RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN"

Transkripcija

1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV (UKREP člen) - Navodila vlagateljem - Besedilo razpisa OBRAZCI: - Prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015 UKREP 3 - SPODBUJANJE SAMOZAPOSLITEV - izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (IZJAVA 1). - izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (IZJAVA 2), - izjava o kumulaciji sredstev (IZJAVA 3), - končno poročilo, - vzorec pogodbe, - zahtevek za izplačilo. 1

2 NAVODILA VLAGATELJEM (UKREP 3) 1. VSEBINA VLOGE IN POTREBNA DOKUMENTACIJA Vloga je popolna, če vlagatelj pravočasno odda vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami v zaprti kuverti, ki mora vsebovati: izpolnjen obrazec Prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015 UKREP 3 - spodbujanje samozaposlitev, izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (IZJAVA 1), izjava o dodelitvi sredstev iz državnih, lokalni ali mednarodnih virov (IZJAVA 2), izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (IZJAVA 3), potrdilo davčnega urada o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejše od 30 dni, parafiran vzorec pogodbe (žig in podpis), potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (v potrdilu mora biti navedeno obdobje od kdaj do kdaj je oseba, ki se bo samozaposlila prijavljena v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje), opis poslovne ideje s priloženim enoletnim finančnim načrtom, fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes), za tiste ki so samozaposlitev v času razpisa že izvedli, fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1), za tiste ki so samozaposlitev v času razpisa že izvedli. Vlagatelji morajo predložiti razpisno dokumentacijo v predpisani obliki in vsebini (se je ne sme spreminjat in dopolnjevat). POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača s pripisom»ne ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA UKREP 3«na prednji strani kuverte. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. (skrajni rok) osebno v V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. 2. Za UKREP 3 se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki: so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju občine Divača, so bili v letu razpisa najmanj en (1) mesec prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje preden so se samozaposlili ali so v času razpisa že prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in bodo v roku najkasneje 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev, imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača. Vlagatelji morajo za UKREP 3 ob prijavi na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje: upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge, 2

3 sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, oz. kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga oz. 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika s.p. (zavarovalna podlaga 005), realizira samozaposlitev na območju občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine Divača), dejavnost se mora izvajati na območju občine Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve. 3. VIŠINA SREDSTEV, ki je v letu 2015 na razpolago na proračunski postavki Povečanje zaposljivosti ( Subvencioniranje delovnih mest) znaša ,00 EUR, od tega za: UKREP 1: spodbujanje pripravništva v okvirni višini 1.581,46 EUR, UKREP 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 9.488,76 EUR in UKREP 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 8.929,78 EUR. Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev. Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči»de minimis«(oj L352/2013). Višina»de minimis«pomoči, dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: - podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, - podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja, - podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu, - podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje. Do pomoči po pravilu»de minimis«niso upravičeni: a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva, b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo, c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za nabavo vozil za cestni prevoz. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. 3

4 Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu»de minimis«. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo o: že prejetih»de minimis«pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za»de minimis«pomoč, drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške. Upravičeni stroški sofinanciranja so za UKREP 3: Stroški za realizacijo samozaposlitve so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: kritje obveznih prispevkov za socialno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške in storitve Višina sredstev sofinanciranja znaša za UKREP ,19 EUR. 4. PREDLOŽITVENA DOKUMENTACIJA ZA IZPLAČILO Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v roku 20-tih dneh od podpisa pogodbe predložiti za UKREP 3: zahtevek za izplačilo, fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes), v kolikor je samozaposlitev realiziral v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1), v kolikor je samozaposlitev realiziral v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev. Tisti, ki so samozaposlitev že izvedli pred objavo razpisa so dokumente iz druge in tretje alineje priložili že v fazi prijave na razpis. 5. MERILA ZA IZBOR KONČNIH PREJEMNIKOV Za UKREP 3 se pri vrednotenju vlog upoštevajo merila: a) Načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja in število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh letih poslovanja, ki se ugotavljata glede na spodnje kriterije: Starost samozaposlene osebe Število točk Nad 50 let 3 Nad 56 let 5 Stopnja invalidnosti samozaposlene osebe Število točk III. kategorija invalidnosti 1 II. kategorija invalidnosti 3 Osebe, ki so težje zaposljive - samozaposlitev Število točk Deficitarni poklici 0 Ostali poklici 3 4

5 Št. mesecev brezposelnosti osebe, ki Število točk se je / se bo samozaposlila Do 12 mesecev 1 Do 24 mesecev 3 Do 36 mesecev 5 Nad 36 mesecev 7 b) Pomen dejavnosti za občane občine Divača oz. za občino Divača (inovativnost in izvirnost ideje, tržni potencial ideje, ) Po presoji komisije Od 0 do 5 točk V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog presegla razpoložljiva razpisana sredstva bodo sredstva prejeli tisti upravičenci, ki bodo na podlagi meril pridobili najvišje število točk. 6. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma drugi pooblaščeni osebi, ki bo izdala sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. 7. IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe. Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 5

6 8. KONČNO POROČILO Prejemnik sredstev mora predložiti Občini Divača v roku 45 dni po izteku enega leta od realizacije samozaposlitve končno poročilo, ki se nahaja v 5. točki razpisne dokumentacije skupaj z dokazili o porabi sredstev (fotokopije računov za stroške za realizacijo samozaposlitve). 9. DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št

7 Številka: / Datum: Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014 in 29/2015), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2015), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015, Občina Divača objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. 2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer: sofinanciranje pripravništva za kritje dela stroškov dela (UKREP 1), sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3). 3. UPRAVIČENCI DO FINANČNIH POMOČI in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati: UKREP 1 IN UKREP 2 Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki: imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju navedenih občin, so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, 7

8 imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača. so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju občine Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge. Do pomoči po pravilu»de minimis«niso upravičeni: d. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva, e. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo, f. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za nabavo vozil za cestni prevoz. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. UKREP 3 Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki: so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju občine Divača, so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in bodo v roku najkasneje 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev, imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača. 4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIČENCI: Za UKREP 1 spodbujanje pripravništva: iskalec pripravništva mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju občine Divača, prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju leta razpisa oz. v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega leta za polni delovni čas, 8

9 v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva. Ciljna skupina so mladi pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe. Za UKREP 2 - spodbujanje novih zaposlitev: imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oz. so to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju občine Divača in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge. Za UKREP 3 spodbujanje samozaposlitev: upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge, sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oz. poslovodna oseba, oz. kot zaposlena oseba če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga , oz. 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika s.p. (zavarovalna podlaga 005), realizira samozaposlitev na območju občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine Divača), dejavnost se mora izvajati na območju občine Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve, najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je v letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem, da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 5. VIŠINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2015, ki je na razpolago na proračunski postavki Povečanje zaposljivosti ( Subvencioniranje delovnih mest) znaša ,00 EUR, od tega za: UKREP 1: spodbujanje pripravništva v okvirni višini 1.581,46 EUR, UKREP 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 9.488,76 EUR in 9

10 UKREP 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 8.929,78 EUR. Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev. 6. VIŠINA FINANČNE POMOČI in UPRAVIČENI STROŠKI SOFINANCIRANJA Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči»de minimis«(oj L352/2013). Višina»de minimis«pomoči, dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: - podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, - podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja, - podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu, - podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu»de minimis«. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo o: že prejetih»de minimis«pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za»de minimis«pomoč, drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti tudi seznam podjetij s katerimi je lastniško povezan. Upravičeni stroški sofinanciranja so za UKREP 1 - spodbujanja pripravništva in UKREP 2 spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela stroškov plač. 10

11 Za UKREP 3 spodbujanje samozaposlitev pa so upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: kritje obveznih prispevkov za socialno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške in storitve. Višina sredstev sofinanciranja znaša: - za UKREP 1 - spodbujanja pripravništva 1.581,46 EUR, - za UKREP 2 - spodbujanja novih zaposlitev 2.372,19 EUR ter - za UKREP 3 - spodbujanja samozaposlitev 2.372,19 EUR. Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku. Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v roku 20- dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo: a. za UKREP 1 ukrep spodbujanja pripravništva in UKREP 2 ukrep novih zaposlitev: zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih, fotokopije pogodbe o zaposlitvi, fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1) b. za UKREP 3 - ukrep spodbujanja samozaposlitve: zahtevek za izplačilo, fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes), fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1). 7. MERILA ZA IZBOR KONČNIH PREJEMNIKOV: Za UKREP 1 - spodbujanje pripravništva: finančna stabilnost in likvidnost prosilca bonitetna ocena, starost mladega iskalca zaposlitve oz. pripravnika, zaposlitev za nedoločen čas. Za UKREP 2 spodbujanje novih zaposlitev: finančna stabilnost in likvidnost prosilca bonitetna ocena, zaposlitev za nedoločen čas, 11

12 dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni), invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa, brezposelna oseba starejša od 50 let, mladi do vključno 29 let. Za UKREP 3 - spodbujanje samozaposlitev: načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja, število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh letih poslovanja, inovativnost in izvirnost ideje, tržni potencial ideje. Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na podlagi meril pridobili najvišje število točk oz. do porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani občine Divača na naslovu ROK za predložitev vlog je do vključno VLAGATELJI SE PRIJAVIJO NA RAZPIS na obrazcu "Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015". Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 9. RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis»ne ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 2015«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. 11. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za 12

13 predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. 12. IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe. Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 13. DODATNE INFORMACIJE v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št Županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan 13

14 PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2015 UKREP 3 - SPODBUJANJE SAMOZAPOSLITEV 1. PODATKI O VLAGATELJU: Ime in Priimek: Stalno prebivališče: Davčna številka: EMŠO: Državljanstvo: Kontakt številka telefona / GSM: Prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, Urad za delo od dne. (priloga potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje) Dejavnost, ki jo želite opravljati: navedite šifro in naziv dejavnosti po SKD Lokacija opravljanja želene dejavnosti: Predvidena pravnoorganizacijska oblika: (obkroži) a) S.p. b) D.o.o. c) Drugo 14

15 2. KRATEK OPIS DEJAVNOSTI, KI JO ŽELITE OPRAVLJATI 3. OPIŠITE KAKŠEN POMEN IMA DEJAVNOST, KI JO BOSTE IZVAJALI ZA OBČANE OBČINE DIVAČA ZA OBČINO DIVAČA 4. FINANČNA SREDSTVA BOM PORABIL/A ZA kritje naslednjih stroškov za realizacijo samozaposlitve: Stroški za realizacijo samozaposlitve Obvezni prispevki za socialno varnost Predvidena višina v EUR Nakup obratovalnih sredstev Stroški računovodskih storitev Svetovalne storitve Drugi materialni stroški in storitve SKUPAJ: 15

16 PRILOGE V skladu z javnim razpisom so obvezne naslednje priloge: izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (IZJAVA 1). izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (IZJAVA 2), izjava o kumulaciji sredstev (IZJAVA 3), potrdilo davčnega urada o poravnanih vseh davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejše od 30 dni, parafiran vzorec pogodbe (žig in podpis) fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes), za tiste ki so samozaposlitev v času razpisa že izvedli ostali bodo slednje dostavili v roku 20-tih dni od podpisa pogodbe, fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1), za tiste ki so samozaposlitev v času razpisa že izvedli ostali bodo slednje dostavili v roku 20-tih dni od podpisa pogodbe, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje - od kdaj ste prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. opis poslovne ideje, pomena dejavnosti za občane občine Divača oz. za občino Divača s priloženim enoletnim finančnim načrtom, v kolikor je potrebno odločbo o invalidnosti. 16

17 IZJAVA 1: IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI Vlagatelj: Izjavljam, da se strinjam in sprejemam celotno vsebino in pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Prav tako izjavljam, da: vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom, so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, imam v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Divača, da v zadnjih dvanajstih mesecih pred oddajo vloge na razpis nisem imel registrirane dejavnosti, da se zavedam, da ima navajanje neresničnih podatkov v priloženi vlogi lahko za posledico materialno in kazensko odgovornost, da za namen vodenja postopka tega javnega razpisa dovoljujem Občini Divača, da pridobi podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču iz uradne evidence. Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjam. Kraj in datum: Podpis : 17

18 IZJAVA 2 Ime in priimek / Naziv Ime in priimek odgovorne osebe Ulica in hišna številka Poštna številka in kraj Spodaj podpisani izjavljam, da (obkrožite): I Z J A V A a.) NISEM družinski član kateregakoli funkcionarja 1 Občine Divača, b.) SEM družinski član 2 (navedite ime in priimek funkcionarja Občine Divača), in sicer sem (navedite v kakšnem razmerju ste do funkcionarja) navedenega funkcionarja Občine Divača. Kraj in datum: Podpis: Izjavo pridobiva Občina Divača zaradi postopka razdelitve javnih sredstev preko javnega razpisa zaradi omejitve poslovanja skladno s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 UPB2). 1 Po 34.a členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) so občinski funkcionarji člani občinskega sveta, župan in podžupan občine. 2 Po 7. točki 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 UPB2) so družinski člani funkcionarja: njegov zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. 18

19 IZJAVA 3 Ime in priimek Ulica in hišna številka Poštna številka in kraj I Z J A V A O K U M U L A C I J I S R E D S T E V Podpisani(a) izjavljam, da za upravičene stroške, za katere pridobivam sredstva s to vlogo (ustrezno obkroži): a.) nisem pridobil-a sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih sredstev oziroma drugih javnih virov. oziroma b.) sem kandidiral-a na razpisu, ki ga je objavil in za ta namen pridobil-a sredstva v višini EUR ( priloženo dokazilo). Kraj in datum: Podpis: 19

20 5. OBRAZEC KONČNO POROČILO Za ukrep sofinanciranja samozaposlitve je potrebno posredovati končno poročilo v roku 45 dni po izteku enega leta od registracije dejavnosti. Naziv: Sedež: a) Splošno: Številka pogodbe: Matična številka: Davčna št. oz ID za DDV: Vaša ocena vpliva subvencioniranja stroškov za realizacijo samozaposlitve na delovanje vaše dejavnosti Obkrožite ustrezen odgovor: pozitiven vpliv delno pozitiven vpliv nevtralen vpliv b.) izjava S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem, da: Imam registrirano dejavnost eno leto po realizaciji samozaposlitve na območju občine Divača. c.) finančno poročilo o porabi sredstev Stroški za realizacijo samozaposlitve Obvezni prispevki za socialno varnost Višina v EUR Nakup obratovalnih sredstev Stroški računovodskih storitev Svetovalne storitve Drugi materialni stroški in storitve SKUPAJ IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE: V, dne: ŽIG Podpis odgovorne osebe: Zahtevane priloge h končnemu poročilu: fotokopije računov 20

21 VZOREC POGODBE OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača ki jo zastopa županja Alenka Štrucl Dovgan ID za DDV: SI Matična številka: (v nadaljevanju: občina) in Ime Priimek Naslov Davčna številka: (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) s k l e n e t a P O G O D B O o sofinanciranju samozaposlitve brezposelne osebe v občini Divača za leto člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: - da se sredstva za sofinanciranje samozaposlitve dodeljujejo prejemniku na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2015, objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin št. z dne, - da občina zagotavlja finančna sredstva v skladu z javnim razpisom iz prve alineje tega člena in na podlagi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015, v nadaljevanju: proračun), - da sredstva dodeljena po tej pogodbi predstavljajo državno pomoč de minimis, - da občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje samozaposlitev v občini Divača za leto 2015 iz proračunske postavke Povečanje zaposljivosti ( Subvencioniranje delovnih mest), - je občinska uprava na predlog Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje zaposlovanja v občini Divača za leto 2015 izdala sklep št. z dne, s katerim je prejemniku dodelila finančna sredstva za sofinanciranje samozaposlitve v višini EUR. Javni razpis iz 1. alineje prejšnjega odstavka in dokumentacija, ki je bila predložena s strani prejemnika dne, sta sestavna dela te pogodbe. 2. člen Predmet te pogodbe je sofinanciranje stroškov samozaposlitve s pomočjo finančnih pomoči za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve z namenom razreševanja brezposelnosti s samozaposlitvijo. 21

22 Stroški za realizacijo samozaposlitve so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: obveznih prispevkov za socialno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške in storitve. 3. člen Za uresničitev namena predmeta iz 2. člena te pogodbe se občina zaveže prejemniku nadomestiti stroške za realizacijo samozaposlitve z izplačilom v enkratnem znesku pod pogojem, da se ohrani samozaposlitev najmanj za dobo enega leta za polni delovni čas. V primeru, da prejemnik še ni realiziral samozaposlitve mora to realizirati najkasneje do. Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme prejemnik uporabiti izključno v skladu s pogoji in nameni navedenimi v javnem razpisu in v tej pogodbi. 4. člen Prejemnik se zaveže občini najkasneje do predložiti: - zahtevek za izplačilo, katerega obvezna oblika je opredeljena v prilogi te pogodbe (Priloga pog. št. 1), - ostale priloge v kolikor je to potrebno. Če prejemnik ne predloži zahtevanih dokazil kot je zapisano, prenehajo obveznosti občine do prejemnika iz te pogodbe in se pogodba razdre. 5. člen Občina se na podlagi izdanega sklepa iz 5. alineje prvega člena zavezuje nakazati finančna sredstva na poslovni transakcijski račun prejemnika in banko navedena v zahtevku za izplačilo, 30. dan po prejemu zahtevka in dokazil iz 4. člena te pogodbe v enkratnem znesku. 6. člen Za samozaposlitev po tej pogodbi se šteje samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oz. kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga oz. 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika s.p. (zavarovalna podlaga 005), za njeno prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih socialnih zavarovanj. 7. člen Prejemnik se zaveže, da: - bo realiziral samozaposlitev s poslovnim prostorom in sedežem na območju občine Divača ter dejavnost izvajal na območju občine Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve, - bo dodeljena finančna sredstva uporabil strogo namensko za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve, - bo občini med trajanjem samozaposlitve kadarkoli omogočil spremljanje izvajanja samozaposlitve in na njeno zahtevo tudi omogočil vpogled v namenskost trošenja sredstev; 22

23 - bo občini najkasneje v roku 8 dni pisno javil vse spremembe v zvezi z realizacijo samozaposlitve oziroma obvestil, če bi prišlo do prenehanja dejavnosti pred iztekom dveh let od realizacije samozaposlitve in bo v obvestilu pojasnil vzroke za prenehanje in zanje predložil dokazila ter kopijo odjave iz zavarovanja (M2); - bo občini posredoval obrazec Končno poročilo, ki se nahaja v 5. točki razpisne dokumentacije v roku 45 dni po izteku enega leta od realizacije samozaposlitve skupaj z dokazili o porabi sredstev (fotokopije računov za stroške za realizacijo samozaposlitve). - da ne bo terjal od občine zakonskih zamudnih obresti, v kolikor bi prišlo do zamika nakazila sredstev s strani občine zaradi morebitnih likvidnostnih težav. 8. člen V primeru, da prejemnik sredstev preneha z dejavnostjo iz kateregakoli razloga razen razloga smrti ali drugih izjemnih primerih (težje oblike bolezni oziroma invalidnosti s posledico nezmožnosti za delo) pred potekom enega leta od realizacije samozaposlitve mora prejemnik vrniti vsa sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi in sicer v 30 dneh od prejema poziva za vračilo. Tudi v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila pogodbe, je Občina Divača upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva kot je določeno v prvem odstavku tega člena. Občina lahko zahteva vrnitev subvencije tudi v primeru, če dosežena realizacija bistveno odstopa od realizacije iz finančnega načrta v prijavi. Sredstva, ki jih je prejemnik dolžan vrniti v primerih določenih s to pogodbo, se nakažejo na podračun občine št.: odprt pri Banki Slovenije. 9. člen Občina si pridržuje pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev z vpogledom v celotno dokumentacijo v zvezi s predmetom te pogodbe, prejemnik pa je dolžan omogočiti takšen nadzor. Ob nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta uslužbenec, ki opravlja nadzor in prejemnik, ki je ob nadzoru prisoten. Za izvajanje te pogodbe je s strani občine kot skrbnica pogodbe zadolžena Nataša Macarol, s strani prejemnika pa. V primeru odsotnosti ali zamenjave osebe, ki je zadolžena za nemoteno izvajanje pogodbe, mora pogodbena stranka pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko in ji posredovati podatke osebe, ki to osebo nadomešča oziroma jo je zamenjala. 10. člen Prejemnik s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vse podpisane izjave, ki so obvezni del razpisne dokumentacije, resnične. 11. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 23

24 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 12. člen Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, skušali rešiti sporazumno. V primeru, da sporov ne bi mogli rešiti sporazumno, bo spor reševalo pristojno sodišče. 13. člen Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda. 14. člen Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Datum: Številka: Datum: PREJEMNIK: OBČINA DIVAČA županja Alenka Štrucl Dovgan Priloge: Zahtevek za izplačilo (Priloga pog. št. 1) z dokazili o realizaciji samozaposlitve 24

25 Priloga pog.št.1 ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO Datum registracije dejavnosti: Pravnoorganizacijska oblika: (obkroži) Naziv prejemnika: a) S.p. b) D.o.o. c) Drugo Sedež prejemnika: ID za DDV/davčna št. Matična številka Poslovni transakcijski račun Banka Številka sklepa Številka pogodbe ZADEVA: zahtevek za sofinanciranje samozaposlitve V skladu z pogodbo in predloženo dokumentacijo za ukrep sofinanciranja samozaposlitve izstavljamo zahtevek za izplačilo v višini EUR. Datum: žig Podpis odgovorne osebe Priloga: fotokopija dokazila o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) ter fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1) v kolikor je to potrebno. 25

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV Navodila vlagateljem OBRAZCI: - Prijava na

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

UKREP 1 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 UKREP 1 SOFINAN

UKREP 1 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 UKREP 1 SOFINAN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE oz. PRIPRAVNIŠTVA Navodila vlagateljem OBRAZCI:

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI V OBČINI KOMEN V LETU 2017 1. PODATKI O VLAGATELJU Naziv vlagatelja: Sedež: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Telefon: Naslov elektronske

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti  MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št

Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št PRIJAVNI OBRAZEC 5 ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA V OBČINI TOLMIN V LETU 2018 POMOČ ZA NALOŽBE V NAKUP OPREME ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA 1. PODATKI O

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc)

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc) RAZPISNA DOKUMENTACIJA >> SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2011

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

OBČINA PODLEHNIK objavlja

OBČINA PODLEHNIK objavlja RAZPISNA DOKUMENTACIJA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V LETU 2013 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI DE MINIS, ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2013 I. SPLOŠNO Občina Podlehnik je, na podlagi

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1 Št. zadeve: 41010-0006/6/2019 (307) Datum: 17.04.2019 Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19), 49. in 50. člena Pravilnika o dodeljevanju spodbud

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več