Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne"

Transkripcija

1 Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne , rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA SISTEMA KAKOVOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI 1. Namen in cilji sistema kakovosti Univerze v Ljubljani Univerza v Ljubljani (UL) ima vzpostavljen sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti z namenom kakovostnega delovanja in razvoja vseh svojih dejavnosti in virov v smeri zastavljenih kratkoročnih in strateških ciljev univerze. Sistem mora biti pregleden za vse deležnike na univerzi in učinkovit glede doseganja ciljev univerze. Vanj morajo biti vključeni vsi ključni deležniki univerze, ki sodelujejo pri posamezni dejavnosti. Ob upoštevanju ustreznih zakonov in predpisov ter priporočil organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na nacionalni (Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)) in mednarodni ravni (European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Evropska zveza univerz (EUA)), Univerza v Ljubljani: s tem pravilnikom vzpostavlja svoj sistem kakovosti (poslovnik kakovosti), sprotno spremlja kakovost na podlagi izbranih reprezentativnih kazalnikov oziroma meril ter ugotavlja uresničevanje zastavljenih ciljev, poroča o stanju kakovosti in uresničevanju zastavljenih ciljev, ukrepa z namenom izboljševanja kakovosti in boljšega doseganja ciljev na podlagi vsakoletnih poročil o kakovosti, razvija kulturo kakovosti. Pri razvijanju sodelovalne kulture kakovosti Univerza v Ljubljani stremi k sprejemanju kakovosti kot skupni vrednoti in zavezi vseh sodelavcev zavoda, zaposlenih in študentov. Taka kultura kakovosti pomeni pripadnost univerzi, njenemu poslanstvu, vrednotam, viziji in strateškim ciljem. Za razvijanje kulture kakovosti na UL in njenih članicah so odgovorna vodstva univerze in članic. Namen sistema kakovosti UL je: da pripomore k doseganju zastavljenih strateških ciljev, da zazna šibke in močne točke ključnih procesov, da služi kot orodje za sistematično izboljševanje na vseh področjih delovanja. Univerza oblikuje dolgoročne cilje delovanja s strategijo, ki jo potrdi Senat UL. Strategija UL temelji na viziji in poslanstvu univerze, iz katerih so razvidne vrednote, vgrajene v delovanje univerze. 1

2 Kratkoročne cilje določi univerza vsako leto z letnim programom dela, ki vsebuje konkretne načrte za izboljšanje kakovosti v načrtovanem letu. Načrti temeljijo na oceni dela (samoevalvaciji) v prejšnjem poročevalnem obdobju in na zaznanih pomanjkljivostih oziroma možnostih za izboljšave. Univerza v rednih časovnih obdobjih, v skladu z nacionalno zakonodajo, izpelje postopek zunanjega preverjanja zagotavljanja kakovosti (zunanje evalvacije), lahko pa za ta postopek zaprosi ustrezno tujo agencijo, tudi izven teh obdobij. S postopki zunanje evalvacije se preverja zagotavljanje standardov zagotavljanja kakovosti, kot so določeni s tem predpisom in Evropskimi standardi in smernicami zagotavljanja kakovosti v Evropskem visokošolskem prostoru (ESG). 2. Vsebina sistema kakovosti Univerze v Ljubljani Univerza želi razvijati in zagotavljati kakovost in odgovornost na vseh področjih svojega delovanja, to je na izobraževalnem, raziskovalnem, umetniškem in strokovnem področju. V ta namen zagotavlja vzpostavljen, dokumentiran in vzdrževan sistem obvladovanja procesov na vseh navedenih področjih. Pri tem so jasno določene tudi odgovornosti za sistem in posamezne elemente sistema kakovosti Dejavnosti in procesi Univerze v Ljubljani, ki sodijo v sistem zagotavljanja/upravljanja kakovosti. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST - Načrtovanje in akreditacija novih študijskih programov na podlagi opredeljenih potreb in učnih ciljev, na podlagi nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij in v okviru določenih in jasnih postopkov z določenimi odgovornostmi in vlogami posameznih partnerjev v postopku (v skladu s Pravili za upravljanje s programi za pridobitev izobrazbe Univerze v Ljubljani, Priloga 1 Predloga za nov študijski program), - razvoj študijskih programov, načrtovanje izvedbe in izvedba študijskih programov na podlagi Pravil za upravljanje s programi za pridobitev izobrazbe Univerze v Ljubljani, Priloga 2 Smernice za samoevalvacijo študijskega programa, glede na cilje programov, - načrtovanje in izvedba razpisa in vpisa v študijske programe (prijava kandidatov, izbor študentov, analiza kandidatov), - obveščanje javnosti o izobraževalni dejavnosti (objava aktualnih in posodobljenih zbornikov študijskih programov, objava možnosti za izbiro predmetov in vsebin med fakultetami in programi), - spremljanje novosti na področju pedagoškega in didaktičnega dela. RAZISKOVALNA, RAZVOJNA IN STROKOVNA DEJAVNOST - Analiza, načrtovanja in izvedbe raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov, - zagotavljanje in črpanje virov za raziskovalno dejavnost (uspešnost pri prijavah na razpise), 2

3 - analiza mednarodne konkurenčnosti (uspešnost pri pridobivanju mednarodnih projektov), - analiza bibliografske raziskovalne uspešnosti in mednarodne odmevnosti, - analiza uspešnosti sodelovanja z okoljem in prenosa znanja v prakso in iz prakse (npr. kazalniki intelektualne lastnine), - obveščanje javnosti o raziskovalni dejavnosti. UMETNIŠKA DEJAVNOST (MERJENO S KAZALNIKI ZA UMETNIŠKO DEJAVNOST) - Načrtovanje in izvedba umetniških projektov, - obveščanje javnosti o umetniških projektih. OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST - načrtovanje in izvedba ter spremljanje obštudijske dejavnosti, kot je šport, kultura, prostovoljstvo, dobrodelnost. PODPORNA IN UPRAVLJAVSKA DEJAVNOST - Upravljanje in razvoj kakovosti (izvedba procesov, razvoj ustreznih mehanizmov, zbiranje podatkov, izbor in izračun kazalnikov, zbiranje povratnih informacij in mnenj, analize kazalnikov in mnenj, priprava in spremljanje izboljšav, razvoj kulture kakovosti), - organizacija mednarodne aktivnosti - pomoč pri prijavi na izobraževalne, raziskovalne in druge strokovne mednarodne projekte, organizacija mobilnosti študentov in zaposlenih, - knjižnična in založniška dejavnost, z vidika ustreznosti in obsega knjižničnih virov, storitev za uporabnike, izobraževanj in razvoja sistema, - informacijski sistem, z vidika enostavnosti rabe, varnosti, zmožnosti analiz, povezljivosti medsebojnih sistemov, - storitve za študente in diplomante (delovanje referatov, tutorski sistem, svetovanje za študente - karierno svetovanje, svetovanje na področju mobilnosti, pomoč študentom s posebnimi potrebami, vseživljenjska karierna orientacija, alumni klubi, dostopnost učnih virov), - upravljanje s človeškimi viri (postopki za habilitacijo in zaposlovanje, postopki za vrednotenje pedagoškega dela, vseživljensko izobraževanje zaposlenih), - upravljanje z materialnimi viri (zagotavljanje ustreznega delovnega okolja in virov za izvajanje dejavnosti), - zagotavljanje stika z javnostmi, - vodenje in upravljanje organizacije in njenih organizacijskih enot, dokumentiranje delovanja in transparentnost, spremljanje in razvijanje organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih) Mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in vključenost deležnikov Osnovni element/mehanizem zagotavljanja kakovosti predstavlja zaključena zanka/proces določanja ciljev in prioritet, načrtovanja, izvedbe, evalvacije in ocena 3

4 izvedenih dejavnosti, načrtovanih ukrepov, ki predstavljajo hkrati nekatere od ciljev prihodnjega ciklusa ter poročanje. Ta proces poteka stalno na vseh ravneh in vseh aktivnostih (izobraževalna, raziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost). V procesu sodelujejo vsi ključni deležniki, vključno s študenti. Zaposleni in študenti morajo biti seznanjeni s svojo vlogo v procesu, imeti dostop do vsebine in poteka evalvacijskih postopkov ter rezultatov vsakokratnih evalvacij, ocen in ukrepov. SISTEM KAKOVOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI ZAGOTAVLJA: skupne postopke in mehanizme za doseganje večje kakovosti članic na vseh opredeljenih področjih dejavnosti (opredeljeni so v statutu, pravilih, pravilnikih, merilih, priročnikih), jasno opredelitev odgovornosti za posamezne postopke (opredeljeni so v statutu, pravilih članic), enotne postopke za načrtovanje (Letni program dela) in poročanje (Letno poročilo), ki so opredeljeni v Navodilih za pripravo letnega programa dela in poročila o kakovosti, sistematično in metodološko enotno zbiranje podatkov in mnenj (baze podatkov, ankete, načrtovanje in poročanje članic ter rektorata) ter analizo podatkov na osnovi sprejetega nabora kazalnikov in anket, enotne postopke za pripravo, spreminjanje in akreditacijo študijskih programov, enotne mehanizme za redne periodične evalvacije vseh ali dela aktivnosti in z ugotovitvami evalvacij povezano načrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljšave (Letni program dela), pregled in uporabo rezultatov analiz za izvajanje ustreznih ukrepov za izboljšanje kakovosti posameznih procesov, aktivno sodelovanje ključnih deležnikov pri evalvaciji in izboljševanju dejavnosti, ter pri sestavi komisij, obravnavi poročil na ustreznih organih (komisije za kakovost članic in UL, senat članic in senat UL), evalvacijo in razvoj sistema kakovosti, njegovih pravil in mehanizmov. Podrobni opisi postopkov za vrednotenje posameznih dejavnosti so opisani v Pravilnikih in poslovnikih ter drugih referenčnih dokumentih UL (Tč. 4), ki obsegajo navodila in postopke za pripravo naslednjih aktivnosti Načrtovanje Univerza načrtuje svoje delo dolgoročno in letno. Dolgoročne cilje določi s strategijo, ki jo sprejme najmanj za obdobje 4 let. S strategijo določi dolgoročne cilje na vseh področjih svojega delovanja in opredeli prednostne naloge. Dolgoročne cilje lahko članice tudi same opredelijo s svojimi strategijami, pri čemer morajo cilji posameznih strategij članic usmerjeni k skupnim ciljem univerze. Srednjeročni cilji so določeni z akcijskimi načrti za dve leti, ki so osnova za pripravo letnih delovnih načrtov. 4

5 Letno načrtovanje dela univerze se izvaja skladno s Strategijo UL in skladno s predpisi in navodili, ki urejajo to področje na nacionalni ravni. Letni program dela UL se pripravi na osnovi strateških ciljev zapisanih v Strategiji UL, skladno z aktualnim akcijskim načrtom in na osnovi sprejetih (in v letnem poročilu zapisanih) ukrepov za izboljšanje v preteklem obdobju. Letni program dela zajema načrtovanje vseh dejavnosti univerze. Struktura, sestavni deli, kazalniki in metodologija ter podrobnejša določila o načinu, obliki in rokih načrtovanja dejavnosti so opredeljeni v Navodilih za pripravo letnega programa dela in poročila o kakovosti. Izhodišča za pripravo letnega programa dela so: sprejeti strateški cilji, sprejet akcijski načrt in prednostne naloge, opredeljene dejavnosti in sprejeti ukrepi za izboljšanje Letno poročanje s samoevalvacijo Letno poročilo, ki vsebuje Poročilo o kakovosti, predstavlja enoten dokument UL. Letno poročilo UL se pripravi na osnovi zbranih statističnih podatkov in izračunanih kazalnikov za vse dejavnosti univerze. Vrednosti kazalnikov za posamezno koledarsko/študijsko leto so objavljene kot priloga Letnega poročila. Poročilo vsebuje kritično ovrednotenje dosežkov za vse dejavnosti univerze in priporočila za izboljšave ter smiselno sledi strukturi, sestavnim delom, kazalnikom in metodologiji letnega delovnega načrta. Letno poročilo vedno vsebuje tudi pregled realizacije ciljev akcijskega načrta in ukrepov za izboljšave v preteklem obdobju ter pripravo novih. Podrobnejša določila o načinu, obliki in rokih poročanja o dejavnostih so opredeljeni v Navodilih za pripravo letnega programa dela in poročila o kakovosti. Letna poročila se v skladu z navodili pripravljajo tudi na članicah in rektoratu UL. Izvajanje dejavnosti univerze je proces, s katerim se dosegajo kratkoročni in dolgoročni cilji univerze in v katerem sodelujejo vsi zaposleni in študenti. Skozi izvajanje se ugotavljajo pomanjkljivosti in močne točke sistema. Z različnimi orodji za zagotavljanje kakovosti in spodbujanje samorefleksije se spodbuja samoevalvacija področij na različnih ravneh, ravno tako pa je zakonsko predpisana tudi zunanja evalvacija. Z namenom spremljanja in izboljševanja kakovosti se izvaja samoevalvacija in na tej podlagi pripravljajo redna letna Poročila o kakovosti na ravni UL in članic (kot del Letnih poročil). Poročila o kakovosti UL in članic vsebujejo opredelitev ključnih izzivov in pomanjkljivosti, odpravljenih pomanjkljivosti iz prejšnjega poročevalnega obdobja ter opredelitev izboljšav in rešitev. V Letnem poročilu s poročilom o kakovosti se posebej evalvira delovanje sistema kakovosti. Članica vsaj vsako drugo študijsko leto, priporočeno pa za vsako študijsko leto, izvede samoevalvacijo študijskega programa. Samoevalvacija se izvede za študijsko leto po 5

6 njegovem zaključku in najkasneje do 31. decembra za preteklo študijsko leto. Samoevalvacijo za posamezen študijski program vodi in koordinira skrbnik/koordinator/vodja programa, ki je odgovoren za vsebino poročila. Opravlja tudi druge naloge, skladno z zahtevami zagotavljanja kakovosti izvedbe, spremljanja učinkovitosti, aktualnosti in vzdržnosti posameznega programa. Ugotovitve samoevalvacije članica uporabi za načrtovanje ukrepov za izboljšanje študijskega programa, izboljšanje delovanja ali organizacije dela na ravni članice in celotne študijske dejavnosti članice ter univerze, ter za pripravo poslovnega poročila s poročilom o kakovosti. Na podlagi samoevalvacije programa se pripravi in utemelji posamezne predloge sprememb študijskih programov. Sistemske ukrepe na ravni članice članica vključi v program dela, ki ga sprejem a v koledarskem letu po nastanku samoevalvacijskega poročila, predloge izboljšav na ravni univerze pa sporoči službi za kakovost na ravni univerze Drugi mehanizmi kakovosti Univerza zagotavlja in razvija kakovost še z dodatnimi mehanizmi kakovosti. Poleg navedenih se po posameznih področjih in na članicah uporabljajo še dodatni mehanizmi kakovosti, ki prispevajo k delovanju sistema kakovosti in razvoju kulture kakovosti. POSVETOVALNI OBISKI Posvetovalni obiski so namenjeni podpori članicam UL pri njihovih prizadevanjih krepitve kakovosti. Na obiskih se v največji meri obravnavajo tista prizadevanja, ki jih članica sama izpostavi kot pomembna za nadaljnji razvoj kakovosti. S takim pristopom se ohranja oziroma nadalje krepi odgovornost članic za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v skladu z institucionalnimi zavezami in cilji ter skladno z mednarodno dogovorjenimi smernicami. Med ključnimi cilji posvetovalnih obiskov je oblikovanje konkretnih predlogov ukrepov in identificiranje morebitnih nadaljnjih razmislekov, s tem pa doseči, da so posvetovalni obiski čim bolj uporabni za članico. Predlog ukrepov in nadaljnjih razmislekov članica po posvetovalnem obisku obravnava na sestankih svojih organov, kjer sprejme odločitve o načrtovanih ukrepih in dinamiki njihove izvedbe. Posvetovalne obiske izvajajo vse članice, vsaj enkrat v obdobju med dvema podaljšanjema akreditacije univerze in v skladu z dogovorjenim protokolom. AKREDITACIJE IN EVALVACIJE Zaradi zagotavljanja javne veljavnosti študijskih programov in diplom mora univerza v zakonsko določenih rokih in na zakonsko predpisan način zagotoviti podaljšanje akreditacije univerze pri nacionalnem akreditacijskem organu. Načrtovanje in izvedba teh aktivnosti temelji na predpisani dokumentaciji, ki jo določi nacionalni akreditacijski organ, na redni letni samoevalvaciji UL in redni samoevalvaciji študijskih programov. 6

7 Univerza občasno izvede zunanjo evalvacijo, ki jo lahko opravijo tuje za to pooblaščene agencije ali mednarodno primerjalno analizo (t.i. benchmarking), podpira pa tudi prizadevanja članic za institucionalno ali programsko evalvacijo in akreditacijo v mednarodnem okolju. V teh primerih potekajo akreditacije in evalvacije v skladu z mednarodno priznanimi standardi in postopki, ki jih uporablja konkretna tuja organizacija, ki izvaja akreditacijo oziroma evalvacijo. ŠTUDENTSKE ANKETE Študentske ankete so orodje za spremljanje študentskega mnenja o posameznih predmetih in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev (v nadaljevanju: izvajalcih), o splošnih vidikih študijskega procesa ter o obvezni študijski praksi, v kolikor se ta izvaja. Anketa se izvaja na vseh treh stopnjah študija, vendar je anketa za 3. stopnjo študija prilagojena tako, da študenti ocenjujejo splošne vidike študija, posamezne temeljne predmete, mentorstvo, raziskovanje v okviru študija, strokovno pomoč študentskega referata / študentskih referatov, lahko pa tudi posamezne izbirne predmete. Na osnovi rezultatov ankete organi članice in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoškega dela. Rezultati ankete se uporabljajo tudi za namene, navedene v drugih predpisih UL. SPREMLJANJE OBREMENITVE ŠTUDENTOV Obremenitev študentov v študijskih programih UL se meri v kreditnih točkah sistema ECTS v skladu z merili, ki jih sprejme nacionalna agencija za akreditacijo študijskih programov. Dejanska obremenitev študentov se preverja s študentsko anketo. Povratne informacije o dejanski obremenitvi študentov se pridobivajo tudi z dodatnimi vprašalniki, s posvetovanji s študenti, na sestankih (npr. s polstrukturiranimi intervjuji, fokusnimi skupinami). Ugotovitve se uporabljajo za izboljševanje posameznih predmetov in študijskih programov. SPREMLJANJE ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV Zaposljivost diplomantov se spremlja z anketo diplomantov in s spremljanjem dostopnih podatkov o diplomantih (Statistični urad RS). Z anketo se od diplomantov pridobi povratne informacije o zadovoljstvu s študijem, doseganju zastavljenih učnih ciljev študijskega programa in njihovi ustreznosti za profesionalni in osebni razvoj, ter o zaposlenosti. Analize in ugotovitve se uporablja za izboljševanje študijskih programov ter procesa in obveščanje (potencialnih) študentov. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN ORGANIZACIJSKA KULTURA Organizacijsko kulturo se spremlja s pridobivanjem povratnih informacij s strani zaposlenih z vprašalnikom oziroma drugimi metodami kvalitativnega ali kvantitativnega zbiranja podatkov (npr. z letnimi razgovori, s polstrukturiranimi intervjuji, fokusnimi skupinami). S tem se pridobiva povratne informacije o zadovoljstvu in 7

8 zavzetosti zaposlenih, sodelovanju med različnimi skupinami zaposlenih (pedagoški delavci, nepedagoški delavci, vodstveni delavci, ) in o drugih vidikih organizacijske kulture. Namen pridobivanja povratnih informacij zaposlenih je izboljševanje razmer za delo, odnosov med zaposlenimi, pripadnosti, zadovoljstva zaposlenih ter kulture kakovosti. 3. Odgovorni za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so odgovorni v skladu z zakonom o visokem šolstvu, določili Statuta UL in drugih aktov UL vsi zaposleni na univerzi in študenti, posebej pa rektor in dekani članic, senat UL in senati članic ter njihovi organi, Upravni odbor UL in študentski sveti UL in članic. REKTOR Rektor je v skladu z določili Statuta UL odgovoren predvsem: za razvoj mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, za delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na ravni UL in na članicah, še posebej za: odprte razpise, izvajanje študentskih anket, usmerjanje vpisa, delovanje tutorskega sistema, izboljšanje učinkovitosti strokovnega dela in usposabljanje strokovnih delavcev, za poročanje o dosežkih na področju kakovosti Senatu UL, ustanoviteljem ter notranjim in zunanjim javnostim najmanj enkrat letno, odločanje o občasnih poglobljenih samoevalvacijah in zunanjih evalvacijah univerze in članic, sprejemanje pravil kakovosti v soglasju s senatom UL, sprejemanje internih navodil za delovanje sistema kakovosti UL (navodila za zbiranje kazalnikov, izvedbo anket, posvetovalnih obiskov, načinov načrtovanja in poročanja ter za delovanje ostalih mehanizmov kakovosti) predlaganje in sprejemanje ukrepov za izboljšanje kakovosti. Rektor: s soglasjem senata sprejema smernice in standarde o zagotavljanju kakovosti delovanja univerze, pooblasti prorektorja ali drugega predstavnika vodstva, ki je posebej zadolžen za področje kakovosti, za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzpostavi ustrezne strokovne službe na ravni univerze, predlaga predstavnike strokovnih služb v komisijo za kakovost UL. DEKAN: Dekan je v skladu z določili Statuta UL odgovoren predvsem: za redno delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na članici, še posebej pa za: odprte razpise, izvajanje študentskih anket, usmerjanje vpisa, tutorstvo, izboljšanje strokovnega dela in usposabljanje strokovnih delavcev, pripravo letnega poročila ter poročanje o dosežkih Senatu fakultete, univerzi, ustanoviteljem ter notranji in zunanji javnosti najmanj enkrat letno, 8

9 izvedbo občasne poglobljene samoevalvacije in zunanje evalvacije članice, za izvedbo študentskih anket, izvedbo individualnih razgovorov s posameznimi učitelji na podlagi rezultatov teh anket in opredelitev konkretnih ukrepov za izboljšanje (vsebinsko in časovno), za izvedbo ostalih mehanizmov kakovosti in uporabo ugotovitev za izboljšave predlaganje in sprejemanje ukrepov za izboljšanje kakovosti v okviru svojih pristojnosti. Dekan: lahko pooblasti prodekana, ki je posebej zadolžen za področje kakovosti, predlaga člane Komisije za kakovost članice, za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzpostavi ustrezno strokovno službo na ravni članice, predlaga predstavnika strokovnih služb v komisijo za kakovost članice. SENAT UNIVERZE V LJUBLJANI Senat UL daje v skladu z določili Statuta UL soglasje k merilom za ocenjenjevanje kakovosti oz. Pravilom sistema kakovosti. Senat UL najmanj enkrat letno razpravlja o Letnem poročilu s poročilom o kakovosti ter ga sprejme, z usmeritvami za izboljšave. Na predlog senata članice sprejema študijske programe in spremembe obveznih sestavin programov. Za redno spremljanje kakovosti in za oblikovanje predlogov Senat UL imenuje komisijo za kakovost UL, ki jo sestavlja najmanj sedem predstavnikov članic ter predstavniki študentskega sveta in strokovnih služb. Predsednika komisije za kakovost UL, na predlog rektorja, izvolijo člani komisije. KOMISIJA ZA KAKOVOST UL Komisija za kakovost v skladu s sprejetimi akti predvsem: obravnava in vrednoti letno poročilo s poročilom o kakovosti, ter poda priporočila za letni program dela, obravnava in vrednoti delovanje posameznih mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter predloge za njihovo izpopolnjevanje, spremlja izvedbo in analize študentskih ter drugih anket in pripravlja predloge za izboljšave njihovega izvajanja in uporabe, sodeluje z drugimi komisijami na univerzi, s komisijami za kakovost drugih univerz in z nacionalnimi organi na tem področju, poroča senatu in upravnemu odboru o dosežkih na področju kakovosti ter oblikuje predloge za izboljšave, o katerih odločata oba organa vsaj enkrat letno, analizira strateške vidike delovanja univerze. Komisiji za kakovost nudijo strokovno podporo službe rektorata. SENAT ČLANICE Senat članice najmanj enkrat letno razpravlja o Letnem poročilu s poročilom o kakovosti ter ga sprejme, z ustreznimi ukrepi za izboljšave. Za redno spremljanje kakovosti in za oblikovanje predlogov senat imenuje komisijo za kakovost, v kateri so 9

10 zastopani predstavniki pedagoških delavcev, študentov in strokovnih delavcev. Strokovno podporo komisiji nudijo strokovne službe rektorata oz. članice. KOMISIJA ZA KAKOVOST ČLANICE Komisija za kakovost članice so v skladu s sprejetimi akti predvsem: sodeluje pri pripravi Letnega poročila s poročilom o kakovosti in predlaganih ukrepih za izboljšave, obravnava in vrednoti delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na članici ter oblikuje predloge za njihovo izboljšanje, spremlja izvedbo in analizo študentskih ter drugih anket in pripravlja predloge za izboljšave njihovega izvajanja in uporabe, sodeluje pri izvedbi samoevalvacij, zunanjih evalvacij in ustreznih ukrepih, vsaj enkrat letno poroča senatu o dosežkih na področju kakovosti ter oblikuje predloge za izboljšave, analizira strateške vidike delovanja članice. UPRAVNI ODBOR UNIVERZE V LJUBLJANI Upravni odbor UL sprejema finančne ukrepe, s katerimi spodbuja izboljšanje kakovosti na ravni univerze. Upravni odbor enkrat letno po predhodnem soglasju senata univerze k letnemu delovnemu načrtu sprejme letni program dela ter spremlja njegovo uresničevanje ter obravnava in sprejme Letno poročilo s poročilomo kakovosti UL z ukrepi za izboljšanje. Upravni odbor UL daje predhodno mnenje o finančnih posledicah uvedbe novih študijskih programov in razpisa za vpis. ŠTUDENTSKI SVETI UNIVERZE V LJUBLJANI IN ČLANIC Študentski sveti UL in članic spremljajo v skladu s svojimi pristojnostmi iz Statuta UL izvajanje izobraževalne dejavnosti, služb za študente in obštudijske dejavnosti in dajejo predloge za izboljšave. Študentski sveti enkrat letno obravnavajo Letno poročilo s poročilom o kakovosti, s poudarkom na kakovosti univerze oz. članice. Študentski sveti članic sodelujejo v habilitacijskem postopku in v skladu s statutom univerze in posebnimi pravilniki dajejo mnenja o izvolitvi oz. ponovni izvolitvi učiteljev in sodelavcev. Predstavniki študentov, ki jih imenujejo študentski sveti, sodelujejo v komisijah za kakovost in drugih organih. STROKOVNE IN RAZVOJNE SLUŽBE ZA SISTEM IN KULTURO KAKOVOSTI Univerza ima posebno univerzitetno službo, ki koordinira proces notranjega zagotavljanja kakovosti, le tega povezuje s strateškim in kratkoročnim načrtovanjem ter poročanjem o delu. Služba nudi strokovno in razvojno podporo sistemu in kulturi kakovosti, z izvajanjem analiz, izboljševanjem in dograjevanjem elementov sistema kakovosti ter ustvarjanjem prostora za diskusije in izmenjavo izkušenj ter znanja na področju. Članice v skladu s svojimi možnostmi zagotovijo strokovno in razvojno podporo sistemu in kulturi kakovosti. 4. Referenčni dokumenti Zakon o visokem šolstvu, Statut UL, Strategija UL, 10

11 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Merila ECTS, Merila o prehodih, Habilitacijska merila (NAKVIS), Evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, Pravilniki in poslovniki ter drugi referenčni dokumenti UL, med drugim: o Pravilnik o študentski anketi; o Pravila za posvetovalne obiske Univerze v Ljubljani; o Pravila za upravljanje s programi za pridobitev izobrazbe univerze v Ljubljani (s prilogama: 1 Predloga za nov študijski program in 2 Smernice za samoevalvacijo študijskega programa); o Kazalniki za spremljanje posameznih dejavnosti UL; o Navodila za pripravo letnega programa dela in poročila o kakovosti; o Zadovoljstvo zaposlenih na UL (s prilogama: 1 Vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih in 2 Metodološka pojasnila k vprašalniku o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih); o Pravila sistema tutorstva. 5. Veljavnost Besedilo teh pravil se objavi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani dne in s tem dnem stopijo v veljavo. Z objavo besedila teh Pravil sistema kakovosti Univerze v Ljubljani prenehajo veljati Pravila o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani z dne Datum: Številka: 011-4/2017 prof. dr. Ivan Svetlik REKTOR 11

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

ESG 2015 Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru

ESG 2015 Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru ESG 2015 Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG) Revidirane standarde

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

STRATEGIJA VSUP

STRATEGIJA VSUP Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto STRATEGIJA RAZVOJA 2016-2020 Novo mesto, februar 2016 OSNOVNI PODATKI FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO Naslov: Spletno mesto: E-naslov:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I ZA LETO 2010 Komisija za sestavo poročila:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Lorem ipsum …

Lorem ipsum … Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Kakovost v slovenskem visokem in višjem šolstvu v obdobju od 2014 do 2017 Avgust 2017 februar 2018 Avtor poročila: mag. Jernej Širok

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ E PUBLIKACIJA SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Zahteve Skupnost višjih strokovnih šol, 2017 Izdaja 2, december 2017 1/18 CIP Kataložni zapis o publikaciji 2/18 Vsebina PREDGOVOR... 4 UVOD...

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

LETNI PROGRAM DELA

LETNI PROGRAM DELA LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2018 Dekan: izr. prof. dr. Simon Muhič Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Marjan Blažič Sprejeto na seji senata, dne 19. februar 2018 in na seji upravnega odbora, dne 21.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Kratek pregled vsebine Delovne skupne za izobraževanje odraslih Ema Perme, članica delovne skupine za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji (20

Kratek pregled vsebine Delovne skupne za izobraževanje odraslih Ema Perme, članica delovne skupine za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji (20 Kratek pregled vsebine Delovne skupne za izobraževanje Ema Perme, članica delovne skupine za izobraževanje pri Evropski komisiji (2014-2015) Ljubljana, 3. december 2014, Strokovni seminar PIAAC Podlage

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Revizijsko poročilo: Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja 4 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, ZAVOD RS ZA

Prikaži več

Lorem ipsum …

Lorem ipsum … DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Uvod Na žalost vedno zamujamo s pripravo letnega delovnega in finančnega načrta za tekoče leto. Delno je to zaradi dejstva, da moramo prej sprejeti poslovno poročilo

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne 23. 2. 2011 in na 30. seji upravnega odbora, dne 28. 2. 2011. Celje, februar 2011 Ime zavoda:

Prikaži več

SEP NAKVIS 2014 končni predlog za sejo sveta junij 2015

SEP NAKVIS 2014 končni predlog za sejo sveta junij 2015 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU za leto 2014 1 Samoevalvacijsko poročilo napisali: Klemen Šubic, Tatjana Debevec in mag. Jernej Širok Analizo

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru obsega: Statut Univerze v Mariboru

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

nkvs.dvi

nkvs.dvi 1Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva UVOD Pravna podlaga za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.100/2004), ki v svojem 80.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več