EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET"

Transkripcija

1 EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O ČEZMEJNI PRENOJIVOSTI STORITEV SPLETNIH VSEBIN NA NOTRANJEM TRGU PE-CONS 9/1/17 REV 1

2 UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. junija 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 1, ob upoštevanju mnenja Odbora regij 2, v skladu z rednim zakonodajnim postopkom 3, UL C 264, , str. 86. UL C 240, , str. 72. Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 8. junija PE-CONS 9/1/17 REV 1 1

3 ob upoštevanju naslednjega: (1) Neoviran dostop po vsej Uniji do storitev spletnih vsebin, ki se potrošnikom zakonito zagotavljajo v njihovi državi članici prebivališča, je pomemben za nemoteno delovanje notranjega trga in za učinkovito uporabo načel prostega pretoka oseb in storitev. Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku oseb in storitev, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki prenosljive storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi, zabavne oddaje ali športni dogodki, uporabljajo ne le v njihovi državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici za namene kot so počitnice, potovanje, poslovna potovanja ali učna mobilnost. Zato bi bilo treba v teh primerih odpraviti ovire, ki preprečujejo dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo uporabo. (2) Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so prenosni in tablični računalniki ter pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev hitro narašča ne le v njihovi državi članici prebivališča, temveč tudi takrat, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici. PE-CONS 9/1/17 REV 1 2

4 (3) Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, tam pogosto ne morejo več dostopati do niti uporabljati storitev spletnih vsebin, za dostop do in uporabo katerih so zakonito pridobili pravico v svoji državi članici prebivališča. (4) Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje storitev spletnih vsebin potrošnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre, filmi ali zabavne oddaje, ki so na podlagi prava Unije varovane z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin se trenutno razlikujejo od sektorja do sektorja. Ovire so posledica tega, da so pravice do prenosa vsebin, varovanih z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, pogosto podeljene na podlagi teritorialnosti ter da se ponudniki spletnih storitev lahko odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih. PE-CONS 9/1/17 REV 1 3

5 (5) Enako velja za vsebine, kot so športni dogodki, ki niso varovane z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije, vendar pa bi lahko bile varovane z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami v skladu z nacionalnim pravom ali drugo posebno nacionalno zakonodajo, in za katere organizatorji takih dogodkov tudi pogosto prenesejo pravice ali pa jih ponudniki storitev spletnih vsebin ponujajo na podlagi teritorialnosti. Prenosi takih vsebin s strani radijskih ali televizijskih organizacij so varovani s sorodnimi pravicami, ki so bile harmonizirane na ravni Unije. Poleg tega prenosi takih vsebin pogosto vključujejo avtorsko varovane elemente, kot so glasba, uvodne ali zaključne video sekvence ali grafika. Poleg tega so bili nekateri vidiki prenosov takih vsebin, zlasti radiodifuznega oddajanja dogodkov velikega družbenega pomena ter kratka poročila o dogodkih velikega javnega interesa, harmonizirane z Direktivo 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta 1. Avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU pa vključujejo storitve, ki omogočajo dostop do vsebin, kot so športni dogodki, novice ali aktualne informacije. 1 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, , str. 1). PE-CONS 9/1/17 REV 1 4

6 (6) Storitve spletnih vsebin se vse pogosteje tržijo v paketu, v katerem ni mogoče ločiti vsebin, ki niso varovane z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami, od vsebin, varovanih z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami, ne da bi se bistveno zmanjšala vrednost storitve, ki se zagotavlja potrošnikom. To zlasti velja za prvovrstne vsebine, kot so športni ali drugi dogodki, za katere potrošniki izkažejo veliko zanimanje. Da bi ponudniki storitev spletnih vsebin lahko potrošnikom zagotovili popoln dostop do storitev spletnih vsebin, ko se potrošniki začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, mora ta uredba zajemati tudi take vsebine, ki jih uporabljajo storitve spletnih vsebin, in se uporabljati za avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU ter tudi za prenose radijskih ali televizijskih organizacij v celoti. PE-CONS 9/1/17 REV 1 5

7 (7) Pravice na delih, varovanih z avtorsko pravico, in na vsebini, varovani s sorodnimi pravicami (v nadaljnjem besedilu: dela in druga varovana vsebina), so med drugim harmonizirane z direktivami 96/9/ES 1, 2001/29/ES 2, 2006/115/ES 3 in 2009/24/ES 4 Evropskega parlamenta in Sveta. Določbe mednarodnih sporazumov na področju avtorske pravice in sorodnih pravic, ki jih je sklenila Unija, zlasti Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki je Priloga 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije z dne 15. aprila 1994, Pogodbe WIPO o avtorski pravici z dne 20. decembra 1996 in Pogodbe WIPO o izvedbah in fonogramih z dne 20. decembra 1996, kakor so bile spremenjene, so sestavni del pravnega reda Unije. Pravo Unije bi bilo treba, kolikor je to mogoče, razlagati na način, ki je skladen z mednarodnim pravom. (8) Bistveno je, da imajo ponudniki storitev spletnih vsebin, ki uporabljajo dela ali drugo varovano vsebino, kot so knjige, avdiovizualna dela, glasbeni posnetki ali oddaje, pravico do uporabe takih vsebin za zadevna ozemlja Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov (UL L 77, , str. 20). Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, , str. 10). Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (UL L 376, , str. 28). Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L 111, , str. 16). PE-CONS 9/1/17 REV 1 6

8 (9) Za prenos vsebin, ki so varovane z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami, morajo imeti ponudniki storitev spletnih vsebin dovoljenje zadevnih imetnikov pravic, kot so avtorji, izvajalci, producenti ali radijske ali televizijske organizacije, za vsebine, vključene v prenos. Enako velja tudi v primeru, ko je namen takega prenosa potrošniku omogočiti nalaganje s strežnika, da lahko uporabi storitev spletnih vsebin. (10) Pridobitev prenosa za zadevne pravice ni vedno mogoča, zlasti v primeru izključnega prenosa pravice na vsebini. Da bi zagotovili dejansko spoštovanje ozemeljske ekskluzivnosti, se ponudniki storitev spletnih vsebin v svojih pogodbah o prenosu pravic z imetniki pravic, vključno z radijskimi ali televizijskimi organizacijami ali organizatorji dogodkov, pogosto obvežejo, da bodo svojim naročnikom zunaj ozemlja, za katerega je bil s ponudniki dogovorjen prenos pravic, preprečili dostop do svojih storitev in njihovo uporabo. Ponudniki morajo zaradi teh pogodbenih omejitev zanje sprejeti ukrepe, kot so zavrnitev dostopa do svojih storitev z naslovov internetnega protokola (IP) zunaj zadevnega ozemlja. Eno od ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin je torej mogoče najti v pogodbah, sklenjenih med ponudniki storitev spletnih vsebin in njihovimi naročniki, ki odražajo klavzule o ozemeljski omejitvi iz pogodb med temi ponudniki in imetniki pravic. (11) Pri iskanju ravnovesja med ciljem varstva pravic intelektualne lastnine in temeljnimi svoboščinami, ki jih zagotavlja Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), bi bilo treba upoštevati sodno prakso Sodišča Evropske unije. PE-CONS 9/1/17 REV 1 7

9 (12) Zato je cilj te uredbe prilagoditi harmoniziran pravni okvir o avtorski pravici in sorodnih pravicah ter zagotoviti skupen pristop k zagotavljanju storitev spletnih vsebin za naročnike, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, z odpravo ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin, ki se zakonito zagotavljajo. Ta uredba bi morala zagotoviti čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin v vseh zadevnih sektorjih in s tem potrošnikom omogočiti dodaten način zakonitega dostopa do spletnih vsebin, ne da bi to vplivalo na visoko raven varstva, ki jo zagotavlja avtorska pravica in sorodne pravice v Uniji, spremenilo obstoječe modele prenosa pravic, kot so ozemeljski prenosi pravic, niti vplivalo na obstoječe mehanizme financiranja. Koncept čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin bi moral biti ločen od koncepta čezmejnega dostopa potrošnikov do storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, ki niso zajete s to uredbo. (13) Glede na obstoječe instrumente Unije na področju obdavčitve je treba področje obdavčitve izključiti iz področja uporabe te uredbe. Zato ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo določb, povezanih z obdavčitvijo. PE-CONS 9/1/17 REV 1 8

10 (14) V tej uredbi je opredeljenih več pojmov, potrebnih za njeno uporabo, vključno z državo članico prebivališča. Država članica prebivališča bi morala biti določena ob upoštevanju ciljev te uredbe in potrebe, da se zagotovi njena enotna uporaba v Uniji. Opredelitev države članice prebivališča pomeni, da ima naročnik dejansko in trajno prebivališče v tej državi članici. Ponudniku storitev spletnih vsebin, ki je preveril državo članico prebivališča v skladu s to uredbo, bi moralo biti za namene te uredbe omogočeno domnevati, da je preverjena država članica prebivališča edina naročnikova država članica prebivališča. Ponudniki ne bi smeli biti dolžni preveriti, ali so njihovi naročniki tudi naročniki storitve spletnih vsebin v drugi državi članici. (15) Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudniki, potem ko so od imetnikov pravic pridobili zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavljajo svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, nalaganjem s strežnika, aplikacijami ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Za namene te uredbe bi se moralo šteti, da pojem pogodba vključuje vse sporazume med ponudnikom in naročnikom, vključno z vsemi dogovori, s katerimi naročnik sprejme pogoje ponudnika za zagotavljanje storitev spletnih vsebin, proti plačilu v denarju ali brez plačila v denarju. Prijava na prejemanje opozoril o vsebinah ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se za namene te uredbe ne bi smela šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. PE-CONS 9/1/17 REV 1 9

11 (16) Spletna storitev, ki ni avdiovizualna medijska storitev v smislu Direktive 2010/13/EU in ki uporablja dela, drugo varovano vsebino ali prenose radijskih ali televizijskih organizacij zgolj kot pomožno dopolnitev, ne bi smela biti zajeta s to uredbo. Take storitve vključujejo spletna mesta, ki uporabljajo dela ali drugo varovano vsebino, kot so grafični elementi ali glasba kot ozadje, le kot pomožno dopolnitev, kadar je glavni namen takšnih spletnih mest na primer prodaja blaga. (17) Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v svoji državi članici prebivališča, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev spletnih vsebin, ki prenosljivih storitev spletnih vsebin ne ponujajo v naročnikovi državi članici prebivališča, ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno. (18) Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki se zagotavljajo proti plačilu v denarju. Ponudniki takih storitev imajo možnost, da preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Pravico do uporabe storitve spletnih vsebin bi bilo treba šteti za pridobljeno proti plačilu v denarju, ne glede na to, ali se plačilo izvede neposredno ponudniku storitve spletnih vsebin ali drugi stranki, kot je ponudnik paketa elektronske komunikacijske storitve in storitve spletnih vsebin drugega ponudnika. Za namene te uredbe se plačilo obvezne pristojbine za storitve javne radiodifuzije ne bi smelo šteti kot plačilo v denarju za storitev spletnih vsebin. PE-CONS 9/1/17 REV 1 10

12 (19) Ponudniki storitev spletnih vsebin svojim naročnikom ne bi smeli zaračunavati dodatnih stroškov za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v skladu s to uredbo. Možno je, da bodo naročniki morali za dostop in uporabo storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso njihove države članice prebivališča, plačati pristojbine upravljavcev elektronskih komunikacijskih omrežij, uporabljenih za dostop do teh storitev. PE-CONS 9/1/17 REV 1 11

13 (20) Ponudniki storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo brez plačila v denarju, običajno ne preverjajo države članice prebivališča svojih naročnikov. Vključitev takšnih storitev spletnih vsebin v področje uporabe te uredbe bi predstavljala veliko spremembo načina zagotavljanja teh storitev in bi prinesla nesorazmerne stroške. Vendar pa bi izključitev teh storitev iz področja uporabe te uredbe pomenila, da ponudniki teh storitev ne bi mogli izkoristiti pravnega mehanizma, predvidenega v tej uredbi in ki ponudnikom storitev spletnih vsebin omogoča, da ponudijo čezmejno prenosljivost teh storitev, tudi če se odločijo za naložbo v načine, ki jim omogočajo preverjanje naročnikove države članice prebivališča. Ustrezno bi morali ponudniki storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo brez plačila v denarju, imeti možnost, da so vključeni v področje uporabe te uredbe, pod pogojem, da izpolnjujejo zahteve o preverjanju naročnikove države članice prebivališča. Če ti ponudniki uporabijo to možnost, bi morali izpolnjevati enake obveznosti, kot jih ta uredba določa za ponudnike storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo proti plačilu v denarju. Poleg tega bi morali o svoji odločitvi za uporabo te možnosti pravočasno obvestiti naročnike, zadevne imetnike avtorske pravice in sorodnih pravic ter zadevne imetnike vseh drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin. Te informacije bi se lahko zagotovile na spletišču ponudnika. PE-CONS 9/1/17 REV 1 12

14 (21) Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki storitev spletnih vsebin, ki so zajete s to uredbo, naročnikom omogočijo uporabo teh storitev v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, na enak način kot v njihovi državi članici prebivališča. Naročniki bi morali imeti dostop do storitev spletnih vsebin, ki ponujajo enako vsebino na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Bistveno je, da je obveznost zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin zavezujoča, zato strankam ne bi smelo biti omogočeno, da jo izključijo, od nje odstopajo ali spreminjajo njenih učinkov. Kakršno koli dejanje ponudnika, ki bi naročnikom preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi se moralo šteti za izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in torej v nasprotju s to uredbo. PE-CONS 9/1/17 REV 1 13

15 (22) Če bi se zahtevalo, da se morajo storitve spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, zagotavljati v enaki kakovosti kot v državi članici prebivališča, bi lahko to privedlo do visokih stroškov za ponudnike storitev spletnih vsebin in s tem tudi za naročnike. Zato v tej uredbi ni primerno zahtevati, da ponudniki zagotavljajo take storitve v kakovosti, ki bi bila višja, kot je na voljo prek lokalnega spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim nahajanjem v drugi državi članici. V takih primerih ponudnik ne bi smel biti odgovoren za morebitno slabšo kakovost zagotavljanja storitve. Če pa ponudnik izrecno jamči, da bo naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici, zagotavljal določeno raven kakovosti storitev, bi ga takšno jamstvo moralo zavezovati. Ponudnik bi moral na podlagi informacij, ki jih ima, svojim naročnikom vnaprej zagotoviti informacije o kakovosti zagotavljanja storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso naročnikova država članica prebivališča, zlasti informacije, da bi se kakovost zagotovljene storitve lahko razlikovala od kakovosti, zagotovljene v njihovi državi članici prebivališča. Ponudnik ne bi smel biti obvezan, da mora dejavno iskati informacije o kakovosti zagotavljanja storitve v državah članicah, ki niso naročnikova država članica prebivališča. Ustrezne informacije bi se lahko zagotovile na spletišču ponudnika. PE-CONS 9/1/17 REV 1 14

16 (23) Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin, ki so zajete s to uredbo, izpolnjujejo obveznost zagotavljanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da bi morali biti ti ponudniki vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v naročnikovi državi članici prebivališča. Ta pravni mehanizem bi se smel uporabljati samo za zagotavljanje čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin. Za storitev spletnih vsebin bi se moralo šteti, da se zagotavlja zakonito, če sta tako storitev kot vsebina zagotovljeni zakonito v državi članici prebivališča. Ta uredba in zlasti pravni mehanizem, ki določa kraj zagotavljanja storitve spletnih vsebin ter dostopa do nje in njene uporabe v naročnikovi državi članici prebivališča, ponudniku ne preprečuje možnosti, da svojemu naročniku v državi članici, kjer se začasno nahaja, ponudi dodaten dostop in uporabo vsebin, ki jih ponudnik zakonito ponuja v tej državi članici. PE-CONS 9/1/17 REV 1 15

17 (24) Za prenos avtorske pravice ali sorodnih pravic pravni mehanizem iz te uredbe pomeni, da bi za zadevna dejanja reproduciranja, priobčitve javnosti in dajanja na voljo del in drugih varovanih vsebin ter dejanja jemanja izvlečkov in ponovne uporabe v zvezi s podatkovnimi zbirkami, varovanimi s pravicami sui generis, do katerih pride, kadar se storitev zagotavlja naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, moralo veljati, da potekajo v naročnikovi državi članici prebivališča. Za ponudnike storitev spletnih vsebin, ki so zajete s to uredbo, bi zato moralo veljati, da taka dejanja izvedejo na podlagi ustreznih dovoljenj zadevnih imetnikov pravic za državo članico prebivališča njihovih naročnikov. Kadar imajo ponudniki pravico, da izvedejo dejanja priobčitve javnosti ali reproduciranja v državi članici prebivališča na podlagi dovoljenja zadevnih imetnikov pravic, bi morali imeti naročniki, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, možnost dostopa do storitve in njene uporabe ter po potrebi možnost izvedbe katerih koli ustreznih dejanj reproduciranja, kot je nalaganje s strežnika, do katerih bi bili upravičeni v njihovi državi članici prebivališča. Kadar ponudniki zagotavljajo storitev spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, in imajo naročniki dostop in uporabljajo storitev v skladu s to uredbo, to ne bi smelo pomeniti kršitve avtorske pravice ali sorodnih pravic ali katerih koli drugih pravic, ki so potrebne za zagotovitev, dostop in uporabo storitve spletne vsebine. PE-CONS 9/1/17 REV 1 16

18 (25) Ponudniki storitev spletnih vsebin, ki so zajete s to uredbo, ne bi smeli biti odgovorni za kršitev katere koli pogodbene določbe, ki je v nasprotju z obveznostjo, da svojim naročnikom omogočajo uporabo teh storitev v državi članici, kjer se začasno nahajajo. Zato bi morale biti klavzule v pogodbah, s katerimi se prepove ali omeji čezmejna prenosljivost tovrstnih storitev spletnih vsebin, neizvršljive. Ponudnikom in imetnikom pravic, povezanih z zagotavljanjem storitev spletnih vsebin, ne bi smelo biti dovoljeno, da se izognejo uporabi te uredbe z izbiro prava tretje države kot prava, ki bi veljalo za pogodbe med njimi. To bi moralo veljati tudi za pogodbe, sklenjene med ponudniki in naročniki. PE-CONS 9/1/17 REV 1 17

19 (26) Ta uredba bi morala naročnikom omogočiti uporabo storitev spletnih vsebin, na katere so naročeni v njihovi državi članici prebivališča, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici. Naročniki bi morali biti upravičeni do čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin samo, če imajo prebivališče v državi članici Unije. Zato bi morala ta uredba ponudnike storitev spletnih vsebin obvezati, da z razumnimi, sorazmernimi in učinkovitimi sredstvi preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. V ta namen bi morali ponudniki uporabljati sredstva za preverjanje, našteta v tej uredbi. To pa ne preprečuje dogovorov med ponudniki in imetniki pravic glede teh sredstev za preverjanje v mejah te uredbe. Namen seznama je zagotoviti pravno varnost glede sredstev za preverjanje, ki jih uporabljajo ponudniki, ter omejiti motenje zasebnosti naročnikov. V vsakem primeru bi bilo treba upoštevati učinkovitost in sorazmernost določenega sredstva za preverjanje v posamezni državi članici in za določeno vrsto storitve spletnih vsebin. Kolikor naročnikove države članice prebivališča ni mogoče z zadostno stopnjo gotovosti določiti s pomočjo enega samega sredstva za preverjanje, bi morali ponudniki storitev za preverjanje uporabiti dve sredstvi za preverjanje. Če ima ponudnik upravičene dvome glede naročnikove države članice prebivališča, bi moral imeti možnost, da ponovno preveri naročnikovo državo članico prebivališča. Ponudnik bi moral izvajati tehnične in organizacijske ukrepe, ki so potrebni na podlagi veljavnih pravil o varstvu podatkov, za obdelavo osebnih podatkov, zbranih na podlagi te uredbe za preverjanje naročnikove države članice prebivališča. Primeri takšnih ukrepov so zagotavljanje preglednih informacij za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustrezni varnostni ukrepi. PE-CONS 9/1/17 REV 1 18

20 (27) Za preverjanje naročnikove države članice prebivališča bi moral ponudnik storitve spletnih vsebin, če je to mogoče, uporabiti informacije, ki jih že ima, kot so podatki za izstavitev računa. V zvezi s pogodbami, sklenjenimi pred datumom začetka uporabe te uredbe, ter preverjanja ob obnovitvi pogodbe, bi moral ponudnik imeti možnost, da od naročnika zahteva informacije, potrebne za preverjanje naročnikove države članice prebivališča samo, ko tega ni mogoče preveriti na podlagi informacij, ki jih ponudnik že ima. PE-CONS 9/1/17 REV 1 19

21 (28) Preglede naslovov IP v okviru te uredbe bi bilo treba opraviti v skladu z direktivama 95/46/ES 1 in 2002/58/ES 2 Evropskega parlamenta in Sveta. Poleg tega za namene preverjanja naročnikove države članice prebivališča ni pomembna točna lokacija naročnika, temveč država članica, iz katere naročnik dostopa do storitve. Zaradi tega se podatki o natančni lokaciji naročnika ali kateri koli drugi osebni podatki ne bi smeli zbirati ali obdelovati v ta namen. Kadar ima ponudnik upravičene dvome glede naročnikove države članice prebivališča in opravi pregled naslova IP, da bi preveril državo članico prebivališča, bi moral biti edini namen teh pregledov ugotoviti, ali naročnik dostopa ali uporablja storitev spletnih vsebin v državi članici prebivališča ali izven nje. Zato bi bilo treba v takšnih primerih podatke, pridobljene pri pregledu naslovov IP, zbirati le v binarni obliki in upoštevajoč veljavna pravila o varstvu podatkov. Ponudnik ne bi smel preseči te ravni podatkov. 1 2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, , str. 31). Direktiva 95/46/ES se razveljavi in nadomesti, z učinkom od 25. maja 2018, z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, , str. 1). Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, , str. 37). PE-CONS 9/1/17 REV 1 20

22 (29) Imetniku avtorske pravice, sorodnih pravic ali katerih koli drugih pravic na vsebini storitev spletnih vsebin bi moralo biti še naprej omogočeno izvajanje pogodbene svobode, da dovoli, da se takšno vsebino zagotavlja, do nje dostopa in se jo uporablja v skladu s to uredbo brez preverjanja države članice prebivališča. To je lahko zlasti pomembno v sektorjih, kot so glasba in e-knjige. Vsak imetnik pravic bi moral imeti možnost, da se ob sklenitvi pogodb s ponudniki storitev spletnih vsebin v zvezi s tem svobodno odloči. Pogodbe med ponudniki in imetniki pravic ne bi smele omejevati možnosti imetnikov pravic, da takšno dovoljenje prekličejo, če ponudnika v razumnem roku o tem obvestijo. Dovoljenje posameznega imetnika pravic ponudnika ne oprosti obveznosti, da preveri naročnikovo državo članico prebivališča. Le v primerih, kadar se vsi imetniki avtorske pravice, sorodnih pravic ali katerih koli drugih pravic v zvezi z vsebinami, ki jih uporablja ponudnik, odločijo, da bodo dovolili, da se njihovo vsebino zagotavlja, do nje dostopa in se jo uporablja brez preverjanja naročnikove države članice prebivališča, preverjanje ne bi bilo obvezno, pogodba med ponudnikom in naročnikom za zagotavljanje storitev spletnih vsebin pa bi se morala uporabiti za določitev naročnikove države članice prebivališča. Vsi ostali vidiki te uredbe bi morali v teh primerih ostati veljavni. PE-CONS 9/1/17 REV 1 21

23 (30) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina). Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, pravico do svobode izražanja, pravico do svobode gospodarske pobude in lastninsko pravico, vključno s pravicami intelektualne lastnine. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine, bistveno pa je, da je taka obdelava v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES. Ponudniki storitev spletnih vsebin bi morali zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna, razumna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja. Kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, se identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati. Izvajalec storitev ne bi smel hraniti podatkov, zbranih na podlagi te uredbe, za preverjanje naročnikove države članice prebivališča dlje, kot je potrebno za izvedbo preverjanja. Po izvedenem preverjanju bi bilo treba te podatke takoj in nepovratno uničiti. Vendar to ne posega v hrambo podatkov, zbranih za drug zakoniti namen v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov, vključno s pravili o hrambi teh podatkov. PE-CONS 9/1/17 REV 1 22

24 (31) Pogodbe, na podlagi katerih se prenašajo pravice na vsebini, se običajno sklepajo za razmeroma dolgo obdobje. Zato in da bi se zagotovilo, da lahko vsi potrošniki s prebivališčem v Uniji začnejo na enaki podlagi istočasno in brez nepotrebnega odlašanja izkoriščati čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin, bi se morala ta uredba uporabljati tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če se te pogodbe in pravice nanašajo na čezmejno prenosljivost storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja po tem datumu. Takšna uporaba te uredbe potrebna tudi za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za ponudnike storitev spletnih vsebin, ki so zajete s to uredbo, ki poslujejo na notranjem trgu, zlasti za mala in srednje velika podjetja, in sicer tako, da bi se ponudnikom, ki so sklenili pogodbe z imetniki pravic za daljše obdobje, omogočilo, da svojim naročnikom ponudijo čezmejno prenosljivost, ne glede na to, ali ima ponudnik možnost ponovno se pogajati o takšnih pogodbah. Poleg tega bi s takšno uporabo te uredbe morali zagotoviti, da bodo ponudniki, ko sprejmejo ureditev, potrebno za čezmejno prenosljivost svojih storitev, tako prenosljivost lahko ponujali za vse svoje spletne vsebine. To bi moralo veljati tudi za ponudnike storitev spletnih vsebin, ki ponujajo pakete z elektronskimi komunikacijskimi storitvami in storitvami spletnih vsebin. Imetnikom pravic pa bi takšna uporaba te uredbe morala tudi omogočiti, da jim ne bi bilo treba ponovno se pogajati o obstoječih pogodbah o prenosu pravic, da se ponudnikom lahko omogoči zagotavljanje čezmejne prenosljivosti svojih storitev. PE-CONS 9/1/17 REV 1 23

25 (32) Ker se bo torej ta uredba uporabljala za nekatere pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, je tudi primerno določiti ustrezno obdobje med datumom začetka veljavnosti te uredbe in datumom začetka njene uporabe, da se bodo imetniki pravic in ponudniki storitev spletnih vsebin, ki so zajete s to uredbo, tako lahko ustrezno prilagodili novim razmeram ter da bodo ponudniki lahko spremenili pogoje uporabe svojih storitev. Spremembe pogojev uporabe storitev spletnih vsebin, ki se ponujajo v paketih, ki združujejo elektronsko komunikacijsko storitev in storitev spletnih vsebin, ki se izvedejo samo zaradi usklajenosti z zahtevami te uredbe, naročnikom na podlagi nacionalnih zakonov, s katerimi se prenaša regulativni okvir za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, ne dajejo nobenih pravic do preklica pogodb o zagotavljanju takšnih elektronskih komunikacijskih storitev. (33) Namen te uredbe je prispevati k večji konkurenčnosti s spodbujanjem inovacij na področju storitev spletnih vsebin in privabiti več potrošnikov. Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo pravil o konkurenci, zlasti členov 101 in 102 PDEU. Pravila iz te uredbe se ne bi smela uporabljati za omejevanje konkurence na način, ki je v nasprotju s PDEU. PE-CONS 9/1/17 REV 1 24

26 (34) Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo Direktive 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta 1, zlasti naslova III navedene direktive. Ta uredba je skladna s ciljem lajšanja zakonitega dostopa do vsebin, varovanih z avtorsko pravico ali sorodnimi pravicami, ter do storitev, povezanih z njimi. (35) Za doseganje cilja zagotovitve čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji je primerno sprejeti uredbo, ki se neposredno uporablja v državah članicah. To je potrebno, da bi se zagotovila enotna uporaba pravil o čezmejni prenosljivosti v državah članicah in da bi ta pravila začela veljati istočasno za vse storitve spletnih vsebin. Samo uredba zagotavlja stopnjo pravne varnosti, ki je potrebna, da bodo lahko potrošniki v celoti izkoristili čezmejno prenosljivost po vsej Uniji. 1 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, , str. 72). PE-CONS 9/1/17 REV 1 25

27 (36) Ker cilja te uredbe, in sicer prilagoditve pravnega okvira za zagotavljanje čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje tega cilja. Ta uredba zlasti bistveno ne vpliva na način prenosa pravic in ne zavezuje imetnikov pravic in ponudnikov k ponovnim pogajanjem o pogodbah. Poleg tega ta uredba od ponudnikov ne zahteva, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev kakovosti izvajanja storitev spletnih vsebin zunaj naročnikove države članice prebivališča. Ta uredba se tudi ne uporablja za ponudnike, ki ponujajo storitve spletnih vsebin brez plačila v denarju, in ne uporabijo možnosti omogočanja čezmejne prenosljivosti njihovih storitev. Zato ta uredba ne nalaga nobenih nesorazmernih stroškov SPREJELA NAEDNJO UREDBO: PE-CONS 9/1/17 REV 1 26

28 Člen 1 Področje urejanja in področje uporabe 1. Ta uredba uvaja skupni pristop v Uniji za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin z zagotovitvijo, da lahko naročniki prenosljivih storitev spletnih vsebin, ki se v njihovi državi članici prebivališča zakonito zagotavljajo, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo, kadar se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča. 2. Ta uredba se ne uporablja za področje obdavčitve. Člen 2 Opredelitev pojmov V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: (1) naročnik pomeni vsakega potrošnika, ki je upravičen, da na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, sklenjene s ponudnikom proti plačilu v denarju ali brez plačila v denarju, dostopa do take storitve in jo uporablja v državi članici prebivališča; (2) potrošnik pomeni vsako fizično osebo, ki na podlagi pogodb, zajetih s to uredbo, deluje za namene, ki so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti; (3) država članica prebivališča pomeni državo članico, določeno na podlagi člena 5, v kateri ima naročnik dejansko in trajno prebivališče; (4) začasno nahajati se v državi članici pomeni časovno omejeno obdobje nahajanja v državi članici, ki ni država članica prebivališča; PE-CONS 9/1/17 REV 1 27

29 (5) storitev spletnih vsebin pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 PDEU, ki jo ponudnik zakonito zagotavlja naročnikom v njihovi državi članici prebivališča pod dogovorjenimi pogoji in prek spleta, ki je prenosljiva in ki je: (i) (ii) avdiovizualna medijska storitev, kakor je opredeljena v točki (a) člena 1 Direktive 2010/13/EU, ali storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do del, druge varovane vsebine ali prenosov radijskih ali televizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo; (6) prenosljiva pomeni lastnost storitve spletne vsebine, da lahko naročniki dejansko dostopajo do storitve spletnih vsebin in jo uporabljajo v njihovi državi članici prebivališča, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo. Člen 3 Obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin 1. Ponudnik storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju, omogoča naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, da dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja na isti način kot v državi članici prebivališča, vključno z dostopom do iste vsebine, na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti. 2. Ponudnik naročniku ne naloži dodatnih stroškov za dostop in uporabo storitve spletnih vsebin na podlagi odstavka 1. PE-CONS 9/1/17 REV 1 28

30 3. Obveznost iz odstavka 1 se ne razširi na nobene zahteve glede kakovosti, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitve spletnih vsebin in jih mora ponudnik izpolnjevati pri zagotavljanju te storitve v državi članici prebivališča, razen če se ponudnik in naročnik izrecno ne dogovorita drugače. Ponudnik se vzdrži vseh dejanj, ki bi zmanjšala kakovost zagotavljanja storitve spletnih vsebin, kadar zagotavlja storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom Ponudnik na podlagi informacij, ki jih ima, naročniku zagotovi informacije o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin, zagotovljenih v skladu z odstavkom 1. Informacije se naročniku zagotovijo pred začetkom zagotavljanja storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1 na ustrezen in sorazmeren način. Člen 4 Kraj zagotavljanja storitev spletnih vsebin, dostopa do njih in njihove uporabe Za zagotavljanje storitve spletnih vsebin na podlagi te uredbe za naročnika, ki se začasno nahaja v državi članici, ter dostop do te storitve in njeno uporabo s strani naročnika, se šteje, da potekajo le v naročnikovi državi članici prebivališča. PE-CONS 9/1/17 REV 1 29

31 Člen 5 Preverjanje države članice prebivališča 1. Ob sklenitvi in obnovitvi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju, ponudnik preveri naročnikovo državo članico prebivališča z uporabo največ dveh od naslednjih sredstev za preverjanje in zagotovi, da so izbrana sredstva razumna, sorazmerna in učinkovita: (a) (b) (c) (d) osebna izkaznica, sredstva elektronske identifikacije, zlasti tista, ki spadajo v sheme elektronske identifikacije, priglašene v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 1, ali kateri koli drug veljaven osebni dokument, ki potrjuje naročnikovo državo članico prebivališča; podatki o plačilu, kot je številka bančnega računa ali kreditne ali debetne kartice naročnika; kraj vgradnje STB komunikatorja, dekoderja ali podobne naprave, ki se uporablja za zagotavljanje storitev naročniku; plačilo naročnine za druge storitve, ki se zagotavljajo v državi članici, na primer storitve javne radiodifuzije; 1 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, , str. 73). PE-CONS 9/1/17 REV 1 30

32 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) pogodba za internetni ali telefonski priključek ali katera koli podobna pogodba, ki naročnika povezuje z državo članico; vpis v lokalnem volilnem imeniku, če so ti podatki javno dostopni; plačilo lokalnih davkov, če so ti podatki javno dostopni; račun za javno storitev, ki naročnika povezuje z državo članico; naslov za izstavitev računa ali poštni naslov naročnika; izjava naročnika, s katero potrjuje, da je njegov naslov v državi članici; preverjanje naročnikovega naslova IP, da se ugotovi država članica, v kateri naročnik dostopa do storitve spletnih vsebin. Sredstva za preverjanje iz točk (i) do (k) se uporabljajo zgolj v povezavi z enim od sredstev za preverjanje iz točk (a) do (h), razen če je poštni naslov iz točke (i) vključen v javno dostopen uradni register. PE-CONS 9/1/17 REV 1 31

33 2. Če ima ponudnik med časom trajanja pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin upravičene dvome o naročnikovi državi članici prebivališča, lahko ponovi preverjanje naročnikove države članice prebivališča v skladu z odstavkom 1. V takem primeru se lahko sredstvo preverjanja iz točke (k) uporabi kot edino sredstvo. Podatki, ki izhajajo iz preverjanja v skladu s točko (k), se zbirajo le v binarni obliki. 3. Ponudnik lahko od naročnika v skladu z odstavkoma 1 in 2 zahteva informacije, ki so potrebne za določitev naročnikove države članice prebivališča. Če naročnik ne zagotovi informacij in ponudnik zaradi tega ne more preveriti naročnikove države članice prebivališča, ponudnik na podlagi te uredbe naročniku ne omogoči dostopa do storitev spletnih vsebin ali njihove uporabe, če se začasno nahaja v državi članici. 4. Imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin lahko dovolijo zagotavljanje svojih vsebin, dostop do njih in njihovo uporabo na podlagi te uredbe brez preverjanja države članice prebivališča. V tem primeru je pogodba med ponudnikom in naročnikom za zagotavljanje storitve spletnih vsebin dovolj za določitev naročnikove države članice prebivališča. PE-CONS 9/1/17 REV 1 32

34 Imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitev spletnih vsebin lahko prekličejo dovoljenje, dano na podlagi prvega pododstavka, pod pogojem, da ponudnika o tem v razumnem roku obvestijo. 5. Pogodba med ponudnikom in imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin ne omejuje možnosti teh imetnikov pravic, da prekličejo dovoljenje iz odstavka 4. Člen 6 Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo brez plačila v denarju 1. Ponudnik storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja brez plačila v denarju, se lahko odloči, da bo svojim naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, omogočil dostop do storitve spletnih vsebin in njihovo uporabo pod pogojem, da ponudnik preveri naročnikovo državo članico prebivališča v skladu s to uredbo. 2. Ponudnik pred začetkom zagotavljanja navedene storitve obvesti svoje naročnike, zadevne imetnike avtorske pravice in sorodnih pravic ter zadevne imetnike vseh drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin o svoji odločitvi, da bo zagotavljal storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1. Informacije se zagotovijo na ustrezen in sorazmeren način. 3. Ta uredba se uporablja za ponudnike, ki zagotavljajo storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1. PE-CONS 9/1/17 REV 1 33

35 Člen 7 Pogodbene določbe 1. Kakršne koli pogodbene določbe, vključno s tistimi med ponudniki storitev spletnih vsebin in imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin, ter tistimi med takšnimi ponudniki in njihovimi naročniki, ki so v nasprotju s to uredbo, vključno s tistimi, ki prepovedujejo čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin ali omejujejo tako prenosljivost na določeno časovno obdobje, so neizvršljive. 2. Ta uredba se uporablja ne glede na pravo, ki se uporablja za pogodbe, sklenjene med ponudniki storitev spletnih vsebin ter imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitev spletnih vsebin, ali za pogodbe, sklenjene med takšnimi ponudniki in njihovimi naročniki. PE-CONS 9/1/17 REV 1 34

36 Člen 8 Varstvo osebnih podatkov 1. Obdelava osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru te uredbe, zlasti za namene preverjanja naročnikove države članice prebivališča na podlagi člena 5, se izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES. Zlasti uporaba sredstev za preverjanje v skladu s členom 5 in vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe so omejeni na to, kar je potrebno in sorazmerno za doseganje namena preverjanja. 2. Podatki, zbrani v skladu s členom 5, se uporabijo izključno za namen preverjanja naročnikove države članice prebivališča. Podatki se ne sporočajo, prenašajo, delijo, ne dovoli se njihova uporaba in se na noben drug način ne posredujejo ali razkrivajo imetnikom avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetnikom katerih koli drugih pravic na vsebini storitev spletnih vsebin, ali katerim koli drugim tretjim osebam. 3. Podatke, zbrane v skladu s členom 5, hranijo ponudniki storitev spletnih vsebin zgolj tako dolgo kot je potrebno, da se zaključi preverjanje naročnikove države članice prebivališča na podlagi člena 5(1) ali (2). Po vsakem končanem preverjanju se podatki takoj in nepovratno uničijo. PE-CONS 9/1/17 REV 1 35

37 Člen 9 Uporaba za obstoječe pogodbe in pridobljene pravice 1. Ta uredba se uporablja tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če so pomembne za zagotavljanje storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo v skladu s členoma 3 in 6 po navedenem datumu. 2. Ponudnik storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo proti plačilu v denarju, do... [dva meseca od datuma začetka uporabe te uredbe] v skladu s to uredbo preveri državo članico prebivališča za tiste naročnike, ki so sklenili pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin pred navedenim datumom. Ponudnik storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo brez plačila v denarju, v dveh mesecih po datumu od katerega prvič ponudi storitev v skladu s členom 6, v skladu s to uredbo preveri državo članico prebivališča za tiste naročnike, ki so sklenili pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin pred navedenim datumom. PE-CONS 9/1/17 REV 1 36

38 Člen 10 Pregled Komisija do... [tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe], nato pa po potrebi, oceni uporabo te uredbe glede na pravni, tehnološki in gospodarski razvoj in o tem Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo. Poročilo iz prvega odstavka med drugim vsebuje oceno uporabe sredstev za preverjanje države članice prebivališča iz člena 5, ob upoštevanju novo razvite tehnologije, panožnih standardov in praks ter, če je to potrebno, potrebo po pregledu. Poročilo posebno pozornost nameni vplivu te uredbe na mala in srednje velika podjetja ter na varstvo osebnih podatkov. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog. PE-CONS 9/1/17 REV 1 37

39 Člen 11 Končne določbe 1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 2. Uporablja se od [devet mesecev po dnevu objave te uredbe]. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Strasbourgu, Za Evropski parlament Predsednik Za Svet Predsednik PE-CONS 9/1/17 REV 1 38

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0201/2018 6.6.2018 ***I POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (COM(2017)0495

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu 12.2.2010 Uradni list Evropske unije L 39/5 SKLEP KOMISIJE z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Uradni list Evropske unije

Uradni list Evropske unije Uradni list Evropske unije L 295 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 61 21. november 2018 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju ko

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju ko EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 20.12.2011 COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju koncesijskih pogodb (Besedilo velja za EGP) {SEC(2011)

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 79

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 79 EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0283 (COD) LEX 1743 PE-CONS 57/1/16 REV 1 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 791 CODEC 1864 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20 Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 2018 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: EF 73 ECOFIN 231

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2642. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 27. september 2017 Ura: 9.30 Kraj: Bruselj

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo

Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo Svet Evropske unije Bruselj, 16. maj 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0359 (COD) 8830/18 ADD 1 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo Št. predh. dok.: 8436/18 Št. dok. Kom.: 14875/16 Zadeva:

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA

NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA POVZETEK Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 11. 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta. NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA

Prikaži več