Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta"

Transkripcija

1 NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/ AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM) postavlja študente v središče organizacije in izvajanja izobraževanja, zato v okviru sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalne dejavnosti načrtuje redno zbiranje in analiziranje podatkov o izobraževanju, kompetencah študentov in diplomantov ter o njihovi zaposljivosti in zaposlenosti. Zato na nivoju univerze enotno in z vključevanjem študentov in diplomantov določamo načine in mehanizme pridobivanja podatkov, ki so podlaga za učinkovito upravljanje in izvajanje študijskih programov ter prilagajanje potrebam relevantnega gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja okolja. Navedeno predstavlja tudi osnovo za izboljšave in posodabljanje študijskih programov ter načinov njihovega izvajanja. UM pridobiva navedene podatke z dvema anketama, in sicer: 1. z anketo o zadovoljstvu s študijem (Priloga 1), 2. z anketo o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM (Priloga 2). Osnovni namen ankete o zadovoljstvu s študijem je na osnovi mnenja študentov ob zaključku študija za vsak študijski program in v vsakem študijskem letu pridobiti celovito oceno kakovosti vsebine in izvedbe študijskega programa. Z anketo bomo spremljali tudi učne izide in pridobljene kompetence, pomembne za: prehod na trg dela in zaposljivost diplomantov, nadaljnje izobraževanje, merjenje zadovoljstva s študijem, primerjalne analize kompetenc načrtovane (študijski program), dosežene (ob diplomiranju) in pričakovane oz. zahtevane (delodajalec oz trenutno delo). Osnovni namen ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM je na osnovi mnenja diplomantov leto in pol ter pet let po zaključku študija za vsak študijski program v vsakem študijskem letu pridobiti podatke o zaposljivosti in zaposlenosti ter o pridobljenih in potrebnih kompetencah, pomembnih za: zaposljivost diplomantov, konkurenčnost na trgu dela, načrtovanje vseživljenjskega učenja diplomantov. Anketi sta med sabo povezani preko posameznih vprašanj in predstavljata celovito sledenje študenta, in sicer od študija do zaposljivosti in zaposlenosti ter kariernih poti diplomantov UM. 1

2 2. člen (osnovni cilji anket) Osnovni cilji ankete o zadovoljstvu s študijem so pridobiti mnenje novih diplomantov o: kakovosti študijskega programa ter o organizaciji in izvedbi študijskega procesa, podpornih službah fakultete (referat, knjižnica idr.) in vodstvu fakultete, prostorih in opremljenosti fakultete (knjižnica, računalniška in programska oprema, dostopnost), dejavnikih zadovoljstva diplomantov s študijem (povprečna ocena, prizadevnost in v študij vloženo delo, obštudijske dejavnosti, študentska izmenjava in študij, praksa v tujini, praktično usposabljanje in delo v stroki, način posredovanja znanja), ravni kompetenc, ki so jih študenti (po lastni oceni) pridobili v času študija, ter o tem, katere kompetence bi si še želeli pridobiti v večji meri, dejavnikih pridobljenih kompetenc v teku študija (povprečna ocena, prizadevnost in v študij vloženo delo, obštudijske dejavnosti, študentska izmenjava in študij ter praksa v tujini, praktično usposabljanje in delo v stroki, način poučevanja idr.). Osnovni cilji ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM so zagotoviti sistematično spremljanje diplomantov UM ter pridobiti podatke in mnenja diplomantov o: potrebnem času do prve zaposlitve, vrsti in ustreznosti zaposlitve glede na področje študija in raven izobrazbe, ravni pridobljenih in potrebnih/zahtevanih kompetenc, možnih razlogih, zakaj niso uspeli najti zaposlitve. 3. člen (spolna slovnična oblika) V tem navodilu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. II. IZVAJANJE ANKET 4. člen (čas izvedbe in obveščanje) Anketa o zadovoljstvu s študijem se izvaja po tem, ko študent diplomira oz. zaključi študij na kateri koli stopnji študija, pri čemer ga ob vnosu podatka o zaključku študija v AIPS program AIPS pozove k izpolnitvi ankete o zadovoljstvu s študijem. Izpolnjena anketa predstavlja obvezo pred izdajo potrdila o diplomiranju/magistriranju na štud. programu 2. stopnje/doktoriranju. Po izpolnjeni in potrjeni anketi se diplomantu v AIPSu odpre okno 'Povabilo v alumni klub' fakultete UM ter Alumni klub UM. Izpiše se povabilo dekana ter prijavnica oz. povezava na domačo stran alumni kluba fakultete. Poziv k izpolnitvi ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM bodo tisti, ki se bodo včlanili v alumni klub fakultete, s tem pa hkrati tudi v Alumni klub UM, prejeli po elektronski pošti in v elektronski obliki eno leto in pol, nato pa 5 let po diplomiranju oz. zaključku študija na določeni stopnji. Fakulteta s stalno objavo na spletni strani in z dodatnim informiranjem študentov in zaposlenih vse navedene seznani z namenom in cilji anketiranja. 5. člen (dolžnost pristopa k izpolnjevanju vprašalnika, izpraševanci) Izpolnjevanje ankete o zadovoljstvu s študijem je za študenta obvezno in anonimno.

3 Dolžnost pristopa k izpolnjevanju anketnega vprašalnika imajo vsi redni in izredni študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter osebe brez statusa, ki želijo zaključiti študij na Univerzi v Mariboru. Izpolnitev vprašalnika o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov s strani diplomantov UM, ki se bodo včlanili v alumni klub fakultete, s tem pa hkrati v Alumni klub UM, ni zavezujoča, a je zaželena. 6. člen (način anketiranja) Anketi se izvajata v elektronski obliki, dostopni pa sta na spletnih straneh UM oz. AIPS-a. Računalniški center UM (v nadaljevanju RCUM) omogoči pristop k izpolnjevanju elektronskih anket. RCUM v okviru AIPS-a omogoči, da program študenta samodejno pozove k izpolnitvi ankete. RCUM v sodelovanju s Kariernim centrom UM člane alumni kluba fakultete, ki so hkrati člani Alumni kluba UM, pozove k izpolnitvi vprašalnika, upoštevajoč na termine za izvedbo anket. 7. člen (odgovornost za izvajanje) Za izvajanje ankete o zadovoljstvu s študijem je odgovoren dekan fakultete, za izvedbo ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantom UM pa Karierni center UM oz. Alumni klub UM. 8. člen (vprašalnik) Anketi sta v definiranem obsegu in vsebini enotni za vse fakultete UM, razen v delu, ki se nanaša na kompetence. Fakulteta poleg navedenih splošnih kompetenc za svoje študijske programe doda predmetno- specifične kompetence, navedene v akreditiranih študijskih programih. Študentu se ob prijavi na spletnem naslovu pri anketah izpiše: nagovor rektorja o pomenu anket, anketa, zahvala za sodelovanje, po izpolnitvi ankete ob diplomiranju pa tudi povabilo rektorja k včlanitvi v Alumni klub UM, s tem pa tudi v alumni klub fakultete. 9. člen (spremljanje izvajanja anket) Način anketiranja, obdelave in uporabe rezultatov ter vsebino in obliko vprašalnika spremljata Študentski svet UM in Komisija za dodiplomski študij Senata UM, ki Senatu UM predlagata potrebne spremembe in dopolnitve teh navodil in anketnih vprašalnikov. III. OBDELAVA IN UPORABA REZULTATOV 10. člen (obdelava) Obdelavo anket za vse fakultete UM opravi RCUM, ki izvede osnovno statistično obdelavo, ki jo omogoča informacijska podpora UM, in fakulteti posreduje izpise rezultatov najkasneje v roku enega meseca po zaključku anketiranja na fakulteti za določeno študijsko leto. V obdelavi se izračunajo aritmetične sredine in standardni odkloni odgovorov na posamezna vprašanja ter relativne frekvence v % za vsak študijski program. Po študijskih programih se zberejo tudi odgovori na odprta vprašanja. Zbrani odgovori diplomantov posamezne fakultete se v e-preglednici posredujejo fakulteti za nadaljnje analize in načrtovanje sprememb.

4 11. člen (uporaba rezultatov) Rezultati anket bodo na voljo fakultetam, vodstvu UM, Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM, Kariernemu centru UM in Centru za razvoj kakovosti UM, uporabljeni pa bodo tudi za postopke evalvacij, akreditacij, ponovnih akreditacije ter za druge aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju kakovosti izobraževalne dejavnosti na UM. Pri obdelavi, interpretaciji in uporabi rezultatov anket sodelujeta Karierni center UM in Center za razvoj kakovosti UM, ki pristojnim za spremljanje tudi predlagata spremembe in dopolnitve teh navodil. IV. HRANJENJE REZULTATOV 12. člen (hranjenje rezultatov) Celotni rezultati so elektronsko hranjeni v bazi RCUM. V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 13. člen (priloga) Anketna vprašalnika sta priloga in sestavni del teh navodil. 14. člen (možnost uporabe lastnih načinov sledljivosti zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov) Fakultete lahko ob anketah, ki sta definirani s temi navodili, izvajajo tudi druge ankete, s katerimi bodo pridobivale dodatne podatke za svoje potrebe. Prav tako lahko ohranijo obstoječe načine pridobivanja članov za svoj alumni klub oziroma združenje, pri čemer bodo upravičene do pridobivanja podatkov o članih tudi s strani Alumni kluba UM. 15. člen (začetek veljavnosti) Ta navodila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na Senatu UM. Anketi se lahko začneta testno izvajati takoj po vzpostavitvi elektronskih dostopov na spletni strani UM, obvezno pa se začnejo navodila na vseh fakultetah izvajati v študijskem letu 2013/2014 oz. ko bodo imele na študijskih programih prve diplomante. Sprejeta na Senatu UM dne Rektor: prof. dr. Danijel Rebolj

5 Priloga 1: Anketa o zadovoljstvu s študijem VPRAŠALNIK Prvo okno: nagovor dekana motivacija za vprašalnik: ustreznost izbranega programa, kakovost izvedbe, pridobljene kompetence, zadovoljstvo s študijem motivacija za izpolnjevanje: povratna informacija vodstvu, senatu in profesorjem za ustrezne spremembe programa in izvajanja pedagoškega procesa. SKLOPI VPRAŠALNIKA A. ZAKLJUČENI ŠTUDIJSKI PROGRAM (podatki iz AIPS-a): fakulteta, B. študijski program, stopnja C. O DIPLOMANTU (podatki iz AIPSa): spol, leto rojstva, državljanstvo leto vpisa, mesec in leto diplomiranja povprečna ocena status v zadnjem letniku študija (redni/izredni) za podiplomski program pa še podatek o predhodni izobrazbi (univerza, fakulteta, študijski program, stopnja, leto diplomiranja) B1. Ali ste med visokošolskim izobraževanjem delali kot tutor, demonstrator; ali se vključevali v raziskovalne projekte fakultete, konference ipd.? (Za sodelovanje na projektih fakultete in konferencah se šteje le vsebinsko sodelovanje, kot npr. prispevki, raziskovanje, anketiranje, članki ipd., ne šteje pa se sodelovanje v obliki administrativne ali druge pomoči, ki ni povezana z vsebino, kot npr. priprava prostorov, priprava konference, deljenje letakov, lažja fizična dela ipd.) B2. Ali ste se med visokošolskim izobraževanjem vključevali v obštudijske dejavnosti (društvo študentov, organiziranje delavnic in posvetov, dobrodelna dejavnost, šport, kultura ipd..)? B3. Ali ste se med visokošolskim izobraževanjem vključevali v študijske izmenjave oz. prakse v tujini (Erasmus, Ceepus, AISEC, IAESTE idr.)? B4. Ali ste med visokošolskim izobraževanjem opravljali kakšno funkcijo študentskega predstavnika ali delovali kot predstavnik v organih ali komisijah (npr. vodja, član odbora, član študentskega sveta, senata fakultete ali univerze, akademskega zbora, upravnega odbora, komisije) B5. V kolikšni meri se naslednji opisi nanašajo na vaše vedenje med študijem? V zelo veliki meri V študij sem vložil/a več dela, kot se je zahtevalo, da sem opravil/a izpit Prizadeval/a sem si za najvišje ocene

6 Na predavanja, vaje in seminarje sem prihajal/a pripravljen/a B6. Približno koliko ur na teden ste v povprečju porabili za vse študijske dejavnosti? (Prosimo, upoštevajte tipičen semestrski teden v zadnjem ali zadnjih dveh letih študijskega programa. Vključite tudi aktivnosti, kot so predavanja, vaje, samostojen študij, prakse itd.) D. DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN DELOVNE IZKUŠNJE ur na teden C1. Ali ste pred/med visokošolskim izobraževanjem pridobili kakšne delovne izkušnje, ki so bile povezane s študijskim programom? (Tako za polni kot krajši delovni čas ali pogodbeno delo. Ne upoštevajte prakse. Upoštevajte tudi delo, ki ste ga opravljali prek študentskega servisa.) Pred visokošolskim izobraževanjem Med visokošolskim izobraževanjem C2. Ali ste pred/med visokošolskim izobraževanjem pridobili kakšne delovne izkušnje, ki niso bile povezane s študijskim programom? (Tako za polni kot krajši delovni čas ali pogodbeno delo. Upoštevajte tudi delo, ki ste ga opravljali prek študentskega servisa.) Pred visokošolskim izobraževanjem Med visokošolskim izobraževanjem E. MNENJE O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU D1. V kolikšni meri je bil vaš študijski program dobra osnova za: V zelo veliki meri pridobitev zaposlitve? začetek dela? nadaljnjo kariero? razvoj podjetniških sposobnosti? vaš osebni razvoj? D2. Če pogledate nazaj, ali bi v primeru, da bi lahko prosto izbrali, ponovno izbrali isti študijski program na isti visokošolski instituciji? Da Ne, izbral bi drug študijski program na isti instituciji Ne, izbral bi isti študijski program na drugi instituciji Ne, izbral bi drug študijski program na drugi instituciji Ne, sploh ne bi študiral/a D3. V kolikšni meri so bile naslednje trditve značilne za vaš študijski program? V zelo veliki meri

7 Program je bil zahteven Svobodno sem lahko oblikoval/a svoj predmetnik Program je bil široko zastavljen Program je bil usmerjen v poklic Program je imel visok akademski ugled Program je izpolnil moja pričakovanja D4. V kolikšni meri je bil poudarek na naslednjih načinih poučevanja in študija na vašem študijskem programu? V zelo veliki meri Predavanja Skupinske naloge Sodelovanje v raziskovalnih projektih Praktično usposabljanje v strokovnem okolju Spoznavanje dejstev in praktična znanja Spoznavanje teorij in paradigem Projektno in problemsko zasnovano učenje Pisne naloge Ustne predstavitve študentov Sprotno preverjanje znanja D5. Splošna ocena zadovoljstva s študijem V zelo veliki meri S študijem sem bil zadovoljen F. NEPEDAGOŠKI SODELAVCI IN VODSTVO Kako ste bili zadovoljni z delom naslednjih služb in vodstva fakultete: nezadovoljen zadovoljen Referat Knjižnica Vodstvo fakultete Ostali nepedagoški delavci G. OPREMLJENOST FAKULTETE V zelo veliki meri Prostori fakultete so primerni. V knjižnici in na spletu sem dobil/a vsa za študij potrebna gradiva. Predavalnice, računalniške učilnice in laboratoriji so ustrezno tehnično opremljeni. Vsa potrebna programska orodja so mi bila na voljo. H. SPLOŠNE IN SPECIFIČNE KOMPETENCE

8 G1. Spodaj je seznam kompetenc. Prosimo, ocenite svojo raven doseganja posamezne kompetence? nizka visoka a. Strokovnost na svojem področju b. Praksa na svojem področju c. Znanje na drugih področjih d. Analitično razmišljanje e. Sposobnost iskanja novih idej in rešitev f. Sposobnost hitrega usvajanja novega znanja g. Sposobnost uspešnega dela pod stresom h. Sposobnost učinkovite porabe časa i. Sposobnost koordinacije aktivnosti j. Sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi k. Sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete l. Sposobnost jasnega izražanja m. Sposobnost dela z računalnikom in internetom n. Sposobnost pisanja poročil, zabeležk in dokumentov o. Sposobnost pisanja in branja v prvem tujem jeziku p. Sposobnost pisanja in branja v drugem tujem jeziku r. Sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij s. Predmetno specifične kompetence... I. Predlagate kakšne spremembe študijskega programa ali želite fakulteti sporočiti kaj drugega? Najlepša hvala za sodelovanje! Povratna informacija o rezultatih: Rezultati te ankete bodo v mesecu decembru dostopni na spletni strani fakultete.

9 Priloga 2: Anketa o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM VPRAŠALNIK SKLOPI VPRAŠALNIKA 1. Splošni podatki (zadnja končna izobrazba): a. Spol (M, Ž) b. Starost (drsni seznam letnic rojstva) c. Fakulteta zaključenega študija na UM (drsni seznam vseh fakultet UM) d. Raven zaključenega študija (1., 2. in 3. stopnja bolonjskih študijskih programov,»stari študijski programi drsni seznam) e. Zaključen študijski program (vnos po fakultetah glede na raven oziroma stare študijske programe drsni seznam) f. Smer (izbirno polje za vpis) g. Način študija (redni, izredni) h. Leto prvega vpisa (zadnjega) zaključenega študija na UM (drsni seznam letnic) i. Leto in mesec zaključka študija/diplomiranja (drsni seznam letnic in mesecev) 2. Ali nameravate nadaljevati študij? a. Da b. Ne c. Že nadaljujem študij kot izredni študent (gre na vprašanje o študiju, nadaljuje z zaposlitvenim statusom in šele nato zaključi) d. Že nadaljujem študij kot redni študent (redni nadaljujejo samo še s sklopom 3 in nato zaključijo) 3. V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili z»že nadaljujem študij«, prosimo, odgovorite še na naslednja vprašanja: 3a. Študij nadaljujem na: a. fakulteti, kjer sem končal predhodni študij b. na drugi fakulteti UM c. na drugi univerzi v RS d. drugo 3b. Študij nadaljujem na: a. študijskem programu 1. stopnje b. študijskem programu 2. stopnje c. študijskem programu 3. stopnje 3c. Za nadaljevanje študija sem se odločil: a. takoj po zaključku predhodnega študija b. po (drsni seznam let) letih 3d. Razlogi za nadaljnji študij so naslednji (možnih je več odgovorov): a. Izboljšanje socialnega statusa b. Lastna želja za napredovanje na delovnem mestu c. Želja po osebnem razvoju in novih znanjih, kompetencah d. Zahteva delodajalca e. Zaradi izpolnjevanja formalnih pogojev delovnega mesta f. Ker nisem dobil zaposlitve g. Zaradi želje po prekvalifikaciji

10 h. Vpliv okolice (starši, prijatelji, znanci, ostali sorodniki idr.) i. Drugo: 4. Ali opravljate kakšne prostovoljne aktivnosti? a. Da, te aktivnosti so povezane z napredovanjem v karieri b. Da, te aktivnosti so povezane s humanitarnimi motivi c. Drugo: 5. Kakšen je vaš zaposlitveni status? a. Zaposlen sem za nedoločen čas b. Zaposlen sem za določen čas c. Imam redno (vsaj dve uri tedensko) honorarno delo d. Sem samozaposlen e. Bil sem že zaposlen, a sem trenutno brezposeln f. Sem brezposelen Tistim, ki so odgovorili z e ali f, se odpre sklop A (brezposelni), tistim, ki pa so odgovorili z ostalimi odgovori, pa sklop B (zaposleni); Sklop A 1. Kako hitro ste pričeli z iskanjem zaposlitve? a. V času študija b. Takoj po diplomiranju c. mesecev po diplomiranju d. Nisem še pričel z iskanjem zaposlitve (v kolikor anketiranec odgovori z d, nadaljuje z odgovarjanjem na četrto vprašanje); 2. Na kakšen način pristopate k iskanju zaposlitve (možnih je več odgovorov)? a. Sem štipendist v izbrani organizaciji b. Sem prijavljen na Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba c. S prostovoljnim delom d. Z opravljanjem del na projektu/ih e. Na podlagi dela preko študentske napotnice f. Z opravljanjem strokovne prakse g. Z iskanjem možne pomoči profesorjev in asistentov na fakulteti h. S pomočjo Kariernega centra UM i. S pomočjo sorodnikov, prijateljev ter znancev (mreženje) j. Z lastno angažiranostjo in posredovanjem prijav (razpisi) ter ponudb za delo k. Drugo: 3. Kaj je po vašem mnenju razlog, da zaposlitve še niste uspeli najti (možnih je več odgovorov): a. Trg dela je zasičen in ne išče profila, za katerega sem se izobraževal b. Manjkajo mi delovne izkušnje c. Nisem pripravljen opravljati drugega dela, kot tistega, za katerega sem se izobraževal d. Nimam ustreznih znanj, kompetenc, veščin idr. e. Drugo: 4. Če pogledate nazaj, ali bi v primeru, da bi lahko prosto izbirali, ponovno izbrali isti program na isti fakulteti? a. Da. b. Ne, izbral bi drug program na isti fakulteti c. Ne, izbral bi isti študijski program na drugi fakulteti d. Ne, izbral bi drug študijski program na drugi fakulteti e. Ne, mislim, da sploh ne bi študiral/-a

11 5. Spodaj je seznam kompetenc. Prosimo, da z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ocenjujete vašo dejansko raven posamezne kompetence. Vaša raven nizka visoka a. Strokovnost in praksa na svojem področju b. Znanje na drugih področjih c. Analitično razmišljanje d. Sposobnost hitrega usvajanja novega znanja e. Sposobnost uspešnega dela pod stresom f. Sposobnost koordinacije aktivnosti g. Sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi h. Sposobnost jasnega izražanja i. Sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete j. Sposobnost dela z računalnikom in internetom k. Sposobnost iskanja novih idej in rešitev l. Sposobnost pisanja poročil, zabeležk in dokumentov m. Sposobnost pisanja in branja v prvem tujem jeziku n. Sposobnost pisanja in branja v drugem tujem jeziku o. Sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij p. Sposobnost učinkovite porabe časa r. Sposobnost učinkovitega pogajanja s. Predmetno specifične kompetence... š. 6. Kako dobro poznate dejavnosti Kariernega centra UM? Aktivnosti Kariernega centra UM poznam: slabo dobro Želim povedati še: Najlepša hvala za sodelovanje! Sklop B 1. Kdaj ste pričeli z iskanjem zaposlitve? a. V času študija b. Takoj po diplomiranju c. Nekaj mesecev po diplomi d. Priložnost za delo sem dobil brez aktivnega iskanja dela 2. Na kakšen način ste dobili zaposlitev (možnih je več odgovorov)? a. Bil sem štipendist v izbrani organizaciji b. S pomočjo Zavoda za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba c. S pomočjo Kariernega centra UM d. S prostovoljnim delom e. Z opravljanjem del na projektu/ih

12 f. Na podlagi dela preko študentske napotnice g. Z opravljanjem strokovne prakse h. S pomočjo profesorjev in asistentov na fakulteti i. S pomočjo sorodnikov, prijateljev ter znancev (mreženje) j. Z lastno angažiranostjo in posredovanjem prijav (razpisi) ter ponudb za delo k. Drugo: 3. Prvo zaposlitev sem dobil: a) takoj po zaključku študija b) že v času študija; c) ( ) mesecev po zaključku študija (drsni seznam; možnosti: 0 3, 4 6, 7 9, 10 12) d) ( ) let po zaključku študija (drsni seznam števila let) 4. Ali ste se morali za opravljanje dela na prvem delovnem mestu dodatno usposabljati? a. Ne b. Da, s pomočjo pripravništva c. Da, s pomočjo lastnega dodatnega samostojnega študija d. Da, s pomočjo dodatnega izobraževanja doma in izven delovnega mesta e. Da, s pomočjo dodatnega izobraževanja v tujini f. Da, s pomočjo praktičnega usposabljanja na delovnem mestu (poskusno uvajalno obdobje) g. Da, drugo: 5. Trenutno sem zaposlen: a. v Sloveniji b. v tujini 6. Trenutno ste zaposleni na področju, na katerem ste diplomirali? a. Da b. Ne 7. Zaposlen sem: a. v svojem lastnem podjetju b. v javnem sektorju c. v zasebnem sektorju 8. Zaposlen sem na ravni, ki: a. ustreza moji pridobljeni izobrazbi b. je višja od pridobljene izobrazbe c. je nižja od pridobljene izobrazbe 9. V kolikšni meri je bil vaš študijski program dobra osnova za: V veliki meri a. pridobitev zaposlitve b. opravljanje vašega sedanjega dela c. nadaljnjo kariero d. vaš osebni razvoj 10. Če pogledate nazaj, ali bi v primeru, da bi lahko prosto izbirali, ponovno izbrali isti program na isti fakulteti? a. Da b. Ne, izbral bi drug program na isti fakulteti c. Ne, izbral bi isti študijski program na drugi fakulteti

13 d. Ne, izbral bi drug študijski program na drugi fakulteti e. Ne, mislim, da sploh ne bi študiral/-a. 11. Spodaj je seznam kompetenc. Prosimo, da z ocenami od 1 do 5 ocenite: kako ocenjujete vašo dejansko raven posamezne kompetence ter kakšna je pričakovana raven posamezne kompetence pri vašem sedanjem delu. Vaša raven Pričakovana raven pri vašem sedanjem delu nizka visoka nizka visoka a. Strokovnost in praksa na svojem področju b. Znanje na drugih področjih c. Analitično razmišljanje d. Sposobnost hitrega usvajanja novega znanja e. Sposobnost uspešnega dela pod stresom f. Sposobnost koordinacije aktivnosti g. Sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi h. Sposobnost jasnega izražanja i. Sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete j. Sposobnost dela z računalnikom in internetom k. Sposobnost iskanja novih idej in rešitev l. Sposobnost pisanja poročil, zabeležk in dokumentov m. Sposobnost pisanja in branja v tujem jeziku n. Sposobnost pisanja in branja v drugem tujem jeziku o. Sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij p. Sposobnost učinkovite porabe časa r. Sposobnost učinkovitega pogajanja s. Predmetno specifične kompetence Kako dobro poznate dejavnosti Kariernega centra UM? Aktivnosti Kariernega centra UM poznam: slabo dobro Želim povedati še: Najlepša hvala za sodelovanje!

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks Povzetek analize anket za študijsko leto 2017-2018 Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks, mag. Povzetek je objavljen na spletni strani www.fkpv.si.

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 KLJUČNE UGOTOVITVE Anketa je potekala v obdobju od 13.12.2013 do 30.9.2014. Izvajala se je

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo FAKULTETA ZA UPRAVO POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 Kazalo UVOD... 3 2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST... 4 3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA TER UMETNIŠKA DEJAVNOST... 7 4 MEDNARODNO

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več