OPPN_obrazložitev_pon_razgK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OPPN_obrazložitev_pon_razgK"

Transkripcija

1 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (dopolnjen osnutek ponovna javna razgrnitev) STANOVANJSKE SOSESKE ŽALEC ZAHOD 1. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Območje OPPN stanovanjske so seske Žalec zahod leži na skrajnem zahodnem delu naselja Žalec, med regionalno cesto Žalec-Šempeter na severu, železniško progo Celje-Velenje na jugu ter Gotoveljsko ce sto in Cesto na Vrbje na vzhodu. Na obravnavanem območju so v naravi večinoma nepozidana zemljišča (travniki in njive), posamezni objekti so locirani ob Savinjski cesti, ki poteka preko območja v smeri vzhod-zahod ter ob Gotoveljski cesti in Cesti na Vrbje, ki potekata po vzhodnem robu območja. Območje, za katerega bo izdelan OPPN, je v prostorskih sestav inah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Ur. list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljeno kot obstoječe poselitveno območje v okviru ureditvenega območja naselja Žalec. S programskimi zasnov ami P18 (Ur. list RS, št. 94/2002) je obravnavano območje namenjeno stanovanjski gradnji v obliki enostanovanjske in več stanovanjske gradnje, gradnji oskrbovanih stanovanj, gradnji poslovno trgovskega centra, poslovnim in mirnim dejavnostim, prometnim in zelenim površinam. S programskimi zasnovami so bile določene tudi usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje. Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske sose ske Žalec Zahod (v nadaljevanju OPPN Žalec zahod) se je začel na pobudo občine Žalec zaradi razvojnih potreb občine ter potreb znanih in potencialnih investitorjev. Razlogi za pripravo OPPN so naslednji: - nujnost izdelave izvedbenega prostorskega akta za obravnavano območje, - izboljšanje prometne ureditve zahodnega dela mesta Žalec, - pridobitve novih površin za enodružinsko in več stanovanjsko gradnjo ter poslovno stanovanjsko gradnjo (mirne dejavnosti), - možnost gradnje objekta oskrbovanih stanovanj in doma starejših občanov, - možnost gradnje objekta za predšolsko vzgojo (vrtec), - možnost gradnje poslovno trgovskega objekta in pripadajočih parkirnih površin, - ureditev parkovnih in zelenih površin. Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se določajo merila in pogoji za prostorske ureditve na območju OPPN Žalec zahod, kjer je predvidena gradnja stanovanjske so se ske s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo in lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov. Za načrtovalca OPPN je pripravljavec na podlagi javnega razpisa, izbral podjetje Toming Consulting d.o.o., Šaleška 21, 3320 Velenje, le-ta pa je za svojega podizvajalca izbral podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. 2. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE Na skrajnem zahodnem, pretežno nepozidanem območju mesta Žalec, je z obravnavanim OPPN načrtovana prostorska ureditev za pokritje potreb mesta Žalec, predvsem za stanovanjsko gradnjo z višjim bivalnim standardom. 1/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

2 Območje OPPN Žalec zahod je skladno s programskimi zasnovami namenjeno bivanju s spremljajočimi storitvenimi in družbenimi dejavnostmi za potrebe stanovanjskih območij. Dovoljene so le mirne dejavnosti, ki ne presegajo mejnih vrednosti za hrup, ki so določene za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom in zakonsko dovoljenih mej onesnaževanja zraka. Na območju ni dovoljeno opravljati industrijske, proizvodne, transportno logistične in kmetijsko predelovalne dejavnosti. Ureditveno območje obsega zemljišča s parc. št.: *256, *307, *381, *382, *383, *430, *494, 1333/2, 1333/3, 1333/4, 1333/5, 1333/6, 1333/7, 1333/8, 1334/1, 1334/3, 1334/4, 1334/5, 1335/2, 1335/4, 1335/5, 1335/6, 1336/1, 1336/3, 1336/4, 1336/5, 1337/2, 1337/3, 1338/1, 1339/2, 1340/1, 1341/2, 1344/1, 1345/2, 1346/1, 1346/3, 1347/2, 1347/3, 1347/4, 1348/1, 1349/2, 1350/1, 1351/2, 1358/1, 1359/2, 1360/1, 1361/2, 1362/1, 1363/2, 1364/1, 1365/3, 1365/4, 1366/1, 1367/2, 1368/1, 1369/2, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1376, 1377/1, 1377/2, 1936/1, 1937/2, 1943/1-del, 1943/3-del, v k.o. Žalec in 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, *363, *365, *366, *449, 1770, 1733/10, 1733/4, 1742/2, 1743/2, 1760/1- del, 1760/2-del, 242/1, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 252/1, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 254/1, 254/2, 254/5, 255/1, 255/2, 256/1, *256/1, *256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 257/2, 257/3, 258/2, 258/3, 259/2, 259/3, 259/4, 260/2, 260/3, 260/4, 261/3, 261/4, 262/3, 263/2, 263/3, 263/4, 264/3, 265/2, 266/5, 267/2, 269/3, 270/3, 271/4, 298/3, 299/2, 300/2, 313/2, 314/2, v k.o. Gotovlje in meri cca. 18 ha. Širše območje OPPN Žalec zahod obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, na katera sega predvidena gradnja infrastrukturnih priključkov do obravnavanega območja in zemljišča, na katera sega vplivno območje predvidenih ureditev. Predviden potek infrastrukturnih priključkov izven območja OPPN: - SN vod: parc.št. 170/6, 35/1, 170/4, 171/6, 171/7, 171/8, 171/13, 237/36, 1757/1, 174/2, k.o. Gotovlje; - Fekalna kanalizacija: parc.št. 35/1, k.o. Gotovlje - Vodovodno omrežje in hidranti: parc.št. 237/8, 237/27, 214/2, 214/1, 213/2, 206/1 k.o. Gotovlje in 202/5, 1756, 200/7, 200/22, 1733/7, 1332/3, 1332/4, k.o. Žalec. Za realizacijo predvidene rekonstrukcije obstoječega štiri-kra kega križišča Gotoveljske ceste z regionalno cesto Žalec Šempeter in rekonstrukcije Gotoveljske ceste in Ceste na Vrbje ter za ureditev predvidenega krožnega križišča na Gotoveljski cesti so predvideni posegi tudi na naslednja zemljišča, izven ureditvenega območja OPPN: parc.št.: 1332/3-del, 1332/4-del, 1332/7-del, 1332/8-del, 1982/4-del, 2002-del k.o. Žalec in 237/27-del, 214/2-del, 214/1-del, 213/2-del, 198/1-del, 200/1-del, 200/22-del, 200/7-del, 202/5-del, 202/20- del, 202/13-del, 203-del, 1756-del, 1733/7-del, 198/14-del, 198/21-del, 1762-del, 1761-del, 35/9-del, 35/7- del, 1733/1-del, v k.o. Gotovlje. Nove ureditve niso predvidene na zemljiščih, na katerih se nahajajo obstoječi objekti in njihove zunanje funkcionalne površine. Območja obstoječe pozidave, ki so izvzeta iz območja obravnave so prikazana na načrtu Ureditveno območje (list št. 2.3.). Ureditveno območje OPPN Žalec zahod je razdeljeno na 12 funkcionalnih enot, ki tvorijo zaključene celote in se urejajo enotno. Funkcionalni enoti F1 in F3 sta namenjeni gradnji trgovskega oz. poslovno trgovskega objekta. Funkcionalne enote F2, F5, F7, F9, F10, F11 in F12 so namenjene stanovanjski pozidavi (vila bloki, večstanovanjski objekti, večstanovanjski objekti tipa»grozd«, vrstne hiše in prosto stoječe stanovanjske hiše). Funkcionalna enota F4 je namenjena gradnji stanovanjskih objektov vrstne hiše in gradnji stanovanjsko poslovnih objektov. Funkcionalna enota F8 je namenjena gradnji stanovanjsko poslovnih objektov. Funkcionalna enota F6 je namenjena gradnji stanovanjske stavbe za posebne namene (dom starejših občanov), stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stavbe za vzgojo in izobraževanje (vrtec) in ureditvi parkovnih površin. Površine ureditvenega območja, ki niso zajete v naštetih funkcionalnih enotah, so namenjene javnim in prometnim površinam. Ker je na obravnavanem območju več lastnikov zemljišč, obstoječa parcelacija pa ne omogoča izvedbe funkcionalne prostorske ureditve bo za izvedbo OPPN potrebno izvesti novo parcelacijo. Predvidena prostorska ureditev obravnavanega območja OPPN je bila zasnovana na podlagi: 2/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

3 - programskih zasnov, - programa priprave, - sklepa o pripravi OPPN, - izbranega predloga urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec ter - usmeritev pripravljavca. Poleg zgoraj naštetih izhodišč, so bile pri pripravi dopolnjenega osnutka upoštevane tudi vse predhodno izdelane strokovne podlage, pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, strokovne podlage izdelane na podlagi smernic in idejne zasnove za objekte javnega programa na področju sociale in vzgoje ter izobraževanja (dom za starejše občane in vrtec). 3. POJASNILA V ZVEZI Z NAČINOM PRIDOBITVE VARIANTNIH REŠITEV, PRESOJE IN MEDSEBOJNE PRIMERJAVE VARIANT Z UTEMELJITVIJO IZBORA NAJUSTREZNEJŠE VARIANTNE REŠITVE Na osnovi programa za izdelavo strokovnih podlag (avgust 2005) je bila izdelana stro kovna podlaga urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod (Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, štev. proj. 173/05, marec 2006), ki vsebuje tri variantne rešitve urbanistične zasnove in idejne zasnove objektov: vila blok, vrstne hiše in grozd ter primerjavo variantnih rešitev s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju s strokovnim predlogom najugodnejše rešitve. Izdelovalec naloge je bil izbran po predpisih o oddaji javnega naročila. Vsebina strokovne podlage je bila predstavljena strokovni javnosti istočasno s predstavitvijo osnutka programa priprave LN na prvi prostorski konferenci, v obliki razstave pa so bile strokovne podlage tudi javno razgrnjene. V nadaljevanju se je Občina Žalec opredelila do podanih pripomb na predlagane rešitve. Izbrana je bila varianta 1 s spremembami in dopolnitvami, na podlagi katere je bila izdelana nova modificirana varianta 4. Varianta 4 je v nadaljevanju služila kot podlaga pri pripravi OPPN Žalec zahod. Vsebinska podlaga za izdelavo osnutka OPPN (osnutek je bil izdelan kot podlaga za pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora) so bile Strokov ne podlage - Urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod (varianta 4), ki jih je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. CELJE, decembra Po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so bile podane na osnovi predloženega osnutka je izbrani izdelovalec pričel s pripravo strokovnih podlag in izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN. Ureditvena situacija dopolnjenega osnutka OPPN Žalec zahod deloma odstopa od predlagane rešitve izbrane Urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod (varianta 4) in sicer predvsem zaradi: - uskladitve z zahtevami, ki so izhajale iz pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora, - zahtev, ki izhajajo iz izdelanih strokovnih podlag, - uskladitve rešitev z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja, - spremenjenih izhodišč občine glede ureditve območja, predvidenega za socialni program, - pobud potencialnih investitorjev. Opis sprememb ureditvene situacije dopolnjenega osnutka OPPN glede na Strokovne podlage - Urbanistično arhitektonske ureditv e območja Žalec zahod (v arianta 4) (ureditvena situacija Urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod (varianta 4) in ureditvena situacija dopolnjenega osnutka OPPN sta priloženi tekstu obrazložitve) 1. Spremembe, ki se nanašajo na celotno območje OPPN, so naslednje: Na zahtevo iz smernic Slovenskih železnic: - se pešpot in kolesarsko stezo, ki sta v varianti 4 potekali tik ob železniški progi, prestavi proti severu in sicer tako, da je zagotovljen min 8m odmik od osi tira železniške proge, - se ukine cestni priključek na Cesto na Vrbje (odmik križišča servisne ceste ob železnici, s Cesto na Vrbje, ni bil ustrezen, ker pa priključek v tem delu ni nujno potreben, se cesta zaključi cca. 50 m pred Cesto na Vrbje, tako, da je omogočen dostop do predvidenih stanovanjskih objektov ob železnici). 3/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

4 Zaradi zagotovitve zadostnih odmikov s stališča požarne varnosti je na celotnem območju prišlo do manjših zamikov objektov. V primeru, da se odmikov ni dalo zagotoviti, so se zmanjšali njihovi tlorisni gabariti oziroma se je zmanjšalo njihovo število. Zaradi zagotovitve zadostnih zelenih površin se je ukinila cestna povezava med cesto G in I. Na celotnem območju je v skladu s rešitvami strokovnih podlag prišlo do manjših prilagoditev poteka tras predvidenih povezovalnih cest, pešpoti in kolesarskih stez. Zaradi zagotovitve ustreznega števila parkirnih mest (2PM/stanovanjsko enoto) so na celotnem območju ob internih cestah, kjer je smiselno in tehnično izvedljivo urejena bočna parkirišča. V posameznih funkcionalnih enotah (F2, F4, F5)) so predvidena tudi dodatna parkirna mesta za stanovalce omenjenih funkcionalnih enot, ki jih je možno urediti naknadno, ob povečanju potreb po parkirnih mestih. Skladno z dogovorom z občino, je bila ob Gotoveljski cesti ukinjena avtobusna postaja. Obstoječe križišče med regionalno cesto in Gotoveljsko cesto se ne rekonstruira kot krožno križišče ampak skladno s strokovnimi podlagami kot štirikrako semaforizirano križišče, z ureditvijo pasov za leve zavijalce. Na zahodnem robu območja OPPN se kolesarska in pešpot krožno zaključita, nadaljnja povezava se izvede po vzpostavitvi kolesarske steze ob regionalni cesti. V izhodiščni varianti 4 so bili v sklopu socialnega programa predvideni: dom starejših občanov, materinski dom in oskrbovana stanovanja, v skladu z zahtevami občine se namesto materinskega doma umesti vrtec. 2. Spremembe, ki se nanašajo na posamezne funkcionalne enote, so naslednje: Funkcionalna enota F1: - Zaradi zagotovitve ustreznih dolžin uvozno/izvoznih klančin v kletne etaže, so se zmanjšali tlorisni gabariti dveh nizov vila blokov na zahodu funkcionalne enote. Funkcionalna enota F2: - Zaradi umestitve objektov s socialnim programom (vrtec, dom starejših občanov in oskrbovana stanovanja), katerim so se glede na izhodišča za izdelavo variante 4 bistveno povečale kapacitete ter s tem tudi njihovi gabariti, sta se zaradi zagotovitve zemljišča in ustreznih odmikov ukinila dva vila bloka. - Zaradi zagotovitve ustreznih dolžin uvozno/izvoznih klančin v kletne etaže, so se zmanjšali tlorisni gabariti dveh nizov vila blokov na zahodu funkcionalne enote. Funkcionalna enota F3: - Trgovsko poslovni objekt se je prestavil na južni del zemljišča, izven varovalnega pasu daljnovoda. V spodnjem delu se je obravnavani kare malenkost razširil, tako da se je zagotovila zadostna širina za postavitev trgovskega objekta. - Parkirna mesta, ki so bila prvotno predvidena na J delu z navezavo na cesto ob vila blokih, so se prestavila proti SZ tako, da so izločena iz funkcionalne enote F3. Funkcionalna enota F4: - Zaradi premajhnega odmika od državne ceste se je ukinil skrajno zahodni poslovno stanovanjski objekt. - Zaradi zagotovitve ustreznih odmikov so se spremenili tudi gabariti objektov ob cesti A. Namesto štirih poslovno stanovanjskih objektov ob Savinjski cesti sta predvidena le dva poslovno stanovanjska objekta, namesto štirih poslovno stanovanjskih objektov ob cesti D so sedaj predvideni trije, spremeni pa se tudi pozicija poslovno stanovanjskega objekta, ki je bil predviden na območju obstoječe pozidave v tej funkcionalni enoti. Funkcionalna enota F5: - Skladno s strokovnimi podlagami sta se nekoliko povečala gabarita severnega in zahodnega niza vila blokov v grozdu. - Na območju funkcionalne enote sta predvidena transformatorska postaja in ekološki otok. Funkcionalna enota F6: - Celotno območje, ki bo namenjeno javnim socialnim dejavnostim je zasnovano na novo, na podlagi novih izhodišč občine. Območje funkcionalne enote se je zaradi zagotovitve potrebnih površin deloma razširilo na območje vila blokov, ukinjena pa je bila tudi cestna povezava med cestama G in I. - Na območju so predvideni trije objekti: vrtec, oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov s pripadajočimi zunanjimi površinami. - Glede na novo zasnovo predvidenih objektov, se je s svojo zasnovo in velikostjo prilagodilo tudi območje, ki je namenjeno parku. 4/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

5 - Na območju funkcionalne enote sta predvidena transformatorska postaja in ekološki otok. Funkcionalna enota F7: - Na območju funkcionalne enote F7 ni prišlo do bistvenih sprememb. Funkcionalna enota F8: - Ker so bili odmiki med objekti (poslovno stanovanjska namembnost) glede na požarno varstvene zahteve premajhni, je namesto šestih poslovno stanovanjskih objektov predvidenih le pet objektov, prilagojeni so tudi tlorisni gabariti objektov. - Na območju funkcionalne enote je predvidena transformatorska postaja. Funkcionalna enota F9: - Na območju funkcionalne enote F9 ni prišlo do bistvenih sprememb. - Na V robu območja je namesto petih, predvidenih šest vrstnih hiš. Funkcionalna enota F10: - Na območju funkcionalne enote F10 ni prišlo do bistvenih sprememb. Funkcionalna enota F11: - Na osnovi predloga, ki ga je predložila Arhadia d.o.o., strokovne preveritve izdelovalca in dogovora z občino so na tem območju predvideni večstanovanjski objekti s skupno kletno garažo. - Na območju funkcionalne enote sta predvidena transformatorska postaja in ekološki otok. Funkcionalna enota F12: - Na območju funkcionalne enote F12 ni prišlo do bistvenih sprememb. 3. Odstopanja od numeričnih podatkov glede predvidenega števila stanovanj in števila prebivalcev so naslednja: V varianti 4 je bilo predvidenih ca.: stanovanjskih enot (ob upoštevanju etažnosti do P+3) prebivalcev (normativ 2,5 prebivalca / stanovanje) in dodatno še stanovalcev v oskrbovanih stanovanjih, domu starejših občanov in materinskem domu Gostota prebivalcev: ca. 40/ha (brez stanovalcev DU, MD in OS). V dopolnjenem osnutku je predvidenih ca: stanovanjskih enot (ob upoštevanju etažnosti do P+3) prebivalcev (normativ 2,5 prebivalca / stanovanje) in dodatno še stanovalcev v domu starejših občanov in - 24 stanovanj v oskrbovanih stanovanjih (ca. 1,5 prebivalca / stanovanje = 36 prebivalcev) Gostota prebivalcev: ca. 41/ha (brez stanovalcev DU in OS). Gostota prebivalcev: ca. 50/ha (z stanovalci DU in OS). V dopolnjenem osnutku predvideno število stanovanj je usklajeno z izhodiščem, ki je podano v strokovni podlagi»projekcija prebivalstva in stanovanj na vplivnem območju mesta Žalec«(RC Planiranje d.o.o. Celje, št , december 2009), iz katere izhaja, da bi bilo potrebno v mestu Žalec do leta 2020 zgraditi 300 stanovanjskih enot, pri čemer naj bi imelo vsako gospodinjstvo svoje stanovanje. Opomba: Izračuni so okvirni, izdelani na podlagi ocen in delno na podlagi strokovnih podlag. Točno število stanovanjskih enot bo lahko določeno šele v fazi izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte. Dopolnjen osnutek OPPN Žalec zahod je rezultat usklajevanj izbrane variante 4 z zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora, lastnikov zemljišč, Občine Žalec kot pripravljavca OPPN, kakor tudi zatečenega stanja in naravnih danosti na obravnavanem območju. 4. PONOVNA JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA Po končani javni razgrnitvi, ki je potekala od 2. februarja do 3. marca 2009, je občina zavzela stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve. Skladno s sprejetimi stališči občine je bil dopolnjen osnutek korigiran in bo ponovno predstavljen javnosti na ponovni razgrnitvi, ki bo potekala od 20. maja do 18. junija Razlog za ponovno javno razgrnitev je sprememba dopustne dejavnosti na območju funkcionalne enote F1, kjer se po sprejemu stališč namesto stanovanjskih objektov predvidi trgovski oz. trgovsko-poslovni objekt. 5/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

6 Poleg te spremembe dopolnjenega osnutka, so bile pri pripravi gradiva za ponovno razgrnitev upoštevane tudi ostale spremembe, ki izhajajo iz sprejetih stališč občine. Opis sprememb ureditvene situacije dopolnjenega osnutka OPPN zaradi sprejetih stališč glede na že razgrnjeni dopolnjeni osnutek 1. Spremembe, ki se nanašajo na celotno območje OPPN, so naslednje: Na pobudo lastnikov obstoječih stanovanjskih objektov ob Savinjski cesti: - se na severni strani ceste A (Savinjska ce sta), na odseku med Gotoveljsko cesto in cestama os G in H, zelenica ne predvidi; - se premakne avtobusno postajališče ob južni strani Savinjske ceste iz F10 na F Spremembe, ki se nanašajo na posamezne funkcionalne enote, so naslednje: Funkcionalna enota F1: - Namesto treh nizov vila blokov etažnosti K+P+3, se predvidi trgovski oz. trgovsko-poslovni objekt, etažnosti do P+1. - Zaradi spremembe namembnosti v F1 se delno spremeni tudi prometna ureditev, ki je vezana na to funkcionalno enoto. Izdelana je bila dopolnitev strokovne podlage Rekonstrukcija štirikrakega semaforiziranega križišča v km in novo trikrako križišče v km 1+910, št. 062/08 (Cestni inženiring d.o.o., junij 2008) z idejno zasnovo Trikrako semaforizirano križišče v km in trikrako nesemaforizirano križišče na območju soseske Žalec zahod / odsek 0367 Žalec Šempeter od km do km 1+990, št. 062/08 (Cestni inženiring d.o.o., maj 2009), v kateri je na priključku predviden dodatni pas za leve zavijalce na cesto F. Funkcionalna enota F3: - Spremeni se gabarit objekta v F3, vzhodna gradbena meja se pomakne proti vzhodu, severna pa proti jugu, tako da je nov max. gabarit objekta m x 45 m. - Uvoz na F3 iz Gotoveljske ceste se premakne za ca. 38 m proti jugu. - Predvidi se dodatni uvoz na F3 iz ceste os I, ki pa je predviden le za osebna vozila. Funkcionalna enota F10: - Spremeni se potek vzhodne meje zemljišča vrstne hiše z oznako J10. - Premakne se avtobusno postajališče ob južni strani Savinjske ceste iz F10 na F11. Funkcionalna enota F11: - Zmanjša se dopustni višinski gabarit objektov znotraj funkcionalne enote F11. - Zaradi umestitve avtobusne postaje na to funkcionalno enoto in zmanjšanja vpliva senc na obstoječe objekte, se poveča odmik objektov od Savinjske ceste, prilagodijo se pozicije, dimenzije in število posameznih objektov znotraj te funkcionalne enote. 3. Odstopanja od numeričnih podatkov glede predvidenega števila stanovanj in števila prebivalcev so naslednja: V dopolnjenem osnutku je bilo predvidenih ca: stanovanjskih enot (ob upoštevanju etažnosti do P+3) prebivalcev (normativ 2,5 prebivalca / stanovanje) in dodatno še stanovalcev v domu starejših občanov in - 24 stanovanj v oskrbovanih stanovanjih (ca. 1,5 prebivalca / stanovanje = 36 prebivalcev) Gostota prebivalcev: ca. 50/ha. V korigiranem dopolnjenem osnutku (za ponovno javno razgrnitev) je predvidenih ca: stanovanjskih enot (ob upoštevanju etažnosti do P+3) prebivalcev (normativ 2,5 prebivalca / stanovanje) in dodatno še stanovalcev v domu starejših občanov in - 24 stanovanj v oskrbovanih stanovanjih (ca. 1,5 prebivalca / stanovanje = 36 prebivalcev) Gostota prebivalcev: ca. 34/ha (brez stanovalcev DU in OS). Gostota prebivalcev: ca. 43/ha (z stanovalci DU in OS). 5. POROČILO O SPREJEMLJIVOSTI NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE SKOZI POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 6/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

7 Postopek priprave OPPN se je pričel v letu 2006, na podlagi takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1), s sprejetjem in objavo Programa priprave OLN stanovanjske soseske Žalec zahod v uradnem glasilu (Ur. list RS, št. 94/06). S programom priprave OLN Žalec so bili določeni: - vsebina programa priprave, - ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN, - predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje, - nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN, - način pridobitve strokovnih rešitev, - seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve, - roki za pripravo LN, - obveznosti financiranja priprave LN, - objava programa priprave. V fazi priprave prostorskega akta je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki določa, da se postopki za sprejem občinskih lokacijskih načrtov (OLN), ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in še niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in končajo po določbah novega zakona kot občinski podrobni prostorski načrti (OPPN). Iz tega razloga se v dokumentih in gradivih, ki so bili izdelani pred uveljavitvijo ZPNačrt, pojavlja naziv občinski lokacijski načrt (OLN), v nadaljevanju postopka pa se predmetni prostorski akt imenuje občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Do objave Sklepa o pripravi OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (Ur. list RS, št. 70/07) so bile zaključene naslednje faze oz. uradna dejanja: - izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi nosilnosti tal ter pogojih temeljenja na območju OPPN, - izdelava strokovne podlage urbanistične arhitektonske ureditve območja Žalec zahod in predstavitev treh variantnih rešitev javnosti, - prva prostorska konferenca, - sprejem programa priprave, - izdelava strokovne podlage urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod varianta 4, - postopek na 1. stopnji v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. V sklepu o pripravi OPPN stanovanjske so seske Žalec zahod je bilo opredeljeno: - ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN, - okvirno ureditveno območje, - način pridobitve strokovnih rešitev, - roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz, - nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice in mnenja, - obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN, - objava sklepa o pripravi OPPN. Izdelovalec OPPN je na pristojne nosilce urejanja prostora naslovil poziv za določitev smernic za načrtovanje OPPN. Vloge za izdajo smernic so bile poslane v februarju 2008 in sicer nosilcem urejanja prostora, ki so bili navedeni v Sklepu o pripravi OPPN. Seznam izdanih smernic: 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje 2. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti 3. Ministrstvo za promet, Direktorat RS za ceste Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje 4. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d., Celje /2008-2, z dne /01/NGS/08, z dne /2008, z dne /1-2008, z dne Slovenske železnice, d.o.o. 397/1-1.6/08-JB, 7/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

8 z dne MOPE, Agencija RS za okolje Urad za upravljanje z vodami /2008, z dne ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana 1747/532/VK, z dne Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje C/EC /08DF, z dne Telekom Slovenije d.d. 23/06-AF/3297/1-2008, z dne Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. 418/08-TV, z dne Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Koper ŽA, z dne Kabel TV d.o.o., Petrovče povratnica, z dne Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje Sm-07-08/MS, z dne Mestna skupnost Žalec /, z dne Poleg nosilcev urejanja prostora navedenih v Sklepu o pripravi OPPN so bili za določitev smernic zaprošeni tudi naslednji pristojni nosilci urejanja prostora: 15. RS, Ministrstvo za kulturo /2008/2, z dne Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 1-III-113/2-O-08/MP, z dne Kabel TV d.o.o. se na prejeti poziv za izdajo smernic ni odzval. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, ni podal smernic za načrtovanje, ker na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. Prav tako si v postopku sprejema prostorskega akta ni potrebno pridobiti naravovarstvenega mnenja. Ostale smernice so bile pridobljene do aprila V Sklepu o pripravi OPPN je navedeno, da na podlagi odloč be Ministrstva za okolje ni prostor, št /2006 IL, z dne izhaja, da v postopku priprave izvedbenega prostorskega akta izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna. V nadaljevanju so bile na podlagi prejetih smernic za načrtovanje OPPN izdelane naslednje strokovne podlage: - Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo prometna ureditev, vodovodno, hidrantno in kanalizacijsko omrežje, št. K (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., november 2008) - Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo plin, št. T (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., november 2008) - Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo - električne inštalacije in oprema, telekomunikacije, št. 410/08 (izdelal: Omikron d.o.o., november 2008) - Požarna varnost, št. 21-OPPN/08 (CPZT d.o.o., november 2008) - Poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje, št. 53/ (Marbo, d.o.o. BLED, november 2008) - Študija osenčenja, št. P ŠO (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., november 2008) - Strokovne podlage podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju, št. P L (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., november 2008) - Rekonstru kcija štirikrakega semaforiziranega križišča v km in novo trikrako križišče v km 1+910, št. 062/08 (Cestni inženiring d.o.o., junij 2008) - Strokovna ocena umestitve trgovsko-poslovnega objekta na funkcionalni enoti F3 znotraj območja OPPN stanovanjske so seske Žalec zahod s stališča elektromagnetnega sevanja (EMS), št. 3010/08- RI (Elektroinštitut Milan Vidmar, november 2008) - OPPN stanovanjska so seska Žalec zahod, DV 1(2)x110 kv Laško-Podlog, Elaborat križanja objekta med stebri SM 39 SM 41, št. 676/08 (Izdelal: Elektroenergetika, d.o.o., oktober 2008) 8/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

9 V fazi priprave ponovne razgrnitve je bila izdelana dopolnitev strokovne podlage za ureditev novega cestnega priključka na regionalno cesto RII 447 (Žalec Šempeter): - IDZ dopolnitev, Trikrako semaforizirano križišče v km in trikrako nesemaforizirano križišče na Območju soseske Žalec zahod, št. 062/08 (Cestni inženiring d.o.o., maj 2009) Opomba: Zaradi sočasne izdelave strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka OPPN, situacije v strokovnih podlagah v določenih delih odstopajo od končne ureditvene situacije dopolnjenega osnutka, vendar ta odstopanja bistveno ne vplivajo na končne rešitve OPPN. Na podlagi izbranega predloga urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec ter ostalih strokovnih podlag, smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in idejnih zasnov za objekte (vrtec in dom za starejše občane) je bil izdelan dopolnjen osnutek OPPN ter gradivo za javno razgrnitev. Dopolnjen osnutek OPPN je bil predstavljen na javni razgrnitvi, ki je potekala od 2. februarja do 3. marca V času javne razgrnitve je potekalo zbiranje pripomb na dopolnjeni osnutek, javna obravnava pa je bila organizirana 11. februarja Na podlagi stališč, ki jih je do pripomb in predlogov javnosti zavzela občina, je bil izdelan korigiran dopolnjen osnutek OPPN, ki bo ponovno javno razgrnjen. Ponovna javna razgrnitev bo potekala od 20. maja do 18. junija 2009, v času ponovne javne razgrnitve bo potekalo zbiranje pripomb na dopolnjeni osnutek, javna obravnava pa bo organizirana 27. maja 2009, ob 16 uri v sejni sobi Občine Žalec. Na ponovni javni razgrnitvi bo predstavljen izvleček iz dopolnjenega osnutka, ki vsebuje le tiste vsebine, ki so se zaradi sprejetih stališč spremenile. Vpogled v ostale dele že razgrnjenega dopolnjenega osnutka (z datumom december 2008), bo možen na mestu razgrnitve. Na podlagi stališč, ki jih bo do pripomb in predlogov javnosti po končani ponovni javni razgrnitvi zavzela občina, bo izdelan predlog OPPN, ki bo nato poslan nosilcem urejanja prostora, da bodo nanj podali mnenja. Po pridobitvi mnenj k predlogu OPPN bo izdelan usklajen predlog OPPN, ki bo predložen OS občine Žalec. Datum: maj, 2009 Pripravili: Tanja Rakovec, univ.dipl.inž.kraj.arh. Odgovorni prostorski načrtovalec: Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh. Odgovorni vodja izdelave OPPN: Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh. 9/9 PROTIM R IŠNIK PERC d.o.o. Delavska cesta ŠENÈUR

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word odlok oppn oskrbovana stanovanja in dom Olmo- obraz.doc

Microsoft Word odlok oppn oskrbovana stanovanja in dom Olmo- obraz.doc MESTNA OBČINA KOPER COMUNE CITTA`DI CAPODISTRIA ŽUPAN IL SINDACO Številka: 3505-23/2009 Datum: 12.07.2010 OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Oskrbovana stanovanja in

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf Številka: 350-47/2010-77(1900) Datum: 20. 11. 2014 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Zadeva: Namen: Pravna podlaga: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT POSLOVNO STORITVENA CONA MAČKOVEC-2 1.

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

1017

1017 Št. spisa: 3505-0007/2007-182 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava O B R A Z L O Ž I T E V MESTNE UPRAVE PRAVNA PODLAGA Podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBČINA ______

OBČINA ______ Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12 - ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 - ZPNačrt-C,

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

(1)

(1) PRLGA PREGLED PDATKV PSAMEZNH CNAH Z GRAFiČNM PRKAZM 1. Poslovna cona Podbreznik Tehnološki park Podbreznik Poslovna cona Podbreznik - Tehnološki park Podbreznik se nahaja znotraj območja ZN Podbreznik

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28.

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

III Datum: OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov:

III Datum: OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov: III Datum: 12.6.2019 OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran 1 2 3 4 5 A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: Večstanovanjski

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 Številka: 3521-32/2004-4 Datum: 28. 11. 2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA:

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

UV 5.p65

UV 5.p65 Domžale, 9. 4. 2003, Št. 5 cena z DDV: 1286,00 SIT Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, štev. 110/02 in 8/03), Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, štev. 110/02), Zakona o stavbnih zemljiščih

Prikaži več

- GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - JUNIJ ŠT. 5 URADNE OBJAVE ŠT. 5 URADNE OBJAVE JUNIJ 2019 ŠT. 5 uo 1

- GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - JUNIJ ŠT. 5 URADNE OBJAVE ŠT. 5 URADNE OBJAVE JUNIJ 2019 ŠT. 5 uo 1 WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - JUNIJ 2019 - ŠT. 5 ŠT. 5 1 Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr.,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev JVN RZGRNITEV dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7) 1 Javna razgrnitev: od 3. 6. 2019 do 10. 7. 2019, v prostorih Občine

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več