CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO"

Transkripcija

1 CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo

2 CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 1. OSKRBA S PITNO VODO VODOMER v /DN Potrjena (za gospodarstvo, negospodarstvo, ) Zaračunana z OMREŽNINA DN < 20 3,6497 0,3467 3, < DN < 40 10,9491 1, , < DN < 50 36,4970 3, , < DN < 65 54,7455 5, , <DN < , , , < DN < , , , < DN < , , , < DN 729, , ,2843 IZVAJANJE GJS VODARINA v / 0,6013 0,0572 0,6585 SUBVENCIJE VODOMER OMREŽNINA Potrjena (za gospodarstvo, negospodarstvo, ) Subvencija od 1.1. do 31/ Zaračunana Zaračunana z v /DN DN < 20 3,6497 1,8929 1,7568 0,1668 1, < DN < 40 10,9491 5,6788 5,2703 0,5006 5, < DN < 50 36, , ,5676 1, , < DN < 65 54, , ,3514 2, , <DN < , , ,7028 5, , < DN < , , ,8380 8, , < DN < , , , , , < DN 729, , , , ,7304 IZVAJANJE GJS VODARINA v /m3 0,6013 0,0572 0,6585 Opomba: Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vode se subvencionira za gospodinjstvo v višini 60 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (del omrežnine) za obdobje od do oziroma do uveljavitve nove cene storitve oskrbe s pitno vodo. 2

3 2. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE VODOMER Potrjena (za gospodarstvo, negospodarstvo, ) Zaračunan z OMREŽNINA v /DN DN < 20 2,7600 0,2622 3, < DN < 40 8,2800 0,7866 9, < DN < 50 27,6000 2, , < DN < 65 41,4000 3, , <DN < 80 82,8000 7, , < DN < , , , < DN < , , , < DN 552, , ,4400 IZVAJANJE GJS STORITEV ČIŠČENJA v / 0,4630 0,0440 0,5070 SUBVENCIJE VODOMER Potrjena (za gospodarstvo, negospodarstvo, ) Subvencija od 1/1 do 31/ Zaračunana Zaračunan z OMREŽNINA v /DN DN < 20 2,7600 1,2420 1,5180 0,1442 1, < DN < 40 8,2800 3,7260 4,5540 0,4326 4, < DN < 50 27, , ,1800 1, , < DN < 65 41, , ,7700 2, , <DN < 80 82, , ,5400 4, , < DN < , , ,9000 7, , < DN < , , , , , < DN 552, , , , ,4420 IZVAJANJE GJS STORITEV ČIŠČENJA v / 0,4630 0,0440 0,5070 Opomba: Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se subvencionira za gospodinjstvo v višini 45 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina) za obdobje od do oz. do uveljavitve nove cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode. 3

4 3. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE VODOMER Potrjena (za gospodarstvo, negospodarstvo, ) Zaračunana z OMREŽNINA v /DN DN < 20 2,5014 0,2376 2, < DN < 40 7,5042 0,7128 8, < DN < 50 25,0140 2, , < DN < 65 37,5210 3, , <DN < 80 75,0420 7, , < DN < , , , < DN < , , , < DN 500, , ,8066 IZVAJANJE GJS STORITEV ODVAJANJA v / 0,1486 0,0142 0,1628 SUBVENCIJE VODOMER Potrjena (za gospodarstvo, negospodarstvo, ) Subvencija od 1/1 do 31/ Zaračunana Zaračunana z OMREŽNINA v /DN DN < 20 2,5014 2,0011 0,5003 0,0475 0, < DN < 40 7,5042 6,0034 1,5008 0,1425 1, < DN < 50 25, ,0112 5,0028 0,4752 5, < DN < 65 37, ,0168 7,5042 0,7128 8, <DN < 80 75, , ,0084 1, , < DN < , , ,0140 2, , < DN < , , ,0280 4, , < DN 500, , ,0560 9, ,5613 IZVAJANJE GJS STORITEV ODVAJANJA v / 0,1486 0,0142 0,1628 Opomba: Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode se subvencionira za gospodinjstvo v višini 80 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina) za obdobje od do oz. do uveljavitve nove cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode. 4

5 CENA STORITVE PREBIJANJA, ČIŠČENJA KANALIZACIJE MERSKA CENA CENA Z ENOTA Prebijanje,čiščenje kanalizacije ura 80,00 7,60 87,60 4. STORITVE VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN a) Rednapraznjenja greznic (mesečno na računih) STORITEV POTRJENA CENA POTRJENA CENA Z Storitve vezane na nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN v / 0,2484 0,0236 0,2720 b) Občasna praznjenja greznic (za dodatna praznjenja, po naročilu) CENA CENA Z Prevzem blata v / uporabnega volumna usedalnika 39,00 3,71 42,71 blata Ravnanje z blatom v / uporabnega volumna usedalnika 14,6365 1, ,0270 blata SKUPAJ - STORITVE 53,6365 5,10 58,7365 Te storitve se zaračunavajo pri posebnem naročilu uporabnika, pri pogostejših praznjenjih greznic zaradi neustrezno dimenzioniranih oziroma premajhnih greznic, ob ukinitvi greznic zaradi direktnega priklopa na fekalni kanalizacijski kolektor in čistilno napravo Hrastnik, v kolikor je bila storitev praznjenja greznic že 1x opravljena v okviru storitve vezane na nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, ki se zaračunavajo od dalje, po sklepu Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/2014). c) O obratovanja male komunalne čistilne naprave (po naročilu) CENA 22 % CENA Z O obratovanja MKČN do 50 PE 74,00 16,28 90,28 5

6 5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNE VODE Predpis: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Uradni list RS št. 80/2012. Izračun cene okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda od dalje: Na podlagi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda (Uradni list RS št. 80/2012) znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (EO=26, člen uredbe) učinka čiščenja čistilne naprave (upoštevan učinek čiščenja po Uredbi 90 %)znaša od dalje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: Uporabniki, ki imajo merjen odvzem pitne vode iz vodovodnega sistema ( za porabljene vode) 1. v primeru javne kanalizacije brez čiščenja na komunalni ČN v primeru pretočne greznice v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi =0,5283 / 2. v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN, v primeru čiščenja na mali (individualni)čn, ki obratuje v skladu s predpisi = 0,0528 / Uporabniki, ki nimajo merjenja odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema 1. za eno osebo v primeru javne kanalizacije brez čiščenja na komunalni ČN za eno osebo v primeru pretočne greznice za eno osebo v primeru male (individualne) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi = 26,4125 /oseba /letooz. 2,2010 /oseba/ 2. za eno osebo v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN za eno osebo v primeru male (individualne )ČN, ki obratuje v skladu s predpisi, = 2,6413 /oseba/leto oz. 0,2201 /oseba/mes OPOMBA: V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina, storitev čiščenja in storitev odvajanja obračuna glede na zmogljivost priključka ob upoštevanju normirane porabe pitne vode1,2 /dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. 6

7 6. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV JAVNA SLUŽBA Omrežnina v Potrjena izvajanje GJS v Potrjena izvajanje GJS v z Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 0,1131 0,0107 0,1238 Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov 0,0707 0,0067 0,0774 Primer izračuna MKO za GOSPODINJSTVO za osebo 1* 2 3* 4* litri/ oseba frekv. odvozov kg/ litri /1000 kg/ oseba/ / oseba v / oseba v z / (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) 82,93 1,90 0, ,74 17,4526 0,1131 1,9739 0,1875 2,1614 Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO za posodo * velikost posode v litrih odvoza litri na /:1000 kg /posoda / za posodo / za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) , ,74 53,1552 0,1131 6,0119 0,5711 6, , ,74 106,3104 0, ,0237 1, , , ,74 341,0792 0, ,5761 3, , , ,74 487,2560 0, ,1087 5, , , , ,80 0, , , , , ,74 53,1552 0,1131 6,0119 0,5711 6, , ,74 243,6280 0, ,5543 2, , , ,74 553,70 0, ,6235 5, , ,00 110, ,40 0, , , ,1454 1* in 3* volumen posod litrov mešanih komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : oseb litrov : oseb = 82,9340 litrov/oseba = 82,93 litrov/oseba 82,93 litrov/oseba x 1,90 pogostost odvoza = 157,6 litrov/: 1000 m3 = 0,1576 m3 4* izračun sodila Gospodinjstva: Volumen posod: litrov x 1,90 odvoza = 1, ,60 x 12 ev : 1000 = ,85 m3 Gospodarstvo: Volumen posod: 457,08 m3/ x 12 ev = 5.484,96 m3 Skupaj: in gospodarstvo = ,81 m3 7

8 Predračunska količina mešanih odpadkov ocenjeno za leto 2018: 2, kg 2, kg : ,81 m3 = 110,74 kg/m3 = Primer izračuna BIO za GOSPODINJSTVO za osebo 1* 2 3* 4* litri/ oseba odvozov litri /1000 Sodilo kg/ kg/ oseba/ / oseba V / oseba v z / (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) 44,49 3,67 0, ,81 8,9505 0,0707 0,6328 0,0601 0,6929 Primer izračuna BIO za GOSPODARSTVO in NEGOSPODARSTVO za posodo velikost posode v litrih odvoza litri na /:1000 kg posoda / za posodo / za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 54,81 26,3088 0,0707 1,8600 0,1767 2, ,96 54,81 52,6176 0,0707 3,7201 0,3534 4, ,08 54,81 168,8148 0, ,9352 1, , ,4 54,81 241,1640 0, ,0503 1, , , ,20 0, ,5013 7, , ,48 54,81 26,3088 0,0707 1,8600 0,1767 2, ,2 54,81 120,5820 0,0707 8,5251 0,8099 9, ,81 274,05 0, ,3753 1, , ,81 548,10 0, ,7507 3, ,4320 1* in 3* volumen posod litrov bioloških komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : oseb litrov : oseb = 44,49 litrov/oseba 44,49 litrov/oseba x 3,67 pogostost odvoza = 163,28 litrov/: 1000 = 0,1632 4* izračun sodila Volumen posod : litrov x 3,67 odvoza = ,80 x 12 ev : 1000 = ,19 Predračunska količina bioloških odpadkov za leto 2016 : kg kg : ,19 = 54,81 = 8

9 7. ODLAGANJE ODPADKOV Št. Javna služba Potrjena omrežnina (A) 1 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v -omrežnina 2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov V 3. Obdelava biološko razgradljivih odpadkov 4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v Potrjena z Potrjena izvajanja GJS (B) Potrjena z 0,0164 0,0016 0,0180 0,0412 0,0040 0,0452 0,0375 0,0036 0,0411 0,0420 0,0040 0,0460 0,0225 0,0022 0,0247 0,0275 0,0027 0,0302 0,0110 0,0011 0,0121 Izvajalec storitve odlaganja odpadkov v Občini Hrastnikje podjetje Ceroz d.o.o., Brdce 14 b, Hrastnik. Cene odlaganja odpadkov oblikujepodjetje Ceroz d.o.o.. Pojasnilo: Pri izračunu okoljske dajatve se uporabiletna količinodlaganjaostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na deponiji Unično-preračunano na. 1.A Primer izračuna obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstvo za osebo omrežnina 1* 2 3 4* litri/oseba odvozov litri /1000 kg/ oseba/ /oseba v / 9,5% oseba v z / (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) 80 1,9 0,152 75,43 11,4654 0,0164 0,1880 0,0179 0,2059 9

10 Primer izračuna obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za industrijo za posodo omrežnina * velikost posode v litrih 1.B odvoza litri na /:1000 kg /posoda / za posodo / 9,50% za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 75,43 36,2064 0,0164 0,5938 0,0564 0, ,96 75,43 72,4128 0,0164 1,1876 0,1128 1, ,08 75,43 232,3244 0,0164 3,8101 0,3620 4, ,4 75,43 331,8920 0,0164 5,4430 0,5171 5, , ,60 0, ,7410 2, , ,48 75,43 36,2064 0,0164 0,5938 0,0564 0, ,2 75,43 165,9460 0,0164 2,7215 0,2585 2,9801 Primer izračuna obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstvo za osebo izvajanje GJS litri/oseba odvozov /oseba v / 9,5% litri /1000 kg/ kg/ oseba/ (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) oseba v z / 80 1,9 0,152 75,43 11,4654 0,0412 0,4724 0,0449 0,5172 Primer izračuna obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za industrijo za posodo izvajanje GJS * velikost posode v litrih odvoza litri na /:1000 kg /posoda / za posodo / 9,50% za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 75,43 36,2064 0,0412 1,4917 0,1417 1, ,96 75,43 72,4128 0,0412 2,9834 0,2834 3, ,08 75,43 232,3244 0,0412 9,5718 0, , ,4 75,43 331,8920 0, ,6740 1, , , ,60 0, ,1543 5, , ,48 75,43 36,2064 0,0412 1,4917 0,1417 1,

11 2.A Primer izračuna odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinjstvo za osebo omrežnina 1* 2 3 4* litri/oseba odvozov litri /1000 kg/ oseba/ /oseba v / 9,5% oseba v z / (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) 80 1,9 0,152 26,4 4,0128 0,0375 0,1505 0,0143 0,1648 Primer izračuna odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za industrijoza posode omrežnina * velikost posode v litrih odvoza litri na /:1000 kg /posoda / za posodo / 9,50% za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 26,4 12,6720 0,0375 0,4752 0,0451 0, ,96 26,4 25,3440 0,0375 0,9504 0,0903 1, ,08 26,4 81,3120 0,0375 3,0492 0,2897 3, ,4 26,4 116,1600 0,0375 4,3560 0,4139 4, ,4 528,00 0, ,8000 1, , ,48 26,4 12,6720 0,0375 0,4752 0,0451 0, ,2 26,4 58,0800 0,0375 2,1780 0,2069 2, ,4 132,00 0,0375 4,9500 0,4703 5, ,4 264,00 0,0375 9,9000 0, , B Primer izračuna odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinjstvo za osebo izvajanjegjs 1* 2 3 4* litri/oseba odvozov litri /1000 kg/ oseba/ /oseba v / 9,5% oseba v z / (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) 80 1,9 0,152 26,4 4,0128 0,042 0,1685 0,0160 0,

12 Primer izračuna odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za industrijoza posodo izvajanjegjs * velikost posode v litrih 3.A odvoza litri na /:1000 kg /posoda / za posodo / 9,50% za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 26,4 12,6720 0,042 0,5322 0,0506 0, ,96 26,4 25,3440 0,042 1,0644 0,1011 1, ,08 26,4 81,3120 0,042 3,4151 0,3244 3, ,4 26,4 116,1600 0,042 4,8788 0,4635 5, ,4 528,00 0,042 22,1760 2, , ,48 26,4 12,6720 0,042 0,5322 0,0506 0, ,2 26,4 58,0800 0,042 2,4394 0,2317 2, ,4 132,00 0,042 5,5440 0,5267 6, ,4 264,00 0,042 11,0880 1, ,1414 Primer izračuna obdelave bioloških odpadkov za gospodinjstvo za osebo omrežnina 1* 2 3 4* litri/oseba odvozov /oseba v / 9,5% litri /1000 kg/ oseba/ (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) oseba v z / 41,67 3,67 0, ,67 8,6648 0,0225 0,1950 0,0186 0,2136 Primer izračuna obdelave bioloških odpadkov za industrijoza osebo omrežnina * velikost posode v litrih odvoza kg /posoda / za posodo / 9,50% litri na /:1000 za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 56,67 27,2016 0,0225 0,6120 0,0581 0, ,96 56,67 54,4032 0,0225 1,2241 0,1163 1, ,08 56,67 174,5436 0,0225 3,9272 0,3731 4, ,4 56,67 249,3480 0,0225 5,6103 0,5330 6, , ,40 0, ,5015 2, , ,48 56,67 27,2016 0,0225 0,6120 0,0581 0, ,2 56,67 124,6740 0,0225 2,8052 0,2665 3, ,67 283,35 0,0225 6,3754 0,6057 6, ,67 566,70 0, ,7508 1, ,

13 3.B Primer izračuna obdelave bioloških odpadkov za gospodinjstvo za osebo izvajanje GJS 1* 2 3 4* litri/oseba odvozov /oseba v / 9,5% litri /1000m kg/ oseba/ (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) oseba v z / 41,67 3,67 0, ,67 8,6648 0,0275 0,2383 0,0227 0,2610 Primer izračuna obdelave bioloških odpadkov za industrijo za osebo izvajanje GJS * velikost posode v litrih odvoza kg /posoda / za posodo / 9,50% litri na /:1000 za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 56,67 27,2016 0,0275 0,7480 0,0711 0, ,96 56,67 54,4032 0,0275 1,4961 0,1421 1, ,08 56,67 174,5436 0,0275 4,7999 0,4560 5, ,4 56,67 249,3480 0,0275 6,8571 0,6514 7, , ,40 0, ,1685 2, , ,48 56,67 27,2016 0,0275 0,7480 0,0711 0, ,2 56,67 124,6740 0,0275 3,4285 0,3257 3, ,67 283,35 0,0275 7,7921 0,7403 8, ,67 566,70 0, ,5843 1, ,0648 PORAČUNAVAMO TAKSO Primer izračunamko za GOSPODINJSTVO za osebo- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 1* 2 3 4* litri/oseba odvozov litri /1000 kg/ oseba/ /oseba v / 9,5% oseba v z / (1x2) (3x4) (5 x 6) (7x8) (7+8) 80 1,9 0,152 26,4 4,0128 0,011 0,0441 0,0042 0,

14 Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVOza posodo-okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov * velikost posode v litrih odvoza litri na /:1000 kg /posoda / za posodo / 9,50% za posodo z / (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8) ,48 26,4 12,6720 0,011 0,1394 0,0132 0, ,96 26,4 25,3440 0,011 0,2788 0,0265 0, ,08 26,4 81,3120 0,011 0,8944 0,0850 0, ,4 26,4 116,1600 0,011 1,2778 0,1214 1, ,4 528,00 0,011 5,8080 0,5518 6, ,48 26,4 12,6720 0,011 0,1394 0,0132 0, ,2 26,4 58,0800 0,011 0,6389 0,0607 0, ,4 132,00 0,011 1,4520 0,1379 1, ,4 264,00 0,011 2,9040 0,2759 3,

15 8. UPRAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI a) Cene pokopaliških in pogrebnih storitev CENA brez CENA Z urejanje pokojnika z oblačenjem 63,46 6,03 69,49 urejanje pokojnika brez oblačenja 31,72 3,01 34,73 izkop klasičnega groba 92,71 8,81 101,52 zasip klasičnega groba 30,90 2,94 33,84 izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 111,71 10,61 122,32 zasip klasičnega groba s poglobljeno jamo 37,23 3,54 40,88 izkop otroškega groba 55,87 5,31 61,18 zasip otroškega groba 18,62 1,77 20,39 izkop žarnega groba 35,72 3,39 39,11 zasip žarnega groba 11,90 1,13 13,03 odpiranje in zapiranje groba 29,84 2,83 32,67 prevoz s specialnim pogrebnim vozilom (lokalno s 5,42 57,00 spremljevalcem) 62,42 prevoz s specialnim pogrebnim vozilom v Ljubljano na 6,16 64,83 upepelitev 70,99 prevoz s specialnim pogrebnim vozilom s spremljevalcem izven Hrastnika 0,48 (na km) 0,05 0,53 organizacija pogreba 18,35 1,74 20,09 izvedba pogrebne svečanosti - klasični pogreb 95,29 9,05 104,34 - žarni pogreb 47,60 4,52 52,12 uporaba poslovilnega objekta 32,91 3,13 36,04 prvo čiščenje groba - klasični - žarni 50,56 25,34 4,80 2,41 55,36 27,75 režijska ura pokopališkega delavca 14,66 1,39 16,05 spravilo ponesrečenca 117,55 11,17 128,72 urejanje obduciranca 126,91 12,06 138,97 uporaba transportne krste 41,96 3,99 45,95 storitve izkopa ali prekopa umrlega (izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijskih sredstev, dovoljenja ). -pokop do 10 let -pokop na 10 let 446,00 334,00 42,37 31,73 488,37 365,73 čakanje na žaro v Ljubljani 24,82 2,36 27,18 Manipulativni stroški-upepelitev 5 % Dodatek za delo izven delovnega časa 50 % Dodatek za nedeljo in praznike 50 % 15

16 b) cene najemnin grobov na pokopališču Dol pri Hrastniku, Turje, Draga, Gore in Podkraj VRSTA GROBA CENA 22 % CENA Z otroški grob 19,19 4,22 23,41 enojni grob 22,05 4,85 26,90 dvojni grob 24,15 5,31 29,46 rezervacija groba 31,81 7,00 38,81 grobnice 23,43 5,16 28,59 žarni grobovi 22,95 5,05 28,00 16

17 CENE STORITEV IZBIRNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 1. PLAKATIRANJE NA JAVNIH PLAKATNIH MESTIH, NAMEŠČANJE TRANSPARENTOV IN IZOBEŠANJE ZASTAV Cene plakatiranja, nameščanja transparenta Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih Cena V /kom CENA Z Oznaka plakata Velikosti plakatov po 22 % ISO 216 v mm Velikost do A4 210 x 297 4,14 0,91 5,05 Velikost do A3 297 x 420 4,14 0,91 5,05 Velikost do A2 420 x 594 4,14 0,91 5,05 Velikost do A1 594 x 841 8,28 1,82 10,10 Velikost do A0 841 x ,56 3,64 20,20 Velikost do B4 250 x 353 5,82 1,28 7,10 Velikost do B3 353 x 500 5,82 1,28 7,10 Velikost do B2 500 x 707 5,82 1,28 7,10 Velikost do B1 707 x ,64 2,56 14,20 Velikost do B x ,28 5,12 28,40 Nameščanje transparenta 95,20 20,94 116,14 *Te cene se uporabljajo tudi za dodatno plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje. 17

18 2. UPRAVLJANJE JAVNE TRŽNICE V HRASTNIKU Z.ŠT. STORITEV ENOTA /MERE CENA V BREZ 22 % CENA Z 1. Dnevni najem prodajnega mesta na tržni dan dan 5,49 1,21 6,70 2. Mesečni najem prodajnega mesta na tržni dan: dan 5,32 3 % popusta (5,49 x 3 % = 0,17 ) 1,17 6,49 3. Trimesečni najem prodajnega mesta na tržni dan: dan 5,21 5 % popusta (5,49 x 5 % = 0,28 ) 1,15 6,36 4. Polletni najem prodajnega mesta na tržni dan : 7 % popusta (5,49 x 7 % = 0,39 ) dan 5,10 1,12 6,22 5. Letni najem prodajnega mesta na tržni dan: 10 % popust (5,49 x 10 % = 0,55 ) dan 4,94 1,09 6,03 6. Najem prodajnega mesta na netržni dan in ob državnih praznikih, ko je dela prost dan: 50 % povečanje (5,49 x 50 % = 2,75 ) dan 8,24 1,81 10,05 7. Dnevni najem prodajnega mesta ob posebnih dogodkih prireditve, festivali, javni shodi, srečanja na tržni dan ali netržni dan: 50 % povečanje (5,49 x 50 % = 2,75 ) dan 8,24 1,81 10,05 8. dan Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo 7,26 1,60 8,86 9. Mesečni najem prodajnega mesta s prodajno mizo: 3 % popusta (7,26 x 3 % = 0,22 ) dan 7,04 1,55 8, Trimesečni najem prodajnega mesta s prodajno mizo: 5 % popusta (7,26 x 5 %= 0,37 ) dan 6,89 1,52 8, Polletni najem prodajnega mesta s prodajno mizo : dan 6,75 1,49 8,24 7 % popusta (7,26 x 7 %= 0,51 ) 12. Letni najem prodajnega mesta s prodajno mizo: 10 % popusta (7,26 x 10 %= 0,73 ) dan 6,53 1,44 7, Najem prodajnega mesta s prodajno mizo na netržni dan in ob državnih praznikih, ko je dela prost dan: 50 % povečanje (7,26 x 50 % = 3,63 ) dan 10,89 2,40 13, Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo ob posebnih dogodkih prireditve, festivali, javni shodi, srečanja na tržni dan ali netržni dan: dan 10,89 2,40 13,29 50 % povečanje (7,26 x 50 % = 3,63 ) 15. Dnevni najem dodatnega prodajnega mesta s prodajno mizo dan 2,18 0,48 2, Mesečna rezervacija prodajnega mesta rezervacije ne plačajo uporabniki, ki imajo sklenjeno polletno ali letno pogodbo o najemu 6,57 1,45 8,02 prodajnega mesta 17. Uporaba sanitarij najemnikov oz. lastnikov poslovnih prostorov na tržnici 6,00 1,32 7,32 18

19 18. Mesečni najem skladiščnega prostora m 2 /dan 1,97 0,43 2, Trimesečni najem skladiščnega prostora : 5 % popusta (1,97 x 5 % = 0,10 ) m 2 /dan 1,87 0,41 2, Dnevni najem druge tržne opreme (hladilna vitrina, tehtnica ) 21. Mesečni najem druge tržne opreme (hladilna vitrina, tehtnica ) 22. Uporaba električne energije na dan dan 0,20 0,04 0, Dnevni najem prostora za prodajo iz avtomobila dan 5,49 1,21 6, Mesečni najem prostora za postavitev avtomata (mlekomat, aparat za tople in hladne napitke,..) 80,00 17,60 97, Trimesečni najem prostora za postavitev avtomata (5 % popust) 76,00 16,72 92, Polletni najem prostora za postavitev avtomata(7% popust) 74,40 16,37 90, Letni najem prostora za postavitev avtomata (10% popust) 72,00 15,84 87,84 19

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10 306-12-14 Številka: 007-26/2008-29 Datum: 23. 4. 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV:

Prikaži več

CENIK

CENIK 1. Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve - Cene veljajo od 1.8.2015 1. POKOPALIŠKA DEJAVNOST: OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO CENA Z DDV (22%) NAJEM

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče Številka: /

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče   Številka: / OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si Številka: 9000-0002/2019-10 Datum: 21.2.2019 Občina Moravče OBČINSKI SVET K TOČKI:

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 29. 3. 2016 Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2016 LETNO POROČILO 2015 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...32 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Pozdravljeni ga

Pozdravljeni ga POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2008 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

Glava MOP

Glava MOP V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2016 LETNO POROČILO 2015 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...32 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. Številka: 9000-0004/2016-12 Datum: 20.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. oktobra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

za obdobje januar – september 2016

za obdobje januar – september 2016 POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU POSAMEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE za obdobje januar september 2016 Direktor: Mag. Alen Hodnik Ptuj, oktober 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 5 2. ANALIZA OBVEZNIH IN IZBIRNIH

Prikaži več

OBČINSKI SVET

OBČINSKI SVET Občina Bovec Trg golobarskih ţrtev 8 5230 Bovec Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 Telefax : SI (386) 05/384-19-15 E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si O B Č I N S K I S V E T Datum : 29.3.2019 Številka

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2018 LETNO POROČILO 2017 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...41 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki telefon: 04/ , faks: 04/ , Z A P I S N I K 17.

OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki telefon: 04/ , faks: 04/ , Z A P I S N I K 17. Z A P I S N I K 17. seje odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja, ki se je vršila v četrtek, 05. 4. 2018, ob 18.00 uri v sejni sobi občine Železniki, Češnjica 48. Prisotni: Predsednik odbora:

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 KOCEROD D.O.O. Marec 2017 1 VSEBINA 1. SPLOŠNO 3 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O. 4 3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016 5 4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH 12 5. REZULTATI

Prikaži več

(Microsoft Word - GJS C\310N + DMM za 2010.docx)

(Microsoft Word - GJS C\310N + DMM za 2010.docx) POROČILO O OBRATOVANJU CČN JESENICE IN ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA V LETU 2010 1 Kazalo 1. ČIŠČENJE ODPADNIH VOD... 3 1.1. POGOJI POSLOVANJA... 3 1.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU... 3 1.3. IZVAJANJE NALOG

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Vsebina 1 Splošno.... 3 2 Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o... 4 3 Vhodne količine

Prikaži več

Microsoft Word - Poslovni plan za leto 2011-I-obr-OS-3-1.doc

Microsoft Word - Poslovni plan za leto 2011-I-obr-OS-3-1.doc Številka: 354-72/2010-1806 Datum 1.3.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011 Namen: Sprejem plana Pravna podlaga: - Statut Mestne obine Novo

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic Poslovna stavba Merkur Naklo MERKUR nepremičnine, d.d. telefon: 04 258 7000, Cesta

Prikaži več

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več