OSNUTEK III (1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OSNUTEK III (1"

Transkripcija

1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi NASLOV GRADIVA: PREDLAGATELJ GRADIVA: Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. VSEBINA GRADIVA: - Predlog pravilnika - Obrazložitev POROČEVALEC/CI: PRIPRAVLJAVEC/CI GRADIVA: mag. Karin JURŠE, direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE, direktorica občinske uprave Kristina KMETEC, svetovalka III PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi. PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: Pravilnik se sprejme po enofaznem postopku. Sprejet je, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta. ŽUPAN Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

2 Na podlagi 7. člena statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.19/2007) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 60/07), ob uporabi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št.2/07 uradno prečiščeno besedilo), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05) in Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na... seji dne.. sprejel P R A V I L N I K o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina). 2. člen Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem: - povečevanja možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest, - pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, - spodbujanje raznih oblik povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom, - pospeševanja in razvoja turizma ter vzpodbujanja turistične prepoznavnosti občine, - vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in turizma v občini, - povezovanje javnih in zasebnih sredstev za razvojne projekte, - oblikovanje razvojnih partnerstev, - regionalnega povezovanja in sodelovanja z drugimi institucijami in občinami. 3. člen Sredstva za pomoči in druge ukrepe po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov. 4. člen Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so podjetja, ustanove in društva s poslovnim sedežem na območju občine ter fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju občine. V primerih regijskega povezovanja poslovni sedež na območju občine ni pogoj. 5. člen Pomoči in ukrepi za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma po tem pravilniku so: - ukrepi, usklajeni s pravili za dodeljevanje državnih pomoči pomoči de minimis, - ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči. 2

3 II. POMOČI de minimis 6. člen Sredstva po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis se po tem pravilniku razdeljujejo skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 28/12/2006). 7. člen Upravičenci do pomoči de minimis po tem pravilniku so: - podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, - fizične osebe s stalnim bivališčem v občini kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve. Za podjetja se po tem pravilniku štejejo : - samostojni podjetnik posameznik, - majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in / ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR), - srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in / ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR). 8. člen Do pomoči de minimis po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki: - so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, - so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 sklep US in 93/03 odl. US), - so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, - sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva, ribogojstva, premogovništva, - nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine. 9. člen Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil. Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca. 10. člen V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. 11. člen Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t. j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev. 12. člen Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne mere. 3

4 13. člen Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov. III. UKREPI POMOČI de minimis 14. člen Ukrepi pomoči po tem pravilniku so: 1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, 2. sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja, 3. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, 4. sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja, 5. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, 6. sofinanciranje zagona novih podjetij. 15. člen Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 7. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij. Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so: - stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine, - stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, - stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, - stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje, - stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije. Upravičeni stroški za nematerialne investicije so: - stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, - stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerialne investicije. Upravičenci do pomoči so podjetja iz 7. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine. Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in / ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta. 16. člen Sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja Namen pomoči je sofinanciranje stroškov podjetjem pri svetovanju: - za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov podjetja, - v fazi nastajanja in rasti podjetja, - za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetja, - za prijavo podjetja na mednarodne javne razpise. Upravičeni stroški so: - stroški svetovanja zunanjega svetovalca oziroma zunanje institucije, - stroški zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev v zvezi s pripravo prijave na mednarodni razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem prijavitelja na razpis. 4

5 Upravičenci do pomoči so podjetja iz 7. člena tega pravilnika. V primeru iz zadnje alinee prvega odstavka 16. člena so upravičenci podjetja, ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar dokažejo s potrdilom razpisovalca, ki je objavil mednarodni javni razpis. V kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, ki so sklenila dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno podjetje skupnega projekta. 17. člen Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij. Upravičeni stroški so: - stroški inštruktorja, - stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, - potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, - stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in / ali odličnost poslovanja. Upravičenci do pomoči so podjetja iz 7. člena tega pravilnika, ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, vključno z letnim programom usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov. 18. člen Sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja Namen pomoči je spodbujanje: - povezovanja med podjetji in z institucijami znanja za prenos in ustvarjanje novih znanj, - izboljšanja konkurenčnih prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij, - razvoja novih skupnih proizvodov in / ali storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe, - razvoja skupne blagovne znamke. Upravičeni stroški so: - stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje podjetij, - stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov, - stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov in / ali storitev, - stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in / ali storitev, - stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov, - stroški vodenja skupnega programa povezovanja. Upravičenci do pomoči so podjetja iz 7. člena tega pravilnika, ki se povezujejo z najmanj dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj. Stroški podjetij, ki ne sodijo med upravičence iz 7. člena tega pravilnika, vendar sodelujejo v povezovanju, niso upravičeni stroški za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika. 19. člen Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 5

6 Namen pomoči je povečevanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti. Upravičeni stroški so: - stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač, - stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač. Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe. Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 7. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev. 20. člen Sofinanciranje zagona novih podjetij Namen pomoči je ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij. Upravičeni stroški so: - stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, blagovne znamke), - stroški izdelave prototipa, - stroški razvoja novega proizvoda in / ali storitve, - stroški raziskave tržišča, - stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in / ali storitve, - stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 minimalnih mesečnih plač. Upravičenci do pomoči so podjetja iz 7. člena tega pravilnika, ki s svojim poslovnim načrtom dokažejo, da gre za novo tehnološko zahtevnejšo in /ali inovativno proizvodnjo oziroma storitveno dejavnost. IV. DRUGI UKREPI 21. člen Ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči, so: - sofinanciranje programov institucij, ustanovljenih za pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, - nagrade za podjetniške uspehe, inovacijske predloge, turistična priznanja ipd., - podjetniško izobraževanje mladih, - podpora disperzije informacij in povečanje informiranosti o podjetništvu, inovacijah in turizmu v občini, - sofinanciranje podjetniških, inovacijskih in tehnoloških inkubatorjev, parkov, mrež in con, 6

7 - skupni regijski programi več občin na področju pospeševanja podjetništva, inovativnosti in turizma, - projektno financiranje razvojnih projektov za pospeševanje razvoja podjetništva in turizma ter izgradnja razvojne infrastrukture, - sofinanciranje dejavnosti območnih razvojnih partnerstev ter društev s področja podjetništva in turizma. V. NAČIN DODELJEVANJA 22. člen Ukrepi se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud upravičencem oziroma z materialnimi in nematerialnimi oblikami sodelovanja občine pri izvajanju navedenih ukrepov. 23. člen Za vse ukrepe, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih, za vse ostale ukrepe pa v primeru, če tako določa poseben predpis. 24. člen Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava. 25. člen Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu. 26. člen Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja občinska uprava. 27. člen V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. V primeru nepravilnosti iz prvega odstavka tega člena prejemnik ne more kandidirati še na dva zaporedna razpisa sredstev občine za namene iz tega pravilnika po ugotovitvi navedenih nepravilnosti. VI. KONČNE DOLOČBE 28. člen Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju obrestne mere za najete kredite za pospeševanje razvoja podjetništva, malega gospodarstva in kmetijstva (MUV, št. 21/02). 29. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Številka: 007-6/2007 7

8 Datum: ŽUPAN Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 8

9 Obrazložitev 1 Izhodišča V Statutu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je med nalogami občine v 7. členu navedeno tudi, da Občina Selnica ob Dravi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. To med naloge občine uvršča tudi Zakona o lokalni samoupravi (21. člen). Že v letu 2002 je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 36. seji sprejel Pravilnik o sofinanciranju obrestne mere za najete kredite za pospeševanje razvoja podjetništva, malega gospodarstva in kmetijstva (oba MUV, št. 21/02). Pravilnik je bil osnova za razdeljevanje proračunskih sredstev za namene pospeševanja razvoja podjetništva v Občini Selnica ob Dravi preko javnih razpisov. Ob upoštevanju Zakona o državnih pomočeh (Ur. l. RS, št. 1/00, 30/01) in Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03) smo v letu 2005 in 2006 priglasili sheme finančnih pomoči na Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči ter pridobili mnenje oziroma potrditev sheme finančnih pomoči do konca leta 2005 oz (št. priglasitve M , M ). 2 Pravne podlage Za urejanje področja razvoja podjetništva in turizma na lokalni ravni se ob upoštevanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih strateških dokumentov smiselno uporabljajo izhodišča: - Zakona podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št 2/2007 uradno prečiščeno besedilo), - Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 93/2005), - Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004), Za dodeljevanje pomoči de minimis v novem programskem obdobju se uporabljajo določbe naslednjih pravnih aktov: - Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004), - Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis. Zakon podpornem okolju za podjetništvo Državni zbor je v letu 2004 sprejel Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 1. Z dnem uveljavitve Zakona je prenehal veljati Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91, 66/93 in 22/00), Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Ur. l. RS, št. 62/95 in 37/97) in Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za področje malega gospodarstva (Ur. l. RS, št. 103/00). Uredba se je sicer še uporabljala do začetka veljavnosti nove Uredbe o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva (Ur. l. RS, št.62/05), ki je začela veljati v mesecu juliju Temeljni cilj Zakona je vzpostavitev podjetniškega okolja, ki aktivira vse vire (človeške, finančne in materialne) za enostavno vstopanje in uspešno rast podjetij, zajema dvig podjetniške kulture v okolju in vzpostavljanje učinkovitega podpornega sistema za dostop do informacij in storitev za podjetnike, razvoj inovacijskega okolja, oblike povezovanja med institucijami znanja in gospodarstvom, izboljšanje razpoložljivosti in dostopa do finančnih virov ter krepitev finančnega trga v Sloveniji. Smiselno se pri pripravi ukrepov na nivoju lokalne skupnosti uporabljajo tudi programski dokumenti, in sicer: Strategija razvoja Slovenije za obdobje , Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, Predlog konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje , Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje ter Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje V pripravi je že nov zakon ( 9

10 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja S sprejemom novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je prenehal veljati Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 60/99, 56/03). Med temeljne cilje zakona sodijo: zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti, razvoj in povečevanje konkurenčnosti gospodarstva, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, krepitev inovacijske sposobnosti v regijah. Ob ureditvi področja oblikovanja in izvajanja regionalne politike sta za področje podpore gospodarstvu in podjetništvu v lokalnih skupnostih pomembni še dve novosti, in sicer območna razvojna partnerstva in projektno financiranje. Občine lahko oblikujejo območna razvojna partnerstva skupaj z združenji gospodarstva, nevladnimi organizacijami in drugimi partnerji na določenem območju za namene izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja. Predvideno projektno financiranje pomeni povezovanje javnih in zasebnih sredstev, s katerimi je mogoče izbrati, financirati in voditi razvojne projekte in izgradnjo razvojne infrastrukture na ravni občin. Zakon o spodbujanju razvoja turizma Zakon ureja načrtovanje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, določa organiziranost izvajanja turistične politike na nacionalni ravni, določa načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja in določa turistično takso in druga sredstva za izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni in na ravni turističnega območja. Zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih športnih storitev kot pridobitne dejavnosti. V 19. členu je še posebej zapisano, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. Zakon o spremljanju državnih pomoči in Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis V letu 2004 je bil sprejet nov zakon in uredba s področja nadzora nad državnimi pomočmi, in sicer: Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04) in Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07). Državne pomoči: izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Ur. l. RS Mednarodne pogodbe, št. 3/04). Pomoči de minimis: Komisija (ES) je za področje pomoči de minimis v decembru 2006 sprejela novo uredbo, ki se uporablja od 1. januarja 2007 do 31. decembra Izkušnje iz preteklih let so namreč pokazale, da pomoč, ki ne presega EUR (oz EUR za cestnoprometni sektor) v katerem koli obdobju treh let, ne vpliva na trgovino med državami članicami in / ali ne izkrivlja oz. ne grozi, da bo izkrivila konkurenco. Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država (v to sodi tudi lokalna skupnost občina) morajo pred dodelitvijo državnih pomoči pridobiti od pristojnih ministrstev priglašene in potrjene ukrepe sheme državnih pomoči, kar pomeni, da so namenjeni v naprej neznanemu številu prejemnikov (pojem je usklajen s terminologijo, ki se uporablja na področju državnih pomoči), oziroma posredovati ministrstvu podatke o državnih pomočeh v skladu z določbami iz zakona. Pravilnik bo tako potrebno skladno s 3. členom Zakona o spremljanju državnih pomoči posredovati v obravnavo, ocenitev in mnenje Ministrstvu za finance. 3 Obrazložitev posameznih členov V okviru možnosti in pristojnosti lokalne skupnosti predloženi Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi sledi ciljem navedenih zakonov in določa, kot sledi: I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen določa vsebino pravilnika, 2. člen določa, za kakšne namene se dodeljujejo sredstva, 3. člen opredeljuje vire za dodeljevanje pomoči, 4. člen določa, kdo so upravičenci do sredstev, 10

11 5. člen opredeljuje vrste pomoči in ukrepov, II. POMOČI de minimis 6. člen določa uporabo Uredbe Komisije (ES) za pomoči de minimis, 7., 8. in 9. člen določajo upravičence in pogoje, ki jih le-ti morajo izpolnjevati, 10. in 11. člen določata kumulacijo in intenzivnost pomoči de minimis, 12. in 13. člen opredeljujeta instrumente in višino pomoči, III. UKREPI POMOČI de minimis 14. člen opredeljuje ukrepe pomoči, 15. člen določa namen, upravičene stroške in upravičence do sofinanciranja materialnih in nematerialnih investicij; 16. člen določa namen, upravičene stroške in upravičence do sofinanciranja svetovanja in razširjanja znanja, 17. člen določa namen, upravičene stroške in upravičence do sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, 18. člen določa namen, upravičene stroške in upravičence do sofinanciranja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja, 19. člen določa namen, upravičene stroške in upravičence do sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest ter trajanje sofinanciranih zaposlitev, 20. člen določa namen, upravičene stroške in upravičence do sofinanciranja zagona novih podjetij v občini, IV. DRUGI UKREPI 21. člen določa druge ukrepe za spodbujanje podjetništva in turizma, ki ne sodijo na področje državnih pomoči, V. NAČIN DODELJEVANJA 22. in 23. člen določata, da se pomoči dodeljujejo v obliki neposrednih finančnih spodbud na podlagi javnih razpisov oz. z (ne)materialnim sodelovanjem občine, 24. člen opredeljuje strokovno komisijo, ki vodi postopek, 25. člen opredeljuje, da se merila in kriteriji podrobneje določijo v javnem razpisu, 26. člen določa sklenitev pogodbe med upravičencem in občino, 27. člen opredeljuje ukrep občine v primeru ugotovitve, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, VI. KONČNE DOLOČBE 28. člen določa, da preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju obrestne mere za najete kredite za pospeševanje razvoja podjetništva, malega gospodarstva in kmetijstva (MUV, št. 21/02), 29. člen določa, da pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 4 Ocena finančnih posledic predloga pravilnika za proračun Predlog pravilnika omogoča razdeljevanje proračunskih sredstev za področje razvoja podjetništva in turizma. Njegov sprejem ne bo imel finančnih posledic za proračun Občine Selnica ob Dravi in druga javnofinančna sredstva oz. ga bo imel le v okviru vsakoletno določenih/sprejetih proračunskih sredstev za ta namen. Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi predlagamo, da sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi. 11

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

OBČINA PODLEHNIK objavlja

OBČINA PODLEHNIK objavlja RAZPISNA DOKUMENTACIJA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V LETU 2013 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI DE MINIS, ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2013 I. SPLOŠNO Občina Podlehnik je, na podlagi

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV Navodila vlagateljem OBRAZCI: - Prijava na

Prikaži več

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti  MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1 Št. zadeve: 41010-0006/6/2019 (307) Datum: 17.04.2019 Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19), 49. in 50. člena Pravilnika o dodeljevanju spodbud

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Občina MEŽICA Trg svobode MEŽICA Telefon: Fax: Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujan

Občina MEŽICA Trg svobode MEŽICA Telefon: Fax: Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujan Občina MEŽICA Trg svobode 1 2392 MEŽICA Telefon: 02 82 79 350 Fax: 02 82 79 359 e-mail: info@mezica.si Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica

Prikaži več

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI V OBČINI KOMEN V LETU 2017 1. PODATKI O VLAGATELJU Naziv vlagatelja: Sedež: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Telefon: Naslov elektronske

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Povabilo na kavo za razvojno usmerjena podjetja Cona Tezno, 1. 2. 2017 E K O N O M S K I I N S T I T U T M A R I B O R D. O. O. Ekonomski institut Maribor Smo razvojno raziskovalna institucija, Smo tudi

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Microsoft Word - 08_07_Besedilo_dopolnjenega_pravilnika_kmetijstvo_predlog_jul11

Microsoft Word - 08_07_Besedilo_dopolnjenega_pravilnika_kmetijstvo_predlog_jul11 P R A V I L N I K o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007-2013 I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina pravilnika) (1) Ta pravilnik določa področje

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več

UKREP 1 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 UKREP 1 SOFINAN

UKREP 1 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 UKREP 1 SOFINAN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE oz. PRIPRAVNIŠTVA Navodila vlagateljem OBRAZCI:

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil 24.12.2013 Uradni list Evropske unije L 352/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010 Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija T: +386 (0)5 330 66 82, F: +386 (0)5 330 66 87, E: rra.sp@rra-sp.si PROGRAM DELA RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o.

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si. email: mestna.obcina@maribor.si 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI -2000 MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82, IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473, JAVNI RAZPIS Naziv produkta

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april 2017 1 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV (UKREP 3 14. člen) - Navodila vlagateljem - Besedilo razpisa

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc)

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc) RAZPISNA DOKUMENTACIJA >> SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2011

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več