Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17"

Transkripcija

1 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek 4. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa 5. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje 6. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 218 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava in višina splošnega dela proračuna) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (7+71) 7 DAVČNI PRIHODKI 7 Davki na dohodek in dobiček 73 Davki na premoženje 74 Domači davki na blago in storitve 76 Drugi davki Proračun 218 v EUR ZAPISNIKI 1. ZAPISNIK 2. redne seje občinskega sveta A K T I 1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 218 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 uradno prečiščeno besedilo, 76/8, 79/9, 51/1, 4/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16- odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 11/13 in 55/15 ZFisP in 8/16, 33/17 - ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/1, 53/1 in Občinski informator Uradne objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15, 54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel 71 NEDAVČNI PRIHODKI 71 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 712 Denarne kazni 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 72 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 73 Prejete donacije iz domačih virov 731 Prejete donacije iz tujine 74 TRANSFERNI PRIHODKI 74 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij II. SKUPAJ ODHODKI ( ) 4 TEKOČI ODHODKI 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim S t r a n

2 URADNE OBJAVE Občine Vransko 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42 Izdatki za blago in storitve 43 Plačila domačih obresti 49 Rezerve 41 TEKOČI TRANSFERI 41 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi Številka 72/ INVESTICIJSKI ODHODKI 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU 432 Investicijski transferi PU III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) Proračun 218 v EUR 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 75 Prejeta vračila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 44 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) Proračun 218 v EUR ZADOLŽEVANJE 5 Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) ODPLAČILA DOLGA 55 Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali ali X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) S tr a n Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan je odredbodajalec. 4. člen Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: 1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/7-uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti; 2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje; 3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije-regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO); 4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo; 5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta. C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov VII. ZADOLŽEVANJE (5) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE PRETEKLEGA LETA 99 Splošni sklad za drugo - ali ali člen (izvrševanje proračuna) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 5. člen (proračunski uporabniki) Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 6. člen (dodeljevanje sredstev in način porabe) Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za druge

3 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja. Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom - zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom. 7. člen (obveznosti uporabnikov sredstev) Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena. Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom. Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva. Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dva krat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi. 8. člen (prerazporejanje pravic porabe) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom: - če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev; - če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih; - če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 218 in njegovi realizaciji. 9. člen (pooblastila župana) Župan je pooblaščen, da: - razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika; - odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve; - odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe; - odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta; - če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev; - odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati; - izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine; - odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami; - opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi predpisi. 1. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 11. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 2 %, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 12. člen (splošna proračunska rezervacija) Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej. 3 S t r a n

4 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 218 znašajo 1. EUR. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom. 4 S t r a n 13. člen (proračunski skladi) Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 218 se oblikuje v višini 28. EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28. EUR župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet. Proračunski rezervni sklad v letu 217 predstavljajo tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah v višini 2., EUR. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 14. člen Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 3., EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem. Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, lahko pa odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu. Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 4, EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 15. člen (načrtovanje likvidnosti proračuna) Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna). Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ občine. Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 16. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v letu 218 ne bo dajala poroštev. 17. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 217 ne smejo zadolževati. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 18. člen (začasno financiranje v letu 218) V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 218, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 19. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok o proračunu in splošni del proračuna - zajet v odloku o proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem informatorju Uradne objave Občine Vransko. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vransko Številka: 41/217 Vransko, Franc Sušnik l. r. 2. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 219 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 uradno prečiščeno besedilo, 76/8, 79/9, 51/1, 4/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO in 76/16-odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 11/13 in 55/15 ZFisP, 8/16 in 33/17 - ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/1, 53/1 in Občinski informator Uradne objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15, 54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 219 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

5 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava in višina splošnega dela proračuna) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (7+71) Proračun 219 v EUR DAVČNI PRIHODKI 7 Davki na dohodek in dobiček 73 Davki na premoženje 74 Domači davki na blago in storitve 76 Drugi davki NEDAVČNI PRIHODKI 71 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 712 Denarne kazni 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 72 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 73 Prejete donacije iz domačih virov 731 Prejete donacije iz tujine 74 TRANSFERNI PRIHODKI 74 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij II. SKUPAJ ODHODKI ( ) 4 TEKOČI ODHODKI 4 Plače in drugi izdatki zaposlenim 41 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42 Izdatki za blago in storitve 43 Plačila domačih obresti 49 Rezerve 41 TEKOČI TRANSFERI 41 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi INVESTICIJSKI ODHODKI 42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU 432 Investicijski transferi PU DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 75 Prejeta vračila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 44 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov VII. ZADOLŽEVANJE (5) Proračun 219 v EUR ZADOLŽEVANJE 5 Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) ODPLAČILA DOLGA 55 Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali ali X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE PRETEKLEGA LETA 99 Splošni sklad za drugo - ali ali Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) člen (izvrševanje proračuna) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 5 S tr a n 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA Proračun 219 v EUR Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.

6 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ člen Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: 1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/7-uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti; 2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje; 3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije-regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO): 4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo; 5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta. 5. člen (proračunski uporabniki) Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 6. člen (dodeljevanje sredstev in način porabe) Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja. Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom - zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom. 7. člen (obveznosti uporabnikov sredstev) Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena. Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom. Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva. Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dva krat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi. 8. člen (prerazporejanje pravic porabe) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom: - če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev; - če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih; - če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 219 in njegovi realizaciji. 9. člen (pooblastila župana) Župan je pooblaščen, da: - razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika; - odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve; - odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe; - odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta; - če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev; - odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če 6 S t r a n

7 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati; - izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine; - odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami; - opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi predpisi. 1. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 11. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 2 %, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 12. člen (splošna proračunska rezervacija) Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej. Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 219 znašajo 1. EUR. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom. 13. člen (proračunski skladi) Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 219 se oblikuje v višini 28. EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28. EUR župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet. Proračunski rezervni sklad v letu 219 predstavljajo tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah v višini 2., EUR. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 14. člen Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 3., EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem. Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, lahko pa odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu. Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 4, EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 15. člen (načrtovanje likvidnosti proračuna) Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna). Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ občine. Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 16. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v letu 219 ne bo dajala poroštev. 17. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 219 ne smejo zadolževati. 7 S t r a n

8 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 18. člen (začasno financiranje v letu 219) V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 219, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 19. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok o proračunu in splošni del proračuna zajet v odloku o proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem informatorju Uradne objave Občine Vransko. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vransko Številka: 41/217 Vransko, Franc Sušnik l. r. 3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/7 in spremembe), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 8/7), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/4 in spremembe) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/1 in 53/1 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/212, 46/215 in 54/216) je občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel O D L O K o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek I. UVODNE DOLOČBE 1. člen (predmet odloka) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica Dolinšek. 2. člen (opredelitev obračunskega območja) Obračunsko območje za izgradnjo komunalne opreme je določeno z naslednjimi parcelnimi številkami: 373/2, 373/21, 373/22, 373/23, 373/26 in 386/4(del) vse k.o. 112 Vransko v skupni izmeri m člen (obstoječa in predvidena komunalna oprema) V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema, ki jo je potrebno zgraditi za opremo stavbnih zemljišč v smislu 72. člena ZPNačrt. Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za komunalno opremljeno, če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine. 4. člen (terminski plan investicije) Predvideni zaključek izgradnje komunalne opreme je leto 217. II. SPLOŠNA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 5. člen (zavezanci za plačilo komunalnega prispevka) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se: - na novo priključuje na komunalno opremo ali - povečuje neto tlorisno površino objekta. 6. člen (podlage za odmero komunalnega prispevka) Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na enoto mere, to je na parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta. 7. člen (enota mere) Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta. 8. člen (odmera komunalnega prispevka) Komunalni prispevek se izračuna po naslednji enačbi ob upoštevanju podrobnejših meril v nadaljevanju tega odloka: KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt) Oznake v enačbi pomenijo: i posamezna vrsta komunalne opreme; KP(i) izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme; Aparcela površina parcele; Cp(i) obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 parcele; Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka; Kdejavnosti faktor dejavnosti; Atlorisna neto tlorisna površina objekta; Ct(i) obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta; Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka. 9. člen (pogodba o opremljanju) 1) Občina Vransko lahko gradnjo nove sekundarne komunalne opreme po tem odloku skladno z 78. členom ZPNačrt s pogodbo o opremljanju odda zavezancem. 2) Investitor komunalne opreme v območju opremljanja mora pred izdajo gradbenega dovoljenja za komunalno opremo oziroma najkasneje pred odmero komunalnega prispevka za gradnjo objektov predložiti dokazilo o tem, da ima zagotovljene finančne vire za posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja 8 S t r a n

9 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ prostora. Dokazilo mora temeljiti na soglasju pristojnega nosilca urejanja prostora oziroma upravljavca. Posegi morajo biti izvedeni pred izvedbo tehničnega pregleda za komunalno opremo znotraj območja urejanja. 3) Če bo opremljanje stavbnih zemljišč v območju opremljanja, to je izvedbo nove sekundarne komunalne opreme in posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora, prevzela Občina Vransko, se akontacija za gradnjo komunalne opreme zavezancem odmeri po določbah tega odloka, po končani gradnji pa se izvede obračun stroškov po dejanskih stroških. III. NOVA SEKUNDARNA OBMOČJU OPREMLJANJA KOMUNALNA OPREMA NA 1. člen (preračun obračunskih stroškov za novo sekundarno komunalno opremo na enoto mere) 2) Skupni stroški priprave in obveznega opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju po cenah v juniju 217 znašajo EUR (DDV ni vključen). II. Stroški gradnje komunalne opreme Stroški za izgradnjo cestne infrastrukture Stroški za izgradnjo vodovodne infrastrukture Stroški za izgradnjo fekalne kanalizacije Nova sekundarna komunalna oprema skupaj I + II Vsi stroški so brez DDV! Površina obračunskega območja (m2) Obračunski stroški Površina obračunskega območja (m2) Preračun obračunskih stroškov na površino parcele: Projekti, nadzor 915,28 915, , , , , , II. Stroški gradnje komunalne opreme Stroški za izgradnjo cestne infrastrukture Stroški za izgradnjo vodovodne infrastrukture 9 S tr a n Površina obračunskega območja (m2) Obračunski stroški Površina obračunskega območja (m2) Projekti, nadzor 915,89 915, , , , , ,98 3) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele, na katerih so predvidene stavbe za gradnjo nove sekundarne komunalne opreme znašajo skupaj 6,66 EUR/m2 brez DDV. 4) Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za gradnjo nove sekundarne opreme znašajo skupaj 2,98 EUR/m2 brez DDV. 1) Pri obračunu komunalnega prispevka za gradnjo nove sekundarne komunalne opreme na območju opremljanja znaša delež parcele (D(pi)),8 in delež neto tlorisne površine (D(ti)),2. 2) V primeru, da se stroški obračunajo za objekt z manjšo površino gradbene parcele ali manjšo neto tlorisno površino od tiste, ki je bila osnova za izdelavo tega programa opremljanja, se v izračunu upošteva parcela in neto tlorisna površina objekta po programu opremljanja. 3) Faktor dejavnosti K(dej) je za vse objekte na območju urejanja enak,7. 4) Olajšav za zavezance ni. IV. OBRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA OBSTOJEČO PRIMARNO KOMUNALNO OPREMO ZA 12. člen (preračun obračunskih stroškov za obstoječo primarno komunalno opremo na enoto mere) 1) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne komunalne opreme, ki je v lasti Občine Vransko, se odmeri posameznemu zavezancu po določbah veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št. 96/29 in spremembe). 2) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne komunalne opreme se odmeri za dejansko neto tlorisno površino objekta in površino gradbene parcele, kot izhaja iz vloge za gradbeno dovoljenje. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE Preračun obračunskih stroškov na površino objektov: I. Stroški priprave zemljišč člen (podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za novo sekundarno komunalno opremo) 1) Skupni stroški načrtovanih investicij v novo sekundarno komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bodo javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju opremljanja. I. Stroški priprave zemljišč 13 Stroški za izgradnjo fekalne kanalizacije Nova sekundarna komunalna oprema skupaj I + II Vsi stroški so brez DDV! 13. člen Vse cene so določene na dan Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede z Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev Indeksi za»gradbena dela ostala nizka gradnja«, ki jih mesečno izdaja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 14. člen Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Vransko. 15. člen Nadzor nad izvajanjem inšpekcijske službe. tega odloka izvajajo pristojne

10 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine Vransko»Občinski informator Uradne objave občine Vransko«. Številka: 426/217 Vransko, Franc Sušnik l. r. 4. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/7, 7/8 ZVO-1B, 18/9, 8/1 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 19/12, 76/14 odl. US in 14/15 ZUUJFO) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/1 in 53/1 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/212, 46/216 in 54/216) je občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel S K L E P o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa 1. člen Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/8 in spremembe). Pri prenosu grafičnega dela prostorskega načrta iz analogne v digitalno obliko je prišlo do tehnične napake, tj. izpada zemljišča parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa, v izmeri 99 m², kot pripadajočega stavbnega zemljišča h gostinskemu objektu Čeplje 12, iz fonda stavbnih zemljišč gospodarske cone IG. 2. člen Tehnična napaka iz drugega odstavka prejšnjega člena se popravi tako, da se v grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko spremeni podrobna namenska raba zemljišča parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa, in sicer tako, da se podrobna namenska raba zemljišča spremeni iz»površine cest (PC)«v»Gospodarske cone (IG)«, za namene gostinske dejavnosti. Tehnični popravek je razviden iz grafičnega prikaza, ki je priloga tega sklepa. 3. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vransko» Občinski informator Uradne objave Občine Vransko«. Številka: 35-1/217-3/4 Vransko, Franc Sušnik l. r. Priloga: Grafični prikaz 5. Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) v povezavi s 16. členom Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/1, 53/1 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/212, 46/215, 54/216) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel S K L E P o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje 1. člen Občina Vransko je sprejela Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje(Uradni list RS, št. 5/3 in spremembe). Pri pripravi Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtnotrgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje je prišlo do neskladja med grafičnim in tekstualnim delom zazidalnega načrta. V 15. členu Odloka je navedeno:»gradbene meje so od parcelnih odmaknjene 4m, razen v coni I, kjer se dodatno upošteva 26m odmik grajene mase od trase magistralnega plinovoda.«, kar pa ni usklajeno z grafično prilogo, kjer je označen odmik gradbene meje od parcelne 3m. Prav tako se odpravi napaka glede oznake»cona I«in se pravilno nadomesti s «cono B«. 2. člen S tehničnim popravkom se 15. člen Odloka uskladi z grafičnim delom tako da glasi:»v grafičnih prilogah so označene parcelacije informativno. Parcelne meje, ki potekajo S-J je možno spreminjati v skladu z dejanskimi potrebami. Gradbene meje so od parcelnih odmaknjene 3m, razen v coni B, kjer se dodatno upošteva 26m odmik grajene mase od trase magistralnega plinovoda.«1 S t r a n

11 URADNE OBJAVE Občine Vransko Številka 72/ člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vransko» Občinski informator Uradne objave Občine Vransko«. Številka: 35-1/217-3/3 Vransko, Franc Sušnik l. r. 6. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 218 Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 UPB2, 76/8, 79/9, 51/1, 4/12 ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/9 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 3/213 in 35/213) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/1 in 53/1 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/212, 46/215 in 54/216) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel S K L E P o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 218 stavbnega zemljišča v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/217) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/1 in 53/1 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/212, 46/215 in 54/216) je občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel S K L E P o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 218 je enaka kot v letu 217 in znaša,537 EUR/m2. 2. Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko»Občinski informator Uradne objave Občine Vransko«in začne veljati naslednji dan po objavi. Številka: 4261/217/1 Vransko, Franc Sušnik l. r. 1. Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je enaka kot v letu 217 in znaša na območju občine Vransko 853,6 EUR/m². 2. Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m² stanovanjske površine. 3. Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 4. Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko»Občinski informator Uradne objave Občine Vransko«in začne veljati naslednji dan po objavi. Številka: 426/217/1 Vransko, Franc Sušnik l. r. 7. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 218 Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 UPB2, 76/8, 79/9, 51/1, 4/12 ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 1. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 8. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 218 Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/7 uradno prečiščeno besedilo, 76/8, 79/9, 51/1, 4/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/1, 53/1 in Uradne objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) in Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 132/6) je Občinski svet občine Vransko na 21. redni seji dne sprejel S K L E P o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu člen Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini Vransko se za leto 218 določi v naslednji višini: 15, EUR neto - 1. novorojencu v družini, 25, EUR neto - 2. novorojencu v družini 35, EUR neto - 3. novorojencu v družini 4, EUR neto - vsakemu naslednjemu novorojencu v družini. 2. člen Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto člen Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko»Občinski informator Uradne objave Občine Vransko«. Številka: 1223/217 Vransko, Franc Sušnik l. r. 11 S t r a n

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več