KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO"

Transkripcija

1 KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do Šempeter pri Gorici, Stran 1

2 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA... 5 POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE 1.1. DO KONSOLIDIRANO RAČUNOVODSKO POROČILO... 9 IZJAVA POSLOVODSTVA BILANCA STANJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ DENARNIH TOKOV IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD DO RAZKRITJA POSTAVK V BILANCI STANJA POJASNILA K BILANCI STANJA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE ZALOGE POSLOVNE TERJATVE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE DENARNA SREDSTVA KAPITAL DOLGOROČNE REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI KRATKOROČNE OBVEZNOSTI KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE RAZKRITJA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ODHODKI IN PRIHODKI DODATNA RAZKRITJA Stran 2

3 POSLOVNO POROČILO Stran 3

4 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE Osnovni podatki Družba: AGROGORICA d.d. Skrajšano ime: Sedež: Poslovne enote: Pravno organizacijska oblika: Akt o ustanovitvi: Registracija: AGROGORICA d.d. Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri Gorici Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana Vrtojba, Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici Delniška družba Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 00800/ /ST z dne Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod številko Srg. 065/ Osnovni kapital: ,85 EUR ( ) ,02 EUR ( ) Lastniška struktura dne : - ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS 30,86 % - STUDEN & CO. GESELLSHAFT 30,07 % - TOWRA S.A. 24,56 % - KAPITALSKA DRUŽBA D.D. 10,00 % - OSTALI DELNIČARJI 4,51 % Organi nadzora Izvršni direktor Člani Upravnega odbora: Ostali podatki: Velikost družbe po ZGD: Pomembnejše dejavnosti: Upravni odbor družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor Aleš Modic Čargo Aleksandra - predsednica Jože Kovačič namestnik predsednice Aleš Modic član Matična številka: ID DDV: SI Šifra dejavnosti: TRR AbankaVipa: TRR Nova KBM: Velika družba, zavezana k reviziji Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo Stran 4

5 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA Skupina Agrogorica je nastala v letu 2009, in sicer ob nakupu 56,25 odstotnega deleža v družbi Sončni vrt d.o.o. in ustanovitvi družbe Tera Dva d.o.o., ki je v 100 odstotni lasti družbe Agrogorica d.d. Sestava skupine Agrogorica na dan Skupino Agrogorica d.d. na dan sestavljajo: Obvladujoča družba: Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri Gorici Odvisni družbi: Tera Dva d.o.o., Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana Na dan ima družba Agrogorica d.d. v lasti 100 odstotkov kapitala družbe Tera Dva d.o.o. Sončni vrt d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota Na dan ima družba Agrogorica d.d. v lasti 56,25 odstotkov kapitala družbe Sončni vrt d.o.o. Osnovni podatki o družbi Tera Dva d.o.o.: Družba: Skrajšano ime: Sedež: Pravno organizacijska oblika: Registracija: Osnovni kapital: Tera Dva, upravljanje z nepremičninami, d.o.o. Tera Dva d.o.o. Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana Družba z omejeno odgovornostjo Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko Srg. 2009/ ,00 EUR Direktor Aleš Modic Ostali podatki: Matična številka: ID DDV: SI Šifra dejavnosti: Pomembnejše dejavnosti: Trgovanje z lastnimi nepremičninami Stran 5

6 Osnovni podatki o družbi Sončni vrt d.o.o.: Družba: Skrajšano ime: Sedež: Pravno organizacijska oblika: Registracija: Osnovni kapital: Sončni vrt, podjetje za proizvodnjo, prodajo in svetovanje d.o.o. Sončni vrt d.o.o. Plese 9a, 9000 Murska Sobota Družba z omejeno odgovornostjo Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod številko Srg. 2007/ ,00 EUR Direktor Denis Topolnik Ostali podatki: Matična številka: ID DDV: SI Šifra dejavnosti: Pomembnejše dejavnosti: Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE 1.1. DO Spremembe lastniške strukture Skupščina družbe Agrogorica je dne 17. avgusta 2009 sprejela sklep o spremembi statuta z določilom o odobrenem kapitalu, s katerim je pooblastila upravo družbe, da lahko v petih letih osnovni kapital poveča do 50 % osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa oz. za največ ,52 EUR, z izdajo do novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke. Upravni odbor je na podlagi statutarnega pooblastila za povečanje osnovnega kapitala dne sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala za ,83 EUR z izdajo delnic. V začetku februarja 2010 je družba objavila javno ponudbo za prodajo novih navadnih prosto prenosljivih delnic. Ponudba novih delnic je bila objavljena na podlagi prospekta za prodajo novih delnic, ki ga je potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo št / in na podlagi dodatka k prospektu, potrjenega s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev dne z odločbo št / Ponudba novih delnic je bila uspešna in osnovni kapital družbe se je povečal za ,83 EUR in znaša ,85 EUR. Marca 2010 je družba Agrogorica d.d. na Ljubljansko borzo d.d. naslovila zahtevo za uvrstitev vseh delnic z oznako AGOG na borzni trg. Dne je družba prejela sklep Ljubljanske borze d.d., da so delnice AGIG razvrščene v Vstopno kotacijo segmenta delnic. Z uvrstitvijo delnic na borzni trg je družba Agrogorica d.d. pridobila status javne družbe. Stran 6

7 Finančna sredstva iz naslova ponudbe novih delnic družbe Agrogorica d.d. javnosti namerava družba uporabiti pretežno za povečanje kapitala v odvisnih družbah Sončni vrt d.o.o. in Tera Dva d.o.o., ki bosta investirali v projekt izgradnje rastlinjakov za pridelavo zelenjave in izgradnjo skladiščno-logističnega centra. Razlog za uvrstitev delnic družbe na organiziran trg vrednostnih papirjev je v čim večji transparentnosti poslovanja družbe in v povečanju možnosti pridobitve dodatnih finančnih sredstev pod čim bolj ugodnimi pogoji. Delničarji družbe bodo imeli tudi možnost ugotoviti, kakšna je realna cena njihovih delnic. Na dan je bilo v delniško knjigo vpisanih 129 imetnikov delnic izdajatelja. Lastniška struktura na dan in njene spremembe v obdobju od 1.1. do je prikazana v spodnji tabeli: DELNIČARJI ŠT. DELNIC % ŠT. DELNIC % ZVEZA BANK REG. Z.ZO. BOROVLJE , ,95% STUDEN &CO GESELLSCHAFT , ,00% TOWRA S.A. LUXEMBURG , ,64% ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina ,57% ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "PRIVREDNIK INVEST" a.d. Banja Luka ,04% HYPO ALPE ADRIA BANK AG ,50% KAPITALSKA DRUŽBA D.D ,98% KAPITALSKA DRUŽBA -PPS , ,40% S.T. HAMMER D.O.O ,70% BPH d.o.o ,23% OSTALI , ,99% SKUPAJ ŠTEVILO DELNIC ,00% Največji delničar družbe Agrogorica d.d. na dan je Studen & Co. Gesellschaft, ki ima v lasti 24 odstotkov vseh delnic. Drugi večji lastniki so družba Towra SA s 23,64 odstotki delnic, Zveza bank Reg. Z. Zo. Borovlje s 17,58 odstotki delnic in Zatvoreni investicioni Fond»Invest Nova Fond«a.d. Bijeljina s 12,57 odstotki vseh delnic družbe Agrogorica d.d. Vsi delničarji imajo enake glasovalne pravice in sicer daje ena delnica vsakemu delničarju en glas. Stran 7

8 Pomembnejši poslovni dogodki V obdobju od 1.1. do sta bila najpomembnejša dogodka družbe Agrogorica d.d. povečanje osnovnega kapitala in uvrstitev na borzo. Družba je vlagala v druge družbe v Sloveniji in tujini, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na tržišču. Investicije so v glavnem potekale preko družb v skupini. V družbi Sončni vrt d.o.o. so pridobili vso potrebno dokumentacijo za začetek gradnje rastlinjakov na območju občine Beltinci. Namen investicije v družbo Sončni vrt d.o.o. je preiti iz distribucije uvoženih izdelkov na izdelke pridelane v Sloveniji s pomočjo obnovljivih virov energije. V drugi polovici leta 2010 bo skupina Agrogorica nadaljevala z začetimi investicijami, usmerila se bo predvsem na projekt izgradnje rastlinjakov in pridobitvi morebitnih dodatnih virov financiranja (nepovratna sredstva). Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb Družba Agrogorica d.d. v prvih šestih mesecih leta 2010 ni imela poslov s povezanimi osebami. Agrogorica d.d. kot obvladujoča družba v prvih šestih mesecih 2010 ni sklenila nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje družb v skupini Agrogorica. V obdobju od 1.1. do upravni odbor družbe Agrogorica d.d. ni dal nobenega obveznega navodila s strani obvladujoče družbe. Prav tako med družbami v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila sklenjenega pravnega posla. Družba Agrogorica d.d. kot obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila družbe v skupini Agrogorica do tega, da bi zase opravile škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo. Dostopnost polletnega poročila Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo skupine Agrogorica d.d. za leto je imetnikom delnic brezplačno na razpolago v poslovni enoti družbe Agrogorica d.d., Kavčičeva 66, vsak dan med 8.00 in uro po predhodni najavi na objavljeno je tudi na spletni strani Stran 8

9 KONSOLIDIRANO RAČUNOVODSKO POROČILO Stran 9

10 IZJAVA POSLOVODSTVA Upravni odbor družbe Agrogorica d.d. potrjuje konsolidirane računovodske izkaze skupine Agrogorica po stanju na dan in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom. Pri pripravi polletnih izkazov skupine so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov za leto Upravni odbor je odgovoren za pripravo računovodskih izkazov, tako da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine in izidov njenega poslovanja za obdobje od. 1. januarja do 30. junija Upravni odbor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Upravni odbor potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju skupine ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi računovodskimi standardi. Upravni odbor je odgovoren tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov zavarovanja premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti in nezakonitosti. V skladu s 113. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, upravni odbor družbe Agrogorica d.d. izjavlja, po njihovem najboljšem vedenju: da je računovodsko poročilo skupine Agrogorica za prvo polletje leta 2010 sestavljeno v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi, ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida investicijske družbe, da je v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij glede poslov s povezami osebami. Ljubljana, Predsednica upravnega odbora Mag. Aleksandra Čargo, univ.dipl.ekon. Stran 10

11 1 BILANCA STANJA SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR Dolgoročne premoženjske pravice Druge dolgoročne ACR Dobro ime II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo III. Naložbene nepremičnine 0 0 IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil a) Druge delnice in deleži V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 VI. Odložene terjatve za davek 0 0 B. KRATKOROČNA SREDSTVA I. Zaloge Material 2. Nedokončana proizvodnja 3. Proizvodi in trgovsko blago 4. Predujmi za zaloge II. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil a) Druge delnice in deleži b) Druge kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila a) Kratkoročna posojila drugim III. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih IV. Denarna sredstva C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ZABILANČNA EVIDENCA Stran 11

12 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve Vplačani presežek kapitala Splošni prevrednotovalni popravek kapitala III. Rezerve iz dobička Druge rezerve iz dobička IV. Presežek iz prevrednotenja V. Preneseni čisti dobiček VI. Čisti dobiček poslovnega leta B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 III. Odložene obveznosti za davek 0 0 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI I. Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti II. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. KRATKOROČNE PČR 0 0 ZABILANČNA EVIDENCA Stran 12

13 2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA A. Čisti prihodki iz prodaje B. Sprememba vrednosti zalog 0 0 C. Drugi prihodki iz poslovanja D. Kosmati donos iz poslovanja E. Stroški blaga,materiala in storitev I. Nabavna vrednost prodanega blaga II. Stroški materiala III. Stroški storitev F. Stroški dela I. Stroški plač II. Stroški pokojninskih zavarovanj III. Stroški drugih socialnih zavarovanj IV. Drugi stroški dela G. Amortizacija in prevrednotnovalni odhodki I. Amortizacija II. Prevrednotovalni poslovni odhodki H. Popravki obratnih sredstev I. Oblikovanje rezervacij 0 0 J. Drugi odhodki poslovanja K. Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT) L. Prihodki iz financiranja M. Odhodki iz financiranja N. Dobiček/izguba iz rednega delovanja O. Izredni prihodki P. Izredni odhodki R. Celotni dobiček/izguba S. Davki iz dobička 0 V. Čisti dobiček/izguba obdobja Stran 13

14 3 IZKAZ DENARNIH TOKOV (v EUR) 1-6/ /2009 Denarni tokovi pri poslovanju Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti ( ) ( ) Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve - (3.663) Začetne manj končne odložene terjatve za davek - - Začetna manj končna sredstva - dobro ime, prilagod. (21.264) ( ) Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni poslovni dolgovi ( ) ( ) Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (7.105) (35.424) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali izdatkov pri poslovanju ( ) Denarni tokovi pri naložbenju Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev (24.644) Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (415) (66.860) Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb ( ) Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb ( ) ( ) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali izdatkov pri naložbenju ( ) ( ) Denarni tokovi pri financiranju Prejemki pri financiranju Prejemki od vplačanega kapitala Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (329) (28.809) Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti ( ) Prebitek prejemkov pri financiranju ali izdatkov pri financiranju ( ) Končno stanje denarnih sredstev Denarni izid v obdobju (9.895) (43.436) Začetno stanje denarnih sredstev Stran 14

15 4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA od do Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta I II III V VI Osnovni kapital Druge rezerve iz dobička Preneseni čisti dobiček Prenesena čista izguba Čisti dobiček poslovnega leta Čista izguba poslovnega leta SKUPAJ KAPITAL I/1 II III/5 V/1 V/2 VI/1 VI/2 Stanje (3.054) Premiki v kapital (76.939) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala - Vnos dodatnih vplačil kapitala Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta (76.939) (76.939) Premiki v kapitalu Razporeditev ČD kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta ( ) - (32.749) ( ) - Druge prerazporeditve sestavin kapitala (32.749) (32.749) Premiki iz kapitala Stanje (76.939) BILANČNI DOBIČEK Stran 15

16 5.2 RAZKRITJA POSTAVK V BILANCI STANJA POJASNILA K BILANCI STANJA Členitev postavk v računovodskih izkazih Priložena bilanca stanja in pojasnila k njej so pripravljena v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi in določili Zakona o gospodarskih družbah. Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dejavnost družbe OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Opredmetena osnovna sredstva skupine na dan prikazuje preglednica: Nabavna vrednost Stanje Nabava, aktiviranje 415 Odtujitve, odpisi Prenosi, prekvalifikacije Stanje Popravek vrednosti Stanje Prenosi, prekvalifikacije Odtujitve, odpisi Amortizacija Stanje Neodpisana vrednost Neodpisana vrednost Opredmetena osnovna sredstva pridobljena s finančnim najemom: Skupina Agrogorica d.d. nima osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom in nima opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi bila zastavljena kot jamstvo za dolgove. Stran 16

17 5.2.3 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Neopredmetena sredstva na dan prikazuje preglednica: Nabavna vrednost Stanje Nabava, aktiviranje Odtujitve, odpisi Prenosi, prekvalifikacije Stanje Popravek vrednosti 0 Stanje Prenosi, prekvalifikacije Odtujitve, odpisi Amortizacija Stanje Neodpisana vrednost Neodpisana vrednost DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE Skupina Agrogorica konec leta 2009 izkazuje dolgoročno naložbo v višini ,00 EUR ( delnic) v delnice S-Real d.d., Šlandrova 4, Ljubljana. Drugih dolgoročnih finančnih naložb skupina ne izkazuje. v EUR Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil druge delnice in deleži Dolgoročna posojila - dolgoročna posojila drugim 0 0 Skupaj Stran 17

18 5.2.5 ZALOGE Skupina Agrogorica konec na dan ne izkazuje zalog POSLOVNE TERJATVE Dolgoročne poslovne terjatve Skupina Agrogorica d.d. v prvem polletju 2010 ne izkazuje dolgoročnih poslovnih terjatev. Kratkoročne poslovne terjatve Vrsta terjatve Kratkoročne terjatve do kupcev v državi Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini Terjatve do drugih Skupaj Skupina Agrogorica v prvem polletju 2010 izkazuje samo kratkoročne terjatve, ki zapadejo v plačilu v letu dni, dolgoročnih terjatev ne izkazuje. Skupina Agrogorica v prvem polletju 2010 ne izkazuje odloženih terjatev za davek in terjatev do članov upravnega odbora. Tveganja, katerim je pri poslovanju izpostavljena skupina Agrogorica, so navedena v poslovnem poročilu KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE Kratkoročne finančne naložbe v skupini na dan prikazuje preglednica: Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil a) Druge delnice in deleži b) Druge kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila a) Kratkoročna dana posojila drugim Skupina Agrogorica. na dan izkazuje EUR kratkoročnih finančnih naložb. Kratkoročne finančne naložbe sestavljajo obveznice Slovenske odškodninske družbe EUR in drugi deleži ter delnice družb Gorenje d.d., Krka d.d., Petrol d.d., delnice investicijskega sklada NFD1 Delniški investicijski sklad v skupni vrednosti EUR. Posojila pa predstavljata dve dani posojili (Tera dva, Sončni vrt) družbam izven konsolidacijske skupine. Stran 18

19 5.2.8 DENARNA SREDSTVA Stanje denarnih sredstev je EUR. Nobena od družb v skupini nima odobrenega bančnega posojila po načelu tekočega računa oziroma limita. Vrsta dobroimetja Denarna sredstva v blagajni Denarna sredstva na računih pri bankah Skupaj KAPITAL Osnovni kapital skupine, ki na dan znaša EUR predstavlja obveznost do lastnikov podjetja, ki zapade v plačilo, ko podjetje preneha delovati, pri čemer se njegova velikost popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja podjetja, ali ko se sprejme sklep o dokapitalizaciji podjetja zaradi zmanjšanja njegovega delovanja. Celotni kapital je opredeljen ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili v podjetje, ampak tudi z zneski, ki so se pojavili v zvezi s poslovnim izidom. I. Vpoklicani kapital v EUR Osnovni kapital Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) - - II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna post.) Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička IV. Presežek iz prevrednotenja - - V. Preneseni čisti poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta Skupaj V prvi polovici leta 2010 je družba Agrogorica d.d. na podlagi statutarnega pooblastila povečala osnovni kapital ,83 EUR z izdajo delnic. V začetku februarja 2010 je družba objavila javno ponudbo za prodajo novih navadnih prosto prenosljivih delnic. Ponudba novih delnic je bila objavljena na podlagi prospekta za prodajo novih delnic, ki ga je potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo, št / in na podlagi dodatka k prospektu, potrjenega s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev dne z odločbo št /2010- Stran 19

20 10. Ponudba novih delnic je bila uspešna in osnovni kapital družbe se je povečal za ,83 EUR in znaša EUR ( delnic). Razredi izdanih delnic Družba Agrogorica d.d. ima osnovni kapital v višini ,85 EUR in je razdeljen na navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic z glasovalnimi pravicami. Delnice so v vseh pogledih enakovredne in tvorijo en razred. Oznaka delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Centralno klirinško depotni družbi delniški družbi, Tivolska cesta 48, Ljubljana je AGOG, ISIN koda delnice je SI Lastne delnice/ deleži Družba Agrogorica d.d. nima lastnih delnic DOLGOROČNE REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE V prvem polletju 2010 so dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašale EUR in se nanašajo na obveznosti iz naslova stavbnih pravic družbe Sončni vrt d.o.o. Rezervacije v nobeni od družb v skupini niso bile niti planirane niti realizirane. Rezervacije in dolgoročne PČR zmanjšanje povečanje Rezervacije Dolgoročne PČR Skupaj DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Skupina Agrogorica v prvi polovici leta 2010 ne izkazuje dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti. Družba Agrogorica d.d. ni izdala dividendnih obveznic, zamenljivih obveznic, obveznic s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma drugih vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku pravico do udeležbe v dobičku družbe oziroma pravico do nakupa ali zamenjave za delnice družbe. Skupina Agrogorica d.d. na dan ne izkazuje obveznosti izvenbilančne evidence KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Skupina Agrogorica d.d. v prvi polovici leta 2010 izkazuje EUR kratkoročnih finančnih obveznosti iz naslova prejetega kratkoročnega posojila družbe izven konsolidacijske skupine. Stran 20

21 Za poplačilo obveznosti ni danih inštrumentov zavarovanja. Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi so prikazane obveznosti družb do države za davke, obveznosti do delavcev iz naslova plač za junij 2010 in druge obveznosti. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Druge kratkoročne poslovne obveznosti Skupaj Skupina Agrogorica v izkazih za prvo polletje 2010 izkazuje kratkoročne poslovne obveznosti z zapadlostjo krajšo od enega leta. Obveznosti niso posebej zavarovane. Skupina Agrogorica d.d. v prvem polletju 2010 ne izkazuje kratkoročnih obveznosti do članov upravnega odbora KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE Skupina Agrogorica d.d. na dan izkazuje EUR aktivnih časovnih razmejitev in se nanašajo na plačila davka od stavbnih pravic pri družbi Sončni vrt d.o.o. 5.3 RAZKRITJA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so zaračunani ali bremenijo skupino. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu obračunane realizacije (upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). Stroški po naravnih vrstah oziroma funkcionalnih skupinah (z vključeno amortizacijo) v EUR 1.1. do do proizvajalni stroški prodanih proizvodov oziroma nabavna vrednost prodanega blaga stroški prodajanja stroški splošnih dejavnosti Skupaj Stran 21

22 5.3.2 ODHODKI IN PRIHODKI Pomembne postavke prihodkov in odhodkov Stroški blaga, materiala in storitev EUR Preglednica prikazuje stroške, vključene v navedeni postavki. v EUR 1.1. do do Nabavna vrednost prodanega blaga Stroški materiala Stroški storitev Skupaj Stroški dela EUR Razkritje stroškov dela: Vrsta stroškov 1.1. do do Stroški plač Stroški socialnih zavarovanj Stroški pokojninskih zavarovanj Drugi stroški Skupaj Izvršni direktor Agrogorica d.d., ki je hkrati direktor družbe Tera dva d.o.o., je v prvi polovici leta 2010 prejel EUR prejemkov iz naslova plače. Nagrada za uspešnost za leto 2009 ni bila izplačana niti obračunana. Direktor družbe Sončni vrt d.o.o. je v prvi polovici leta 2010 prejel EUR prejemkov iz naslova plače. Nagrada za uspešnost za leto 2009 ni bila izplačana niti obračunana. Stroškov organov nadzora v nobeni od družb v skupini ni bilo. Stran 22

23 Odpisi vrednosti EUR v EUR 1.1. do do Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev Amortizacija zgradb Amortizacija opreme in nadomestnih delov Prevrednotovalni poslovni odhodki Skupaj Drugi poslovni odhodki EUR v EUR 1.1. do do Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov Izdatki za varstvo okolja 236 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi Štipendije dijakom in študentom Ostali stroški Skupaj Odhodki iz financiranja EUR Tabela prikazuje finančne odhodke za obresti in iz drugih obveznosti: v EUR 1.2. do do Odhodki za obresti Drugi finančni odhodki Skupaj Čisti prihodki od prodaje EUR Čisti prihodki od prodaje zajemajo: Vrsta prihodka 1.1. do do Prihodki od prodaje na domačem trgu Prihodki od prodaje na trgu EU Prihodki od prodaje na trgu izven EU Skupaj čisti prihodki od prodaje Stran 23

24 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 EUR Drugi poslovni prihodki 0 EUR Skupina Agrogorica v prvem polletju 2010 ne izkazuje drugih poslovnih prihodkov Prihodki iz financiranja EUR Skupina izkazuje v prvem polletju 2010 naslednje prihodke iz financiranja: v EUR 1.1. do do Finančni prihodki iz deležev družb v skupini - - Finančni prihodki iz deležev pridruženih podjetij - - Finančni prihodki iz drugih naložb Skupaj Večji delež finančnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova obresti od danih posojil. Stran 24

25 5.3.4 DODATNA RAZKRITJA Podlaga za konsolidacijo Konsolidirani računovodski izkazi obsegajo računovodske izkaze družbe Agrogorica d.d. in odvisni družbi: Sončni vrt d.o.o. (v kateri ima družba Agrogorica d.d. 56,25 odstotni delež) in Tera Dva d.o.o. (v kateri ima družba Agrogorica d.d. 100 odstotni delež). Računovodski izkazi obeh odvisnih družb, ki sestavljata skupino, so sestavljeni na isti dan, to je na dan Podjetji v skupini sta pri evidentiranju poslovnih dogodkov in izdelavi računovodskih izkazov upoštevali enake računovodske usmeritve in te usmeritve so se upoštevale tudi pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov. V postopku konsolidacije je bila uporabljena metoda popolnega uskupinjevanja. To pomeni, da so bili računovodski izkazi obvladujočega podjetja in odvisnih podjetij združeni, nato pa so bila izločena stanja, nerealizirani dobički in izgube oz. prihodki in odhodki, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine Agrogorica. Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov obvladujoče družbe Agrogorica d.d. in odvisnih družb so bili opravljeni v nadaljevanju našteti popravki in konsolidacijske izločitve: - na strani poslovnih prihodkov oz. odhodkov v obdobju 1-6/2010 v skupini Agrogorica ni bilo medsebojnih transakcij - na strani prihodkov oziroma odhodkov financiranja je bilo izločenih 6.290,28 EUR, - izločena je bila naložba v Sončni vrt d.o.o. v znesku ,00 EUR in v Tero dva d.o.o. v znesku ,65 EUR, skupaj torej ,65 EUR, - kratkoročne finančne naložbe oziroma kratkoročne obveznosti iz financiranja so bile izločene v znesku ,11 EUR, - osnovni kapital je bil izločen v znesku ,00 EUR, presežek vplačanega kapitala v znesku ,75 EUR, preneseni poslovni izid v znesku ,99 EUR, čisti izid poslovnega leta pa v znesku ,45 EUR, - pri konsolidaciji je tako nastalo dobro ime v znesku ,68 EUR. Stran 25

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2018 Brežice, julij 2018 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2018... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018... 5 PREGLED

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLINOTEST... 6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE MLINOTEST NA DAN 30.06.2016... 7 POSLOVANJE V LETU

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

Microsoft Word - LENDAVA -končna 23 3 _2_

Microsoft Word - LENDAVA -končna 23 3 _2_ LETNO POROČILO DRUŽBE NAFTA LENDAVA d.o.o. ZA LETO 2006 Lendava, marec 2007 KAZALO I POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2006... 1 1 NAGOVOR DIREKTORJA... 1 2 POMEMBNEJŠI POKAZATELJI POSLOVANJA... 2 3 PRIČAKOVANI

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016 1 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 4 1.1 Predstavitev družbe... 4 1.2 Pravne podlage:... 5 1.3 Lastništvo in kapital družbe... 5 1.4 Pomembnejši poslovni dogodki

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

MP-TECH.SI

MP-TECH.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-TECH.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več