Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016"

Transkripcija

1 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO

2 KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL I. SPLOŠNI DEL II. POSEBNI DEL III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV IV. TABELA KS V. REZERVNI SKLAD IN STANOVANJSKI SKLAD ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Prejete donacije Transferni prihodki ODHODKI Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev C. RAČUN FINANCIRANJA Zadolževanje Odplačila dolga DRUGA POROČILA Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Poročilo o poslovanju Režijskega obrata ALC Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ŽUPAN POLITIČNI SISTEM

3 5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA LOKALNA SAMOUPRAVA OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI TRG DELA IN DELOVNI POGOJI GOSPODARSTVO ZDRAVSTVENO VARSTVO KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJE SOCIALNO VARSTVO OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE GOSPODARSTVO PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKALNA SAMOUPRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE REŽIJSKI OBRAT SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE LOKALNA SAMOUPRAVA B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO C. RAČUN FINANCIRANJA OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

4 3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV POLITIČNI SISTEM Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin Letališče Lesce Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta Dom Matevža Langusa v Kamni Gorici Upravljanje občinskega premoženja Rojstna hiša A. T. Linharta Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča LOKALNA SAMOUPRAVA Plan nabave opreme - občinska uprava Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Nakup opreme za enote zaščite in reševanja Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov Redno vzdrževanje vozil in opreme Nakup gasilske opreme Nakup gasilskih vozil Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske Upravljanje LAS Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu Narava nas uči Otroško igrišče Mošnje Sofinanciranje investicij za delo v gozdu Stroški azila za zapuščene živali Tekoče vzdrževanje gozdnih cest PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica

5 Energetska sanacija vrtca Radovljica Energetska sanacija osnovne šole Antona Janše Radovljica Energetska sanacija vrtca Kropa Energetska sanacija Doma krajanov Brezje DOLB Radovljica Lesno predelovalni center Novelacija lokalnega energetskega koncepta PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cesta za Verigo Gradnja kolesarske poti Lesce - Žirovnica Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice Ureditev hodnikov za pešce Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje Pločnik v Lipniški dolini Odmere in odškodnine za zemljišča cest Gradnja kolesarske steze Lesce - Radovljica Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica Komunalne ceste in objekti - KS Begunje Komunalne ceste in objekti - KS Brezje Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica Komunalne ceste in objekti - KS Kropa Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo Komunalne ceste in objekti - KS Lesce Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje Komunalne ceste in objekti - KS Otok Komunalne ceste in objekti - KS Podnart Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava Prilagoditev ceste na AC priključke Pločnik na Posavcu Pločnik v Podnartu Obnova ceste Ovsiše - Dobravica Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča Cesta svobode III. in IV. faza Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja Razširitev ceste Hraše Hlebce Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice Pločnik ob cesti na Jezerca Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže Sanacija mostov in rak Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici

6 Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah Program sanacije lokalnih cest Rekonstrukcija Savske ceste Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur Ureditev parkirišč v občini Radovljica Odstranitev ovir za invalide Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija Cestna oprema Urbana oprema Celostna prometna strategija Občine Radovljica Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica Ureditev parkirišč Poddobrava Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica Investicije v javno razsvetljavo po KS Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij GOSPODARSTVO Priprava projektnih dokumentacij za razpise Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme Turistična infrastruktura in znamenitosti VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zbirni center v Lipniški dolini Sanacija divjih odlagališč odpadkov Sanacija ekoloških otokov Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih Kanalizacija KS Radovljica Kanalizacija KS Lesce Sekundarna kanalizacija v Kropi Primarna kanalizacija Kamna Gorica Kanalizacija in ČN Posavec Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica Primarna kanalizacija v KS Podnart Kanalizacija KS Radovljica -ŽALE Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte Vzdrževanje ČN Sekundarna kanalizacija Brezovica Kanalizacija Otoče PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save Ureditev vodnega zajetja Draga Vodovod Kropa Vodovod Kropa - Kamna Gorica Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna

7 Povezava bodočih uporabnikov na javni vodovod Sekundarni vodovod Begunje Primarni vodovod v KS Podnart Sanacija vodnih zajetij Primarni vodovod Kamna Gorica Sekundarni vodovod Kamna Gorica Primarni vodovod Begunje Primarni vodovod Dvorska vas Primarni vodovod Posavec Sekundarni vodovod Lipnica Vodovod v naselju Dobravica Sekundarni vodovod Otoče Sekundarni vodovod Brezovica Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava Pokopališka dejavnost in mrliške vežice Stanovanjski krediti in subvencioniranje obrestne mere Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj Komunalna oprema - Langusova ulica Komunalna oprema - LN Dolina Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA Komunalna oprema LN ČN sever Komunalna oprema - Vurnikov trg Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza Komunalna oprema - OLN Brezje Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet Komunalna oprema - OPPN TNC Komunalna oprema - OPPN TNC Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica Komunalna oprema - OPPN Brezovica Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas Komunalna oprema - obrtna cona Podnart Komunalna oprema - ZN Plana Komunalna opreme OPPN Trata Nakup in oprema zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Obnova ZD Radovljica Projekt Oživimo srce KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah Obnova vaškega jedra Kamne Gorice Graščina - Grad Radovljica Kropa - Trško jedro Kropa - Kovaški muzej Celovita revitalizacija gradu Kamen Grajski park Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine

8 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Ureditev Kulturnega doma Lancovo Ureditev kulturnega doma Mošnje Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba Večnamenski objekt Begunje Knjižnica Radovljica - nakup opreme Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev Rekreacijski park v Radovljici Nogometni center Lesce Otroško in šolsko igrišče v Lescah Smučišče Kamna Gorica Otroško igrišče Kropa Športno igrišče OŠ Lipnica Atletski park Radovljica Športne površine Mošnje Bazen Kropa Otroško igrišče Lancovo Športne površine Srednja Dobrava Dom Ljubno Rekreacijski park Vrbnje Ostali športni objekti in nakup opreme Kopališče Radovljica Športna dvorana Lipnica Plezalna stena Ureditev športnih površin na Posavcu Športne površine Kamna Gorica Otroška igrišča IZOBRAŽEVANJE VVZ Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - vrtec Radovljica OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje Investicije v obnovo OŠ Podružnična šola Mošnje Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Ljudska univerza Radovljica - nakup prostorov SOCIALNO VARSTVO Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici Medgeneracijski center Radovljica

9 4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) Podatki o stanju sredstev na podračunih Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev Stanje danih dolgoročnih kreditov Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje: neposrednim, posrednim in drugim uporabnikom proračuna za leto Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje: neposrednim, posrednim in drugim uporabnikom proračuna za leto Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta Podatki o neplačanih terjatvah KRAJEVNIH SKUPNOSTI iz preteklega leta Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta Podatki o neplačanih obveznostih KRAJEVNIH SKUPNOSTI iz preteklega leta Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA POROČILO EZR REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO INFORMACIJA O POSLOVANJU REŽIJSKEGA OBRATA ALC LESCE ZA OBDOBJE DO REALIZACIJA STANOVANJSKEGA PROGRAMA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO REALIZACIJA PROGRAMA MLADINSKIH DEJAVNOSTI OBČINE RADOVLJICA ZA LETO REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA V LETU LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADOVLJCA Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica Energetska sanacija vrtca Radovljica Energetska sanacija vrtca Kropa DOLB Radovljica Lesno predelovalni center Novelacija lokalnega energetskega koncepta ZAKLJUČEK

10 ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , ,01 95,5 95,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,89 99,3 99,3 70 DAVČNI PRIHODKI , , ,96 101,7 101,7 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 100,0 100, Dohodnina , , ,00 100,0 100,0 703 Davki na premoženje , , ,36 104,6 104, Davki na nepremičnine , , ,64 105,7 105, Davki na premičnine 1.900, , ,24 93,2 93, Davki na dediščine in darila , , ,23 33,1 33, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,25 125,1 125,1 704 Domači davki na blago in storitve , , ,28 111,1 111, Davki na posebne storitve 4.100, , ,85 104,0 104, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,43 111,1 111,1 706 Drugi davki 0,00 0, , Drugi davki 0,00 0, , NEDAVČNI PRIHODKI , , ,93 87,8 87,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,49 93,9 93, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki , , ,00 100,0 100, Prihodki od obresti 3.460, , ,57 40,8 40, Prihodki od premoženja , , ,92 93,6 93,6 711 Takse in pristojbine , , ,69 112,5 112, Upravne takse in pristojbine , , ,69 112,5 112,5 712 Globe in druge denarne kazni , , ,06 134,5 134, Globe in druge denarne kazni , , ,06 134,5 134,5 10

11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,84 72,2 72, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,84 72,2 72,2 714 Drugi nedavčni prihodki , , ,85 66,9 66, Drugi nedavčni prihodki , , ,85 66,9 66,9 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,00 20,7 20,7 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , ,27 5,8 5, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , , ,27 3,0 3, Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 6.000, , ,00 100,0 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , ,73 26,2 26, Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov , ,00 0,00 0,0 0, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,77 25,9 25, Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 4.530, , ,96 123,1 123,1 73 PREJETE DONACIJE , , ,84 142,7 110,8 730 Prejete donacije iz domačih virov 3.128, , ,84 265,6 125, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 3.128, , ,84 265,6 125,3 731 Prejete donacije iz tujine 9.000, , ,00 100,0 100, Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 9.000, , ,00 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , ,28 97,3 97,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , ,12 102,1 102, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,12 102,1 102,1 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije , , ,16 94,4 94, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov , , ,20 100,0 100, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada , , ,79 93,8 93, Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 0,00 0, ,

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , ,87 80,4 80,4 40 TEKOČI ODHODKI , , ,74 90,0 89,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,53 95,1 96, Plače in dodatki , , ,88 94,9 96, Regres za letni dopust , , ,18 97,2 97, Povračila in nadomestila , , ,35 96,3 96, Sredstva za delovno uspešnost 6.904, , ,35 120,3 100, Sredstva za nadurno delo 3.403, , ,26 112,0 100, Drugi izdatki zaposlenim 1.738, ,00 577,51 33,2 33,2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,25 95,3 95, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,08 95,2 95, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,99 95,1 95, Prispevek za zaposlovanje 548,00 548,00 519,67 94,8 94, Prispevek za starševsko varstvo 925,00 925,00 877,52 94,9 94, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.981, , ,99 110,2 98,0 402 Izdatki za blago in storitve , , ,66 88,1 85, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,31 83,8 81, Posebni material in storitve , , ,58 60,5 51, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,50 90,3 90, Prevozni stroški in storitve , , ,36 111,5 88, Izdatki za službena potovanja 1.370, ,45 738,13 53,9 64, Tekoče vzdrževanje , , ,28 97,0 92, Poslovne najemnine in zakupnine , , ,10 62,8 61, Kazni in odškodnine 5.500, ,00 0,00 0,0 0, Drugi operativni odhodki , , ,40 88,4 88,2 403 Plačila domačih obresti , , ,09 57,3 75, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , , ,09 57,3 75,7 409 Rezerve , , ,21 94,8 99, Splošna proračunska rezervacija , , ,00 82,6 100, Druge rezerve 1.300, ,00 662,34 51,0 51, Sredstva za posebne namene , , ,87 138,5 100,0 12

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 41 TEKOČI TRANSFERI , , ,58 97,0 98,6 410 Subvencije , , ,50 87,8 95, Subvencije javnim podjetjem , , ,60 104,0 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,90 77,1 91,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,01 97,5 98, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , ,00 89,3 94, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , , ,51 97,5 97, Štipendije 5.000, , ,00 32,6 32, Drugi transferi posameznikom , , ,50 97,6 99,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,20 97,7 99, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,20 97,7 99,7 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,87 96,8 98, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,95 91,7 95, Tekoči transferi v javne zavode , , ,68 95,3 97, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,24 100,5 99,9 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,62 57,4 57,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,62 57,4 57, Nakup zgradb in prostorov , , ,58 99,9 99, Nakup prevoznih sredstev , , ,31 162,0 100, Nakup opreme , , ,05 119,4 94, Nakup drugih osnovnih sredstev 4.800, ,78 918,88 19,1 24, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,39 52,7 52, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,74 73,7 71, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,67 43,0 43, Nakup nematerialnega premoženja , , ,33 80,3 95, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,67 37,9 40,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,93 109,7 95,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , , ,40 98,1 91, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,45 109,8 99, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , , ,95 20,5 23,0 13

14 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , ,53 122,8 99, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,53 122,8 99,7 14

15 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJA (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) , , , , , , , , ,57 111,1 108,4 15

16 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 1.000, , ,22 237,6 237,6 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000, , ,22 237,6 237,6 750 Prejeta vračila danih posojil 1.000, , ,22 237,6 237, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 1.000, , ,22 237,6 237,6 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 1, , , ,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1, , , ,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 1, , , , Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1, , , ,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 999, , , ,8 16

17 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans II Veljavni Realizacija proračuna proračun proračuna Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , , ,00 8,3 8,3 50 ZADOLŽEVANJE , , ,00 8,3 8,3 500 Domače zadolževanje , , ,00 8,3 8, Najeti krediti pri poslovnih bankah , ,00 0,00 0,0 0, Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih , , ,00 100,0 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , , ,46 94,9 94,9 55 ODPLAČILA DOLGA , , ,46 94,9 94,9 550 Odplačila domačega dolga , , ,46 94,9 94, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , ,46 94,9 94,9 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) , , , X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , , XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , , XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA , , ,15 17

18 ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radovljica za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 10 - OBČINSKI SVET PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 10 OBČINSKI SVET , , ,29 92,2 92,5 (110) (110) (111) (111) (111) (111) (112) (112) 01 POLITIČNI SISTEM , , ,29 88,3 89, Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov , , ,69 95,0 99, Drugi operativni odhodki , , ,69 95,0 99, Materialni stroški sveta , , ,25 105,0 99, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,32 102,3 99, Posebni material in storitve 150,00 550,00 550,00 366,7 100, Drugi operativni odhodki 400,00 628,93 628,93 157,2 100, Financiranje političnih strank , , ,91 85,9 85, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,91 85,9 85, Nagrade predsednikom sveta KS 6.200, , ,72 102,2 100, Drugi operativni odhodki 6.200, , ,72 102,2 100, Sredstva za delo članov OS - SDS 2.520, , ,81 90,6 90, Pisarniški in splošni material in storitve 1.320, , ,69 87,0 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 260,13 260, , Nakup opreme 1.200, ,06 874,99 72,9 78, Sredstva za delo članov OS - SD 840,00 840,00 762,93 90,8 90, Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 700,00 693,09 157,5 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 69,84 69, , Nakup opreme 400,00 70,16 0,00 0,0 0, Sredstva za delo članov OS - NSi 1.680, ,00 0,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 880,00 880,00 0,00 0,0 0, Nakup opreme 800,00 800,00 0,00 0,0 0, Sredstva za delo članov OS - DeSUS 840,00 840,00 252,48 30,1 30, Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 440,00 252,48 57,4 57, Nakup opreme 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 18

19 A. Bilanca odhodkov 10 - OBČINSKI SVET PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (113) Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 7.560, ,00 27,51 0,4 0, Pisarniški in splošni material in storitve 4.560, ,00 27,51 0,6 0, Nakup opreme 3.000, ,00 0,00 0,0 0, Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 1.680, , ,74 88,6 88, Pisarniški in splošni material in storitve 880, , ,35 144,4 100, Nakup opreme 800,00 408,97 217,39 27,2 53, Sredstva za delo članov OS - LKS 2.520, , ,83 90,4 90, Pisarniški in splošni material in storitve 1.320, , ,01 159,8 98, Nakup opreme 1.200,00 381,00 169,82 14,2 44, Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo 840,00 840,00 0,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 440,00 0,00 0,0 0, Nakup opreme 400,00 400,00 0,00 0,0 0, Sredstva za delo članov OS - SMC 1.680, , ,91 98,3 98, Pisarniški in splošni material in storitve 880,00 754,62 726,53 82,6 96, Nakup opreme 800,00 925,38 925,38 115,7 100, Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 840,00 840,00 835,51 99,5 99, Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 70,00 69,97 15,9 100, Nakup opreme 400,00 770,00 765,54 191,4 99, Sredstva za delo članov OS - IDS 840,00 840,00 0,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 440,00 440,00 0,00 0,0 0, Nakup opreme 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 (113) (114) (115) 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.700, , ,60 107,8 99, Mednarodno sodelovanje 6.700, , ,60 107,8 99, Pisarniški in splošni material in storitve 5.700, , ,91 113,6 100, Posebni material in storitve 350,00 201,29 201,29 57,5 100, Izdatki za službena potovanja 200,00 343,45 317,82 158,9 92, Drugi operativni odhodki 350,00 225,58 225,58 64,5 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 0,00 0,00 0, SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.350, , ,19 91,2 97, Priznanja in simboli občine Radovljica 2.350, , ,22 92,4 92, Pisarniški in splošni material in storitve 2.350, , ,22 92,4 92, Uradne objave 7.000, , ,97 90,8 100, Pisarniški in splošni material in storitve 7.000, , ,97 90,8 100,0 19

20 A. Bilanca odhodkov 10 - OBČINSKI SVET PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (115) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,21 106,3 100, Občinski časopis , , ,21 106,3 100, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,21 106,3 100,0 20

21 A. Bilanca odhodkov 20 - NADZORNI ODBOR PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 20 NADZORNI ODBOR 9.100, , ,05 111,9 100,0 (116) 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.100, , ,05 111,9 100, Izplačila in stroški sej nadzornega odbora 9.100, , ,05 111,9 100, Drugi operativni odhodki 9.100, , ,05 111,9 100,0 21

22 A. Bilanca odhodkov 30 - ŽUPAN PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 30 ŽUPAN , , ,79 98,9 99,4 (117) (117) (117) (117) (117) 01 POLITIČNI SISTEM , , ,79 98,9 99, Plača poklicnega funkcionarja , , ,69 99,3 99, Plače in dodatki , , ,03 99,7 99, Povračila in nadomestila 930,00 930,00 781,44 84,0 84, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 90,00 90,00 48,22 53,6 53, Prispevki delodajalcev za socialno varnost 7.374, , ,71 97,9 97, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.050, , ,68 98,0 98, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.250, , ,24 97,9 97, Prispevek za zaposlovanje 28,00 28,00 26,88 96,0 96, Prispevek za starševsko varstvo 46,00 46,00 44,91 97,6 97, Stroški za pokroviteljstva občine , , ,84 94,4 99, Pisarniški in splošni material in storitve 4.500, , ,84 95,3 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 92,4 99, Tekoči transferi v javne zavode 500,00 660,00 660,00 132,0 100, Stroški reprezentance , , ,81 102,4 100, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,04 101,1 100, Posebni material in storitve 1.200, , ,57 137,6 100, Drugi operativni odhodki 213,20 213,20 213,20 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 0,00 0,00 0, Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan , , ,74 100,0 100, Drugi operativni odhodki , , ,74 100,0 100,0 22

23 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE , , ,01 96,8 96,2 (118) (118) (119) (119) (119) (119) (120) 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , , ,01 94,4 94, Stroški plačilnega prometa 1.400, , ,21 98,7 98, Drugi operativni odhodki 1.400, , ,21 98,7 98, Stroški delovanja javne blagajne , , ,80 94,0 94, Drugi operativni odhodki , , ,80 94,0 94,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,00 95,3 95, Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz , , ,78 95,0 95, Plače in dodatki , , ,99 94,7 95, Povračila in nadomestila , , ,63 96,2 96, Sredstva za delovno uspešnost 6.904, , ,35 120,3 100, Sredstva za nadurno delo 3.403, , ,26 112,0 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.840, , ,55 113,4 100, Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nag., odpravnine) , , ,96 93,1 93, Regres za letni dopust , , ,45 97,1 97, Drugi izdatki zaposlenim 1.738, ,00 577,51 33,2 33, Prispevki delodajalca , , ,83 94,9 94, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 95,0 95, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,24 94,9 94, Prispevek za zaposlovanje 510,00 510,00 483,07 94,7 94, Prispevek za starševsko varstvo 860,00 860,00 816,52 94,9 94, Materialni stroški občinske uprave , , ,08 92,1 95, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,10 103,2 95, Posebni material in storitve 3.500, , ,26 98,6 98, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,62 91,2 96, Prevozni stroški in storitve , , ,89 99,6 94, Izdatki za službena potovanja 1.170,00 794,00 420,31 35,9 52, Tekoče vzdrževanje , , ,78 83,1 96, Poslovne najemnine in zakupnine , , ,46 72,3 85, Drugi operativni odhodki , , ,66 65,5 98, Plan nabave opreme , , ,97 129,7 98, Tekoče vzdrževanje 0,00 768,60 768, , Nakup prevoznih sredstev , , ,31 162,0 100, Nakup opreme , , ,85 159,8 99, Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00 965,78 918,88 45,9 95, Nakup nematerialnega premoženja , , ,33 80,3 95,1 23

24 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (119) (119) Stroški notranje revizije in kontrole 7.500, ,00 0,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 7.500, ,00 0,00 0,0 0, Stroški varstva pri delu 3.913, , ,38 122,2 98, Pisarniški in splošni material in storitve 2.335, , ,85 97,8 100, Posebni material in storitve 1.577, , ,53 158,2 97,0 (120) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (122) (122) (122) 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , , ,00 102,9 100, Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 3.100, , ,69 151,3 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.100, , ,69 151,3 100, Nakup opreme za enote zaščite in reševanja 6.500, , ,00 100,0 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500, , ,00 100,0 100, Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov , , ,00 225,0 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 225,0 100, Redno vzdrževanje vozil in opreme , , ,00 100,0 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Nakup gasilske opreme , , ,00 100,0 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Nakup gasilskih vozil , , ,00 100,0 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Gasilska enota Občine Radovljica 8.000, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000, , ,00 100,0 100, Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora 6.500, , ,31 75,5 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500, , ,31 75,5 100, Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa 5.596, , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.596, , ,00 100,0 100, Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa ,00 0,00 0,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0,00 0,00 0,

25 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI , , ,76 86,5 86,2 (123) (124) (125) (125) (125) (125) (125) (127) (127) (126) 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , ,91 103,1 99, Delež občine za javna dela , , ,91 103,1 99, Pisarniški in splošni material in storitve 5.180, , ,08 88,3 93, Prevozni stroški in storitve 530, , ,99 344,2 100, Subvencije javnim podjetjem , , ,60 104,0 100, Drugi transferi posameznikom 1.000,00 39,69 33,24 3,3 83,8 14 GOSPODARSTVO , , ,38 99,3 99, Promocijske naloge , , ,85 160,4 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.200, , , , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 385,34 385, , Drugi operativni odhodki 8.500,00 0,00 0,00 0, Tekoči transferi v javne zavode 2.000, , ,00 75,0 100, Festival stare glasbe , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Sredstva za delovanje turističnih društev , , ,00 60,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 60,0 100, Javni zavod Turizem in kultura Radovljica , , ,95 99,1 99, Tekoči transferi v javne zavode , , ,95 99,1 99, Investicijski transferi javnim zavodom 2.000, , ,00 100,0 100, Turistična infrastruktura in znamenitosti 2.000, , ,58 246,3 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.000, , ,24 102,7 100, Nakup opreme 0, , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000, , ,11 217,2 100, Festival Avsenik 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Posebni material in storitve 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO , , ,07 91,8 93, Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage , , ,95 91,7 95, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,95 91,7 95, Mrliško ogledna služba , , ,44 77,3 77, Tekoči transferi v javne zavode , , ,75 70,0 73, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.000, , ,69 138,1 100, Zdravstveni dom Radovljica 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 25

26 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (126) (126) Zdravstvena preventiva 2.000, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode 2.000, , ,00 100,0 100, Projekt Oživimo srce , , ,68 107,9 99, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0, , , , Nakup opreme , , ,25 88,6 99,8 (136) (132) (133) (134) (134) (134) (108) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,36 67,2 66, Letovanje in taborjenje otrok in mladih 5.100, , ,12 55,0 100, Drugi transferi posameznikom 5.100, , ,12 55,0 100, Sofinanciranje veteranskih organizacij 5.500, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500, , ,00 100,0 100, Rekreacijski park v Radovljici , , ,61 174,7 93, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,29 95,4 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,61 109,7 100, Tekoče vzdrževanje 4.995, , ,97 100,0 100, Drugi operativni odhodki 2.000, , ,41 82,2 100, Nakup opreme , , ,00 101,7 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 0, , , , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0, , , , Šolsko otroško igrišče v Lescah 3.400, , ,42 99,2 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 374,42 93,6 93, Tekoči transferi v javne zavode 1.500,00 700,00 700,00 46,7 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijski transferi javnim zavodom 1.499, , ,00 153,4 100, Kopališče Radovljica , , ,54 100,8 96, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,01 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,29 200,6 99, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,24 92,6 92, Smučišče Kamna Gorica , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.200, , ,74 105,4 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000, , ,26 77,8 100, Športno igrišče OŠ Lipnica 3.300, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode 1.300, , ,48 122,7 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijski transferi javnim zavodom 1.999, , ,52 85,3 100,0 26

27 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (134) (134) (134) (134) (134) (134) (135) (135) (135) (135) (135) (135) (135) Atletski park Radovljica 7.500, , ,59 97,8 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.125, , ,81 83,1 100, Tekoči transferi v javne zavode 3.000, , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 191,78 191, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.375, , ,00 100,0 100, Športne površine Mošnje 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Bazen Kropa , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 100,0 100, Otroško igrišče Lancovo 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Športne površine Srednja Dobrava 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Rekreacijski park Vrbnje , , ,66 94,7 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,67 93,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000, , ,99 100,0 100, Dom Ljubno , , ,32 108,4 99, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500, , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,32 109,8 99, Ostali športni objekti in nakup opreme , , ,49 55,9 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 624,01 655,22 655,22 105,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000, , ,00 100,0 100, Nakup opreme 9.875, , ,80 89,1 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,47 13,1 99, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Nogometni center Lesce , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.432, , ,34 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,66 100,0 100, Športna dvorana Lipnica 2.608, , ,00 100,0 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.608, , ,00 100,0 100, Plezalna stena 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Ureditev športnih površin na Posavcu 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Športne površine Kamna Gorica 5.000, , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000, , ,00 100,0 100,0 27

28 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (135) (136) (136) (136) (136) (131) (129) (131) (128) (128) (131) (130) (128) Otroška igrišča , , ,86 40,9 99, Pisarniški in splošni material in storitve 2.000, , ,00 91,0 98, Nakup opreme 0, , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,82 4,5 100, Investicijski transferi javnim zavodom 0, , , , Spodbude in nagrade 1, , , , Drugi transferi posameznikom 1, , , , Sofinanciranje programov športa , , ,00 98,5 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 98,5 100, Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu , , ,00 96,3 99, Pisarniški in splošni material in storitve 1.625, ,00 0,00 0,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 97,3 100, Urejanje tekaških prog 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Tekoče vzdrževanje 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Zborniki in jubilejne edicije 3.000, , ,59 119,3 100, Pisarniški in splošni material in storitve 3.000, , ,59 119,3 100, Vzdrževanje kulturnih domov , , ,94 92,5 92, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,94 92,5 92, Grad Kamen 500, , ,59 337,5 84, Pisarniški in splošni material in storitve 0, , , , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00 250,00 195,09 78,0 78, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 250,00 250,00 0,00 0,0 0, Graščina - Grad Radovljica , , ,07 87,6 84, Pisarniški in splošni material in storitve 8.000, , ,30 54,7 55, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,89 85,5 84, Tekoče vzdrževanje 3.000, , ,71 75,0 75, Drugi operativni odhodki 2.000, , ,50 74,7 74, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,67 109,8 100, Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme , , ,00 80,0 100, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 80,0 100, Glasbena tekmovanja 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Kropa - Trško jedro 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 28

29 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (128) (131) (128) (128) (128) (132) (132) (130) (129) (130) (128) (128) Kropa - Kovaški muzej 8.000, , ,50 62,1 62, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.000, , ,50 62,1 62, Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba , , ,61 21,3 21, Pisarniški in splošni material in storitve 55,00 55,00 16,16 29,4 29, Drugi operativni odhodki 37, , , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,79 20,2 20, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,08 91,2 41, Grajski park - obnova 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Obnova vaškega jedra Kamne Gorice 7.000, , ,78 92,6 92, Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000, , ,78 92,6 92, Večnamenski objekt Begunje 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - oprema 7.101, , ,20 99,0 99, Poslovne najemnine in zakupnine 7.100, , ,20 99,0 99, Nakup opreme 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica , , ,56 98,6 98, Tekoči transferi v javne zavode , , ,64 97,6 98, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,92 106,6 100, Muzeji radovljiške občine , , ,97 100,4 99, Tekoči transferi v javne zavode , , ,97 100,4 99, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 100,0 100, Linhartova dvorana Radovljica , , ,25 102,2 100, Pisarniški in splošni material in storitve 2.757, , ,20 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,05 102,2 100, Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine , , ,01 87,7 92, Pisarniški in splošni material in storitve 8.000, , ,01 63,9 79, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 97,3 97, Spomeniki, grobišča, spominska obeležja , , ,48 86,3 86, Pisarniški in splošni material in storitve 3.499,00 146,62 146,62 4,2 100, Tekoče vzdrževanje 2.780, , ,23 100,3 46, Drugi operativni odhodki , , ,37 99,8 99, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000, , ,00 100,0 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000, , ,26 103,0 100,0 29

30 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (131) (131) (131) (133) (137) (137) Javni sklad za kulturne dejavnosti , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 100,0 100, Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev , , ,28 101,1 99, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,91 131,4 97, Posebni material in storitve 3.000, , ,70 84,0 100, Drugi operativni odhodki 3.000, , ,74 33,7 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Nakup opreme 5.000, , ,93 99,2 99, Obletnice in promocijska gradiva 4.400, , ,96 60,2 95, Pisarniški in splošni material in storitve 4.400, , ,96 60,2 95, Sofinanciranje programov upokojenskih društev , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 100, Mladinski in študentski programi , , ,62 82,1 98, Drugi operativni odhodki 4.000, , ,62 33,1 93, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 99,0 99, Mladinski center , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 100,0 100,0 (138) (138) (138) (138) 19 IZOBRAŽEVANJE , , ,84 96,7 97, Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo , , ,45 168,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve 2.903, , ,11 77,9 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,66 163,3 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 836, , ,70 209,2 99, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,98 204,6 100, Vzgojnovarstveni zavod Radovljica , , ,27 95,0 98, Poslovne najemnine in zakupnine 1.200, ,00 600,00 50,0 50, Drugi transferi posameznikom , , ,83 95,4 99, Tekoči transferi v javne zavode , , ,40 79,8 89, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,04 175,9 100, Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine , , ,35 96,4 96, Drugi transferi posameznikom , , ,35 96,4 96, Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce , , ,51 99,8 99, Tekoči transferi v javne zavode , , ,76 86,2 99, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,38 102,4 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0, , , , Investicijski transferi javnim zavodom , , ,17 202,0 100,0 30

31 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (139) (139) (140) (141) (142) (140) (141) (140) (142) (142) (140) Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica , , ,30 89,8 89, Tekoči transferi v javne zavode , , ,35 87,3 88, Nakup opreme 0, , , , Investicijski transferi javnim zavodom 8.000, , ,00 100,0 100, Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica , , ,33 90,6 90, Tekoči transferi v javne zavode , , ,42 97,4 99, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,61 77,3 78, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,30 25,1 24, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 129,2 100, Osnovna šola Antona Janše Radovljica , , ,22 96,2 96, Tekoči transferi v javne zavode , , ,01 84,0 93, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,21 121,9 100, Glasbena šola Radovljica , , ,33 102,0 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,33 102,2 100, Investicijski transferi javnim zavodom 5.000, , ,00 100,0 100, Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom 7.600, , ,06 90,7 90, Pisarniški in splošni material in storitve 1.470, , ,25 93,7 77, Drugi operativni odhodki 130,00 180,46 180,46 138,8 100, Drugi transferi posameznikom 6.000, , ,35 88,9 94, Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine 7.600, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode 7.600, , ,00 100,0 100, Ljudska univerza Radovljica , , ,27 102,6 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,37 100,0 100, Nakup zgradb in prostorov , , ,58 99,9 99, Nakup opreme 0, , , , Investicijski transferi javnim zavodom 5.000, , ,00 100,0 100, Tekmovanja in srečanja 2.000, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode 2.000, , ,00 100,0 100, Šolski prevozi , , ,31 97,0 97, Prevozni stroški in storitve 5.300, , ,42 87,2 87, Drugi transferi posameznikom , , ,89 97,1 97, Štipendiranje študentov 5.000, , ,00 32,6 32, Štipendije 5.000, , ,00 32,6 32, Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom 3.200, , ,84 98,7 98, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.200, , ,84 98,7 98,7 31

32 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (140) (141) Investicije in obnova OŠ , , ,31 99,0 99, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,31 99,5 99, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.453, , ,00 100,0 100, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 98,5 98, Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom , , ,29 105,9 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,29 105,9 100,0 (144) (145) (143) (144) (144) (143) (145) (144) (145) (143) (145) (144) (144) 20 SOCIALNO VARSTVO , , ,20 103,2 99, Subvencije najemnin za stanovanja , , ,99 102,0 98, Drugi transferi posameznikom , , ,99 102,0 98, Enkratne denarne pomoči , , ,51 97,5 97, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , , ,51 97,5 97, Družinski pomočnik , , ,46 104,1 100, Drugi transferi posameznikom , , ,46 104,1 100, Oskrba občanov v socialnih zavodih , , ,24 106,4 99, Drugi transferi posameznikom , , ,24 106,4 99, Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu , , ,69 106,1 100, Drugi transferi posameznikom , , ,69 106,1 100, Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje 5.824, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.824, , ,00 100,0 100, Sofinanciranje dejavnosti komune"skupnost ŽAREK" 7.500, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500, , ,00 100,0 100, Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Nakup zgradb in prostorov 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica 7.500, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500, , ,00 100,0 100, Sofinanciranje materinskega doma 1.893, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.893, , ,00 100,0 100, Pogrebni stroški 7.800, , ,25 15,9 98, Drugi transferi posameznikom 5.000,00 0,00 0,00 0, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.800, , ,25 44,4 98, Odpravljanje ovir za invalide 2.000,00 0,00 0,00 0, Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 0,00 0,00 0, Medgeneracijski center Radovljica , , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 100,0 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 32

33 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (146) (145) (143) Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij , , ,00 90,6 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 90,6 100, Reintegracijski center 2.812, , ,08 100,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.812, , ,08 100,0 100, Darilo novorojenčkom občine , , ,98 86,8 90, Pisarniški in splošni material in storitve 4.000, , ,98 72,2 72, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , ,00 89,3 94,0 33

34 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO , , ,32 63,7 66,4 (146) (108) (147) (147) (148) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,80 87,8 87, Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb , , ,78 78,9 78, Pisarniški in splošni material in storitve 8.000, , ,25 76,1 76, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,41 82,8 82, Tekoče vzdrževanje 2.250, ,00 790,57 35,1 35, Drugi operativni odhodki 3.500, , ,55 83,2 83, Stroški upravljanja z občinskim premoženjem , , ,16 103,0 98, Pisarniški in splošni material in storitve 9.701, , ,65 30,6 62, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 350,00 450,00 401,92 114,8 89, Prevozni stroški in storitve 4.141, , ,45 99,1 99, Tekoče vzdrževanje , , ,76 184,0 100, Poslovne najemnine in zakupnine 400,00 400,00 103,26 25,8 25, Drugi operativni odhodki , , ,39 96,7 99, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,32 96,3 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,91 110,1 99, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.508,50 763,50 762,50 50,6 99, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska , , ,40 66,3 94, Tekoče vzdrževanje 5.000, , ,57 56,2 97, Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000, , ,83 91,6 91, Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin , , ,46 55,2 59, Posebni material in storitve , , ,95 66,0 51, Poslovne najemnine in zakupnine 200,00 200,00 0,00 0,0 0, Drugi operativni odhodki , , ,75 81,0 71, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,76 27,6 76,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,88 113,0 98, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov , , ,88 113,0 98, Pisarniški in splošni material in storitve 800, , ,88 132,9 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.300, , ,61 92,2 96, Tekoče vzdrževanje , , ,82 106,9 97, Drugi operativni odhodki 100,00 100,00 74,31 74,3 74, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,26 115,8 98, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 671, , ,00 190,9 100,0 34

35 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (150) (150) (148) (149) (149) (149) (151) (151) (151) (152) 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , ,79 99,8 93, Sofinanciranje investicij za delo v gozdu 4.419, , ,17 100,0 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.419, , ,17 100,0 100, Stroški azila za zapuščene živali , , ,77 56,2 56, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,77 56,2 56, Projekti LEADER programa , , ,15 151,3 98, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,02 115,8 96, Drugi operativni odhodki 9.647, , ,13 206,5 100, Nakup opreme 2,00 2,00 0,00 0,0 0, Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu , , ,85 100,0 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,85 100,0 100, Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 4.687,00 880,60 880,60 18,8 100, Tekoče vzdrževanje 4.687,00 880,60 880,60 18,8 100, Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske , , ,25 91,9 97, Pisarniški in splošni material in storitve 1.000, , ,45 106,9 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000, , ,80 83,0 84, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000,00 140,37 0,00 0,0 0,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.000, ,00 0,00 0,0 0, Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 5.000, ,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000, ,00 0,00 0,0 0,0 14 GOSPODARSTVO , , ,28 69,9 82, Izvajanje programov preko razvojne agencije , , ,20 91,6 91, Tekoči transferi v javne zavode , , ,20 91,6 91, Priprava projektnih dokumentacij za razpise , , ,30 29,2 50, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,30 29,2 50, Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu , , ,78 98,9 98, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,78 98,7 98, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000, , ,00 100,0 100,0 35

36 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (154) (153) (152) (153) (108) (155) (155) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,48 53,2 54, Nakup in oprema zemljišč , , ,30 44,1 44, Posebni material in storitve , , ,28 19,5 19, Kazni in odškodnine 5.500, ,00 0,00 0,0 0, Drugi operativni odhodki 6.000, , ,72 62,7 62, Investicijsko vzdrževanje in obnove 0, , , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,50 45,2 45, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,00 0,00 0,0 0, Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene , , ,87 138,5 100, Sredstva za posebne namene , , ,87 138,5 100, Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje , , ,33 8,4 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,33 8,4 100, Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj , , ,55 73,7 85, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,55 80,2 93, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,00 18,3 19, Drugi programi na stanovanjskem področju , , ,43 68,1 70, Pisarniški in splošni material in storitve 8.000, , ,67 31,4 64, Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.459, , ,17 64,3 84, Tekoče vzdrževanje , , ,24 97,9 97, Drugi operativni odhodki , , ,35 67,4 62,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA , , ,09 57,3 75, Plačila obresti od najetega dolga , , ,09 57,3 75, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , , ,09 57,3 75,7 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ,00 0,00 0,00 0, Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0, Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0,

37 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR , , ,04 87,2 87,2 (157) (157) (157) (157) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,04 87,2 87, Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte ali lokacijske načrte , , ,67 95,0 87, Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 321,57 319,58 63,9 99, Drugi operativni odhodki , , ,09 95,3 87, Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti , , ,60 36,5 45, Drugi operativni odhodki , , ,60 36,5 45, Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov , , ,00 77,7 94, Drugi operativni odhodki , , ,00 77,7 94, Študije oz. urbanistični natečaji , , ,77 106,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve 134,81 134,81 134,81 100,0 100, Drugi operativni odhodki , , ,96 106,0 100,0 37

38 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO , , ,42 68,9 68,8 (159) (159) (160) (160) (164) (163) (161) (161) (164) (164) (164) 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.500, , ,61 99,9 99, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje 1.500, , ,61 99,9 99, Pisarniški in splošni material in storitve 1.500, , ,61 99,9 99,9 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , ,50 108,1 100, Tekoče vzdrževanje gozdnih cest , , ,50 108,1 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,50 108,1 100,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN , , ,78 32,1 32, Izvajanje lokalnega energetskega koncepta , , ,78 32,1 32, Poslovne najemnine in zakupnine 0, , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,53 11,8 11, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,05 32,4 34,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,50 79,8 80, Javna razsvetljava - skupaj , , ,86 89,7 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,86 89,7 100, Cestna oprema , , ,62 67,3 67, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,62 67,3 67, Letno vzdrževanje lokalnih cest , , ,72 96,3 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,72 96,3 100, Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS , , ,36 95,7 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,36 95,7 100, Obeležba uličnih sistemov , , ,26 95,2 95, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,26 95,2 95, Investicije in vzdrževanje javne razsvetljave , , ,35 79,5 79, Tekoče vzdrževanje , , ,90 99,9 99, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,72 73,5 73, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 165,89 165,89 165,73 99,9 99, Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici , , ,20 95,9 95, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,20 95,9 95,9 38

39 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (162) (163) (163) (164) (164) (162) (162) Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , ,70 61,9 61, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 250,00 239, , Drugi operativni odhodki 0, , , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9,00 9,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,47 67,8 68, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,00 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,34 42,9 43, Pločniki in hodniki za pešce , , ,00 3,8 3, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3,00 3,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.001, ,00 0,00 0,0 0, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,84 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,00 9,0 11, Kolesarske steze 5.002, , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000, , ,00 100,0 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2,00 2,00 0,00 0,0 0, Urejanje mirujočega prometa , , ,93 53,9 53, Drugi operativni odhodki 1.468, , ,32 100,4 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,62 66,0 52, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,99 44,7 54, Vodenje banke cestnih podatkov 5.000,00 414,80 414,80 8,3 100, Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 414,80 414,80 8,3 100, Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS , , ,86 102,6 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,86 102,6 100, Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS , , ,84 99,2 99, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,84 99,2 99,2 (167) (165) (165) (165) 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , , ,10 31,0 29, Sanacijski program odvajanja odpadnih voda , ,00 0,00 0,0 0, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 0,00 0,0 0, Sanacija divjih odlagališč odpadkov 5.160, , ,01 95,1 95, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.560, , ,87 97,2 97, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.600, , ,14 90,3 90, Akcija očistimo okolje 1.340, ,00 971,74 72,5 72, Pisarniški in splošni material in storitve 850, ,00 971,74 114,3 95, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 490,00 325,00 0,00 0,0 0, Zbirni center v Lipniški dolini 1,00 1,00 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,00 1,00 0,00 0,0 0,0 39

40 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (166) (165) Ravnanje z odpadno vodo , , ,99 27,9 26, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 400,00 398, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.000, , ,92 71,6 71, Drugi operativni odhodki 1.847, , ,79 99,8 72, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,99 38,4 33, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,70 21,1 21, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.930, , ,17 116,1 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,53 7,7 8, Sanacija ekoloških otokov , , ,36 94,4 94, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,36 94,4 94,4 (168) (168) (169) (168) (168) (167) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,93 68,0 68, Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna , ,20 263,52 0,3 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove , ,20 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,00 263,52 1,3 1, Investicije v vodovode v občini Radovljica , , ,38 61,4 61, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 0,00 0,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,40 81,2 81, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,79 40,3 41, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.000, ,00 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,19 9,2 8, Urejanje občinskih zemljišč , , ,69 3,8 3, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8,08 8,08 0,00 0,0 0, Drugi operativni odhodki 5.000, ,00 992,18 19,8 19, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0, , , , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,99 30,2 22, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,00 0,00 0,0 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,50 2,9 3, Oskrba z vodo , , ,03 96,2 96, Drugi operativni odhodki 0,00 566,30 527, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,22 99,0 99, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,91 51,1 51, Pokopališka dejavnost in mrliške vežice , , ,95 20,5 23, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , , ,95 20,5 23, Vodenje analitičnih evidenc za JGS 1.000, ,00 999,99 100,0 100, Drugi operativni odhodki 1.000, ,00 999,99 100,0 100,0 40

41 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (167) (167) (169) Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS , , ,00 100,0 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 100,0 100, Vodenje katastra komunalnih naprav , , ,00 100,0 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 100,0 100, Parkovne in hortikulturne ureditve , , ,37 103,8 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,37 103,8 100,0 (170) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI , , ,00 100,0 100, Proračunska rezerva občine , , ,00 100,0 100, Splošna proračunska rezervacija , , ,00 100,0 100,0 41

42 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE , , ,04 89,9 89,9 (172) (176) (175) (178) (179) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,77 86,5 93, Sredstva za delovanje KS Begunje , , ,77 86,5 93, Pisarniški in splošni material in storitve 4.631, , ,89 101,5 97, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.110, , ,71 105,6 95, Tekoče vzdrževanje 4.651, , ,42 34,7 95, Drugi operativni odhodki 3.330, , ,75 134,4 97, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 550,00 0,00 0,0 0,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,32 87,7 91, Komunalne ceste in objekti - KS Begunje , , ,98 87,7 91, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 505,48 466, , Tekoče vzdrževanje 0, , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 79,7 91, Sredstva za vzdrževanje rak - KS Begunje 129,34 129,34 129,34 100,0 100, Drugi operativni odhodki 129,34 129,34 129,34 100,0 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,81 87,0 87, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje , , ,81 87,0 87, Pisarniški in splošni material in storitve 2.500, ,68 750,13 30,0 50, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.200, , ,94 106,3 85, Tekoče vzdrževanje ,30 575,30 521,94 4,8 90, Poslovne najemnine in zakupnine 900,00 900,00 900,00 100,0 100, Drugi operativni odhodki 1.800, , ,74 87,8 87, Investicijsko vzdrževanje in obnove 0, , , , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 139,82 128, ,3 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.720, , ,14 152,2 78, Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi 680,00 680,00 545,60 80,2 80, Tekoče vzdrževanje 305,00 199,60 65,20 21,4 32, Drugi operativni odhodki 375,00 480,40 480,40 128,1 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje 2.040, , ,54 176,2 78, Pisarniški in splošni material in storitve 360,00 37,17 0,00 0,0 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 250,83 250, , Prevozni stroški in storitve 0,00 37,03 37, , Tekoče vzdrževanje 1.000, ,80 507,94 50,8 34, Drugi operativni odhodki 680, , ,17 411,6 100,0 42

43 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE , , ,71 63,5 63,5 (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,49 84,8 99, Sredstva za delovanje KS Brezje , , ,49 84,8 99, Pisarniški in splošni material in storitve 6.722, , ,34 58,5 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.106, , ,40 99,8 99, Tekoče vzdrževanje 1.300,00 833,42 812,93 62,5 97, Poslovne najemnine in zakupnine 2.000, , ,00 110,0 100, Drugi operativni odhodki 50,00 565,67 547, , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 0,00 0,00 0, PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,75 37,7 34, Komunalne ceste in objekti - KS Brezje , , ,55 32,8 29, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,55 26,5 23, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000, , ,00 100,0 100, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Brezje 2.300, , ,20 86,8 86, Tekoče vzdrževanje 2.300, , ,20 86,8 86,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.500, , ,47 102,6 99, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje 6.500, , ,47 102,6 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.270, , ,89 101,8 100, Tekoče vzdrževanje 1.650,00 138,00 120,00 7,3 87, Poslovne najemnine in zakupnine 200,00 200,00 200,00 100,0 100, Drugi operativni odhodki 1.380, , ,58 115,2 100, Nakup opreme 0, , , ,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 425,00 425,00 425,00 100,0 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje 425,00 425,00 425,00 100,0 100, Tekoče vzdrževanje 425,00 425,00 425,00 100,0 100,0 43

44 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6003 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA , , ,59 71,2 66,1 (172) (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,77 74,5 74, Sredstva za delovanje KS Kamna gorica , , ,57 55,3 67, Pisarniški in splošni material in storitve 6.488, , ,03 48,0 69, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 765, , ,79 218,7 82, Tekoče vzdrževanje 1.907, ,79 458,08 24,0 42, Drugi operativni odhodki 665,00 465,00 410,67 61,8 88, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 400,00 0,00 0,0 0, Sofinanciranje drugih programov 1.334, , ,20 221,7 94, Pisarniški in splošni material in storitve 798, , ,09 335,1 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 536,22 452,98 283,11 52,8 62,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,42 75,0 64, Komunalne ceste in objekti - KS Kamna gorica , , ,60 51,7 51, Tekoče vzdrževanje 0, , , , Nakup opreme 0,00 263,00 259, , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,36 28,6 37, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kamna Gorica 1.826, , ,82 233,3 100, Tekoče vzdrževanje 1.826, , ,90 100,3 100, Drugi operativni odhodki 0, , , ,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.500, , ,40 50,5 50, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica 5.500, , ,40 50,5 50, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.920, , ,39 103,0 80, Tekoče vzdrževanje 2.520, ,92 801,01 31,8 40, Drugi operativni odhodki 1.060, ,00 0,00 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 680,00 680,00 680,00 100,0 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica 680,00 680,00 680,00 100,0 100, Tekoče vzdrževanje 680,00 198,86 198,86 29,2 100, Drugi operativni odhodki 0,00 481,14 481, ,0 44

45 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST KROPA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA , , ,69 70,4 69,7 (172) (176) (174) (178) (172) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.446, , ,15 154,0 99, Sredstva za delovanje KS Kropa 7.446, , ,15 154,0 99, Pisarniški in splošni material in storitve 4.049, , ,84 195,4 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.565, , ,53 164,9 99, Tekoče vzdrževanje 1.366,71 961,93 961,93 70,4 100, Drugi operativni odhodki 15,00 15,00 9,85 65,7 65, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 450,00 0,00 0,00 0, PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,83 34,5 41, Komunalne ceste in objekti - KS Kropa , , ,37 14,5 19, Pisarniški in splošni material in storitve 0, , , , Tekoče vzdrževanje 0, , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , ,56 0,00 0,0 0, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kropa 6.598, , ,46 82,7 77, Tekoče vzdrževanje 4.848, , ,72 61,0 70, Drugi operativni odhodki 1.750, , ,74 142,8 88,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.000, , ,20 80,2 81, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa 5.000, , ,20 80,2 81, Pisarniški in splošni material in storitve 623,00 435,80 223,00 35,8 51, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.390, , ,20 106,3 89, Tekoče vzdrževanje 560,00 329,51 184,00 32,9 55, Drugi operativni odhodki 427,00 110,00 0,00 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.734, , ,51 99,5 99, Sofinanciranje drugih programov 4.054, , ,63 99,4 99, Pisarniški in splošni material in storitve 427,73 614,08 614,08 143,6 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.950,00 878,47 854,60 43,8 97, Tekoče vzdrževanje 1.676, , ,95 152,8 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa 680,00 680,00 679,88 100,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve 210,00 106,14 106,14 50,5 100, Tekoče vzdrževanje 200,00 573,86 573,74 286,9 100, Drugi operativni odhodki 270,00 0,00 0,00 0,

46 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6005 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO , , ,84 106,9 95,7 (172) (172) (176) (176) (174) (182) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,31 85,3 85, Sredstva za delovanje KS Lancovo , , ,01 83,5 84, Pisarniški in splošni material in storitve 8.802, , ,16 88,9 83, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.952, , ,85 86,9 79, Prevozni stroški in storitve 0,00 566,34 566, , Tekoče vzdrževanje 6.640, , ,50 69,9 94, Poslovne najemnine in zakupnine 800,00 800,00 800,00 100,0 100, Drugi operativni odhodki 370,00 370,00 147,16 39,8 39, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00 300,00 0,00 0,0 0, Sofinanciranje drugih programov 960, , ,30 124,1 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 960,50 960, , Tekoče vzdrževanje 960,50 231,80 231,80 24,1 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 798, , ,00 436,7 100, Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti - KS Lancovo 798, , ,00 436,7 100, Tekoče vzdrževanje 798, , ,00 436,7 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,53 119,2 99, Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo , , ,30 116,0 99, Pisarniški in splošni material in storitve 235, , ,35 446,5 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,95 111,9 99, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lancovo 9.248, , ,23 125,7 99, Prevozni stroški in storitve 0,00 98,62 98, , Tekoče vzdrževanje 9.248, , ,61 124,6 99,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,00 100,0 100, Ureditev kulturnega doma Lancovo , , ,00 100,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 100,0 100,0 46

47 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST LESCE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE , , ,88 88,8 88,8 (172) (176) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,06 81,8 87, Sredstva za delovanje KS Lesce , , ,06 81,8 87, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,43 101,9 89, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.072, , ,95 102,3 83, Prevozni stroški in storitve 0,00 861,12 861, , Tekoče vzdrževanje , , ,25 77,8 87, Drugi operativni odhodki 5.700, , ,31 60,1 86, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 0,00 0,00 0, PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,86 103,2 99, Komunalne ceste in objekti - KS Lesce , , ,86 103,2 99, Tekoče vzdrževanje 5.331, , ,87 82,7 94, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,56 105,3 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 314,07 313, ,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,53 75,1 75, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce , , ,53 75,1 75, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 262,53 262, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.590, , ,48 64,7 67, Tekoče vzdrževanje , , ,69 83,8 83, Drugi operativni odhodki 2.120, ,00 947,83 44,7 44,7 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.040, , ,43 241,3 81, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce 2.040, , ,43 241,3 81, Pisarniški in splošni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 234,22 493,42 98,7 210, Prevozni stroški in storitve 0,00 652,06 652, , Tekoče vzdrževanje 1.490, , ,95 253,5 73,4 47

48 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO , , ,34 65,9 64,2 (172) (176) (174) (178) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,51 52,4 53, Sredstva za delovanje KS Ljubno , , ,51 52,4 53, Pisarniški in splošni material in storitve 7.405, , ,67 44,9 48, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.667, ,29 674,80 40,5 39, Prevozni stroški in storitve 0,00 149,74 149, , Tekoče vzdrževanje 0,00 40,00 40, , Drugi operativni odhodki 1.327, , ,30 94,8 86,3 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,10 77,7 74, Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno , , ,22 66,8 66, Tekoče vzdrževanje 0, , , , Nakup opreme 0,00 900,00 900, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0, ,31 0, , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,45 34,5 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0, ,00 0, , Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Ljubno , , ,88 108,9 92, Pisarniški in splošni material in storitve 2.120,35 178,91 39,03 1,8 21, Prevozni stroški in storitve 0,00 234,32 234, , Tekoče vzdrževanje 8.246, , ,53 133,6 93,6 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,23 42,9 42, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno , , ,65 39,2 39, Pisarniški in splošni material in storitve 9.910, , ,32 38,2 43, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.380, , ,59 118,1 70, Prevozni stroški in storitve 0,00 109,01 109, , Tekoče vzdrževanje 45,00 179,73 134,73 299,4 75, Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.115, ,00 0,00 0,0 0, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče 2.970, , ,58 61,2 61, Pisarniški in splošni material in storitve 1.440,01 707,08 160,00 11,1 22, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 850, ,62 920,75 108,3 73, Tekoče vzdrževanje 0,00 330,31 329, , Investicijsko vzdrževanje in obnove 680,00 680,00 407,52 59,9 59,9 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.360, , ,50 115,3 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO 1.360, , ,50 115,3 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.360, , ,50 115,3 100,0 48

49 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE , , ,16 80,7 79,4 (172) (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,37 89,5 89, Sredstva za delovanje KS Mošnje , , ,37 88,1 88, Pisarniški in splošni material in storitve 3.550, , ,73 67,4 87, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.153, , ,41 88,9 90, Prevozni stroški in storitve 0,00 116,80 116, , Tekoče vzdrževanje 2.580, , ,14 123,5 85, Drugi operativni odhodki 145,00 15,00 6,29 4,3 41, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 0,00 0,00 0, Sofinanciranje drugih dejavnosti 1.633, , ,00 100,0 100, Tekoče vzdrževanje 1.633, , ,00 100,0 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,70 97,6 94, Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje , , ,92 93,7 93, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 532,23 532, , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,69 91,6 93, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Mošnje 5.463, , ,78 115,5 98, Tekoče vzdrževanje 5.463, , ,78 115,5 98,4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,09 30,1 30, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje , , ,09 30,1 30, Pisarniški in splošni material in storitve 475,00 475,00 38,11 8,0 8, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600, , ,58 125,7 80, Tekoče vzdrževanje 1.050, , ,40 143,1 63, Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.675, ,00 299,00 3,1 4,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 680,00 680,00 680,00 100,0 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje 680,00 680,00 680,00 100,0 100, Prevozni stroški in storitve 0,00 120,00 120, , Tekoče vzdrževanje 680,00 560,00 560,00 82,4 100,0 49

50 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST OTOK PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6009 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK , , ,26 86,2 85,1 (172) (176) (174) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.067, , ,68 55,3 55, Sredstva za delovanje KS Otok 5.067, , ,68 55,3 55, Pisarniški in splošni material in storitve 3.961, , ,76 60,6 61, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00 234,91 234,74 93,9 99, Prevozni stroški in storitve 0,00 65,55 65, , Tekoče vzdrževanje 701,30 701,30 98,53 14,1 14, Drugi operativni odhodki 5,00 37,19 2,10 42,0 5, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,58 100,7 98, Komunalne ceste in objekti - KS Otok , , ,91 98,7 98, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 400,00 400, , Tekoče vzdrževanje 0,00 999,47 999, , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,44 85,0 98, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Otok 641,63 849,67 849,67 132,4 100, Tekoče vzdrževanje 641,63 849,67 849,67 132,4 100,0 50

51 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST PODNART PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART , , ,69 93,9 90,0 (172) (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,96 98,2 88, Sredstva za delovanje KS Podnart 9.864, , ,06 39,7 69, Pisarniški in splošni material in storitve 3.174, , ,82 51,1 68, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.070, , ,27 78,7 77, Prevozni stroški in storitve 0,00 64,26 64, , Tekoče vzdrževanje 4.595, ,62 595,71 13,0 54, Drugi operativni odhodki 25,00 25,00 0,00 0,0 0, Sofinanciranje drugih programov 4.065, , ,90 240,3 100, Pisarniški in splošni material in storitve 2.974,73 0,00 0,00 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 65, , , , Tekoče vzdrževanje 1.025, , ,13 846,3 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,19 108,0 100, Komunalne ceste in objekti - KS Podnart , , ,22 105,4 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,22 105,4 100, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Podnart 3.564, , ,97 122,4 100, Tekoče vzdrževanje 3.564, , ,97 122,4 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.250, , ,61 31,6 41, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart 6.250, , ,61 31,6 41, Pisarniški in splošni material in storitve 80,00 80,00 0,00 0,0 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.550, , ,61 77,5 70, Tekoče vzdrževanje 3.620, ,00 0,00 0,0 0,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 425,00 425,00 424,93 100,0 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart 425,00 425,00 424,93 100,0 100, Tekoče vzdrževanje 425,00 425,00 424,93 100,0 100,0 51

52 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6011 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA , , ,01 60,4 60,4 (172) (176) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,97 103,4 90, Sredstva za delovanje KS Radovljica , , ,97 103,4 90, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,41 200,1 94, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.100, , ,64 62,9 68, Tekoče vzdrževanje 9.105, , ,62 17,5 83, Drugi operativni odhodki 250,00 230,00 139,30 55,7 60, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 700,00 0,00 0,00 0, PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,46 33,4 39, Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica , , ,46 33,4 39, Tekoče vzdrževanje 0, , , , Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,36 29,5 36, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 634,40 634, ,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.445, , ,58 428,1 91, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica 1.445, , ,58 428,1 91, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 70,51 60, , Tekoče vzdrževanje 1.445, , ,86 423,9 91,6 52

53 A. Bilanca odhodkov KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA , , ,33 100,4 91,9 (172) (176) (174) (178) (181) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.444, , ,20 52,5 73, Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava 9.444, , ,20 52,5 73, Pisarniški in splošni material in storitve 6.724, , ,11 37,6 77, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.520, , ,91 90,1 74, Tekoče vzdrževanje 920, ,94 987,31 107,3 92, Drugi operativni odhodki 279,00 589,88 76,87 27,6 13,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,26 139,8 100, Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava , , ,21 143,8 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,21 143,8 100, Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Srednja Dobrava 1.804, , ,05 108,2 100, Tekoče vzdrževanje 1.804, , ,05 108,2 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.700, , ,88 51,0 69, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava 3.700, , ,88 51,0 69, Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 46,71 0,00 0,0 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200, , ,42 97,6 68, Tekoče vzdrževanje 2.200,00 370,87 158,67 7,2 42, Drugi operativni odhodki 200,00 576,79 556,79 278,4 96,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 425,00 425,00 424,99 100,0 100, Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava 425,00 425,00 424,99 100,0 100, Tekoče vzdrževanje 425,00 425,00 424,99 100,0 100,0 53

54 A. Bilanca odhodkov 71 - REŽIJSKI OBRAT PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 71 REŽIJSKI OBRAT , , ,65 74,5 74,5 (183) (183) (183) (184) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,97 75,2 75, Materialni stroški - tržna dejavnost , , ,32 45,4 45, Pisarniški in splošni material in storitve 9.723, , ,34 16,1 21, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.990, ,00 767,96 12,8 12, Prevozni stroški in storitve , , ,19 116,4 82, Tekoče vzdrževanje 100,00 100,00 0,00 0,0 0, Poslovne najemnine in zakupnine , ,00 40,98 0,3 0, Drugi operativni odhodki 9.175, , ,85 26,4 33, Strošek dela - tržna dejavnost , , ,34 95,5 95, Plače in dodatki 8.605, , ,41 93,7 94, Regres za letni dopust 396,00 396,00 395,36 99,8 99, Povračila in nadomestila 1.113, , ,14 104,0 99, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 726,00 726,00 713,70 98,3 98, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 581,00 581,00 571,74 98,4 98, Prispevek za zaposlovanje 5,00 5,00 4,87 97,4 97, Prispevek za starševsko varstvo 9,00 9,00 8,02 89,1 89, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 26,00 26,00 24,10 92,7 92, Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča , , ,31 90,3 90, Tekoče vzdrževanje , , ,60 123,4 100, Nakup opreme , , ,19 111,0 89, Nakup drugih osnovnih sredstev 2.800, ,00 0,00 0,0 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,52 99,5 99, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,16 0,00 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,68 70,7 70, Materialni stroški - javna služba , , ,21 58,5 58, Pisarniški in splošni material in storitve 4.950, , ,75 79,8 79, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.150, , ,44 110,1 86, Prevozni stroški in storitve 1.700, ,00 926,57 54,5 54, Drugi operativni odhodki , , ,11 23,6 27, Druge rezerve 1.300, ,00 662,34 51,0 51,0 54

55 A. Bilanca odhodkov 71 - REŽIJSKI OBRAT PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) (184) Strošek dela - javna služba , , ,47 95,5 95, Plače in dodatki 8.605, , ,45 93,7 94, Regres za letni dopust 396,00 396,00 395,37 99,8 99, Povračila in nadomestila 1.113, , ,14 104,0 99, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 726,00 726,00 713,70 98,3 98, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 581,00 581,00 571,77 98,4 98, Prispevek za zaposlovanje 5,00 5,00 4,85 97,0 97, Prispevek za starševsko varstvo 10,00 10,00 8,07 80,7 80, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 25,00 25,00 24,12 96,5 96,5 55

56 B. Račun finančnih terjatev in naložb OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 1, , , ,0 (185) 14 GOSPODARSTVO 1, , , , Nakup kapitalskih deležev in naložb 1, , , , Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1, , , ,0 56

57 C. Račun financiranja OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO PU/PPP/PP/K4 (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans II proračuna Veljavni proračun Realizacija proračuna Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) v EUR Indeks (3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO , , ,46 94,9 94,9 (186) 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA , , ,46 94,9 94, Odplačila domačega dolga - najeti kredit , , ,46 94,9 94, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , ,46 94,9 94,9 57

58 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - ZAKLJUČNI RAČUN PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 10 OBČINSKI SVET ,1 34,1 01 POLITIČNI SISTEM ,1 34, Politični sistem ,1 34, Dejavnost občinskega sveta ,1 34,1 (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (188) (188) (188) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS ,2 44,6 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 44, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS ,9 78,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 78, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica ,2 53,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 53, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC ,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 100, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo ,4 99,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 99, Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0,0 58

59 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE ,6 99,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA ,7 98, Dejavnost občinske uprave ,7 98, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ,7 98,7 (189) Plan nabave opreme - občinska uprava ,7 98,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 98,7 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,2 100, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,2 100, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,0 100,0 (189) Nakup opreme za enote zaščite in reševanja ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,4 100,0 (190) (190) (190) (190) (190) (190) (190) Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Redno vzdrževanje vozil in opreme ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Nakup gasilske opreme ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Nakup gasilskih vozil ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora ,5 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 100, Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa ,0 --- PV - Lastna proračunska sredstva ,

60 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ,0 52,7 14 GOSPODARSTVO ,6 100, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ,6 100, Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ,6 100,0 (200) (201) JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Turistična infrastruktura in znamenitosti ,9 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 100,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,6 99, Primarno zdravstvo ,6 99, Dejavnost zdravstvenih domov ,6 99,8 (208) (209) Obnova ZD Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Projekt Oživimo srce ,6 99,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,6 99,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,3 41, Ohranjanje kulturne dediščine ,4 94, Nepremična kulturna dediščina ,7 93,3 (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (209) (210) Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Obnova vaškega jedra Kamne Gorice ,6 92,6 PV - Lastna proračunska sredstva ,6 92, Graščina - Grad Radovljica ,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 100, Kropa - Trško jedro ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Kropa - Kovaški muzej ,1 62,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,1 62, Celovita revitalizacija gradu Kamen ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Grajski park ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine ,3 97,3 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 97, Spomeniki, grobišča, spominska obeležja ,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 100, Premična kulturna dediščina ,0 100,0 (210) Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100,0 60

61 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1803 Programi v kulturi ,0 26, Knjižničarstvo in založništvo ,6 100,0 (210) Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme ,6 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,6 100, Ljubiteljska kultura ,2 99,2 (210) Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev ,2 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 99, Drugi programi v kulturi ,2 23,2 (210) (210) (210) (210) Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Ureditev kulturnega doma Mošnje ,5 92,5 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 92, Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba ,3 21,3 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 21, Knjižnica Radovljica - nakup opreme ,0 99,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 99, Šport in prostočasne aktivnosti ,2 94, Programi športa ,2 94,3 (211) (211) (211) (211) (211) (211) (212) (212) (212) (212) (212) (212) Rekreacijski park v Radovljici ,0 89,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 89, Nogometni center Lesce ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Otroško in šolsko igrišče v Lescah ,3 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 100, Smučišče Kamna Gorica ,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 100, Otroško igrišče Kropa ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Športno igrišče OŠ Lipnica ,2 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 99, Atletski park Radovljica ,1 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,1 100, Športne površine Mošnje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Bazen Kropa ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Otroško igrišče Lancovo ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Športne površine Srednja Dobrava ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Dom Ljubno ,8 99,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 99,8 61

62 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) (212) (212) (212) (212) (213) (213) (213) (213) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Rekreacijski park Vrbnje ,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 100, Ostali športni objekti in nakup opreme ,3 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 99, Kopališče Radovljica ,5 93,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 93, Športna dvorana Lipnica ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Plezalna stena ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev športnih površin na Posavcu ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Športne površine Kamna Gorica ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Otroška igrišča ,2 100,0 Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) PV - Lastna proračunska sredstva ,2 100,0 19 IZOBRAŽEVANJE ,8 95, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ,0 100, Vrtci ,0 100,0 (213) (213) VVZ Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ,9 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 100, Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - vrtec Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Primarno in sekundarno izobraževanje ,3 92, Osnovno šolstvo ,4 92,7 (213) (214) (214) (214) (214) (214) OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje ,5 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 100, OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje ,2 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 100, OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje ,9 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 100, Investicije v obnovo OŠ ,0 99,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 99, Podružnična šola Mošnje ,5 42,5 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 42, Glasbeno šolstvo ,0 100,0 (214) Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100,0 62

63 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1905 Drugi izobraževalni programi ,4 99, Izobraževanje odraslih ,4 99,9 (214) (214) Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ,7 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 100, Ljudska univerza Radovljica - nakup prostorov ,9 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 99,9 20 SOCIALNO VARSTVO ,0 0, Izvajanje programov socialnega varstva ,0 0, Socialno varstvo starih ,0 0,0 (215) (215) Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Medgeneracijski center Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0,0 63

64 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ,6 60,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,0 82, Druge skupne administrativne službe ,0 82, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ,0 82,5 (188) (188) (188) (188) (188) (189) (189) Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska ,3 94,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 94, Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin ,2 59,6 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 59, Letališče Lesce ,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 100, Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta ,4 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 99, Dom Matevža Langusa v Kamni Gorici ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Upravljanje občinskega premoženja ,4 99,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 99, Rojstna hiša A. T. Linharta ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA ,8 99, Dejavnost občinske uprave ,8 99, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ,8 99,0 (189) Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ,8 99,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 99,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,5 93, Program reforme kmetijstva in živilstva ,4 98, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ,0 98,8 (190) (191) (191) (191) (191) Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske ,9 97,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 97,9 04 Upravljanje LAS ,5 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 150,9 PV - Transfer iz državnega proračuna ,0 0, Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Narava nas uči ,8 96,6 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 96, Otroško igrišče Mošnje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Zemljiške operacije ,0 100,0 (191) Sofinanciranje investicij za delo v gozdu ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100,0 64

65 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1103 Splošne storitve v kmetijstvu ,2 56, Zdravstveno varstvo rastlin in živali ,2 56,2 (191) Stroški azila za zapuščene živali ,2 56,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 56,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,0 0, Telekomunikacije in pošta ,0 0, Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje ,0 0,0 (200) Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0,0 14 GOSPODARSTVO ,8 74, Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,8 74, Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ,8 74,5 (200) (200) Priprava projektnih dokumentacij za razpise ,2 50,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 50, Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu ,9 98,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 98,9 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,4 51, Spodbujanje stanovanjske gradnje ,4 85, Podpora individualni stanovanjski gradnji ,4 100,0 (206) Stanovanjski krediti in subvencioniranje obrestne mere ,4 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 100, Spodbujanje stanovanjske gradnje ,7 85,1 (206) Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj ,7 85,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 85, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ,1 44, Nakup zemljišč ,1 44,1 (208) Nakup in oprema zemljišč ,1 44,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,1 44,1 65

66 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 5005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO ,6 60,2 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,1 100, Gozdarstvo ,1 100, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ,1 100,0 (191) Tekoče vzdrževanje gozdnih cest ,1 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 57,6 PV - Transfer iz državnega proračuna PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ,1 32, Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ,1 32, Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ,1 32,1 (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (198) (192) (193) Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica ,8 16,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 16, Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica ,9 0,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 0, Energetska sanacija vrtca Radovljica ,5 73,5 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 73, Energetska sanacija osnovne šole Antona Janše Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Energetska sanacija vrtca Kropa ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Energetska sanacija Doma krajanov Brezje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, DOLB Radovljica ,8 25,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 25, Rekonstrukcija Savske ceste ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Lesno predelovalni center ,2 78,3 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 78, Novelacija lokalnega energetskega koncepta ,8 31,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 31,8 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,8 62, Cestni promet in infrastruktura ,8 62, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,5 58,5 (193) (193) (193) (193) Cesta za Verigo ,6 52,6 PV - Lastna proračunska sredstva ,6 52, Gradnja kolesarske poti Lesce - Žirovnica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev hodnikov za pešce ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0,0 66

67 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) (193) (193) (193) (194) (194) (194) (195) (195) (195) (195) (195) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (197) (197) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Pločnik v Lipniški dolini ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Odmere in odškodnine za zemljišča cest ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Gradnja kolesarske steze Lesce - Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Prilagoditev ceste na AC priključke ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Pločnik na Posavcu ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Pločnik v Podnartu ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Obnova ceste Ovsiše - Dobravica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Cesta svobode III. in IV. faza ,1 50,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,1 50, Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Razširitev ceste Hraše Hlebce ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice ,4 72,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 72, Pločnik ob cesti na Jezerca ,4 7,3 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 7, Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja ,4 79,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 79, Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže ,0 0,0 Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0,0 67

68 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) (197) (197) (197) (197) (197) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Sanacija mostov in rak ,8 4,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 4, Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Program sanacije lokalnih cest ,8 71,8 Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) PV - Lastna proračunska sredstva ,8 71, Urejanje cestnega prometa ,2 61,2 (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev parkirišč v občini Radovljica ,5 9,5 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 9, Odstranitev ovir za invalide ,1 73,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,1 73, Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija ,2 95,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 95, Cestna oprema ,9 54,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 54, Urbana oprema ,3 88,3 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 88, Celostna prometna strategija Občine Radovljica ,0 73,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 151,9 PV - Transfer iz državnega proračuna ,8 32, Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti ,7 63,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 63, Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici ,3 69,3 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 69, Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev parkirišč Poddobrava ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica ,4 96,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 96, Cestna razsvetljava ,5 79,5 (200) Investicije v javno razsvetljavo po KS ,5 79,5 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 79,5 68

69 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,9 30, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,9 30, Zbiranje in ravnanje z odpadki ,5 94,5 (201) (201) (201) Zbirni center v Lipniški dolini ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sanacija divjih odlagališč odpadkov ,1 95,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,1 95, Sanacija ekoloških otokov ,4 94,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 94, Ravnanje z odpadno vodo ,9 26,2 (201) (201) (201) (201) (201) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (203) (203) (203) Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah ,8 13,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 13, Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih ,7 99,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 99, Kanalizacija KS Radovljica ,8 3,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 3, Kanalizacija KS Lesce ,2 92,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 92, Sekundarna kanalizacija v Kropi ,4 25,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 25, Primarna kanalizacija Kamna Gorica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Kanalizacija in ČN Posavec ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Primarna kanalizacija v KS Podnart ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Kanalizacija KS Radovljica -ŽALE ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte ,6 15,6 PV - Lastna proračunska sredstva ,6 15, Vzdrževanje ČN ,0 24,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 24, Sekundarna kanalizacija Brezovica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Kanalizacija Otoče ,6 87,6 PV - Lastna proračunska sredstva ,6 87,6 69

70 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,6 66, Komunalna dejavnost ,1 78, Oskrba z vodo ,0 79,0 (203) (203) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (204) (205) (205) (205) (205) (205) (205) (205) Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save ,2 96,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,6 95,6 PV - Transfer iz državnega proračuna ,4 96, Ureditev vodnega zajetja Draga ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Vodovod Kropa ,2 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 99, Vodovod Kropa - Kamna Gorica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna ,3 0,3 PV - Lastna proračunska sredstva ,3 0, Povezava bodočih uporabnikov na javni vodovod ,9 64,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 64, Sekundarni vodovod Begunje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Primarni vodovod v KS Podnart ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sanacija vodnih zajetij ,7 42,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 42, Primarni vodovod Kamna Gorica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sekundarni vodovod Kamna Gorica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Primarni vodovod Begunje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Primarni vodovod Dvorska vas ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Primarni vodovod Posavec ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sekundarni vodovod Lipnica ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, Vodovod v naselju Dobravica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Sekundarni vodovod Otoče ,9 83,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 83, Sekundarni vodovod Brezovica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,5 23,0 (206) Pokopališka dejavnost in mrliške vežice ,5 23,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 23,0 70

71 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ,8 3, Urejanje občinskih zemljišč ,8 3,8 (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (207) (208) (208) (208) (208) (208) (208) Komunalna oprema - Langusova ulica ,7 11,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 11, Komunalna oprema - LN Dolina ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema LN ČN sever ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - Vurnikov trg ,8 50,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 50, Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - OLN Brezje ,2 1,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 1, Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - OPPN TNC ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - OPPN TNC ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - OPPN Brezovica ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - obrtna cona Podnart ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna oprema - ZN Plana ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, Komunalna opreme OPPN Trata ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0,0 71

72 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6001 KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE ,4 89,8 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,7 91, Cestni promet in infrastruktura ,7 91, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,7 91,8 (194) Komunalne ceste in objekti - KS Begunje ,7 91,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 91,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,0 87, Komunalna dejavnost ,0 87, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,0 87,4 (205) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje ,0 87,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 87,4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,0 0, Programi v kulturi ,0 0, Drugi programi v kulturi ,0 0,0 (210) Večnamenski objekt Begunje ,0 0,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 0, KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE ,8 29,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,8 29, Cestni promet in infrastruktura ,8 29, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,8 29,5 (194) Komunalne ceste in objekti - KS Brezje ,8 29,5 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 29, KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA ,7 51,7 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,7 51, Cestni promet in infrastruktura ,7 51, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,7 51,7 (194) Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica ,7 51,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 51,7 72

73 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6004 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA ,5 19,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,5 19, Cestni promet in infrastruktura ,5 19, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,5 19,4 (194) Komunalne ceste in objekti - KS Kropa ,5 19,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 19, KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO ,8 99,6 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,0 99, Cestni promet in infrastruktura ,0 99, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,0 99,2 (194) Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo ,0 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 99,2 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,0 100, Programi v kulturi ,0 100, Drugi programi v kulturi ,0 100,0 (210) Ureditev Kulturnega doma Lancovo ,0 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,0 100, KRAJEVNA SKUPNOST LESCE ,2 99,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,2 99, Cestni promet in infrastruktura ,2 99, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,2 99,4 (194) Komunalne ceste in objekti - KS Lesce ,2 99,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 99,4 73

74 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6007 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO ,0 58,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,8 66, Cestni promet in infrastruktura ,8 66, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,8 66,8 (194) Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno ,8 66,8 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 66,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,9 42, Komunalna dejavnost ,9 42, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,9 42,9 (206) (206) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno ,2 39,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 39, Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče ,2 61,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,2 61, KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE ,2 72,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,7 93, Cestni promet in infrastruktura ,7 93, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,7 93,7 (195) Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje ,7 93,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 93,7 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,1 30, Komunalna dejavnost ,1 30, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,1 30,1 (206) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje ,1 30,1 PV - Lastna proračunska sredstva ,1 30, KRAJEVNA SKUPNOST OTOK ,7 98,7 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,7 98, Cestni promet in infrastruktura ,7 98, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,7 98,7 (195) Komunalne ceste in objekti - KS Otok ,7 98,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,7 98,7 74

75 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 6010 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART ,4 99,2 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,4 99, Cestni promet in infrastruktura ,4 99, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,4 99,2 (195) Komunalne ceste in objekti - KS Podnart ,4 99,2 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 99, KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA ,4 39,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,4 39, Cestni promet in infrastruktura ,4 39, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,4 39,4 (195) Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica ,4 39,4 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 39, KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA ,7 96,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,8 100, Cestni promet in infrastruktura ,8 100, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,8 100,0 (195) Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava ,8 100,0 PV - Lastna proračunska sredstva ,8 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,9 69, Komunalna dejavnost ,9 69, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,9 69,9 (206) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava ,9 69,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,9 69,9 75

76 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri (Številka strani v obrazložitvah) Rebalans proračuna II (1) Veljavni plan (2) Realizacija proračuna (3) Indeks (4)=(3)/(1) Indeks (5)=(3)/(2) 71 REŽIJSKI OBRAT ,3 90,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,4 99, Druge skupne administrativne službe ,4 99, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ,4 99,7 (189) Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča ,4 99,7 PV - Lastna proračunska sredstva ,4 99,7 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,5 81, Letalski promet in infrastruktura ,5 81, Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb ,5 81,9 (200) Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev ,5 81,9 PV - Lastna proračunska sredstva ,5 81,9 Skupaj NRP: ,5 61,5 76

77 KRAJEVNA SKUPNOST PRIHODKI Skupaj PRIHODKI Sredstva za letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest za leto Sredstva za delovanje KS za leto Sredstva za komunalne ceste in objekti leto Urejanje pokopaišča in pogrebna dejavnost za leto TABELA KS PP Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi (KS Begunje) Urejanje pokopališča Otoče Vzdrževanje tematskih poti Otroško igrišče Vzdrževanje rak Sofinanciranje drugih programov Investicije - kulturni domovi Skupaj ODHODKI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA 2015 USKLADITEV PRORAČUNA OZ. PRENOS SRED. V NASLEDNJE LETO KONTO 9009 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , ,19 623, ,00 129, ,19 KS , , , ,82 545, , ,85 Skupaj KS Begunje , , , ,81 545, ,54 129, , , , ,37 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , ,09 425, ,71 KS , , , , ,00 Skupaj KS Brezje , , , , ,47 425, , , , ,68 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , ,09 680, , ,12 KS 6.870,14-24, , , ,70 129,07 Skupaj Kamna Gorica , , , , ,40 680, , , , , ,62 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , ,37 679, , ,51 KS 5.903,05-341, , , ,20-23, ,18 Skupaj KS Kropa , , , , ,20 679, , ,69-376, , ,40 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , , ,00 960, , ,41 KS ,13-170, , ,00 231,80 0, ,43 Skupaj KS Lancovo , , , , , , , ,84-333, , ,77 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , , ,33 KS , , , , , ,55 Skupaj KS Lesce , , , , , , , , ,31 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , , , ,65 KS 9.965,51 95,00 709,96 900, , ,58 207, ,69 Skupaj KS Ljubno , , , , , , , ,34 573, , ,89 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , ,85 680, , ,69 KS ,32-0, , , , ,47 Skupaj KS Mošnje , , , , ,09 680, , , , , ,74 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun ,94 849, , , ,94 KS 61,52-0,01-634, , ,32 Skupaj KS Otok ,46 849, , , , , , ,28 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , ,63 424, , ,24 KS 6.385,42 798, , , , , ,45 Skupaj KS Podnart , , , , ,61 424, , , , , ,59 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , , ,83 KS , ,60 0, , ,18 Skupaj KS Radovljica , , , , , , , ,75 Rebalans II sprejet 0,00 Proračun , , , ,22 424, ,60 KS 7.051,12 148, , , , ,73 Skupaj KS Srednja Dobrava , , , , ,88 424, ,33 196, , ,31 SKUPAJ PRORAČUN , , , ,61 623,99 0,00 0, , ,80 129, , , , ,00 SKUPAJ KS ,37 504, , , ,25 545, ,58 0, ,05 0, ,03 0, , ,55 ODHODKI USKLADITEV PRORAČUNA SKUPAJ , , , , ,64 545, , , ,85 129, , , , , , ,71 77

78 REZERVNI SKLAD IN STANOVANJSKI SKLAD PU PK PP Konto Opis Rebalans II/ Rebalans II/ s prerazporeditvami Realizacija Indeks 8:6 Indeks 8: PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE , , ,14 64,09 64,09 90 PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE , , ,14 64,09 64,09 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI , , ,14 64,09 64, Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč , , ,14 64,09 64, Posebni programi pomoči v primerih nesreč , , ,14 64,09 64, Proračunska rezerva za finan. izdatkov za odpravo posl. narav. nesreč , , ,14 64,09 64, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,86 74,17 74, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,54 99,77 99, Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,74 9,52 9,52 91 REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE , , ,09 40,17 40,17 91 REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE , , ,09 40,17 40,17 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D , , ,09 40,17 40, Spodbujanje stanovanjske gradnje , , ,09 40,17 40, Drugi programi na stanovanjskem področju , , ,09 40,17 40, Rezervni sklad za stanovanjske namene , , ,09 40,17 40, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,09 40,17 40, , , ,23 53,82 53,82 78

79 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur.l. RS, št. 79/99 in spremembe) ter 17. in 109. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na. redni seji dne 2017 prejel Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto, katerega sestavni deli so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti. 2. člen Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radovljica za leto. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov. 3. člen Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina Podskupina kontov Zaključni račun I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,01 TEKOČI PRIHODKI ( 70+71) ,89 70 DAVČNI PRIHODKI , Davki na dohodek in dobiček , Davki na premoženje , Domači davki na blago in storitve , Drugi davki ,32 71 NEDAVČNI PRIHODKI , Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja , Takse in pristojbine , Denarne kazni , Prihodki od prodaje blaga in storitev , Drugi nedavčni prihodki ,85 79

80 Skupina Podskupina kontov Zaključni račun 72 KAPITALSKI PRIHODKI , Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , Prihodki od prodaje zalog 0, Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja ,73 73 PREJETE DONACIJE , Prejete donacije iz domačih virov 8.308, Prejete donacije iz tujine 9.000,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI , Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev poračuna EU ,16 78 PREJETE SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 II SKUPAJ ODHODKI ( ) ,87 40 TEKOČI ODHODKI , Plače in drugi izdatki zaposlenim , Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Izdatki za blago in storitve , Plačila domačih obresti , Rezerve ,21 41 TEKOČI TRANSFERI , Subvencije , Transferi posameznikom in gospodinjstvom , Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , Drugi tekoči domači transferi ,87 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,62 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , Investicijski transferi Investicijski transferi , Investicijski transferi ,53 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II) PRORAČINSKI PRIMANJKLJAJ (I.- II) ,14 80

81 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina IV. Podskupina kontov PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) Zaključni račun 2.376,22 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.376, Prejeta vračila danih posojil 2.376, Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacij 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 4,801,14 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4,801, Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb 4.801, Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) ,92 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina Podskupina kontov Zaključni račun VII. ZADOLŽEVANJE (500) ,00 50 ZADOLŽEVANJE , Domače zadolževanje ,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA , Odplačila domačega dolga ,46 IX. POVEČANJE ( ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH ( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,76 X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII. ) ,46 XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+VII-VIII-IX.=-III) ,14 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE ,15 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE ,91 4. člen Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj ,91EUR in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za naslednje namene: 81

82 v proračun naslednjega leta v višini ,30 na režijski obrat v višini ,90 na krajevne skupnosti v višini ,71 Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti: 5. člen 1. Prenos iz preteklega leta ,47 2. Prihodki iz proračuna ,00 3. Odhodki iz rezervnega sklada ,14 4. Stanje rezervnega sklada ,33 6. člen Rezervni sklad za stanovanjske namene izkazuje naslednje vrednosti: 1. Prenos iz preteklega leta ,35 2. Prihodki iz proračuna ,87 3. Odhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske namene ,09 4. Stanje rezervnega sklada za stanovanjske namene ,13 7. člen V posebni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto z obrazložitvami in letnim poročilom Občine Radovljica so vključene tudi krajevne skupnosti. 8. člen Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Številka: Datum: Ciril Globočnik l.r. ŽUPAN 82

83 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Minister za finance je v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestil občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna za leto. V skladu z določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) smo občine prejele izračune primerne porabe. Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko je z dopisoma št /2015/3 z dne posredovalo izračune primerne porabe občin, dohodnino in finančno izravnavo za leto. Proračun Občine Radovljica je bil sestavljen na podlagi izhodišč za pripravo občinskih proračunov, izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za finance. 1. Občina Radovljica je v letu izvrševala proračun na podlagi: Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto (DN UO, št. 195/15), ki je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne , ter dvakrat spremenjenega odloka in sicer: - na 11. seji občinskega sveta, dne 3. 2., je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto rebalans I, (DN UO, št. 209/16) in - na 14. redni seji občinskega sveta, dne , je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto rebalans II, (DN UO, št. 214/16). 2. Ne glede na sprejeta rebalansa proračuna I in II za leto, se je župan odločil, da na podlagi 38. člena zakona o javnih financah in 7. člena Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto in njegovih spremembah, s sklepom prerazporedi pravice porabe proračunskih sredstev v letu. Prerazporejena sredstva med letom so bila vključena v rebalans I in rebalans II za leto. Poročilo o prerazporeditvah sredstev: - za obdobje od do je bilo podano na 13. seji občinskega sveta , - za obdobje od do konca leta občinskemu svetu predloženo skupaj z zaključnim računom za leto. 83

84 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem PRIHODKI Občina za pokrivanje svojih nalog prejema naslednje prihodke v spodnji tabeli. Realizacija prihodkov proračuna Občine Radovljica glede na sprejeti in veljavni rebalans plana ter deleži po vrstah prihodkov: Konto PRIHODKI Rebalans proračuna II/ Rebalans proračuna II/ - prerazporeditve Realizacija Delež realiziranih prihodkov Indeks% 5:3 Indeks% 5: RAČUN FINANCIRANJA , , ,00 1,00 8,25 8,25 50 Zadolževanje , , ,00 1,00 8,25 8, Domače zadolževanje , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI , , ,00 1,00 100,00 100, , , ,23 99,00 95,54 95,52 70 Davčni prihodki , , ,96 77,32 101,72 101, Dohodnina , , ,00 58,39 100,00 100, Davki na nepremičnine , , ,64 11,76 105,72 105, Davki na premičnine 1.900, , ,24 0,01 93,22 93, Davki na dediščine in darila Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,23 0,23 33,12 33, , , ,25 2,27 125,11 125, Davki na posebne storitve 4.100, , ,85 0,03 104,00 104, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,43 4,41 111,14 111, Drugi davki 0,00 0, ,32 0,23 0,00 0,00 71 Nedavčni prihodki , , ,93 14,09 87,78 87, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki , , ,00 0,71 100,00 100, Prihodki od obresti 3.460, , ,57 0,01 40,80 40, Prihodki od premoženja , , ,92 10,23 93,62 93, Upravne takse in pristojbine , , ,69 0,12 112,53 112,53 84

85 Konto PRIHODKI Rebalans proračuna II/ Rebalans proračuna II/ - prerazporeditve Realizacija Delež realiziranih prihodkov Indeks% 5:3 Indeks% 5: Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,06 0,26 134,47 134, , , ,84 0,38 72,15 72, Drugi nedavčni prihodki , , ,85 2,38 66,87 66,87 72 Kapitalski prihodki , , ,00 1,00 20,73 20, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje prevoznih sredstev Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev , , ,27 0,04 2,96 2, , , ,00 0,04 100,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0,89 25,86 25, , , ,96 0,03 123,09 123,09 73 Prejete donacije , , ,84 0,11 142,71 110, Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 3.128, , ,84 0,05 265,56 125, , , ,00 0,06 100,00 100,00 74 Transferni prihodki , , ,28 6,47 97,31 97, Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev Prejeta vračila danih posojil-od posam. in zasebnikov , , ,12 2,58 102,07 102, , , ,20 0,14 100,00 100, , , ,79 3,74 93,82 93,82 0,00 0, ,17 0,01 0,00 0, , , ,22 0,01 237,62 237, , , ,22 0,01 237,62 237,62 85

86 Konto PRIHODKI Rebalans proračuna II/ Rebalans proračuna II/ - prerazporeditve Realizacija Delež realiziranih prihodkov Indeks% 5:3 Indeks% 5: , , ,23 100,00 86,42 86,41 Prihodki proračuna iz bilance prihodkov so bili v letu realizirani 86,41%, (preteklo leto 95,89%), glede na veljavni rebalans II/, oziroma za ,30 EUR manj kot je bilo načrtovano. Razlike so prikazane v spodnji tabeli: Konto Opis Rebalans II-2015 Rebalans II prerazporeditve Realizacija Razlika = Zadolževanje , , , ,00 70 Davčni prihodki , , , ,96 71 Nedavčni prihodki , , , ,08 72 Kapitalski prihodki , , , ,00 73 Prejete donacije , , , ,00 74 Transferni prihodki , , , ,40 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 1.000, , , , , , , ,30 Občina Radovljica se je v letu zadolžila in sicer pri Republiki Slovenije, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini ,00 EUR, kot povratni del sredstev, ki pripada občinam po 23. členu ZFO. davčni prihodki so bili zbrani za ,96 EUR več, kot je bilo načrtovano. Realizacija je bila 101,72% (v preteklem letu 100,48%) in sicer je bilo zbranih več davka na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb), davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje, drugih davkov na uporabo blaga in storitev in drugih davkov, republiške takse za obremenjevanje voda, turistične takse, manj pa davka na dediščine in darila, davka na promet premičnino od pravnih oseb in občinskih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, nedavčni prihodki so bili zbrani manj od načrtovanih za ,08 EUR, realizacija je bila 87,78% (v preteklem letu 93,33%). Največji izpad je bil pri prihodkih od obresti, prihodkih od podeljenih koncesij, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, prihodkov od najemnin komunalne infrastrukture, prihodkov od prodaje proizvodov in storitev - tržne dejavnosti, prihodkov od prodaje proizvodov in storitev javne službe, komunalni prispevki pri poslovnih conah: Langusova ulica v Radovljici, Dolina, OLN Brezje, OPPN Dvorska vas 2, varovana stanovanja, drugi prihodki, več pa so realizirani prihodki pri drugih nedavčnih prihodkih in splošnem komunalnem prispevku, kapitalski prihodki, kjer je bila realizacija nižja za ,00 EUR, oziroma je znašala 20,73% veljavnega proračuna, (preteklo leto 51,25%) nižja pa je zaradi nerealizirane prodaje stanovanj in garaž, zemljišč, stavbnih zemljišč, pri prejetih donacijah je bila realizacija ,84 EUR ali 110,75%, (preteklo leto 110,75%), donacije so bile prejete od domačih pravnih oseb in iz tujine, in sicer pri: proračunu v višini ,84 EUR, in sicer 3.978,84 EUR za nabavo defibrilatorjev, 1.500,00 EUR za obnovo gradu Kamen in 9.000,00 EUR za načrte spomenika Cenetu Avguštinu, KS Begunje v višini 100,00 EUR za kritje stroškov okrasitve Begunj ob novoletnih praznovanjih, KS Kamna Gorica v višini 1.100,00,00 EUR za izvedbo Langusovih dni, KS Kropa v višini 130,00 EUR za sofinanciranje prireditve Kovaški šmaren, KS Lancovo 1.500,00 EUR za nabavo defibrilatorja, 86

87 realizacija je bila nižja tudi pri transfernih prihodkih in sicer za ,40 EUR, kot smo načrtovali ali 97,31% (v preteklem letu 96,75%), Največje odstopanje je pri načrtovanih prihodkih iz naslova sofinanciranj investicij s strani države. Dinamika investicij ni bila realizirana v planirani višini, zato je bilo tudi črpanje sredstev nižje. Nižja sredstva so bila prejeta: iz naslova LEADER projekta, MOP oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save, celostne strategije občine Radovljice, več prejetih prihodkov je bilo za gozdne ceste in požarne takse, prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev je bila realizirana 237,62%, (preteklo leto 96,44%), to pomeni, da je bilo za 1.376,22 EUR več vrnjenih kreditov od načrtovanih. V strukturi prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki 77,32% (v preteklem letu 65,10%), sledijo jim nedavčni prihodki z 14,09%, transferni prihodki z 6,47%, kapitalski prihodki in zadolžitev z 1,00%, donacije z 0,11% in prejeta vračila posojil in prodaja kapitalskih deležev z 0,01%. Kapitalski prihodki 1% Nedavčni prihodki 14% Struktura prihodkov v letu Transferni prihodki 7% Zadolževanje 1% Davčni prihodki 77% 70 Davčni prihodki Davki na dohodek in dobiček Davki na dohodek in dobiček (podskupina 700), to je dohodnina, so bili realizirani v višini ,00 EUR, ali 100 % planiranega. Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotavlja primerno porabo za občine na podlagi naslednjih kriterijev: - dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, - površine občine, - deleža prebivalcev, mlajših od 15 let, in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, - števila prebivalcev občine in - povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. 87

88 Pri izračunu primerne porabe je Ministrstvo za finance upoštevalo povprečnino za leto v višini za 522,00 EUR, ki je bila izračunana na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Ministrstvo za finance je posredovalo občinam podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi. Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Radovljica je po teh kriterijih upravičena do finančne izravnave v višini ,00 EUR. 703 Davki na premoženje Davki na premoženje (podskupina 703) so realizirani 104,63%. V to skupino spadajo: - davki na nepremičnine (konto 7030), in sicer: davek od premoženja stavb od fizičnih oseb, ki je realiziran v višini ,94 EUR ali 90,99%, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini ,34 EUR ali 103,88 % in od fizičnih oseb v višini ,80 EUR ali 108,91%, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so bile plačane v višini 7.805,56 EUR, - davki na premičnine (konto 7031), med katere spada davek na posest plovnih objektov so bili realizirani skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 1.771,24 EUR ali 93,22%, - davki na dediščine in darila (konto 7032), ki je realiziran v višini ,68 EUR ali 32,83%, ter zamudne obresti od dohodnine, ki so realizirane v višini 356,55 EUR, - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), med katere spada davek na promet nepremičnin od pravnih oseb je bil realiziran v višini ,31 EUR ali 64,50%, od fizičnih oseb je bil realiziran v višini ,94 EUR ali 141,53% ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 92,00 EUR. 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve (podskupina 704) so realizirani 111,09%. Med te davke pa spadajo: - davki na posebne storitve (konto 7044), kamor spada davek na dobitke od iger na srečo, in je realiziran v višini 4.263,85 EUR ali 104,00%, - drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor spada: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, realizirana je bila v višini 5.721,58 EUR ali 90,82%, občinske takse od pravnih oseb so bile realizirane v višini 1.053,30 EUR ali 20,65% in fizičnih oseb pa 114,45 EUR ali 22,89%, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila realizirana v višini ,70 EUR ali 107,52%, turistična taksa je bila realizirana 138,61% ali v višini ,40 EUR. Zavezanci za pobiranje turistične takse so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje v občini. Turistična taksa je prihodek proračuna in jo sestavljata dva prihodka, in sicer taksa iz naslova prenočevanja in pavšalna taksa. Med prihodke občine spada tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, zavezanci za plačevanje pa so lastniki gozdov. 706 Drugi davki Med druge davke (podskupina 7060) spadajo davki, ki so na dan nenamensko razporejeni. V letu 2017 jih bo FURS namensko razporedila. 71 Nedavčni prihodki Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja Prihodki udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja (podskupina 710) so realizirani 93,90%,sestavljajo pa jih naslednji prihodki: - prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah ter presežku prihodkov nad odhodki (konto 7100) podjetje Komunala Radovljica je po sklepu Občinskega sveta Občine Radovljica nakazalo ,00 EUR dobička v proračun ali 100% načrtovanega zneska, 88

89 - prihodki od obresti depozitov (konto 7102), to so sredstva vezana preko noči pri poslovni banki ter ostalih obresti, realizirani prihodki iz tega naslova so bili v višini 1.411,57 EUR ali 40,80%, - prihodki od premoženja (konto 7103); Občina Radovljica daje v najem kmetijska zemljišča (vrtičke), poslovne prostore, stanovanja, CČN Radovljica ter komunalno infrastrukturo: vodovodno in kanalizacijsko omrežje, pokopališča ter ostalo premoženje. Iz tega naslova so bile realizirane najemnine v višini ,86 EUR ali 91,93%, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 879,46 EUR ali 79,95% prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini ,26 EUR ali 81,08%, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini ,23 EUR ali 92,23%, ter drugi prihodki od premoženja, kamor spadajo plačani obratovalni stroški s strani najemnikov poslovnih prostorov, katerih hiše upravlja Občina Radovljica. Te stavbe so: Gorenjska cesta 19 (Linhartova dvorana Radovljica), Kranjska cesta 13, skupni prostori v Radovljiški graščini in Mrakova hiša v Radovljici, realizirani so bili v višini ,41 EUR ali 103,52%. Realizirani prihodki vključujejo tudi sredstva krajevnih skupnosti v višini ,46 EUR in režijskega obrata ALC v višini ,24 EUR. 711 Takse in pristojbine Takse in pristojbine (podskupina 711) so realizirane le 112,53%. Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) sestavljajo vplačane upravne takse, le teh pa je bilo v letu za ,53 EUR. 712 Globe in druge denarne kazni Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (podskupina 712) so realizirani 134,47%, vključujejo pa prihodke iz naslova: - nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga plačujejo zavezanci na podlagi odločb, v višini ,18 EUR ali 299,36%, - glob za prekrške, drugih glob in denarnih kazni ter odvzema premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska in povprečnin ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. Realizirani so bili ,88 EUR ali 111,70%. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev (podskupina 713). Med te prihodke spadajo prihodki, ki se zaračunavajo pri upravljanju s premoženjem večinoma pri režijskem obratu ALC, realizirani pa so v višini ,84 EUR ali 72,15%. 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki (podskupina 714) so realizirani 66,88%. V to skupino prihodkov spadajo: - prihodki od komunalnih prispevkov, ki so jih plačali zavezanci po odločbah, ter - komunalni prispevki, plačani s strani zavezancev v skladu s sklenjeno pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč. V letu so bili vplačani komunalni prispevki po odločbah v višini ,53 EUR ali 136,74%. Za posamezna območja urejanja so vsebinske obrazložitve podane v načrtu razvojnih programov. Tu povzemamo bistvene poudarke, ki so vplivali na prihodke oz. finančne tokove: komunalni prispevek ZN Langusova ni bilo realizacije, komunalni prispevek (Šercerjeva ulica) je bil realiziran v višini 239,06 EUR, na podlagi uspešno izvedene izvršbe, komunalni prispevek Dolina načrtovan znesek v višini EUR ni bil realiziran, saj se praktično nihče od lastnikov, ki so kupili zemljišče od TD Lesce, v OLN ni odločil za gradnjo. Večino ostalih lastnikov ima tam že poravnane obveznosti po pogodbi opremljanju. Trenutno je tam v gradnji oz. zgrajenih več kot deset objektov, komunalni prispevek OLN Brezje ni bil realiziran. Z nekaterimi lastniki zemljišč je bil dosežen dogovor o financiranju projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato priliv izhaja iz poplačila teh obveznosti. Gradbeno dovoljenja je pridobljeno. Kom. Oprema je v gradnji. komunalni prispevek - OPPN Dvorska vas - 1: predvideni znesek v višini EUR ni bil realiziran, ker investitor še ni pridobil uporabnega dovoljenja za komunalno opremo, posledično tudi ni bil urejen prenos komunalne opreme na občino. V to skupino spadajo tudi drugi prihodki v višini ,27 EUR ali 105,77%: 89

90 - prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja, med katerimi so prihodki, ki jih realizirajo KS v višini ,69 EUR, - drugi nepredvideni prihodki v višini 33016,64 EUR, prihodki iz naslova socialnega varstva ,93 EUR. 72 Kapitalski prihodki Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prodaja osnovnih sredstev (podskupina 720) je bila realizirana v višini 5.913,27 EUR ali 2,96%. Prodana pa je bila oprema v višini 6.000,00 EUR, realizacija je 100,00%. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev so izkazani v podskupini 722. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto je bil realiziran 26,19%. Prodaja stavbnih zemljišč je bila realizirana v višini ,77 EUR ali 25,86 %, prodaja premoženjskih pravic (stavbna pravica na letališču Lesce) v višini 5.575,96 EUR ali 123,09%. 73 Prejete donacije Skupaj v višini ,84 EUR ali 100,90 %. 730 Prejete donacije iz domačih virov Sredstva donacij iz domačih virov (podskupina 730) so bile realizirane 125,34%, prejele so jih: proračunu v višini 5.478,84 EUR, sredstva v višini 3.978,84 EUR za nabavo dveh defibrilatorjev, 1.500,00 EUR za obnovo gradu Kamen KS Begunje v višini 100,00 EUR za kritje stroškov okrasitve Begunj ob novoletnih praznovanjih, KS Kamna Gorica v višini 1.100,00,00 EUR za izvedbo Langusovih dni, KS Kropa v višini 130,00 EUR za sofinanciranje prireditve Kovaški šmaren, KS Lancovo 1.500,00 EUR za nabavo defibrilatorja 731 Prejete donacije iz tujine proračunu v višini 9.000,00 EUR za načrte spomenika Cenetu Avguštinu. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740) so bili realizirani v višini ,12 EUR ali 102,07%. To so prejeta sredstva iz državnega proračuna in so bila realizirana iz naslednjih virov in za naslednje projekte (konto 7400): - MF finančna izravnava, do katere je Občina Radovljica upravičena glede na izračun primerne porabe za leto je bila realizirana v višini ,00 EUR ali 100,00 %, - MK - gozdne ceste v višini ,88 EUR ali 144,06%, člen ZFO, prihodek je bil realiziran v višini ,00 SIT za vodovod Hraše - Ledevnica ali 100,00%, - MOP oskrba s pitno vodo za območje Zgornje Save v višini ,89 EUR ali 95,88%, - MOP - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Zgornje Save in Sorškega polja, sredstva so bila v letu realizirana v višini 319,24 EUR ali 100,00 %, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti - sofinanciranje obnove in vzdrževanja vojnih grobišč državnega pomena v Občini Radovljica v višini 6.483,00 EUR ali 99,75%, - MI Celostna prometna strategija občine Radovljica v višini 1.239,00 EUR ali 33,33%, - Ministrstva za obrambo - požarna taksa je bila realizirana v višini ,00 EUR ali 117,95%, - Sofinanciranje MI za v letu 2015 založena sredstva subvencij za tržno najemnino v višini 6.307,00 EUR ali 100,00 %, - kriterij za dodelitev sofinanciranja družinskega pomočnika se izračuna po metodologiji 0,35% primerne porabe. 90

91 Občina Radovljica je v letu dosegla višji znesek odhodkov za te namene, zato je bila v letu upravičena do sofinanciranja družinskega pomočnika v višini ,93 EUR ali 116,49%, V strukturi prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki 77,32% (v preteklem letu 65,10%) sledijo jim nedavčni prihodki z 14,09% (v preteklem letu 12,19%, transferni prihodki z 6,47% (v preteklem letu 12,48%, kapitalski prihodki z 1,00% (v preteklem letu 1,16%), zadolževanje predstavlja 1,00%, prejete donacije z 0,11 % (v preteklem letu 0,04%), ter prihodki iz naslova prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev 0,01% (v preteklem letu 0,02%), 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (podskupina 741) so bili realizirani 94,39% in sicer na kontu 7412: - MG - CULTH: EX (Villa rustica ): prihodek v višini ,20 EUR, kontu 7413: - MOP - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Zgornje Save in Sorškega polja, sredstva so bila realizirana v višini ,07 EUR ali 95,88 %, - MOP - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Zgornje Save in Sorškega polja sredstva so bila v letu realizirana v višini 1.809,02 EUR ali 100,00 %, - MI Celostna prometna strategija občine Radovljica v višini 7.022,70 EUR ali 33,33%, kontu 7417: - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijo - projekt Čili in zdravi v višini 2.340,17 EUR. Skupaj je bilo realiziranih ,23 EUR PRIHODKOV ali 86,41% (v preteklem letu 95,89%) glede na veljavni rebalans II/. 91

92 ODHODKI Odhodki so bili realizirani v višini ,47 EUR ali 81,02% (v preteklem letu 92,59%) glede na veljavni rebalans II proračuna. To je realizacija glede na veljavni proračun, kar pa sicer ne pomeni realizacije izvršenih nalog iz proračuna v enakem deležu. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da so nekatere naloge realizirane v celoti, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto Realizirani odhodki Občine Radovljica so prikazani iz ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki po vsebini so prikazani na dva načina, in sicer po namenu in po uporabnikih (posamezna področja in po posameznih proračunskih uporabnikih). Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte. Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s trimestno in konti s štirimestno. Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Med tekočimi odhodki so zajeti stroški dela, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve. Tekoči transferi zajemajo subvencije v kmetijstvo, socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in društvom, kot so humanitarne organizacije, Centru za socialno delo, društvom in političnim strankam. Med drugimi transferi pa so zajeti transferi v javne zavode in transferi drugim izvajalcem javnih služb ter transferi stanovanjskemu in odškodninskemu skladu iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroški investicijskega vzdrževanja, nakup zemljišč ter novogradnje in rekonstrukcije. Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje ter transfere posameznikom za pospeševanje nadomestne gradnje. Pregled realiziranih odhodkov bilance po vrstah odhodkov je prikazan v nadaljevanju. Odhodki proračuna občine se delijo po ekonomski klasifikaciji, institucionalni klasifikaciji in po programski funkcionalni klasifikaciji. Odhodki proračuna razdeljeni po ekonomski klasifikaciji so: Konto Odhodki in drugi izdatki Rebalans II/ Rebalans II/- prerazporeditve Realizacija Indeks% 5:3 Indeks% 5: Tekoči odhodki , , ,74 90,02 89, Plače in drugi izdatki zaposlenih , , ,53 95,14 95, Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,25 95,34 95, Izdatki za blago in storitve , , ,66 88,07 85, Plačila domačih obresti , , ,09 57,28 75, Rezerve , , ,21 94,80 99,57 41 Tekoči transferi , , ,58 97,03 98, Subvencije , , ,50 87,75 95, Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,01 97,46 98, , , ,20 97,65 99, Drugi tekoči domači transferi , , ,87 96,75 98,07 42 Investicijski odhodki , , ,62 57,40 57, Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,62 57,40 57,07 92

93 Konto Odhodki in drugi izdatki Rebalans II/ Rebalans II/- prerazporeditve Realizacija Indeks% 5:3 Indeks% 5:4 43 Investicijski transferi , , ,93 109,69 95, Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,ki niso p Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev , , ,40 98,12 91, , , ,53 122,79 99,73 1, , , ,00 100,00 1, , , ,00 100,00 55 Odplačila dolga , , ,46 94,88 94, Odplačila domačega dolga , , ,46 94,88 94, , , ,47 81,03 81,02 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 in spremembe) deli odhodke proračuna gleda na ekonomski pomen posameznega odhodka. Konto Opis Rebalans II/ Rebalans II/ s prerazporedit vami Realizacija Delež Rebalans II/ Delež Rebalans II/ s prerazpor editvami Delež realizacije Tekoči odhodki , , ,74 41 Tekoči transferi , , ,58 55,73 55,19 65,22 42 Investicijski odhodki , , ,62 43 Investicijski transferi , , ,93 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 1, , ,14 44,27 44,81 34,78 55 Odplačila dolga , , , , , ,47 100,00 100,00 100,00 Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini ,74 EUR (v preteklem letu ,03 EUR), tekoče transfere v višini ,58 EUR (v preteklem letu ,47 EUR), investicijske odhodke v višini ,62 EUR (v preteklem letu ,19 EUR) ter investicijske transfere v višini ,93 EUR (v preteklem letu ,90 EUR), dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 4.801,14 EUR ter odplačilo dolga v višini ,46 EUR (v preteklem letu ,24 EUR). Delež tekočih odhodkov in tekočih transferov je 65,22% (v preteklem letu 55,28%) delež investicijskih odhodkov, investicijskih transferov in odplačilo dolga pa 34,78% (v preteklem letu 44,72% ). 93

94 Razmerje med tekočo in investicijsko potrošnjo Tekoča potrošnja Investicijska potrošnja 44,72% 34,78% 55,28% 65,22% Delež 2015 Delež 40 Tekoči odhodki Plače in drugi izdatki zaposlenih V okviru podskupine kontov (400) sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so odhodki za izplačane plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ter drugi izdatki zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike (občinsko upravo in režijski obrat) v skladu s kadrovskim načrtom. Odhodki za te namene so bili realizirani v višini ,53 EUR ali 95,98%. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov delodajalca za socialno varnost (podskupina kontov 401), in sicer za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V letu so realizirani v višini ,25 EUR ali 95,19% za vse neposredne uporabnike proračuna. 402 Izdatki za blago in storitve Podskupina kontov (podskupina 402) zajema vse tekoče odhodke proračuna za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, za pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Realizacija izdatkov za blago in storitve je bila v letu v višini ,66 EUR ali 86,01%. To so odhodki za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila poslovne najemnine in zakupnine, za plačila kazni in odškodnin, tekoče vzdrževanje, ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov in programov. 403 Plačila domačih obresti Plačila domačih obresti (podskupina 403) so bila realizirana 75,70%. V letu so bile plačane obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. 94

95 409 Rezerve Realizirana so bila sredstva za rezervo (podskupina 409) v višini 101,03% za naslednje namene: - proračunska rezerva, - rezervni sklad za stanovanjske namene in - druge rezerve Za proračunsko rezervo, ki je namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, smo oblikovali sredstva v višini ,00 EUR ali 100,00%. Rezervni sklad za stanovanjske namene je bil na podlagi Stanovanjskega zakona oblikovan v višini ,87 EUR ali 104,66% glede na veljavni rebalans II/ in prerazporeditve po sklepu župana. Med druge rezerve sodijo rezerve pri režijskem obratu v višini 662,34 EUR ali 50,95%. Oblikovana je bila tudi splošna proračunska rezerva v višini ,00 EUR, razporejena je bila na proračunsko postavko 8006 nakup kapitalskih deležev in naložb v višini 4.801,14 EUR ter na proračunsko postavko Rekreacijski park Radovljica v višini ,86 EUR. 41 Tekoči transferi Subvencije Sredstva za subvencije (podskupina 410) so bila namenjena za izplačilo subvencij javnim podjetjem in fizičnim osebam, kar vključuje subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom, na podlagi dveh sprejetih pravilnikov. Za te namene so bila izplačana sredstva v višini ,50 EUR ali 95,00%. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina 411) so realizirani 98,88% glede na veljavni rebalans II/. Nakazani odhodki so bili za naslednje namene: transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter druge transfere posameznikom. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Podskupina odhodkov transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (podskupina 412) je realizirana v višini 99,65%. Odhodki so bili nakazani neprofitnim organizacijam, kamor sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, gasilska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi (podskupina 413) so realizirani 98,07 % glede na veljavni rebalans II/. Sredstva so bila porabljena in nakazana za tekoče transfere drugim ravnem države, to je občinam iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja pomenijo nakazila javnemu zavodu za prispevke brezposelnih oseb. Tekoči transferi v javne zavode pomenijo nakazila sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, so nakazila izvajalcem, ki so opravljali javno službo, kot je opravljanje pogrebnih storitev in JP Komunali Radovljica d.o.o.. 95

96 42 Investicijski odhodki Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski odhodki so realizirani 56,99% glede na veljavni rebalans II/. Porabljeni so bili za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420). Odhodki zajemajo nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Podrobno je realizacija investicijskih odhodkov obrazložena v posebnem delu proračuna pod posameznimi postavkami. 43 Investicijski transferi Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,ki niso p Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (podskupina 431) so bili realizirani v višini 91,54% na veljavni rebalans II/. Sredstva so bila nakazana društvom za investicije in vzdrževanje, in sicer: Gasilski zvezi Radovljica, društvom s področja kulture in športa. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (podskupina 432) so bili realizirani v višini 99,73% glede na veljavni rebalans poračuna II/. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom za investicije, za vzdrževanje in za obnovo objektov. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V letu je bil realiziran nakup načrtovanega deleža v podjetju BSC Kranj d.o.o.. Občina Radovljica je kupila delež v podjetju BSC, d.o.o. v višini1,7043%v vrednosti 4.801,14 EUR. S tem je Občina Radovljica postala lastnica 3,8862% deleža v podjetju BSC, do.o. 96

97 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev Prejeta vračila danih posojil Pod prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev (podskupina 750) so realizirana vračila posojilojemalcev iz naslova danih stanovanjskih kreditov. Plačila so bila realizirana v višini 2.376,22 EUR ali 237,62%. C. RAČUN FINANCIRANJA 50 Zadolževanje Domače zadolževanje Občina Radovljica se je v letu zadolžila v višini ,00 EUR, kar pomeni 8,25% planirane zadolžitve. Zaradi zamika dinamike načrtovanih investicij tudi zadolžitev ni bila izvedena v celoti. 55 Odplačila dolga Odplačila domačega dolga V letu so bili odplačani zapadli dolgovi po obstoječih kreditnih pogodbah za najete dolgoročne kredite, realizacija je bila 94,88%. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH TEKOČEGA LETA Če med seboj seštejemo razlike vseh treh računov dobimo proračunski presežek tekočega leta v višini ,76 EUR. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLIH LET Povečanje sredstev na računih na dan pomeni vključitev presežka prihodkov iz leta 2015 v višini ,15 EUR v rebalans II-. 97

98 USKLADITEV PRORAČUNA Uskladitev proračuna pomeni, da proračunski presežek tekočega leta povečuje presežek preteklega leta in se ugotovi nov proračunski presežek za leto, ki je sestavljen iz : - presežka proračuna v višini ,30 EUR - presežka režijskega obrata v višini ,90 EUR - presežka krajevnih skupnosti ,71 EUR SKUPAJ na dan ,91 EUR Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF V letu na podlagi 41. člena ZJF v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF V letu je bila izvedena statusna sprememba pri dveh proračunskih uporabnikih in sicer: - Javni zavod Linhartova dvorana Radovljica se je pripojila k Javnemu zavodu Turizem Radovljica, - Javni zavod za Turizem Radovljica, kot prevzemni zavod, se je preimenoval v Javni zavod Turizem in kultura Radovljica. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Planirana sredstva na proračunski postavki proračunska rezerva občine v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah, so bila v celoti prenesena na rezervni sklad. Oblikovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile ter ekološke nesreče. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad. Stanje rezervnega sklada na dan je bilo ,20 EUR, tekoči prihodki rezervnega sklada so se oblikovali iz sredstev poračuna občine v višini ,00 EUR. Sredstva proračunskega sklada so bila v letu porabljena za odpravo posledic naravnih nesreč. Prihodki in poraba sredstev rezervnega sklada so bila sledeča: PRIHODKI ZNESEK prenos sredstev iz preteklega leta ,47 prihodki iz proračuna ,00 SKUPAJ ,47 ODHODKI ZNESEK Odhodki za odpravo posledic naravnih nesreč ,14 SKUPAJ ,14 RAZLIKA med prihodki in odhodki ,33 Razlika med prihodki in odhodki za leto je ,33 EUR, sredstva se prenesejo v naslednje leto za te namene. V letu ni bilo hujših naravnih ujm. Pretežni del preostalih sredstev je bil uporabljen za dokončanje sanacije brežine, ki je bila potrebna pred izvedbo gradbenih posegov pri gradnji ceste na Otoče. Od večjih stroškov naj omenimo še sanacijo stropa po 98

99 odpadu ometa v graščini. V Kropi še vedno opazujemo plaz pod cerkvijo. Le ta je še vedno stabilen. Ostali stroški so vezani na manjše interventne ukrepe po krajših lokalnih neurjih. V letu smo pridobili še dvoje novih geomehanskih poročil (skala samica za objektom Podnart 1c, ocena možnosti izvedbe P pod cesto svobode nunski vrt). CESTA OTOČE - MIŠAČE SANACIJA BREŽINE GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. 2. obračunska situacija ,32 PLAZ KROPA POD CERKVIJO 3. obračunska situacija , ,92 GEOINŽENIRING d.o.o. monitoring inklinac. vrtin na plazu v Kropi 2.474,74 OSTALO 2.474,74 GEOENG & Co. d.o.o. geološko geomehansko poročilo Podnart 1c 918,66 GEOENG & Co. d.o.o. geološko geomehansko poročilo P ob Cesti svobode 1.094,34 TISA d.o.o. obrezovanje dreves 1.354,20 GG Bled d.o.o. sanacija na cesti Lipnica Bodlajka 2.499,89 sanacija ceste Zadnja Senožet 1.047,92 Gradbeništvo Franc Novak s.p. sanacija stropa v graščini ,54 KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o. zaščitna pregrada na Partizanski cesti 680,39 VOVK PRO d.o.o. sanacija pešpoti Ovsiše Podnart 1.411, ,48 VSE SKUPAJ: ,14 REZERVNI SKLAD ZA STANOVANJSKE NAMENE Sredstva za rezervni sklad za stanovanjske namene so planirana v skladu s Stanovanjskim zakonom. Planirana sredstva so bila prenesena na rezervni sklad za stanovanjske namene. Prihodki in poraba rezervnega sklada so bila sledeča: PRIHODKI ZNESEK prenos sredstev iz preteklega leta ,35 prihodki iz proračuna oblikovanje sklad ,87 SKUPAJ ,22 ODHODKI ZNESEK Stroški vzdrževanja stanovanj delež občine ,09 Prenos sredstev ob prodaji stanovanja na nove lastnike 0 SKUPAJ ,09 RAZLIKA med prihodki in odhodki ,13 Razlika med prihodki in odhodki v višini ,13 se prenese v naslednje leto. Obrazložitev proračunske postavke 41110: Sredstva iz rezervnega sklada so namenjena vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih stavbah in se porabljajo v skladu s planom vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v deležu lastništva občine na posamezni 99

100 stavbi. Realizacija vzdrževalnih del na skupnih delih je torej odvisna od sprejema načrtov vzdrževanja posameznih večstanovanjskih stavb s strani večine lastnikov stanovanj v teh stavbah. Poraba rezervnega sklada v letu je bila v višini ,09 EUR za naslednje namene: Vrsta opravljenega dela Odhodki v EUR Obnova streh, žlebov in nadstreškov, pregledi streh 4.582,10 Obnova kotlovnic, dimniki, požarna varnost 2.061,50 Ureditev stopnišč, vhodov v stavbe 7.046,50 Popravila povezovalnih kinet 28,28 Dostopi v kleti, okna, stavbno pohištvo 1.808,63 Fasade, balkoni, izolacije ,56 Kalorimetri, delilniki 22,08 Ostala dela 1.953,44 Skupaj ,09 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Splošna proračunska rezervacija je vsebinsko opredeljena v 42. členu Zakona o javnih financah in ne sme presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V rebalansu proračuna II/ za leto je bila oblikovana v višini ,00 EUR. Sredstva so bila porabljena: - za nakup deleža v podjetju BSC, poslovni podporni center, d.o.o. Kranj v višini 4.801,14 EUR. Tako se je poslovni delež Občine Radovljica v BSC, d.o.o.kranj iz 1,7043% povečal na 3,8862% ter - razporejena na pračunsko postavko Rekreacijski park Radovljica v višini ,86 EUR. Poročilo o poslovanju Režijskega obrata ALC V spodnji tabeli je predstavljeno poslovanje Režijski obrat ALC in sicer: Obrazložitev prihodkov in stroškov po denarnem toku: 2015 PRIHODKI skupaj , ,70 Prenos iz preteklega leta , ,84 Prihodki v letu , ,86 ODHODKI , ,66 RAZLIKA prihodkov nad odhodki , ,04 po nastanku dogodka: 2015 PRIHODKI skupaj , ,38 Prenos iz preteklega leta , ,39 Prihodki v letu , ,99 ODHODKI , ,70 RAZLIKA prihodkov nad odhodki , ,68 100

101 Po denarnem toku je bilo ustvarjenih ,80 prihodkov, ob upoštevanju, da se zmanjšajo prihodki za prenos iz preteklega leta pa v višini ,75. Ustvarjenim prihodkom smo sproti prilagajali tudi porabo. Izid V obdobju 1. januar do 31. december, gledano po nastanku dogodka, so bili, ob odhodkih v višini ,65, ustvarjeni prihodki v višini ,99, s čimer je bil ustvarjen presežek ob odštetem prenosu ,68, v višini ,34. Če od prihodkov skupaj odštejemo prenos iz preteklega leta, pa bi znašal primanjkljaj iz tekočega poslovanja ,34. Po denarnem toku pa primanjkljaj ob odštetem prenosu presežka iz preteklega leta znaša ,

102 3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 1. Programska klasifikacija izdatkov proračuna Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/05 in 88/08 ter spremembe) deli odhodke proračuna na 23 področij porabe, od tega občine dveh ne uporabljajo, in sicer področja pravosodja in področja pokojninskega varstva. Programska klasifikacija pomeni eno izmed nalog v izvedbi reforme javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. Ta klasifikacija vključuje tudi v preteklosti veljavno funkcionalno klasifikacijo proračuna. Programska klasifikacija proračuna deli odhodke na dejavnosti in je sledeča: PK Opis Rebalans II/ Rebalans II/- prerazporeditve Realizacija Indeks% 5:3 Indeks% 5: Politični sistem , , ,08 92,56 93, Ekonomska in fiskalna administracija Zunanja politika in mednarodna pomoč Skupne administrativne službe in splošne javne storitve , , ,06 100,41 96, , , ,60 107,77 99, , , ,96 83,01 82,93 06 Lokalna samouprava , , ,80 94,13 93,73 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih , , ,00 102,87 100,00 08 Notranje zadeve in varnost 1.500, , ,61 99,91 99,91 10 Trg dela in delovni pogoji , , ,91 103,14 99,51 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo , , ,29 103,75 95,19 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin , , ,78 32,14 32,14 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije , , ,50 79,55 79,79 14 Gospodarstvo , , ,80 92,92 95, Varovanje okolja in naravne dediščine Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost , , ,10 30,99 29, , , ,67 63,78 64,39 17 Zdravstveno varstvo , , ,07 91,78 93,18 18 Kultura, šport in nevladne organizacije , , ,65 68,27 67,04 19 Izobraževanje , , ,84 96,73 97,88 20 Socialno varstvo , , ,20 103,18 99,42 22 Servisiranje javnega dolga , , ,55 91,25 93,44 23 Intervencijski programi in obveznosti , , ,00 82,64 100, , , ,47 81,03 81,02 102

103 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03) je določil neposredne in posredne uporabnike občinskih in državnega proračuna. Za občino Radovljica so kot neposredni uporabniki določeni Občina Radovljica in dvanajst krajevnih skupnosti. V spodnjih tabelah so prikazana odhodki po neposrednih proračunskih uporabnikih občine in sicer: proračun skupaj s krajevnimi skupnostmi in vsako krajevno skupnost posebej. Odhodki proračuna razdeljeni po institucionalni klasifikaciji so: Rebalans II/ Indeks Indeks PU Opis Rebalans II/ Realizacija s prerazporeditvami 5:3 5: OBČINSKI SVET , , ,29 92,20 92,46 20 NADZORNI ODBOR 9.100, , ,05 111,87 100,00 30 ŽUPAN , , ,79 98,87 99,43 50 OBČINSKA UPRAVA , , ,15 80,86 80,92 60 KRAJEVNE SKUPNOSTI , , ,54 81,66 79,56 71 REŽIJSKI OBRAT , , ,65 74,45 74, , , ,47 81,03 81,02 Poraba proračuna po proračunskih uporabnikih v letu KRAJEVNE SKUPNOSTI 3,74% REŽIJSKI OBRAT 1,01% OBČINSKI SVET 1,13% ŽUPAN 0,61% NADZORNI ODBOR 0,07% OBČINSKA UPRAVA 93,45% 1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Radovljica za leto in njegovimi spremembami, sredstva prerazporejala. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Vse prerazporeditve izvedene na rebalans poračuna II/ so izkazane ločeno v spodnji tabeli. Med letom smo v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v proračun vključili namenske prejemke, ki zahtevajo sorazmeren namenski izdatek. V proračunu niso izkazani posebej, ampak skupaj s prerazporeditvami. V tem primeru se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg finančnega načrta neposrednega uporabnika in veljavni plan. 103

104 Prerazporejena sredstva med letom so bila vključena v rebalans II/. Poročilo o prerazporeditvah sredstev: - za obdobje od do in za obdobje od do je bilo podano na seji 13.občinskega sveta , - za obdobje od do konca leta je občinskemu svetu predložen naslednja tabela: PK Odhodki Rebalans II- 104 Rebalans II- s prerazporeditvami Razlika 4-3 Indeks 4: Politični sistem , , ,38 98, Urejanje na področju fiskalne politike , ,00 0,00 100, Fiskalni nadzor 9.100, , ,05 111, Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.700, ,23 546,23 108, Druge skupne administrativne službe , ,90 439,86 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , , ,10 98, Dejavnost občinske uprave , , ,74 100, Civilna zaščita in protipožarna varnost , , ,00 102, Policijska in kriminalistična dejavnost 1.500, ,00 0,00 100, Aktivna politika zaposlovanja , , ,69 103, Program reforme kmetijstva in živilstva , , ,13 110, Splošne storitve v kmetijstvu , ,00 0,00 100, Gozdarstvo , , ,50 108, Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije , ,86 0,00 100, Cestni promet in infrastruktura , , ,14 99, Telekomunikacije in pošta 5.000, ,00 0,00 100, Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , , ,25 87, , ,76 0,01 100, , , ,63 106, Upravljanje in nadzor vodnih virov , ,00 0,00 100, Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , ,00 0,00 100, Komunalna dejavnost , , ,86 99, Spodbujanje stanovanjske gradnje , , ,69 90, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna , ,00 0,00 100, Primarno zdravstvo 1,00 1,00 0,00 100, Preventivni programi zdravstvenega varstva , , ,00 107, Drugi programi na področju zdravstva , , ,95 96, Ohranjanje kulturne dediščine , , ,95 100, Programi v kulturi , , ,18 100, Podpora posebnim skupinam , ,00 0,00 100, Šport in prostočasne aktivnosti , , ,21 105, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , , ,84 98, Primarno in sekundarno izobraževanje , , ,62 100, Drugi izobraževalni programi , , ,69 102, Pomoči šolajočim , ,00 0,00 100,00

105 PK Odhodki Rebalans II- Rebalans II- s prerazporeditvami Razlika 4-3 Indeks 4: Varstvo otrok in družine , , ,52 96, Izvajanje programov socialnega varstva , , ,04 104, Servisiranje javnega dolga , , ,80 97, Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč , ,00 0,00 100, Splošna proračunska rezervacija ,00 0, ,00 0, , , ,53 100,02 Namenski prihodki ,00 Prerazporejena sredstva ,53 0,85% % prerazporejenih sredstev ,59 Dovoljen % prerazporeditev 7 % Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Namenski prihodki imajo na odhodkovni strani tudi namenske odhodke, ki pa niso bili v celoti porabljeni in sicer: proračunske rezerve v višini ,33 EUR in rezervnega sklada za stanovanjske namene v višini ,13 EUR. 105

106 PRIHODKI ODHODKI Namenski prihodki PU/PP Rebalans II- Rebalans II- s prerazporeditvami Realizacija Indeks Indeks Razlika =5/3 8=5/4 9=3-6 Občina Radovljica Požarna taksa nakup gasilskih vozil , , , ,00 100,00 100, ,00 Prihodki proračunske rezerve Rezervni sklad za stanovanjske namene proračunska rezerva za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto , , , ,14 64,09 64, , rezervrni sklad za stanovanjske namene , , , ,09 40,17 40, , Grad Kamen 1.500,00 500, , ,59 337,52 84,38-187,59 Donacije Projekt oživimo srce 3.978, , , ,68 107,85 99, , spomeniki, grobišča, spominska obeležja, NRP , 9.000, , , ,26 0,00 99, , tekoče vzdrževanje gozdnih cest , , , ,50 108,05 100, , projekti LEADER programa 1.636, , , ,15 0,00 0, , Arheološko najdišče Villa rustica v Mošnjah ,20 1,00 1,00 0,00 0,00 0, , spomeniki, grobišča, spominska obeležja 6.483, , , ,00 0,00 0, , izvajanje lokalnega Nepovratna energetskega koncepta 0, , , ,78 32,14 32, ,78 sredstva iz javnih subvencije najemnin za razpisov 6.307, , , ,99 stanovanja 0,00 0, , družinski pomočnik , , , ,46 0,00 0, , oskrba z vodo,nrp oskrba zs pitno vodo na območju Zgornje Save , , , ,03 96,24 96, , ravnanje z odpadno vodonrp kanalizacija Begunje 2.128,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 KS Begunje Sredstva za delovanje KS Begunje 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 KS Kamna Gorica Sredstva za delovanje Donacije KS Kamna Gorica 1.100, , , ,00 110,00 110,00 0,00 KS Kropa Sredstva za delovanje KS Kropa 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 KS Lancovo Sredstva za delovanje KS Lancovo 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prejeta sredstva za Arheološko najdišče Villa rustica v Mošnjah (PP 48272) so bila porabljena že v letu v preteklih letih, zato ni prenosa sredstev v naslednje leto. Prejeta sredstva za kanalizacijo v Begunjah (PP 44227, NRP ) so bila porabljena že v letu v preteklih letih, zato ni prenosa sredstev v naslednje leto. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF V priloženi tabeli so prikazane prevzete, zapadle obveznosti na dan Te obveznosti smatramo kot sporne obveznosti, zato v letu niso bile poravnane. Teh obveznosti je bilo skupaj v višini ,68 EUR (v preteklem letu ,24 EUR). V ta znesek so vštete tudi obveznosti, ki ostajajo sporne iz preteklih let. 106

107 PK Opis Rebalans II/ Realizacija Prevzete, zapadle obveznosti na dan Indeks % 4: Politični sistem , ,08 0,00 92, Urejanje na področju fiskalne politike , ,01 0,00 94, Fiskalni nadzor 9.100, ,05 0,00 111, Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.700, ,60 0,00 107, Druge skupne administrativne službe , ,96 26,89 83, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , ,24 0,00 85, Dejavnost občinske uprave , ,56 0,00 95, Civilna zaščita in protipožarna varnost , ,00 0,00 102, Policijska in kriminalistična dejavnost 1.500, ,61 0,00 99, Aktivna politika zaposlovanja , ,91 0,00 103, Program reforme kmetijstva in živilstva , ,02 0,00 109, Splošne storitve v kmetijstvu , ,77 0,00 56, Gozdarstvo , ,50 0,00 108, Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije , ,78 0,00 32, Cestni promet in infrastruktura , ,50 0,00 79, Telekomunikacije in pošta 5.000,00 0,00 0,00 0, Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti , ,42 0,00 73, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , ,38 0,00 99, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , , ,00 32, Upravljanje in nadzor vodnih virov ,00 0,00 0,00 0, Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , ,03 0,00 89, Komunalna dejavnost , ,47 0,00 78, Spodbujanje stanovanjske gradnje , , ,53 76, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna , ,99 0,00 32, Primarno zdravstvo 1,00 0,00 0,00 0, Preventivni programi zdravstvenega varstva , ,68 0,00 107, Drugi programi na področju zdravstva , ,39 0,00 89, Ohranjanje kulturne dediščine , ,03 0,00 94, Programi v kulturi , , ,00 47, Podpora posebnim skupinam , ,60 0,00 99, Šport in prostočasne aktivnosti , , ,81 103, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , ,07 0,00 96, Primarno in sekundarno izobraževanje , ,13 0,00 95, Drugi izobraževalni programi , ,27 0,00 102,61 107

108 PK Opis Rebalans II/ Realizacija Prevzete, zapadle obveznosti na dan Indeks % 4: Pomoči šolajočim , ,37 0,00 95, Varstvo otrok in družine , ,98 0,00 89, Izvajanje programov socialnega varstva , ,22 885,45 103, Servisiranje javnega dolga , ,55 0,00 91, Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč , ,00 0,00 100, Splošna proračunska rezervacija ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 81,03 Nesporne obveznosti so bile v celoti poravnane. Začeti postopki glede priznanja obveznosti in terjatev še niso bili zaključeni, zato so obveznosti še odprte v višini ,68 EUR pri naslednjih investicijah: - PP športno igrišče OŠ Lipnica v višini ,81 EUR, - PP nadomestni objekt za družino Vovk v višini ,60 EUR, - PP 44227, NRP kanalizacija KS Radovljica - ŽALE v višini ,00 EUR, - PP 48255, NRP Knjižnica A. T. Linharta Radovljica - zgradba ,00 EUR, - PP Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ,80 EUR, - PP Drugi programi na stanovanjskem področju ,13 EUR, - PP Subvencije najemniška stanovanja ,45 EUR. - PP Stroški upravljanja z občinskim premoženjem... 26,89 EUR. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF V letu na podlagi 41. člena ZJF v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti. Obrazložitev višine zadolžitve, izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika V letu Občina Radovljica ni izdala poroštev, prav tako ni bilo unovčeno nobeno poroštvo. V preteklih letih so bili najeti krediti in izdana soglasja in poroštva posrednim proračunskim uporabnikom ter javnemu podjetju, kar je razvidno iz spodnjih tabel: dolgoročno: Banka Namen 108 Stanje * neodplačane glavnice na dan Stanje * neodplačane glavnice na dan Končno odplačilo kredita Dolgoročni kredit: BKS BANK AG, Celovec Infrastruktura v občini ,83 0 plačano Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Ljubljana Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana Energetska sanacija objektov ,03 0 plačano Knjižnica A. T. Linharta, vrtec Lesce, , , SKB banka Ljubljana d.d. Vrtec Lesce, KIK Kropa, , ,

109 Banka Banka Koper d.d. RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Namen Knjižnica A. T. Linharta, sanacija cest, vodovod Kropa in primarni vodovod Begunje Stanje * neodplačane glavnice na dan Stanje * neodplačane glavnice na dan Končno odplačilo kredita , , Vodovod Kropa , , SKUPAJ , ,44 * Opomba: obresti niso vključene v zgoraj navedene zneske Vsi krediti so najeti pri domačih bankah. Če saldo neodplačanega kredita na dan razdelimo na prebivalce občine Radovljica ( prebivalcev), ugotovimo, da je ta znesek 166,34 EUR, (v letu 2015 je bil 299,23 EUR /prebivalca, v letu 2014 je bil 156,82 EUR/prebivalca, v letu 2013 pa 92,44 EUR/prebivalca). Stanje kreditov se je v letu zmanjšalo za odplačila glavnic v višini ,46 EUR glede na preteklo leto, najet pa je bil tudi kredit v višini ,00 EUR, odplačilo glavnice tega kredita se začne v letu likvidnostno: Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, 57/2008 in spremembe) v 5. točki 10. a člena daje županu možnost, da se občina lahko likvidno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, kar pomeni v višini ,00 EUR. Občina Radovljica se je likvidnostno zadolževala postopno. Likvidnostni kredit je bil najet postopno v maju, juniju in juliju, konec julija je bil v celoti vrnjen. izdana soglasja in poroštva: Občina Radovljica je v preteklih letih izdala soglasja in poroštva posrednim proračunskim uporabnikom ter javnemu podjetju, kar je razvidno iz spodnje tabele: Proračunski uporabnik Namen Stanje poroštva v EUR na dan Stanje soglasja v EUR na dan Komunala Radovljica d.o.o. Izgradnja sončne elektrarne ,43 SKUPAJ ,43 109

110 II. POSEBNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10 OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Ustava Republike Slovenije - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o referendumu in ljudski iniciativi - Zakon o volilni in referendumski kampanji - Zakon o političnih strankah - Zakon o financiranju političnih strank - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - Proračun občine za posamezno leto - Statut Občine Radovljica - Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica - Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti - Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so uresničevanje določil statuta in poslovnika, sprejemanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, sprejemanje novih predpisov glede na zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Letni cilj je realizacija proračuna in izvajanje okvirnega letnega plana sej občinskega sveta. Njuna realizacija je razvidna iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna, zaključnega računa proračuna in poročil o delu občinskega sveta ter njegovih delovnih teles Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov Sejnine članom občinskega sveta, odborov in komisij ter ostalih imenovanih delovnih teles so bile v letu izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012). Postavka je bila realizirana 99,67% Materialni stroški sveta Sredstva so bila porabljena za gradiva za seje občinskega sveta in odborov, tehnično podporo izvedbe sej, izvedbo slovesnosti ob državnih in občinskih praznikih, katerih (so)organizatorka je Občina Radovljica (kulturni program, tehnična izvedba, stroški reprezentance in protokola), ter priložnostne protokolarne dogodke občinskega sveta. V letu je bilo v skladu z okvirnim planom izvedenih sedem rednih sej občinskega sveta. 110

111 Na sliki: nagrajenci ob občinskem przaniku 5. avgust Financiranje političnih strank Na podlagi sprejetega sklepa z 12. redne seje občinskega sveta z dne (DN UO, št. 4 /) so se politične stranke v letu financirale iz proračuna. Za financiranje političnih strank je bilo namenjenih ,00 EUR, porabljenih pa 9.629,91 EUR Postavka je bila realizirana 85.88% Nagrade predsednikom sveta KS Nagrade predsednikom krajevnih skupnosti v skladu z 9. in 14. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012) so bile izplačane konec leta. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 14. člen navedenega pravilnika določa izplačilo nagrad predsednikom KS v decembru tekočega leta Sredstva za delo članov OS - SDS Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS Sredstva za delo članov OS - SD 763 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročila za svetnico. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SD 111

112 40144 Sredstva za delo članov OS - NSi 0 Svetniška skupina v letu ni uporabila sredstev na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika Sredstva za delo članov OS - DeSUS 252 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročila za svetnika. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 28 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročila za svetniško skupino. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica Sredstva za delo članov OS - LKS Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo 0 Svetnik v letu ni uporabil sredstev na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika Sredstva za delo članov OS - SMC Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetniško skupino. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 836 Sredstva so bila porabljena v skladu s pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta na podlagi naročil za svetnika. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 112

113 40156 Sredstva za delo članov OS - IDS 0 Svetnik v letu ni uporabil sredstev na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. NRP Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom V proračunu se sredstva planirajo v maksimalni višini, ki svetnikom pripada na podlagi pravilnika. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Listina prijateljstva med Občino Radovljica in Občino Sondrio - Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika Slovenija, in Občino Ivančice, Češka republika - Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika Slovenija, in Občino Svilajnac, Republika Srbija Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj so skupni projekti sodelovanja na različnih področjih in z različnimi ciljnimi skupinami. Letni cilj - izvedba enega skupnega projekta s partnerskimi občinami - je bil realiziran Mednarodno sodelovanje Sredstva so bila porabljena predvsem za izdatke za sodelovanje s partnerskima občinama Ivančice in Svilajnac. Od 14. do 17. januarja smo se na povabilo občine Ivančice udeležili turističnega sejma Regiontour v Brnu. Predstavitev je organiziral Turizem Radovljica. Sodelovanje nadaljujejo tudi čebelarji obeh mest. Ob svoji 105. obletnici je Čebelarsko društvo Ivančice od 20. do 22. maja gostilo predstavnike Čebelarskega društva Radovljica. Delegacija Občine Ivančice je Radovljico obiskala v času Festivala čokolade, župan Ciril Globočnik pa je bil gost v Ivančicah 24. septembra, kjer je spremljal ekipo Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Ta je že četrtič sodelovala na tekmovanju v pripravi jedi na žaru Grilfest in med sedmimi ekipami zasedla drugo mesto, obenem pa uspešno predstavila Slovenijo ter radovljiško občino. V organizaciji Veleposlaništva RS na Češkem so se ob 25-letnici samostojnosti Slovenije v Pragi na dan državnosti predstavile slovenske občine, ki so s Češko povezane preko partnerskih krajev. Kulinarično in turistično predstavitev za Občino Radovljica je pripravil zavod za turizem. V Svilajncu je 4. junija na tamkajšnji tradicionalni prireditvi Sinđelićevi dnevi nastopil Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica. Orkester praznuje 50-letnico svojega delovanja, njegov nastop v Svilajncu pa je spremljala tudi občinska delegacija. 17. junija so Občino Radovljica obiskali uslužbenci, pristojni za urejanje prostora, občinske uprave Občine Svilajnac. Na delovnem obisku so si ogledali nekatere javne objekte zdravstveni dom Radovljica, vrtec Lesce, osnovno šolo v Begunjah, centralno čistilno napravo Radovljica in športni park ter kopališče v Radovljici. Cilj obiska je bil pridobiti podatke o občinskih naložbah in primerjave za načrtovanje obnove javnih stavb v Svilajncu. Slovesnosti ob občinskem prazniku 5. avgustu se je udeležil predsednik Občine Svilajnac Predrag Milanović. V sklopu obiska se je med drugim seznanil s poslovanjem Šobca in Dino parka. Čebelarski center Gorenjske pa so si 22. oktobra ogledali profesorji Kmetijsko veterinarske šole iz Svilajnca. 113

114 Na slikah: nastop Harmonikarskega orkestra v Svilajncu in SGTŠ v Ivančicah 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Statut Občine Radovljica - Odlok o priznanjih Občine Radovljica - Odlok o časopisu Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Zagotavljanje obveznih in drugih uradnih objav aktov občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave in ustrezno izvajanje občinskih odlokov. Vse uradne objave so bile pravočasno in ustrezno objavljene Priznanja in simboli občine Radovljica Sredstva so bila porabljena za nakup priznanj Občine Radovljica ter simbolov in zastav. Na sliki: nagrajenci ob občinskem prazniku 11. decembru 114

115 40137 Uradne objave Sredstva so bila porabljena za objavo občinskih predpisov v Uradnih objavah Deželnih novic in objavo drugih aktov, za katere tako določa področna zakonodaja. Izbrani izvajalec izdajateljskih opravil, ki pripravlja uradne objave kot prilogo Deželnih novic, je Gorenjski glas d. d.. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Mediji in avdiovizualna kultura Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o medijih - Statut Občine Radovljica - Odlok o časopisu Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilj je izdajanje časopisa, ki z uredniško politiko v skladu z odlokom in s programsko zasnovo zagotavlja obveščanje o delu občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Radovljica, ter poročanje o aktualnih društvenih, gospodarskih, političnih, socialnih, okoljskih, športnih in drugih dogajanjih v občini. Letno izvajanje ciljev spremlja Časopisni svet in je razvidno na podlagi poročila odgovorne urednice, ki bo predstavljeno na 19. seji občinskega sveta V letu je, kot je bilo načrtovano, izšlo 16 številk Deželnih novic, vsebinsko skladnih z odlokom o časopisu in s sprejeto programsko zasnovo Občinski časopis Sredstva so bila porabljena za plačilo 2 številk Deželnih novic, ki sta izšli decembra 2015, in 6 številk v letu. Pogodbeni izvajalec izdajateljskih opravil je Gorenjski glas. Sredstva so bila porabljena za plačilo 2 številk Deželnih novic, ki sta izšli decembra 2015, in 15 številk v letu. Pogodbeni izvajalec izdajateljskih opravil je Gorenjski glas. V letu je sicer izšlo 16 številk Deželnih novic (račun za drugo decembrsko številko je zapadel v plačilo v letu 2017). 115

116 20 NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o financiranju občin - Statut občine Radovljica - Pravilnika o plačh in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti - Poslovnik o delu nadzornega odbora - Letni načrt nadzorov. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine, ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini Izplačila in stroški sej nadzornega odbora Članom nadzornega odbora so bile sejnine za udeležbo na sejah ter za opravljene nadzore izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 165/2012). Proračunska postavka za delo Nadzornega odbora v letu je bila realizirana 100,00 %. V letu je Nadzorni odbor imel 6 rednih sej. Vse so bile sklepčne. Člani Nadzornega odbora so v letu opravili 7 nadzorov. 116

117 30 ŽUPAN POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost župana in podžupanov Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Ustava Republike Slovenije - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o referendumu in ljudski iniciativi - Zakon o volilni in referendumski kampanji - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar - Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril - Odlok o proračunu občine za posamezno leto - Statut Občine Radovljica - Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica - Odlok o priznanjih Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je izvajanje programov, ki so usmerjeni v razvoj občine in v učinkovito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi ter v zagotavljanje kakovostnih upravnih storitev. Letni cilj je sprotno izvajanje in spremljanje izvajanja programa proračunskih in drugih nalog. Realizacija je razvidna iz predloženega zaključnega računa proračuna in poročil o delu za leto Plača poklicnega funkcionarja Plače poklicnega funkcionarja v obdobju december december so bile izplačane v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona za uravnoteženje javnih financah, Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti. Proračunska postavka je bila realizirana 99,27 % Prispevki delodajalcev za socialno varnost Ob izplačilu plač so bili poravnani tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Proračunska postavka je tako kot proračunska postavka plače poklicnega funkcionarja realizirana 97,93 % Stroški za pokroviteljstva občine Sredstva so bila dodeljena društvom in posameznikom za sofinanciranje javnih prireditev in drugih javnih dogodkov, ki jih organizirajo, preko javnega razpisa, objavljenega 15.1., in preko sodelovanja občine pri organizaciji tovrstnih dogodkov. Na javnem razpisu je sredstva prejelo 35 vlagateljev za sofinanciranje 51 prireditev oz. dogodkov Stroški reprezentance Sredstva so bila porabljena za izdatke za reprezentanco, protokolarna in promocijska darila, za različna protokolarna srečanja, sprejeme, spominske in druge svečanosti Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan V skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012, 117

118 165/2012) so bila za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana izplačana plačila za obdobje december december. Proračunska postavka je bila realizirana 100,00 % glede na rebalans II OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o davčni službi Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnost. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike Stroški plačilnega prometa Banka Slovenije oz. Uprave RS za plačilni promet ter poslovne banke opravlja plačilni promet za Občino Radovljica, zato je bilo za poravnavo stroškov v letu porabljenih 1.382,21 EUR ali 98,73% načrtovane postavke Stroški delovanja javne blagajne Za delovanje javne blagajne je bilo v letu namenjenih EUR. Porabljenih je bilo ,80 EUR, kar pomeni 94,04 % realizacijo. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - Zakon o varstvu osebnih podatkov - Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja - Zakon o inšpekcijskem nadzoru - Zakon o občinskem redarstvu - Zakon o prekrških - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o varstvu javnega reda in miru - Zakon o varstvu okolja - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Odloki občin ustanoviteljic 118

119 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature in dnevnega časopisja Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz S te proračunske postavke so bile izplačane plače zaposlenim v občinski upravi v skladu z veljavno zakonodajo za obdobje od decembra 2015 do decembra. Proračunska postavka je bila realizirana 95,93 % glede na rebalans II-. Na podlagi spremenjene zakonodaje na področju plač so se javnim uslužbencem s spremenile vrednosti plačnih razredov po plačni lestvici na raven leta Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nag., odpravnine) Sredstva so bila porabljena za izplačilo regresa delavcem občinske uprave in izplačano jubilejno nagrado. Proračunska postavka je bila realizirana 93,07 % Prispevki delodajalca S te postavke so bili poravnani zakonsko opredeljeni prispevki na izplačane plače. Proračunska postavka je bila realizirana 94,94 % glede na načrtovani znesek Materialni stroški občinske uprave Do je bilo porabljenih ,08 EUR oz 95,27 % sredstev materialnih stroškov za pisarniški material, energente, stroške telefonije, storitve vzdrževanja komunikacijske in druge opreme, izobraževanja, strokovno literaturo in ostale stroške Stroški notranje revizije in kontrole 0 V letu smo načrtovali izvedbo revizije v okviru skupne revizijske službe, vendar do realizacije ni prišlo. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Notranja revizija v letu ni bila izvedena, zato so sredstva neporabljena Stroški varstva pri delu Sredstva so bila porabljena za sistematske zdravstvene preglede zaposlenih. Sredstva so bila porabljena tudi za izobraževanje zaposlenih iz varstva in zdravja pri delu, za pregled meritev električnih inštalacij prostorov na občini ter izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o izvrševanju proračuna - Zakon o javnem naročanju Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - - ohranjanje oziroma povečanje vrednosti premičnin, - - zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih in delo s strankami. 119

120 Kazalca: - - zvišanje vrednosti premičnin, - - zadovoljstvo zaposlenih in strank Plan nabave opreme V letu so bila sredstva porabljena za nakup službenega vozila, avtomobilske prikolice, pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in avdiovizualne opreme (projektor). Sredstva so se porabila tudi za nakup programske računalniške opreme za potrebe občinskega redarstva, za dinamični modul oz. povezavo med dokumentarnim in geoinformacijskim sistemom in za aplikacijo za evidenco turistične takse. Sredstva so bila porabljena še za nakup licenčne programske opreme strežnika SQL in menjavo strežnikov za potrebe dokumentarnega sistema ODOS. NRP OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Civilna zaščita in protipožarna varnost Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje odgovornost države, regije in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravo posledic nesreč in pravočasno ter ustrezno ukrepanje ob nesrečah. Zaradi tega je cilj, da v čim večji meri preprečujemo nastanke nesreč s preventivnimi ukrepi, s katerimi blažimo tudi posledice nesreč, ob nastanku nesreč pa moramo zagotoviti ustrezen odziv in ukrepanje enot. Kazalci bodo vidni ob pravočasnem, strokovnem in kvalitetnem posredovanju enot, kar bo dokaz njihove usposobljenosti Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja Poraba sredstev je skladna s sprejetimi programi ZRP za zagotavljanje opreme za enote zaščite in reševanja. Sredstva so bila namenjena za delovanje GRS, Društva za podvodne dejavnosti Bled in Radiokluba Lesce. Poleg tega so bila sredstva porabljena še za izvedbo vaje Ruševina. Na sliki: vaja Ruševina Gorenjska 120

121 40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja Poraba sredstev (NRP ) je skladna s sprejetimi programi ZRP za zagotavljanje opreme za enote zaščite in reševanja. Sredstva so bila namenjena za opremljanje enot GRS, Društva za podvodne dejavnosti Bled, PGD Radovljica in Radiokluba Lesce. Iz sredstev je bil obnovljen tudi šotor CZ Protipožarna varnost Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih, - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, - Zakon o gasilstvu, - Zakon o lokalni samoupravi Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so zagotovitev delovanja javne gasilske službe, njenega stalnega usposabljanja, opremljanja ter posodabljanja v skladu s predpisi in standardi ter racionalizacija enot. Glavni kazalci uspešnosti bodo uspešno ukrepanje enot, kar bo kazalo na dobro usposobljenost in pravilno načrtovanje in razvoj enot Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ Sredstva se porabljajo skladno s planom za redno delovanje enot zaščite in reševanja ter delovanja štaba CZ in nujnih stroškov intervencij. Glavnino porabe vključuje strošek za plače, najemnino, obratovalne stroške in stroške izvajanja programov GZ Radovljica Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD Sredstva se porabljajo skladno s planom za zagotavljanje delovanja gasilskih enot (zavarovanje, usposabljanje, nadomestila plače za odsotnost z dela, stroški goriva in ostali tekoči stroški) Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov Sredstva (NRP ) so bila uporabljena za redno vzdrževanje gasilskih domov, skladno s sprejetim sklepom UO GZ, in sicer večina za obnovo gasilskega doma Kamna Gorica ter za zamenjavo strehe na gasilskem domu v Radovljici Redno vzdrževanje vozil in opreme Sredstva se porabljajo skladno s planom za vzdrževanje vozil in gasilske opreme (vozila, dihalni aparati ter ostala tehnika). NRP Nakup gasilske opreme Sredstva se porabljajo skladno s planom opremljanja enot na podlagi minimalnih meril določenih z veljavno zakonodajo. NRP Nakup gasilskih vozil Sredstva se porabljajo skladno s programom nakupa gasilskih vozil v GZ (NRP ). V letu so bila sredstva porabljena za nakup vozila in prikolice za PGD Kamna Gorica, za delno poplačilo kredita za vozilo v lasti PGD Radovljica ter za nakup novega podvozja poveljniškega vozila GZ. 121

122 Na sliki: podpis pogodbe za vozilo PGD Kamna Gorica Gasilska enota Občine Radovljica Sredstva se porabljajo skladno s planom usposabljanja in opremljanja enot za potrebe izvajanja dodatnih nalog prevzetih v sistemu zaščite in reševanja. V letu so bila sredstva porabljena za dopolnitev tehnično reševalne opreme, opreme za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in za stroške usposabljanja ekip na vaji Ruševina Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora Sredstva se porabljajo skladno s pogodbo za sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora (NRP ). V letu je bila investicija dokončno zaključena Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa Sredstva se porabljajo mesečno za plačilo stavbne pravice in rezervnega sklada (NRP ). 122

123 5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Proračun Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: povečati zaposlenost na območju občine. Kazalec: delež brezposelnosti v občini - v mesecu decembru je bila registrirana stopnja brezposelnosti v občini Radovljica 7,2% Delež občine za javna dela Sredstva so se porabila za sofinanciranje plač enajstim izvajalcem programov javnih del, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje ter za materialne stroške. 14 GOSPODARSTVO Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Promocija občine Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Proračun Občine Radovljica - Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so: - vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno turistično ponudbo, - razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov Občine Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce, - vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom povezanih dejavnosti, - v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom, - ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, - popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom. Kazalci: - število turističnih nočitev in prihodov turistov - v letu je bilo po še ne dokončnih podatkih na območju občine zabeleženih nočitev (glede na leto 2015 je to +7,56 %) in obiskov gostov (+12,18 % v primerjavi z letom prej), kar pomeni, da smo spet beležili rekordno turistično sezono doslej, - prihodek od turistične takse - prihodek je v letu znašal ,40 EUR, kar je bistveno več kot v minulih letih in za 13,28 % več kot v letu 2015, - število novih turističnih produktov - (nadgradnja projekta Okusi Radolce, uvedba turističnih paketov v času izven sezone), nadgradnja vseh obstoječih produktov in razvoj novih produktov po pripojitvi Linhartove dvorane, - obisk turistično-informativnih centrov - skupaj je TIC Radovljica v letu obiskalo obiskovalcev (kar je 16,25 % več kot v letu 2015), 123

124 - obisk turističnih spletnih strani - po juniju 2013 je zaradi novega zakona beleženje statistike močno moteno (program namreč beleži le še tiste obiskovalce, ki potrdijo uporabo piškotov), zato je spletna analitika le še delen pokazatelj dejanskega obiska spletne strani, sicer pa je javni zavod v letu beležil obiskov, kar je za 8,51 % manj kot leto prej, se pa povečuje število novih obiskovalcev (+7,84 %). Na sliki: Radol'ca na dunajskem sejmu turizma Promocijske naloge Sredstva so se namenila za plačilo oblikovalskih, založniških in tiskarskih storitev ter za distribucijo promocijskega materiala, za plačilo stroškov novoletne okrasitve starega mestnega jedra, za stroške izvedbe prireditev (ozvočenje, dežurstvo, oder) ter za plačilo članarine v Združenju zgodovinskih mest Slovenije Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Proračun Občine Radovljica - Strategija razvoja turizma v Občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so: - vzpostaviti prepoznavnost občine Radovljica kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in kakovostno turistično ponudbo, - razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja občanov Občine Radovljica in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce, - vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s turizmom povezanih dejavnosti, - v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom, - ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, - popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom. Kazalci: - število turističnih nočitev in prihodov turistov - v letu je bilo po še ne dokončnih podatkih na območju občine zabeleženih nočitev (glede na leto 2015 je to +7,56 %) in obiskov gostov (+12,18 % v primerjavi z letom prej), kar pomeni, da smo spet beležili rekordno turistično sezono doslej, - prihodek od turistične takse - prihodek je v letu znašal ,40 EUR, kar je bistveno več kot v minulih letih in za 13,28 % več kot v letu 2015, 124

125 - število novih turističnih produktov - (nadgradnja projekta Okusi Radolce, uvedba turističnih paketov v času izven sezone), nadgradnja vseh obstoječih produktov in razvoj novih produktov po pripojitvi Linhartove dvorane, - obisk turistično-informativnih centrov - skupaj je TIC Radovljica v letu obiskalo obiskovalcev (kar je 16,25 % več kot v letu 2015), - obisk turističnih spletnih strani - po juniju 2013 je zaradi novega zakona beleženje statistike močno moteno (program namreč beleži le še tiste obiskovalce, ki potrdijo uporabo piškotov), zato je spletna analitika le še delen pokazatelj dejanskega obiska spletne strani, sicer pa je javni zavod v letu beležil obiskov, kar je za 8,51 % manj kot leto prej, se pa povečuje število novih obiskovalcev (+7,84 %) Festival stare glasbe Sredstva so se namenila za plačilo stroškov organizacije 34. Festivala Radovljica Sredstva za delovanje turističnih društev Sredstva so se v celoti namenila za plačilo obveznosti do turističnih društev po javnem razpisu za sofinanciranje turističnih programov v občini Radovljica za leto. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo pet turističnih društev Javni zavod Turizem in kultura Radovljica Za izvajanje programov (med drugim za vodenja, obisk sejmov, vzdrževanje in nadgradnjo spletnih strani ter gostovanja na drugih spletnih portalih, za prevode, oblikovanje in lektoriranje, za izdajo novih promocijskih materialov in za organizacijo in izvedbo prireditev...) in za neprogramske materialne stroške (računovodske, poštne storitve, pisarniški material, stroške mobilne in stacionarne telefonije, električne energije, stroške informacijske tehnologije, stroške študentskega dela, nakup spominkov za prodajo v TIC...) se je javnemu zavodu Turizem in kultura Radovljica skupaj namenilo EUR, za investicije pa EUR. Sredstva v višini EUR so se namenila za izplačilo plač in prispevkov za zaposlene v Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. NRP JZ Turizem in kultura Radovljica Turistična infrastruktura in znamenitosti Sredstva so se namenila za nakup opreme za potrebe izvajanja turističnih prireditev (mikrofoni, galerijski okvirji), za nove promocijske zastave na vhodu v Radovljico in za nove promocijske folije za informacijske table. NRP Turistična infrastruktura in znamenitosti Festival Avsenik 0 Postavka se je v letu vodila evidenčno. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ustrezna ureditev Zdravstvenega doma Radovljica. Kazalec: izvedena obnova Zdravstvenega doma Radovljica. 125

126 40714 Zdravstveni dom Radovljica 0 Postavka se je v proračunu vodila evidenčno. NRP Obnova ZD Radovljica 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstveni dejavnost Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - izvajanje preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva, - čim večje vključevanje posameznikov v preventivne programe. Kazalec - izvedeni preventivni programi: - Zdravstveni dom Radovljica je v letu v sedmih krajevnih skupnostih izvedel 38 različnih preventivnih programov, katerih se je udeležilo skupaj 324 udeležencev, - v okviru projekta Oživimo srce je bilo usposobljenih 69 prvih posredovalcev ter izvedenih 13 tečajev za laike, katerih se je udeležilo skupaj 254 tečajnikov Zdravstvena preventiva Sredstva za sofinanciranje preventivnih programov, ki jih izvaja ZD Radovljica (patronažna služba), so bila realizirana v celoti na osnovi poročila o izvedenih preventivnih programih Projekt Oživimo srce V letu je bila nabavljena učna oprema za izvedbo tečajev učenja temeljnih postopkov oživljanja za prve posredovalce in laike ter oprema za prve posredovalce. V letu je bilo usposobljenih 69 prvih posredovalcev. Izvedenih je bilo tudi 13 tečajev za laike, katerih se je udeležilo skupaj 254 tečajnikov. Konec leta je bilo na območju občine nameščenih 12 javno dostopnih defibrilatorjev. Na sliki: tečaj za prve posredovalce 126

127 1707 Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnost Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov s ciljem, da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan. Kazalec: število zavarovancev, ki jim Občina Radovljica krije zdravstveno zavarovanje - v mesecu decembru je občina krila zdravstveno zavarovanje 311 občanom Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage Sredstva so se porabila za pokrivanje zakonske obveznosti občine iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez dohodkov oz. brez drugih zavarovalnih podlag. Upravičenost do te pravice v skladu z zakonodajo ugotavlja CSD Radovljica. Poraba je bila odvisna od števila upravičencev do te pravice in od višine premije, ki jo določa ZZZS Slovenije. V decembru je občina krila zdravstveno zavarovanje 311 občanom Mrliško ogledna služba Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe - Zakon o nalezljivih boleznih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ohraniti pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. Kazalec: število opravljenih mrliških pregledov in število obdukcij - v letu je občina krila stroške 77 mrliških ogledov in 11 obdukcij Mrliško ogledna služba Sredstva so se porabila za kritje stroškov mrliških zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti, za obdukcije ter za prevoze na odrejeno obdukcijo. Te stroške občina pokriva na podlagi zakona. Realizacija je bila odvisna od števila mrliških ogledov in opravljenih obdukcij, prevozov na obdukcije in cen teh storitev. V letu je občina krila stroške 77 mrliških ogledov in 11 obdukcij. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine Kazalec: število vzdrževanih objektov kulturne dediščine - v letu so bila sredstva porabljena za obratovanje in vzdrževanje Graščine Radovljica, nujne posege na gradu Kamen, obnovo sakralne kulturne dediščine, II. fazo 127

128 obnove Langusovega znamenja v Kamni Gorici ter vzdrževanje vojnih grobišč na območju občine Radovljica na podlagi dogovora z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Grad Kamen Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih stroškov na gradu Kamen (elektrika, komunalne storitve) ter za izdelavo lesenih ograj. NRP Celovita revitalizacija gradu Kamen ter odkup dela zemljišča Graščina - Grad Radovljica Porabljena sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, dimnikarske storitve, čiščenje, dvigalo,...), tekočega vzdrževanja, sanacijo dela stropa nad stopniščem in obnovo električne napeljave v prostorih območne izpostave JSKD. NRP Graščina - Grad Radovljica Kropa - Trško jedro 0 Postavka se je v proračunu vodila kot evidenčna. NRP Kropa - trško jedro Kropa - Kovaški muzej V letu je bil izdelan PGD za rekonstrukcijo Klinarjeve hiše, v katerem je predvidena sanacija ostrešja, ureditev mansarde, celotnega sistema ogrevanja objekta ter umestitev dvigala za invalide. NRP Kropa - Kovaški muzej Grajski park - obnova 0 Postavka se je v proračunu vodila kot evidenčna. NRP Grajski park obnova Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah 0 Postavka se je v proračunu vodila kot evidenčna. NRP Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah Obnova vaškega jedra Kamne Gorice V letu je bila izvedena II. faza obnove Langusovega znamenja v Kamni Gorici. NRP Obnova vaškega jedra Kamne Gorice Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine V letu je bil izveden javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine. Sredstva na javnem razpisu sta koristili Župnija Begunje in Župnija Radovljica. Župnika Begunje je izvedla sanacijo talnega zidu zvonika in hidroizolacijo ter namestila nov tlak pred cerkvene vhode, Župnija Radovljica pa je izvedla celostno statično sanacijo kora. Na gradu Kamen so bili izvedeni nujni ukrepi za zagotavljanje varnosti obiskovalcev. NRP Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine Spomeniki, grobišča, spominska obeležja Sredstva so bila porabljena za tekoče urejanje in vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij ter vojnih grobišč v občini, za obnovo vojnega grobišča na Srednji Dobravi, za obračun donacije avtorskega dela oblikovanja skulpture častnega občana dr. Ceneta Avguština ter za pleskanje skulpture Avsenikova glasba. NRP Spomeniki, grobišča, spominska obeležja 128

129 Premična kulturna dediščina Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o zavodih - Odlok o ustanovitvi JZ Muzeji radovljiške občine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljanje pogojev za ohranjanje muzejskih zbirk. Kazalca: - dodatno urejene površine za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij - v letu ni bilo urejenih dodatnih površin za izvajanje dejavnosti muzejev in galerij, - število obiskovalcev - v letu so Muzeji radovljiške občine po vstopnicah zabeležili obiskovalcev Muzeji radovljiške občine Iz proračuna občine so se javnemu zavodu Muzeji radovljiške občine zagotavljala sredstva za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela, programske stroške ter za nakup opreme in odkup muzejskih predmetov. Po statistiki obiskovalcev je bilo v MRO po vstopnicah v letu nekoliko manj obiskovalcev (434) kot leto poprej. V letu jih je bilo , v letu 2015 jih je bilo , v letu 2014 jih je bilo , v letu 2013 pa V letu je bilo 39% tujih obiskovalcev (12.951) in 61% domačih obiskovalcev (19.972). Število tujih obiskovalcev je glede na leto poprej padlo za približno 2000, število domačih pa naraslo za okoli Leta 2015 je bilo 48% tujih ali , leta % tujih ali , leta 2013 pa 40% tujih ali Med tujci so v letu prevladovali Izraelci, padlo je število Američanov. Delež otrok med obiskovalci po vstopnicah je bil v letu 34% ali , odraslih pa 66% ali Leta 2015 je bilo otrok 38% ali , v % ali , v 2013 pa 30 % ali Med muzejskimi enotami sta največ obiskovalcev zabeležila Čebelarski in Kovaški muzej. Iztržek od vstopnic je v letu znašal , leto poprej ,50. Skupaj z obiskovalci, ki so v MRO prejeli vstopnice, in udeleženci muzejskih aktivnosti (delavnice, pedagoški programi, muzejski večeri, odprtja razstav idr.) so na lokacijah MRO in izven njih v letu (tudi zaradi razstave na Ljubljanskem gradu) zabeležili ljudi Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zavodih - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic - Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti čim večjemu številu občanov dostop do knjižničnega gradiva ter razvoj knjižnične dejavnosti. Kazalec: število članov in uporabnikov knjižnice - v letu je knjižnica imela aktivnih članov Zborniki in jubilejne edicije Občina je v letu sofinancirala monografijo Dragocenosti starih mestnih jeder, ki je izšla ob 15-letnici Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ter diskografijo Avsenikove glasbe. 129

130 48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica Iz proračuna občine so se javnemu zavodu Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica zagotavljala sredstva za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela, program (torkovi večeri) ter nakup knjig in opreme. V letu je knjižnica imela aktivnih članov (aktivni član pomeni, da si je vsaj enkrat na leto z izkaznico izposodil vsaj eno enoto gradiva), kar pomeni povečanje za 1% oz. 61 članov (leta 2015 se je zmanjšalo za 0,82% oz. 48 članov). Delež včlanjenega prebivalstva je 31,15 % (leta ,82 %). Izposoja knjižničnega gradiva ( enot) se je povečala za 1%, kar pomeni več izposojenih knjižničnih enot (v letu 2015 povečanje za 1%, kar pomeni več izposojenih knjižničnih enot). Vsak prebivalec Občine Radovljica si je izposodil 20,99 (20,82 leta 2015) izvodov gradiva: 18,16 knjig; 1,31 revij in časopisov; 1,52 drugo: zgoščenke, avdio kasete (leto 2015: 18,09 knjig; 1,24 revij in časopisov; 1,49 drugo: zgoščenke, avdio kasete). V letu je prirast znašala enot (5.158 kupljenih in 838 podarjenih), kar pomeni 24 enot knjižničnega gradiva manj kot leta 2015 oz. znižanje za 0,40% (v letu 2015: enot (5.007 kupljenih in podarjenih)) in je zmanjšanje posledica manj podarjenih enot gradiva. Prirast je 0,32 enote na prebivalca (0,32 leta 2015). Prireditve in druge aktivnosti za spodbujanje branja: število aktivnosti (918) se je povečalo za 27, kar pomeni 103 % (v letu 2015 se je povečalo za 101, kar pomeni 113 %); število aktivnosti predstavlja zgornjo mejo možnosti glede na število zaposlenih. Število obiskovalcev oz. udeležencev aktivnosti (26.713) se je povečalo za 9% oz (v letu 2015 se je zmanjšalo za 3 % oz. 830); Vsak prebivalec Občine Radovljica je obiskal knjižnico 8,03-krat (leta 2015: 7,70-krat). NRP Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme Umetniški programi Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o zavodih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ohraniti in bogatiti pestrost programov na področju umetniških programov. Kazalca: - število prireditev v Linhartovi dvorani - v letu je bilo v Linhartovi dvorani izvedenih 519 prireditev, - število obiskovalcev predstav - v letu je prireditve v Linhartovi dvorani obiskalo obiskovalcev Glasbena tekmovanja 0 Postavka se je letu v proračunu vodila kot evidenčna Linhartova dvorana Radovljica Na tej postavki so se iz proračuna občine javnemu zavodu Linhartova dvorana Radovljica (do junija) in Javnemu zavodu Turizem in kultura Radovljica (od junija dalje) zagotavljala sredstva za splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela in programske stroške za Linhartovo dvorano. V letu je bila izpeljana pripojitev Javnega zavoda Linhartova dvorana k Javnemu zavodu Turizem Radovljica. V letu je bilo v Linhartovi dvorani izvedenih 519 prireditev (3,8% več kot leta 2015). Prireditve je obiskalo obiskovalcev (3,46% manj kot leta 2015). Povprečna zasedenost prireditev je bila 66,24 obiskovalca na prireditev, kar je nekoliko manj kot v letu 2015 (71,4 obiskovalca) Ljubiteljska kultura Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Zakon o društvih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: širjenje dejavnosti ljubiteljske kulture. 130

131 Kazalca: - število projektov javnega sklada za kulturne dejavnosti - v letu je občina sofinancirala izvedbo 14 projektov, v okviru katerih je bilo izvedenih več prireditev in dogodkov, - število prijavljenih kulturnih društev na javnem razpisu - v letu so bila na javnem razpisu sredstva dodeljena 17 kulturnim društvom Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja občinske godbe na pihala preko razpisa Javni sklad za kulturne dejavnosti Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov in izvedbo programov Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica. V letu so izvedli 9 območnih preglednih srečanj: Revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin - 2 koncerta (20 zborov); Srečanje otroških folklornih skupin (10 skupin); Srečanje odraslih folklornih skupin (8 skupin); Revija otroških pevskih zborov (14 zborov); Revija mladinskih pevskih zborov (7 zborov); Območno srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin - Linhartov gledališki maraton (2 lutkovni skupini, 7 otroških gledaliških skupin); Območno srečanje odraslih gledaliških skupin - Linhartov gledališki maraton (7 skupin); Območno srečanje likovnih skupin (3 skupine). Skupaj je na območnih prireditvah v letu sodelovalo oseb. Izvedli so 4 regijske prireditve: Srečanje otroških folklornih skupin (9 skupin); Srečanje odraslih folklornih skupin (9 skupin); zaključno prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture, Gorenjska Sozvočenja. Skupaj je na regijskih prireditvah sodelovalo 538 oseb Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in programov kulturnih društev v občini Radovljica na podlagi javnega razpisa, za organizacijo in izvedbo razstav v galeriji Avla, za kritje stroškov koncerta policijskega orkestra, silvestrovanja na prostem ter za kritje stroškov drugih kulturnih projektov (npr. Festival gledališča Kropa). V letu so bili obnovljeni tudi stoli v baročni dvorani Obletnice in promocijska gradiva Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov zbornika ob 60-letnici Glasbene šole Radovljica, zbornika ob 40-letnici Večno mladih fantov, izvedbo delavnic Vurnikovi dnevi ter tisk zgibanke Mestne ograje Drugi programi v kulturi Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o zavodih - Zakon o varstvu kulturne dediščine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi. Kazalec: število kulturnih objektov, ki se vzdržujejo, načrtujejo ali gradijo - v gradnji je objekt nove knjižnice, v skladu s proračunskimi zmožnostmi pa so se vzdrževali tudi drugi kulturni objekti Vzdrževanje kulturnih domov V letu je bila urejena kurilnica v Kulturnem domu Mošnje Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme V letu so bila sredstva porabljena za nakup lučnega krmilnega pulta, mikrofonov in računalnika. NRP JZ Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nabava opreme Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo, investicijski nadzor in ureditev trga. NRP Knjižnica A. T. L. Radovljica zgradba 131

132 Na sliki: nameščanje profila fasade nove knjižnice Večnamenski objekt Begunje 0 Postavka se je v letu v proračunu vodila kot evidenčna. NRP Večnamenski objekt Begunje Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - oprema Sredstva so bila porabljena za skladiščenje opreme za novo knjižnico. NRP Knjižnica Radovljica - nakup opreme 1804 Podpora posebnim skupinam Programi veteranskih organizacij Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu kulturne dediščine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov. Kazalec: - število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis - v letu so bili sofinancirani programi štirih veteranskih organizacij Sofinanciranje veteranskih organizacij Sredstva so se na podlagi javnega razpisa za leto v celoti namenila za sofinanciranje programov veteranskih organizacij. Na javnem razpisu so uspešno kandidirale štiri veteranske organizacije Programi drugih posebnih skupin Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Proračun Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: spodbujanje programov društev upokojencev. Kazalec: - število društev, prijavljenih na razpis - v letu sta se na razpis prijavili dve organizaciji. 132

133 48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev Sredstva se na podlagi javnega razpisa za leto v celoti namenila za sofinanciranje programov društev upokojencev. Na javnem razpisu sta uspešno kandidirali dve organizaciji, ki združujeta upokojence Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji , - Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji , - Zakon o športu, - Zakon o zavodih, - Zakon o društvih. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so: - z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu, - povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom, - povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme, - povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije, - povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti, - povečati število registriranih in vrhunskih športnikov, - organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa, - zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture, - zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov, - zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij. Kazalci: - m2 obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo m2 obnovljenih oz. posodobljenih površin nogometnega igrišča v Športnem parku Radovljica (vrednost investicije prek EUR), med večjimi investicijami v letu si bile še ureditev igrišča za in-line hokej v športnem parku Radovljica (dobrih EUR), ureditev kablovoda z namenom ukinitve daljnovoda nad Športnim parkom Vrbnje (dobrih EUR), plačilo komunalnega prispevka ( EUR) in projektne dokumentacije ( EUR) za Kopališče Radovljica, - število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu - na Javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa v letu je uspešno kandidiralo 41 izvajalcev, - število in raven organiziranih športnih prireditev - iz podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu izhaja, da so izvajalci izvedli 8 velikih prireditev (mednarodnega in državnega ranga) in prek 80 manjših športno rekreativnih prireditev, - število vključenih v izobraževanje in usposabljanje - iz podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu izhaja, da so vsi izvajalci skupaj na različna izobraževanja in usposabljanja prijavili 491 udeležencev Rekreacijski park v Radovljici Največji del realizacije na tej proračunski postavki predstavljata posodobitev nogometnega igrišča z naravno travo v igrišče z umetno travo (dobrih EUR) ter nakup podlage za ureditev igrišča za in-line hokej v Športnem parku Radovljica (dobrih EUR). Preostala sredstva na tej postavki so se namenila za stroške tekočega vzdrževanja (čiščenja, urejanja, košnje trave, ostalih vzdrževalnih del in nadzora športnega parka), za stroške obratovanja (stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, vključno s stroški drsališča) ter za stroške upravljanja športnega parka. NRP Rekreacijski park v Radovljici 133

134 46207 Šolsko otroško igrišče v Lescah Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje športnega igrišča pri OŠ F.S. Finžgarja Lesce (košnja, komunalne in ostale storitve) in delno za nakup opreme športnega objekta. NRP Otroško in šolsko igrišče v Lescah Kopališče Radovljica Sredstva v višini dobrih EUR so se namenila za tekoče vzdrževanje in obratovanje Kopališča Radovljica in sicer za kritje stroškov energentov (električna energija in plin). Največji del realizacije na NRP predstavlja plačilo komunalnega prispevka v višini dobrih EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in celovito prenovo kopališča in plačilo projektne dokumentacije v višini dobrih skladno s sklenjeno pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za posodobitev kopališča. Ostala sredstva na NRP so bila porabljena za manjša nujna investicijsko-vzdrževalna dela. NRP Kopališče Radovljica Smučišče Kamna Gorica Sredstva v višini dobrih EUR so se namenila za tekoče vzdrževanje in obratovanje smučišča v Kamni Gorici, sredstva na NRP pa za nujna investicijsko-vzdrževalna dela na infrastrukturi. NRP Smučišče Kamna Gorica Športno igrišče OŠ Lipnica Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje (košnja, manjša popravila) in zavarovanje športnega igrišča pri OŠ Lipnica. NRP Športno igrišče OŠ Lipnica Atletski park Radovljica Sredstva so se namenila za stroške tekočega vzdrževanja atletskega parka (košnja, čiščenje, voda in komunalne storitve), sredstva na NRP pa za plačilo investicijskega nadzora ob preplastitvi atletske steze. NRP Atletski park Radovljica Športne površine Mošnje 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni bilo realizacije. NRP Športne površine Mošnje Bazen Kropa Sredstva v višini EUR so se namenila za tekoče obratovanje in vzdrževanje kopališča v Kropi (stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, vzdrževalnih del, zdravstvenega nadzora). Sredstva na NRP v višini EUR so se namenila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. NRP Bazen Kropa Otroško igrišče Lancovo 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni bilo realizacije. NRP Otroško igrišče Lancovo Športne površine Srednja Dobrava 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni bilo realizacije. NRP Športne površine Srednja Dobrava Rekreacijski park Vrbnje Največji del realizacije na tej postavki in na NRP predstavlja strošek izgradnje kablovoda (z namenom ukinitve daljnovoda, ki poteka prek igrišča) in sicer dobrih EUR. Sredstva v višini dobrih EUR so se namenila za ureditev parkirnih prostorov ob Športnem parku Vrbnje, preostala sredstva pa za namestitev športne opreme. 134

135 NRP Rekreacijski park Vrbnje Dom Ljubno Za tekoče vzdrževanje Doma Ljubno je bilo namenjenih EUR, sredstva na NRP pa so se namenila za pokritje stroškov zamenjave električnih inštalacij in stropnih oblog v objektu. NRP Športne površine Ljubno Ostali športni objekti in nakup opreme Sredstva na NRP v višini slabih EUR so se namenila za nakup opreme za različne športne objekte (večnamensko igralo, bočne stranice šotora, popravila ograj...), preostala sredstva pa za tekoče vzdrževanje športnih objektov (voda in komunalne storitve). NRP Ostali športni objekti in nakup opreme Nogometni center Lesce Sredstva v višini dobrih EUR so se namenila za tekoče vzdrževanje Nogometnega centra Lesce (košnja in ostalo vzdrževanje travnate podlage, čiščenje), sredstva na NRP v višini dobrih EUR pa za ureditev in priključitev sanitarnih zabojnikov na komunalno in vodovodno omrežje. NRP Nogometni center Lesce Športna dvorana Lipnica Sredstva na NRP so se namenila za pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) za nujno prenovo in rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Lipnica. NRP Športna dvorana Lipnica Plezalna stena 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni realizacije. NRP Plezalna stena Ureditev športnih površin na Posavcu 0 Postavka se v proračunu vodi kot evidenčna, zato v letu ni realizacije. NRP Ureditev športnih površin na Posavcu Športne površine Kamna Gorica Sredstva so se namenila za nakup in montažo športne opreme (ulični fitnes) na športnih površinah v Kamni Gorici. NRP Športne površine Kamna Gorica Otroška igrišča Sredstva v višini EUR so se namenila za redni letni pregled stanja otroških igrišč. Večji del sredstev na NRP se je namenil za ureditev novega otroškega igrišča v Kropi. NRP Otroška igrišča 135

136 Na sliki: obnovljeno otroško igrišče v Kropi Spodbude in nagrade Sredstva na tej postavki so se namenila udeležencem poletnih olimpijskih iger, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa Sofinanciranje programov športa Sredstva so se namenila za plačilo obveznosti do športnih društev in zveze po javnem razpisu za sofinanciranje programov športa za leto. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo 41 športnih društev s sedežem v občini Radovljica, ki v letu izvajajo letni program športa Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu Sredstva so se namenila za plačilo obveznosti do športnih društev in zveze po javnem razpisu za sofinanciranje programov športa za leto. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo 41 športnih društev s sedežem v občini Radovljica, ki v letu izvajajo letni program športa Urejanje tekaških prog 0 Realizacije v letu ni bilo Programi za mladino Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju - Strategija za mlade Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade. Kazalca: - število sofinanciranih programov za mlade na javnem razpisu število sofinanciranih projektov za mlade na javnem razpisu Letovanje in taborjenje otrok in mladih Sredstva so bila porabljena za socialno zdravstveno letovanje šolskih otrok v Pineti pri Novem gradu. Izvajalec socialno zdravstvenega letovanja je podjetje Pinesta d.o.o. iz Kranja, s katerim je bila podpisana ustrezna pogodba. V letu je v Pineti letovalo 50 otrok iz občine Radovljica. 136

137 49274 Mladinski in študentski programi Sredstva so bila nakazana izvajalcem mladinskih programov po Javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu. Del sredstev se je namenil za pripravo promocijskih materialov za potrebe delovanja mladinskega centra, registracijo domene in nakup računalnika Mladinski center Sredstva so se namenila za delovanje in izvajanje programov v mladinskem centru KamRa, skladno s sprejetim letnim programom za sofinanciranje mladinskih dejavnosti. Na sliki: KamRa 19 IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje - Pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Kazalca: - število vključenih otrok v predšolsko vzgojo - Vzgojnovarstveni zavod Radovljica je v šolskem letu 2015/ obiskovalo 734 otrok iz občine Radovljica in 37 otrok iz drugih občin, 9 zasebnih vrtcev 62 otrok in 20 javnih vrtcev izven občine Radovljica 54 otrok. 3 otroci so bili vključeni v varstvo pri 1 registriranem varuhu predšolskih otrok. - delež otrok, vključenih v vrtce - v vrtce je vključeno 84,16% otrok s stalnim prebivališčem v občini Radovljica. 137

138 49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela po enotah vrtca, in sicer za sanacijo ogrevalnega sistema v starem delu vrtca v Lescah, za pridobitev uporabnega dovoljenja za igralnico vrtca na Brezjah, sanacijo po izlivu vode v vrtcu v Kamni Gorici (sredstva povrnjena s strani zavarovalnice), prenovo kotlovnice v vrtcu v Kropi (prehod na lesno biomaso), sanacijo centralnega sistema ogrevanja vrtca na Posavcu, zamenjavo dotrajanega pomivalnega stroja v vrtcu v Begunjah, namestitev varnostnih podlag na igriščih vrtcev, glede na ugotovitve pri letnem pregledu igrišč, zamenjavo dotrajanega pralnega stroja v vrtcu Lesce in sanacijo dela strehe na starem delu leškega vrtca. NRP Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo NRP Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - vrtec Radovljica Vzgojnovarstveni zavod Radovljica Sredstva so bila porabljena za pokrivanje: - razlike med ceno programov in plačili staršev, - dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca (oblikovanje oddelkov z manjšim številom otrok, spremljevalci gibalno oviranih otrok po odločbi, dodatna strokovna pomoč po odločbi), - drugih stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa (nadomeščanje bolniške odsotnosti strokovnega in tehničnega kadra do 30 delovnih dni, delo sindikalnega zaupnika), nastalih do 31.8., - povračilo stroškov sodnih postopkov in sofinanciranje stroškov eko učnih vrtov po enotah in - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme glede na potrebe vrtca. NRP VVZ Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine Sredstva so bila kot zakonska obveznost porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo zasebne vrtce ter javne vrtce izven občine, za pokrivanje dodatnih stroškov otrok s posebnimi potrebami za otroke, ki obiskujejo javne vrtce v drugih občinah ter subvencioniranje varstva pri registriranem varuhu predšolskih otrok v višini 20% cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec (v primeru, da otrok ni sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalno listo) Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o osnovni šoli - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja šolstva Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva. Kazalec: število učencev v osnovnih šolah - v šolskem letu 2015/ je Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce obiskovalo 454 učencev (matično šolo 368 učencev, podružnično šolo v Begunjah pa 86 učencev), Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica 243 učencev (matično šolo 194 učencev, podružnično šolo na Ovsišah 49 učencev), Osnovno šolo A. T. Linharta Radovljica 874 učencev (matično šolo 748 učencev, podružnično šolo v Mošnjah 80 učencev in podružnično šolo v Ljubnem 46 učencev), Osnovno šolo Antona Janše 64 učencev (27 iz občine Radovljica), zasebno Waldorfsko šolo, OE Radovljica, pa je obiskovalo 26 učencev iz občine Radovljica Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), - programe za učence in program obogatenega učenja tujega jezika (tuji učitelj), - nadstandardno zaposlitev hišnika v skladu s soglasjem občinskega sveta in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. V času poletnih počitnic je bila zamenjana dotrajana strešna kritina, ki ni bila predmet energetske sanacije šole. NRP OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje 138

139 Na sliki: zaključek energetske obnove OŠ F. S. Finžgarja Lesce Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.) - programe za učence, - nadstandardno zaposlitev (delna kombinacija na PŠ Ovsiše in nadstandardna zaposlitev hišnika v skladu s soglasjem občinskega sveta) in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter nakup opreme za telovadnico na PŠ Ovsiše. NRP OŠ Staneta Žagarja - investicijsko vzdrževanje Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Do odstopanja je prišlo pri višini materialnih stroškov, saj zaradi blage zime, sredstva niso bila v celoti porabljena. Del neporabljenih sredstev je bil prerazporejen na nakup opreme za telovadnico na Podružnični šoli Ovsiše Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), - sofinanciranje progama obogatenega učenja tujega jezika (tuji učitelj) in - nadstandardno zaposlitev (delna kombinacija na PŠ Ljubno) v skladu s soglasjem občinskega sveta in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. NRP OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje NRP Podružnična šola Mošnje Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Do odstopanja je prišlo pri Podružnični šoli Mošnje, za katero je bilo načrtovano, da se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. Glede na izdelano statično presojo pa je bilo potrebno izdelati nov idejni projekt, ki zajema celotno obnovo obstoječega objekta šole. 139

140 Na sliki: nova ploščad v OŠ A. T. Linharta Radovljica Osnovna šola Antona Janše Radovljica Sredstva so bila porabljena za: - pokrivanje materialnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje ipd.), - programe za učence, - nadstandardne zaposlitve (logoped in hišnik v skladu s soglasjem občinskega sveta) in - investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. NRP OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plavalnega tečaja učencev 2. in 3. razredov osnovnih šol, ki so potekali v jesenskih mesecih Tekmovanja in srečanja Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje mednarodnega projekta Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica - izmenjavo učencev, sofinanciranje udeležbe srednješolke iz občine Radovljica, ki obiskuje jeseniško gimnazijo, na vseslovenski srednješolski strokovni ekskurziji na Dansko ter sofinanciranje organizacije tekmovanj in sodelovanje na le-teh, na katerih sodelujejo učenci naših osnovnih in glasbene šole Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja Waldorfske šole Ljubljana OE Waldorfska šola Radovljica, ki izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev sredstev iz proračuna lokalne skupnosti Investicije in obnova OŠ Sredstva so bila porabljena za: - Osnovno šolo A. T. Linharta Radovljica: izdelava projektne dokumentacije za izvedbo regulacije delovanja in hidravličnega uravnoteženja sistema ter izvedbo nizkotemperaturne regulacije, nujna zamenjava črpalke v kotlovnici in namestitev invalidske ploščadi na matični šoli, - Osnovno šola F. S. Finžgarja Lesce: obnova dvojnih sanitarij na podružnični šoli, izdelava projektne dokumentacije PZI ureditev prostorov za dodatni prvi razred PŠ Begunje zaradi dodatnega prvega oddelka učencev v šolskem letu 2017/2018, - Osnovno šolo Staneta Žagarja Lipnica: obnova garderob za učence I. triade na matični šoli, - Osnovna šola Antona Janše Radovljica: sanacija parketa, zamenjava luči in namestitev zaščitne mreže v telovadnici, - Glasbena šola: ureditev razsvetljave v eni od učilnic. NRP Investicije v obnovo OŠ 140

141 Glasbeno šolstvo Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o glasbeni šoli - Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zagotavljati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev in predšolskih otrok. Kazalec: - število učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo - Glasbeno šolo Radovljica je v šolskem letu 2015/ obiskovalo skupaj 452 učencev (337 individualni pouk, od tega 208 učencev iz občine Radovljica). Zasebno Glasbeno šolo Avsenik je v šolskem letu 2015/ obiskovalo 32 učencev iz občine Radovljica Glasbena šola Radovljica Sredstva so bila porabljena za: - povračilo stroškov za prehrano in prevoz zaposlenih, - pokrivanje materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje ipd.) in - investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme. NRP Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javno veljavnega programa Zasebnega zavoda Glasbena šola Avsenik, ki izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev sredstev iz proračuna lokalne skupnosti. Druga zasebna šola, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, je Do re mi Drugi izobraževalni programi Izobraževanje odraslih Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o izobraževanju odraslih - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanja različnih oblik in možnosti za usposabljanje odraslih. Kazalec: število odraslih, ki so vključeni v izobraževalne programe - v šolskem letu 2015/ je izobraževalne programe Ljudske univerze Radovljica obiskovalo udeležencev, izvedenih pa je bilo izobraževalnih ur Ljudska univerza Radovljica Sredstva so bila porabljena za: - kritje neprogramskih stalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje...), - sofinanciranje programov (Univerza za tretje življenjsko obdobje, srednješolski programi, projektno učenje za mlajše odrasle - PUM-O, Erasmus+, Mladi in podjetništvo), - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme in - nadaljevanje odkupa prostorov Ljudske univerze Radovljica. NRP Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme NRP Ljudska univerza Radovljica - nakup prostorov 141

142 1906 Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o osnovni šoli - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilj: omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. vzgojno-izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalec: število učencev, ki so upravičeni do kritja šolskih prevozov - v šolskem letu 2015/ je bilo izdanih 630 šolskih vozovnic, 9 učencev je bilo upravičenih do povračila stroškov prevoza zaradi obiskovanja osnovne šole v drugem šolskem okolišu, 88 učencem pa so prevoz zagotavljale osnovne šole s šolskimi kombiji Šolski prevozi Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolcev v skladu z veljavno zakonodajo, pokrivanje stroškov letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in plačilo zavarovalnih premij za štiri šolske kombije Štipendije Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Proračun Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: spodbujati nadaljnje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje Kazalec: število podeljenih štipendij: ena štipendija ter štiri nagrade za odlične dijake v srednjih poklicnih ali srednjih strokovnih programih Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom Sredstva so se porabila za sprejem 39 odličnih osnovnošolcev, ki so bili za svoj uspeh nagrajeni s knjižnim darilom; za nagrade 10 odličnim dijakom ob avgustovskem občinskem prazniku in 5 izredno uspešnim študentom ob decembrskem občinskem prazniku ter za praktična darila Štipendiranje študentov Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje štipendije enemu študentu po pogodbi ter za nagrade štirim odličnim dijakom za izobraževanje v srednjih poklicnih ali srednjih strokovnih programih. 20 SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Odlok o pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica - Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska in Materinski dom Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, - spodbujanje rodnosti. 142

143 Kazalci: - število vključenih v dejavnost Varne hiše Gorenjska - v letu je bilo v Varno hišo Gorenjske vključenih skupaj 56 žensk in otrok, - število vključenih v dejavnost Materinskega doma Gorenjska - v letu je bilo v Materinski dom Gorenjske vključenih skupaj 25 žensk in otrok, - število podeljenih pomoči za novorojence - v letu je bilo podeljenih 156 vrednostnih bonov kot pomoč ob rojstvu otroka Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje Sredstva so se porabila za sofinanciranje dejavnosti Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v skladu s podpisano pogodbo za leto Sofinanciranje materinskega doma Sredstva so se porabila za pokritje sorazmernega dela materialnih stroškov in programa dejavnosti Materinskega doma, ki ga izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v skladu s podpisano pogodbo za leto Darilo novorojenčkom občine Sredstva so se porabila za pokrivanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka, ki ima skupaj z vlagateljem stalno prebivališče v občini Radovljica, v obliki vrednostnega bona in knjižnega darila s čestitko Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo invalidov Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu, ter s tem povečati kakovost njihovega življenja. Kazalec: število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe - v letu je občina sofinancirala 7 družinskih pomočnikov Družinski pomočnik Sredstva so se porabila za financiranje delnega ali sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe, v skladu z zakonom o socialnem varstvu. V letu je občina sofinancirala 7 družinskih pomočnikov Socialno varstvo starih Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Kazalec: število občanov, vključenih v storitve socialnega varstva odraslih - v mesecu decembru je občina sofinancirala oskrbo v socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih 60 občanom. 143

144 41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih Sredstva se porabljajo za pokritje stroškov nastanitve občanov občine Radovljica v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, ki se krijejo iz proračuna občine po zakonu o socialnem varstvu v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. O pravici odločajo po zakonu centri za socialno delo, realizacija postavke pa je odvisna od števila občanov, ki to oskrbo potrebujejo, višine potrebnega doplačila in cen oskrbe, ki jih zavodom potrjuje MDDSZ. V mesecu decembru je občina sofinancirala oskrbo v socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih 60 občanom Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu Sredstva so bila v skladu z zakonom o socialnem varstvu porabljajo za izvajanje storitve pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu, ki jo izvaja Dom Dr. Janka Benedika Radovljica. Realizacija je odvisna od števila oskrbovancev na domu in cen teh storitev, ki jih določa občinski svet. V letu je storitve pomoči na domu koristilo povprečno 81 uporabnikov mesečno Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici 0 Postavka se je v proračunu vodila evidenčno. NRP Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici Odpravljanje ovir za invalide 0 V letu na tej postavki ni bilo realizacije Medgeneracijski center Radovljica Dejavnost medgeneracijskih programov v občini Radovljica je stekla s septembrom 2013 pri Ljudski univerzi Radovljica, ki je registrirana tudi za izvajanje programov socialnega varstva, kamor sodi tudi dejavnost medgeneracijskih centrov. V programe Medgeneracijskega centra Gorenjska je bilo v letu vključenih skupaj 1581 udeležencev, od tega iz občin Radovljica in Bled skupaj 1211 udeležencev (ker se isti udeleženci vključujejo na Bled in v Radovljico, je spremljanje skupno). Ostali udeleženci so se vključevali v programe na Jesenicah (139), v Kranju (130) in v Tržiču (101) Socialno varstvo materialno ogroženih Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Stanovanjski zakon (SZ - 1A) - Zakon o socialnem varstvu - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini, - v čim večji meri zagotavljati denarno socialno pomoč glede na potrebe občanov. Kazalca: - število prejemnikov subvencije najemnine za stanovanje - v mesecu decembru je subvencionirano najemnino prejelo 69 upravičencev (57 upravičencev subvencijo neprofitne najemnine, 12 upravičencev subvencijo tržne najemnine), - število materialno ogroženih oseb v občini - v letu je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 89 občanom Subvencije najemnin za stanovanja V skladu s Stanovanjskim zakonom in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev občine zagotavljamo subvencije najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom tržnih stanovanj. Višina subvencije znaša do 80 % neprofitne najemnine za primerno stanovanje in je odvisna od dohodkovnega stanja upravičenca. Višina realizacije je odvisna od števila vlog in v skladu s tem tudi izdanih odločb upravičencem do subvencije najemnine neprofitnega ali tržnega stanovanja. Odločbe veljajo eno leto, zato se število upravičencev do subvencije tekom leta 144

145 spreminja. V mesecu decembru je subvencionirano najemnino prejelo 69 upravičencev (57 upravičencev subvencijo neprofitne najemnine, 12 upravičencev subvencijo tržne najemnine). Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija postavke je skladna s planom in zakonskimi obveznostmi Enkratne denarne pomoči Sredstva se porabljajo za dodelitev denarne pomoči občanom občine Radovljica, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so se zaradi spleta okoliščin (izguba zaposlitve, dolgotrajna bolezen, smrt v družini, invalidnost, druge neugodne okoliščine...) znašli v položaju, da ne zmorejo poravnati najnujnejših obveznosti. Občinske enkratne denarne pomoči se izplačujejo občanom na podlagi odločbe CSD Radovljica v skladu z Odlokom o denarni pomoči v občini Radovljica. V letu je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 89 osebam Pogrebni stroški Sredstva na postavki se zagotavljajo za poravnavo stroškov pokopa umrlih, kadar umrli nimajo ožjih svojcev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Gre za zakonsko obvezo občine. V letu je občina krila stroške pogreba za enega umrlega občana Socialno varstvo zasvojenih Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: zmanjšati uporabo oz. zlorabo drog ter drugih oblik zasvojenosti, zlasti med mladimi. Kazalec: število oseb, ki so se vključile v programe Skupnosti Žarek - v letu je bilo v programe Skupnosti Žarek vključenih 89 oseb povprečno na mesec Sofinanciranje dejavnosti komune"skupnost ŽAREK" Sredstva so se porabila za sofinanciranje Društva za delo z mladimi v stiski Žarek - za dejavnosti komune Skupnost Žarek, ki sprejema mlade s področja občin Zgornje Gorenjske (v skladu s podpisano pogodbo za leto ). V letu je bilo v programe Skupnosti Žarek vključenih 89 oseb povprečno na mesec Reintegracijski center V Reintegracijskem centru poteka program v bivalnem in izven bivalnem delu. V stanovanjski skupini (bivalni del programa) so imeli v letu nastanjenih 12 oseb, od tega 2 iz Radovljice. V izven bivalno obravnavo je bilo v letu vključenih 83 uporabnikov, od tega 3 iz Radovljice Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o društvih - Zakon o Rdečem križu Slovenije Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih in humanitarnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, - preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih razlik in stisk. Kazalec: število društev, ki izvajajo socialne in humanitarne programe oz. delujejo na tem področju in so se prijavila na javni razpis - v letu je občina sofinancirala 15 izvajalcev, ki so izvajali 18 programov Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica Sredstva so se porabila v skladu s podpisano pogodbo s ŠENTgorom Radovljica za leto za sofinanciranje najemnine za prostore. V dnevni center Šentgor Radovljica je bilo v letu vključenih 30 uporabnikov iz naše občine. 145

146 41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij Sredstva so se porabila v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje preventivnih programov socialnega varstva in programov socialnohumanitarnih in invalidskih organizacij in društev v letu. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Zakon o cestah Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica, - prenova in obnova poslovnega fonda, - zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, - skrb za zemljiško knjižno urejenost omrežja občinskih javnih cest. Kazalec: stopnja vzdrževanja poslovnega fonda, stopnja urejenosti lastništva občinskih cest. V letu sta bila fond poslovnih prostorov in urejenost lastništva občinskih cest vzdrževana v skladu z načrtovanim in skladno s proračunskimi možnostmi. Zaključena je bila obnova strehe na poslovni zgradbi letališča Lesce, porušen je bil stanovanjski objekt ob letališču Lesce in urejeno parkirišče za obiskovalce prireditev na območju letališča Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb Občina Radovljica sama upravlja z nekaterimi svojimi poslovnimi prostori in zgradbami. Za pokrivanje teh stroškov so potrebna sredstva. Večji del teh stroškov zaračunamo najemnikom poslovnih prostorov in se odražajo na prihodkovni strani proračuna. Glavnino teh stroškov predstavljajo poraba električne energije, komunalne storitve, ogrevanje. Stroški nastajajo celo leto, realizacija pa je nižja od načrtovane zaradi zmanjšanja obratovalnih stroškov Stroški upravljanja z občinskim premoženjem Na tej postavki so evidentirani stroški povezani z upravljanjem občinskega premoženja. Med te stroške spadajo splošni stroški, povezani z upravljanjem premoženja kot so stroški raznih cenitev, notarske storitve, plačilo davka od prodaje nepremičnin, odvetniške storitve, povezane z občinskim premoženjem, geodetske meritve, zavarovanje občinskega premoženja, stroški urejanja občinskih gozdov in kmetijskih zemljišč. Ti stroški nastajajo tekom celotnega leta, realizacija pa je skladna z načrtovano. Na postavki so bila v okviru različnih NRP namenjena sredstva za poplačilo obveznosti obnove strehe in za obnovo tlakov v učilnici upravne stavbe na letališču v Lescah (NRP Upravna stavba - Letališče Lesce), za rušenje stanovanjske hiše ob letališču Lesce (NRP Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta), in za stroške povezane z upravljanjem občinskega premoženja (NRP Upravljanje občinskega premoženja). V letu so bila tako zaključena in plačana dela zamenjave strehe na upravni stavbi letališča Lesce, porušena stanovanjska stavba ob letališču ter urejeno novo začasno parkirišče na letališču, namenjeno parkiranju obiskovalcem prireditev. Realizacija je skladna z načrtovano. 146

147 Na sliki: rušitev hiše ob letališču Lesce Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska Postavka je namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v poslovni stavbi na Kranjski cesti 13 (NRP Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13). Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija je bila nižja od načrtovane, saj je bilo tretje nadstropje objekta v preteklem letu v celoti obnovljeno, zato v tem letu ni bilo potrebe po večjih vzdrževalnih delih Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin Sredstva na postavki so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica. Glavnina sredstev je bila porabljena za geodetsko in pravno urejanje cestnega omrežja in drugih zemljišč v lasti Občine Radovljica, na celotnem območju občine. Na postavki so namenjena sredstva še odmeri in prenosu funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih objektih na etažne lastnike objektov (NRP Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin). Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Postavka ni bila realizirana v celoti zaradi nepredvidenih zastojev pri nekaterih geodetskih odmerah in zaradi manjše aktivnosti na področju urejanja zemljišč večstanovanjskih objektov od načrtovane. Del nerealiziranih postopkov bo zaključenih v prvi polovici leta LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o izvrševanju proračuna - Zakon o javnem naročanju 147

148 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, - zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, - zavarovanje premoženja. Kazalca: - zvišanje vrednosti nepremičnin, - zadovoljstvo strank. V letu je bilo premoženje vzdrževano v skladu s proračunskimi možnostmi. Izvedena je bila preureditev sprejemne pisarne in sanacija 3 pisarn v pritličju ter vhoda v poslovno stavbo občine Radovljica. Večja investicija je bila tudi rušitev in nova pozidava prostora na Linhartovem trgu Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. S postavke so se plačevali obratovalni stroški praznih enot, kot so npr. stroški energije, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, telekomunikacij, urejanje zelenih površin, stroški rednih pregledov dvigal ter drugi stroški. Na postavki so namenjena sredstva tudi investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov (NRP Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov). Glavnino porabe investicijskih sredstev je predstavljala preureditev sprejemne pisarne in sanacija 3 pisarn v pritličju ter vhoda v poslovno stavbo občine Radovljica. Večja investicija je bila tudi rušitev in nova pozidava prostora na Linhartovem trgu 6. Realizacija je skladna z načrtovano. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za obdobje Pogodba o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska košarica v programskem obdobju Pogodba za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica v programskem obdobju Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: Cilj: realizacija programov in projektov v skladu z vsebinskim in časovnim planom. Kazalec: število projektov in programov. V letu je bil Izveden razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, na podlagi katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva 11 upravičencem za investicije za delo v gozdu (od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 1 upravičencu za ureditev gozdne vlake), 12 upravičencem za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, 3 upravičencem za naložbe v dopolnilne dejavnosti in 10 društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Sredstva so se namenila tudi za pripravo strategije LAS in za upravljanje LAS, ter za nadaljevanje projekta Narava nas uči (v smislu pridobitve certifikata Demeter). Obnovile so se obstoječe tematske poti in izvedli so se programi v Čebelarskem centru Lesce Projekti LEADER programa Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvajanje projektov v okviru delovanja Lokalne akcijske skupine "Gorenjska košarica", ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj - pristop LEADER in so s temi sredstvi tudi sofinancirana. Sredstva so bila porabljena za upravljanje LAS in za pripravo strategije LAS- NRP 04 in za delovanje učnega vrta ob OŠ A. T. Linhart v Radovljici - NRP Realizacija je skladna z načrtovano. 148

149 Na sliki: javni učni vrt Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Radovljica in so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa. Razpis je bil v marcu objavljen, glavnina realizacije pa je bila v drugi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu. V okviru postavke so bila iz proračuna občine Radovljica dodeljena nepovratna sredstva 12 upravičencem za Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1), 3 upravičencem za Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Ukrep 5) in Podpora delovanju 10 društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja (Ukrep 8). Realizacija je v okviru načrtovane Gradnja in vzdrževanje tematskih poti 881 V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje že izdelanih tematskih poti na območju občine Radovljica. V prvi polovici leta je bila obnovljena poškodovana oprema na tematski poti ob Savi Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske V letu 2012 je bil zgrajen čebelarski center, s katerim je v letu 2015 pričela upravljati Ljudska univerza v Radovljici (NRP ). Glavnina sredstev na postavki je bila porabljena za izvedbo programov v centru, nekaj pa za obnovo parketa v predavalnici in postavitev usmerjevalne table za center. Realizacija je skladna z načrtovano Zemljiške operacije Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za obdobje Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: Cilj dodelitve nepovratnih sredstev je ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Vsi razpisani ukrepi prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in k ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva in h izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev. V okviru postavke so bila iz proračuna občine Radovljica dodeljena nepovratna sredstva za Podporo gozdarskim ukrepom investicije za delo v gozdu (Ukrep 7), od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 1 upravičencu za ureditev gozdne vlake. Realizacija je v okviru načrtovane. 149

150 44508 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu Proračunska postavka vključuje sredstva za investicije za delo v gozdu, ki so bila upravičencem razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razpis je bil v marcu objavljen, glavnina realizacije pa je bila v drugi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka Sofinanciranje investicij za delo v gozdu. Dodeljena so bila nepovratna sredstva za Podporo gozdarskim ukrepom investicije za delo v gozdu (Ukrep 7), od tega 10 upravičencem za nakup novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu in 1 upravičencu za ureditev gozdne vlake. Realizacija je v okviru načrtovane Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o zaščiti živali Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. V letu je bilo na območju občine Radovljica na podlagi interventnih klicev ulovljenih 11 psov (24 v letu 2015), od katerih je bilo 10 psov vrnjenih lastnikom (v letu ), 0 psov ni bilo oddanih novemu lastniku (v letu ), 1 pes je bil zaradi poškodb ali bolezni evtanaziran (v letu ). Na podlagi načrtovane akcije in interventnih klicev je bilo na terenu odvzetih 71 mačk (58 v letu 2015), od katerih je bilo 37 steriliziranih (30 v letu 2015), 20 kastriranih (21 v letu 2015) in 11 evtanaziranih zaradi poškodb in bolezni (7 v letu 2015). 60 živali je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja (51 v letu 2015) Stroški azila za zapuščene živali Proračunska postavka (NRP Stroški azila za zapuščene živali) zajema sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali, in sredstva za sterilizacijo zapuščenih mačk. Ker zaradi vremenskih pogojev načrtovana akcija sterilizacije zapuščenih mačk ni bila izvedena, je tudi realizacija postavke nižja od načrtovane. Akcijo sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk smo izvedli v letošnjem januarju. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Telekomunikacije in pošta Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o elektronskih komunikacijah - Zakon o javno - zasebnem partnerstvu Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je vzpostaviti ustrezno visokokvalitetno širokopasovno infrastrukturo, ki bo omogočala hitri dostop do interneta za vse občane Občine Radovljica. Kazalci: - število novo priključenih gospodinjstev. Kazalec ni dosežen, ker do realizacije projekta ni prišlo. 150

151 44673 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 0 V letu 2015 je bil izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Radovljica, ki je ugotovil dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v občini. Del načrta je namenjen identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oz. ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov oz., kjer ni dostopa do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s. V primeru pridobitve sredstev bo omrežje gradil zainteresiran zasebni partner. Na postavki namenjamo sredstva za izvedbo vseh potrebnih postopkov od prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev do pridobitve zasebnega izvajalca gradnje širokopasovnega omrežja. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Glede na to, da razpis še ni bil objavljen, tudi postavka ne izkazuje realizacije. 14 GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, - spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva. Kazalec: število izvedenih programov in prejemnikov pomoči. V letu so bila sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica razdeljena 19 - im upravičencem (v letu ). 12 upravičencev je prejelo sredstva za odpiranje novih delovnih mest ali samozaposlitev, 7 - im upravičencem so bili sofinancirani stroški izobraževanja. V letu je bilo izvedenih 9 programov (v letu ). Ti projekti so: podjetniški krožek, aktivnosti Lokalnega podjetniškega centra, sofinanciranje VEM točke Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, projekt Lokalna samooskrba, projekt Podjetniška kavica, Uporabna zelišča, Življenja Gorenjcev, ANIMA SANA in vzdrževanje baze starih hišnih imen Izvajanje programov preko razvojne agencije Proračunska postavka je zagotavljala sofinanciranje programov in projektov, ki se izvajajo preko razvojnih agencij BSC in RAGOR. Tako so bila sredstva porabljena za sofinanciranje nalog v javnem interesu za tehnično pomoč občinam. Sredstva so bila porabljena za projekte, ki jih je izvajala Razvojna agencija Zg. Gorenjske, in sicer za: - izvajanje dejavnosti lokalnega podjetniškega centra, - koordinacijo županov občin Zgornje Gorenjske, - projekt Lokalna samooskrba, - projekt Podjetniška kavica, - izvajanje podjetniškega krožka v osnovni šoli, - izvajanje projekta Uporabna zelišča in projekta Življenje Gorenjcev, - vzdrževanje baze hišnih imen, - izvajanje projekta Vzpostavitev preventivnih programov na področju krepitve duševnega zdravja. Realizacija je v okviru načrtovane Priprava projektnih dokumentacij za razpise Na postavki so bila sredstva porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pripravo novelacije investicijskega programa za knjižnico Radovljica in vodovod Kropa, ter za pripravo dokumentacije potrebne za 151

152 poročanje o prihrankih energije zaradi izvedbe projekta energetske sanacije OŠ Radovljica in vrtca Lesce. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo dokumentacije za javna naročila. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka Priprava projektnih dokumentacij za razpise. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Ker pričakovani razpisi v letu niso bili objavljeni, je tudi realizacija nižja od načrtovane Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju opravljanja storitve e-vem točke (registracija novih podjetij), ki jo izvaja Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila razdeljena 19 - im upravičencem, ki so jih vsi, razen enega, koristili v polnem obsegu. Proračunska postavka se navezuje na NRP številka Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Spodbujanje stanovanjske gradnje Podpora individualni stanovanjski gradnji Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Stanovanjski zakon s podzakonskimi predpisi Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja sta pomoč fizičnim osebam pri reševanju stanovanjskega vprašanja in vzdrževanje stanovanjskih objektov kulturne dediščine. Kazalniki: - število kreditojemalcev oz. odobrenih kreditov, - število obnovljenih stanovanjskih objektov, ki so spomeniško zaščiteni. V letu je bil odobren 1 kredit (v letu ) in s tem tudi obnovljen 1 stanovanjski objekt kulturne dediščine Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje Sredstva so bila namenjena subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite in kredite, ki jih občani namenijo za obnovo stavb kulturne dediščine (NRP Stanovanjski krediti in subvencioniranje obrestne mere). Subvencija se je dodelila na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Radovljica in na podlagi javnega razpisa. Prejeli smo zgolj eno prijavo, čeprav je bil razpis odprt celo leto, zato postavka izkazuje nižjo realizacijo od načrtovane Spodbujanje stanovanjske gradnje Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti, ter izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj in zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov. V letu ni bilo pridobljenih novih stanovanj, popolnoma sta bili obnovljeni 2 stanovanjski enoti, delno obnovljeni 2 stanovanjski enoti, v 1 stanovanju so bila zamenjana okna, v 3 stanovanjih v celoti obnovljene kopalnice, v 5 - ih stanovanjih pa so bile kopalnice delno obnovljene. Parket je bil obnovljen v enem stanovanju, večja dela na elektro priključkih so bila opravljena v 7 - ih stanovanjih, v enem je bila zamenjana električna peč centralnega ogrevanja. 152

153 46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj Sredstva vključujejo stroške vzdrževanja stanovanj v skladu s stanovanjskim programom občine za leto in programom vzdrževanja stanovanj za leto - NRP V preteklem letu sta bili v celoti obnovljeni dve stanovanji, od tega eno v Mošnjah in eno v Novi vasi; delno obnovljeni sta bili eno stanovanje v Radovljici in eno v Mošnjah. En lesen objekt v Kropi in en zidan objekt na Lancovem sta bila v celoti odstranjena. Zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi strešna okna) v enem stanovanju, zunanje žaluzije nameščene v enem stanovanju in vhodna vrata v enem stanovanju. V celoti so bile obnovljene 3 kopalnice, delno pa 5 kopalnic, v dveh kopalnicah je bila nameščena ekspanzijska posoda pred grelnik vode. Parket je bil obnovljen v enem stanovanju, večja dela na elektro priključkih (oz. nekje tudi povečana moč varovalk) so bila opravljena v 7 stanovanjih, v enem je bila zamenjana električna peč centralnega ogrevanja. Za 8 stanovanj je bila izdelana energetska izkaznica. Poleg navedenih večjih obnov in izboljšav, so bila izvedena tudi manjša vzdrževalna dela v notranjosti in izven stanovanj, kleti in garaž ter intervencijska vzdrževalna dela (npr.: na vodovodni napeljavi, elektro napeljavi, ogrevanju, stavbnem pohištvu, dimovodnih napeljavah, stenah, stropu in tlaku stanovanj, kleti,..). Na sliki: obnovljeno neprofitno stanovanje v Radovljici Drugi programi na stanovanjskem področju Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja: - ohranjanje kvalitete stanovanj in - prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec: vzdrževan stanovanjski fond Občine Radovljica, s čimer ohranjamo njegovo vrednost. V letu ni bilo pridobljenih novih stanovanj, popolnoma sta bili obnovljeni 2 stanovanjski enoti, delno obnovljeni 2 stanovanjski enoti, v 1 stanovanju so bila zamenjana okna, v 3 stanovanjih v celoti obnovljene kopalnice, v 5 - ih stanovanjih pa so bile kopalnice delno obnovljene. Parket je bil obnovljen v enem stanovanju, večja dela na elektro priključkih so bila opravljena v 7 - ih stanovanjih, v enem je bila zamenjana električna peč centralnega ogrevanja Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene Oblikovanje rezervnega sklada je obvezno po stanovanjskem zakonu. Poleg obveznega vplačila v rezervni sklad se lastniki stanovanj v posameznih večstanovanjskih stavbah glede na predvidene večje obnove skupnih delov lahko 153

154 odločijo za dodatna vplačila. V več večstanovanjskih objektih so se lastniki odločili za obnove fasad in za dodatna vplačila v rezervni sklad, zato je postavka realizirana v večjem obsegu od načrtovanega. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija je skladna z zakonskimi zahtevami in odločitvami etažnih lastnikov Drugi programi na stanovanjskem področju Na postavki so bila zajeta sredstva za stroške upravljanja in zavarovanja stanovanj, stroške prodaje nepremičnin (stroški objav in notarskih storitev) in stroške vpisa stanovanj v zemljiško knjigo (izdelava elaborata etažne lastnine, stroški predloga za vpis lastninske pravice, stroški pridobitve ustrezne dokumentacije in geodetskih storitev), za pokritje obratovalnih stroškov neplačnikov najemnikov in za pokrivanje obratovalnih stroškov praznih stanovanj. Navedeni stroški nastajajo skozi celo leto. V letu obratovalnih stroškov neplačnikov nismo poravnavali, zato realizacija izkazuje nižji odstotek od načrtovane Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna Nakup zemljišč Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o cestah - Stvarnopravni zakonik - Obligacijski zakonik - Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Sprejeti izvedbeni prostorski akti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalec: število izvedenih nakupov zemljišč. V letu je bilo za občino pridobljenih 48 zemljiških parcel oziroma m2 zemljišč (v letu parcel oziroma m2, 159 parcel), od tega je bilo m2 zemljišč (6 zemljiških parcel) pridobljeno na osnovi pogodbe o brezplačnem prenosu na podlagi zakona, m2 (42 zemljiških parcel) pa je bilo pridobljeno odplačno. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Finančni načrt ni bil v celoti realiziran kar je v veliki meri posledica nerealizirane načrtovane večje menjave zemljišč na območju Gramoznice Graben, ki se je premaknila v leto Nakup in oprema zemljišč Sredstva, namenjena nakupu in opremi zemljišč, so bila porabljena za izvajanje sprejetega načrta nakupov zemljišč. Postavka ni bila realizirana v načrtovanem obsegu zaradi nerealizirane menjave zemljišč na območju Gramoznice Graben. Predvidena menjava bo realizirana v letu (NRP , Nakup in oprema zemljišč) 154

155 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah - Zakon o financiranju občin - Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica. Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile izpolnjene Plačila obresti od najetega dolga Realizacija proračunske postavke izkazuje plačilo obresti za najete kredite. Obresti so bile plačane za najete dolgoročne kredite in likvidnostni kredit, ki ga je Občina Radovljica koristila v mesecu maju, juniju in juliju. Realizacija je nižja od planirane, na kar je vplivala tudi negativna vrednost EURibor - a in kratka doba likvidnostne zadolžitve. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika Splošna proračunska rezervacija 0 Splošna proračunska rezervacija je vsebinsko opredeljena v 42. členu Zakona o javnih financah in ne sme presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V rebalansu proračuna II/ za leto je bila oblikovana v višini ,00 EUR. Sredstva so bila porabljena: - za nakup deleža v podjetju BSC, poslovni podporni center, d.o.o. Kranj v višini 4.801,14 EUR. Tako se je poslovni delež Občine Radovljica v BSC, d.o.o.kranj iz 1,7043% povečal na 3,8862 % ter - razporejena na proračunsko postavko Rekreacijski park Radovljica v višini ,86 EUR. 155

156 5004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Prostorsko načrtovanje Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in spremembe) - Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - UPB 1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - sprejeti strateški in izvedbeni prostorski akti Občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi izvedba sprejemljivih prejetih pobud za začetek postopka. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov. Pri tem je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako s strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč. Zato je težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. 156

157 44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte ali lokacijske načrte Postavka je bila glede na veljavni proračun realizirana 87,81% Sredstva so bila namenjena kopiranju načrtov večjih formatov, predhodnemu postopku ARSO v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo kopališča Radovljica, za idejno zasnovo za rekonstrukcijo Poljske poti kot podlago za OPPN Poljska pot v Lescah, za prezentacijo - prikaze idejne zasnove urejanja Gorenjske ceste in centra Radovljice, za idejno zasnovo urejanja funkcionalnih zemljišč na območju večstanovanjskih objektov na Gradnikovi ulici, Idejno zasnovo za ureditev nerekonstruiranega dela Kranjske ceste v centru Radovljice, idejni projekt daljinske kolesarske poti od meje z Občino Žirovnica do Dobrega polja - prvi del, za izdelavo idejne zasnove ureditve pločnika in kolesarske povezave na SZ strani ceste R3/635 od Doline do krožišča z Alpsko cesto, izdelavo fotografij za fotografsko razstavo v oktobru, mesecu prostora v galeriji Pasaža, izdelavi Idejne zasnove ureditve osrednjih površin v centru Lesc in za ureditev športnega parka Lesce. Nadalje so bila sredstva namenjena izdelavi geodetskih posnetkov: za območje kolesarske poti za preveritev pododseka v Mošnjah, za območje ob lipi samostojnosti v Radovljici, za območje LE79 med spomenikom Avsenikom in parkiriščem trgovine LIDL, sofinanciranje geodetskega posnetka izkoriščenega dela gramoznice Graben, geodetski posnetek za potrebne načrtovanja parkirišča in novega gasilskega doma v Kropi. Sredstva so bila namenjena še za izdelavo Idejne zasnove gasilskega doma v Kropi, za izdelavo prometnega modela Begunj, za dopolnitev Hidrološko hidravlične analize Lipnice skozi staro jedro Kamne Gorice. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Sredstva niso bila v celoti izčrpana ker nekateri naročeni projekti oziroma strokovne podlage še niso bile v celoti izvedene oziroma zaključene Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti Na tej postavki so bila sredstva realizirana 45,59 %. Namenjena so bila zadnjim fazam izdelave OPPN LE 76 Za Trato, izdelavi projektne naloge za OPPN BE 18 - center Begunj in izdelavi smernic za DPN - železniška proga Ljubljana Jesenice. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Realizacija je bila nizka zaradi zahtevne priprave sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov in priprave predhodno potrebnih strokovnih podlag, postopek načrtovanih OPPNjev se je zaradi zahtevnega usklajevanja same zasnove - projektne naloge in priprave javnih naročil časovno zamaknil Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov Postavka je bila glede na veljavni plan realizirana 94,50 %. Sredstva so bila namenjena za pripravo strokovnih podlag za tretje spremembe in dopolnitve prostorskega reda in za eno fazo postopka sprejemanja Študije oz. urbanistični natečaji Postavka je bila glede na veljaven proračun na tej postavki realizirana 99,97 %. Sredstva so bila namenjena delu na študentski delavnici Radovljica Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane, izvodu revije Urbani izziv, naročilu urbanističnega terminološkega slovarja, knjig Arhitektura Slovenije, plačilu avtorskega honorarja za idejni projekt ograj objektov ob Gorenjski cesti, oblikovanju razstavnih panojev v graščini za mesec prostora, za plačilo geotehnične raziskave in geotehničnega elaborata gramoznice Graben, za izvedbo natečaja za regijski center za zaščito in reševanje in za izvedbo razstave na prostem Včeraj za jutri. 157

158 Na sliki: natečaj za regijski reševalni center 158

159 5005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o davčni službi Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnost Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS 0 Postavka se vodi kot evidenčna. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/2013) - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o varnosti cestnega prometa Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev, in čim manj prometnih nezgod. Kazalca sta: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje Po izvedenih statusnih spremembah na področju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter imenovanja novega sveta so bile naloge realizirane v okviru razpoložljivih sredstev. 159

160 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o gozdovih - Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest - Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove - Pravilnik o gozdnih prometnicah - Program razvoja gozdov v Sloveniji Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 85 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Sistemsko zelo neugodno urejeno vzdrževanje gozdnih cest se nadaljuje. Na relaciji država, Zavod za gozdove in občina se iz leta v leto ponavljajo isti problemi brez ustreznih rešitev. Z minimalnimi sredstvi tako skupaj zagotavljamo stanje na gozdnih cestah s katerim nihče od udeležencev ne more biti zadovoljen. Naloge so praviloma realizirane v drugem polletju, ko je sklenjena pogodba z RS o sofinanciranju programa vzdrževanja. Realizacija nalog je razvidna iz obrazložitve NRP Tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Izvajanje nalog je potekalo skladno s planom. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Energetski zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Lokalni energetski koncept občine Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je energetska sanacija javnih objektov ter informiranje in ozaveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije. Kazalce za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev podprograma predstavljajo prihranki energije Izvajanje lokalnega energetskega koncepta Sredstva so bila porabljena za zamenjavo črpalke zaradi optimizacije delovanja SPTE naprave na radovljiški šoli, izdelan je bil razširjen energetski pregled za vrtec v Kropi, za Vrtec Radovljica pa je bila izdelana investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Izdelane so bile še strokovne podlage za nadaljevanje projekta DOLB Radovljica. Naloge se izvajajo preko: NRP Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica NRP Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 160

161 NRP Energetska sanacija vrtca Radovljica NRP Energetska sanacija osnovne šola Antona Janše Radovljica NRP Energetska sanacija vrtca Kropa NRP Energetska sanacija Doma krajanov Brezje NRP DOLB Radovljica NRP Rekonstrukcija Savske ceste NRP Lesno predelovalni center NPR Novelacija lokalnega energetskega koncepta Več informacij je pri obrazložitvah načrtov razvojnih programov. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Planirana energetska sanacija vrtca v Radovljici in Kropi ni stekla, ker še ni bil objavljen razpis za nepovratna sredstva. NRP je bil zaradi tega usklajen z rebalansom proračuna II. Pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo kotlovnice na sekance in s tem povezano zunanjo ureditev pri Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica, predvidena za leto, bo realizirana v letu PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Naloge so se izvajale v predvidenem obsegu in skladno s programom dela, razen v delu kjer prihaja do časovnega zamika zaradi prenosa vzdrževanja cest na drugega izvajalca. Prenos vzdrževanja je bil izveden v devetih krajevnih skupnostih, in sicer iz KS na Komunalo Radovljica. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika Na področju rednega vzdrževanja cest zagotavljamo osnovni nivo vzdrževanja javnih površin. Obseg vzdrževanja zelenih površin in parkovnih ureditev smo v zadnjih letih uspeli povečati in povišati standard vzdrževanja Letno vzdrževanje lokalnih cest S te postavke se financira letno vzdrževanje lokalnih cest v občini. Za 9 KS to storitev izvaja zunanji izvajalec, ki ga pridobimo na javnem razpisu, v treh KS, pa to aktivnosti izvaja Komunala Radovljica na podlagi občinskega odloka. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi prenosa pristojnosti vzdrževanja krajevnih cest v devetih KS je v tem delu prišlo do časovnega zamika pri izvajanju predvidenih del. Do konec leta je predviden obseg del izveden v celoti Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS Poravnani so bili stroški za zimsko službo na lokalnih cestah, za zimsko obdobje 2015/, v 9 KS kjer te službe ne opravlja Komunala Radovljica in v 3 KS kjer to službo opravlja Komunala Radovljica. 161

162 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Dejanska poraba je bila proračunsko usklajena ob rebalansu proračuna. Ostanek sredstev po zimski službi je bil razporejen na letno vzdrževanje cest Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS S te postavke se financira letno vzdrževanje krajevnih cest na območju cele občine. Postavka je bila v celoti realizirana Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS S te postavke se je še financiralo zimsko vzdrževanje lokalnih cest za zimsko obdobje 2015/5016 v KS Radovljica, Lesce in Begunje, kjer to službo opravlja Komunala Radovljica. Tako kot vsako leto je bil obračun storitve odvisen predvsem od vremenskih razmer. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Planirana in dejanska poraba sta bili kasneje usklajeni z rebalansom proračuna. Ostanek sredstev po zimski službi je bil razporejen na letno vzdrževanje cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih - Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, - razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, - ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest. in urejanju cestnega prometa ter pri odvajanju odpadni voda. Del nalog v letu ni bil realiziran in jih je bilo potrebno prenesti v leto Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Naloge so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: Cesta za Verigo Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje Odmere in odškodnine za zemljišča cest Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica Prilagoditev ceste na AC priključke Obnova ceste Ovsiše - Dobravica Cesta svobode III. in IV. faza Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte Razširitev ceste Hraše - Hlebce Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja 162

163 Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže Sanacija mostov Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah Program sanacije lokalnih cest. Več informacije je v obrazložitvah načrtov razvojnih programov. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav pa smo imeli prav pri investicijskem vzdrževanju cest Pločniki in hodniki za pešce Naloge so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: Ureditev hodnikov za pešce Pločnik v Lipniški dolini Pločnik na Posavcu Pločnik v Podnartu Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja Pločnik ob cesti na Jezerca Vse večje investicije na tem področju so vezane na državne projekte. Ker država zanje nima sredstev tudi občina ne more postoriti tistega kar želi. Do bistvenega zamika je prišlo tudi pri izvedbi pločnika na Cesti na Jezerca. Več informacije je v obrazložitvah načrtov razvojnih programov Kolesarske steze V to področje spadajo predvsem kolesarske steze, ki so vezane na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je nosilec priprav investicij v daljinske kolesarske steze. Polovico sredstev na tej postavki je bilo porabljenih za vzdrževanje lokalnih kolesarskih poti. Ostala sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in za ureditev nekaj manjših premoženjskih zadev Urejanje cestnega prometa Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest Cestna oprema Dela so se izvajala preko dveh NRP-jev: NRP Cestna oprema NRP Urbana oprema Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Cestna oprema ni bila nameščena v skladu s predvideno dinamiko ter obsegom. Kot ključni problem se pojavlja lastništvo nekaterih zemljišč na katera želimo namestiti to opremo. 163

164 44314 Obeležba uličnih sistemov Sredstva so bila porabljena za postavitev ulične, prometne in turistične signalizacije. Realiziran je bil predviden obseg nalog Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje Linhartovega trga. Delne sanacije poškodovanega tlaka še nismo izvedli Urejanje mirujočega prometa Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest. in urejanju cestnega prometa. Del nalog v je bilo zato potrebno prenesti v leto Dela so se sicer izvajala preko naslednjih NRP-jev: Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur Ureditev parkirišč v občini Radovljica Odstranitev ovir za invalide Celostna prometna strategija Občine Radovljica Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica Ureditev parkirišč Poddobrava Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica Več informacije je v obrazložitvah načrtov razvojnih programov Vodenje banke cestnih podatkov 415 Izdelovalec ni zaključil svoje naloge, zato je naloga prenesena v leto Cestna razsvetljava Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih cestah - Zakon o varnosti cestnega prometa - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih - Prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, - zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti Javna razsvetljava - skupaj Poraba električne energije na javni razsvetljavi je v skladu s pričakovanji. V letu 2017 bo vzpostavljen daljinski nadzor nad porabo po posameznih prižigališčih Investicije in vzdrževanje javne razsvetljave Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v občini. Glavnina investicij je potekala v Radovljici, Kropi in Otočah. Poraba investicijskega dela sredstev je razvidna iz obrazložitve NRP- ja Investicije v javno razsvetljavo po KS. 164

165 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu okolja - Zakon o gospodarskih javnih službah - Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih - Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Radovljica - Odlok o gospodarskih javnih službah občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo Sanacija divjih odlagališč odpadkov Realizacija na postavki izkazuje stroške odvoza smeti s Taleža in odvoza smeti ob spomladanski čistilni akciji in je v skladu s pričakovanji ter se giblje na povprečnem nivoju zadnjih nekaj let Akcija očistimo okolje 972 Poraba sredstev in udeležba na akciji je bila v skladu s pričakovanji Zbirni center v Lipniški dolini 0 Postavka je evidenčna Sanacija ekoloških otokov V Lescah sta bila postavljena dva ekološka otoka. Dinamika postavljanja otokov je enaka kot v prejšnjih letih. 165

166 Ravnanje z odpadno vodo Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu okolja - Zakon o gospodarskih javnih službah - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za Občino Radovljica - Odlok o gospodarskih javnih službah občine Radovljica - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvaliteti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Kazalec: delež gospodinjstev priključenih na centralno čistilno napravo. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest. in urejanju cestnega prometa ter pri odvajanju odpadni voda. Del nalog v letu ni bil realiziran in jih je bilo potrebno prenesti v leto Ravnanje z odpadno vodo Investicije so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih Kanalizacija KS Radovljica Kanalizacija KS Lesce Sekundarna kanalizacija v Kropi Primarna kanalizacija Kamna Gorica Kanalizacija in ČN Posavec Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica Primarna kanalizacija v KS Podnart Kanalizacija KS radovljica - Žale Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte Vzdrževanje ČN Sekundarna kanalizacija Brezovica Kanalizacija Otoče Več je navedeno pri obrazložitvah NRP. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Največ težav smo imeli pri investicijskem vzdrževanju cest, urejanju cestnega prometa in pri odvajanju odpadnih voda. Del nalog v letu ni bil realiziran in jih je bilo potrebno prenesti v leto Upravljanje in nadzor vodnih virov Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o gospodarskih javnih službah, - Zakon o vodah, - Zakon o ohranjanju narave. 166

167 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Načrtovanje, varstvo in urejanje voda, varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. Novelacija sanacijskega programa odvajanja odpadnih voda Sanacijski program odvajanja odpadnih voda 0 Novelacija sanacijskega programa še ni bila naročena. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o prostorskem načrtovanju - Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti - Zakon o stavbnih zemljiščih Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja sta ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalca sta: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani podatki Vodenje analitičnih evidenc za JGS Poraba temelji na pogodbi s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS Poraba temelji na pogodbi s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom Vodenje katastra komunalnih naprav Poraba temelji na pogodbi s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o vodah - Zakon o varstvu okolja - Zakon o urejanju prostora - Zakon o graditvi objektov - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu pred požarom - Pravilnik o oskrbi s pitno vodo - Pravilnik o pitni vodi - Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja - Odlok o gospodarskih javnih službah občine Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Radovljica. 167

168 Kazalec: - število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov ter na novo priključenih objektov na vodovodno omrežje Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna 264 Nov dogovor o koriščenju vodnega vira Radovna je bil dosežen šele konec leta zato planirane porabe sredstev ni bilo Investicije v vodovode v občini Radovljica Investicije so se izvajale preko naslednjih NRP-jev: Ureditev vodnega zajetja Draga Vodovod Kropa Vodovod Kropa - Kamna Gorica Povezava bodočih uporabnikov na javni vodovod Sekundarni vodovod Begunje Primarni vodovod v KS Podnart Sanacija vodnih zajetij Primarni vodovod Kamna Gorica Sekundarni vodovod Kamna Gorica Primarni vodovod Begunje j Primarni vodovod Dvorska vas Primarni vodovod Posavec Sekundarni vodovod Lipnica Vodovod v naselju Dobravica Sekundarni vodovod Otoče Sekundarni vodovod Brezovica Bistvena poraba sredstev na tej postavki je na vodovodu v Kropi ter na sekundarnem vodovodu v Lipnici in vodovodu na Otočah. Več je navedeno pri obrazložitvah ostalih NRP. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Težave smo imeli prav pri vzdrževanju in gradnji vodovodov, kjer bi morali na novo urediti vprašanje "in house" naročil Oskrba z vodo Kot je navedeno pri obrazložitvah NRP je bila končana gradnja vodovoda Hraše - Ledevnica Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o graditvi objektov - Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zagotavljanje razvoja obstoječih pokopališč Pokopališka dejavnost in mrliške vežice Izvedeno je bilo le plačilo projektne dokumentacije za pokopališče v Radovljici. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Zaradi uveljavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN 3) je prišlo v letu do bistvenega zamika pri oddaji del na praktično vseh področjih oddelka za infrastrukturo. Težave smo imeli tudi pri investicijskem vzdrževanju pokopališč. 168

169 Objekti za rekreacijo Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - Zakon o temeljni geodetski izmeri, - Zakon o graditvi objektov, - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o gospodarskih javnih službah, - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - Stanovanjski zakon, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Obseg urejenih zelenih površin, obseg urejenih parkovnih površin, število dreves, ki so deležna ustrezne oskrbe in nege Parkovne in hortikulturne ureditve Naloga se izvaja v okviru pogodbenih obveznosti s Komunalo Radovljica. Poraba je bila v realizirana v skladu s pogodbo oz. obračunom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna Urejanje občinskih zemljišč Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o prostorskem načrtovanju - Zakon o graditvi objektov - Zakon o varstvu okolja - Zakon o javnih financah - Zakon o javnem naročanju - Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka - Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme - Odlok o komunalnem prispevku v občini Radovljica - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj je terminsko usklajeno slediti Načrtu razvojnih programov občine Radovljica. Kazalci oz. merilo doseganja zastavljenih ciljev so površine letno opremljenih stavbnih zemljišč. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Najnižja realizacija na področjih oddelka za infrastrukturo je na področju urejanja stavbnih zemljišč. Ključni razlogi so trije: - razpis za izbor izvajalca za gradnjo komunalne opreme v OLN Brezje se je zavlekel v mesec december in z gradnjo v letu nismo mogli začeti - investitor gradnje komunalne opreme v Kamni gorici je fizična oseba in gradnja je konec leta zastala zato občini ni bilo potrebno izvesti svojih obveznosti - pogoji za prenos komunalne opreme na občino v Dvorski vasi še niso izpolnjeni Urejanje občinskih zemljišč Naloge se izvajale preko naslednjih NRP-jev: Komunalna oprema - Langusova ulica Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA Komunalna oprema - LN ČN sever 169

170 Komunalna oprema - Vurnikov trg Komunalna oprema - OLN Brezje Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet Komunalna oprema - OPPN TNC Komunalna oprema - OPPN TNC Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica Komunalna oprema - OPPN Brezovica Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas Komunalna oprema - ZN Plana Poraba na tej postavki je bistveno pod pričakovanju saj smo zaključili le z gradnjo komunalne opreme v Vurnikovem trgu. Več je razvidno iz obrazložitev NRP-jev. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Praktično vsa območja urejanja so uvrščena v proračun z namenom prenosa zgrajene komunalne opreme na občino. Ker večina investitorjev svojih obveznosti ni izpolnila prenosi niso bili realizirani. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in spremembe) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma Proračunska rezerva občine Oblikovanje rezervnega sklada je bila izvedena skladno z veljavnim proračunom. 170

171 60 - KRAJEVNE SKUPNOSTI 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Dejavnost občinske uprave Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj jeo racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta KS. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilj je realizacija programa KS. Kazalec: stopnja realizacije programa KS. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Delovanje ožjih delov občin Delovanje ožjih delov občin Opis podprograma V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevnih skupnostih. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi - Odlok o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica - Statut Občine Radovljica - Statuti KS - Poslovniki o delu Sveta KS Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini. Kazalec: stopnja realizacije programa KS Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji krajevnih skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto ter sama učinkovitost izvedbe plana. Kazalec: stopnja realizacije programa KS 171

172 Sredstva za delovanje V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so pisarniški material, poštnina, telefon, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, čistila, pogodbeno delo, izdatki za reprezentanco ter drugi stroški organov KS. Krajevne skupnosti so koristile sredstva na osnovi Pogodbe o financiranju letnih programov za leti 2015 in, mesečno po dvanajstinah. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE Sredstva za delovanje KS Begunje ,77 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE Sredstva za delovanje KS Brezje ,49 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA Sredstva za delovanje KS Kamna Gorica 5.655,57 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA Sredstva za delovanje KS Kropa ,15 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO Sredstva za delovanje KS Lancovo ,01 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE Sredstva za delovanje KS Lesce ,06 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO Sredstva za delovanje KS Ljubno 5.447,51 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE Sredstva za delovanje KS Mošnje ,37 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK Sredstva za delovanje KS Otok 2.801,68 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART Sredstva za delovanje KS Podnart 3.912,06 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA Sredstva za delovanje KS Radovljica ,97 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava 4.962,20 SKUPAJ ,84 Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so sredstva prerazporedili iz postavk, kjer so ostala neporabljena sedstva, na postavke, kjer je bilo to potrebno. Na proračunski postavki Sredstva za delovanje so večja odstopanja v sledečih krajevnih skupnostih: v KS Ljubno je realizacija 54 %, v KS Otok 55 %, v KS Kamna Gorica 67 %, v KS Podnart 69 % in v KS Srednja Dobrava 73%. Sredstva za sofinanciranje drugih programov V tej proračunski postavki so zajeti stroški za vzdrževanje kulturnih domov. Krajevne skupnosti so koristile sredstva na osnovi zahtevka. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA Proračunska postavka Sredstva ZR Sofinanciranje drugih programov 2.958,20 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA Sofinanciranje drugih programov 4.030,63 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO Sofinanciranje drugih programov 1.192,30 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE Sofinanciranje drugih dejavnosti 1.633,00 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART Sofinanciranje drugih programov 9.767,90 SKUPAJ ,03 Večjih odstopanj pri koriščenju sredstev za sofinanciranje drugih progamov ni. Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnimi načrti krajevnih skupnosti. 172

173 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje letalske infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne letalske infrastrukture. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročna cilja sta gradnja in ohranjanje cestne in letalske infrastrukture. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Cestni promet in infrastruktura Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in pripadajočo prometno signalizacijo. Dolgoročni cilji glavnega programa Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja - povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje - izboljšanje voznih pogojev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci: - dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km - dolžina pločnikov brez con za pešce - število javnih parkirnih mest. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa Cestna razsvetljava Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, trgov ter parkov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in opreme (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 173

174 Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah - Zakon o cestah - Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. Kazalec: - obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin. Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic Dejavnost obsega tekoče zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest vseh kategorij, pločnikov, ureditev in obnovo parkirišč in avtobusnih postajališč, vzdrževanje parkov in zelenic. V okviru planiranih sredstev se izvajajo dela kot so: redna služba cestnih delavcev, čiščenje jaškov in propustov, popravila in polaganje robnikov, manjša asfaltiranja, krpanje makedamskih parkirišč in razne intervencije. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA KRAJEVNA SKUPNOST KROPA KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO KRAJEVNA SKUPNOST LESCE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE KRAJEVNA SKUPNOST OTOK KRAJEVNA SKUPNOST PODNART KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Proračunska postavka Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Begunje Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Brezje Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kamna Gorica Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kropa Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lancovo Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lesce Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Ljubno Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Mošnje Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Otok Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Podnart Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Radovljica Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Srednja Dobrava 174 Sredstva ZR 0, , , , ,23 0, , ,78 849, ,97 0, ,05 SKUPAJ ,06 S 1.4. je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju, ki v četrtem odstavku 66. člena določa:»postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, izvaja občina. Za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena tega zakona šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto«.

175 Na podlagi tega je Občina Radovljica sprejela Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica. V prvem odstavku 2. člena je tako določeno:»obvezni lokalni gospodarski javni službi iz 1. člena na območju občine Radovljica izvaja Javno podjetje Komunala Radovljica d.o.o.«sredstva za izvajanje teh del so bila s Pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica za leti 2017 in 2018 prenesena na Komunalo Radovljica. Realizacija sredstev za letno zimsko vzdrževanje je bila do prenosa na Komunalo sledeča: v krajevnih skupnostih Kamna Gorica, Lancovo, Otok, Podnart in Srednja Dobrava 100 %, v KS Mošnje 98 %, v KS Ljubno 93 %, v KS Brezje 87 % in v KS Kropa 78 %. Sredstva za vzdrževanje rak Dejavnost obsega redna vzdrževalna dela na obstoječih rakah. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE Sredstva za vzdrževanje rak - KS Begunje 129,34 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kamna Gorica KRAJEVNA SKUPNOST KROPA Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kropa 0,00 SKUPAJ 129,34 Sredstva za vzdrževenje rak so bila s pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica prenesena na proračunsko postavko Sanacija mostov in rak, NRP na Komunalo Radovljica. V prehodnem obdobju so sredstva za vzdrževanje rak koristila samo Krajevna skupnost Begunje. 0, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma S sredstvi iz tega programa KS izvajajo večja vzdrževalna dela na javni infrastrukturi, ki jo imajo v uporabi. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah - Zakon o cestah - Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica - Odlok o občinskih cestah - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica - Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. Kazalec: - obseg vzdrževanja cest in drugih javnih površin. 175

176 Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti Dejavnost obsega upravljanje in vzdrževanje tematskih poti. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO Proračunska postavka Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti KS Lancovo Sredstva ZR 3.485,00 SKUPAJ 3.485,00 Krajevna skupnost je v celoti porabila sredstva v okviru svojega finančnega načrta. Komunalne ceste in objekti Sredstva so krajevne skupnosti porabljale v skladu z veljavnim proračunom in odobrenimi pravnimi posli. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE Komunalne ceste in objekti - KS Begunje ,98 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE Komunalne ceste in objekti - KS Brezje 7.612,55 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica 6.417,60 KRAJEVNA SKUPNOST KROPA Komunalne ceste in objekti - KS Kropa 2.310,37 KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo ,30 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE Komunalne ceste in objekti - KS Lesce ,86 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno ,22 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje ,92 KRAJEVNA SKUPNOST OTOK Komunalne ceste in objekti - KS Otok ,91 KRAJEVNA SKUPNOST PODNART Komunalne ceste in objekti - KS Podnart ,22 KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava , ,21 SKUPAJ ,60 Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so krajevne skupnosti sredstva prerazporedile iz postavk, kjer so ostala neporabljena, na postavke, kjer je bilo to potrebno. S 1.4. je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju, ki v četrtem odstavku 66. člena določa:»postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, izvaja občina. Za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena tega zakona šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto«. V skladu z novim zakonom je občina, kjer je bilo to potrebno, izvedla skupna javna naročila. Ti postopki so v nekaterih primerih terjali več časa. Posledica je nizka realizacija. Največje odstopanje na tej proračunski postavki je izkazano v KS Kropa, kjer je realizacija 19 %, večja odstopanja pa so tudi v KS Brezje, kjer je realizacija 30 %, v Radovljici 40 % in v Ljubnem 67 % PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). 176

177 V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopno vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Regionalni razvojni program Gorenjske Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine ter ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Komunalna dejavnost Spodbujanje stanovanjske gradnje Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Radovljica. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer: - izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih, - posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, - upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Občina Radovljica izvaja storitev preko Komunale Radovljica, na območju krajevnih skupnosti pa praviloma preko krajevnih skupnosti. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o graditvi objektov - Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročna cilja sta zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zagotavljanje razvoj obstoječih pokopališč. 177

178 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture. Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost Sredstva so bila porabljena za urejanje pokopališč in izvajanje del pogrebne dejavnosti. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA KRAJEVNA SKUPNOST KROPA KRAJEVNA SKUPNOST LESCE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE KRAJEVNA SKUPNOST PODNART KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Proračunska postavka Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava Sredstva ZR , , , , , , , , , ,88 SKUPAJ ,22 Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so sredstva prerazporedili iz postavk, kjer so ostala neporabljena, na postavke, kjer je bilo to potrebno. Gre za ciklična vlaganja v urejanje pokopališč. Do odstopanj je razen v KS Brezje, kjer je realizacija 100 %, prišlo v vseh krajevnih skupnostih. Realizacija sledeča: V KS Mošnje 30 %, v KS Ljubno 40 %, v KS Podnart 42 %, v KS Kamna Gorica 51 %, v Otočah 61 %, v KS Srednja Dobrava 70 %, v KS Lesce 75 %, v KS Kropa 82 % in v KS Begunjah 87 % KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine) ter izdajanje občinskega časopisa. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročna cilja: ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje na področju kulture in športa, ohranjati in spodbujati izvajanje programov na področju kulture, športa in mladinske dejavnosti, zagotavljati obveščanje o delu in dogajanju v občini. 178

179 Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Ohranjanje kulturne dediščine Programi v kulturi Podpora posebnim skupinam Šport in prostočasne aktivnosti Podpora posebnim skupinam Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je ohranjanje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij in društev upokojencev. Kazalec: število prijavljenih organizacij in društev na javnem razpisu. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Programi veteranskih organizacij Programi drugih posebnih skupin Programi veteranskih organizacij Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za delovanje veteranskih organizacij in vzdrževanje spomenikov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj: pomoč pri delovanju veteranskih organizacij, ki izvajajo tudi naloge vzdrževanja spomenikov. Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: sofinanciranje veteranskih organizacij. Kazalec: število veteranskih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis. Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in nujna investicijska vzdrževalna dela grobišč in spomenikov. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE Proračunska postavka Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi Sredstva ZR 545,60 SKUPAJ 545,60 Krajevna skupnost Begunje je porabila sredstva v okviru svojega finančnega načrta. Realizacija je 81 % Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne dejavnosti ter sredstva za upravljanje, urejanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter gradnjo novih športnih objektov. Znotraj tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programov za mladino. 179

180 Dolgoročni cilji glavnega programa - vsem občanom in občankam zagotoviti možnost za dejavno ukvarjanje z organiziranimi ali neorganiziranimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju, - otrokom in mladim zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in najboljše možnosti za zunajšolske športne in rekreacijske aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega življenjskega sloga, - razvijati moralne in etične vrednote športa, občanom dati možnost napredovanja na športnem področju in možnost javnega priznanja njihovih dosežkov na področju, - ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, - podpirati družbeno vlogo športa pri izboljšanju javnega zdravja, spodbujanju prostovoljnega dela, aktivni udeležbi v družbi, pri doseganju strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter upoštevanju družbenih vrednot. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - povečati delež športno aktivnih in redno športno aktivnih občanov in občank občine Radovljica, - povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine, - obdržati oziroma povečati delež vrhunskih športnikov, - povečati število in kakovost športnih površin, - zagotoviti vzdrževanje športnih objektov. Kazalci: - število ur organizirane športne aktivnosti mladih in odraslih, - število ur obvezne in prostočasne športne vzgoje ter delež posameznih skupin v posameznih stopnjah vzgoje in izobraževanja, - število otrok, mladostnikov in odraslih, ki so vključeni v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez, - delež športno dejavnih prebivalcev (organizirano), - število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa, - število vrhunskih športnikov v občini Radovljica in doseženi rezultati, - število izvedenih športnih prireditev, - delež pokritih in nepokritih športnih površin na občana, obnovljene in vzdrževane površine v m2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Programi športa Programi za mladino Programi športa Opis podprograma Za realizacijo programa na področju športa se zagotavljajo sredstva za: - izvajanje programov s področja športa in razvoj športnih dejavnosti, - zagotavljanje pogojev za izvajanje programov športa z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športne infrastrukture. Zakonske in druge pravne podlage - Nacionalni program športa, - Zakon o športu, - Zakon o zavodih, - Zakon o društvih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so: - z zagotavljanjem kakovostne in redne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu povečati gibalno kompetentnost malčkov in jih usmeriti k zdravemu življenjskemu slogu, - povečanje deleža otrok in mladine, ki se organizirano ali v prostem času ukvarja s športom, - povečanje števila otrok in mladine, vključene v tekmovalne sisteme, - povečanje števila redno rekreativno dejavnih občanov z večjo dostopnostjo do kakovostne športne rekreacije, - povečati število invalidov, vključenih v športne dejavnosti, - povečati število registriranih in vrhunskih športnikov, - organizacija športnih prireditev na lokalni ravni z namenom popularizacije športa, - zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje, nadgradnjo in za razvoj športne in rekreativne dejavnosti z zagotovitvijo ustreznih pokritih in nepokritih športnih površin in ostale športne infrastrukture, - zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu in nadarjenih in vrhunskih športnikov, - zagotoviti pogoje za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij. Kazalci: - m2 obnovljenih in na novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo, 180

181 - število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu, - število in raven organiziranih športnih prireditev, - število vključenih v izobraževanje in usposabljanje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: z zagotovljenimi sredstvi za športno vzgojo v izobraževalnem sistemu ohraniti standard na tem področju, povečati število otrok in mladih ter odraslih, ki se organizirano ali v prostem času ukvarjajo s športom, najmanj ohraniti oziroma povečati že pridobljene standarde na področju kakovostnega in vrhunskega športa, pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti, optimizirati zasedenost športnih objektov, z večjim poudarkom vzdrževanju športnih objektov izboljšati stanje športnih objektov. Kazalci: - število vključenih v organizirane športne aktivnosti, - rezultati na področju kakovostnega in vrhunskega športa, - dodatne površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti, - obnovljene površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti. Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč Dejavnost obsega redna vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih v občini, ki obsega redno košnjo, vzdrževanje igral, klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Krajevne skupnosti so sredstva porabile za redna vzdrževalna dela na otroških igriščih. Proračunski uporabnik KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA KRAJEVNA SKUPNOST KROPA KRAJEVNA SKUPNOST LESCE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE KRAJEVNA SKUPNOST PODNART KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA Proračunska postavka Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje Sredstva za vzdrževanje otoških igrišč - KS Brezje Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce Sredstva za urejanje otroških igrišč - KS Ljubno Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava Sredstva ZR 3.594,54 425,00 680,00 679, , ,50 680,00 424, ,58 424,99 SKUPAJ ,85 Krajevne skupnosti so sredstva koristila skladno s sprejetim proračunom. Skoraj v vseh krajevnih skupnostih je prišlo do manjših odstopanj, predvsem iz naslova presežkov preteklih let in prerazporeditev na druge proračunske postavke. Krajevne skupnosti so porabljala sredstva v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS. S sklepi o prerazporeditvah so sredstva prerazporedili iz postavk, kjer so ostala neporabljena sedstva, na postavke, kjer je bilo to potrebno. Do odstopanj je prišlo v KS Lesce, kjer je ralizacija 70%, v KS Begunje z 78 % in v KS Radovljica, kjer je bila realizacija 92 %. 181

182 Sredstva za ureditev kulturnega doma Dejavnost obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. Proračunski uporabnik Proračunska postavka Sredstva ZR KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO Ureditev kulturnega doma Lancovo ,00 SKUPAJ ,00 Krajevna skupnost Lancovo je porabila sredstva skladno s sprejetim proračunom. 182

183 71 REŽIJSKI OBRAT SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v lasti Občine Radovljica, - prenova in obnova poslovnega fonda, - zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori in letališke naprave ter površine. Kazalec: stopnja vzdrževanosti poslovnega fonda. Poslovni fond je bil vzdrževan v skladu s proračunskimi možnostmi in razpoložljivimi ustvarjenimi prihodki Materialni stroški - tržna dejavnost Materialni stroški tržne dejavnosti so sorazmerni ustvarjenim prihodkom. Mednje se uvrščajo stroški, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti panoramskega letenja in vzdrževanja naprav in površin. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Materialni stroški tržne dejavnosti so odvisni od izvedenega obsega izvajanja tržne dejavnosti in ustvarjenih prihodkov. Tako prihodkovna kot odhodkovna stran izvajanja dejavnosti sta bili nižji od načrtovane. Vsi stroški delovanja so bili pokriti iz lastnih prihodkov Strošek dela - tržna dejavnost Stroški dela zajemajo plačo zaposlenega za tržni del dejavnosti. V preteklem letu so se gibali v skladu s predvidevanji. Režijski obrat z lastnimi prihodki ustvarja zadostna sredstva za redno pokrivanje stroškov dela. Realizacija je skladna z načrtovano Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča Stroški investicij in investicijskih vzdrževanj na objektih in površinah letališča so izvedeni v obsegu kot ga dopuščajo ustvarjeni prihodki. Postavka se navezuje na NRP Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča in Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev. V preteklem letu je bilo tako izvedena obnova letalskega motorja in vgradnja GPS sprejemnika s sistemom za nadzor prometa, nameščena je bila nadzorna kamera v hangarju, nabavljen je bil nov mulčer za vzdrževanje travnatih površin. Na letališki zgradbi so bila zaključena kleparska dela na strehi in obnovljena učilnica v objektu, obnovljen je bil tlak pred vhodom v zgradbo, urejen vodni in električni priključek na prireditvenem prostoru. Realizacija je skladna z načrtovano. 183

184 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih financah - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - Zakon o varstvu osebnih podatkov - Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja - Zakon o inšpekcijskem nadzoru - Zakon o občinskem redarstvu - Zakon o prekrških - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o varstvu javnega reda in miru - Zakon o varstvu okolja - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Odloki občin ustanoviteljic Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest in primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi, izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja Materialni stroški - javna služba Materialni stroški izvajanja javne službe so stroški, ki zagotavljajo delovanje letališča kot javne infrastrukture. Obseg stroškov je odvisen od prihodkov, ki jih ustvarja režijski obrat za izvajanje javne službe in tržnih dejavnosti. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Materialni stroški javne službe so nižji od predvidenih tudi zaradi nižje prihodkovne strani Strošek dela - javna služba Stroški dela zajemajo plačo zaposlenega za javni del dejavnosti. Realizacija je skladna z načrtovano. 184

185 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilji: - spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, - spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva. Kazalec: število izvedenih programov in prejemnikov pomoči. V letu so bila sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica razdeljena 19 - im upravičencem (v letu ). 12 upravičencev je prejelo sredstva za odpiranje novih delovnih mest ali samozaposlitev, 7 - im upravičencem so bili sofinancirani stroški izobraževanja. V letu je bilo izvedenih 9 programov (v letu ). Ti projekti so: podjetniški krožek, aktivnosti Lokalnega podjetniškega centra, sofinanciranje VEM točke Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, projekt Lokalna samooskrba, projekt Podjetniška kavica, Uporabna zelišča, Življenja Gorenjcev, ANIMA SANA in vzdrževanje baze starih hišnih imen Nakup kapitalskih deležev in naložb Sredstva so bila skladno z načrtom pridobivanja kapitalskih deležev porabljena za dokapitalizacijo Razvojne agencije BSC iz Kranja. 185

186 C. RAČUN FINANCIRANJA 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o javnih financah - Zakon o financiranju občin - Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Dolgoročni cilj: financiranje izvrševanja proračuna Občine Radovljica. Kazalec: izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile izpolnjene Odplačila domačega dolga - najeti kredit Realizacija proračunske postavke izkazuje plačilo glavnice za najete kredite in je skladna z načrtovano. 186

187 III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 01 POLITIČNI SISTEM Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika 0 Svetniška skupina ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS 170 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD 0 Svetnica ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS 875 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si 0 Svetniška skupina ni predlagala porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica 217 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - DeSUS 0 Svetnik ni predlagal porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo 0 Svetnik ni predlagal porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 187

188 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SMC 925 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetniška skupina Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo 766 Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, ki jo uporablja svetnik Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - IDS 0 Svetnik ni predlagal porabe za nakup oz. vzdrževanje računalniške opreme. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska V letu 2015 je bila zaključena popolna obnova tretjega nadstropja objekta (250 m2), zato so bile potrebe po vzdrževanju v letu nižje Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin Sredstva na postavki so namenjena za zemljiško knjižno urejanje nepremičnin v lasti občine Radovljica. Glavnina sredstev je bila porabljena za geodetsko in pravno urejanje cestnega omrežja in drugih zemljišč v lasti Občine Radovljica, na celotnem območju občine. Na postavki so namenjena sredstva še odmeri in prenosu funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih objektih na etažne lastnike objektov. Postavka ni bila realizirana v celoti zaradi nepredvidenih zastojev pri nekaterih geodetskih odmerah in zaradi manjše aktivnosti na področju urejanja zemljišč večstanovanjskih objektov od načrtovane Letališče Lesce Upravna stavba na letališču v Lescah je bila zelo dotrajana in prepotrebna obnove. V letu je bila dokončno poravnana obveznost obnove strehe na upravni stavbi, obnovljena je bila učilnica in pisarna v letališki zgradbi. Realizacija je skladna z načrtovano Letališče Lesce - rušenje stanovanjskega objekta V letu je bila izvedena rušitev stanovanjskega objekta na letališču Lesce. Realizacija je bila skladna z načrtovano Dom Matevža Langusa v Kamni Gorici 0 NRP je evidenčni. 188

189 Upravljanje občinskega premoženja Namen in cilj postavke je ustrezno upravljanje in vzdrževanje občinskega premoženja. Glavnina sredstev je bila porabljenih za ureditev začasnega parkirišča ob večjih prireditvah na letališču Lesce. Realizacija je skladna z načrtovano Rojstna hiša A. T. Linharta 0 NRP je evidenčni Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča Stroški investicij in investicijskih vzdrževanj na objektih in površinah letališča so bili izvedeni v obsegu kot ga dopuščajo ustvarjeni prihodki. Na letališki zgradbi so bila zaključena kleparska dela na strehi in obnovljena učilnica v objektu, obnovljen je bil tlak pred vhodom v zgradbo, urejen vodni in električni priključek na prireditvenem prostoru. Realizacija je skladna z načrtovano. Vse letališke površine so bile redno vzdrževane. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Plan nabave opreme - občinska uprava V letu so bila sredstva porabljena za nakup službenega vozila, avtomobilske prikolice, pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in avdiovizualne opreme (projektor). Sredstva so se porabila tudi za nakup programske računalniške opreme za potrebe občinskega redarstva, za dinamični modul oz. povezavo med dokumentarnim in geoinformacijskim sistemom in za aplikacijo za evidenco turistične takse. Sredstva so bila porabljena še za nakup licenčne programske opreme strežnika SQL in menjavo strežnikov za potrebe dokumentarnega sistema ODOS. Realizacija je bila 98,70 %, kar je skladno z načrtovano Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Občina Radovljica. Sredstva so bila v letu v glavnini porabljena za preureditev vhoda, obnovo sprejemne pisarne in treh pisarn v pritličju poslovne stavbe občinske uprave ter za rušitev in novo pozidavo prostora na Linhartovem trgu OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Nakup opreme za enote zaščite in reševanja Poraba sredstev je skladna s sprejetimi programi ZRP za zagotavljanje opreme za enote zaščite in reševanja. 189

190 Sredstva so bila namenjena za opremljanje enot GRS, Društva za podvodne dejavnosti Bled, PGD Radovljica in Radiokluba Lesce. Iz sredstev je bil obnovljen tudi šotor CZ Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje gasilskih domov, skladno s sprejetim sklepom UO GZ, in sicer večina za obnovo gasilskega doma Kamna Gorica ter za zamenjavo strehe na gasilskem domu v Radovljici Redno vzdrževanje vozil in opreme Sredstva so namenjena za vzdrževanje vozil in gasilske opreme (vozila, dihalni aparati ter ostala tehnika) Nakup gasilske opreme Sredstva so namenjena za opremljanje gasilskih enot, skladno z minimalnimi merili na podlagi veljavne zakonodaje Nakup gasilskih vozil Sredstva so namenjena za financiranje programa nakupa gasilskih vozil v GZ. V letu so bila sredstva porabljena za nakup vozila in prikolice za PGD Kamna Gorica, za delno poplačilo kredita za vozilo v lasti PGD Radovljica ter za nakup novega podvozja poveljniškega vozila GZ Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbne pravice in rezervnega sklada Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora Sredstva so namenjena za sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora. V letu je bila investicija dokončno zaključena Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa 0 NRP je evidenčni. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske Glavnina sredstev na postavki je bila porabljena za izvedbo programov v centru, nekaj pa za obnovo parketa v predavalnici in postavitev usmerjevalne table za center. Realizacija je skladna z načrtovano. 190

191 04 Upravljanje LAS Občina Radovljica je članica Lokalne akcijske skupine "Gorenjska košarica" - v nadaljevanju LAS. Upravljavec LAS - a je BSC - Poslovno podporni center Kranj, kateremu se na podlagi sklenjene pogodbe namenjajo tudi sredstva za upravljanje LAS-a. Sredstva so bila porabljena za pripravo Strategije LAS za novo finančno obdobje in za upravljanje LAS. Realizacija je skladna z načrtovano Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu Subvencije v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje , na podlagi katerega se je v marcu objavil javni razpis. V letu so bila sredstva namenjena za sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije, za sofinanciranje izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in za delovanje društev s tega področja. Sredstva so bila razdeljena 25 upravičencem. Realizacija je skladna z načrtovano Narava nas uči Za urejen vrt po biodinamiki je potrebno pridobiti še certifikat DEMETER, zato se je projekt, pod istim nazivom, nadaljeval tudi v letu v smislu pridobitve certifikata DEMETER. Realizacija postavke izkazuje sredstva za plačilo skrbnika vrta, ki skrbi za ureditev vrta z zasaditvijo in za izvedbo praktičnih delavnic. Realizacija je skladna z načrtovano Otroško igrišče Mošnje 0 NRP je evidenčen Sofinanciranje investicij za delo v gozdu Subvencije v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje , na podlagi katerega se je v marcu objavil javni razpis. V letu so bila sredstva namenjena za sofinanciranje novih investicij za delo v gozdu in za obnovo nekategoriziranih prometnic (gozdnih vlak in poljskih poti) skladno z razpisnimi pogoji. Sredstva so bila razdeljena 11 upravičencem. Realizacija je skladna z načrtovano Stroški azila za zapuščene živali Stroški azila za zapuščene živali zajemajo sredstva za rezervacijo dveh boksov za pse, za mesečno oskrbo najdenih živali, sredstva za sterilizacijo zapuščenih mačk. Izvedene so bile vse zakonske obveznosti varstva živali. Ker zaradi vremenskih pogojev načrtovana akcija sterilizacije zapuščenih mačk ni bila izvedena, je tudi realizacija NRP nižja. Akcijo sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk smo izvedli v letošnjem januarju Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Naloge iz te postavke so bile realizirane v obsegu, ki je bil sporazumno dogovorjen z Zavodom za gozdove. 191

192 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Energetska sanacija osnovne šole A. T. Linharta Radovljica Sredstva so bila porabljena za izvedbo dodatnih ukrepov, ki niso bila sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, in se nanašajo na optimizacijo delovanja kogeneracijske naprave Energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica 220 Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije - pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo kotlovnice. V letu so bila sredstva porabljena le za novelacijo geodetskega načrta, pridobitev gradbenega dovoljenja se zamika v leto Energetska sanacija vrtca Radovljica Sredstva so bila porabljena za pridobitev dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Realizacija projekta je odvisna od uspešnosti kandidature za pridobitev nepovratnih sredstev, za katera je bila oddana vloga v januarju Energetska sanacija osnovne šole Antona Janše Radovljica 0 NRP se vodi kot evidenčen Energetska sanacija vrtca Kropa Sredstva so bila porabljena za izdelavo razširjenega energetskega pregleda Energetska sanacija Doma krajanov Brezje 0 NRP se vodi kot evidenčen DOLB Radovljica Sredstva so bila porabljena za novelacijo predinvesticijske zasnove in druge dokumentacije za DOLB Radovljica, ki jo je obravnaval občinski svet Lesno predelovalni center Sredstva so bila porabljena za pripravo predinvesticijske zasnove in dokumentacije, ki jo je obravnaval občinski svet. 192

193 Novelacija lokalnega energetskega koncepta V breme tega NRP-ja smo poravnali stroške za nakup licence za program E2 Manager s katerim spremljamo porabo el. energije na javnih objektih v lasti občine. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cesta za Verigo Sodni spori glede vzdrževanja te ceste še vedno niso zaključeni zato tudi v letu nismo mogli izvesti predvidenih del. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje obstoječe prometne signalizacije, minimalna vzdrževalna dela in projektno dokumentacijo v zvezi s prometnimi ureditvami Gradnja kolesarske poti Lesce - Žirovnica 0 NRP je evidenčen. Izvajanje investicije je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino Širitev lokalne ceste TNC - Hraše - Studenčice 0 NRP se vodi kot evidenčen Ureditev hodnikov za pešce 0 Investicije pri Akademiji v Radovljici še vedno ni bilo možno izvesti zaradi nerešenih vprašanj s Sportino d.o.o Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje 0 NRP se vodi kot evidenčen Pločnik v Lipniški dolini 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi posledično finančno bremenila občino. Občina je delno uredila avtobusno postajališče za odcepom za kamnolom blizu križišča za Dobrave Odmere in odškodnine za zemljišča cest 0 Sredstva so namenjena le reševanju zelo nujnih zadev sicer premoženjska služba vodi postopke v skladu z svojim programom dela in predvidena poraba na tej postavki ni bila realizirana. Nujnih nepredvidenih zahtev v letu ni bilo. 193

194 Gradnja kolesarske steze Lesce - Radovljica 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcijo za investicije RS), ki do na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino. Sami smo rešili nekaj nezahtevnih premoženjskih zadev Preplastitev LC Peračica - občinska meja v KS Brezje 0 NRP se vodi kot evidenčen. Nujna vzdrževalna dela so bila izvedena v breme rednega vzdrževanja Preplastitev JP na Mlaki v KS Radovljica 0 NRP se vodi kot evidenčen. Nujna vzdrževalna dela so bila izvedena v breme rednega vzdrževanja Komunalne ceste in objekti - KS Begunje KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Brezje KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Kropa KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Lesce KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Odstopanje je obrazloženo v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Odstopanje je obrazloženo v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti. 194

195 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Otok KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Podnart KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava KS so naloge izvajale v skladu z njihovimi programi. Morebitna odstopanja so obrazložena v obrazložitvi posebnega dela proračuna - poglavje 60, ki se nanaša na krajevne skupnosti Prilagoditev ceste na AC priključke 0 NRP se vodi kot evidenčen Pločnik na Posavcu 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino Pločnik v Podnartu 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila občino Obnova ceste Ovsiše - Dobravica 0 NRP se vodi kot evidenčen Izgradnja pločnika od Spara do Filipiča 0 Stroške vezane na premoženjske ureditve v zvezi s to investicijo so evidentirani na oddelku za gospodarstvo zato realizacije na tej postavki na oddelku za infrastrukturo ni bilo. 195

196 Cesta svobode III. in IV. faza Izvedena je bila celovita presoja stanja mostu nad železniško progo ter minimalna ureditev površin med Cesto svobode in železniško progo. Izvedeno je bilo tudi čiščenje prostorov med oboki mostne konstrukcije Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici 0 NRP se vodi kot evidenčen Rekonstrukcija Begunjske ceste v Lescah 0 NRP se vodi kot evidenčen Sanacija ceste češnjiški most - Češnjica - Rovte 0 NRP se vodi kot evidenčen Varna šolska pot Iskra Mehanizmi in do Koselja 0 Izvajanje projekta je vezano na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo), ki do na tem projektu ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi finančno bremenila tudi občino Razširitev ceste Hraše Hlebce 0 NRP se vodi kot evidenčen Sanacija ceste Gorica - Dvorska vas 0 NRP se vodi kot evidenčen Ureditev Kranjske ceste in Šercerjeve ulice Zaradi težav s preglednostjo pri objektu na Kranjski cesti 23 smo, na podlagi revizijskega poročila, predelali del ograje v lasti občine Pločnik ob cesti na Jezerca Postopki revidiranja projekta na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo) v letu niso bili zaključena zato z gradnjo pločnika nismo začeli Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja Nova fekalna kanalizacija v naseljih Kropa in Begunje je zgrajena. Sočasno je potekala sanacija cest. Konec leta je bila končana tudi najzahtevnejša sanacija Gosposke ulice v Kropi. Del stroškov je vezanih že na ureditev prostora ob državni cesti v Begunjah in del v Novi vasi po izgradnji vodovoda Hraše - Ledevnica. 196

197 Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez Izvedena je bila dopolnitev smerokazov na kolesarskih stezah Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže 0 NRP se vodi kot evidenčen Sanacija mostov in rak Projekt za most v Begunjah še vedno ni izdelan zato tudi ni bil še saniran Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici 0 Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas, a ga tudi takrat nismo uspeli realizirati Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava 0 NRP se vodi kot evidenčen Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah 0 NRP se vodi kot evidenčen Program sanacije lokalnih cest Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste v Otočah pod cerkvijo. Na sliki: obnovljena cesta v Otočah 197

198 Rekonstrukcija Savske ceste 0 Med območjem, ki je namenjeno lesno predelovalnemu centru in Savsko cesto je bilo pridobljeno nekaj zemljišč. Sredstva na tem NRP-ju so bila predvidena za njihovo delno ureditev - planiranje Parkirna hiša - bivša trgovina Merkur 0 Dokončni dogovor o ureditvi medposestnega zidu še vedno ni bil dosežen, zato tudi sredstva na tem NRP-ju niso bila porabljena. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za zid Ureditev parkirišč v občini Radovljica Parkirišče pri Lekarni in ureditev dela parkirišča na Gradnikovi ulici smo izvedli v breme samostojnih NRP-jev. Na tem so obračunane le najemnine za zemljišča Slovenskih železnih v Lescah na katerih imamo urejena parkirišča Odstranitev ovir za invalide Izvedenih je bilo le nekaj najnujnejših ukrepov zato sredstva niso bila porabljena v celoti Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija Projekt postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije v naseljih občine Radovljica je bila skoraj v celoti izvedena skladno s planiranim obsegom. V planiranem obsegu signalizacija ni bila izvedena na območju Lancovega ob državni cesti zaradi dolgega roka izdaje naloga za postavitev (DRI Ljubljana) in kasnejših neustreznih vremenskih razmer. Poleg postavitve signalizacije na novih lokacija se je obstoječa signalizacija dopolnjevala in spreminjala glede na aktualnost njene vsebine. V povezavi s signalizacijo na Lancovem se je izvedla še postavitev informativne table na sotočju reke Save. Na železniški postaji Radovljica se je v mozaiku izdelala nova obvestilna tabla za imenom naselja. V tem letu so bili obnovljeni obstoječi znaki uličnega sistema v naselju Lesce in Radovljica. V Lescah sta bila postavljena še dodatna znaka, zaradi spremembe poteka ulice je bil prestavljen en znak z imenom ulice. Na sistemu turističnih oznak kolesarskih smeri v občini so bila izvedena tekoča vzdrževalna delanja in manjše dopolnitve obstoječih oznak, dodatno so bile izdelane in postavljene informacijske table Cestna oprema Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaboratov prometnih ureditev, postavitev nove vertikalne signalizacije, izvedbo dodatne talne signalizacije ter za postavitev novih cestnih ogledal. V breme tega NRP-ja je bila delno plačan tudi opozorilni sistem COPS & road v križišču med Kranjsko in Ljubljansko cesto Urbana oprema Sredstva so bila porabljena za dodatno umeščanje urbane opreme Celostna prometna strategija Občine Radovljica Sredstva so bila porabljena skladno z načrtovanim za pripravo celostne prometne strategije Občine Radovljica. 198

199 Na sliki: mestni avtobus v Evropskem tednu mobilnosti Ureditev parkirišča ob Lekarni Radovljica 0 Tehnična rešitev je bila pridobljena. Investicijo smo izvedli v breme NRP-ja "parkirišče ob Kopališki ulici" Ureditev parkirišča ob Gradnikovi cesti Sredstva so bila porabljena skladno z izvedenim obsegom del. Dela po pogodbi bodo končana spomladi Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici V breme tega NRP-ja je bilo preurejeno parkirišče ob lekarni. S preureditvijo smo razširili pločnik med parkiriščem in kopališčem. V breme tega NRP-ja je bila izvedena tudi druga faza poti med lekarno in do OŠ Radovljica Ureditev parkirišča ob OŠ Radovljica 0 NRP se vodi kot evidenčen Ureditev parkirišč Poddobrava 0 NRP se vodi kot evidenčen Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica 0 NRP se vodi kot evidenčen Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica Sredstva so bila porabljena za plačilo PZI projektne dokumentacije za ureditev parkirišč ob Cankarjevi ulici. 199

200 Investicije v javno razsvetljavo po KS Dela na rednem vzdrževanje javne razsvetljave so bila izvedena v okviru proračunskih sredstev. Nova JR se je izvaja predvsem na lokacijah, kjer smo obnavljali vodovod ali gradili novo kanalizacijo. Te lokacije so cesta na Otočah, kanalizacija in vodovod Kropa. Obnova svetil oz. postavitev novih je bila izvedena na Gradnikovi ulici, Ljubljanski in Štrukljevi ulici, v Mošnjah in Mišačah ter na Boštjanovi ulici in na Gorenjski cesti. Del JR je bil obnovljen zaradi kabliranja energetskega omrežja Elektro Gorenjske Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev Stroški nakupa in investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev so bili izvedeni v obsegu kot ga dopuščajo ustvarjeni prihodki. V preteklem letu je bilo tako izvedena obnova letalskega motorja in vgradnja GPS sprejemnika s sistemom za nadzor prometa, nameščena je bila nadzorna kamera v hangerju, nabavljen je bil nov mulčer Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 0 V letu 2015 je bil izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Radovljica, ki je ugotovil dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v občini. Del načrta je namenjen identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oz. ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov oz., kjer ni dostopa do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s. V primeru pridobitve sredstev bo omrežje gradil zainteresiran zasebni partner. Na postavki namenjamo sredstva za izvedbo vseh potrebnih postopkov od prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev do pridobitve zasebnega izvajalca gradnje širokopasovnega omrežja. Glede na to, da razpis še ni bil objavljen, NRP ne izkazuje realizacije. 14 GOSPODARSTVO Priprava projektnih dokumentacij za razpise Na NRP so bila sredstva porabljena za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pripravo novelacije investicijskega programa za knjižnico Radovljica in vodovod Kropa ter za pripravo dokumentacije potrebne za poročanje o prihrankih energije zaradi izvedbe projekta energetske sanacije OŠ Radovljica in vrtca Lesce. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo dokumentacije za javna naročila Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu Namen in cilj postavke je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti. Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju opravljanja storitve e-vem točke (registracija novih podjetij), ki jo izvaja Območna obrtna zbornica Radovljica in za dodeljevanje spodbud gospodarstvu na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila razdeljena 19 - im upravičencem, ki so jih vsi, razen enega, koristili v polnem obsegu JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme V letu so bila sredstva porabljena za nakup lučnega krmilnega pulta, mikrofonov in računalnika. 200

201 Turistična infrastruktura in znamenitosti Sredstva na NRP so se namenila za nakup opreme za potrebe izvajanja turističnih prireditev (mikrofoni, galerijski okvirji). 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zbirni center v Lipniški dolini 0 NRP se vodi kot evidenčen Sanacija divjih odlagališč odpadkov Sredstva so bila porabljena za odvoze odpadkov na divjih odlagališčih Sanacija ekoloških otokov Postavljena sta bila dva nova ekološka otoka na Alpski cesti v Lescah med novim vrtcem in športnim parkom Gradnja primarne kanalizacije v Begunjah 52 Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za sklepanje služnostnih pogodb Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih Sredstva so bila porabljena za ureditev nekaj nezahtevnih premoženjskih zadev in za plačila odškodnin za služnosti Kanalizacija KS Radovljica 943 Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas. Pogodba z izvajalcem je bila že sklenjena Kanalizacija KS Lesce Sredstva so bila porabljena za gradnjo manjkajočega dela kanalizacije na Vrtači v Lescah Sekundarna kanalizacija v Kropi Sredstva so bila porabljena za izgradnjo hišnih priključkov na kanalizacijo v Kropi. 201

202 Na sliki: slovesnost ob zaključku projekta izgradnje komnalne infrastrukture v Kropi Primarna kanalizacija Kamna Gorica 0 V letu je bila v izdelavi projektna dokumentacija, zato izvedbe še ni bilo Kanalizacija in ČN Posavec 0 NRP se vodi kot evidenčen Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica 0 NRP se vodi kot evidenčen Primarna kanalizacija v KS Podnart 0 NRP se vodi kot evidenčen Kanalizacija KS Radovljica -ŽALE 0 Zaradi zadržanih sredstev izvajalcu, na I. fazi kanalizacije, bi morali izvesti še končni prevzem kanalizacije po izteku garancijskega roka, ki pa ni bil zaključen zato do vračila zadržanih sredstev še ni prišlo Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev zunanjih izvajalcev pri pripravi razpisne dokumentacije ter za pripravo vmesnih poročil za pristojna ministrstva. 202

203 Vzdrževanje ČN Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas, a nam naročil tudi takrat ni uspelo izvesti Sekundarna kanalizacija Brezovica 0 Za pridobitev izvajalca je potrebno izvesti javno naročilo skladno z novim zakonom o javnem naročanju, ki je bil uveljavljen s Zaradi številnih nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona je razpis za izbor izvajalca novelacije odložena na jesenski čas. Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena Kanalizacija Otoče Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije v Otočah, 1. faza v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save Izvajalec je dela končal v pogodbenem roku. Potrebno je pridobiti še uporabno dovoljenje. Nasliki: vodohran Ledevnica Ureditev vodnega zajetja Draga 0 Vzporedno s predvideno gradnjo vodovoda Hraše - Ledenica smo se s Komunalo Radovljica lotili še temeljite sanacije vodohrana na Ledevnici. Na obeh projektih je Komunala Radovljica zelo aktivna zato do konec leta ni bilo možno vzporedno izvajati še nalog na ostalih investicijah, ki bi se izvajala z "in house" naročilom med občino in javnim podjetjem. 203

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več