Dostop javnosti do dokumentov 2014 Prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta EPRS Služba Evropskega parlamenta za raziskave Oddel

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Dostop javnosti do dokumentov 2014 Prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta EPRS Služba Evropskega parlamenta za raziskave Oddel"

Transkripcija

1 Dostop javnosti do dokumentov 2014 Prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta EPRS Služba Evropskega parlamenta za raziskave Oddelek za preglednost Služba Evropskega parlamenta za raziskave Evropski parlament marec 2015 Oddelek za preglednost Evropski parlament

2 PREDGOVOR Evropski parlament, Svet in Komisija od 3. decembra 2001 izvajajo Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov, ki jih te tri institucije hranijo. V skladu s členom 17(1) te uredbe: Vsaka institucija objavi vsako leto poročilo za preteklo leto, vključno s številom primerov, ko je institucija zavrnila dostop do dokumentov, razlogi za zavrnitev ter številom dokumentov občutljive narave, ki niso vpisani v register. Po členu 116(7) Poslovnika Evropskega parlamenta parlamentarni odbor, ki je pristojen za zakonodajo o preglednosti, tj. Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), pripravi letno poročilo iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001 na podlagi informacij, ki jih predloži predsedstvo, in drugih virov. Letno poročilo odbora LIBE se nato predloži v obravnavo na plenarnem zasedanju. Ta dokument je predlog za prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta 2014 po členu 17(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001. METODOLOGIJA Predlog za prispevek predsedstva k letnemu poročilu 2014 Evropskega parlamenta ima drugačno obliko in je nastal s prilagojeno metodologijo. Namen takega pristopa je biti prijaznejši do uporabnika in posredovati usklajene podatke. Zaradi spremenjene strukture v nekaterih primerih ni več mogoče primerjati podatkov za leto 2014 s podatki iz poročil za pretekla leta. Glede na uporabljeno metodologijo: podatki o pregledanih in zahtevanih dokumentih veljajo samo za točno navedene dokumente; prošnje za zelo veliko ali nedoločeno število dokumentov, ki jih institucija ni mogla identificirati (v nadaljnjem besedilu: nenavedeni dokumenti), niso vštete v statistične podatke o pregledanih in zahtevanih dokumentih; podatki o prošnjah za dostop do dokumentov zajemajo točno navedene kot tudi nenavedene dokumente; odobritev delnega dostopa šteje kot pozitiven odgovor; potrdilne prošnje so posledica celovite zavrnitve in odobritve delnega dostopa; podatki o potrdilnih prošnjah veljajo za leto, v katerem so bile vložene ustrezne začetne prošnje. 2

3 K A Z A L O P o v z e t e k P O G L A V J E I I z v a j a n j e U r e d b e ( E S) š t / v l e t u A) Vsebina javnega registra dokumentov Parlamenta... 5 B) Podatki o pregledanih in zahtevanih dokumentih... 6 C) Podatki o prošnjah... 9 D) Profil prosilcev...11 P OG L A V J E I I T r e n d i i n p o s e b n a v p r a š a n j a v z v e z i z d o s t o p o m d o d o k u m e n t o v v l e t u A) Dokumenti v zvezi s poslanci...13 B) Porast v uporabi interaktivnih spletnih mest...13 C) Zapletene prošnje in dobro upravljanje: primer prošenj za dokumente v zvezi s postopki javnega naročanja...14 D) Medinstitucionalno sodelovanje...15 P OG L A V J E I I I O d l o č i t e v v a r u h i n j e č l o v e k o v i h p r a v i c g l e d e p r i t o ž b z o p e r P a r l a m e n t A) Nova pritožba...16 B) Priporočila...16 K o n č n e o p o m b e

4 Predlog za prispevek predsedstva k letnemu poročilu Evropskega parlamenta o dostopu javnosti do dokumentov za leto 2014 (člen 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001) Povzetek Podatki Število sklicev na dokumente v javnem registru je še naprej raslo. V primerjavi z letom 2013 se je povečalo za 10 %. Podatkovna zbirka registra je 31. decembra 2014 vsebovala sklicev na dokumente dokumentov je bilo pregledanih neposredno na spletnem mestu javnega registra Parlamenta, kar za več kot štirikrat presega število neposredno pregledanih dokumentov v letu V istem obdobju je Parlament v obliki spletnega obrazca ali po elektronski pošti prejel 370 prošenj (med katerimi je 43 prošenj za dokumente, ki še niso bili objavljeni) za 532 točno navedenih dokumentov, kar je 14 % manj kot v letu V deležu upada pa ni upoštevanih 31 dodatnih prošenj za veliko ali nedoločeno število nenavedenih dokumentov, ki jih ni mogoče zabeležiti za statistične namene. Od 532 točno navedenih dokumentov jih 95 še ni bilo javno objavljenih. Parlament jih je objavil 80 in v dveh primerih odobril delni dostop. V letu 2014 je bilo torej 98 % odgovorov pozitivnih, kar je skladno s trendom prejšnjih let. Na podlagi zavrnitve v začetni fazi so bile v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001 vložene štiri potrdilne prošnje. V treh primerih je Parlament svoj prvotni odgovor potrdil, v enem primeru pa je odobril širši dostop do zahtevanega dokumenta. Največji delež prosilcev še vedno predstavljajo predstavniki visokega šolstva in raziskovalci: v to kategorijo sodi 39 % prošenj. Trendi 8,5 % prošenj, ki jih je Parlament prejel v letu 2014, se nanaša na dokumente v zvezi s poslanci, natančneje z dodeljenimi proračunskimi sredstvi in s stroški nadomestil za posamezne poslance, na dokumente posvetovalnega odbora o kodeksu ravnanja za poslance, pa tudi na dokumente, iz katerih bi bili lahko razvidni stiki med zastopniki interesov in posameznimi poslanci v okviru zakonodajnih postopkov. K večji prepoznavnosti javnega registra je prispevala pogostejša uporaba interaktivnih spletnih strani, kot je Ask the EU, a je hkrati vzbudila pomisleke v zvezi z izvajanjem nekaterih pravnih zahtev, ki veljajo za institucije. Nekatere prošnje so vse bolj zapletene, predvsem kadar neuspešni ponudniki v postopkih javnega naročanja zahtevajo dostop do dokumentov, povezanih s postopki razpisa, na katerega so se prijavili. Leta 2014 je bila pri varuhinji človekovih pravic vložena nova pritožba zoper Parlament v zvezi s prošnjo za javni dostop do peticij, ki vsebujejo osebne podatke. Varuhinja je preiskavo št. 262/2012/OV o zapisnikih sestankov koordinatorjev uspešno zaključila z dodatno pripombo, v kateri je od Parlamenta zahtevala, naj obstoječe zapisnike sestankov koordinatorjev iz parlamentarnega obdobja vključi v javni register. 4

5 ... P OG L A V J E I I z v a j a n j e U r e d b e ( E S) š t / v l e t u A) Vsebina javnega registra dokumentov Parlamenta Javni register dokumentov Parlamenta vsebuje sklice na uradne dokumente Parlamenta od leta 2001 dalje. Število sklicev na dokumente se vsako leto poveča in je bilo leta 2014 za 10 % višje kot leta Podatkovna zbirka registra je 31. decembra 2014 vsebovala sklicev na dokumente (kar ustreza dokumentom, če se upoštevajo vse jezikovne različice). V javnem registru dokumentov Parlamenta niso bili zabeleženi nobeni dokumenti občutljive narave v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001. (Graf 1) Razvoj javnega registra dokumentov Parlamenta EP document references Documents (all language versions) 5

6 B) Podatki o pregledanih in zahtevanih dokumentih Po členu 12 Uredbe (ES) št. 1049/2001 je od 90 do 95 % dokumentov Parlamenta mogoče pregledati neposredno na spletnem mestu njegovega javnega registra 1. Dokumente, pri katerih ni možnost neposrednega vpogleda, je mogoče zahtevati s spletnim obrazcem 2 ali po elektronski pošti. B.1) Neposredno pregledani dokumenti Obiskovalci do spletnega mesta javnega registra večinoma dostopajo prek iskalnika Google ali portala Europa. Od leta 2011 je število pregledanih dokumentov na spletnem mestu javnega registra Parlamenta v stalnem porastu. Leta 2014 je bilo neposredno na spletni strani Evropskega parlamenta pregledanih dokumentov, kar je več kot štirikratnik neposredno pregledanih dokumentov v letu Najpogosteje so bile pregledane naslednje vrste dokumentov (v padajočem vrstnem redu): vprašanja za pisni odgovor 3 (37,17 %); odgovori na vprašanja (31,08 %); sprejeta besedila (3,9 %); obvestila poslancem (3,55 %); predlogi resolucij (3,13 %); predlogi sprememb k poročilom (2,25 %); poročila (2,21 %); dnevni redi odborov (1,26 %) in zapisniki sej odborov (1,6 %). (Graf 2) Število dokumentov, pregledanih na spletnem mestu javnega registra dokumentov Documents člen 130 Poslovnika Evropskega parlamenta 6

7 B.2) Dokumenti, zahtevani s spletnim obrazcem ali po elektronski pošti Leta 2014 je Parlament prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti prejel 370 prošenj za 532 točno navedenih dokumentov, kar je 14 % manj v primerjavi s številom tovrstnih dokumentov, zahtevanih leto prej. (Graf 3)Točno navedeni dokumenti, zahtevani s spletnim obrazcem ali po elektronski pošti Specifed Documents requested V odstotku upada pa ni upoštevanih 31 dodatnih prošenj, ki jih je Parlament prejel v letu 2014, za dostop do velikega ali nedoločenega števila dokumentov (včasih višjega od 1000), ki jih ni mogoče zabeležiti za statistične namene, saj njihova identifikacija in iskanje zahtevata veliko dela zaradi datuma nastanka, klasifikacije, predmeta urejanja ali časovnega razpona, v katerega spadajo (npr. prošnja za vse dokumente v zvezi s... ali vse dokumente, ki vsebujejo informacije o... itd.) 4. Od 532 točno navedenih dokumentov jih 95 še ni bilo objavljenih. Parlament je 80 od 90 tovrstnih dokumentov objavil in v dveh primerih odobril delni dostop. 4 Prošnje za nenavedene dokumente v tem poročilu niso vključene v statistične podatke o številu zahtevanih dokumentov. 7

8 (Graf 4) Število neobjavljenih in naknadno objavljenih točno navedenih dokumentov 289 Requested Positive responses V letu 2014 je Parlament zavrnil prošnjo za javni dostop v primeru 15 neobjavljenih točno navedenih dokumentov. (Graf 5) Število neobjavljenih točno navedenih dokumentov in število zavrnjenih dokumentov Requested Refusals

9 C) Podatki o prošnjah 5 V letu 2014 je Parlament skupaj prejel 401 prošnjo, od tega 43 prošenj za dokumente, ki še niso bili objavljeni. Prošnje so se večinoma nanašale na dokumente v zvezi s poslanci EP (8,5 %), upravne dokumente v zvezi z infrastrukturo in financami (7,0 %), sprejeta besedila (6,9 %), dobesedne zapise sej (4,7 %), dokumente predsedstva (4,4 %), uradno korespondenco (4,2 %) in peticije (2,2 %). Predvsem prošnje za še neobjavljene dokumente so v največji meri zadevale pravna mnenja Parlamenta (16 %), dokumente o izdatkih poslancev (11 %), obvestila predsedstva (5 %) in druga notranja poročila, predvsem poročila o trialogih. Od 401 prejete prošnje v letu 2014 se je Parlament pozitivno odzval v 393 primerih in odobril dostop do zahtevanih dokumentov. V dveh primerih je odobril zgolj delni dostop. (Graf 6) Število prošenj in pozitivnih odgovorov Applications Positive responses Prošnje obravnavajo točno navedene in nenavedene dokumente. 9

10 Pri neobjavljenih dokumentih je Parlament ugodil 35 prošnjam od 43, ki jih je prejel v letu (Graf 7) Število prošenj za dostop do neobjavljenih dokumentov in število pozitivnih odgovorov Applications for non-previously disclosed documents Positive responses V letu 2014 je Parlament zavrnil dostop v osmih primerih, in sicer na podlagi odločitve generalnega sekretarja, saj je pristojen za obravnavo začetnih prošenj. (Graf 8) Število prošenj za dostop do neobjavljenih dokumentov in število zavrnitev Requested Refusals

11 V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001 so bile na podlagi zavrnitve v začetni fazi vložene Štiri potrdilne prošnje 6. V treh primerih je Parlament svoj prvotni odgovor potrdil, v enem primeru pa odobril širši dostop do zahtevanega dokumenta. Zavrnitve Parlamenta so večinoma temeljile na potrebi po zaščiti zasebnosti in integritete posameznika (člen 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1049/2001), postopka odločanja v Parlamentu, (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001) ter poslovnih interesov fizičnih in pravnih oseb (člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001). (Graf 9) Razlogi za uveljavljanje izjem v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % % % % Par. 1(a) Security Par. 1(b) Privacy Par. 2 Commercial interests Par. 2 Legal Advice Par. 2 Audits Par. 3 Decision-making process Delež pozitivnih odgovorov v letu 2014 sledi trendu iz preteklih let: Parlament se je namreč pozitivno odzval v skupaj 98 % primerov, v primeru prošenj za še neobjavljene dokumente pa v 81 %. Po objavi so dokumenti javno dostopni in na voljo za neposreden vpogled na spletnem mestu javnega registra Parlamenta. D) Profil prosilcev Največji delež prosilcev še vedno predstavljajo predstavniki visokega šolstva in raziskovalci. V to kategorijo spada 39 % prosilcev, sledijo jim predstavniki poslovnega sektorja, okoljskih organizacij in drugih interesnih skupin, ki skupaj tvorijo 18 % prosilcev. Delež prošenj, ki jih vložijo pravniki, ostaja bolj ali manj stabilen na 9 %. Kar zadeva zemljepisno porazdelitev prosilcev med državami članicami EU, je bil vzorec v letu 2014 zelo podoben vzorcu iz prejšnjih let. 31 % prosilcev prihaja iz Belgije, po številčnosti jim sledijo prosilci iz Nemčije (14 %), Francije in Italije (iz vsake 9 %), Nizozemske in Španije (iz vsake 5 %) ter Združenega kraljestva (4 %). Število prošenj iz tretjih držav se je nekoliko znižalo, na približno 8 %. V letu 2014 so bile prošnje najpogosteje napisane v angleščini (53 %), kar je podobno kakor v preteklih letih, sledijo jim prošnje v nemščini (14 %), francoščini (11 %) in španščini (7 %). 6 Potrdilne prošnje so lahko posledica celovite zavrnitve ali odobritve delnega dostopa (člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001). 11

12 (Graf 10) Profil prosilcev za dostop do dokumentov v letu državljanstvo drugo poklic poslanci EP javni organi univerzitetne knjižnice akademske raziskave pravniki novinarji civilna družba jezik 7 Avtorske pravice slik v grafih: salem / Fotolia - kebox / Fotolia Pekchar / Fotolia DIDEM HIZAR / Fotolia Claudio Divizia / Fotolia ravennka / Fotolia photolars / Fotolia Becky Stares / Fotolia Sylvie Bouchard / Fotolia atscene / Fotolia Seraphim Vector / Fotolia valentint / Fotolia quka / Fotolia Gstudio Group / Fotolia mostafa fawzy / Fotolia BERLINSTOCK / Fotolia Double-J Design Evropska unija. 12

13 ... P OG L A V J E I I T r e n d i i n p o s e b n a v p r a š a n j a v z v e z i z d o s t o p o m d o d o k u m e n t o v v l e t u A) Dokumenti v zvezi s poslanci 8,5 % prošenj, ki jih je Parlament prejel v letu 2014, se nanaša na dokumente v zvezi s poslanci, natančneje z dodeljevanjem proračunskih sredstev in povračilom stroškov posameznim poslancem, na dokumente posvetovalnega odbora o kodeksu ravnanja za poslance, pa tudi na dokumente, ki pričajo o vplivu zastopnikov interesov na posamezne poslance v okviru zakonodajnih postopkov (dnevni redi in zapisniki srečanj med poslanci/poročevalci in zastopniki interesov, korespondenca med poslanci itd.). Glede prošenj za dostop do podrobne razčlenitve nadomestil in stroškov posameznih poslancev Parlament uporablja smernice, ki jih je predsedstvo na podlagi dobre prakse nacionalnih parlamentov izdalo 20. februarja Na ta način je Parlament razvil proaktiven pristop, v skladu s katerim na svoji spletni strani objavlja informacije o nadomestilih, do katerih so poslanci upravičeni, in pravila, ki določajo njihovo dodeljevanje. Sicer pa podrobne razčlenitve zneskov, ki so jih poslanci dejansko prejeli, niso javno dostopne, a lahko dodatne informacije razkrijejo poslanci sami. B) Porast v uporabi interaktivnih spletnih mest V zadnjih letih je med prosilci vse pogostejši trend vlaganja prošenj za dostop do dokumentov prek spletnih portalov, na katerih so njihove prošnje objavljene skupaj z odgovori institucij. V letu 2014 je na primer Parlament 55 prošenj za dostop do dokumentov (kar ustreza 14 % vseh prošenj) prejel prek spletne strani Ask the EU (Vprašaj EU), projekta platforme Access into Europe. Funkcionalni poštni predal za dostop do dokumentov oddelka EP za preglednost je od postavitve spletnega mesta edina vstopna točka za vse prošnje, vložene na tem spletnem mestu, ne glede na predmet prošnje (dokumenti, informacije, pritožbe itd.). Sistem na spletni strani ustvari namenski naslov elektronske pošte, s katerega uporabniki pošljejo prošnjo za dostop do dokumentov, ne da bi jim bilo treba vnesti informacije o svoji identiteti. Odgovori na prošnje, vložene prek strani Ask the EU, se na spletno stran organizacije samodejno naložijo in postanejo javno dostopni. Prošnje, naslovljene na Parlament, in njegovi odgovori nanje so dostopni v posebnem zavihku spletne strani Ask the EU 8. Po Uredbi (ES) št. 1049/2001 prosilcem ni treba navajati informacij o svoji identiteti ali razlogov za vložitev prošnje. Vseeno pa lahko v nekaterih okoliščinah odsotnost slehernega podatka ali informacije o prosilcu oteži ustrezno obravnavo prošnje in pravilno uporabo nekaterih pravnih zahtev, ki veljajo za institucije, na primer glede možnosti pritožbe, uredbe o varstvu osebnih podatkov, zaščite pred krajo identitete ali uporabe lažne identitete. Posebno težavni so lahko primeri, v katerih prosilec ne navede poštnega naslova. S pomočjo podatka o poštnem naslovu lahko Parlament prepreči zlorabe pri dostopanju do dokumentov, se hkrati izogne odgovarjanju na fiktivne prošnje z lažnih elektronskih naslovov in poleg tega

14 zagotovi pravno varnost glede dneva, ko je bil njegov odgovor prejet. Datum prejema označuje začetek obdobja, v katerem je mogoče vložiti pritožbo. Poštni naslov Parlamentu omogoča, da prosilcu svoj odgovor posreduje v priporočenem pismu s potrdilom o prejemu, ki zagotavlja pravno varnost. Tudi Sodišče EU je priznalo, da je priporočeno pismo s potrdilom o prejemu ustrezen način obveščanja, če je mogoče določiti datum, ki označuje začetek omenjenega obdobja. Poleg tega je odločitev ustrezno vročena takrat, ko je posredovana osebi, na katero je bila naslovljena, in ko se naslovnik z njo lahko seznani 9. Zaradi tega je primer dobre prakse, da Parlament prosilca vpraša po poštnem naslovu vedno, ko ga mora obvestiti o zavrnitvi dostopa do dokumentov. Tovrstna dobra praksa je tudi skladna z zahtevami uredbe o varstvu podatkov, kar je evropski nadzornik za varstvo podatkov priznal v svoji odločitvi z dne 11. julija 2014, sprejeti na podlagi pritožbe o domnevno nepotrebnih informacijah, ki jih Komisija zahteva od prosilcev za dostop do dokumentov. C) Zapletene prošnje in dobro upravljanje: primer prošenj za dokumente v zvezi s postopki javnega naročanja Drug trend, ki ga velja omeniti, je porast števila zapletenih in daljših prošenj, naslovljenih na Parlament za dostop do dokumentov, na primer prošenj za dostop do celotne dokumentacije v zvezi s postopki javnega naročanja. Uredba (ES) št. 1049/2001 v nasprotju z nekaterimi državnimi zakonodajami ne vsebuje določb o nepravičnih ali očitno nerazumnih prošnjah ali poskusih zlorab. V primeru prošenj, ki niso dovolj natančne, ali prošenj, ki se nanašajo na zelo dolg dokument ali na veliko dokumentov, ima institucija dve možnosti, in sicer a) da prosilca pozove, naj prošnjo razjasni (člen 6(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001), in b) da se s prosilcem neuradno posvetuje o primerni rešitvi (člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001). V izjemnih primerih lahko institucija prvotni zakonski rok za odgovor tudi podaljša za dodatnih 15 delovnih dni. Gre za možnosti, ki se sicer niso vedno izkazale kot primerne. Zapletene prošnje lahko za institucijo pomenijo odvečno upravno breme, saj njihova obravnava pogosto zahteva temeljito iskanje zahtevanih dokumentov, podrobno analizo zelo dolgih tehničnih dokumentov, vključitev številnih služb Parlamenta ali posvetovanje s tretjimi strankami. Sodišče EU je nedavno ponovno potrdilo, da bi institucijam v posebnih primerih, v katerih bi količina dokumentov ali delov, ki jih je treba cenzurirati, terjala nerazumno količino upravnega dela, načelo sorazmernosti omogočilo, da pretehtajo med interesom prosilca za javni dostop in delovno obremenitvijo, ki bi jo zahtevala obravnava prošnje. V teh primerih lahko institucije varujejo interese dobrega upravljanja 10. V letu 2014 je Parlament obravnaval pomembnejše prošnje za dostop do dokumentov o postopkih javnega naročanja v skladu s finančno uredbo. Pogosti so primeri, v katerih na osnovi Uredbe (ES) št. 1049/2001 neuspešni, pa tudi uspešni ponudniki v postopkih javnega naročanja prosijo za dokumente in informacije o postopkih razpisa, na katerega so se prijavili, in skušajo obiti omejitve, določene v finančni uredbi in njenih pravilih uporabe, s katerimi se skuša zagotoviti enako obravnavanje vseh udeležencev. Tako se je na primer zgodilo v primeru prošnje za dostop do približno dokumentov, ki jo je vložil eden od uspešnih ponudnikov okvirne pogodbe za storitve informacijske tehnologije od leta 2009 do leta Zadeva C42/85, Cockerill-Sambre proti Komisiji [1985], Recueil, Zadeva T-14/98, Hautala proti Svetu, odstavek 86; zadeva C-127/13 P, Strack proti Komisiji, EU:C:2014:2250, odstavek

15 Tovrstne prošnje, ki jih vložijo predstavniki poslovnega sektorja in ki so pogosto utemeljene na osnovi zasebnih poslovnih interesov prosilcev, za Parlament ne pomenijo samo nesorazmerne delovne obremenitve, temveč tudi odmik od prvotne funkcije Uredbe (ES) št. 1049/2001, da se državljanom omogoči tesnejše sodelovanje v postopkih odločanja, upravi pa zagotovi večja legitimnost in večja mera učinkovitosti in odgovornosti v odnosu do državljanov v demokratičnem sistemu. D) Medinstitucionalno sodelovanje Parlament je tako s Svetom kot s Komisijo okrepil sodelovanje na upravni ravni, da bi našli skupne rešitve za horizontalna vprašanja v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov. Vse tri institucije se v primeru prošnje za dostop do dokumenta, ki prihaja iz ene od njih, sistematično posvetujejo. Za vzpostavitev mehanizma za hitro posvetovanje je bil leta 2002 sklenjen memorandum o soglasju, ki so ga podpisali vsi trije generalni sekretarji. Tako je se je v letu 2014 s Parlamentom osemkrat posvetovala Komisija in dvakrat Svet, večinoma o vlogah, ki jih je pripravila pravna služba Parlamenta, in opombah trialoga. S Parlamentom so se poleg tega o dokumentih, ki so v lasti držav članic, dvakrat posvetovale oblasti teh držav. 15

16 ... P OG L A V J E I I I O d l o č i t e v v a r u h i n j e č l o v e k o v i h p r a v i c g l e d e p r i t o ž b P a r l a m e n t z o p e r... A) Nova pritožba Leta 2014 je bila pri varuhinji človekovih pravic vložena pritožba zoper Parlament (1257/2014/KM) v zvezi s prošnjo za dostop do dokumentov o parlamentarni peticiji. Pritožnik je podal štiri navedbe: eno v zvezi z varstvom osebnih podatkov in tri v zvezi s postopkom. Pred odločitvijo o dopustnosti obtožbenih navedb v zvezi s postopkom je varuhinja človekovih pravic Parlamentu predlagala hitro rešitev, da bi obravnavala pritožnikovo obtožbo v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Na zahtevo varuhinje je Parlament pritožniku 25. septembra 2014 posredoval dodaten odgovor in o tem ustrezno obvestil njen urad. Parlament še čaka, da začne varuhinja človekovih pravic obravnavati ostale tri navedbe. B) Priporočila 31. marca 2014 je varuhinja človekovih pravic pripravila osnutek priporočila za preiskavo pritožbe št. 262/2012/OV v zvezi z vpisom in razpoložljivostjo zapisnikov s sej koordinatorjev odborov na spletnem mestu javnega registra dokumentov. V svojem osnutku priporočila je varuhinja Parlamentu svetovala, naj v javni register dokumentov vključi sklice na obstoječe zapisnike koordinatorjev odborov, kar bo v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1049/2001 omogočilo neposreden dostop do njih. 27. junija 2014 je Parlament varuhinjo človekovih pravic obvestil o harmonizaciji svoje prakse v zvezi s zapisniki koordinatorjev. Z začetkom 8. zakonodajnega obdobja se ne pripravljajo več ločeni zapisniki koordinatorjev. Se pa priporočila ali sklepi, ki jih sprejmejo, vključijo v javne zapisnike odborov po tem, ko jih sprejme ustrezni odbor. Na podlagi tega je oktobra 2014 varuhinja človekovih pravic preiskavo pritožbe zaključila, saj je menila, da je Parlament sprejel ustrezne ukrepe. Svojo odločitev je pospremila s pripombo, naj Parlament v svoj javni register dokumentov vključi tudi obstoječe zapisnike koordinatorjev, ki so bili pripravljeni v parlamentarnem obdobju Da bi se dodatna pripomba varuhinje upoštevala, je bil v javnem registru dokumentov Parlamenta pod razdelkom dokumenti odborov ustvarjen podrazdelek koordinatorji. Nalaganje zapisnikov koordinatorjev, ki so bili sprejeti v prejšnjem zakonodajnem obdobju, še poteka. 16

17 K o n č n e o p o m b e Javni register dokumentov Parlamenta je postal pomembno iskalno orodje, ki državljanom omogoča tesnejše in aktivnejše sodelovanje v parlamentarnem demokratičnem sistemu. Aktivna preglednost Parlamenta kot organa odločanja se je dodatno povečala, število neposredno dostopnih dokumentov pa nenehno narašča. Proaktivna politika glede informacij in dokumentacije je Parlamentu omogočila, da poveča količino in izboljša kvaliteto informacij, ki so širši javnosti na voljo na njegovem spletnem mestu. Čeprav je skupno število prošenj za dostop do dokumentov zaradi proaktivne politike preglednosti Parlamenta upadlo, so prošnje vse bolj zapletene, pogosto prihajajo iz poslovnega sektorja, utemeljene pa so na osnovi zasebnih poslovnih interesov prosilcev. Ta novi trend za Parlament ne pomeni samo občasne nesorazmerne delovne obremenitve, temveč tudi odmik od prvotne funkcije Uredbe (ES) št. 1049/2001, da se državljanom omogoči tesnejše sodelovanje v postopkih odločanja, upravi pa zagotovi večja legitimnost ter večja mero učinkovitosti in odgovornosti v odnosu do državljanov v demokratičnem sistemu. 17

Dostop javnosti do dokumentov 2017 Letno poročilo Evropskega parlamenta PE /BUR/ANN

Dostop javnosti do dokumentov 2017 Letno poročilo Evropskega parlamenta PE /BUR/ANN Dostop javnosti do dokumentov 2017 Letno poročilo Evropskega parlamenta PE 620.190/BUR/ANN PREDGOVOR Od 3. decembra 2001 Evropski parlament, Svet in Komisija izvajajo Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC 1. KDO SMO? Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

VEČSTOPENJSKA ŠOLA Nabrežina Istituto Comprensivo Aurisina Nabrežina Kamnolomi štev. 85 Aurisina Cave n. 85 (TS) tel.: fax.: e-ma

VEČSTOPENJSKA ŠOLA Nabrežina Istituto Comprensivo Aurisina Nabrežina Kamnolomi štev. 85 Aurisina Cave n. 85 (TS) tel.: fax.: e-ma VEČSTOPENJSKA ŠOLA Nabrežina Istituto Comprensivo Aurisina Nabrežina Kamnolomi štev. 85 Aurisina Cave n. 85 (TS) tel.: 040200136 fax.: 0402025252 e-mail tsic819003@istruzione.it pec: tsic819003@pec.istruzione.it

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

Notes on the Application Form for a Declaration

Notes on the Application Form for a Declaration URAD ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU (UUNT) Znamke in modeli Mod.008 1. Splošne opombe Pri zahtevi za vpis v register se močno priporoča (vendar ni obvezna) uporaba obrazca Urada za zahtevo za vpis Mod.008

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0366/2016 2.12.2016 POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015 (2016/2146(INI)) Odbor za peticije Poročevalka: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Prikaži več

NOVINARSKO CASTNO RAZSODIŠCE

NOVINARSKO CASTNO RAZSODIŠCE Novinarsko častno razsodišče SNS in DNS Statistika dela NČR za leto 5 Opozarjamo, da podatki niso povsem primerljivi, ker je za pretekla obdobja statistika narejena za celo leto, v letu 5 pa do septembra..

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več