvenstva v vseh kategorijah. Prestopni rok traja največ 5 dni. Tehnični direktor HZS je dolžan izdati odločbe o prestopih najkasneje v 3. dneh po preteku prestopnega roka. Igralci imajo pravico prestopanja iz kluba v klub pred začetkom posameznega dela tekmovanja. Termini so določeni v vsakoletnih Propozicijah tekmovanj. Igralec, kateremu je bila odobrena pravica nastopa na osnovi 18.člena, ima pravico prestopa v novi klub kadarkoli. 12. člen Vloženi zahtevek za prestop se lahko umakne le v času prestopnega roka. 13. člen Če je zahtevek za prestop nepopoln, določi tehnični direktor HZS vlagatelju rok 3 dni, v katerem ga mora dopolniti. Če vlagatelj tega ne stori, se zahtevek s sklepom zavrže. 14. člen Tehnični direktor HZS mora o popolnih zahtevkih odločiti v roku 3 dni po zaključku rednega prestopnega roka. O dopolnjenih zahtevkih mora tehnični direktor HZS odločiti v skladu s 13. členom v roku 3 dni po prejemu dopolnitve. 15. člen Tehnični direktor HZS odloča o prestopu na osnovi dokazil o upravičenosti in o izpolnjevanju pogojev. III. POGODBE 16. člen Medsebojne pravice in obveznosti med igralcem in klubom se urejajo s pisno pogodbo. Pogodba se podpiše v dveh izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po en izvod. Pogodba mora vsebovati zlasti: čas trajanja pogodbe oz. odpovedni rok za igralce mlajše od 18 let, če pogodba ni časovno omejena. Odpovedni rok ne sme biti daljši od 30 dni in obveznosti pogodbenih strank.

8 Ob obojestranskem soglasju se lahko pogodba razveljavi tudi pred iztekom obdobja, za katerega je bila sklenjena. V pogodbeni rok se ne šteje, če v pogodbi ni drugače opredeljeno: čas, ko je igralec kaznovan s časovno kaznijo, izrečeno s strani organov HZS, čas, ko igralec živi, dela ali študira v tujini, čas, ki ga igralec preživi v zaporu, če je s pravnomočno sodbo obsojen na več kot 6 mesecev. 17. člen Prvo pogodbo skleneta klub in igralec, ki ga zastopajo starši, skrbnik ali posvojitelj in traja največ do dopolnitve 18 let. Prvo samostojno pogodbo podpiše 18 letni igralec. Ne glede na predmetni člen, se glede odškodnin uporablja 33. člen tega pravilnika. 18. člen V kolikor pride do spora med igralcem in klubom glede izvrševanja pogodbenih obveznosti in pravic ali glede drugih sporov v povezavi z izdajo izpisnice iz 3. odstavka 10. člena tega pravilnika (npr. glede plačila odškodnine ali glede nevrnjene hokejske opreme), sme igralec zahtevati pridobitev pravice nastopa za novi klub. Zahtevo za pridobitev pravice nastopa za novi klub se predloži tehničnemu direktorju HZS z ustreznimi dokazili. Tehnični direktor HZS pozove nasprotno stranko, da v roku 3 dni predloži svoja dokazila. Tehnični direktor mora o zahtevi pridobitev pravice nastopa za novi klub odločiti v roku 3 dni po preteku roka za predložitev dokazil. Tehnični direktor odloča skladno s pravili, kot so določeni s tem pravilnikom. Dokler Tehnični direktor HZS ne razreši spora v zvezi z izdajo izpisnice, odločitve o prestopu ni mogoče izdati. HZS ne odgovarja za morebitne odškodninske zahtevke v sporih med igralci in klubi. IV. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI 19. člen Tuj igralec je tisti, ki v času vložitve zahteve za pravico nastopa nima državljanstva Republike Slovenije. 20. člen Klubi smejo zahtevati pravico nastopa za tujega igralca do roka, ki ga določajo Propozicije tekmovanj HZS za tekočo sezono. Po tem datumu pa le v primeru težje poškodbe tujega igralca, t.j. poškodba, ki po svoji naravi onemogoča igranje hokeja do konca tekoče tekmovalne sezone in jo potrdi zdravniška komisija HZS. 21. člen Tehnični direktor vodi knjigo tujih igralcev v Republiki Sloveniji, v katero je potrebno vpisati tujce, ki jim je bila podeljena pravica nastopa.

9 22. člen Zahteva za pravico nastopa tujega igralca mora vsebovati: ime in priimek datum rojstva državljanstvo kopijo potnega lista ali osebne izkaznice za potrebe dokazovanja verodostojnosti identitete posameznika, rojstnih podatkov in državljanstva ali kopijo(e) drugih verodostojnih dokumentov (npr. izpisek iz matičnega registra ali potrdilo o državljanstvu), ki dokazujejo verodostojnost omenjenih podatkov, skupaj: o s pisno privolitvijo imetnika takšnega dokumenta ali njegovega zakonitega zastopnika, da je dovolil kopiranje takšnega dokumenta in da se kopija ustrezno hrani in vodi pri HZS za potrebe preverjanja identitete igralca in preverjanja verodostojnosti rojstnih podatkov in o državljanstva pri registraciji in v okviru tekmovanj HZS, pri čemer je lahko na dokumentu zapiše oznaka, da gre za kopijo dokumenta za potrebe preverjanja identitete igralca in preverjanja verodostojnosti rojstnih podatkov in državljanstva pri registraciji in tekmovanju v okviru HZS ter datum pisne privolitve imetnika, v nasprotnem primeru pa takšno oznako napravi HZS, transfer karto izpolnjeno in podpisano s strani igralca in mednarodne hokejske zveze IIHF ime kluba, za katerega bo nastopal fotografijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev podpisano potrdilo o veljavni pogodbi med igralcem in klubom. Potrdilo mora podpisati igralec in odgovorni član uprave kluba potrdilo o plačilu administrativne prestopne takse Če je zahteva za pravico nastopa tujega igralca nepopolna, določi tehnični direktor HZS vlagatelju rok 3 dni, v katerem naj ga dopolni. Če vlagatelj tega ne stori, se zahtevek s sklepom zavrže. Tehnični direktor je dolžan izdati pravico nastopa najkasneje v roku 12 ur po potrditvi transfer karte s strani Mednarodne hokejske zveze. Pristojni organ lahko pred vpisom igralca v osnovno evidenco, namesto ali hkrati z zahtevo iz četrte točke prvega odstavka tega člena, izvede samo kontrolo identitete, rojstnih podatkov, državljanstva ali drugih podatkov zadevnega igralca, in sicer s vpogledom v eno izmed ustreznih javnih listin, ob prisotnosti posameznika, v čigar dokument se vpogleduje ali njegovega zakonitega zastopnika, pri čemer pristojni organ na ustreznem dokumentu označi, da so podatki igralca skladni z ustrezno javno listino. 23. člen Tuji igralec sme nastopiti za mlajše starostne kategorije v primeru: - da je v ožjem sorodstvu s tujim trenerjem, ki dela v klubu,

10 - da je v ožjem sorodstvu z diplomatskim ali trgovskim predstavnikom na delu v R Sloveniji, - da je v ožjem sorodstvu z delavcem, ki je na začasnem delu v R Sloveniji, ali - da se šola v Republiki Sloveniji. V. PRAVICA NASTOPA 24. člen Pravico nastopa igralcem odobrava tehnični direktor HZS. Pravica nastopa je pravica posameznega igralca, da nastopa za posamezno ekipo kluba, za katerega je registriran. Pravico nastopa igralec pridobi, ko mu tehnični direktor na podlagi predloženega seznama posameznih ekip kluba izda tekmovalni karton. Obrazec tekmovalnega kartona predpiše tehnični direktor HZS. 25. člen Klub je dolžan tehničnemu direktorju HZS predložiti seznam posamezne ekipe na obrazcu, ki ga predpiše tehnični direktor. Ta seznam mora klub predložiti pred pričetkom tekmovanja. Ob seznamu mora klub predložiti tudi obstoječe tekmovalne kartone in potrdilo o plačilu takse za tekmovalne kartone. Med tekmovalno sezono sme klub dopolniti seznam igralcev s prvič registriranimi igralci, z igralci mlajših starostnih kategorij, igralci, ki se vračajo iz tujine, ter z igralci, ki so člani kluba pa so že prenehali z aktivnim igranjem hokeja na ledu. VI. DVOJNA LICENCA 26. člen Igralci so registrirani za matični klub, igrajo pa za drugega. Ti igralci morajo imeti dvojno licenco. V tekmovalni izkaznici igralca mora biti druga licenca vpisana posebej v zato določeni rubriki. Dvojna licenca velja za igralce do 23. leta starosti. 27. člen Igralec, ki z dvojno licenco igra za drug klub, v različnih kategorijah tekmovanja, se sme kadarkoli vrniti v matični klub. Igralec, ki s pravico nastopa z dvojno licenco igra za drug klub v isti kategoriji tekmovanja, se lahko vrne v matični klub le v prestopnem roku. 28. člen Dvojno licenco izda tehnični direktor HZS pred začetkom tekmovanja v določeni kategoriji, na podlagi pisnega dogovora obeh klubov pred začetkom tekmovanja in v času prestopnega roka pred 2. delom tekmovalne sezone.

11 29. člen HZS je dolžna pred začetkom tekmovanj oz. ob odobritvi dvojne licence objavljati seznam igralcev z dvojnimi licencami. VII. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI 30. člen Zahtevo za izdajo soglasja za igranje v tujini vloži igralec pri tehničnem direktorju HZS. Zahtevku mora biti priloženo tudi potrdilo o plačani taksi za prestop. Soglasje izda direktor HZS. 31. člen HZS izda soglasje igralcu za igranje v tujini za 1 tekmovalno sezono, v kolikor je igralcu potekla pogodba in nima pogodbenih obveznosti do kluba, na podlagi pisne izjave kluba ter v primeru, če je igralec kandidat za nastopanje v kateri reprezentančni selekciji (ima pogodbo s HZS), če se novi klub pisno zaveže igralca pustiti na uradne nastope državne reprezentance. VIII. ODŠKODNINA IN KRITERIJI 32. člen Pri prestopih igralcev iz kluba v klub se višina odškodnine določi z določili pogodbe klub-igralec. 33. člen Pri prestopih igralcev je novi klub dolžan plačati odškodnino staremu klubu v kolikor je to urejeno s pogodbo med starimi klubom in igralcem. Zavezanec za plačilo odškodnine je samo nov klub v katerega igralec prestopa. V kolikor to odškodnino plača igralec sam ali kdo drug v njegovem imenu (npr. starši) je plačnik na podlagi tega člena pravilnika upravičen od novega kluba, ki je registriran v Sloveniji, kadarkoli zahtevati povračilo plačanega zneska odškodnine nazaj. Drugačen dogovor med igralcem, klubom in starši ni veljaven. Višina in način plačila odškodnine je določena v pogodbi med igralcem in klubom. Višina in način plačila odškodnine mora biti opredeljena določno, tako, da je iz pogodbe jasno razvidno koliko znaša odškodnina in kakšen je način plačila odškodnine (zapadlost), pri čemer se nejasnosti interpretirajo v škodo starega kluba. Pri prestopih igralcev med klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, lahko maksimalna pogodbeno določena odškodnina znaša: - za igralca v kategoriji mlajših dečkov U-12: 250,00 EUR, - za igralca v kategoriji dečkov U-14: 500,00 EUR, - za igralca v kategoriji kadetov U-16: 1.500,00 EUR,

12 - za igralca v kategorijo mladincev U-18: 2.500,00 EUR, - za igralca v kategoriji mladincev U-20: 3.000,00 EUR, - za igralca v kategoriji članov do 23 let: 3.000,00 EUR. Ne glede na ostale določbe tega pravilnika, se v primeru, da pogodba med igralcem in starim klubom ni sklenjena (v izogib dvoma, to ne velja v primeru, da je bila pogodba sklenjena, pa nima določb glede plačila odškodnine), pa je igralec v starem klubu dejansko igral celotno prejšnjo sezono, staremu klubu pripada maksimalna odškodnina, kot je določena skladno s prejšnjim odstavkom tega pravilnika, kar velja tudi za prestope igralcev v tujini registrirane klube. Odškodnina se ne rabi plačati za prostega igralca ali za igralca, ki je enkrat že prestopil v drug klub, razen v kolikor pogodba med novim klubom in igralcem določa drugače. V primeru, da je igralec enkrat že prestopil v drug klub se maksimalna pogodbeno določena odškodnina določi na način, da se že plačana odškodnine odšteje od maksimalne odškodnine, kot je določena v 3. odstavku tega člena. V primeru prestopa v članske klube najvišjega razreda (npr. NHL, KHL, in podobno) se upošteva medsebojni dogovor med starim klubom in novim klubom v katerega igralec prestopa, ne glede na pogodben odnos med igralcem in starim klubom. 34. člen Kriteriji veljajo samo za igralce državljane R Slovenije, prestope tujcev pa regulirajo pravila IIHF in pogodba. 35. člen Igralec, ki dve zaporedni sezoni ni bil registriran za noben klub doma in v tujini lahko prestopi v drug klub v Republiki Sloveniji brez odškodnine. IX. FINANČNA DOLOČILA 36. člen Klub, v katerega igralec prestopi je dolžan HZS plačati naslednje administrativne prestopne takse: a) prestopi igralcev iz kluba v klub 2 točki Prestopna taksa mora biti plačana ob vložitvi zahtevka za prestop. V kolikor administrativna prestopna taksa ob vložitvi zahtevka za prestop ni plačana, lahko tehnični direktor, ob dovoljenju generalnega sekretarja HZS, s plačilnim nalogom oz. računom pozove dolžnika, da takso plača v naknadnem roku. Neplačilo administrativne takse v takšnem primeru ni ovira za prestop. 37. člen Klub je za pridobitev pravice nastopa dolžan HZS plačati: a) tekmovalni karton za tujega igralca 5 točk b) tekmovalni karton za člane 0,1točke c) tekmovalni karton za mladince 0,05 točke

13 d) tekmovalni karton za kadete 0,03 točke e) tekmovalni karton za dečke 0,02 točke f) tekmovalni karton za malčke in hokejsko šolo 0,01 točke Vrednost točke določi Predsedstvo HZS. Za tekmovalni karton za tujega igralca, ki se šola v Republiki Sloveniji (kamor spada tudi vrtec) in je hkrati v ožjem sorodstvu z delavcem, ki je na začasnem ali stalnem delu v Republiki Sloveniji ali je član hokejske akademije, za katero je klub pridobil licenco za izvajanje skladno s Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na ledu HZS, razen v kolikor ni z omenjeno licenco določeno drugače, pri čemer takšen tuj igralec v sezoni, na katero se nanaša prošnja za pridobitev pravice do nastopa, še ni dopolnil 18 let, je potrebno plačati takso v višini točke, kot je opredeljena v točki od c) do f) prvega odstavka tega člena, odvisno na katero selekcijo se tekmovalni karton nanaša. Vsak drug tekmovalni karton za tujega igralca se obračuna skladno s točko a) prvega odstavka tega člena. Za igralce, ki so člani hokejske akademije, za katero je klub pridobil licenco za izvajanje skladno s Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na ledu HZS, se lahko z licenco določi tudi drugačen način plačevanja za tekmovalne kartone. X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 38. člen Postopki, ki so se začeli pred sprejetjem tega pravilnika, se končajo po pravilih prejšnjega pravilnika, če s pravilnikom ni določeno drugače. 39. člen Tolmačenje tega pravilnika daje Predsedstvo HZS. 40. člen Registracijski pravilnik začne veljati z dnevom sprejetja s strani Predsedstva HZS. 41. člen Spremenjen Registracijski pravilnik, kot ga je sprejelo predsedstvo na svoji 134. seji začne uporabljati po zaključku prvega prestopnega roka, ki se začne teči po spremembi omenjenega Registracijskega pravilnika. Do takrat se postopa po pravilniku, ko je velja do spremembe. 42. člen Zoper vsako odločitev tehničnega direktorja po tem pravilniku, ki se nanaša na prestop, je možna pritožba. O pritožbi odloča Pritožbeni senat. Pritožba ne zadrži izvršitve. Pritožba se lahko vloži v roku 3 dni od prejema odločitve tehničnega direktorja. Pritoži se lahko igralec, star klub ali nov klub.

14 Pritožbeni senat lahko kot nedovoljeno, nepopolno ali prepozno pritožbo zavrže, pritožbo zavrne in potrdi odločitev tehničnega direktorja ali pritožbi ugodi ter spremeni odločitev tehničnega direktorja. Pritožbeni senat mora odločiti najkasneje v roku 10 dni od prejema pritožbe. V kolikor pritožbeni senat v tem času ne odloči se šteje, da je bila pritožba zavrnjena, odločitev tehničnega direktorja pa potrjena. Kadar pritožbeni senat ugodi pritožbi, lahko odločitev tehničnega direktorja spremeni tako, da ugodi zahtevi za prestop (ali pa zgolj ugotovi nepravilnost izdane odločbe) ali pa zavrne zahtevo za prestop. HZS, njeni organi oz. funkcionarji ne odgovarjajo za napačno odločitev tehničnega direktorja ali pritožbenega senata. Odločitev pritožbenega senata je dokončna. Organi oz. funkcionarji HZS odgovarjajo samo v primeru, da so podane okoliščine po Disciplinskem pravilniku (npr. malomarnost, neodzivnost, itd.). V kolikor ta pravilnik ne ureja drugače, se glede postopkovnih pravil smiselno uporabljajo določbe Disciplinskega pravilnika. *** Sklep o spremembi Registracijskega pravilnika hokejske zveze Slovenije, kot ga je sprejelo predsedstvo HZS na svoji 144. seji z dne člen Spremenjen Registracijski pravilnik, kot ga je sprejelo predsedstvo na svoji 144. seji, začne veljati z dnevom sprejetja s strani Predsedstva HZS, pri čemer na omenjeni seji spremenjen 23. in 37. člen Registracijskega pravilnika velja za vse tekmovalne kartone, ki še niso bili izdani. Sklep o spremembi Registracijskega pravilnika Hokejske zveze Slovenije, kot ga je sprejelo predsedstvo HZS na svoji 150. seji z dne člen Ta pravilnik začne veljati z dnem Ljubljana, Predsednik HZS Matjaž Rakovec

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na osnovi 21

Na osnovi 21 Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji dne 11.07.2019 sprejelo : REGISTRACIJSKI PRAVILNIK I. POJMI 1. člen Pravilnik je napisan v moški

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več