RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPISNA DOKUMENTACIJA"

Transkripcija

1 Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/ fax: 01/ POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik je glede na ocenjeno vrednost javnega naročila izbral ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI JN2459/2011 z dne Za KURILNO OLJE Vabimo zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo svoje ponudbe in pri tem upoštevajo navodila naročnika. RAZpisna_kurilno olje Stran 1 od 24

2 KAZALO VSEBINE Zdravstveni dom... 1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE... 1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Splošno o predmete naročila Dopustna ravnanja naročnika Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije Jezik ponudbe, variantne ponudbe in dopolnitve ponudb Predložitev ponudbe Ponudbena cena Veljavnost ponudbe Usposobljenost in sposobnost ponudnikov pogoji za sodelovanje Skupna ponudba Podizvajalci Merila pri oddaji javnega naročila Podpis pogodbe Revizija postopka... 7 OBRAZEC PONUDBA... 9 PREDRAČUN VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POGOJI ZA SODELOVANJE POGOJI DOBAVE PODIZVAJALCI I Z J A V A RAZpisna_kurilno olje 2 /24

3 V skladu z ZJN-2 (ur.l. RS št. 128/06, 16/08 in 19/2010 ZJN-2B) in ob uporabi: - Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN- UPB5 (ur.l. 94/07- uradno prečiščeno besedilo) - ZUP (ur.l. 88/1999 in spremembe) - Obligacijskega zakonika (ur.l. RS št. 83/2001 in spremembe) - Zakon o javnih financah (ur.l. RS 79/99, 124/00,79/01,30/02) - ter ostalih predpisi, ki urejajo predmetno področje, izdaja naročnik: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Predmet javnega naročila: KURILNO LJE Delitev na sklope: NE 1. Splošno o predmete naročila Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za dobo 2 let do V času trajanja sporazuma naročnik ne bo odpiral konkurence, lahko pa bo vodil pisni dialog z izvajalcem, skleniteljem okvirnega sporazuma glede 2. Dopustna ravnanja naročnika Kot naročnik imamo naslednje pravice: - da si pridružujemo pravico postopek ustaviti pred potekom roka za odpiranje ponudb, Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja. - da si pridružujemo pravico do zavrnitve vseh ponudb po preteku roka za odpiranje; naročnik bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo, in svoj nadzorni organ. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na portalu javnih naročil. - da kot naročnik ponudnikom nismo dolžni povrniti nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik do sklenitve pogodbe, odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. Naročnik bo o svoji odločitvi nemudoma obvestil vse ponudnike, ki so oddali ponudbe. 3. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije Naročnik bo morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na portalu JN. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. RAZpisna_kurilno olje 3 /24

4 Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila razpisne dokumentacije. Zahtevek mora biti pisen in predložen izključno na portal JN. Ponudnik mora vprašanja posredovati najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, da bo lahko naročnik pripravil in posredoval odgovore najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Naročnik ne bo organiziral informativnega dne. Vsa komunikacija med ponudniki in naročnikom lahko poteka izključno v pisni obliki, posredovana na naslov naročnika s povratno ali priporočeno povratno pošto. Naročnik komunikacije preko različnih e-naslovov ne bo upošteval za veljavno. 4. Jezik ponudbe, variantne ponudbe in dopolnitve ponudb Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Zahtevana originalna potrdila oziroma izjave naj bodo prevedene v slovenski jezik. Ponudnik variant ne dopušča. Spremembe in dopolnitve ponudb lahko ponudniki predložijo pisno, v zaprtih kuvertah z oznako»dopolnitev, sprememba ponudbe«do roka za oddajo ponudb. 5. Predložitev ponudbe Ponudnik lahko predloži ponudbo celoto. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe sledi naslednjim navodilom: a) ponudnik naj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, podatke vpisujte z neizbrisljivim pisalom. b) Ponudbena dokumentacija mora biti zložena po vrstnem redu in sicer: Obrazec ponudba obr-1 Izpolnjen predračun obr-2 Izpolnjen in podpisan ali parafiran vzorec pogodbe obr-3 Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec obr 4 razpisne dokumentacije pogoji dobave obr- 5, podizvajalci obr 6 izjave obr - X c.) zaradi preglednosti naj bodo ponudbeni obrazci ločeni s pregradnimi kartoni ali barvnimi listi. Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, naj bodo zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata, Naročnik bo vse tiste ponudbe, ki ne bodo opremljene skladno s točko c, ob odpiranju zvezal in zapečatil z vrvico. RAZpisna_kurilno olje 4 /24

5 Vljudno prosimo ponudnike, naj ponudb NE oddajajo v fasciklih. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov ZD Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica do do ure. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako»ne ODPIRAJ PONUDBA ZA KURILNO OLJE «. Na ovojnici mora biti jasno označen naslov ponudnika. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno označene. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob uri v prostorih uprave ZD Cerknica. Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe. 6. Ponudbena cena Ker gre za oskrbo z kurilno olje, ki se kupuje po dnevnih cenah, ponudnik ne podaja cene kurilnega olja, ampak podaja odstotek popusta, ki ga bo priznal naročniku ob vsakem nakupu. Popust mora biti izražen v odstotku od redne maloprodajne cene kurilnega olja in naj bo izražen na največ 4 decimalna mesta. 7. Veljavnost ponudbe Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev ostanejo v veljavi 120 dni po skrajnem rok za predložitev ponudb. 8. Usposobljenost in sposobnost ponudnikov pogoji za sodelovanje a) osnovna sposobnost ponudnika in osebni status ponudnikov (skladno z 42. Členom ZJN-2) Naročnik mora postopati skladno z 42. Členom ZJN-2 in sicer: a.1.) naročnik mora iz postopka javnega naročila izločiti kandidata ali ponudnika, če je bil le ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (ur.l. RS št. 55/08, 66/08 popr. In 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. a.2.) naročnik mora iz postopka javnega naročila izločiti kandidata ali ponudnika, če je bil leta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese EU v smislu 1. Člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov EU. RAZpisna_kurilno olje 5 /24

6 a.3.) naročnik mora iz postopka javnega naročila izločiti kandidata ali ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. A člena ZJN-2. Ponudnik poda izjavo o neobstoju okoliščin in dejstev navedenih v točkah a.1.) a.2.) ter a.3.) in sicer z podpisom izjave OBR - 4, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. a.4.) naročnik določa, da bo iz postopka oddaje naročila izločil kandidata ali ponudnika, če: a) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; b)je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi c) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem d) je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji e) ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika f) ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. g) ponudnikovi poslovni računi ne smejo biti blokirani v času od do dneva za oddajo ponudbe. Ponudnik poda izjavo o neobstoju okoliščin in dejstev navedenih v točkah a) do f) in sicer z podpisom izjave OBR - 4, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. b) sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (skladno z 43. Členom ZJN-2) b.1.) ponudnik mora za veljavnost ponudbe podati izjavo, da dejavnost, ki je predmet predmetnega javnega naročila, lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni ali drug ustrezen register. Ponudnik naj izpolni OBR-4, kjer naj vpiše številko vpisa v sodni ali drug register. c) ekonomska in finančna sposobnost ponudnika (skladno z 44. Členom ZJN-2) c.1.) ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4 c.2.) ponudnik mora zagotavljati rok plačila 30 dni Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR- 4. RAZpisna_kurilno olje 6 /24

7 d) tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika (skladno z 45. Členom ZJN-2) d.1.) ponudnik mora razpolagati z kapacitetami v obsegu zagotavljanja nemotene oskrbe s kurilnim oljem. na obr Skupna ponudba V primeru, da ponudbo oddaja skupina gospodarskih subjektov, morajo predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila pogodbo iz katere je natančno razvidna odgovornost posameznih članov skupine,naloge članov skupine ter odgovorni nosilec izvedbe. Posamezni pogoj, navedeni v teh navodilih, mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev Podizvajalci Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. Podatke o podizvajalcih, ki jih naročnik potrebuje za sestavo pogodbe, bo izbrani ponudnik zagotovil pred podpisom pogodbe. Podizvajalec je gospodarski subjekt. 11. Merila pri oddaji javnega naročila Naročnik bo izbral ponudbo po merilu najbolj ugodna ponudba glede na ceno - odstotek popusta, ki se bo obračunal pri vsakem nakupu 12. Podpis pogodbe Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku pet (5) delovnih dni po prejemu pisnega poziva naročnika. 13. Revizija postopka Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo tudi v desetih dneh od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo poravnani taksi, ki znaša za blago ali storitev EUR in za gradnje EUR (skladno s spremembami ZRPJN ur.l. 53/ ). Za postopke, katerih objava je bila opravljena tudi v UL EU, se ta znesek podvoji. Taksa se vplača na račun , sklic RAZpisna_kurilno olje 7 /24

8 S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/05 ZRPJN-UPB3 in 78/06). Svojo odločitev v zvezi z zahtevkom za revizijo mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka. Ponudnik je kazensko odgovoren, skladno z 109 a. členom ZJN-2B in sicer : 1. če ravna v nasprotju z določili 71. Člena ZJN-2, vezanimi na podizvajalce 2. če ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila po prejemu poziva naročnika 3. če v ponudbi navaja neresnične izjave ali dokazila. Direktor Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med. RAZpisna_kurilno olje 8 /24

9 OBR_1 OBRAZEC PONUDBA Predmet javnega naročila: KURILNO OLJE Podatki o ponudniku: Firma oz. ime: Zakoniti zastopnik: Davčna številka: Matična številka: Naslov: Telefonska številka: Številka telefaxa: Kontaktna oseba: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Izjavljamo, da: - da smo se seznanili z razpisno dokumentacijo in se v celoti strinjamo z njeno vsebino - da se strinjamo z vsebino priloženega vzorca okvirnega sporazuma - da smo v ponudbi navedli resnične podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju - da dodeljenega naročila ne bomo prenesli na drugega dobavitelja Kraj in datum: Ponudnik Žig in podpis: RAZpisna_kurilno olje 9 /24

10 Ponudnik OBR-2... PREDRAČUN PREDMET JAVNEGA NAROČILA: KURILNO OLJE Kot ponudnik ponujamo naročniku stalni popust, ki bo obračunan pri vsakem nakupu kurilnega olja v višini % od maloprodajne cene goriva. Lokacije dostave kurilnega olja so: ZD CERKNICA, Cesta 4 maja 17, 1380 Cerknica ZD CERKNICA, ZE STARI TRG, Cesta Notranjskega odreda 38, 1386 Stari trg Žig in podpis ponudnika: (Pričakovani minimalni popust je 3%.) RAZpisna_kurilno olje 10 /24

11 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA OBR-3 ki jo na podlagi izvedenega javnega naročila sklepata: Naročnik: Izvajalec: Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA DŠ Ki za zastopa direktor Sašo Kavčič, dr.med., spec.spl.med. V nadaljevanju naročnik V nadaljevanju izvajalec. I. PREDMET POGODBE 1. člen Naročnik za svoje poslovne potrebuje kupuje KURILNO OLJE in ga naroča glede na potrebe pri izvajalcu po tem sporazumu. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 2. člen Okvirni sporazum se sklepa za čas od dneva sklenitve do Naročnik lahko prekine sporazum : - če izveden novo predmetno javno naročilo, se sporazum prekine z dnem pravnomočnosti odločitve in po izdaji pisnega obvestila, ki ga izda naročnik - naročnik lahko odpove sporazum, če zaradi sprememb v poslovanju kurilnega olja ne bi več potreboval ali zaradi drugih poslovnih razlogov, pisno, brez odpovednega roka - izvajalec lahko odstopi od sporazuma pisno, z odpovednim rokom 90 dni. ODPIRANJE KONKURENCE OZ. DIALOGA 3. člen Okvirni sporazume je sklenjen z enim izvajalcem, s katerim lahko naročnik odpira pisni dialog v primeru potreb po urejanju medsebojnega poslovanja. Vsako odpiranje dialoga se izvaja pisno, vse spremembe okvirnega sporazuma se urejajo z aneksom. RAZpisna_kurilno olje 11 /24

12 II. VREDNOST POGODBE 4. člen Okvirna vrednost sporazuma znaša 85,000 brez DDV in zajema porabo kurilnega olja za ves čas trajanja sporazuma. Dostavljeni kurilno olje bo izvajalec obračunal po tekočih, dnevnih maloprodajnih cenah, veljavnih na dan dostave. In za vsak nakup bo obračunal % popusta. III. ROK PLAČILA 5. Člen Naročnik se obvezuje plačati izvedena dela v roku 30 dni od dneva izstavitve računa IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 6. Člen Kurilno olje bo naročnik naročal telefonično na tel. 7. Člen Izvajalec je dolžan dostaviti kurilno olje v roku do 3 dni od prejema naročila. 8. Člen Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno ravnanje s kurilnim olje vse do trenutka, ko je celotno olje shranjeno v cisterne naročnika. Odgovornosti za ravnanje izvajalec ne more prenašati na naročnika. Prodajalec dostavi blago na svoje stroške FCO rezervoar kupca. Količina dostavljenega kurilnega olja se določa s kompenzacijskim volumetričnim števcem na avtocisterni pri temperaturi 15 stopinj Celzija. Izvedbo dobave s podpisom dobavnice potrdi kupčeva odgovorna oseba in sicer vzdrževalec Jože Simšič. 9. Člen Izvajalec je v celoti odgovoren za ustreznost dostavljenega olja po standardu SIST Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljeno kurilno olje ustrezalo vsem predpisom, tehničnim in drugim standardom, določenim z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Izvajalec je dolžan naročniku zagotoviti vse potrebne certifikate, varnostne liste in dokumentacijo, vezano na kvaliteto kurilnega olja, če jih bo naročnik telefonično zahteval. Izvajalec se obvezuje naročniku svetovati glede kvalitete ali rabe kurilnega olja. 10. člen RAZpisna_kurilno olje 12 /24

13 Morebitne reklamacije glede količine in kakovosti dobavljenega kurilnega olja bo kupec nemudoma posredoval prodajalcu. Dejstva, ugotovitve in ugovori v zvezi z reklamacijo se bodo ugotavljali zapisniško. Prodajalec mora po prejemu reklamacije, najkasneje v 8 dneh kupca obvestiti o načinu njenega reševanja. V. VAROVANJE PODATKOV, PRODIKORUPCIJSKO DOLOČILO 11. člen Stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe in bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovale kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe. Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe v smislu določil navedenega zakona. Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. 12. člen Upoštevaje določbe 14. Člena ZIntPK (ur.l.rs št. 45/10) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. VI. KONČNE DOLOČBE 13. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 14. člen Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 15. člen RAZpisna_kurilno olje 13 /24

14 Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa in se uporablja od IZVAJALEC: Št. 2/2011-JR Cerknica, dne NAROČNIK: ZD Cerknica Direktor Sašo Kavčič, dr.med., spec.spl.med. RAZpisna_kurilno olje 14 /24

15 PONUDNIK OBR_4... POGOJI ZA SODELOVANJE Predmet javnega naročila: KURILNO OLJE Glede na zahteve naročnika, opredeljene v 8. točki navodil Pogoji za sodelovanje kot ponudnik podajamo naslednjo izjavo: Izjavljamo: a.1.) da kot ponudnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (ur.l. RS št. 55/08, 66/08 popr. In 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. a.2.) da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese EU v smislu 1. Člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov EU. a.3.) da kot ponudnik, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. A člena ZJN-2. a.4.) nadalje kot ponudnik izjavljamo: a) da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ne opuščamo poslovno dejavnost ali da nism v katerem koli podobnem položaju; b) da proti nam ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi c) da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem d) da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi nam bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji e) da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika f) da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika. g) da nismo imeli blokiranih poslovnih računov od do dneva za oddajo ponudb. RAZpisna_kurilno olje 15 /24

16 Kot ponudnik izjavljamo: b.1.) da lahko opravljamo predmet javnega naročila na podlagi veljavne registracije za dejavnost, ki jo opravljamo. Kot ponudnik podajamo izjavo: c.1.) da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih postopkov javnih naročil S podpisom te izjave potrjujemo: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Ponudnik, ki nima sedeža v RS mora predložiti dokazilo, da ni storil navedenih dejanj oziroma, da ima izpolnjene vse zahtevane obveznosti, navedene v zgoraj opredeljenih točka. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Žig in podpis ponudnika RAZpisna_kurilno olje 16 /24

17 PONUDNIK OBR_5... POGOJI DOBAVE Kot ponudnik izjavljamo: - da smo sposobni izvesti dostavo kurilnega olja najmanj pod pogoji tega razpisa - zagotavljamo kvaliteto kurilnega olja in sicer najmanj ustreznost po standardu SIST Vsebnost žvepla ne bo presegala zakonsko dovoljenih mej. Kot ponudnik bomo na zahtevo naročnika predložiti potrdilo o kakovosti kurilnega olja, ki ne bo starejše od šestih mesecev od dneva zahtevka. Iz potrdila o kakovosti lahkega kurilnega olja bodo razvidne najmanj naslednje lastnosti: - videz kurilnega olja, - gostota pri temperaturi 15 C - točka tečenja, - plamenišče, - viskoznost pri 20 C - vsebnost žvepla, - spodnja kurilna vrednost kurilnega olja, - vsebnost markirnega indikatorja, - uporabnost pri nizkih temperaturah - kot ponudnik izjavljamo, da upoštevamo pri skladiščenju in transportu vse veljavne predpise, ki določajo naše dolžnosti ter upoštevamo veljavne predpise, standarde in normative, ki določajo način uvoza, obarvanja in prodaje kurilnega olja. Žig in podpis ponudnika RAZpisna_kurilno olje 17 /24

18 PONUDNIK OBR PODIZVAJALCI Ponudnik naj obkroži ustrezno in v primeru, da bo posel izveden s podizvajalci a) posel bomo izvedli BREZ PODIZVAJALCEV b) posel bomo izvedli Z PODIZVAJALCI Žig in podpis ponudnika Seznam podizvajalcev če ponudnik nastopa s podizvajalci naj izpolni spodnjo tabelo in podpisano s strani podizvajalcev priloži k ponudbi: POLN NAZIV PODIZVAJALCA VREDNOST DEL, vezanih na podizvajalca Podpis podizvajalca, s katerim soglaša, da bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravna terjatve podizvajalca skladno z ZJN-2 Ponudnik s podpisom te izjave pooblašča naročnika, da lahko na podlagi potrjenega računa/situacije naročnik opravlja plačilo neposredno podizvajalcu. Žig in podpis ponudnika RAZpisna_kurilno olje 18 /24

19 OBR-X PONUDNIK..... I Z J A V A POOBLASTILO za PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC Dovoljujemo naročniku ZD CERKNICA, ki za zastopa direktor Sašo Kavčič, dr.med., spec., da lahko za namene javnega razpisa KURILNO OLJE, ki je bilo objavljeno na portalu JN pod zaporedno JN2459/2011 dne pridobi naše podatke iz Uradnih evidenc in sicer podatke plačanih davkih in prispevkih, skladno z 42. Členom ZJN-2 (Ur.l. RS 19/2010). Pooblastilo velja tudi za vse druge podatke iz uradnih evidenc. Ponudnik Podpis pooblaščene osebe RAZpisna_kurilno olje 19 /24

20 Ponudnik I Z J A V A POOBLASTILO za PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC Dovoljujemo naročniku ZD CERKNICA, ki za zastopa direktor Sašo Kavčič, dr.med., spec., da lahko za namene javnega razpisa KURILNO OLJE, ki je bilo objavljeno na portalu JN pod zaporedno JN2459/2011 dne pridobi naše podatke iz Uradnih evidenc in sicer podatke o nekaznovanosti pravne osebe in njenih pooblaščenih oseb za zastopanje, skladno z 42. Členom ZJN-2 (Ur.l. RS 19/2010). Pooblastilo velja tudi za vse druge podatke iz uradnih evidenc. Ponudnik Podpis pooblaščene osebe RAZpisna_kurilno olje 20 /24

21 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE (Navedite davčni organ) Prejeto: Številka: IZPOLNI URADNA OSEBA VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA, V ZVEZI S PLAČILI DAVKOV OZIROMA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PODATKI O VLOŽNIKU X Naročnik Kandidat oziroma ponudnik (ustrezno označite) - naziv _ZD CERKNICA - naslov_ Cesta 4 maja 17, Cerknica - DŠ PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik) - naziv - sedež - davčna številka: Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ za podatke o izpolnjevanju obveznosti kandidata oziroma ponudnika v zvezi s plačili obveznih dajatev v skladu z zakonskimi določbami države naročnika, in sicer: (označite zahtevane podatke) podatek o višini obveznih dajatev, ki jim je potekel rok plačila, in so v uradnih evidencah evidentirane, po stanju na dan prejema tega zahtevka; v okviru prejšnje alineje, ločeno podatek o višini dajatev, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe, ali pa je začeta davčna izvršba zadržana; podatek o višini obveznih dajatev, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka, oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti; podatek o višini naknadno odmerjenih obveznih dajatev, iz odločb, ki so bile v postopku davčnega nadzora kandidatu oziroma ponudniku (ali njegovemu pravnemu predniku) izdane v zadnjih petih letih pred prejemom zahtevka (če odločba še ni pravnomočna, se navede tudi v kateri fazi odločanja je zadeva); druge podatke iz uradnih evidenc davčnega organa, ki so povezani z izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev (podatek o tem, ali je pri ponudniku v teku postopek davčnega inšpekcijskega nadzora; podatek o tem, ali je bila ponudniku v obdobju dveh let pred prejemom zahtevka pravnomočno izrečena globa). Podatki se pridobivajo glede izpolnjevanja obveznosti v zvezi s plačili: prispevkov za socialno varnost davkov. (označite v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, o osnovni sposobnosti kandidata ali ponudnika) V/Na:, dne zastopnika/pooblaščenca vložnika Podpis zakonitega RAZpisna_kurilno olje 21 /24

22 Soglašamo, da davčni organ naročniku razkrije podatke, navedene v tej vlogi (če podatke pridobiva naročnik) Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca kandidata oziroma ponudnika RAZpisna_kurilno olje 22 /24

23 ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB MINISTRSTO ZA PRAVOSODJE Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij Kazenska evidenca Župančičeva 3, 1000 Ljubljana Prosim za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb; moji osebni podatki so naslednji: EMŠO (obvezen podatek): IME IN PRIIMEK: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: (ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: POTRDILO POTREBUJEM KOT PRILOGO K PROŠNJI ZA: DATUM: PODPIS PROSILCA: POTRDILO POŠLJITE NA NASLOV: naročnika RAZpisna_kurilno olje 23 /24

24 MINISTRSTO ZA PRAVOSODJE Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij Kazenska evidenca Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila): DATUM: ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE RAZpisna_kurilno olje 24 /24

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE OBVESTILO O NAROČILU ODDELEK I: NAROČNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Uradno ime ZGS Poštni naslov VEČNA POT 002 Kraj LJUBLJANA Kontaktne točke Mateja Garafolj Telefon +386 14700050 E-pošta mateja.garafolj@zgs.si

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodilo

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV Št. 2-PKS/SS-JN/2017-07 Datum: 27.01.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAVO ZDRAVIL (druga alineja 1. c točke 46. člena ZJN-3)

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več