ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa"

Transkripcija

1 ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Ljubljana, 19. december 2018

2 1. Povzetek Povzemamo glavne ugotovitve ankete, v kateri so študenti prve in druge stopnje FDV (2017/2018) ocenjevali zadovoljstvo z dejavniki študijskega procesa. dejavnikov, ki na lestvici 1-5 izraziteje izstopajo, pozitivno ali negativno, so dodatno obarvana (podrobnosti so v Metodologiji). Zelo dobro je ocenjen naslednji sklop (mediana dejavnikov je v intervalu ): Prostori, oprema in urnik: Prostori za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela so ustrezni. (4.3), Oprema za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela je ustrezna. (4.2), Dovolj je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.). (4.1) in Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela mi ustreza. (3.5). V celoti gledano so pozitivno ocenjeni naslednji sklopi, ki pa imajo še precej prostora za izboljšave (mediana dejavnikov je v intervalu ): Knjižnica: Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika. (4.1), Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature. (4.0), Obseg literature je ustrezen. (3.8) in Dostopnost literature je ustrezna. (3.7). Mednarodna mobilnost: Spodbuja in podpira se izmenjavo. (3.9), Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno. (3.9), Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je ustrezna. (3.9), Imam možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini. (3.9), Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za mednarodno izmenjavo. (3.8) in Na voljo imamo dovolj informacij o možnih mednarodnih izmenjavah. (3.7). Obveščanje na fakulteti: Spletna stran vsebuje vse informacije, ki jih kot študent potrebujem. (3.9), Informacije o študijskem procesu sem dobil/a pravočasno. (3.8) in Z brezžičnim omrežjem sem zadovoljen/zadovoljna. (3.3). Zadovoljstvo s študijem: V splošnem sem s študijem zadovoljen. (3.8). Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami: Zadovoljstvo s predavatelji. (3.9), Zadovoljstvo z vsebino programa. (3.8) in Zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami. (3.7). Učinkovitost osebja računalniškega centra: Osebje računalniškega centra ima ustrezen odnos do uporabnika. (3.8), Osebje računalniškega centra je odzivno in učinkovito. (3.8) in Računalniška oprema je dobro vzdrževana (3.5). Svetovalna pomoč študentom: Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov. (4.0), Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito. (3.8), Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem. (3.7), Uradne ure študentskega referata so primerne. (3.3) in Vem, na koga se lahko obrnem za karierno svetovanje. (3.2). Veliko prostora za izboljšave je pri naslednjih dveh sklopih, kjer je pozitivno oceno (4 ali 5) podala manj kot polovica študentov (mediana dejavnikov je v intervalu ): Študentski svet in obštudijske dejavnosti: V okviru študija mi je omogočena dobra izbira športnih aktivnosti. (3.5) in Z delovanjem študentskega sveta sem zadovoljen. (3.5). Drugi dejavniki študijskega procesa: Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z drugih fakultet/akademij UL. (3.4) in Med študijem sem spoznal ustrezno število zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, vabljenjem zunanjih izvajalcev na seminarje itd.). (3.3). Podrobna primerjava rezultatov z drugimi članicami UL je na povezavi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 1

3 Kazalo 1. Povzetek Metodologija Sodelovanje študentov glede na program in letnik Analiza dejavnikov in vsebinskih sklopov Podrobna analiza po sklopih Analize dejavnikov po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 2

4 2. Metodologija V okviru projekta Kakovost Univerza v Ljubljani (KUL) je bila v letih 2013 in 2014 izvedena prenova študentskih anket, s študijskim letom 2014/2015 pa je v veljavo stopil nov Pravilnik o študentskih anketah. Pravilnik ureja izvajanje šestih študentskih anket na vseh članicah Univerze v Ljubljani (podrobnosti so na splosna). Ankete se izvajajo za predmete in pedagoge na vseh treh stopnjah, na prvih dveh stopnjah pa se izvaja tudi posebna anketa o splošnih vidikih študijskega procesa. Po pilotni izvedbi 2014/2015 na dveh članicah (FDV, FGG) je bilo vseh šest anket v študijskem letu 2015/2016 izvedenih na celotni UL. Anketa o splošnih vidikih študijskega procesa se zaradi razmeroma majhnega števila ciljnih podskupin in večjega števila vprašanj izvaja le na vzorcu študentov. Odločitev FDV je bila, da se v študijskem letu 2017/2018 anketa izvaja na celotni populaciji študentov prve in druge stopnje, torej se vzorčenje ne izvaja. Študenti so morali v anketi sodelovati sodelovati ali pa so morali (z enim klikom) izrecno zavrniti sodelovanje. V nasprotnem primeru se niso mogli vpisati v višji letnik. Anketa je dostopna na naslovu in vsebuje osem sklopov s skupno 25 vprašanji. Sklopi so naslednji: Obveščanje na fakulteti Prostori, oprema in urnik Knjižnica Mednarodna mobilnost Svetovalna pomoč Drugi vidiki študijskega procesa Študentski svet in obštudijske dejavnosti Zadovoljstvo s študijem Poleg zgoraj navedenih splošnih sklopov pa lahko posamezna članica (fakulteta) doda še svoja specifična vprašanja oziroma dodatne sklope. je dodala dva sklopa vprašanj in sicer zadovoljstvo s programom in zadovoljstvo z računalniškim centrom. Skupaj je bilo dodanih 7 vprašanj. Vsak od sklopov vsebuje praviloma med 3 in 5 trditev, ki so jih študenti ocenjevali na lestvici od»sploh se ne strinjam«do»popolnoma se strinjam«. Navedene kategorije so bile naknadno oštevilčene od 1 do 5. Oceni 1 in 2 sta torej negativni, oceni 4 in 5 pozitivni, ocena 3 pa je nevtralna (niti-niti). Poleg tega je vsak sklop vseboval še odprto vprašanje, kjer so študenti lahko pojasnili svoje mnenje. Pri tem so vse navedbe študentov vključene v poročilo tako, kot so bile zapisane v anketi, torej brez cenzure in jezikovnih posegov. Ker je pri nekaterih programih število anketirancev nizko, so ti podatki zgolj informativne narave in iz njih ne moremo sklepati na populacijo. V tabelah so zato: ocene, kjer je število enot manjše od 10, označene z enojnim oklepajem, npr. (7); ocene, kjer je število enot manjše od 5, označene z dvema oklepajema, npr. ((4)); ocene, kjer je število enot manjše od 3, niso izpisane, ampak je navedena pika ("."), kar pomeni da gre za neničelno oceno, ki pa je preveč nenatančna. Navedeno minimalno število enot (3), kjer je ocena še objavljena, je zaradi manjše občutljivosti podatkov oziroma manjšega problema zasebnosti odgovorov tokrat nekoliko nižje kot pri ocenjevanju predmetov in pedagogov, kjer so za objavo ocene potrebne vsaj 4 enote. Dodati velja, da gre v obeh primerih za določeno metodološko skrajnost, ki Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 3

5 je upravičena predvsem zato, ker imamo opravka s celotno populacijo oziroma z vzorcem, ki predstavlja zelo velik del populacije. Pri vzorcih iz velike populacije je namreč običajna meja za objavo ocene 10 enot. Tudi sicer so pri tej anketi zaradi splošne narave vprašanj bistveno manjša tveganja in posledice razkritja identitete. Zaradi množice števil, ki so prikazane v poročilu, so za lažje pregledovanje - in tudi za doseganje enotnejšega pristopa k interpratacijam - izrazito visoke in izrazito nizke vrednosti povprečij dodatno obarvane. Pri tem se upošteva narava ocenjevanja tovrstnih splošnih dejavnikov, kjer je nivo ocen bistveno nižji (povprečja so v grobem namreč okoli 3.7) kot v primeru ocenjevanja specifičnih komponent posameznih predmetov in pedagogov v anketi pred in po izpitih, kjer so povprečja okoli 4.2. Na tej osnovi so tokrat obarvane naslednje mejne vrednosti: ocene pomenijo izredno nizke vrednosti, saj je v takem primeru več študentov podalo negativno oceno kot pa pozitivno, kar pomeni, da pri obravnavanem dejavniku obstaja nesporen in zelo resen problem; ocene pomenijo razmeroma nizko vrednost, saj to običajno pomeni, da je študentov, ki so dali pozitivno oceno (4 ali 5), manj kot polovica (večina študentov torej ni zmogla pozitivne ocene, 4 ali 5), kar je vsekakor problematično; ocene predstavljajo glavnino vseh ocen in so načeloma sicer pozitivne, vendar obstaja znaten prostor za izboljšave, saj je v takem primeru odličnih ocen (5) običajno še vedno manj kot pa ocen, ki niso bile pozitivne (1, 2 in 3); ocena pomenijo, da je dosežen osnovni nivo odličnosti, saj se meja 4.0 pogosto uporablja kot mejnik odličnosti in praviloma pomeni, da je odličnih ocen (5) več kot pa ocen, ki niso bile pozitivne (1, 2 in 3); ocena označuje višji nivo odličnosti, kjer ocene odlično (5) predstavljajo večino vseh ocen. Podobno so v Poglavju 7 pri večjih (10% ali 20% razlike od povprečja UL) odstopanjih od povprečne vrednosti UL v odgovarjajočih indeksih obarvani odmiki navzdol (pod 90 in pod 80) oziroma navzgor (nad 110 in nad 120). Anketa je sicer potekala od začetka drugega semestra (februar) do konca študijskega leta (september). K anketi je pristopilo 1505 študentov prve in druge stopnje, od teh jih je 38 zavrnilo sodelovanje. Anketo je torej izpolnjevalo 1467 študentov. Smiselno je upoštevati splošna metodološka pojasnila ter ostala specifična priporočila študentskih anket (http: //ul.1ka.si/metodologija). Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 4

6 3. Sodelovanje študentov glede na program in letnik V nadaljevanju je podrobno predstavljen pregled sodelovanja študentov po študijskih programih, letnikih in stopnjah študija. V koloni "odgovoril" je z oklepaji označeno morebitno nižje število odgovorov (glej poglavje Metodologija), ki zahteva več previdnosti pri interpretacijah. Tabela 1: Sodelovanje študentov glede na študijski program Program stopnja pristopili odgovorili zavrnili n 0 % n % r % Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag ((1)) Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag Evropske študije Mag Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z Uni javnostmi Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni ((1)) Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag Novinarske študije Mag Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag Pedagogika pedagoški Mag ((1)) Politologija - analiza politik in javna uprava Mag Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni ((1)) Sociologija Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in Mag znanja Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in Uni znanja Sociologija kulture Mag ((1)) Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni ((1)) Skupaj Tabela 2: Struktura študentov glede na sodelovanje po programih Program stopnja pristopili odgovorili zavrnili n 0 n % r % Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. 1 ((1)) Tabela se nadaljuje na naslednji strani Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 5

7 Tabela 2: Struktura študentov glede na sodelovanje po programih - nadaljevanje Program stopnja pristopili odgovorili zavrnili n 0 n % r % Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag Evropske študije Mag Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z Uni javnostmi Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. 1 ((1)) Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag Novinarske študije Mag Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag Pedagogika pedagoški Mag. 1 ((1)) Politologija - analiza politik in javna uprava Mag Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. 1 ((1)) Sociologija Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in Mag znanja Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in Uni znanja Sociologija kulture Mag. 1 ((1)) Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. 1 ((1)) Skupaj Tabela 3: Sodelovanje študentov glede na stopnjo programa Stopnja pristopili odgovorili zavrnili n 0 % n % r % Univerzitetni Magistrski Visokošolski Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 6

8 Tabela 4: Struktura študentov glede na sodelovanje po stopnjah programov Stopnja pristopili odgovorili zavrnili n 0 n % r % Univerzitetni Magistrski Visokošolski Skupaj Tabela 5: Sodelovanje študentov glede na letnik Letnik pristopili odgovorili zavrnili n 0 % n % r % Prvi letnik Drugi letnik Tretji letnik Četrti letnik Skupaj Tabela 6: Struktura študentov glede na sodelovanje po letniku Letnik pristopili odgovorili zavrnili n 0 n % r % Prvi letnik Drugi letnik Tretji letnik Četrti letnik Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 7

9 4. Analiza dejavnikov in vsebinskih sklopov V nadaljevanju so predstavljene podrobne analize po sklopih in dejavnikih. Opisne statistike vključujejo število (n), povprečje in standardni odklon (sd). Tabela 7: Opisne statistike za dejavnike, urejene po povprečjih Dejavniki n povprečje Prostori za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela so ustrezni Oprema za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela je ustrezna Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika Dovolj je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.). Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov Spletna stran vsebuje vse informacije, ki jih kot študent potrebujem Spodbuja in podpira se izmenjavo Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno Zadovoljstvo s predavatelji Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je ustrezna Imam možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini Osebje računalniškega centra ima ustrezen odnos do uporabnika Obseg literature je ustrezen V splošnem sem s študijem zadovoljen Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito Informacije o študijskem procesu sem dobil/a pravočasno Osebje računalniškega centra je odzivno in učinkovito Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za mednarodno izmenjavo Zadovoljstvo z vsebino programa Na voljo imamo dovolj informacij o možnih mednarodnih izmenjavah Dostopnost literature je ustrezna Zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem V okviru študija mi je omogočena dobra izbira športnih aktivnosti Z delovanjem študentskega sveta sem zadovoljen Računalniška oprema je dobro vzdrževana Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela mi ustreza Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z drugih fakultet/akademij UL Z brezžičnim omrežjem sem zadovoljen/zadovoljna Uradne ure študentskega referata so primerne Med študijem sem spoznal ustrezno število zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, vabljenjem zunanjih izvajalcev na seminarje itd.). Vem, na koga se lahko obrnem za karierno svetovanje Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 8

10 Slika 1: Opisne statistike za dejavnike, urejene po povprečjih Najboljše je ocenjen dejavnik "Prostori za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela so ustrezni." (4.3) Najslabše je ocenjen dejavnik "Vem, na koga se lahko obrnem za karierno svetovanje." (3.2) Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 9

11 Tabela 8: Opisne statistike za dejavnike, urejene po sklopih glede na mediano povprečij dejavnikov znotraj posameznega sklopa Dejavnik n min max povprečje sd Prostori, oprema in urnik Ustreznost prostorov Ustreznost opreme Prostor za ind. učenje Razpored ur Knjižnica Odnos do uporabnika Svetovanje pri iskanju lit Obseg literature Dostopnost literature Mednarodna mobilnost Fakulteta spodbuja izmen Ustreznost priznavanja ECTS Strok. podpora medn. mobil Opravljanje obv. predm. v tujini Možnosti za medn. izmen Info. o mednarodni izmenjavi Zadovoljstvo s študijem Splošno zadovoljstvo s študijem Obveščanje na fakulteti Spletna stran Pravočasnost inf Brezžično omrežje Učinkovitost osebja računalniškega centra Ustrezen odnos RC do uporabnika Osebje RC je odzivno in učinkovito Vdrževana rač. oprema Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami Zadovoljstvo s predavatelji Zadovoljstvo z vsebino prog Pridobljene kompetence Svetovalna pomoč študentom Ustrezen odnos osebja Odzivnost in učinkovitost ref Tutorstvo Uradne ure študentskega ref Karierno svetovanje Študentski svet in obštudijske dejavnosti Dobra izbira športnih aktivnosti Zadovoljstvo s štud. svetom Drugi dejavniki študijskega procesa Izbirni predmeti drugje na UL Spoznavanje zunanjih inštitucij Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 10

12 Tabela 9: Dejavniki študijskega procesa 2017/ frekvenčna porazdelitev enot Sploh se ne strinjam (1) Se bolj ne strinjam kot strinjam (2) Niti se ne strinjam niti se strinjam (3) Se bolj strinjam, kot ne strinjam (4) Popolnoma se strinjam (5) Dejavniki po sklopih n % n % n % n % n % Prostori, oprema in urnik Ustreznost prostorov Ustreznost opreme Prostor za ind. učenje Razpored ur Knjižnica Odnos do uporabnika Svetovanje pri iskanju lit Obseg literature Dostopnost literature Mednarodna mobilnost Fakulteta spodbuja izmen Ustreznost priznavanja ECTS Strok. podpora medn. mobil Opravljanje obv. predm. v tujini Možnosti za medn. izmen Info. o mednarodni izmenjavi Zadovoljstvo s študijem Splošno zadovoljstvo s študijem Obveščanje na fakulteti Spletna stran Pravočasnost inf Brezžično omrežje Učinkovitost osebja računalniškega centra Ustrezen odnos RC do uporabnika Osebje RC je odzivno in učinkovito Vdrževana rač. oprema Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami Zadovoljstvo s predavatelji Zadovoljstvo z vsebino prog Pridobljene kompetence Svetovalna pomoč študentom Ustrezen odnos osebja Odzivnost in učinkovitost ref Tutorstvo Uradne ure študentskega ref Karierno svetovanje Študentski svet in obštudijske dejavnosti Dobra izbira športnih aktivnosti Zadovoljstvo s štud. svetom Drugi dejavniki študijskega procesa Izbirni predmeti drugje na UL Spoznavanje zunanjih inštitucij Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 11

13 5. Podrobna analiza po sklopih Dejavniki znotraj sklopov so sistematično analizirani glede na študijsko stopnjo. Polna imena študijskih stopenj so zapisana v legendi grafov. Ocene, ki so v tabelah obdane z oklepaji, so manj natančne (glej tabeli 3 in 5 ter poglavje Metodologija). 5.1 Obveščanje na fakulteti Tabela 10: Obveščanje na fakulteti - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Spletna stran Pravočasnost inf Brezžično omrežje Slika 2: Obveščanje na fakulteti - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 12

14 Tabela 11: Obveščanje na fakulteti - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Spletna stran Pravočasnost inf Brezžično omrežje Slika 3: Obveščanje na fakulteti - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 13

15 5.2 Prostori, oprema in urnik Tabela 12: Prostori, oprema in urnik - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Razpored ur Ustreznost prostorov Ustreznost opreme Prostor za ind. učenje Slika 4: Prostori, oprema, urnik - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 14

16 Tabela 13: Prostori, oprema in urnik - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Razpored ur Ustreznost prostorov Ustreznost opreme Prostor za ind. učenje Slika 5: Prostori, oprema, urnik - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 15

17 5.3 Knjižnica Tabela 14: Knjižnica - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Obseg literature Dostopnost literature Odnos do uporabnika Svetovanje pri iskanju lit Slika 6: Knjižnica - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 16

18 Tabela 15: Knjižnica - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Obseg literature Dostopnost literature Odnos do uporabnika Svetovanje pri iskanju lit Slika 7: Knjižnica - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 17

19 5.4 Mednarodna mobilnost Tabela 16: Mednarodna mobilnost - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Fakulteta spodbuja izmen Opravljanje obv. predm. v tujini Ustreznost priznavanja ECTS Strok. podpora medn. mobil Možnosti za medn. izmen Info. o mednarodni izmenjavi Slika 8: Mednarodna mobilnost - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 18

20 Tabela 17: Mednarodna mobilnost - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Fakulteta spodbuja izmen Opravljanje obv. predm. v tujini Ustreznost priznavanja ECTS Strok. podpora medn. mobil Možnosti za medn. izmen Info. o mednarodni izmenjavi Slika 9: Mednarodna mobilnost - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 19

21 5.5 Svetovalna pomoč študentom Tabela 18: Svetovalna pomoč študentom - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Ustrezen odnos osebja Odzivnost in učinkovitost ref Tutorstvo Uradne ure študentskega ref Karierno svetovanje Slika 10: Svetovalna pomoč - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 20

22 Tabela 19: Svetovalna pomoč študentom - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Ustrezen odnos osebja Odzivnost in učinkovitost ref Tutorstvo Uradne ure študentskega ref Karierno svetovanje Slika 11: Svetovalna pomoč - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 21

23 5.6 Drugi dejavniki študijskega procesa Tabela 20: Drugi dejavniki študijskega procesa - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Izbirni predmeti drugje na UL Spoznavanje zunanjih inštitucij Slika 12: Drugi dejavniki študijskega procesa - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 22

24 Tabela 21: Drugi dejavniki študijskega procesa - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Izbirni predmeti drugje na UL Spoznavanje zunanjih inštitucij Slika 13: Drugi dejavniki študijskega procesa - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 23

25 5.7 Študentski svet in obštudijske dejavnosti Tabela 22: Študentski svet in obštudijske dejavnosti - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Dobra izbira športnih aktivnosti Zadovoljstvo s štud. svetom Slika 14: Študentski svet in obštudijske dejavnosti - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 24

26 Tabela 23: Študentski svet in obštudijske dejavnosti - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Dobra izbira športnih aktivnosti Zadovoljstvo s štud. svetom Slika 15: Študentski svet in obštudijske dejavnosti - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 25

27 5.8 Zadovoljstvo s študijem Tabela 24: Zadovoljstvo s študijem - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Splošno zadovoljstvo s študijem Tabela 25: Zadovoljstvo s študijem - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Splošno zadovoljstvo s študijem Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 26

28 5.9 Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami Tabela 26: Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Zadovoljstvo s predavatelji Zadovoljstvo z vsebino prog Pridobljene kompetence Slika 16: Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 27

29 Tabela 27: Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Zadovoljstvo s predavatelji Zadovoljstvo z vsebino prog Pridobljene kompetence Slika 17: Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 28

30 5.10 Učinkovitost osebja računalniškega centra Tabela 28: Učinkovitost osebja računalniškega centra - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Ustrezen odnos RC do uporabnika Osebje RC je odzivno in učinkovito Vdrževana rač. oprema Slika 18: Učinkovitost osebja računalniškega centra - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 29

31 Tabela 29: Učinkovitost osebja računalniškega centra - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Ustrezen odnos RC do uporabnika Osebje RC je odzivno in učinkovito Vdrževana rač. oprema Slika 19: Učinkovitost osebja računalniškega centra - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 30

32 5.11 Zadovoljstvo s študijskim programom Tabela 30: Zadovoljstvo s študijskim programom - po stopnji študija Dejavnik n sd Uni Mag Vis Skupaj Zadovoljstvo s predavatelji Zadovoljstvo z vsebino prog Pridobljene kompetence Slika 20: Zadovoljstvo s študijskim programom - po stopnji študija Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 31

33 Tabela 31: Zadovoljstvo s študijskim programom - po letniku Dejavnik n sd Prvi Drugi Tretji Četrti letnik letnik letnik letnik Skupaj Zadovoljstvo s predavatelji Zadovoljstvo z vsebino prog Pridobljene kompetence Slika 21: Zadovoljstvo s študijskim programom - po letniku Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 32

34 6. Analize dejavnikov po programih V nadaljevanju so znotraj sklopov analizirana povprečja posameznih dejavnikov po programih. Manj natančne ocene so pri velikosti vzorca (n) označene z enim ali dvema oklepajema in je zato potrebna večja previdnost pri interpretacijah, tako kot je opisano v poglavju Metodologija. Tabela 32: Obveščanje - po programih Pravočasnost informacij Spletna stran Brezžično omrežje Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((1))... Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (7) Evropske študije Mag. ((4)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (9) Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((1))... Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (8) Novinarske študije Mag. (6) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag Pedagogika pedagoški Mag. ((1))... Politologija - analiza politik in javna uprava Mag Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. (5) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((1))... Sociologija Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Uni Sociologija kulture Mag. ((1))... Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1))... Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 33

35 Tabela 33: Prostori, oprema, urnik - po programih Prostori Oprema Prostor za ind. učenje Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((1)).... Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (7) Evropske študije Mag. ((4)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (9) Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((1)).... Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (8) Novinarske študije Mag. (6) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag Pedagogika pedagoški Mag. ((1)).... Politologija - analiza politik in javna uprava Mag Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. (5) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((1)).... Sociologija Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Uni Sociologija kulture Mag. ((1)).... Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1)).... Skupaj Razpored ur Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 34

36 Tabela 34: Knjižnica - po programih Obseg literature Dostopnost literature Svetovanje pri iskanju Odnos osebja Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0)).... Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (7) Evropske študije Mag. ((4)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (9) Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((1)).... Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (8) Novinarske študije Mag. (6) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag Pedagogika pedagoški Mag. ((1)).... Politologija - analiza politik in javna uprava Mag. (8) Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. (5) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((0)).... Sociologija Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in Mag znanja Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in Uni znanja Sociologija kulture Mag. ((1)).... Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1)).... Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 35

37 Tabela 35: Mednarodna mobilnost - po programih Informacije o medn. izmen. Zanimive možnosti medn. izmen. Fakulteta/akad. spodbuja izmen. Opravljanje obv. predm. v tujini Priznavanje ECTS Strok. podp. medn. mob. Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0)) Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (6) Evropske študije Mag. ((4)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (7) Komunikologija - medijske in komunikacijske Uni študije Komunikologija - tržno komuniciranje in Uni odnosi z javnostmi Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((0)) Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (8) Novinarske študije Mag. ((4)) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag. (9) Pedagogika pedagoški Mag. ((0)) Politologija - analiza politik in javna uprava Mag. (8) Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. (5) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((0)) Sociologija Mag. (8) Sociologija - upravljanje organizacij, Mag človeških virov in znanja Sociologija - upravljanje organizacij, Uni človeških virov in znanja Sociologija kulture Mag. ((0)) Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1)) Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 36

38 Tabela 36: Svetovalna pomoč - po programih Tutorstvo Karierno svetovanje Uradne ure štud. ref. Odzivnost in učinkovitost ref. Ustrezen odnos osebja Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0))..... Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (5) Evropske študije Mag. ((3)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (7) Komunikologija - medijske in komunikacijske Uni študije Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z Uni javnostmi Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((0))..... Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (8) Novinarske študije Mag. (5) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag. (9) Pedagogika pedagoški Mag. ((0))..... Politologija - analiza politik in javna uprava Mag. (8) Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. (5) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((0))..... Sociologija Mag. (8) Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov Mag in znanja Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov Uni in znanja Sociologija kulture Mag. ((0))..... Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1))..... Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 37

39 Tabela 37: Drugi dejavniki študijskega procesa - po programih Izbirni predmeti drugje na UL Spoznavanje zunanjih inšt. Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0)).. Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (5) Evropske študije Mag. ((3)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (8) Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((0)).. Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (7) Novinarske študije Mag. ((3)) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag. (6) Pedagogika pedagoški Mag. ((0)).. Politologija - analiza politik in javna uprava Mag. (8) Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. ((4)) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((0)).. Sociologija Mag. (6) Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Uni Sociologija kulture Mag. ((0)).. Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1)).. Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 38

40 Tabela 38: Študentski svet in obštudijske dejavnosti - po programih Dobra izbira športnih akt. Zadovoljstvo s štud. svetom Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0)).. Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (5) Evropske študije Mag. ((2)).. Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (7) Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((0)).. Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (6) Novinarske študije Mag. (5) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag. (5) Pedagogika pedagoški Mag. ((0)).. Politologija - analiza politik in javna uprava Mag. (6) Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. ((2)).. Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((0)).. Sociologija Mag. (6) Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Uni Sociologija kulture Mag. ((0)).. Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1)).. Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 39

41 Tabela 39: Zadovoljstvo s študijem - po programih Zadovoljstvo s študijem Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0)). Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (7) 4.3 Evropske študije Mag. ((4)) 3.8 Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (9) 4.1 Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((1)). Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (8) 3.0 Novinarske študije Mag. (6) 3.8 Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag Pedagogika pedagoški Mag. ((0)). Politologija - analiza politik in javna uprava Mag Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. (5) 4.4 Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((1)). Sociologija Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Uni Sociologija kulture Mag. ((1)). Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1)). Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 40

42 Tabela 40: Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami - po programih Vsebina programa Predavatelji Pridobljene kompetence Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0))... Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (6) Evropske študije Mag. ((4)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (9) Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((1))... Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (8) Novinarske študije Mag. (6) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag Pedagogika pedagoški Mag. ((1))... Politologija - analiza politik in javna uprava Mag Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. (5) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((1))... Sociologija Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Uni Sociologija kulture Mag. ((1))... Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1))... Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 41

43 Tabela 41: Zadovoljstvo s predavatelji, programom in kompetencami - po programih Vdrževana rač. oprema Ustrezen odnos RC do uporabnika Osebje RC je odzivno in učinkovito Program stopnja n Analitska sociologija Uni Andragogika pedagoški Mag. ((0))... Družboslovna informatika Uni Družboslovna informatika Vis Družboslovna informatika Mag. (5) Evropske študije Mag. ((4)) Evropske študije - družboslovni vidiki Uni Komunikologija Mag. (8) Komunikologija - medijske in komunikacijske študije Uni Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Uni Kulturologija Uni Kulturologija - kulturne in religijske študije Mag Matematika Uni. ((0))... Mednarodni odnosi Uni Mednarodni odnosi Mag. (6) Novinarske študije Mag. (6) Novinarstvo Uni Obramboslovje Mag. (7) Pedagogika pedagoški Mag. ((0))... Politologija - analiza politik in javna uprava Mag Politologija - obramboslovje Uni Politologija - politična teorija Mag. ((3)) Politologija - študije demokracije in upravljanja Uni Politologija študije politike in države Uni Slovenistika dvodisciplinarni Uni. ((0))... Sociologija Mag. (8) Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Mag Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Uni Sociologija kulture Mag. ((0))... Strateško tržno komuniciranje Mag Zgodovina dvodisciplinarni Uni. ((1))... Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 42

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar dr. Barbara N. Brečko Ljubljana, 2017 ŠTUDENTSKE ANKETE

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 KLJUČNE UGOTOVITVE Anketa je potekala v obdobju od 13.12.2013 do 30.9.2014. Izvajala se je

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks Povzetek analize anket za študijsko leto 2017-2018 Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks, mag. Povzetek je objavljen na spletni strani www.fkpv.si.

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. dr. Rado Bohinc Letno poročilo so pripravili: - vodstvo

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica ECTS-MA

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE Multimedija je povsod okoli nas Računalniki, tablice, pametni telefoni, ure in druge elektronske naprave so neločljivi del naših življenj. Prek njih urejamo dnevna

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja1.doc

Microsoft Word - SI_vaja1.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 1 Naloge 1. del: Opisna statistika

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 27 DRŽAV ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MOBILNOST IZVEDENA V OBDOBJU OD 1. JUNIJA 2019 DO 30. SEPTEMBRA

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več