PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST"

Transkripcija

1 Na podlagi 7. in 13. člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-NPB34), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 25/17 ZVaj.), 10. in 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/13, 47/15 ZZSDT in 33/16 PZ-F, 52/16), 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 ZTFI-A, 40/2012-ZUJF), 20. člena Kolektivne pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 popr., 51/98, 28/99, 39/99 ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 popr., 56/02, 43/06 ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 popr., 45/17, 46/17 in 80/18), Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 72/07 in 38/14) in 12. alineje 1. odstavka 20. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda ŠC Nova Gorica direktor mag. Miran Saksida, določam PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST Šolskega centra Nova Gorica 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Šolski center Nova Gorica (v nadaljevanju besedila: zavod) določajo: notranja organizacija dela zavoda, vključno z delovnimi mesti in njihovimi opisi, ki opredeljujejo delovne naloge, zahtevnost dela, zahteve, pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu in odgovornosti posameznika na določenem delovnem mestu. 2. ORGANIZIRANOST DELA V ZAVODU 2. člen Delo v zavodu je organizirano v obliki delovnih mest, ki opredeljujejo sklope po zahtevnosti enakih, sorodnih ali zelo podobnih opravil. 3. člen Delovno mesto združuje dela, ki so praviloma sorodna in za katera se javni uslužbenec izobražuje po rednem programu izobraževanja za poklic, ali pa si poleg rednega izobraževanja potrebno znanje pridobi z delovnimi izkušnjami in dopolnilnim izobraževanjem. Delovno mesto je temeljna organizacijska enota dela v zavodu. Delovno mesto se opredeli z imenom in predstavlja skupek del, ki jih lahko opravlja javni uslužbenec pod pogoji, kot jih določa ta sistemizacija in za katero javni uslužbenec sklene delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ali pa je nanj lahko razporejen v času trajanja zaposlitve. 4. člen Pri določanju organizacije, sistemizacije in obsega dela se upoštevajo normativi in standardi, ki so določeni za posamezna področja oz. programe, ki jih izvaja zavod. Za druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod, se upoštevajo normativi in standardi za posamezno vrsto dejavnosti. Če normativov in standardov za istovrstno dejavnost ni, se kot podlaga upoštevajo standardi in normativi, ki so primerljivi z opravljano dejavnostjo, če pa tudi teh ni, organizacija in sistemizacija temeljita, dokler standardi in normativi niso izdelani, na operativnih izkušnjah, ki omogočajo nemoteno opravljanje dejavnosti. 1

2 5. člen Dejavnost zavoda se v skladu z ustanovitvenim aktom in programi izvaja v organizacijskih enotah (v nadaljevanju OE): 1. Elektrotehniška in računalniška šola (ERŠ), 2. Gimnazija in zdravstvena šola (GZŠ), 3. Strojna, prometna in lesarska šoli (SPLŠ), 4. Biotehniška šola (BTŠ), dijaški dom, kuhinja in izobraževanje odraslih, 5. Srednja ekonomska in trgovska šola (SETŠ), izobraževanje odraslih, 6. Višja strokovna šola (VSŠ), 7. Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), izobraževanje odraslih, 8. Skupne službe (SS). OE od 1 do 5 so srednje šole (SŠ). Dejavnost zavoda se izvajajo v več stavbah in lokacijah: Cankarjeva 10, Nova Gorica, Cankarjeva 8a, Nova Gorica Erjavčeva 4a, Nova Gorica, Erjavčeva 8, Nova Gorica, Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici, na kmetijskih površinah pod Markom in v Vrtojbi, na drugih lokacijah, ki so določene z letnimi delovnimi načrti (LDN) in individualnimi letnimi delovnimi načrti (ildn). 3. OBLIKOVANJE DELOVNIH MEST 6. člen Delovna mesta v zavodu se določijo v skladu s predpisi, vzgojno-izobraževalnimi programi, ki jih izvaja zavod, in v skladu s potrebami zavoda glede na vsebino ter obseg drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod. Zaposlitev javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih se opravi tako, da je zagotovljeno optimalno izvajanje vseh del in nalog, ki zagotavljajo možnost medsebojnega povezovanja in s tem doseganje najboljših možnih posamičnih in skupnih delovnih dosežkov, uveljavljanje in razvijanje delovnih sposobnosti, osebno in strokovno rast vseh zaposlenih ter racionalno izrabo delovnega časa in naravnih pogojev dela. 7. člen Izvajanje del in nalog je v zavodu organizirano v posameznih vsebinsko in organizacijsko zaokroženih celotah po naslednjih ravneh ter vsebinah: vodenje, vzgojno-izobraževalno delo, skrbništvo v dijaškem domu, svetovalno delo, knjižničarsko delo, delo pri izobraževanju odraslih, delo pri izvajanju praktičnega pouka v šolskih delavnicah in učilnicah, delo pri delodajalcih za potrebe organizacije in izvedbe praktičnega usposabljanja z delom in vajeništva, delo na projektih, računovodsko, finančno in knjigovodsko delo, administrativno delo, tehnično-vzdrževalno delo, živilsko-prehransko (gostinsko) delo, 2

3 delo na kmetijskem posestvu, proizvodno-storitveno delo v MIC-u, kovinarskih in lesarskih delavnicah, drugo delo v okviru proizvodno-storitvenih dejavnosti, drugo pomožno delo. 8. člen Vodenje se usklajuje in usmerja tako po procesih kot tudi funkcijskih enotah (OE oz. šolskih stavbah). Organizacijsko zaokrožene celote so: zavod kot celota in Skupne službe vodi direktor, šole kot organizacijske enote vodijo jih ravnatelji organizacijskih enot šol, medpodjetniški izobraževalni center vodi ga vodja organizacijske enote MIC. V okviru OE so lahko organizirane še naslednje pod-organizacijske enote: računovodstvo vodja računovodstva, čiščenje na 4 lokacijah (Cankarjeva, Erjavčeva 4a, Erjavčeva 8 in Šempeter) vodja čistilk, vzdrževanje stavb in/ali opreme vodja hišnikov in tehničnih vzdrževalcev oz. vzdrževalcev učne tehnologije oz. informacijsko komunikacijske tehnologije, projektna pisarna vodja projektne pisarne, izobraževanje in usposabljanje odraslih v SŠ vodja izobraževanja odraslih, kuhinja vodja gostinstva. 4. SEZNAM, OPIS IN PLAČNI RAZREDI SISTEMATIZIRANIH DELOVNIH MEST 9. člen Delovno mesto je opredeljeno kot sklop del in nalog, ki so organizacijsko določene in so po zahtevnosti ter vrsti opravil tako sorodne, da jih lahko opravlja javni uslužbenec, ki ima določeno izobrazbo, znanje in usposobljenost. Vrsta delovnih mest in obseg dela na posameznem delovnem mestu se določa v skladu s predpisi in normativi za vzgojno-izobraževalne programe, ki jih izvaja zavod, ter v skladu z drugimi potrebami zavoda glede na vsebino in obseg dodatne dejavnosti, ki jo opravlja zavod. Javni uslužbenci svoja dela opravljajo v okviru različnih procesov, v domačih ter v tujih projektih, vezanih na eno ali več OE. Javni uslužbenci se udeležujejo organiziranega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter se stalno samoizobražujejo. Javni uslužbenci opravljajo poleg del in nalog, ki so napisana v tem pravilniku, tudi dela in naloge, ki so določena v LDN. V nujnih primerih, ki jih določa 145. člen ZDR-1, opravlja javni uslužbenec po nalogu direktorja, ravnatelja oz. vodje MIC-a tudi naloge, ki sicer v celoti ne sodijo v opis njegovih delovnih nalog. 10. člen Delovna mesta javnih uslužbencev v zavodu se v skladu z zakonom in tem pravilnikom določijo v: 1. Katalogu delovnih mest (Priloga 1), 2. Opisu delovnih mest (Priloga 2), 3. Določitev plačnih razredov (Priloga 3), ki so sestavni del tega pravilnika. 3

4 Katalog delovnih mest vsebuje naslednje podatke: 1. ŠT. OPISA DM - številka opisa delovnega mesta, 2. OE - organizacijska enota, v okviru katere zaposleni opravlja večino delovnih nalog posameznega delovnega mesta, 3. ŠIFRA DM - šifra delovnega mesta iz Kataloga funkcij delovnih mest in nazivov, 4. TR - tarifni razred iz Kataloga funkcij delovnih mest in nazivov, 5. NAZIV DM - naziv delovnega mesta iz Kataloga funkcij delovnih mest in nazivov, 6. KP VIZ informacija, ali je delovno mesto določeno v Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje (DA/NE), 7. SOK - raven izobrazbe v skladu s Slovenskim ogrodjem kvalifikacij, ki posledično določa raven izobrazbe, poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije ter ustrezen nivo znanj, spretnosti in kompetenc (1-10), 8. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PODROČJA - prepisano strokovno področje izobrazbe, če je to določeno, 9. PAI - pedagoško, pedagoško-andragoško izobrazbo oz. specialno pedagoško izobrazbo (DA/NE), 10. SI - strokovni izpit na področju VIZ (DA/NE), 11. OPIS DRUGIH ZAHTEV - opis drugih specifičnih zahtev in pogojev za zasedbo delovnega mesta, določenih z drugimi pravnimi akti, potrebne delovne izkušnje ipd. Opis delovnih mest vsebuje podatke: 1. ŠT. OPISA DM - številka opisa delovnega mesta, 2. ŠIFRA DM - šifra delovnega mesta iz Kataloga funkcij delovnih mest in nazivov, 3. NAZIV DM - naziv delovnega mesta iz Kataloga funkcij delovnih mest in nazivov, 4. POSEBNI POGOJI, ki jih določa zavod: potrebna dodatna znanja in zmožnosti (usposobljenost), posebne zdravstvene in psihofizične sposobnosti, posebne organizacijske oz. vodstvene sposobnosti, osebnostna primernost, pridobljena druga funkcionalna in specialna znanja, odgovornost javnega uslužbenca, znanje jezikov, vozniški izpiti, drugi pogoji. 5. OPIS DEL: namen delovnega mesta, opis delovnih nalog, strokovna, materialna in organizacijska odgovornost, sredstva in predmeti dela, delovni pogoji, posebne obremenitve, varstvo pri delu. Določitev plačnih razredov vsebuje podatke: 1. ŠT. OPISA DM - številka opisa delovnega mesta, 2. ŠIFRA DM - šifra delovnega mesta iz Kataloga funkcij delovnih mest in nazivov, 3. TR - tarifni razred, 4. NAZIV DM - naziv delovnega mesta iz Kataloga funkcij delovnih mest in nazivov, 5. NAZIV - v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje v nazive (BREZ, MENTOR, SVETOVALEC, SVETNIK), 6. MIN PR - plačni razred brez napredovanja, 7. MAX PR - plačni razred z napredovanjem, 8. VELJA OD datum, od katerega dalje velja razpon plačnih razredov, 9. VELJA DO datum, do katerega velja razpon plačnih razredov (opcijsko). 4

5 5. DELA IN NALOGE, KI NISO PRIMERNI ZA NEKATERE KATEGORIJE JAVNIH USLUŽBENCEV 11. člen V zavodu ni delovnih mest, ki jih, v skladu z delovnopravnimi predpisi, ne bi smele opravljati ženske in mladoletni. Invalidi lahko opravljajo tista dela, ki so jih glede na svojo delovno zmožnost sposobnosti opravljati, in sicer v skladu z opisom del in nalog delovnega mesta, kot izhaja iz sistemizacije delovnih mest. 6. IZOBRAZBA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST JAVNEGA USLUŽBENCA 12. člen Da lahko zasede posamezno delovno mesto, mora biti javni uslužbenec ustrezno izobražen in strokovno usposobljen. Usposobljenost se dokazuje z javno listino, ki izkazuje pridobljeno javno veljavno strokovno izobrazbo. Opis zahtevane ravni smeri izobrazbe (SOK) podaja le osnovno zahtevo po zakonu, natančneje pa raven in smer. Pogoje povezane z izobrazbo za pedagoške delavce predpiše minister, pristojen za šolstvo. Poleg potrebne strokovne izobrazbe mora javni uslužbenec izpolnjevati tudi druge predpisane ali s tem pravilnikom določene pogoje. Kadar za zasedbo posameznega delovnega mesta nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje vseh predpisanih in določenih pogojev, se lahko na posamezno delovno mesto, če je to nujno za nemoteno izvajanje delovnega procesa, za določen čas sprejme kandidata, ki ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev. Pridobljena znanja in zmožnosti se lahko ugotavljajo tudi s preizkusom zmožnosti za opravljanje del na delovnem mestu ali s poskusnim delom. 7. PRIPRAVNIKI IN UVAJANJE NOVIH ZAPOSLENIH 13. člen Pripravništvo je razpisano, organizirano in izvedeno na način kot to določa pravilnik o pripravništvu. 14. člen Direktor, ravnatelji oz. vodja MIC-a določijo javne uslužbence in jim dodelijo naloge, povezane z uvajanjem novo zaposlenih na delovno mesto. 8. ZDRAVSTVENI PREGLEDI 15. člen Javni uslužbenci so dolžni opraviti predhodni, obdobni in specialni zdravstveni pregled. Javnemu uslužbencu, ki je napoten na zdravstveni pregled in te obveznosti ne izpolni, lahko preneha delovno razmerje v skladu s 36. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 5

6 Javnemu uslužbencu lahko preneha delovno razmerje tudi, če ob zaposlitvi zamolči podatke o svojem zdravstvenem stanju, ki so bistvenega pomena za opravljanje dela na delovnem mestu, za katerega je kandidiral in sklenil pogodbo o zaposlitvi. 9. POGOJI ZA ZAPOSLITEV JAVNIH USLUŽBENCEV IN DOLOČANJE ŠTEVILA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA POSAMEZNA DELOVNA MESTA 16. člen Delavec mora za opravljanje del in nalog na posameznem delovnem mestu izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določajo predpisi in ta pravilnik, ter upoštevati Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. 17. člen Splošni pogoj za zasedbo delovnega mesta in za sklenitev pogodbe o zaposlitvi so: 1. splošna zdravstvena zmožnost za opravljanje del in nalog, 2. kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, oz. zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, kar dokaže s pridobljenim potrdilom o nekaznovanju pri Ministrstvu za pravosodje, 3. zoper kandidata ne sme biti uveden kazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, kar dokaže s pridobitvijo potrdila, da ni v kazenskem postopku pri Okrožnem sodišču stalnega prebivališča. 18. člen Direktor zavoda razporeja javne uslužbence na delovna mesta in organizacijske enote na predlog ravnateljev oz. vodje MIC-a. Javni uslužbenec je razporejen na delovno mesto, za katero je bil izbran, in je zanj sklenil pogodbo o zaposlitvi. Zaradi sprememb v organizaciji dela zavoda oz. zaradi nujnih potreb med delovnim procesom in v drugih primerih, ki so določeni z zakonom, oz. kolektivno pogodbo, lahko delodajalec javnemu uslužbencu ponudi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi s predhodno odpovedjo stare pogodbe o zaposlitvi. 19. člen Število javnih uslužbencev, potrebnih za opravljanje dela na posameznih delovnih mestih za izvajanje dejavnosti zavoda, ki se financira iz proračuna, določi za vsako šolsko in študijsko oz. koledarsko leto na predlog ravnateljev oz. vodje MIC direktor zavoda. Število delavcev, potrebnih za izvajanje dodatnih dejavnosti zavoda, ki niso financirane iz javnih sredstev, na predlog ravnateljev oz. vodje MIC določi direktor zavoda. 10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 20. člen Pravilnik je sprejel direktor zavoda v soglasju z ravnatelji, vodjo MIC-a in reprezentativnim sindikatom. 21. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski oz. spletni strani zavoda. Del pravilnika - priloge, ki urejajo opis delovnih mest za invalide, ni javno objavljen. 6

7 V Novi Gorici, Številka: 600-2/2019 Direktor mag. Miran Saksida l.r. Zahtevano mnenje sindikata dne Sindikat podal pozitivno mnenje: Objavljeno na internetni strani zavoda dne

8 Priloga 2: Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest Opis delovnih mest Kazalo 1 - B DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA (VII/2) B RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE (VII/2) B RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE (VII/2) J VODJA I (VII/2, vodja MIC) J VODJA II (VII/2) D POMOČNIK RAVNATELJA ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE (VII/2) D INŠTRUKTOR (VII/1) D UČITELJ (VII/2) D UČITELJ (VII/1) D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (V) D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (VI) D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (VII/1) D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (VII/2) D VZGOJITELJ (v dijaškem domu, VII/1) D VZGOJITELJ (v dijaškem domu, VII/2) D SVETOVALNI DELAVEC (VII/1) D SVETOVALNI DELAVEC (VII/2) D KNJIŽNIČAR (VII/1) D KNJIŽNIČAR (VII/2) G KNJIŽNIČAR V (V) D LABORANT II (VI) D LABORANT III (V) D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA (VI) D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA (VII/1) D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA (VII/2) D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU (VI) D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU (VII/1) D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU (VII/2) D ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (VII/1) D ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (VII/2) D ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE (VII/2) D VODJA POSESTVA (VI) J SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/ J SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/ J SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) J ADMINISTRATOR V J TAJNIK VIZ VI (VI) J KNJIGOVODJA V (V) J RAČUNOVODJA VI (VI)

9 29 - J RAČUNOVODJA VII/2 (II) (VII/2) J FINANČNIK VII/1 (VII/1) J FINANČNIK VII/2 (II) (VII/2) J KADROVIK J TEHNIČNI DELAVEC-VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE IV J TEHNIČNI DELAVEC-VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE V J VZDRŽEVALEC VI (VI) J VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/ C SISTEMSKI ADMINISTRATOR J KUHARSKI POMOČNIK III (III) J NATAKAR IV (IV) J KUHAR IV J KUHAR V J HIŠNIK IV J VRATAR II J PERICA II J ČISTILKA II J SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V (V) J TRAKTORIST STROJNIK IV J DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU IV J DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU V I DELOVODJA V KMETIJSTVU I UVEDBA DELOVNIH MEST BREZ IN Z RAZREDNIŠTVOM D Učitelj - razrednik (VII/1) D Učitelj razrednik (VII/2) D Učitelj praktičnega pouka razrednik (V) D Učitelj praktičnega pouka razrednik (VI) D Učitelj praktičnega pouka razrednik (VII/1) D Učitelj praktičnega pouka razrednik (VII/2) Pripravništvo

10 1 - B DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA (VII/2) Posebni pogoji: vozniški izpit B-kategorije, osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije Delavec opravlja dela in naloge vodje zavoda kot celote ter skupnih služb v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom, predvsem pa: zastopa in predstavlja zavod, zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela zavoda in njegovih organov, zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo zavoda, predlaga letni delovni načrta zavoda, finančni načrt, razvojni program dela zavoda in letna poročila o delu zavoda ter o samoevalvaciji zavoda, razporeja sredstva za plače, materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje izobraževalnega procesa znotraj zavoda, pripravlja predlog nadstandardnih storitev izobraževalnih oz. študijskih programov organizacijskih enot, določa pravila v zvezi z uporabo in hrambo pečatov zavoda in organizacijskih enot, določa ukrepe za varovanje osebnih podatkov in pooblasti delavce za zbiranje in uporabo teh podatkov v skladu s predpisi, zagotavlja varnost in zdravje pri delu, vodi kolegij in vodi delo skupnih služb, koordinira delo organizacijskih enot, določa sistemizacijo delovnih mest v zavodu, določa plače delavcev zavoda, sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci oz. pogodbe o delu (avtorske, podjemne pogodbe), skrbi za dopolnjevanje delovne obveznosti strokovnih delavcev v šolah in v zavodu, skrbi za strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje oz. usposabljanje delavcev skupnih služb zavoda, zagotavlja uresničevanje pravic dijakov in študentov ter drugih udeležencev izobraževanja v zavodu, skrbi za sodelovanje zavoda z delodajalci, socialnimi in drugimi poslovnimi partnerji, organizira mentorstvo za pripravnike v skupnih službah, predlaga napredovanje strokovnih delavcev skupnih služb zavoda v nazive, odloča o napredovanju delavcev zavoda v plačne razrede, odloča o kršitvah delovnih obveznosti delavcev zavoda in o njihovi odškodninski odgovornosti, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda ter po splošnih aktih zavoda, lahko za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti druge delavce zavoda ali imenuje pooblaščence, za nadomeščanje v času svoje odsotnosti ali za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti ravnatelja šole, pomočnika ravnatelja ali drugega zaposlenega delavca z najmanj visoko strokovno izobrazbo in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, podpisuje javne listine šole, ki se nanašajo na izobraževalne programe šol, če ga zato pooblastijo ravnatelji šol. 10

11 2 - B RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE (VII/2) Posebni pogoji: vozniški izpit B-kategorije, osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije Delavec opravlja dela pedagoškega, strokovnega in poslovodnega vodenja srednje šole (SŠ) in v tem okviru opravlja svoje naloge v skladu s predpisi, predvsem pa: predstavlja šolo v okviru dejavnosti, ki jo izvaja šola in v okviru dogovorov kolegija zavoda ter zastopa zavod na podlagi pisnega pooblastila direktorja, zagotavlja zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil, organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole ter je odgovoren zanj, predlaga letni delovni načrt, finančni načrt, razvojni program, letno poročilo o delu in samoevalvaciji šole, odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa šole, skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole, sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oz. usposabljanja, določa delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov šole, odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev šole in stvarnega premoženja, ki ga šola uporablja za svoje dejavnosti, vodi delo učiteljskega zbora šole ter na šoli, ki izvaja dejavnost dijaških domov, tudi vzgojiteljskega zbora, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov šole, spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, predlaga napredovanje strokovnih delavcev šole v nazive, organizira mentorstvo za pripravnike šole, pripravlja sistemizacijo delovnih mest za izvajanje dejavnosti šole, predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o delu za potrebe šole, predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti za delavce šole oz. odškodninske odgovornosti delavcev šole, predlaga napredovanje delavcev šole v plačne razrede, skrbi za varnost in zdravje pri delu v šoli v skladu s predpisi in ukrepi zavoda, skrbi za sodelovanje šole s starši dijakov in jih obvešča o delu šole ter pravicah in obveznostih dijakov, spodbuja in spremlja delo dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih, skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti dijakov in drugih udeležencev izobraževanja, podpisuje javne listine šole, ki se nanašajo na izobraževalne programe šole in izvaja naloge, povezane z identifikacijo potreb projektov, z oblikovanjem projektnih idej, s prilagoditvijo projektnih idej razpisom, določanjem ciljev ter rezultatov projektov; za projekte, ki se izvajajo v okviru šole vodi izvajanje delovnih nalog ter skrbi za diseminacijo projektnih rezultatov, opravlja dela in naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor, opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda, splošnimi akti zavoda in drugimi predpisi, za nadomeščanje med svojo odsotnostjo ali za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti drugega strokovnega delavca šole z najmanj visoko strokovno izobrazbo in petimi leti delovnih izkušenj. 11

12 3 - B RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE (VII/2) Posebni pogoji: vozniški izpit B-kategorije, osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije Delavec opravlja dela strokovnega, pedagoškega in poslovodnega vodenja višje strokovne šole (VSŠ) in v tem okviru opravlja svoje naloge v skladu s predpisi, predvsem pa: predstavlja šolo v okviru dejavnosti, ki jo izvaja šola in v okviru dogovorov kolegija zavoda in zastopa zavod v okviru pisnega pooblastila direktorja, zagotavlja zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil, organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole ter je odgovoren zanj, pripravlja predlog letnega delovnega načrta z izvedbenim kurikulom, finančnega načrta šole, razvojnega programa šole in letnega poročila o delu šole ter poročila o samoevalvaciji šole, odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa šole, skrbi za kakovost in primerljivost študijskih programov na državni in mednarodni ravni, skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole, sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oz. usposabljanja, podpisuje javne listine šole, ki se nanašajo na študijske programe šole, določa delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov šole, odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev šole in stvarnega premoženja, ki ga šola uporablja za svoje dejavnosti, vodi delo predavateljskega zbora šole, oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov šole, spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, organizira mentorstvo za pripravnike, spodbuja in spremlja delo študentov, zagotavlja uresničevanje pravic študentov, predlaga sistemizacijo delovnih mest šole, predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o delu za delavce šole, predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje odgovornosti zaradi kršitev delovnih obveznosti oz. odškodninske odgovornosti delavcev šole, predlaga napredovanje delavcev šole v plačne razrede, sodeluje z organi, društvi in združenji, ki so povezani z višjim strokovnim šolstvom na regionalnem in nacionalnem nivoju, zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi, izvaja naloge, povezane z identifikacijo potreb projektov, z oblikovanjem projektnih idej, s prilagoditvijo projektnih idej razpisom, določanjem ciljev ter rezultatov projektov; za projekte, ki se izvajajo v okviru šole vodi izvajanje delovnih nalog ter skrbi za diseminacijo projektnih rezultatov, opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda, splošnimi akti zavoda in drugimi predpisi, za nadomeščanje med svojo odsotnostjo ali za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti drugega strokovnega delavca šole z najmanj visoko strokovno izobrazbo in petimi leti delovnih izkušenj, opravlja dela in naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor, imenuje vodjo programskega področja, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji (normativi), ki pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog in opravlja druge naloge, ki mu jih določi oz. za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole. 12

13 4 - J VODJA I (VII/2, vodja MIC) Posebni pogoji: vozniški izpit B-kategorije, aktivno znanje angleščine, osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije Delavec vodi organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). V tem okviru opravlja naloge povezane z razvojem in vodenjem projektov V okviru teh nalog opravlja zlasti: organizira, načrtuje in vodi strokovno delo MIC-a ter je odgovoren zanj, pripravlja predlog programa razvoja in letnega programa dela ter odgovarja za njuno izvedbo, odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa MIC-a in pripravlja predlog letnega poročila, izdaja (podpisuje) javne listine (obvestila oz. potrdila) v zvezi s praktičnim usposabljanjem oz. izvajanjem programa, katerega nosilec je MIC, zagotavlja zakonitost dela MIC-a v okviru svojih pooblastil, skrbi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v MIC-u, sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oz. usposabljanja, določi delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov MIC-a, odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev MIC-a in stvarnega premoženja, ki ga zavod uporablja za svoje dejavnosti, koordinira delo strokovnih aktivov MIC-a, spodbuja in spremlja delo dijakov oz. študentov ter udeležencev izobraževanja odraslih, ki se v njem usposabljajo, je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev usposabljanja v MIC-u, predlaga sistemizacijo delovnih mest MIC-a, predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o delu za delavce MIC-a, predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje odgovornosti zaradi kršitev delovnih obveznosti oz. odškodninske odgovornosti delavcev MIC-a, predlaga napredovanje delavcev MIC-a v plačne razrede, predlaga višino plače delavcev MIC-a v skladu s predpisi, zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi, svetuje na področju finančno-davčnih vprašanj pri izvajanju razvojnih in ostalih projektov, izvaja naloge, povezane z identifikacijo potreb projektov, z oblikovanjem projektnih idej, s prilagoditvijo projektnih idej razpisom, določanjem ciljev ter rezultatov projektov; za projekte, ki se izvajajo v okviru MIC-a vodi izvajanje delovnih nalog ter skrbi za diseminacijo projektnih rezultatov, opravlja druge naloge v skladu z navodili direktorja, ustanovitvenim aktom zavoda in drugimi predpisi. 13

14 5 - J VODJA II (VII/2) Posebni pogoji: vozniški izpit B-kategorije, aktivno znanje angleščine Delavec vodi projektno pisarno v MIC-u oz. SS. Pri tem opravlja naslednje naloge: zastopa in predstavlja projektno pisarno, ki je del organizacijske enote MIC-a in je odgovoren za zakonitost dela, načrtuje in vodi strokovno delo znotraj projektne pisarne, koordinira razvojne ter ostale projekte in pridobivanje sredstev, odgovarja za prepoznavnost in vlogo projektne pisarne v širšem prostoru delovanja zavoda, skupaj s strokovnimi delavci spremlja in analizira razvoj na področju srednjega poklicnega in strokovnega šolstva; spremlja in analizira gospodarska gibanja v regiji in na širšem področju, sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja, opravlja naloge s področja gospodarskega razvoja občine ter vodi aktivnosti za ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, pripravi predlog programa razvoja in letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa za projektno pisarno MIC ter odgovarja za njihovo izvedbo, sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente MIC-a, izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora nad pripravo in izvedbo projektov, svetuje na področju finančnih vprašanj pri izvajanju razvojnih in ostalih projektov, financiranih iz sredstev različnih skladov, pripravlja predlog letnega poročila za projektno pisarno, zagotavlja zakonitost dela MIC-a v projektni pisarni v okviru svojih pooblastil, o svojem delu redno poroča svoji nadrejeni osebi ter se o svojih odločitvah z njo posvetuje, skrbi za kakovost izvedbe programa dela projektne pisarne, odgovarja za osnovna sredstva,ki so mu zaupana, svetuje na področju finančno-davčnih vprašanj pri izvajanju razvojnih in ostalih projektov zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi, opravlja druge naloge, ki jih določi delodajalec in so vezane na delovno mesto, na katerega je javni uslužbenec razporejen. 14

15 6 - D POMOČNIK RAVNATELJA ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE (VII/2) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec pomaga ravnatelju pri opravljanju strokovnih, pedagoških nalog in organizaciji dela na SŠ. Opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, ter ga nadomešča, kadar je odstoten. V okviru nalog zlasti: pomaga pri organizaciji izobraževalnega dela šole oz. zavoda, pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta zavoda in predloga nadstandardnih programov, organizira nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev, skrbi za urejenost šolske dokumentacije, organizira izvedbo izbirnih vsebin in fakultativnega pouka ter interesnih dejavnosti in podobno, pomaga pri pripravi in izvajanju letnega programa strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev zavoda, sodeluje pri zagotavljanju uresničevanja pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja, pomaga pri vodenju dela učiteljskega/vzgojiteljskega zbora in vodenju strokovnih aktivov, v skladu s pooblastilom ravnatelja je navzoč pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, sodeluje s skupnostjo dijakov, pomaga pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja šole s starši, sodeluje z zunanjimi ustanovami in drugimi organizacijami, spremlja zakone in predpise ter sodeluje pri urejanju kadrovskih zadev, sodeluje pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj, pripravlja statistična in druga poročila, sodeluje pri oblikovanju urnika, sodeluje pri vpisu novincev in oblikovanju oddelkov, opravlja druga dela in naloge v skladu s pooblastili ravnatelja SŠ in predpisi. 15

16 7 - D PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE (VII/2) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec izvaja študijski proces v okviru višješolskih študijskih programov, usposabljanj in izpopolnjevanj na Višji strokovni šoli v rednem in izrednem načinu študija. V okviru nalog zlasti: izvaja predavanja, seminarske, laboratorijske vaje in druge oblike organiziranega dela s študenti, pripravlja vsebinske in metodične priprave za vse oblike organiziranega študijskega dela in pripravlja didaktične pripomočke, sodeluje na sestankih predavateljskega zbora, v delu strokovnih aktivov in v delu drugih strokovnih organov šole, izvaja izpite, ocenjuje znanje študentov in ocenjuje njihove izdelke, sodeluje z institucijami ter organizacijami, nadomešča odsotne sodelavce, opravlja mentorstvo študentom pri diplomski nalogi, raziskovalnih in drugih aktivnostih, odgovorno vodi pedagoško dokumentacijo, ureja kabinete in druge prostore na šoli, izvaja dežurstvo v skladu s pravilnikom o hišnem redu, zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem dela študentov, sodeluje na seminarjih in drugih oblikah stalnega strokovnega usposabljanja, odgovarja za zaupana sredstva, opremo, šolski inventar in material, izvaja aplikativno ter raziskovalno dejavnost na svojem strokovnem področju, predlaga ravnatelju VSŠ izboljšave, ki prispevajo k dvigu kakovosti izvajanja pedagoškega procesa, sodeluje v nacionalnih in mednarodnih izmenjavah in projektih, pripravi, organizira, izvaja in nadzira praktično usposabljanje za študente šole v skladu z študijskim programom, pripravi predlog letnega načrta izvedbe praktičnega usposabljanja sodeluje z zunanjimi institucijami in organizacijami v zvezi z izvedbo praktičnega usposabljanja ter se dogovarja o pogojih izvedbe, pripravi predlog pogodbe med delovno organizacijo in šolo o izvajanju praktičnega usposabljanja, sodeluje z delodajalci za zagotavljanje pogojev za varno delo pri praktičnem usposabljanju in seznanja študente s predpisi o varstvu pri delu in o uporabi zaščitnih sredstev, izvaja postopke za oddajo naročil za izvedbo storitev oz. dobavo blaga in opreme v skladu s sklepom ravnatelja šole, opravlja različna dela, potrebna za organizacijo in izvedbo praktičnega izobraževanja, sodeluje v procesu spremljanja in zagotavljanja kakovosti, opravlja druga dela v skladu z ildn po navodilih ravnatelja šole v skladu s predpisi. 16

17 8 - D INŠTRUKTOR (VII/1) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec izvaja študijski proces v okviru višješolskih programov, usposabljanj in izpopolnjevanj na VSŠ v rednem in izrednem načinu študija. V okviru nalog zlasti: izvaja seminarske in laboratorijske vaje in druge oblike organiziranega dela s študenti, sodeluje s predavatelji nosilci predmetov in laboranti, pripravlja vsebinske in metodične priprave in pripravlja didaktične pripomočke, sodeluje na sestankih predavateljskega zbora in drugih strokovnih organov šole ter zavoda, ocenjuje znanje študentov in ocenjuje njihove izdelke, izvaja izpite, sodeluje z institucijami ter organizacijami, nadomešča odsotne sodelavce, opravlja somentorstvo študentom pri diplomskih nalogah in raziskovalnih in drugih aktivnostih, odgovorno vodi pedagoško dokumentacijo, ureja kabinete in druge prostore na šoli, izvaja dežurstvo v skladu s pravilnikom o hišnem redu, zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem dela študentov, sodeluje na seminarjih in drugih oblikah stalnega strokovnega spopolnjevanja, izvaja raziskovalno dejavnost na strokovnem področju, predlaga ravnatelju VSŠ izboljšave, ki prispevajo k dvigu kakovosti izvajanja pedagoškega procesa, sodeluje v nacionalnih in mednarodnih izmenjavah in projektih, odgovarja za sredstva, ki so mu zaupana, opravlja druga dela v skladu z ildn, po navodilih ravnatelja VSŠ v skladu s predpisi. 17

18 9 - D UČITELJ (VII/2) 9 - D UČITELJ (VII/1) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec izvaja vzgojno-izobraževalni proces na SŠ in andragoški proces v programih, prilagojenih za izobraževanje oz. usposabljanje odraslih oz. brezposelnih oseb. Poučuje splošnoizobraževalne ali strokovnoteoretične predmete v programih srednješolskega izobraževanja v nižji poklicnih, srednjih poklicnih, srednjih strokovnih, poklicno-tehniških ter gimnazijskih programih ter poklicnih tečajih. V okviru nalog zlasti: izvaja pouk in druge oblike organiziranega dela z dijaki, pripravlja vsebinske in metodične priprave na pouk ter pripravlja didaktične pripomočke, sodeluje na pedagoških in delovnih konferencah, preverja in ocenjuje znanje dijakov in ocenjuje njihove izdelke, sodeluje pri izvajanju vseh vrst izpitov, sodeluje s starši in drugimi institucijami ter organizacijami, sodeluje v delu strokovnih aktivov in v delu drugih strokovnih organov šole, nadomešča odsotne sodelavce pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela z dijaki, opravlja mentorstvo dijakom pri raziskovalnih, športnih, kulturnih in drugih aktivnostih, opravlja mentorstvo pripravnikom oz. učiteljem začetnikom, odgovorno vodi pedagoško dokumentacijo, ureja kabinete in druge prostore na šoli, organizira kulturne, športne, humanitarne in druge akcije, pri katerih sodelujejo dijaki, pripravi in izvede strokovne ekskurzije in zaključne izlete v skladu z LDN šole, organizira in izvaja tekmovanja v znanju dijakov in v športnih tekmovanjih, izvaja dežurstvo v skladu s pravilnikom o hišnem redu, zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela, sodeluje na seminarjih in drugih oblikah sprotnega strokovnega usposabljanja, odgovarja za zaupano opremo, inventar in material, opravlja druga dela v skladu z ildn, po navodilih ravnatelja SŠ v skladu s predpisi. 18

19 10 - D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (V) 10 - D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (VI) 10 - D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (VII/1) 10 - D UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA (VII/2) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec izvaja vzgojno-izobraževalni proces na SŠ in andragoški proces v programih, prilagojenih za izobraževanje oz. usposabljanje odraslih oz. brezposelnih oseb. V okviru nalog zlasti izvaja praktično izobraževanje in usposabljanje v programih srednješolskega izobraževanja v nižje poklicnih, srednjih poklicnih, srednjih strokovnih, poklicno-tehniških programih ter poklicnih tečajih. Opis del in nalog je opisu delovnih mest D UČITELJ (VII/2) in D UČITELJ (VII/1) s to razliko, da naloge, povezane s poučevanjem, lahko večinoma opravlja v laboratorijih, delavnicah oz. na šolskem posestvu. 19

20 11 - D VZGOJITELJ (v dijaškem domu, VII/1) 11 - D VZGOJITELJ (v dijaškem domu, VII/2) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec opravlja dela in naloge v skladu z vzgojnim program za dijaške domove. V okviru nalog zlasti: izvaja vzgojno delo in druge oblike organiziranega dela z dijaki v skladu z LDN dijaškega doma, izvaja priprave na vzgojno delo, se sproti vsebinsko in metodično pripravlja na delo oz. pripravlja didaktične pripomočke za delo z dijaki v skladu s pravili stroke, sodeluje s starši in z drugimi ustreznimi ustanovami ter organizacijami, sodeluje v strokovnih in drugih organih zavoda, nadomešča odsotnega delavca pri vzgojnem delu oz. drugih oblikah organiziranega dela z dijaki, udeležuje se organiziranega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter se stalno in sproti samoizobražuje, zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, je mentor dijakom ter sodeluje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, vodi pedagoško in drugo dokumentacijo, je mentor pripravnikom oz. vzgojiteljem začetnikom, ureja kabinete, učilnice in druge prostore, ki jih uporablja za svoje delo, pripravlja in vodi ekskurzije, izlete, tekmovanja, šole v naravi, letovanja, taborjenja, ki jih organizira zavod, oz. sodeluje pri navedenih dejavnostih ter opravlja spremstvo, organizira in sodeluje pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih ter človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo dijaki, lahko opravlja zadolžitve v okviru mature in poklicne mature, sodeluje v delovnih skupinah, ki jih imenuje direktor, opravlja dežurstva v odmorih oz. drugem času, opredeljenem z LDN in drugimi akti zavoda, opravlja druga dela po navodilih ravnatelja BTŠ v skladu s predpisi. 20

21 12 - D SVETOVALNI DELAVEC (VII/1) 12 - D SVETOVALNI DELAVEC (VII/2) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec opravlja dela in naloge v skladu s programskimi smernicami svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih, srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah ter v dijaških domovih. V okviru nalog zlasti: svetuje in nudi pomoč dijakom pri reševanju učnih, vedenjskih in drugih osebnostnih težav, opravlja neposredno svetovalno delo v razredih, svetuje in pomaga razrednikom in učiteljem pri delu z dijaki, sodeluje pri roditeljskih sestankih in razrednih urah, sodeluje z razredniki in učiteljskim zborom pri izreku vzgojnih ukrepov, sodeluje pri razgovorih z dijaki in starši pred izrekom najtežjih vzgojnih ukrepov in skrbi za izdajo izreka, izvaja individualno delo z dijaki in starši, jim svetuje in vodi o tem ustrezno evidenco, usmerja starše v institucije za pomoč dijakom s težavami, pripravlja in izvaja predavanja za starše, sodeluje pri organizaciji in izvedbi odprtih dni šole in informativnih dni, izvaja vpis novincev in sodeluje pri oblikovanju oddelkov in skupin, odgovorno vodi postopek izpisa dijaka iz šole, sodeluje z institucijami na področju poklicne orientacije, socialno-ekonomskih stisk, preventivnih in drugih dejavnosti, sodeluje v šolskih aktivnostih za preprečevanje zasvojenosti s tobakom, alkoholom, mamili, izvaja aktivnosti pri izbiri dijakov za regresiranje prehrane, sodeluje na delovnih in pedagoških konferencah ter pri delu strokovnih aktivov, sodeluje pri pripravi LDN šole in oblikuje poročila za letno poročilo šole (LDP), pomaga učiteljem in razrednikom pri vodenju pedagoške dokumentacije, izpolnjuje šolsko statistiko o vpisih dijakov, učnem uspehu, vzgojni problematiki itd., koordinira delo posameznikov in strokovnih skupin za delo z dijaki s posebnimi potrebami (dodatna strokovna pomoč), predlaga in vodi akcije za izboljšanje kakovost dela na šoli, koordinira naloge na področju poklicne orientacije, sodeluje pri delu programskih učiteljskih zborov, sodeluje pri pripravi in izvedbi akcij za izboljšanje šolske kulture, vzgoje, klime in reda na šoli, se redno vključuje v seminarje stalnega strokovnega usposabljanja, odgovarja za premoženje, ki mu je zaupano, opravlja druge naloge po navodilih direktorja oz. ravnatelja SŠ v skladu s predpisi. 21

22 13 - D KNJIŽNIČAR (VII/1) 13 - D KNJIŽNIČAR (VII/2) Posebni pogoji: osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije, poznavanje in uporaba progama COBISS Delavec opravlja dela in naloge v knjižnici tako, da podpira izvajanje temeljnega vzgojno-izobraževalnega procesa v SŠ, študijskega procesa na VSŠ ter andragoškega dela pri izobraževanju ter usposabljanju odraslih. V okviru nalog zlasti: strokovno oblikuje knjižnično zbirko: knjižno in neknjižno gradivo, spremlja novosti na področju knjižničarstva, spremlja novosti na področju literature in njeno vsebino, pripravlja predlog nabav in obnove knjižnega in drugega gradiva v knjižnici, strokovno obdeluje knjižno in neknjižno gradivo, izposoja knjižnično gradivo, skrbi za restavracijo gradiva, popis, odpis, arhiv, vodi dnevno, mesečno in letno statistiko izposoje gradiva, upravlja učbeniški sklad, izvaja dejavnosti v okviru učbeniškega sklada pripravlja se za pedagoško delo v knjižnici, izvaja pedagoško delo z oddelki in skupinami pri urah knjižničnih informacijskih znanj, navaja dijake na samostojno uporabo knjižničnega prostora in uporabo informacijskih pomagal pri iskanju knjig oz. informacij, svetuje in nudi pomoč dijakom pri izbiri literature za učenje in prosti čas, motivira dijake za branje leposlovnih del, navaja dijake na izdelavo sestavkov s pomočjo knjig, svetuje drugim strokovnim delavcem v šoli pri izbiri literature za pouk in drugo strokovno delo in jih seznanja z novostmi, spremlja delo dijakov v knjižnici in z njimi obravnava prebrano gradivo, pripravlja se za pedagoško delo v knjižnici, na povabilo ravnatelja šole - organizacijske enote sodeluje na delovnih in pedagoških konferencah in pri delu strokovnih aktivov, se strokovno izpopolnjuje in sodeluje z drugimi knjižnicami, ureja šolsko kroniko, sodeluje pri pripravi LDN in LDP, odgovarja za osnovna sredstva, ki so mu zaupana, opravlja druge naloge po navodilih direktorja, ravnatelja oz. vodje MIC-a v skladu s predpisi. 22

23 14 - G KNJIŽNIČAR V (V) Posebni pogoji: osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije, uporaba progama COBISS Delavec opravlja dela in naloge v knjižnici tako, da podpira izvajanje temeljnega vzgojnoizobraževalnega procesa v SŠ, študijskega procesa na VSŠ ter andragoškega dela pri izobraževanju ter usposabljanju odraslih. Opravlja strokovna dela na področju dela z uporabniki in gradivom, in sicer: izposoja knjižnično gradivo, opremlja knjižnično gradivo, skrbi tiskane arhive zavoda (zbiranje, prevzemanje, urejanje, pregledovanje, ocenjevanje, popisovanje, kategoriziranje), pomaga pri digitaliziranju arhivskega gradiva, ureja in pospravlja knjižnično gradivo na police in v skladišče, skrbi za urejenost knjižnice in skladišča, izdeluje statistike, preglednice in izpise, sodeluje pri projektih knjižnice, sodeluje pri dejavnostih za posamezne skupine uporabnikov, prinaša gradivo iz skladišča, popravlja poškodovano gradivo, pripravlja gradivo za vezavo, odpis in izločanje, pomaga pri izvajanju dejavnosti v okviru učbeniškega sklada, fotokopira, sodeluje pri urejanju šolske kronike, opravlja druge naloge po navodilih direktorja, ravnatelja in vodje MIC-a v skladu s predpisi. 23

24 15 - D LABORANT II (VI) Posebni pogoji: osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije Delavec opravlja dela in naloge s področja podpore izvajanja študijskega procesa na VSŠ predvsem v laboratorijih pri izvajanju laboratorijskih vaj ter demonstracij na predavanjih. V okviru nalog zlasti: sodeluje s predavatelji ali inštruktorji pri izvajanju laboratorijskih vaj ter drugih elementov študijskega procesa, sodeluje pri implementaciji in vzdrževanju IKT-opreme, pripravlja laboratorijske vaje, pripravlja potreben material in druge didaktične pripomočke za izvedbo vaj in demonstracij pri predavanjih, izdeluje, implementira in vzdržuje didaktične pripomočke, vodi evidence o izvajanju vaj in porabi materiala ter skrbi za njegovo pravočasno naročilo, sodeluje z ustreznimi izvenšolskimi institucijami, ureja kabinete, laboratorije in druge prostore, ki jih uporablja pri svojem delu, zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem laboratorijskega in drugega dela, sodeluje na sestankih organov šole in pri delu strokovnega aktiva vsebinskega področja, sodeluje pri spremstvu študentov pri naravoslovnih in drugih aktivnostih, se udeležuje seminarjev in drugih oblik sprotnega strokovnega usposabljanja, opravlja druge naloge po navodilih direktorja oz. ravnatelja SŠ v skladu s predpisi. 24

25 16 - D LABORANT III (V) Posebni pogoji: osnovna znanja uporabe informacijske tehnologije Delavec opravlja dela in naloge s področja podpore izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa na SŠ predvsem v laboratorijih pri izvajanju laboratorijskih vaj ter demonstracij pri pouku kemije, fizike ali drugih predmetov. V okviru nalog zlasti: pripravi laboratorijske vaje in pomaga učitelju predmeta pri pouku, pripravlja material in druge didaktične pripomočke za izvedbo vaj, sodeluje z ustreznimi izvenšolskimi institucijami, skrbi za nabavo laboratorijskega materiala, pripravlja predloge posodobitve didaktične opreme, vzdržuje učila in druge didaktične pripomočke, ureja kabinete in druge prostore, ki jih uporablja pri svojem delu, zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, sodeluje na delovnih in pedagoških konferencah in pri delu strokovnega aktiva naravoslovja, sodeluje pri spremstvu dijakov pri naravoslovnih in drugih aktivnostih, se udeležuje seminarjev in drugih oblik stalnega strokovnega usposabljanja, opravlja druge naloge po navodilih učiteljev naravoslovnih predmetov, je odgovoren za šolsko opremo in material, ki sta mu zaupana, opravlja druge naloge po navodilih direktorja oz. ravnatelja VSŠ v skladu s predpisi. 25

26 17 - D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA (VI) 17 - D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA (VII/1) 17 - D ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA (VII/2) Posebni pogoji: znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju Delavec opravlja dela in naloge, povezane z vodenjem šolskih delavnic in organizacije praktičnega pouka (v nadaljevanju: PRA) na SŠ. V okviru nalog zlasti: vodi šolske delavnice, če tako odloči direktor na predlog ravnatelja SŠ, sodeluje pri oblikovanju LDN, LDP, izvedbenega kurikula za praktični pouk na šoli (PRA), sodeluje pri oblikovanju oddelkov in skupin za PRA, sodeluje pri oblikovanju urnika PRA, sodeluje pri organizaciji in izvedbi zaključnih izpitov oz. poklicne mature pri PRA, organizira praktični pouk za vse oddelke v programu, razporeja delovne naloge učiteljem PRA in učnim skupinam, po nalogu ravnatelja prisostvuje uram PRA in svetuje učiteljem, sodeluje z zunanjimi institucijami in delodajalci v zvezi z izvedbo PRA, skrbi za obveščenost dijakov o varnostnih predpisih v šolskih učnih delavnicah, skrbi za zagotavljanje pogojev za varno delo in dosledno spoštovanju predpisov o varstvu pri delu pri PRA, pripravlja letni in srednjeročni program vzdrževanja in obnavljanja prostorov, opreme in drugih delovnih sredstev ter naprav v šolskih delavnicah za PRA, koordinira aktivnosti v zvezi z nezgodnim zavarovanjem in zavarovanjem dijakov za primer nesreče pri delu, skrbi za nabavo in razdelitev materiala za izvedbo posameznih delovnih nalog, skrbi za priročno skladiščenje materiala in rezervnih delov, skrbi za tehnične preglede strojev in naprav, vodi evidenco učnih pogodb udeležencev izobraževanja, opravlja druga dela v skladu ildn, z navodili ravnatelja SŠ v skladu s predpisi. 26

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - soglasje - sklep sistemizacija Kinodvor.doc

Microsoft Word - soglasje - sklep sistemizacija Kinodvor.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 610-34/2008-24 Datum: 5. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: Predlog za obravnavo

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več