NEMŠČINA kot izbirni predmet

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NEMŠČINA kot izbirni predmet"

Transkripcija

1 IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

2 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Pred vami so predstavitve izbirnih predmetov, ki jih ponujamo na izbiro za šolsko leto 2016/2017. Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti in tudi bodoče poklicne odločitve. Ti predmeti omogočajo učencem, da poudarijo»močne«strani svojih interesov in sposobnosti, lahko se izkažejo in so uspešni. Vsak učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve ali tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko. Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko, razen drugega tujega jezika, ki poteka dve uri tedensko. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčno oceno od 1 do 5 in tudi vpišejo v spričevalo. Obisk ur izbirnih predmetov je obvezen. Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do konca meseca maja tega šolskega leta. V septembru lahko izbirni predmet še zamenjajo, če je v skupini, kamor želijo, še prostor in je časovno usklajena z njihovim urnikom. Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo mogli izvajati, saj določila MIZŠ predpisujejo število skupin za vsako šolo. Izbor predmetov, ki jih bomo izvajali na šoli, bo odvisen od števila prijavljenih učencev za posamezni predmet. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi iz prejšnjega odstavka odloči ravnateljica. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. Učencem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku, da bo v septembru čim manj sprememb in da izberejo med ponujenimi predmeti tiste, ki jih zanimajo in za katere menijo, da bodo pri njih uspešni. Nataša Strmšnik šolska svetovalna delavka 2

3 Za šolsko leto 2016/2017 je možno izbirati med naslednjimi izbirnimi predmeti: IZBIRNI PREDMET RAZRED ASTRONOMIJA x x x ETNOLOGIJA KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČINI ŽIVLJENJA x x GLASBENI PROJEKT x x x LIKOVNO SNOVANJE I x x x LIKOVNO SNOVANJE II x x LIKOVNO SNOVANJE III x LOGIKA x x x MATEMATIČNA DELAVNICA x x x NEMŠČINA I x x x NEMŠČINA II x x NEMŠČINA III x OBDELAVA GRADIV - LES x x x OBDELAVA GRADIV UMETNE MASE x x x POSKUSI V KEMIJI x x PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE x x x RAČUNALNIŠTVO UREJANJE BESEDIL x x x RAČUNALNIŠTVO MULTIMEDIJA x x RAČUNALNIŠTVO RAČUNALNIŠKA OMREŽJA x RETORIKA x RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI x x x SODOBNA PRIPRAVA HRANE x x x ŠAH x x x ŠPORT ŠPORT ZA SPROSTITEV x ŠPORT ŠPORT ZA ZDRAVJE x ŠPORT IZBRANI ŠPORT x TURISTIČNA VZGOJA x x VERSTVA IN ETIKA I x x x VZGOJA ZA MEDIJE RADIO x x x VZGOJA ZA MEDIJE TELEVIZIJA x x x VZGOJA ZA MEDIJE TISK x x x 3

4 ASTRONOMIJA "Tudi potovanje, dolgo tisoče kilometrov, (Lao Tze) se začne z enim korakom." Predmet astronomija se izvaja v treh neodvisnih sklopih. Prvi sklop: Sonce, Luna in Zemlja Drugi sklop: Daljnogledi in planeti Tretji sklop: Zvezde in vesolje Vir: Petra Krivc, Pred mrkom Izbirni predmet traja 35 ur in je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Globalni cilji predmeta so načrtovati in izvajati preprosta opazovanja, analizirati pridobljene ugotovitve, razvijati sposobnost in željo za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja (učbeniki, revije, elektronski viri...), razvijanje abstraktnega mišljenja, ki ga dosežemo na ta način, da učenec pride do spoznanja s poskusom, nato pa to spoznanje razloži in po možnosti napove izid naslednjega poskusa. Zelo pomembna so opazovanja (s prostim očesom in z daljnogledom). Posneti svoje prve astrofotografije, razvijati sposobnost in željo za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja (učbeniki, revije, elektronski viri,..). V sklopu izbirnega predmeta bomo spremljali tudi posebne, nevsakdanje astronomske pojave (mrki, vidljivost kometov,.. ). Mogoče v vesolju živi življenje, morda nas nanj veže skrito hrepenenje. Kogar vesolje privlači, se po navadi v astronavtske obleke oblači. (vir: Katja Logar: Pesem o vesolju) Vrste ocenjevanja: - učenec bo izdelal dnevnik opazovanj in izdelave pripomočkov (fotografija, ugotovitve, morebitne izboljšave, izdelava pripomočka,...) Pisnega in ustnega preverjanja znanja NE BO. 4

5 ETNOLOGIJA Kulturna dediščina in načini življenja Predmetnik devetletne osnovne šole predvideva 1 uro tedensko v 8. razredu in 1 uro tedensko v 9. razredu. Glavni poudarek in namen predmeta je v poznavanju kulturnih oblik (struktur) in vsakdanjega načina življenja. Pri tem učence navajamo k razumevanju razmerja med oblikami naše dediščine in sodobnim življenjem. Temelj je v poznavanju kulturnih oblik v domačem kulturnem okolju, primerjalno pa na celotnem slovenskem etničnem ozemlju ter tudi pri drugih narodih in ljudstvih. Predmet tako spodbuja mladega človeka k razvoju razumevanja družbenih pojavov. Pri tem si bomo pomagali s predavanji ljudi iz drugih držav, kultur, tistih, ki so obiskali nam daljne dežele in kulture, z brskanjem po literaturi, s slikovnim materialom, s filmi... Nekje je bilo zapisano: Česar ne poznamo, ker nas naša kultura tega ne uči, nam razloži druga kultura, samo dovolj veliko srce moramo imeti za kaj takšnega. Pri raziskovanju naše kulture kot načinu življenja in kulture drugih narodov bo dobrodošel vsak, ki se bo pridružil. 5

6 GLASBENA PREDSTAVA (dramska) sodelovanje z gledališko skupino POJMO IN IGRAJMO (petje in igranje priljubljenih popularnih pesmi) GLASBENI PROJEKT OBISK GLASBENE PRIREDITVE (ogled predstave ali koncerta) NASTOPAJMO! (predstavitev na šolskih prireditvah) 6

7 LIKOVNO SNOVANJE I - enoletni izbirni predmet, vezan na osnovni program LV v 7. razredu (1 ura tedensko) LIKOVNO SNOVANJE II - enoletni izbirni predmet, vezan na osnovni program LV v 8. razredu (1 ura tedensko) LIKOVNO SNOVANJE III - enoletni izbirni predmet, vezan na osnovni program LV v 9. razredu (1 ura tedensko) LIKOVNO TEORETSKI PROBLEM OKOLJE OKOLJE LIKOVNA TEHNIKA LIKOVNI MOTIV LIKOVNA PODROČJA 7. razred: 8. razred 9. razred RISANJE eksperimenti RISANJE RISANJE SLIKANJE iskanja SLIKANJE KIPARSTVO MODA poglobljeno lik. izražanje GRAFIKA PROSTORSKO OBLIK. KIPARSTVO novi materiali, tehnike PROSTORSKO OBLIK. VIZUALNO SPOROČANJE MEDIJI KOMBINIRANA LIK. PODROČJA M E D P R E D M E T N E P O V E Z A V E RAZVIJANJE : ustvarjalnosti POZNAVANJE: psihomotorike doživljajske naravnanosti likovne teorije zgodovine umetnosti likovne tehnologije CILJI SODOBNE LIKOVNE VZGOJE Razvijanje učenčeve likovne ustvarjalnosti z znanjem uporabe likovnih izrazil, materialov in orodij Sposobnost vrednotenja likovnosti v naravi, umetninah in osnove poznavanja likovnega jezika VREDNOTENJE / OCENJEVANJE ocena izdelka rešitev likovnega problema učenčevega dela izvedba motiva/tehnike doseganje ciljev po kriterijih, ki izhajajo iz likovne naloge 7

8 LOGIKA učenci spoznavajo logiko kot vedo, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja, spoznavanje metod in postopkov temelji na zgledih in reševanju nalog, svoje znanje lahko učenci vsako leto preizkusijo na tekmovanju iz znanja logike, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Spletna stran: Cilji predmeta: Učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposobijo za njihovo uporabo. 1. Razvijanje sposobnosti logičnega mišljenja in natančnega izražanja. 2. Usposabljanje se za vztrajno in urejeno delo. 3. Uporabljanje logike pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki. 4. Pridobivanje samozavesti pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč. 5. Razlikovanju argumentiranega utemeljevanja od slabega pojasnjevanja. 6. Razvijanje govora (retorika). Izbirni predmet se izvaja 35 ur primeren je za učence 7., 8. in 9. razredov. Vrste ocenjevanja: Ocenjevalo se bo praktično razumevanje in reševanje logičnih nalog. 8

9 MATEMATIČNA DELAVNICA Predmet je namenjen vsem učencem in ni odvisen od znanja matematike, saj vsebina predmeta ni vezana na znanje matematike. Vsebino in obliko dela v razredu prilagajamo interesom in sposobnostim učencev. Pri doseganju ciljev delamo samostojno ali skupinsko ter aktivno pridobivamo izkušnje (risanje, tlakovanje, igranje, šifriranje, modeliranje idr.) in veliko delamo z računalnikom (PPT predstavitve, iskanje informacij, igranje tetrisa ter miselnih iger in še kaj). Vsebina predmeta po sklopih: MATEMATIČNA DELAVNICA 7 LOGIKA (lažje besedilne naloge), ŠTETJE (grafi, preštevanje točk na vzorcih, labirinti in še kaj), NENAVADNA ARITMETIKA (drugačni zapisi števil, zanimivosti z vžigalicami idr.), TLAKOVANJE (tlakovati ravnino z različnimi liki - zgledi iz vsakdanjega življenja). 9

10 MATEMATIČNA DELAVNICA 8 ZGODOVINA MATEMATIKE (projektno in raziskovalno delo), DRUGAČNA GEOMETRIJA (načrtovanje z deščicami, kozarci, vžigalicami idr.), GEOMETRIJA S PREPOGIBANJEM PAPIRJA (sestavljanje likov in teles ter različnih oblik samo s prepogibanjem papirja), MISELNE IGRE IN ZANIMIVI MISELNI POSTOPKI (iskanje strategij reševanja s števili, s tehtanjem, preproste igre na srečo itd.). MATEMATIČNA DELAVNICA 9 DIOFANTSKE ENAČBE IN ARITMETIČNE UGANKE (reševanje preprostih enačb s smiselnim preizkušanjem itd.), TELESA IN PROSTORI (izdelovanje geometrijskih teles, sestavljanje teles iz danih mrež in še kaj), MATEMATIKA ŠIFRIRANJA (pošiljanje skritih sporočil, zamenjava črk idr.), FRAKTALI (iskanje fraktalnih oblik v naravi, izdelava zaporedja oblik, ki vodijo v fraktal in še kaj). 10

11 NEMŠČINA Učenci sedmega, osmega in devetega razreda lahko izberejo kot enega izbirnih predmetov tudi nemščino. Izvaja se dve uri tedensko. Izberejo ga naj tisti učenci, ki jih zanimajo tuji jeziki. Ocenjevanje je številčno. Ocena je enakovredna ostalim ocenam in vpliva na končni učni uspeh. Učenci, ki uspešno zaključijo triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnaziji nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik. Učenci pri pouku tujega jezika: krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju, razvijajo sposobnost za pridobivanje in ohranjanje znanja in spretnosti, razvijajo svoje spoznavne sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju, razvijajo sposobnosti komunikacije in reševanja nesoglasij, razvijajo sposobnosti dela v skupinah, oblikujejo osebne cilje učenja, spoznavajo in kritično ovrednotijo svoje dosežke ter si prizadevajo za izboljšanje, oblikujejo splošne kulturne in izobrazbene vrednote. 11

12 Pri pouku nemščine se bomo pogovarjali o šoli, družini, prostem času, bivanju v mestu in na podeželju, živalih, deželah nemškega govornega območja, počitnicah, praznikih, izletih in potovanjih, nakupovanju in modi, zdravju, naučili se bomo dopisovanja s prijatelji, naročanja v restavraciji, in podobno. Skladno s tem bomo razvijali vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje. Z učenjem tujega jezika spoznajo učenci značilnosti tujih držav in ljudi, primerjajo svojo kulturo z drugimi in tako razvijajo občutljivost ter razumevanje za drugačnost. Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvojijo in razvijejo pri pouku nemščine, so pomembne najprej zaradi neposredne uporabnosti za učence, pozneje pa za njihovo poklicno in nenehno izobraževanje, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine tako v poklicnem kakor tudi v zasebnem življenju oz. za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnosti. Ta postaja izrazitejša v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja med Slovenijo in nemško govorečimi državami. 12

13 OBDELAVA GRADIV - LES Obdelava gradiv les je enoletni naravoslovno-tehnični izbirni predmet, izberejo ga lahko učenci 7., 8. in 9. razreda in obsega 35 učnih ur. Učenci bodo usmerjali svojo radovednost v izdelavo določenega predmeta. Pouk bo potekal v tehnični učilnici, delavnici in bo temeljil na izdelavi izdelkov iz lesa. Učenci bodo preko oblikovanja oziroma izdelave predmetov spoznavali različne vrste lesa in se navajali na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli...). Učenci se bodo naučili in spoznali pri tem izbirnem predmetu: - Varstvo pri delu - Industrijski in obrtniški način proizvodnje - Lastnosti lesa - Tehnično dokumentacijo za izdelek - Izbiro in pripravo lesa - Spoznavanje obdelovalnih postopkov pri izdelavi izdelka - Izdelavo sestavnih delov izdelka - Montažo in kontrolo izdelka - Analizo in izračun cene izdelka - Analizo dela in razstavo Pridobivali si bodo izkušnje iz resničnega sveta, urili motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom bodo oblikovali pozitivno samopodobo. Svoje izdelke bodo med seboj primerjali in opravili primerjavo s podobnimi profesionalno izdelani izdelki. Ovrednotili bodo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. 13

14 OBDELAVA GRADIV UMETNE MASE Pri tem predmetu, ki je enoletni in si ga lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda, učenci obdelujejo predvsem umetne snovi, z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov. Pri izdelavi predmetov uporabljajo električni spajkalnik in grelnik z vročim zrakom. Učenci poskušajo izbrani izdelek izdelati z delitvijo dela. Na ta način spoznajo obrtniški način proizvodnje. Pri delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Pri konstruiranju iščejo svoje rešitve pri izdelavi predmetov ter sodelujejo pri organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Oblikujejo in konstruirajo uporabne in dekorativne predmete z uporabo znanja, ki so ga pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija. V učne enote so vključeni elementi organizacije dela, planiranja proizvodnje in ekonomike. 14

15 POSKUSI V KEMIJI IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI OMOGOČA, DA UČENCEM S POMOČJO POSKUSOV PRIBLIŽAMO KEMIJO KOT TEMELJNO NARAVOSLOVNO ZNANOST NA MALO DRUGAČEN, BOLJ SPROŠČEN NAČIN. Izbirni predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda ter omogoča izvedbo s heterogenimi skupinami. Predstavlja zaključeno celoto v obsegu 35 oz. 32 ur. SPLOŠNI CILJI PREDMETA utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, opazovanj in eksperimentiranja, razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi za eksperimentiranje in raziskovanje, seznanijo se z delom v kemijskem laboratoriju, urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) eksperimentalnega dela, usvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. 15

16 PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE Ali si vedel/a, da obstaja predmet, kjer lahko ves čas izvajaš poskuse sam? Večino poskusov boš izvedel v šoli, nekatere doma zaradi čakanja na potrebne vremenske pojave. Naredili bomo svoj merilnik količine dežja DEŽEMER Merili temperature zraka: Na soncu V avtu Opazovali bomo sneg pod mikroskopom, merili debelino snežne odeje in še kaj (poskusili bomo izvesti tudi tvoje predloge) Izbirni predmet se izvaja 35 ur primeren je za učence 7., 8. in 9. razredov. Cilji predmeta: Razumevanje pojavov v neživi naravi, opazovanje, merjenje nekaterih preprostih fizikalnih količin. Spoznavanje raznolikosti pojavov v ozračju, na tleh, v tleh, v tekočih in stoječih vodah. Interpretacija meritev, iskanje mogočih vzrokov in posledic izbranih naravnih pojavov. Zaznavanje širine pojavov in dogodkov in ugotavljanje vrednosti neokrnjene narave. Prepoznavanje vpliva človeka na okolje. Analiza ravnanja z raznimi vrstami odpadkov. Vrste ocenjevanja: Izdelal boš dnevnik poskusov in opazovanj (meritve, fotografija, ugotovitve, izboljšave, izdelava pripomočka,...) Pisnega in ustnega preverjanja znanja NE BO. 16

17 RAČUNALNIŠTVO ZAKAJ RAČUNALNIŠTVO ker danes ne gre več brez računalnika, ker lahko pridem do temeljne izobrazbe že v osnovni šoli, ker mi bo osnovna izobrazba o uporabi računalnika koristila pri nadaljnjem šolanju. SKLOPI PO LETNIKIH 7. razred UREJANJE BESEDIL 8. razred MULTIMEDIJA 9. razred RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 17

18 KAJ BOMO NAREDILI IN KAJ ZNALI: Manjša seminarska naloga, ki vsebuje: oštevilčene strani, tabelo s podatki, grafikon, uporabo slogov, samodejno kazalo, je lepo oblikovana, slike so lepo vstavljene med besedilo, nalogo na koncu predstavimo. Računalniško predstavitev v PowerPointu ali kakšnem drugem programu za izdelavo predstavite, ki vsebuje: najmanj pet prosojnic, povezavo med prosojnicami, animacije objektov, slikovno gradivo, animacijo ali kratek film, besedilno gradivo, povezave z internetom. Programirali. UREJANJE BESEDIL MULTIMEDIJA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA KAJ BOMO NAREDILI IN KAJ ZNALI: Animiran film, oziroma krajšo risanko v programu za računalniško animacijo. Posneli krajši film in ga digitalno obdelali. Na računalnik napisali krajšo glasbo. Znali bomo predstaviti informacijo v različnih medijih. Znali bomo uporabljati programe za obdelavo slike in zvoka. Skratka, postali bomo mali multimedijski strokovnjaki. Programirali. KAJ BOMO NAREDILI IN KAJ ZNALI: S programom NVU izdelamo lastno spletno stran. Spletna stran vsebuje: tekstovno gradivo slikovno gradivo film zvok preprost JavaScript programček Spoznali bomo uporabo in delo s preglednicami v programu Excel. Programirali preproste aplikacije za pametne telefone. 18

19 RETORIKA UMETNOST STAROGRŠKEGA DUHA Poeta nascitur, orato fit (Pesnik se rodi, govornik NAREDI) Retorika je spretnost govorjenja, zlasti v javnosti. Zasnovana je bila v grškem svetu. Komu je izbirni predmet namenjen? Vsem učencem, ki bi radi zmanjšali tremo in oblikovali dobre in prepričljive govorne nastope. Namen poučevanja retorike Naučiti se predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja. Pouk se bo povezoval, dragi učenci in učenke, z vašimi vsakodnevnimi izkušnjami V katerem razredu jo bomo spoznali in koliko časa ji bomo namenili? Retoriki je namenjeno 32 ur letno ali ena ura tedensko v 9. razredu devetletke. Kako je z ocenjevanjem znanja? Retorika se ocenjuje številčno, in sicer z ocenami od 1 do 5. Vaše znanje se bo ocenjevalo pisno (šolske naloge) in ustno (govorni nastopi). Kaj se bomo učili? Kaj je retorika Zakaj se jo je koristno učiti Spoznali etiko dialoga Se seznanili z nastankom in zgodovino retorike Spoznali, kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev) Kako oblikovati govorne nastope 19

20 RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Učenci pri predmetu povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja. Vsebine geometrije in tehnike se prepletajo tudi z geometrijskimi konstrukcijami teles (kocka, kvader, valj) v prostoru. Podrobneje spoznajo nekatere postopke prostorske predstavitve predmetov, pri čemer smiselno uporabljajo skiciranje, risanje z risarskim in računalniškim grafičnim orodjem. Spoznajo osnovne značilnosti risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu, predvsem pa znajo kritično presojati in vrednotiti svoje delo. Pri predmetu bomo razvijali ustvarjalnost, udejanjali svoje ideje in izboljševali prostorsko predstavo. Vsaj en predmet ki ga narišemo, tudi na koncu izdelamo v delavnici. Risanje v geometriji in tehniki je enoleten izbirni predmet. 20

21 SODOBNA PRIPRAVA HRANE Vedno bolj se zavedamo, da ima pravilna priprava hrane zelo velik vpliv na naše zdravje. To nam dokazujejo tudi številne študije o naših prehranskih navadah. Pravilna sestava hrane in izbira živil je v današnjem času vse bolj aktualna in zaželena. Večina ljudi premalo pozna vpliv zdrave hrane na organizem, počutje in delovno uspešnost. Sodobna priprava hrane je enoletni izbirni predmet in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu. Pouk temelji na praktičnih vajah pripravi hrane. Učenci bodo pri tem predmetu spoznali: Hranljive snovi v povezavi zdravjem Kakovost živil in jedi Priprava zdrave hrane Prehranske navade Izbirni predmet je sestavljen v glavnem iz praktičnega dela s poudarkom na pripravi zdrave hrane. Učenci bodo osvojili pojem zdravo, ga znali uporabljati in izbirati živila, ki so potrebna za pripravo takšne hrane. Pri pripravi svojih najljubših jedi bodo uporabili oziroma izbirali zdrava živila. Pripravljene jedi bodo degustirali, primerjali in ocenili. Seznanili se bodo z energetskimi vrednostmi, hranilnimi snovmi, ki se nahajajo v živilih in jih znali preračunavati glede na težo živil. Pri predmetu se bo ocenjeval odnos do dela, zainteresiranost, izvirnost pri pripravi jedi in znanje iz osnov zdrave prehrane. 21

22 ŠAH Splošni cilji predmeta so spoznavanje, razumevanje, uporaba in vrednotenje temeljnih vsebin šahovske igre; razvijanje ustvarjalnosti in odlik spoznavnega sloga, posebej neodvisnega, kritičnega mišljenja; razvijanje zbranosti, pazljivosti in sprejemanja odgovornosti ter posledic svojega dejanja. Predmet obsega tri enoletne programe: ŠAH-1: osnove (spoznavanje šahovske igre in kulture), ŠAH-2: kombiniranje (kombinacijska, taktična in žrtvena igra), ŠAH-3: strategija (napad in obramba, pozicijska igra in načrtovanje). Pouk poteka za računalniškimi šahovnicami ob pomoči učnih zgledov in gradiv v elektronski obliki. Šahovske poteze, rešitve, zamisli in načrte lahko učenci in učitelj sproti preverjajo s pomočjo računalniškega šahovskega analizatorja mojstrske moči. Praktični del šaha poteka za običajno šahovnico in s šahovsko uro, v časovnem okviru, ki omogoča analitično mišljenje. Pri praktičnih nastopih poteka igra med enakovrednimi dvojicami, tako da imajo možnost doživljanja uspeha vsi učenci, ki se dovolj potrudijo. V ospredju sta učenje kot reševanje problemov in krožno izkustveno učenje. Učitelj ocenjuje: šahovska znanja in znanja o šahu, poznavanje in uporabo šahovskih postopkov ter veščin, kakovost potez, načrtov pri praktičnih nastopih. 22

23 OCENE: - so oštevilčene od standarde znanj določi športni pedagog tako, da jih prilagaja vsakemu posamezniku - ocenjuje se telesni, gibalni in funkcionalni razvoj, stopnja osvojenosti različnih športnih znanj, osebne športne dosežke, opravičevanje, prizadevnost in trud ZAKAJ ZA? Ker sta dve uri športne vzgoje na teden premalo v svetu, kjer se veliko sedi ob TV in računalnikih CILJI: skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje osvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanje športnega obnašanja ) razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje rednih športnih navad ŠPORT ZA SPROSTITEV VSEBUJE VSEBINE, KI NISO DEL REDNEGA PROGRAMA, SO PA PRIMERNE ZA KASNEJŠE REKREATIVNO UKVARJANJE S ŠPORTOM VSEBINE: BADMINTON POHODNIŠTVO NAMIZNI TENIS HOKEJ 23

24 ŠPORT ZA ZDRAVJE V s e b i n e: - NOGOMET, - KOŠARKA, - ROKOMET. O p e r a t i v n i c i l j i p r e d m e t a i n t e m e l j n i s t a n d a r d i z n a n j a: - telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, - usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj, - seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, - prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja. 24

25 IZBRANI ŠPORT V s e b i n a: ODBOJKA O p e r a t i v n i c i l j i p r e d m e t a : - telesni razvoj, - razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, - seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, - usvajanje in spopolnjevanje znanja iz odbojke, - oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja, - prijetno doživljanje športa. 25

26 TURISTIČNA VZGOJA Turistična vzgoja je enoletni predmet, namenjen učencem 8. in 9. razreda. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklica ali ljubiteljskega dela. Motiviral bi jih za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi. Pomemben je tudi za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost. V zasnovi predmeta so združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma. Pouk bo potekal v učilnici, cilje predmeta pa bo mogoče uresničiti le če bomo teorijo kar najbolje povezali s prakso v okolju, ki ga dobro poznamo in želimo sami dejavno sodelovati pri njegovem razvoju. Zato bo čim več ur pouka potekalo na terenu. Načrtujemo tudi enodnevno ekskurzijo, naj zaenkrat povem samo»pogled k sosedom«... Učenci bodo z raziskovalnimi metodami (npr. z intervjujem, anketiranjem, zbiranjem, urejanjem in vrednotenjem informacij) samostojno oblikovali sklepe in jih nato predstavili v obliki poročila. Ob tem se navajajo tudi na komuniciranje in javno nastopanje. 26

27 VERSTVA IN ETIKA Obvezno izbirni predmet Verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo oz. dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih oz. skupnih predmetih (zgodovina, zemljepis, etika in družba). Predmet je trileten: - Verstva in etika I 7. razred: 35 ur - Verstva in etika II 8. razred: 35 ur - Verstva in etika III 9. razred: 32 ur Učni načrt in njegovo izvajanje omogočata učencem smiselno izbrati predmet tudi le za eno ali dve leti. OBVEZNE TEME 1. Uvod: verstva sveta svetovi verstev (3 ure) 2. Krščanstvo (5 7 ur) 3. Islam (5 7 ur) 4. Budizem (5 7 ur) OBVEZNO IZBIRNE TEME 5. Vzori in vzorniki (3 4 ure) 6. Enkratnost in različnost (3 4 ure) IZBIRNE DODATNE TEME 7. Judovstvo 8. Azijska verstva 9. Tradicionalne religije 10. Nova religiozna gibanja 11. Reševanje nasprotij, dogovarjanje in/ali nasilje 27

28 VZGOJA ZA MEDIJE Izbirni predmet vzgoja za medije je sestavni del devetletnega osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja v sedmem, osmem in devetem razredu. Učencem bo omogočila dostop do medijev, naučila jih bo analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike (časopis, televizijske in radijske oddaje, iskanje po internetu itd.). Predmet vzgoja za medije je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin: TISK Učenci spoznajo razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja (novinarska, umetniška, publicistična besedila ). Besedila urejajo za objavo v šolskem časopisu. RADIO Poudarjajo se radijske medijske vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje. TELEVIZIJA Učenci spoznajo televizijo in njene značilnosti. Seznanijo pa se tudi z delovanjem interneta. 28

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Spoštovani starši, dragi učenci! Izbirni predmeti omogočajo učencem, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih posebej zanimajo. Učenci

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Likovno snovanje 2 (Boštjan Rihtar) 35 ur Obdelava gradiv

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20 Matična šola Brezno RETORIKA ALI GOVORNIŠTVO 9. r (35 ur) Je nauk o umetniško oblikovanem govoru, nj

Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20 Matična šola Brezno RETORIKA ALI GOVORNIŠTVO 9. r (35 ur) Je nauk o umetniško oblikovanem govoru, nj Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20 Matična šola Brezno RETORIKA ALI GOVORNIŠTVO 9. r (35 ur) Je nauk o umetniško oblikovanem govoru, njegovih pravilih, strukturi, izraznih sredstvih in izraznih

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

NEMŠČINA 1

NEMŠČINA 1 OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ Predoslje 17A, 4000 KRANJ Izbirni predmeti in vsebinska predstavitev za 8. razred devetletke Šolsko leto 2012/2013 Predoslje, maj 2012 IZBIRNI PREDMETI ZA 8.R. v š.l. 2012/13

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

ŠOLSKO LETO 2016/ razred Maj, 2016

ŠOLSKO LETO 2016/ razred Maj, 2016 ŠOLSKO LETO 2016/2017 8. razred Maj, 2016 Vsebina Verstva in etika II... 4 Turistična vzgoja... 5 Filozofija za otroke - Kritično mišljenje... 5 Literarni klub... 7 Vzgoja za medije - Radio... 8 Računalništvo

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI 7. razred šolsko leto 2017/2018

IZBIRNI PREDMETI 7. razred šolsko leto 2017/2018 IZBIRNI PREDMETI 7. razred šolsko leto 2017/2018 Izbirni predmeti 2017/2018 Spoštovani učenci in starši! V zadnji triadi devetletne osnovne šole mora učenec poleg rednih predmetov obiskovati tudi dve

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202 Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/2020 April 2019-1 - Spoštovani starši in učenci. Poleg

Prikaži več

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda šol. leto 2015/16 Pripravili: Učitelji OIP Ravnateljica: Mira Kovač, prof. maj 2015 [Vnesite b

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda šol. leto 2015/16 Pripravili: Učitelji OIP Ravnateljica: Mira Kovač, prof. maj 2015 [Vnesite b OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda šol. leto 2015/16 Pripravili: Učitelji OIP Ravnateljica: Mira Kovač, prof. maj 2015 [Vnesite besedilo] Stran 1 PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Prikaži več

MAJ, 2019

MAJ, 2019 MAJ, 2019 OPOMBA V brošuri je ponujenih 23 obveznih izbirnih predmetov in 6 neobveznih izbirnih predmetov. V šolskem letu 2019/2020 jih bomo izvajali največ 10 obveznih in 4 neobvezne izbirne predmete.

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

OŠ Oplotnica

OŠ Oplotnica IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2016/2017 Podružnična osnovna šola Kebelj Izbirni predmeti za šolsko leto 2015/2016 VERSTVA IN ETIKA... 3 VEZENJE... 4 LITERARNI KLUB... 5 ŠOLSKO NOVINARSTVO... 5 RETORIKA...

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2019/20 za 7. razred 1. Glasbena dela 2. Filmska vzgoja 3. Filozofija

OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2019/20 za 7. razred 1. Glasbena dela 2. Filmska vzgoja 3. Filozofija OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2019/20 za 7. razred 1. Glasbena dela 2. Filmska vzgoja 3. Filozofija za otroke 4. Kaj nam govorijo umetnine 5. Klekljanje

Prikaži več

Microsoft Word - Obvezni Izbirni predmeti

Microsoft Word - Obvezni Izbirni predmeti Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009 OŠ GRIŽE Griže 1a 3302 Griže IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2017/2018 Maj, 2017 Dragi učenec, učenka, spoštovani starši! V predmetnik devetletne šole so vključeni tudi izbirni predmeti. Le ti so namenjeni

Prikaži več

Booklet

Booklet OŠ Rudolfa Ukoviča-Podgrad,Podgrad 99b,6244 Podgrad Tel:+386(5) 78 35 014,E mail:projekt1.oskprup@guest.arnes.si INFORMACIJE O IZBIRNIH PREDMETIH za šolsko leto 2019/2020 Spoštovani starši in učenci! OBVEZNI

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI DEVETLETKE

IZBIRNI PREDMETI DEVETLETKE OŠ A. T. LINHARTA RADOVLJICA Marec 2019 Spoštovani starši! V tej brošuri vas želimo na kratko informirati o izvedbi diferenciacije v zadnji triadi in o ponudbi izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020.

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI ZA 9

IZBIRNI PREDMETI ZA 9 Osnovna šola Notranjski odred Cerknica IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 2019/2020 1. TURISTIČNA VZGOJA 2. RETORIKA 3. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 4. NEMŠČINA 3 5. VERSTVA IN ETIKA 3 6. OBDELAVA GRADIV - KOVINE 7.

Prikaži več

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Ob predpisanih obveznih predmetih se učenci 7., 8. in 9. razreda odločijo tudi za dve uri izbirnih predmetov tedensko. V sogl

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Ob predpisanih obveznih predmetih se učenci 7., 8. in 9. razreda odločijo tudi za dve uri izbirnih predmetov tedensko. V sogl OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Ob predpisanih obveznih predmetih se učenci 7., 8. in 9. razreda odločijo tudi za dve uri izbirnih predmetov tedensko. V soglasju s starši lahko učenec izbere tudi tri ure. K obveznemu

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/ razred IZBIRNI PREDMET UČITELJ/ICA (predvidoma) 1. NEMŠČINA 2 Mateja Janše 2. LITERARNI KLUB Urša Kos 3.

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/ razred IZBIRNI PREDMET UČITELJ/ICA (predvidoma) 1. NEMŠČINA 2 Mateja Janše 2. LITERARNI KLUB Urša Kos 3. IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 8. razred IZBIRNI PREDMET UČITELJ/ICA (predvidoma) 1. NEMŠČINA 2 Mateja Janše 2. LITERARNI KLUB Urša Kos 3. 4. Filozofija za otroke: ETIČNA RAZISKOVANJA Likovno

Prikaži več

ŠOLSKO LETO 2019/20

ŠOLSKO LETO 2019/20 ŠOLSKO LETO 2019/20 Spoštovani starši in učenci! V začetku aprila se bodo učenci 6., 7. in 8. razreda odločili za obvezne izbirne predmete (OIP), ki jih bodo obiskovali naslednje šolsko leto. OIP pomenijo

Prikaži več

PUBLIKACIJA IZBIRNIH PREDMETOV ŠOLSKO LETO 2017/18 Zabreznica, marec 2017

PUBLIKACIJA IZBIRNIH PREDMETOV ŠOLSKO LETO 2017/18 Zabreznica, marec 2017 PUBLIKACIJA IZBIRNIH PREDMETOV ŠOLSKO LETO 2017/18 Zabreznica, marec 2017 Spoštovani učenke, učenci in starši! V 7., 8. in 9. razredu v osnovni šoli poteka tudi pouk izbirnih predmetov. Učenci si del predmetnika

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Izbirni predmeti 2018/2019 OŠ OLGE MEGLIČ Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj Tel.:02/749 20 10 http://www.olgica.si/ E-pošta: group1.osmbom@guest.arnes.si

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2018/2019

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2018/2019 IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2018/2019 Izbirni predmeti 2018/2019 Spoštovani učenci in starši! V zadnji triadi devetletne osnovne šole mora učenec poleg rednih predmetov obiskovati tudi dve

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Osnovna šola Nove Fužine ŠOLSKO LETO 2019/20 1

Osnovna šola Nove Fužine ŠOLSKO LETO 2019/20 1 Osnovna šola Nove Fužine ŠOLSKO LETO 2019/20 1 KAZALO SPOŠTOVANI STARŠI!... 3 ENOLETNI PREDMETI. 4 ASTRONOMIJA... 5 RAČUNALNIŠTVO MULTIMEDIJA... 6 ČEBELARSTVO... 7 OKOLJSKA VZGOJA 7 SODOBNA PRIPRAVA HRANE.

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Microsoft Word - 3. razred.docx

Microsoft Word - 3. razred.docx MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - 3. RAZRED MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - SLOVENŠČINA Ocenjevalna lestvica: 90% - 100% 75% - 89, 9% 60% - 74,9% 45% - 59,9% 0% - 44,9% Znanje se ocenjuje pisno in ustno. K

Prikaži več

INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE 9. RAZRED IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/2020 ~ 1 ~

INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE 9. RAZRED IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/2020 ~ 1 ~ INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE 9. RAZRED IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/2020 ~ 1 ~ ZAKAJ IZBIRNI PREDMETI? Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2013/2014

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2013/2014 IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2013/2014 Izbirni predmeti 2013/2014 Spoštovani učenci in starši! V zadnji triadi devetletne osnovne šole mora učenec poleg rednih predmetov obiskovati tudi dve

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet za 9. razred (nadaljevalna stopnja) osnovne šole BESTE

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20 IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Izbirni predmeti so eden izmed načinov prilagajanja predmetnika individualnim potrebam in željam učencev tretjega triletja

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

Osnovna šola Nove Fužine

Osnovna šola Nove Fužine Osnovna šola Nove Fužine šolsko leto 2017/18 KAZALO SPOŠTOVANI STARŠI!....3 ENOLETNI PREDMETI...4 ASTRONOMIJA... 5 RAČUNALNIŠTVO UREJANJE BESEDIL.. 6 MATEMATIČNA DELAVNICA...7 OBDELAVA GRADIV- LES... 8

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v 7., 8. in 9.razredu za šolsko leto 2019/2020 Informativna brošura za učen

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v 7., 8. in 9.razredu za šolsko leto 2019/2020 Informativna brošura za učen Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v 7., 8. in 9.razredu za šolsko leto 2019/2020 Informativna brošura za učence in starše OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V DEVETLETNI

Prikaži več

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc likovna vzgoja SPLOŠNI razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti bogate in ohranjajo zmožnost za likovno

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/20 April 2019 Publikacija za starše in učence 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razredov 1

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/20 April 2019 Publikacija za starše in učence 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razredov 1 OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/20 April 2019 Publikacija za starše in učence 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razredov 1 Spoštovani starši! Tudi letos vas seznanjamo z naborom izbirnih

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/ , fax.: 02/ Davčna št.: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDM

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/ , fax.: 02/ Davčna št.: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDM NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2015/2016 V naslednjem šolskem letu lahko učenci, poleg obveznih predmetov, izberejo tudi pouk pri NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH. Šola lahko oblikuje skupine in ponuja neobvezne

Prikaži več

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Računalniška pismenost za odrasle 60 ur. - Seznaniti vas z osnovnimi komponentami računalnika in osnovnimi pojmi informacijske tehnologije. - Naučiti

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet za 8. razred (nadaljevalna stopnja) osnovne šole BESTE

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OŠ GRM NOVO MESTO ŠOLSKO LETO 2019/2020 OŠ GRM 7. RAZRED 2019/2020

IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OŠ GRM NOVO MESTO ŠOLSKO LETO 2019/2020 OŠ GRM 7. RAZRED 2019/2020 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OŠ GRM NOVO MESTO ŠOLSKO LETO 2019/2020 OŠ GRM 7. RAZRED 2019/2020 Seznam predmetov Nemščina 1 Španščina 1 Likovno snovanje 1 Urejanje besedil (računalništvo)

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Romantika (

Romantika ( ANSAMBELSKA IGRA OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA FILOZOFIJA ZA OTROKE/ KRITIČNO MIŠLJENJE GLEDALIŠKI KLUB ITALIJANŠČINA II LIKOVNO SNOVANJE II PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 8. RAZRED

Prikaži več

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 3. TRILETJU ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del pr

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 3. TRILETJU ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del pr PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 3. TRILETJU ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

(Microsoft Word - Bro\232ura-izbirni_15-16.doc)

(Microsoft Word - Bro\232ura-izbirni_15-16.doc) Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2015 / 2016 1 NAVODILA Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Če učenec izbere

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2019 /

Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2019 / Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2019 / 2020 1 NAVODILA Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Če učenec izbere

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/ obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu - neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razre

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/ obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu - neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razre IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 - obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu - neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Recenzija Genial

Recenzija Genial RECENZIJA UČBENIŠKE SERIJE GENIAL A1 IN A2 Avtorji: Hermann Funk; Michael Koenig; Ute Koithan; Theo Scherling Založba: Langenscheidt Posamezen učbeniški komplet obsega sledeče komponente: -učbenik, -delovni

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO Trg xiv. divizije 3, 8281 Senovo IZBIRNI PREDMETI 9. RAZRED ŠOLSKO LETO 2019/20

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO Trg xiv. divizije 3, 8281 Senovo IZBIRNI PREDMETI 9. RAZRED ŠOLSKO LETO 2019/20 OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO Trg xiv. divizije 3, 8281 Senovo IZBIRNI PREDMETI 9. RAZRED ŠOLSKO LETO 2019/20 NEMŠČINA 3 Razred: 9. Tedensko število ur: 2 Učiteljica: Jasmina Kene Znanje tujega jezika

Prikaži več

I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 IZBIRNI PREDMETI 2017/18 Dragi učenci, spoštovani starši! V zadnjem triletju izberejo učenci izbirne predmete

Prikaži več