Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana"

Transkripcija

1 Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana T: Številka: /2017 Ljubljana, dne GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE F: E: ZADEVA: Pobuda za sklenitev Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji predlog za obravnavo 1. Predlog sklepov vlade: Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G in 65/14) ter 70. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 uradno prečiščeno besedilo, 20/06 ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 ZUTD in 31/15) je Vlada Republike Slovenije na. seji dne sprejela naslednji SKLEP 1. Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in jo pošlje v potrditev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije. 2. Vlada Republike Slovenije je za pogajanja o sklenitvi sporazuma iz prejšnje točke imenovala delegacijo v naslednji sestavi: Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodja delegacije, mag. Jurij Snoj, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član Grega Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti član, Miha Šepec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje član, Prevajalec/ka Številka: V Ljubljani, dne mag. Lilijana Kozlovič generalna sekretarka vlade Priloge: predlog sklepa, pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji osnutek besedila Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji Prejmejo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

2 Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Informacijski pooblaščenec. 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: / 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: mag. Jurij Snoj, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: / 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar, državni sekretar mag. Jurij Snoj, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje Grega Malec, sekretar, Sektor za zaposlovanje in migracije 5. Kratek povzetek gradiva: Vlada RS je v letu 2010 sprejela Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana (smernice so bile dopolnjene leta 2012), s katerimi je Vlada RS določila prednostna področja in ukrepe, potrebne za učvrstitev pozicije RS na Zahodnem Balkanu. Med drugim ukrepi se je RS na področju ekonomskih migracij zavezala k sklepanju dvostranskih sporazumov o zaposlovanju državljanov držav Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji. Načela predlaganih dvostranskih sporazumov vsebinsko izhajajo iz Resolucije o migracijski politiki RS in hkrati dosledno sledijo referenčnemu okviru politik EU na področju vzpostavljanja celovite migracijske politike. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) je trdno prepričano, da lahko s sklepanjem dvostranskih sporazumov Republika Slovenija proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualno stanja na slovenskem trgu dela. Na tej podlagi ter na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem bilateralnega sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS predlagamo sklenitev podobnega sporazuma tudi z Republiko Srbijo. 6. Presoja posledic za: a) javnofinančna sredstva nad EUR v tekočem in naslednjih treh letih NE b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije DA c) administrativne posledice NE č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE e) socialno področje NE f) dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega NE proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

3 Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) prihodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) prihodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) odhodkov državnega proračuna Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) odhodkov občinskih proračunov Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje ( ) obveznosti za druga javnofinančna sredstva II. Finančne posledice za državni proračun II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Ime proračunskega uporabnika Šifra in naziv ukrepa, projekta Šifra in naziv proračunske postavke Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Ime proračunskega uporabnika Šifra in naziv ukrepa, projekta Šifra in naziv proračunske postavke Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 SKUPAJ 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod EUR: Uveljavitev Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji ne bo povzročila finančnih posledic. Stroški za delo delegacije bodo kriti iz sredstev MDDSZ in Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), namenjenih za izvajanje njihovih aktivnosti na mednarodnem področju, pri čemer potne stroške za svoje člane delegacije krije ministrstvo oziroma zavod. Stroške prevajanja krije MDDSZ iz sredstev, namenjenih za mednarodno sodelovanje. 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: NE

4 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Gradivo se na občine in združenja občin ne nanaša. 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno. Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) Gradivo ni bilo objavljeno na spletni strani predlagatelja na podlagi 11. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 UPB, 117/06 ZDavP- 2, 23/14, 50/14 in 19/15 odl. US). 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o NE normativni dejavnosti: 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE PETER POGAČAR DRŽAVNI SEKRETAR

5 PRILOGA 1 Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G in 65/14) ter 70. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 uradno prečiščeno besedilo, 20/06 ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 ZUTD in 31/15) je Vlada Republike Slovenije na. seji dne sprejela naslednji SKLEP 1. Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in jo pošlje v potrditev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije. 2. Vlada Republike Slovenije je za pogajanja o sklenitvi sporazuma iz prejšnje točke imenovala delegacijo v naslednji sestavi: Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodja delegacije, mag. Jurij Snoj, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član Grega Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti član, Miha Šepec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje član, Prevajalec/ka Številka: V Ljubljani, dne mag. Lilijana Kozlovič generalna sekretarka vlade Priloge: predlog sklepa, pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji osnutek besedila Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Slovenije v Republiki Sloveniji Prejmejo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Informacijski pooblaščenec.

6 PRILOGA 2 POBUDA ZA SKLENITEV SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SRBIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI Na podlagi 70. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 uradno prečiščeno besedilo, 20/06 ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 ZUTD in 31/15) dajemo pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji. 1. Razlogi, zaradi katerih se predlaga sklenitev sporazuma Vlada RS je v letu 2010 sprejela Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana (smernice so bile dopolnjene leta 2012), s katerimi je Vlada RS določila prednostna področja in ukrepe, potrebne za učvrstitev pozicije RS na Zahodnem Balkanu. Med drugim ukrepi se je RS na področju ekonomskih migracij zavezala k sklepanju dvostranskih sporazumov o zaposlovanju državljanov držav Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji. Načela predlaganih dvostranskih sporazumov vsebinsko izhajajo iz Resolucije o migracijski politiki RS (Ur. l. RS, št. 106/02) in hkrati dosledno sledijo referenčnemu okviru politik EU na področju vzpostavljanja celovite migracijske politike. MDDSZ je trdno prepričano, da lahko s sklepanjem dvostranskih sporazumov RS proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjih desetletjih obdobju oziroma glede na aktualno stanje na slovenskem trgu dela. Na tej podlagi ter na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem bilateralnega sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS (v nadaljnjem besedilu: sporazum) predlagamo sklenitev podobnega sporazuma tudi z Republiko Srbijo. MDDSZ v načelu podpira sklepanje dvostranskih sporazumov z drugimi državami Zahodnega Balkana, saj iz te regije na slovenski trg dela prihaja več kot 90 % vseh delavcev migrantov. Na podlagi pozitivnih učinkov dosedanjega izvajanja sporazuma lahko ugotovimo naslednje, in sicer: nov sistem zaposlovanja, utemeljen na podlagi določb sporazuma, je v primerjavi s prejšnjo ureditvijo bistveno izboljšal način zaposlovanja delavcev migrantov v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov, saj je prekinil sporne prakse slovenskih delodajalcev, ki so državljane BIH zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic; tovrsten režim urejanja zakonitih migracijskih tokov lahko poteka samo na podlagi tesnega in aktivnega sodelovanja med pristojnimi izvajalci sporazuma na eni ter predstavniki delodajalcev oziroma delavcev na drugi strani; z okrevanjem slovenskega gospodarstva pa se povečujejo tudi potrebe delodajalcev po ustrezni delovni sili, kar se lepo zrcali v številu novih zaposlitev tuje delovne sile v zadnjem letu. Vsekakor MDDSZ ocenjuje, da mora država, ob upoštevanju razmer na slovenskem trgu dela, slovenskemu gospodarstvu dolgoročno zagotoviti dovolj ustrezne delovne sile za njegovo normalno delovanje; slednje se lahko, po trdnem prepričanju MDDSZ, učinkovito zagotovi le sklepanjem dvostranskih sporazumov o zaposlovanju delavcev migrantov v RS, saj se z dvostranskimi sporazumi države postopki drugače uredijo, poenostavijo ter pospešijo tako v prid krepitve gospodarstev obeh držav, ob hkratnem zagotavljanju ustrezne pravne varnosti delavcev migrantov. Glede na to, da so državljani Republike Srbije po številu zaposlitev v RS krepko na drugem mestu, za državljani BIH, ocenjujemo, da bi bilo zelo smotrno predlagati sklenitev bilateralnega sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v RS.

7 2. Bistveni elementi mednarodne pogodbe Osnutek Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju delavcev migrantov iz Republike Slovenije določa naslednje ključne elemente, in sicer: - pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji; - pogoje in postopke za izdajo dovoljenja za dostop na slovenski trg dela; - obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev migrantov; - spodbujanje pred-integracijskih procesov za vključitev na trg dela in družbo države zaposlitve v državo izvora ter - pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve. Pogoji in obseg zaposlovanja V skladu z določili tega sporazuma se lahko zaposlujejo samo tisti državljani Republike Srbije, ki so že na voljo na trgu dela v državi pogodbenici (so prijavljeni v evidenci brezposelnih v državi izvora). Odstopanje od tega splošnega pravila je omogočeno pri zaposlovanju tistih visoko strokovnih delavcev migrantov, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in jih za to delo tudi primerno plačati. Sezonski delavci, ki bodo v Sloveniji zaposleni, se bodo načeloma morali vrniti v državo izvora, razen če bi želeli nadaljevati zaposlitev pri istem delodajalcu, pri katerem so opravljali že sezonsko zaposlitev. Iz sporazuma pa so izvzeti državljani Republike Srbije, katerim je bila v Republiki Sloveniji priznana pravica do dolgotrajnega prebivanja, kateri v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi pravice do združevanja družine, kateri v RS prebivajo na podlagi zakona o mednarodni zaščiti ter še nekatere druge kategorije visokokvalificiranih kadrov (npr. raziskovalci, šolarji, imetniki EU»modre karte«) Letni obseg sprejema oz. številčno omejevanje zaposlovanja delavcev migrantov lahko določi pristojni organ RS na podlagi stanja in gibanj na trgu dela in izraženih potreb delodajalcev. Seznam potreb po rednem in sezonskem zaposlovanju se bo oblikoval najmanj enkrat vsako četrtletje. Pogoje in postopke za izdajo dovoljenja S protokolom o izvajanju sporazuma se natančneje določi postopek izbire kandidatov in način sodelovanja med pristojnimi organi pogodbenic. Delavcu migrantu se bo izdalo dovoljenje za obdobje treh let. Delodajalci morajo za prvo leto zaposlitve z delavcem migrantom skleniti pogodbo o zaposlitvi najmanj za eno leto. Delodajalec ima tudi možnost uvedbe poskusnega dela, ki bo delodajalcu omogočil, da delavca migranta, ki se ne bo izkazal oziroma delodajalec z njegovim delom ne bo zadovoljen, odpusti brez posebnih razlogov. V primeru, da tega ne stori v treh mesecih, pa delavca lahko odpusti le na podlagi razlogov navedenih v zakonu, ki ureja delovna razmerja. S tem smo na eni strani želeli doseči večjo fleksibilnost delodajalcev in po drugi strani določeno mero varnosti za delavca migranta. Ta se vrne v državo izvora in se lahko po tem sporazumu ponovno zaposli, ko izpolni pogoj prijave na agenciji za zaposlovanje. Obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev migrantov Po prvem letu se delavcu migrantu na podlagi dovoljenja omogoči prost dostop do trga dela. Delavec migrant po enem letu ni več vezan na enega delodajalca in si lahko poišče boljšo zaposlitev (boljši pogoji, večje plačilo), ustanovi gospodarsko družbo oziroma se zaposli pri agenciji, registrirani za posredovanje dela delavca drugim uporabnikom. S tem želimo doseči večjo fleksibilnost in zmanjšati neskladja na trgu dela. Delavci migranti bodo po našem mnenju bolj stimulirani za npr. pridobivanje poklicnih kvalifikacij in bolj zaščiteni pred zlorabami delodajalcev. Pri odpovedi zaposlitve zaradi krivdnih razlogov na strani delavca migranta izhajamo iz predpostavke, da nameni delavca migranta niso dobronamerni, zato se mu delovno dovoljenje odvzame in razveljavi. Tak delavec migrant se mora nemudoma vrniti v državo izvora, razen v primeru izpolnjevanja pogojev za uveljavitev pravice do nadomestila za brezposelnost. Glede odpovedi s strani delavca migranta sporazum predvideva, da ob morebitni izgubi zaposlitve zaradi izredne odpovedi iz razlogov na strani delodajalcev (npr. neizplačevanje plač in prispevkov, neizpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti) v prvem letu veljavnosti dovoljenja ponovno zaposli na

8 istem delovnem mestu, pod pogojem, da se v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja ponovno vključi v obvezno socialno zavarovanje države zaposlitve. V tem primeru se delavec migrant lahko ponovno zaposli po tem sporazumu, če izpolnjuje vse pogoje, tudi v skladu z nacionalno zakonodajo na področju prebivanja. Če delavec migrant odpove pogodbo o zaposlitvi po prvem letu zaposlitve, ima pravico do prostega dostopa do trga dela, zato se mu delovno dovoljenje ne razveljavi, če se zaposli pri drugem delodajalcu ali se samozaposli v roku 30 dni od izgube zaposlitve. Delavcu migrantu se v primeru, da ostane brezposeln brez svoje krivde, omogoči iskanje druge zaposlitve na trgu dela. To je možno v primeru, ko mu pripada denarno nadomestilo za čas brezposelnosti. Če mu ne uspe najti zaposlitve v tem času, se mora vrniti v državo izvora. Spodbujanje vračanja in vključitev na trg dela in v družbo po vrnitvi v državo izvora Sporazum spodbuja prostovoljno vrnitev v državo izvora po poteku veljavnosti dovoljenja. Pomen koncepta krožnih migracij predstavlja enega izmed ključnih elementov v sporazumu. Vsi delavci migranti, ki se zaposlujejo v skladu s tem sporazumom, se morajo v načelu prostovoljno vrniti v svojo državo izvora. Naloga mešane komisije za izvajanja sporazuma je nadzor in spremljanje izvajanja tega koncepta ter reševanje morebitnih težav. Pod določenimi pogoji se določenim kategorijam delavcem migrantom ni potrebno vrniti. Pogoji za ponovno vrnitev v državo zaposlitve Sporazum omogoča ponovno zaposlitev v državi zaposlitve in s tem sklene krog toka delovnih migracij med državo zaposlitve in državo izvora. Ideja je, da se vrnitev v državo zaposlitve omogoči vsem, ki so se prostovoljno vrnili v državo izvora in se poskušali integrirati v izvorno družbo, se zaposliti ali začeti s podjetniškimi aktivnostmi. Država izvora pa ima možnost, da zadrži ponovno zaposlitev delavca migranta v državi zaposlitve, če zavrne ustrezno (glede na njegovo izobrazbo, plačo oziroma druge kriterije) zaposlitev v državi izvora. Namen te določbe je v tem, da ima država izvora možnost nadzirati tokove delovnih migracij svojih državljanov ter uravnavanja neskladij na svojem trgu dela. 3. Predlog za sestavo delegacije in predračun stroškov za njeno delo ter njihovo pokritje Za določitev in uskladitev besedila sporazuma se predlaga določitev delegacije v naslednji sestavi: Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodja delegacije, mag. Jurij Snoj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član Grega Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti član, Miha Šepec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje član, Prevajalec/ka Stroški za delo delegacije bodo kriti iz sredstev udeleženih ministrstev ter Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), namenjenih za izvajanje njihovih aktivnosti na mednarodnem področju, pri čemer potne stroške za svoje člane delegacije krije vsako ministrstvo oziroma zavod. Stroške prevajanja krije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz sredstev, namenjenih za mednarodno sodelovanje. 4. Predlog stališč delegacije Delegacija bo zastopala stališča, usklajena med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za notranje zadeve, Informacijskim pooblaščencem, Službo Vlade RS za zakonodajo in Zavodom RS za zaposlovanje, v skladu z načeli in pravnimi pravili veljavnega mednarodnega in notranjega prava, ki so upoštevana v predlogu sprememb in dopolnitev sporazuma, priloženega pobudi. 5. Parafiranje

9 Usklajeno besedilo sporazuma bo parafiral vodja delegacije. 6. Ratifikacija in vpliv na veljavno zakonodajo Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Slovenije v Republiki Sloveniji ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Zaradi uveljavitve sporazuma v Republiki Sloveniji ne bo potrebna sprememba veljavnih predpisov in zakonodaje s tega področja. 7. Ocena potrebnih finančnih sredstev Uveljavitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji ne bo povzročila finančnih posledic. 8. Predlog odobritve začasne uporabe pogodbe: / 9. Izjava o primernosti sklenitve pogodbe z vidika skladnosti s pravnim redom in usmeritvami Evropske unije Gradivo ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije.

10 PRILOGA 3 - OSNUTEK - SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SRBIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

11 Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Srbije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se v želji po krepitvi dosedanjega odličnega sodelovanja med pogodbenicama, v prepričanju, da je ta sporazum, temelječ na skrbno načrtovani migracijski politiki, ustrezna podlaga za celovito ureditev zakonitega zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, na podlagi partnerskega dialoga in skupne odgovornosti za uravnavanje migracijskih tokov in zaradi učinkovitejšega preprečevanja nezakonitih migracij, upoštevajoč koristne učinke kroženja delovne sile, prostovoljnega vračanja delavcev migrantov v državo izvora in etične kadrovske politike v prid zmanjševanju bega možganov, zavedajoč se tudi pomembnosti vključevanja promocije razvojnih politik, spodbujanja nastajanja novih delovnih mest, ustvarjanja boljših življenjskih razmer in zagotavljanja splošnega napredka pogodbenic, v skladu z veljavno zakonodajo pogodbenic in mednarodnimi pogodbami, ki veljajo v pogodbenicah, dogovorili: I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet sporazuma) (1) Ta sporazum določa: a) pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji; b) pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev; c) pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev migrantov; d) spodbujanje integracijskih procesov za vključitev na trg dela in v družbo države zaposlitve; e) način izmenjave informacij med pristojnima nosilcema izvajanja sporazuma; f) pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve; g) spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma s strani pristojnih organov. (2) Vstop državljanov države izvora v državo zaposlitve in njihovo prebivanje v njej ureja zakonodaja države zaposlitve. Pravice, ki izhajajo iz tega sporazuma, se ne nanašajo na pravico do prebivanja v državi zaposlitve. 2. člen (opredelitev pojmov) Za namene tega sporazuma imajo posamezni pojmi naslednji pomen: a)»država zaposlitve«je Republika Slovenija; b)»država izvora«je Republika Srbija; c)»delodajalec«je vsaka pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja v skladu z zakonodajo;

12 d)»delavec migrant«je državljan Republike Srbije s stalnim prebivališčem v državi izvora, ki se začasno zaposli v državi zaposlitve; e)»zaposlitev«pomeni zaposlitev pri delodajalcu za polni delovni čas; f)»poimenska zaposlitev«pomeni zaposlitev delavca migranta pri delodajalcu na podlagi delodajalčeve poimenske zahteve brez postopka oglaševanja in izbire kandidata; g)»strokovna zaposlitev«pomeni zaposlitev pri delodajalcu, za katero delavec migrant prejme plačilo v višini najmanj trikratnika minimalne plače v državi zaposlitve; h)»dovoljenje«je dovoljenje, ki omogoča zaposlitev in se izda pod pogoji, določenimi s tem sporazumom; i)»pristojni organ«v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v Republike Srbiji.; j)»pristojni nosilec«je v Republiki Sloveniji Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, v Republiki Srbiji pa ; k)»zakonodaja«so zakoni in drugi predpisi, ki veljajo v eni od pogodbenic. 3. člen (področje uporabe) (1) Zaposlovanje delavcev migrantov iz države izvora se lahko izvaja le na podlagi določb tega sporazuma. (2) Sporazum se uporablja za zaposlovanje delavcev migrantov, ki so: a) kot brezposelne osebe prijavljeni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v državi izvora in b) starejši od 18 let. (3) Ta sporazum se uporablja tudi za tiste delavce migrante, ki ne izpolnjujejo pogoja iz točke a) drugega odstavka tega člena oziroma so v delovnem razmerju v državi izvora, pod pogojem, da bodo v državi zaposlitve opravljali strokovno zaposlitev in jih bo izbral delodajalec. (4) Ta sporazum se ne nanaša na državljane države izvora: a) ki so na dan uveljavitve tega sporazuma zakonito zaposleni v državi zaposlitve; b) v primeru sezonske zaposlitve, zaposlitve poslovodnih delavcev in v primeru zaposlitve oziroma prostovoljnega dela zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine; c) ki jim je bilo v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje; d) ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi združevanja družine; e) ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito; f) ki jim je v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo priznan status raziskovalca; g) ki v državi zaposlitve ustanovijo ali soustanovijo osebno gospodarsko družbo in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopajo družbo ali se registrirajo kot samostojni podjetniki posamezniki; h) ki na podlagi šolanja v državi zaposlitve lahko pridobijo soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo pristojnega nosilca v skladu z zakonodajo države zaposlitve; i) za katere se uporablja Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L št. 155 z dne , str. 17).

13 4. člen (obseg sprejema) (1) Letni obseg sprejema delavcev migrantov lahko določi pristojni organ države zaposlitve na podlagi stanja na trgu dela in izraženih potreb delodajalcev po zaposlovanju delavcev migrantov v skladu z zakonodajo in prakso. (2) Pristojni nosilec v državi zaposlitve v sodelovanju z delodajalci najmanj enkrat v vsakem četrtletju tekočega leta pripravi seznam potreb po zaposlovanju delavcev migrantov in ga pošlje pristojnemu nosilcu v državi izvora. (3) Delodajalci lahko prijavijo potrebe po zaposlovanju, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonodajo države zaposlitve. (4) Pristojni nosilec države izvora na podlagi potreb delodajalcev opravi postopek izbire oziroma vabljenja ustreznih kandidatov za zasedbo prostih delovnih mest. (5) Država izvora lahko v skladu s svojo zakonodajo omeji zaposlovanje posameznih poklicnih skupin, za katere se na podlagi analize stanja in potreb na trgu dela države izvora oceni, da bi njihov odhod v državo zaposlitve ogrozil stanje na trgu dela države izvora. 5. člen (meddržavna komisija) (1) Za spremljanje izvajanja tega sporazuma se ustanovi meddržavna komisija (v nadaljevanju komisija). (2) Vsaka pogodbenica na predlog pristojnega organa imenuje v komisijo največ pet predstavnikov. (3) Komisija se sestaja najmanj enkrat letno izmenično na ozemlju ene od pogodbenic, po potrebi pa tudi na izrednih zasedanjih na predlog katere koli pogodbenice. 6. člen (uporabne informacije) (1) Pristojni organ in pristojni nosilec v državi zaposlitve zaradi boljšega obveščanja izbranih kandidatov za zaposlitev pripravita informacije o splošnih življenjskih razmerah, pogojih vstopa, prebivanja in dela ter o pravicah in dolžnostih delavcev migrantov v državi zaposlitve. (2) Pogodbenici v okviru pristojnosti in rednega delovanja komisije proučita možnost izvajanja osnovnega tečaja slovenskega jezika ter programa seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in pravno ureditvijo. II. PRIDOBITEV DOVOLJENJA 7. člen (postopek izbire delavca migranta) Pristojna organa s protokolom določita način sodelovanja med pristojnima nosilcema, in sicer: a) način oblikovanja seznama potreb v državi zaposlitve z obveznimi podatki o prostem delovnem mestu; b) način in termine pošiljanja seznama potreb pristojnega nosilca države zaposlitve pristojnemu nosilcu države izvora; c) postopek izbire oziroma vabljenja delavcev migrantov v državi izvora;

14 d) rok za pošiljanje seznama kandidatov za zasedbo posameznih prostih delovnih mest delodajalcem v državi zaposlitve; e) način in rok, v katerem delodajalec in delavec migrant podpišeta pogodbo o zaposlitvi. 8. člen (pogodba o zaposlitvi) (1) Pogodba o zaposlitvi se sklene najmanj za obdobje enega leta. (2) V pogodbi o zaposlitvi lahko delodajalec določi trimesečno poskusno delo. (3) Delodajalec lahko med poskusnim delom delavcu migrantu odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec migrant ne dosega pričakovanih rezultatov dela. 9. člen (vstop delavca migranta v državo zaposlitve in prebivanje v njej ter prijava začetka dela) (1) Na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi država zaposlitve izda dovoljenje z veljavnostjo treh let. (2) Delavec migrant vstopi v državo zaposlitve in prebiva v njej v skladu z zakonodajo. Po vstopu v državo zaposlitve se mora javiti delodajalcu, ki ga mora v 15 dneh od dneva vročitve dovoljenja za prebivanje prijaviti v socialno zavarovanje države zaposlitve, sicer se dovoljenje razveljavi. (3) Zaradi objektivnih razlogov se lahko v skladu z zakonodajo države zaposlitve rok iz drugega odstavka tega člena podaljša. (4) Vse stroške v postopku izdaje dovoljenja krije delodajalec. III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV MIGRANTOV 10. člen (mobilnost na trgu dela v državi zaposlitve) (1) Prvo leto zaposlitve mora biti delavec migrant zaposlen pri delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma pri njegovem pravnem nasledniku. (2) Po preteku prvega leta zaposlitve ima delavec migrant v preostalem obdobju veljavnosti dovoljenja prost dostop na slovenski trg dela. 11. člen (prehod iz sezonske zaposlitve) Po končani sezonski zaposlitvi lahko delodajalec ne glede na določbe tega sporazuma zaprosi in pridobi dovoljenje za delavca migranta, ki je pri njem predhodno opravljal sezonsko delo. 12. člen (enako obravnavanje v državi zaposlitve) Delavci migranti so upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani države zaposlitve, zlasti glede:

15 a) delovnih pogojev, vključno s plačo in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ter glede varnosti in zdravja pri delu; b) svobode združevanja in članstva v organizaciji, ki zastopa delavce ali delodajalce, ali v kateri koli organizaciji, katere člani opravljajo poseben poklic, vključno s koristmi, ki jih zagotavljajo te organizacije, v skladu z zakonodajo o javnem redu in javni varnosti; c) izobraževanja in poklicnega usposabljanja. 13. člen (socialno zavarovanje) Za izvajanje tega sporazuma se področje socialnega zavarovanja ureja skladno z zakonodajo in sklenjenimi mednarodnimi pogodbami pogodbenic. 14. člen (preverjanje izobrazbe in poklicnih kvalifikacij) (1) Izobrazba in poklicne kvalifikacije se preverjajo oziroma dokazujejo v skladu z zakonodajo pogodbenic. (2) Pristojna organa lahko v sodelovanju z drugimi organi pogodbenikov, pristojnimi za priznavanje izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij, s posebnim protokolom določita ugodnejšo obravnavo priznavanja izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij, kot jo določa zakonodaja pogodbenikov. 15. člen (nastanitev delavca migranta v državi zaposlitve) Delodajalec mora glede nastanitve delavcev migrantov spoštovati zakonodajo države zaposlitve. 16. člen (prenehanje pogodbe o zaposlitvi) (1) Če delavec migrant na podlagi prenehanja pogodbe о zaposlitvi izgubi zaposlitev v prvem letu zaposlitve, mora delodajalec о tem pisno obvestiti pristojnega nosilca. Pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora, razen v primeru delavca migranta, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila za brezposelnost. (2) V primeru iz prvega odstavka tega člena delavcu migrantu, ki је izgubil zaposlitev zaradi izredne odpovedi pogodbe о zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca, dovoljenje v skladu z zakonodajo države zaposlitve ne preneha veljati, če delavec migrant v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi pri drugem delodajalcu in za enako delovno mesto, za katero је bilo dovoljenje izdano, ter se v državi zaposlitve vključi v socialno zavarovanje. (3) V primeru iz prvega odstavka tega člena delavcu migrantu, ki је opravljal strokovno zaposlitev, dovoljenje ne preneha veljati, če v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi in se v državi zaposlitve vključi v socialno zavarovanje. (4) Po prvem letu zaposlitve se mora delavec migrant v primeru izgube zaposlitve zaradi prenehanja pogodbe о zaposlitvi in pod pogojem, da ni upravičen do denarnega

16 nadomestila za brezposelnost, v 30 dneh ponovno vključiti v socialno zavarovanje v državi zaposlitve na podlagi nove zaposlitve ali samozaposlitve. V nasprotnem primeru pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora. 17. člen (primer brezposelnosti v državi zaposlitve) (1) Delavec migrant, ki izgubi zaposlitev, ima pravico, da se v skladu z zakonodajo države zaposlitve in mednarodnimi sporazumi prijavi v evidenco brezposelnih oseb. (2) Delavec migrant, ki izgubi zaposlitev, lahko v skladu z zakonodajo države zaposlitve in mednarodnimi sporazumi uveljavlja svoje pravice na podlagi brezposelnosti kot tudi druge pravice iz socialnega zavarovanja. (3) Delavec migrant se lahko med prejemanjem nadomestila za brezposelnost zaposli pri katerem koli delodajalcu v Republiki Sloveniji oziroma samozaposli v skladu z zakonodajo države zaposlitve. (4) Če delavec migrant izkoristi ali izgubi pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost pred iztekom veljavnosti dovoljenja in se medtem ne zaposli, mu dovoljenje preneha veljati. V tem primeru pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za vrnitev delavca migranta v državo izvora. 18. člen (drugi razlogi za prenehanje veljavnosti dovoljenja) (1) Dovoljenje delavcu migrantu preneha veljati v primerih, ki so določeni z zakonodajo države zaposlitve za umik soglasja za enotno dovoljenje za bivanje in delo, ali če: a) delodajalec delavca migranta odpusti med poskusnim delom, razen če je delavec migrant upravičen do denarnega nadomestila; b) delavec migrant odpove pogodbo o zaposlitvi in se v roku iz četrtega odstavka 16. člena tega sporazuma ne zaposli pri drugem delodajalcu ali se ne samozaposli; c) delavcu migrantu preneha veljati dovoljenje za prebivanje; d) je proti delavcu migrantu vložena pravnomočna obtožnica zaradi storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. (2) Delavci migranti, ki so v državi zaposlitve pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in delavci migranti, ki po preteku veljavnosti dovoljenja v državi zaposlitve prebivajo nezakonito, ne morejo ponovno pridobiti dovoljenja oziroma se zaposliti v državi zaposlitve. 19. člen (pravno varstvo) O pritožbah zoper sklepe in odločbe, ki jih v postopku na prvi stopnji izda pristojni nosilec države zaposlitve, odloča pristojni organ v državi zaposlitve.

17 IV. VRNITEV V DRŽAVO IZVORA 20. člen (prostovoljna vrnitev v državo izvora) (1) Po prenehanju veljavnosti dovoljenja pristojni nosilec o tem obvesti organ, ki je v skladu z zakonodajo pristojen za razveljavitev dovoljenja za prebivanje. Po prenehanju veljavnosti dovoljenja za prebivanje se delavec migrant prostovoljno vrne v državo izvora, sicer sledi prisilna odstranitev iz države zaposlitve v skladu z njeno zakonodajo. (2) Po prihodu v državo izvora morajo delavci migranti svoj prihod prijaviti v državi izvora. (3) Komisija na svojih rednih zasedanjih nadzoruje izvajanje prostovoljnega vračanja delavcev migrantov in pristojne organe pogodbenic opozarja na morebitne kršitve. 21. člen (izjeme od načela prostovoljne vrnitve) (1) Delavec migrant lahko svoje dovoljenje podaljša za nadaljnja tri leta, če: a) ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za eno leto in mu je bila v državi zaposlitve priznana pravica do združevanja družine v skladu z zakonodajo; b) je bil pred potekom veljavnosti dovoljenja najmanj eno leto zaposlen in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za eno leto; c) je med veljavnostjo dovoljenja opravljal strokovno zaposlitev najmanj eno leto in ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za eno leto; d) je med veljavnostjo dovoljenja pridobil dodatna znanja oziroma poklicne kvalifikacije in na podlagi tega opravljal strokovno zaposlitev najmanj šest mesecev ter ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za eno leto. (2) V skladu s svojo zakonodajo lahko država izvora v skladu s petim odstavkom 4. člena tega sporazuma zavrne izdajo soglasja za podaljšanje dovoljenja delavcu migrantu iz točk c) in d) prvega odstavka tega člena, če se mu zagotovi zaposlitev s primerljivo plačo v državi izvora. (3) V primeru iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena pristojni nosilec države zaposlitve o podaljšanju dovoljenja obvesti pristojnega nosilca države izvora. (4) V primeru iz točk c) in d) prvega odstavka tega člena mora pristojni nosilec države zaposlitve pred podaljšanjem dovoljenja pridobiti pisno soglasje pristojnega nosilca države izvora. (5) Stroške podaljšanja dovoljenja krije delavec migrant. 22. člen (sprejem delavca migranta v državo izvora) (1) Država izvora v skladu s svojo zakonodajo nemudoma in brez odlašanja ponovno sprejme vse delavce migrante, ki jim je dovoljenje prenehalo veljati. (2) Pristojni nosilec države izvora obvesti pristojnega nosilca države zaposlitve o vrnitvi delavca migranta v državo izvora. V. PONOVNO VRAČANJE V DRŽAVO ZAPOSLITVE 23. člen (pogoji in postopki za ponovno zaposlitev)

18 (1) Delavcu migrantu, ki je bil na podlagi tega sporazuma že zaposlen v državi zaposlitve in se je po prenehanju veljavnosti dovoljenja prostovoljno vrnil v državo izvora, se omogoči ponovna vrnitev v državo zaposlitve zaradi zaposlitve pod pogoji, določenimi s tem sporazumom. (2) Če dovoljenje preneha veljati zaradi poteka časa, za katerega је bilo izdano, je ponovna vrnitev delavca migranta iz prvega odstavka tega člena možna po najmanj šestmesečni prekinitvi zakonitega bivanja v državi zaposlitve. (3) Pristojni nosilec države izvora lahko onemogoči ponovno zaposlitev delavca migranta v državi zaposlitve, če je delavec migrant odklonil ustrezno zaposlitev v državi izvora. VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 24. člen (reševanje sporov) Morebitni spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se rešujejo na rednih in izrednih zasedanjih komisije. 25. člen (začasna prekinitev izvajanja sporazuma) (1) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali delno prekine izvajanje tega sporazuma zaradi razlogov državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja in stanja na trgu dela. (2) Začasna prekinitev začne ali preneha veljati, ko druga pogodbenica o tem prejme uradno obvestilo. 26. člen (veljavnost sporazuma) (1) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da je končan notranjepravni postopek, potreben za začetek veljavnosti sporazuma. (2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati prvi dan tretjega meseca po prejemu uradnega obvestila. Sestavljeno v dne v dveh izvirnikih v slovenskem in srbskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni. ZA VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VLADO REPUBLIKE SRBIJE

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 510-17/2018/140 Ljubljana, 27. december 2018 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana ZAKON PREDLOG (EVA 2018-1711-0004) O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18- upb6, 6/18 - popr.;

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Uradni list RS - 009(038)/2019, Mednarodne pogodbe

Uradni list RS - 009(038)/2019, Mednarodne pogodbe Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si Mednarodne pogodbe e-pošta: info@uradni-list.si Št. 9 (Uradni list RS, št. 38) Ljubljana, petek 14. 6. 2019 ISSN 1318-0932 Leto XXIX 32. Zakon

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Uradni list RS 064/2009, Uredbeni del

Uradni list RS 064/2009, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 64 Ljubljana, ponedeljek 10. 8. 2009 Cena 2,30 ISSN 1318-0576 Leto XIX DRŽAVNI ZBOR 3019. Zakon o tujcih (uradno

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 01408-4/2018 6 Ljubljana, 26. 9. 2018

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Številka:

Številka: Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600 F: 01-369-6609 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: 007-218/2019/5 Ljubljana, 9.4.2019 EVA 2019-1611-0032 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Uradni list RS - 63/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 63/2004, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 63 Ljubljana, četrtek 10. 6. 2004 Cena 1540 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIV DRŽAVNI ZBOR 2873. Zakon o zaposlitveni

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več