Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I"

Transkripcija

1 Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za pridobitev javnega pooblastila izdajatelja licenc, merila za izbiro na javnem natečaju za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc, način oblikovanja ter določanja cene za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice ter spremljanje stanja na področju izdajanja licenc. 2. člen (pomen izrazov) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon). II. POGOJI ZA IZDAJATELJA LICENC 3. člen (splošna določba) (1) Pogoje za izdajatelja licenc mora izkazati vlagatelj v svoji vlogi na način, določen s tem pravilnikom, in jih mora izpolnjevati ves čas trajanja javnega pooblastila. (2) Vlagatelj mora vlogi priložiti vse ustrezne izjave, dokazila in listine, določene s tem pravilnikom. (3) Vse izjave, podatke in listine podaja vsak izmed vlagateljev pod materialno in kazensko odgovornostjo. Kolikor se izkaže, da je izbrani vlagatelj v postopku pridobivanja javnega pooblastila ali preverjanja pogojev za pridobitev pooblastila podal lažne izjave, podatke ali listine, ima takšno dejanje za posledico preklic javnega pooblastila izdajatelju licenc, ministrstvo, pristojno za promet, pa v takem primeru takoj unovči bančno garancijo, podano za zavarovanje zakonitega in pravilnega izvajanja javnega pooblastila. 4. člen (ustrezni prostori) (1) Prostori za izvajanje javnega pooblastila morajo izpolnjevati naslednje zahteve za izvajanje upravnih nalog, ki sestavljajo javno pooblastilo: - nahajati se morajo v Republiki Sloveniji;

2 - obsegati morajo najmanj 60 m 2 v najmanj treh prostorih (sobah), z ustreznimi pomožnimi prostori; - biti morajo brez ovir in neposredno dostopni, brez prehoda preko nepremičnin drugih oseb ter dostopni z javnih površin; - biti morajo primerno svetli in zračni ter opremljeni z napravo za gretje in hlajenje, ki omogoča pisarniško delo; - s svojo lego, izgledom in drugimi značilnostmi morajo biti primerni za izvajanje javnega pooblastila Republike Slovenije; - morajo izpolnjevati ali omogočati izpolnjevanje zahtev iz 61. do 68. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07 in 63/07; v nadaljnjem besedilu: uredba). (2) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago prostore iz prejšnjega odstavka. (3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezne prostore iz prvega odstavka priložiti: - podroben opis prostorov z navedbo njihove lege; - načrt prostorov v merilu 1:100; - listino, s katero dokazuje, da ima prostore v lasti ali original oziroma overjeno kopijo veljavne pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da bo lahko uporabljal te prostore za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila, to je deset let od dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila; - izjavo, da ne obstajajo nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevale uporabo navedenih prostorov za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila. 5. člen (delavci za vodenje upravnega postopka) (1) Vlagatelj mora imeti, v skladu s predpisi, za nedoločen oziroma določen čas, s polnim delovnim časom, zaposleno zadostno število delavcev, ki so pooblaščeni za vodenje upravnega postopka, in sicer najmanj: - dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe in za odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu z Uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04 in 17/06) ter imata najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju upravnega postopka; - dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu z Uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04 in 17/06) ter imata najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju upravnega postopka. (2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezno osebo priložiti izjavo o zaposlenosti, strokovni izobrazbi ter delovnih izkušnjah. (3) Vlagatelj, kateremu je na podlagi javnega natečaja podeljeno javno pooblastilo, mora ministrstvu, pristojnemu za promet, priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo dejstva, navedena v izjavi iz prejšnjega odstavka. 6. člen (drugi strokovni delavci)

3 (1) Vlagatelj mora imeti poleg delavcev, določenih v prejšnjem členu, za nedoločen oziroma določen čas, s polnim delovnim časom, zaposleno tudi zadostno število drugih strokovnih delavcev, in sicer najmanj: 1. eno odgovorno osebo za izvajanje javnega pooblastila, ki izpolnjuje naslednje zahteve: - univerzitetna izobrazba, - najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri vodenju poslovnega procesa na področju javnih pooblastil, 2. tri strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo naslednje zahteve: - najmanj srednja strokovna izobrazba z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka, - najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju upravnega postopka in dela s strankami. (2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezno osebo priložiti izjavo o zaposlenosti, strokovni izobrazbi ter delovnih izkušnjah. (3) Vlagatelj, kateremu je na podlagi javnega natečaja podeljeno javno pooblastilo, mora ministrstvu, pristojnemu za promet, priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo dejstva, navedena v izjavi iz prejšnjega odstavka. 7. člen (ustrezna oprema) (1) Vlagatelj mora imeti na razpolago najmanj naslednjo opremo: 1. pisarniško opremo; 2. programsko in strojno opremo za postavitev sistema izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic za potrebe izvajanja upravnih nalog ter izdelan postopek in sredstva za obnovitev poslovanja v 48 urah po nesreči oziroma razpadu sistema, ki vključuje varno shranjevanje kopiranih podatkov in postopke za obnovitev funkcionalnih podatkov, katere mora vlagatelj navesti v načrtu neprekinjenega poslovanja; 3. tehnično opremo za komunikacijske povezave; 4. opremo za varovanje, v skladu z uredbo. (2) Šteje se, da ima vlagatelj opremo iz prejšnjega odstavka na razpolago, če jo ima v lasti ali ima pravico uporabe opreme na podlagi sklenjene najemne ali lizing pogodbe, ali če izkaže, da jo bo po pridobitvi javnega pooblastila lahko pridobil v last ali uporabo. člena. (3) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago opremo iz prvega odstavka tega (4) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti: - podroben opis opreme; - dokazila o tem, da razpolaga z ustrezno opremo iz prvega odstavka ali da jo lahko pridobi; - izjavo, da ne obstajajo nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevale uporabo navedene opreme za izvajanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila; - načrt izvajanja upravnih nalog na podlagi podeljenega javnega pooblastila; - dokazilo za varno shranjevanje podatkov iz druge točke prvega odstavka tega člena. 8. člen (nezdružljivost z izvajanjem javnega pooblastila) (1) Vlagatelj ne sme opravljati dejavnosti prevozov v cestnem prometu.

4 (2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora biti priložena izjava, da vlagatelj ne opravlja niti v Republiki Sloveniji niti v katerikoli drugi državi dejavnosti prevozov v cestnem prometu. 9. člen (stečajni postopek, prisilna poravnava ali likvidacija) (1) Zoper vlagatelja ne sme biti uveden stečajni postopek ali začet postopek prisilne poravnave ali likvidacijski postopek. (2) Kot dokazilo, ki dokazuje, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, se šteje izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. 10. člen (nekaznovanost) (1) Vlagatelj in vsi člani njegovega poslovodstva morajo izkazati, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, storjeno naklepno, na nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba pa še ni izbrisana. (2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov njegovega poslovodstva, s katero ministrstvu, pristojnemu za promet, dovoljujejo, da od ministrstva, pristojnega za pravosodje, pridobi podatke o nekaznovanosti. (3) Če je bil vlagatelj ali kateri od članov njegovega poslovodstva obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka in to dejanje ni bilo storjeno naklepno ali ni bil obsojen na nepogojno kazen šest mesecev zapora ali več, mora o tem vlagatelj v vlogi za pridobitev javnega pooblastila priložiti svojo izjavo in izjave članov njegovega poslovodstva in original ali overjeno kopijo pravnomočne sodbe za to kaznivo dejanje. 11. člen (vlagatelj ni v kazenskem postopku) (1) Vlagatelj in vsi člani njegovega poslovodstva morajo izkazati, da zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za naklepno izvršitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in za katerega se lahko izreče kazen zapora šest mesecev zapora ali več. (2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov njegovega poslovodstva, s katero ministrstvu, pristojnemu za promet, dovoljujejo, da od pristojnega sodišča, pridobi podatke, navedene v prejšnjem odstavku. 12. člen (vlagatelju ni bilo odvzeto javno pooblastilo) (1) Vlagatelj mora izjaviti, da njemu ali pravni osebi, katere univerzalni pravni naslednik je vlagatelj, v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge, ni bilo javno pooblastilo izdajatelja licenc odvzeto.

5 (2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za kakršnokoli drugo pravico izdajati licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice. (3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti: - dokazilo s katerim vlagatelj dokazuje, da je pravna oseba; - navedbo, ali je vlagatelj univerzalni pravni naslednik katere od pravnih oseb in navedbo teh morebitnih oseb; - izjavo, da niso podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena. 13. člen (član uprave ali poslovodja v izdajatelju licenc, kateremu je bilo odvzeto javno pooblastilo) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izjave vsakega od članov njegovega poslovodstva, da v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bil član uprave ali poslovodja v izdajatelju licenc, kateremu je bilo javno pooblastilo izdajatelja licenc odvzeto. Ta določba velja tudi za kakršnokoli drugo pravico izdajati licence, izvode licenc in dovolilnic v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice. 14. člen (poravnane obveznosti iz javnih dajatev) Kot dokazilo, ki dokazuje, da ima vlagatelj poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih prispevkov, v skladu s predpisi Republike Slovenije, se šteje potrdilo, ki ga izda davčni organ. 15. člen (druge okoliščine) (1) Šteje se, da so podane okoliščine, iz katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da vlagatelj ne bo ustrezno izvajal javno pooblastilo, če se izkaže naslednje: - neuspešnost poslovanja v zadnjih treh let; - blokada kateregakoli transakcijskega računa vlagatelja v zadnjem letu pred objavo natečaja; - finančna nezmožnost. (2) Obstoj okoliščin, določenih v prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka, je razvidno iz obrazcev BON1 in BON2 ali drugih enakovrednih dokazil. (3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti: - zavarovanje odgovornosti; - bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke o tem, da bo v primeru izbire vlagatelja izdala bančno garancijo za zakonito in pravilno izvajanje javnega pooblastila, skladno z določbo petega odstavka 11. člena zakona, iz katere je razvidno, da ne obstoji okoliščina, navedena v tretji alineji prvega odstavka. III. MERILA ZA IZBIRO IZDAJATELJA LICENC NA JAVNEM NATEČAJU 16. člen

6 (splošna določba) Pri odločanju o izbiri izdajatelja licenc je bolje ocenjena tista vloga, ki pri točkovanju v skladu s tem pravilnikom prejme večje število točk, pri čemer je maksimalno število prejetih točk 100 točk. 17. člen (znanje, strokovnost in reference) (1) Merilo znanja, strokovnosti in referenc zajema znanje, strokovnost in reference vlagatelja in njegovih zaposlenih, na področju izdaje licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic in drugih upravnih postopkov. Za vsako vrsto postopka se lahko prejme tri točke, skupaj ne več kot 15 točk. (2) Vlagatelj dokaže izpolnjevanje meril iz prejšnjega odstavka z izjavo in dokazilom, da mu je podeljeno javno pooblastilo za vodenje posamezne vrste upravnega postopka. 18. člen (opremljenost in dostopnost) (1) Merilo opremljenosti in dostopnosti zajema naslednje: - opremljenost s programsko opremo, - primerne prostore za sprejem strank, - zagotovljenost najmanj pet parkirnih mest za osebna vozila strank in - dostopnost do storitve (mesta za sprejem vlog s čim večjo regionalno pokritostjo v Republiki Sloveniji). (2) Opremljenost s programsko opremo se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ štiri točke. Vlagatelj prejme po eno točko, če razpolaga z: - podatkovno bazo, - možnostjo dostopa do podatkov preko spletnega brskalnika, - Windows namizno aplikacijo (tip odjemalec/strežnik), - integracijo z MS Office moduli, - nadzorovanim dostopom do podatkov, - dnevnim varovanjem podatkov, vendar skupno ne več kot štiri točke. (3) Primernost prostorov za sprejem strank se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ tri točke. Vlagatelj prejme po eno točko, če razpolaga s/z: - klimatiziranimi in ogrevanimi sprejemnimi prostori, - sprejemnimi prostori, ki so opremljeni s sedeži za stranke, - ločenima prostoroma (prostor za sprejem in delo s strankami ter prostor za čakanje strank). (4) Zagotovljenost najmanj pet parkirnih mest za stranke se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ tri točke. Vlagatelj prejme maksimalno število točk, če zagotovi pet in več parkirnih mest; za zagotavljanje treh do štirih parkirnih mest prejme ponudnik dve točki, za zagotavljanje do dveh parkirnih mest prejme vlagatelj eno točko. (5) Dostopnost do storitve (mesta za sprejem vlog s čim večjo regionalno pokritostjo v Republiki Sloveniji) se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ pet točk. Vlagatelj prejme po:

7 - eno točko, če razpolaga z enim mestom za sprejem vlog; - dve točki, če razpolaga z dvema mestoma za sprejem vlog; - tri točke, če razpolaga s tremi mesti za sprejem vlog; - štiri točke, če razpolaga s štirimi mesti za sprejem vlog; - pet točk, če razpolaga s petimi ali več mesti za sprejem vlog. (6) Kot ustrezno mesto za sprejem vlog iz prejšnjega odstavka se pri točkovanju upošteva samo tisto mesto, ki izpolnjuje naslednje zahteve: - razpolaga z opremo, določeno v prvem odstavku 7. člena tega pravilnika, kadar vlagatelj razpolaga samo z enim mestom za sprejem vlog; - razpolaga z opremo, določeno v prvem odstavku 7. člena tega pravilnika, pri čemer glede programske in strojne opreme zadošča zgolj računalniška povezava s sistemom izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic, kadar vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri čemer morajo biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog izpolnjeni pogoji, določeni v prejšnji alineji; - razpolaga z vsaj enim zaposlenim delavcem z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka, kadar vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri čemer morajo biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog izpolnjeni pogoji, določeni v 5. in 6. členu tega pravilnika; - zagotavlja vsaj tri parkirna mesta za osebna vozila strank, kadar vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri čemer mora biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog zagotovljeno vsaj pet parkirnih mest za osebna vozila strank; - je neposredno dostopno, brez prehoda preko nepremičnin drugih oseb ter dostopno z javnih površin; - je od drugega mesta za sprejem vlog medsebojno geografsko oddaljeno več kot 50 km. (7) Skupno število prejetih točk iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne sme presegati 15 točk. 19. člen (lastna cena) (1) Lastna cena izdaje posamezne licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice je znesek v eurih brez upoštevanega davka na dodano vrednost, ki ga v svoji vlogi navede vlagatelj kot znesek, katerega bo morala plačati stranka za pridobitev posamezne licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice. (2) Vlagatelj mora navesti predviden lasten strošek izdaje posamezne licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice za vodenje postopka, odločanje o vlogi za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice in izdelavo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice ter njeno vročitev. (3) Predvideno število licenc, posameznih izvodov licenc ali dovolilnic, ki jih upošteva pri kalkulaciji, mora opredeliti vlagatelj sam. Predvideno število teh licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic, ki jih upošteva vlagatelj pri kalkulaciji, ne predstavlja nikakršnega jamstva ali drugačne zaveze Republike Slovenije, da bo do tolikšnega obsega izdaje licenc, posameznega izvoda licence in dovolilnic res prišlo in ne daje izdajatelju licenc, posameznih izvodov licenc ali dovolilnic, nikakršnega pravnega temelja za morebitne zahtevke za povrnitev primanjkljaja v zvezi s tem. (4) Pri merilu lastne cene lahko posamezen vlagatelj prejme največ 30 točk. Število točk posameznega vlagatelja se izračuna tako, da vlagatelj z najnižjo ceno: - izdaje posamezne licence dobi 15 točk, za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja cena/cena ponudbe x 15 točk = število točk ponudbe;

8 - izdaje posameznega izvoda licence dobi deset točk, za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja cena/cena ponudbe x deset točk = število točk ponudbe; - izdaje posamezne dovolilnice dobi pet točk, za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja cena/cena ponudbe x pet točk = število točk ponudbe. 20. člen (prijaznost do uporabnika) (1) Prijaznost do uporabnika se ugotavlja glede na naslednje elemente: - število uradnih ur v tednu; - načini vlaganja vlog za licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice; - način zagotavljanja pomoči uporabnikom. (2) Število uradnih ur je število ur na teden, v katerih vlagatelj zagotavlja, da bo v svojih prostorih organiziral poslovanje s strankami, pri čemer mora biti najmanjši obseg uradnih ur skladen z zahtevami prvega odstavka 58. člena uredbe. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število uradnih ur, ki jih zagotavlja. V tem delu se merilo točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ 15 točk, pri čemer se pri določitvi točk upošteva, da vlagatelj z največjim številom uradnih ur prejme 15 točk, za ostale ponudbe se izračunajo točke po naslednji formuli: št. ur konkretne ponudbe/obseg ponudbe z največjim številom uradnih ur x 15 točk = število točk ponudbe. (3) Načini vlaganja vlog za licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice so oblike pošiljanja vloge za izdajo licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic, ki jih bo omogočil posamezni vlagatelj, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in se točkujejo tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ deset točk. Vlagatelj prejme po dve točki, če omogoča naslednje načine vlaganja vlog: - neposredna izročitev pisne vloge izdajatelju licence, - pošiljanje pisne vloge po pošti, - pošiljanje pisne vloge po elektronski poti, - pošiljanje vloge preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik), - vložitev vloge pri izdajatelju licence ustno na zapisnik. (4) Način zagotavljanja pomoči uporabnikom je vsaka oblika zagotavljanja svetovanja in pomoči uporabnikom v zvezi z licencami, posameznimi izvodi licenc in dovolilnicami. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti oblike morebitne pomoči, ki jo bo nudil uporabnikom (npr. svetovanje po internetu, svetovanje po telefonu ). Vlagatelj, ki zagotavlja pomoč uporabnikom, prejme po tri točke za vsako obliko pomoči, vendar skupaj ne več kot 15 točk. IV. CENA ZA IZDAJO LICENCE, POSAMEZNEGA IZVODA LICENCE IN DOVOLILNICE 21. člen (splošna določba) Cena za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice obsega ceno stroška vodenja postopka, vključno z odločanjem o vlogi za izdajo licence, posameznega izvoda licence, ali dovolilnice, stroške izdelave licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice, vključno z materialnimi stroški ter stroški njene vročitve.

9 22. člen (način določitve cene za izdajo licence, izvoda licence ali dovolilnice) Ceno za izdajo licence, izvoda licence ali dovolilnice določi minister za promet (v nadaljnjem besedilu: minister), upoštevajoč določbo 14. člena zakona. 23. člen (spreminjanje cene za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice) (1) Minister spremeni ceno za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice, če se katera od posameznih postavk cene, določenih v Prilogi 1 tega pravilnika, spremeni toliko, da bi njen vpliv spremenil ceno za izdajo posamezne licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice za več kot tri odstotke. (2) Posamezne postavke cene za določitev lastne cene za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice, so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. (3) Cena za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice se ne spremeni, če je spremembo iz prvega odstavka tega člena povzročil s slabim poslovanjem ali drugače s svojim ravnanjem izdajatelj licenc sam. V. SPREMLJANJE STANJA NA PODROČJU IZDAJANJA LICENC 24. člen (spremljanje stanja na področju izdajanja licenc) (1) Za spremljanje stanja na področju izdajanja licenc minister imenuje petčlansko komisijo, sestavljeno iz dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za promet, in treh predstavnikov iz združenj prevoznikov. (2) Komisija obravnava problematiko izvajanja upravnih nalog, ki jih izvaja izdajatelj licenc, na podlagi podeljenega javnega pooblastila in nadzora nad njim ter daje ministru pobude in predloge za ureditev področja izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in delitve dovolilnic, pri čemer so najpomembnejše naslednje naloge: - pregleduje poročila o izvedenih upravnih nadzorih ministrstva, pristojnega za promet; - predlaga ministru, da odredi dodatni upravni nadzor. (3) Komisija izmed sebe imenuje predsednika komisije. (4) Delo komisije za spremljanje stanja na področju izdajanja licenc poteka po poslovniku o načinu dela, ki ga sprejme komisija v roku 30 dni po njenem imenovanju. VI. DRUGE DOLOČBE 25. člen (rok za začetek izvajanja javnega pooblastila) (1) Rok za začetek izvajanja javnega pooblastila je čas, ki preteče od dneva pridobitve javnega pooblastila, do dneva, ko je izdajatelj licenc sposoben izvajati in nuditi

10 polno funkcionalnost javnega pooblastila v skladu z natečajno dokumentacijo in ne sme biti daljši od 120 dni. (2) Rok se računa v dnevih, pri čemer ni všteto obdobje, potrebno za vzpostavitev pogojev, ki niso odvisni od izdajatelja licenc. (3) Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število dni, ki predstavljajo njegov ponujeni rok za začetek izvajanja javnega pooblastila. 26. člen (trajna hramba) Izdajatelj licenc mora dokumentarno gradivo v zvezi z izdajanjem licenc in dovolilnic hraniti trajno. 27. člen (dostop do podatkov) Izdajatelj licenc mora zaradi učinkovitega izvajanja upravnega nadzora in vodenja evidenc iz 15. člena zakona ministrstvu, pristojnemu za promet, pošiljati podatke, določene v 16. členu zakona. VII. KONČNA DOLOČBA 28. člen (uveljavitev) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /2007/ Ljubljana, dne 30. avgusta 2007 EVA mag. Janez Božič l.r. Minister za promet Priloga 1: Posamezne postavke za določitev lastne cene

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenija Pravna ureditev sistemov brezpilotnih zrakoplovov Seminar o transportnih zavarovanjih Slovensko zavarovalno združenje Oktober 2018

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več