NASLOVNICA ČISTOPIS

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NASLOVNICA ČISTOPIS"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY

2 K A Z A L O Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto Bilanca prihodkov in odhodkov. 10 Račun finančnih terjatev in naložb 15 Račun financiranja.. 16 Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto Odhodki proračuna po funkcionalni dejavnosti 23 Proračun za leto 2011 po programski klasifikaciji. 26 Posamezni finančni načrti.. 71 Uprava.. 72 Župan in podžupana 79 Skupni organ občinske uprave. 84 Občinski svet Nadzorni odbor 93 Četrtne in vaške skupnosti Delovanje urada župana in mestnega sveta Druge javne potrebe Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij Šolstvo Otroško varstvo Kultura Socialno varstvo Zdravstveno varstvo 146 Šport Komunalno-cestno gospodarstvo vzdrževanje Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 172 Stanovanjsko-poslovni fond Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva Zaščita in reševanje, požarna varnost. 196 Investicije na področju družbenih dejavnosti Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva. 208 Regionalni projekti.. 219

3 Obrazložitve finančnih načrtov. 224 Uprava Župan in podžupana 231 Skupni organ občinske uprave. 234 Občinski svet Nadzorni odbor 242 Četrtne in vaške skupnosti Delovanje urada župana in mestnega sveta Druge javne potrebe Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij Šolstvo Otroško varstvo Kultura Socialno varstvo Zdravstveno varstvo 285 Šport Komunalno-cestno gospodarstvo vzdrževanje Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 308 Stanovanjsko-poslovni fond Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva Zaščita in reševanje, požarna varnost. 329 Investicije na področju družbenih dejavnosti Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva. 338 Regionalni projekti Načrt razvojnih programov Razno Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 361 premoženjem Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj 365 Gradec Predlog četrtnih in vaških skupnosti za investicije v proračunu 375 Mestne občine Slovenj Gradec.. Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec Načrt nabav.. 385

4 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94- odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96- odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 100/00 sklep US, 16/02 sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002 in 109/2008, 49/2009, 38/) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/2008 UPB, 53/) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. redni seji, dne , sprejel O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO SPLOŠNA DOLOČILA 1. člen S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. 2. VIŠINA PRORAČUNA 2. člen Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV KONTO NAZIV KONTA PLAN v EUR I. S K U P A J P R I H O D K I ,96 ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,00 70 DAVČNI PRIHODKI ,00 ( ) 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK , DAVKI NA PREMOŽENJE , DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE ,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI ,00 ( ) 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA , TAKSE IN PRISTOJBINE 8.700, GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI ,00

5 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV , DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI ,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI ,00 ( ) 720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV , PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED ,00 73 PREJETE DONACIJE ,00 (730) 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI ,96 (' ) 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUC , PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE ,96 II. S K U P A J O D H O D K I ,96 ( ) 40 TEKOČI ODHODKI ,00 ( ) 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM , PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST , IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE , PLAČILA DOMAČIH OBRESTI , REZERVE 4.515,00 41 TEKOČI TRANSFERI ,00 ( ) 410 SUBVENCIJE , TRANSFERI POSAMEZNIKOM,GOSPODINJSTVOM , TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM , DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI , TEKOČI TRANSFERI V TUJINO ,00 42 INVESTICIJSKI ODHODKI ,96 (420) 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV ,96 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 (430) 430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK ,00 (I - II)

6 B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB KONTO NAZIV KONTA PLAN v EUR 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) , PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL ,00 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440) , DANA POSOJILA ,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V) 0,00 VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I + IV) - (II + V) ,00 C RAČUN FINANCIRANJA KONTO NAZIV KONTA PLAN v EUR 50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) , DOMAČE ZADOLŽEVANJE ,00 55 IX. ODPLAČILO DOLGA (550) , ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA ,00 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII - IX) ,00 XI. POVEČANJE /ZMANJŠANJE SREDSTEV 0 NA RAČUNIH (VII - X) 0,00 Splošni del občinskega proračuna odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.

7 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna. Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan. Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna. Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna. 4. člen Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu. Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke. Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji. 5. člen Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih naročilih. 6. člen V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet.

8 Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo. Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev. O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika občinski organi in uprava odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov. Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije. 7. člen Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 4.515,00 evrov. 8. člen Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2011 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave. 9. člen Župan je pooblaščen, da odloča: v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna; o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine ,00 evrov; o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet; o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 450,00 evrov. 10. člen Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

9 4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 11. člen Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine ,00 evrov. Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic ,00 evrov. 5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. 13. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: / Slovenj Gradec, Matjaž ZANOŠKAR Župan Mestne občine Slovenj Gradec

10 SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , ,96 69,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , ,00 98,6 70 DAVČNI PRIHODKI , ,00 96,8 700 Davki na dohodek in dobiček , ,00 101, Dohodnina , ,00 101,8 703 Davki na premoženje , ,00 80, Davki na nepremičnine , ,00 85, Davki na dediščine in darila , ,00 43, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , ,00 53,3 704 Domači davki na blago in storitve , ,00 81, Davki na posebne storitve , ,00 37, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , ,00 81,7 71 NEDAVČNI PRIHODKI , ,00 104,7 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , ,00 88, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki ,46 0,00 0, Prihodki od obresti , ,00 55, Prihodki od premoženja , ,00 89,4 711 Takse in pristojbine 5.085, ,00 171, Upravne takse in pristojbine 5.085, ,00 171,1 712 Globe in druge denarne kazni , ,00 131, Globe in druge denarne kazni , ,00 131,1 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , ,00 91, Prihodki od prodaje blaga in storitev , ,00 91,4 714 Drugi nedavčni prihodki , ,00 127, Drugi nedavčni prihodki , ,00 127,5 72 KAPITALSKI PRIHODKI , ,00 32,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , ,00 27, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , ,00 27, Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0, , Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , ,00 304, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , ,00 304,8 73 PREJETE DONACIJE , ,00 423,6 730 Prejete donacije iz domačih virov , ,00 423, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb , ,00 423,6 74 TRANSFERNI PRIHODKI , ,96 71,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , ,00 93, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , ,00 94, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov , ,00 104, Prejeta sredstva iz javnih agencij ,00 0,00 0,0 Stran 1 od 7

11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , ,96 33, , ,96 33,5 Stran 2 od 7

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , ,96 65,5 40 TEKOČI ODHODKI , ,00 66,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , ,00 97, Plače in dodatki , ,00 92, Regres za letni dopust , ,00 121, Povračila in nadomestila , ,00 117, Sredstva za delovno uspešnost , ,00 212, Sredstva za nadurno delo 2.501, ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 2.482, ,00 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , ,00 109, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , ,00 108, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , ,00 108, Prispevek za zaposlovanje 496,71 539,00 108, Prispevek za starševsko varstvo 827,24 897,00 108, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , ,00 116,1 402 Izdatki za blago in storitve , ,00 57, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 91, Posebni material in storitve , ,00 9, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , ,00 96, Prevozni stroški in storitve , ,00 61, Izdatki za službena potovanja , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , ,00 101, Poslovne najemnine in zakupnine , ,00 97, Drugi operativni odhodki , ,00 82,8 403 Plačila domačih obresti , ,00 92, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , ,00 93, Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem , ,00 90,6 409 Rezerve 4.435, ,00 101, Proračunska rezerva 4.435, ,00 101,8 41 TEKOČI TRANSFERI , ,00 98,0 410 Subvencije , ,00 104, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , ,00 104,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , ,00 102, Družinski prejemki in starševska nadomestila , ,00 88, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.301, ,00 132, Drugi transferi posameznikom , ,00 102,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 80, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 80,2 Stran 3 od 7

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferi , ,00 104, Tekoči transferi občinam 1.669, , Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , ,00 97, Tekoči transferi v javne sklade , ,00 101, Tekoči transferi v javne zavode , ,00 104, Tekoči transferi v javne agencije 1.950,00 0,00 0,0 414 Tekoči transferi v tujino , ,00 29, Drugi tekoči transferi v tujino , ,00 29,3 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , ,96 57,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , ,96 57, Nakup zgradb in prostorov , ,00 105, Nakup opreme , ,00 368, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,96 50, Investicijsko vzdrževanje in obnove , ,00 90, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,00 266, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,00 120,5 Stran 4 od 7

14 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , ,00 12, , ,00 9,1 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , ,00 179,6 Stran 5 od 7

15 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA , ,00 29,8 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA , ,00 29,8 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil , ,00 29, Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov , ,00 73, Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin ,00 0,00 0,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) , ,00 100,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV , ,00 100,0 440 Dana posojila , ,00 100, Dana posojila javnim skladom , ,00 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) ,00 0,00 0,0 Stran 6 od 7

16 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , ,00 76,7 50 ZADOLŽEVANJE , ,00 76,7 500 Domače zadolževanje , ,00 76, Najeti krediti pri poslovnih bankah , ,00 76,7 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , ,00 102,3 55 ODPLAČILA DOLGA , ,00 102,3 550 Odplačila domačega dolga , ,00 102, Odplačila kreditov poslovnim bankam , ,00 102,3 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,23 0,00 0,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , ,00 46,8 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , ,00 12,0 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA ,23 0,00 Stran 7 od 7

17 SPREMNA BESEDA K PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 I. SPLOŠNO O PRIHODKIH IN ODHODKIH Proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 zajema prihodke v višini ,96 EUR in odhodke v višini ,96 EUR. Prihodki so v primerjavi s proračunom za leto manjši za 28,95 % in v primerjavi z drugim rebalansom proračuna za leto za 30,52 %. Odhodki so v primerjavi s proračunom za leto manjši za 29,59 % in v primerjavi z drugim rebalansom proračuna za leto za 34,50 %. Proračunski primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov znaša ,00 EUR in se pokriva z zadolževanjem. V preteklih dveh letih je na višino proračuna vplivala izgradnja dveh velikih regijskih projektov, torej širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO) in regijskega odlagališča za odpadke (KOCEROD), katerih nosilec je Mestna občina Slovenj Gradec. Omenjena projekta sta se skoraj v celoti financirala s transferji s strani ministrstev in drugih lokalnih skupnosti. V letu smo zaključili s projektom GOŠO, projekt KOCEROD pa se nadaljuje tudi v letu Že v preteklih letih smo zaradi lažje primerjave gibanja višine proračuna primerjali proračunske prihodke in odhodke brez upoštevanja zgoraj omenjenih sofinanciranj s strani sosednjih občin. Če to storimo tudi tokrat, ugotovimo, da prihodki v letu 2011 znašajo ,96 EUR (v letu so primerljivi prihodki znašali ,60 EUR), odhodki pa ,96 EUR ( ,00 EUR v letu ). Če torej primerjamo prihodke in odhodke, zmanjšane za sofinanciranje koroških občin iz naslova regijskih projektov, ugotovimo, da so prihodki v primerjavi z letom večji za 3,97 %, odhodki pa za 1,74 %. Skupni prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto skupaj z zadolževanjem in odplačilom posojil znašajo ,96 EUR. II. STRUKTURA PRIHODKOV II.1. STRUKTURA SKUPNIH PRIHODKOV OBČINE V mesecu juniju 2008 je Državni zbor RS sprejel spremembe Zakona o financiranju občin, ki ponovno bistveno spreminjajo način zagotavljanja sredstev, ki pripadajo občinam. Temeljni pojem je še vedno primerna poraba, medtem ko pojma glavarina ni več. Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi: 1

18 PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi Pri tem je: PPi primerna poraba občine; Ci razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi; Pi razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca; Mi razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; Si razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; P povprečnina; Oi število prebivalcev v občini. Ministrstvo za finance bi moralo občinam, v skladu z določili 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin, sporočiti potrebne podatke o pripadajočih prihodkih in zneskih finančne izravnave za prihodnje leto najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, vendar ministrstvo tega še ni storilo. Prav tako še ni znan končni znesek povprečnine za leto Pri pripravi proračuna smo upoštevali znesek v višini predhodno objavljenega podatka, to je 554,50 EUR na prebivalca. Na podlagi tega smo izračunali primerno porabo občine, ki za leto 2011 znaša ,00 EUR. Občini pripadajo še lastni davčni viri in drugi lastni viri v skupni višini ,00 EUR, od tega pa predstavlja nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča kar 82,4 %. II.2. STRUKTURA OSTALIH PRIHODKOV Skupni namenski prihodki proračuna so načrtovani v višini ,96 EUR, od tega jih ,00 EUR oz. 33,3% načrtujemo v okviru finančnega načrta»regionalni projekti«, ,00 oz. 26,6 % pa v okviru finančnega načrta»stanovanjsko poslovni fond«. Vsi drugi namenski prihodki so razčlenjeni v posebnem delu proračuna v okviru posameznih finančnih načrtov. Naj tu posebej razčlenimo le transferne prihodke, ki predstavljajo 21,5 % prihodkov iz bilance prihodkov. Načrtovana sredstva sofinanciranj investicij s strani ministrstev znašajo ,96 EUR in sicer za: 2

19 5252 Mrežni podjetniški inkubator ,00 A600 Zrcaljenje podob , Kocerod ,00 A382 Glasbena šola ,00 434Y PC Ozare ,00 434I Urejanje vaškega jedra Gmajna ,00 434S Urejanje vaškega jedra Sele-Vrhe ,00 A362 Dom varovanih stanovanj ,00 A610 Mladinski kulturni center ,00 A402 Sektor za vode ,00 A601 Atletski stadion ,00 SKUPAJ: ,96 Med sredstva sofinanciranj investicij, s strani ministrstva, sodi tudi požarna taksa v znesku ,00 EUR. Iz državnega proračuna pričakujemo tudi sredstva za tekočo porabo, in sicer za sofinanciranje skupne občinske uprave ,00 EUR in vzdrževanje gozdnih cest ,00 EUR. Načrtujemo tudi sofinanciranje s strani Fundacije za šport in sicer za obnovo bazena Slovenj Gradec v znesku ,00 EUR III. STRUKTURA ODHODKOV Kot smo že navedli, se znesek odhodkov v primerjavi s proračunom za leto zmanjšuje za 29,59 % in v primerjavi z drugim rebalansom za leto za 34,50 %. Če zaradi lažje primerljivosti od odhodkov proračuna za leto 2011 odštejemo del odhodkov za regijske projekte, ki so sofinancirani s strani drugih lokalnih skupnosti v višini ,00 EUR, znašajo odhodki proračuna MOSG za leto ,96 EUR in so za 1,74 % večji od odhodkov proračuna za leto. Znesek odhodkov proračuna za leto presega prihodke za ,00 EUR, primanjkljaj pa se krije z zadolževanjem. Prikaz odhodkov je v celoti v skladu z ekonomsko klasifikacijo za prikaz javno-finančnih tokov (za prikaz osnovnih javnofinančnih tokov se uporablja bilančna shema, po kateri se prihodki in drugi prejemki na eni strani ter odhodki in drugi izdatki razvrščajo po ekonomski klasifikaciji) in s programsko klasifikacijo. Posamezni finančni načrti so po področjih podrobno izdelani in označeni s klasifikacijskimi znaki, številkami za področja in naloge, ki smo jih določili za razmejevanje in opredeljevanje posameznih nalog v upravi MO Slovenj Gradec. Takšen način prinaša preglednost, primerljivost in določanje namena uporabe sredstev po posameznem obdobju. Posebej so v proračunu prikazane investicije, ki so 3

20 razvrščene v skupine glede na vir pridobivanja sredstev, kar omogoča preglednost in spremljanje realizacije izvajanja tudi skozi daljše časovno obdobje. Pri načrtovanju odhodkov smo seveda morali upoštevati dejstvo, da je potrebno odhodke uskladiti s prihodki in zato ni mogoče na vseh področjih načrtovati želene rasti. To dejstvo pride v času recesije še toliko bolj do izraza. V naslednji tabeli prikazujemo delež posameznih področij v primerni porabi in drugih nerazporejenih prihodkih (obresti, nadomestilo za stavbna zemljišča nad Ppi), vključno z zadolževanjem. Iz te preglednice lahko razberemo, da se delež teh prihodkov, namenjen za delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem bistveno zmanjšuje (s 5,03 % primerne porabe v letu 2009, 1,89 % v letu na le 1,18 % primerne porabe z zadolževanjem). V program družbenih dejavnosti skupaj z investicijami je razporejenih 50,84 % primerne porabe in zadolževanja, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja zmanjšanje za 1,60 odstotne točke. Glede na to, da smo na tem področju v letu zaznali povečanje za 4,38 odstotne točke, v letu 2009 za 1,59 odstotne točke in v letu 2008 za 1,88 odstotne točke, lahko rečemo, da je delež družbenih dejavnosti in investicij s tega področja še vedno bistveno višji, kot je bil pred letom Ta podatek ni presenetljiv, saj smo v zadnjih letih v proračun MOSG vključili kar nekaj velikih projektov s tega področja. V zvezi s povečanjem deleža primerne porabe za upravo podajamo razlago k Preglednici 2. FINANČNI NAČRT 2. rebalans Delež Osnutek Delež Uprava ,00 9, ,00 10,75 Župan, svetniki, nadzorni odbor ,00 2, ,00 2,44 Skupni organ občinske uprave ,00 0, ,00 0,75 Četrtne in vaške skupnosti ,00 0, ,00 0,57 Delovanje urada župana in mestnega sveta ,00 1, ,00 1,22 Druge javne potrebe ,96 7, ,00 7,84 Družbene dejavnosti z investicijami ,63 52, ,00 50,84 Komunalno cestna dejavnost-vzdrževanje ,70 11, ,00 11,66 Gospodarjenje z občinskim premoženjem ,97 1, ,00 1,18 Prometno urejanje javnih površin ,00 0, ,00 0,65 Stanovanjsko poslovni fond ,00 0,16 0,00 0,00 Kmetijstvo in gozdarstvo ,00 1, ,00 0,88 Malo gospodarstvo ,00 0, ,00 0,51 Požarna varnost, civilna zaščita ,00 1, ,00 1,39 Komunalno cestna dejavnost -investicije ,00 9, ,00 9,28 Rezerva 4.435,00 0, ,00 0,04 SKUPAJ ,26 100, ,00 100,00 Preglednica 1: Poraba primerne porabe po posameznih finančnih načrtih v EUR 4

21 V naslednji preglednici podajamo strukturo odhodkov po posameznih področjih delovanja organov občine. Odhodki na področju uprave so se v letu 2009 in bistveno zmanjšali zaradi dejstva, da smo z delom stroškov plač obremenili posamezne projekte (GOŠO). V letu 2011 so znova vsi odhodki za plače (razen koordinatorja za projekt EPK) vsebovani v finančnem načrtu»uprava«. Zato nam pravo primerjavo na tem področju omogočajo odhodki v letu Pri analiziranju odhodkov organa skupne občinske uprave pa je potrebno upoštevati, da Mestna občina Slovenj Gradec od ,00 EUR, kolikor znaša predvidena poraba na tem področju, pridobi sofinanciranja od občin, ki so se pridružile temu projektu, in pristojnih ministrstev v skupni višini ,00 EUR. Tako je proračun MOSG v okviru skupne občinske uprave obremenjen le z ,00 EUR. FINANČNI NAČRT Realizacija 2008 Realizacija rebalans Osnutek 2011 Uprava , , , ,00 Župan in podžupana , , , ,00 Skupni organ občinske uprave , , , ,00 Svetniki , , , ,00 Nadzorni odbor , , , ,00 Četrtne in vaške skupnosti , , , ,00 Delovanje urada župana in mestnega sveta , , , ,00 SKUPAJ , , , ,00 Preglednica 2: Struktura odhodkov po posameznih področjih sredstev za delovanje občine v EUR V naslednji tabeli podajamo vrednosti odhodkov po posameznih področjih družbenih dejavnosti. FINANČNI NAČRT Realizacija rebalans (brez prenosov iz 2009) Osnutek 2011 Šolstvo , , ,00 Otroško varstvo , , ,00 Kultura , , ,00 Socialno varstvo , , ,00 Zdravstvo , , ,00 Šport , , ,00 SKUPAJ , , ,00 Preglednica 3: Struktura odhodkov po posameznih področjih družbenih dejavnosti brez investicij v EUR 5

22 Proračun za leto 2011 vsebuje ,96 EUR investicijskih odhodkov in transferjev, kar predstavlja kar 58,36 % skupnih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ob predpostavki, da se proračun zadolži za ,00 EUR. Ker pa investicijske odhodke nesorazmerno povečuje že omenjeni regijski projekt, ga zaradi primerljivosti izločamo. V tem primeru znašajo investicijski odhodki in transferji ,96 EUR (leta ,00 EUR), njihov delež v skupnih odhodkih pa znaša 52,38 %. Leta je ta delež znašal 51,73 %, leta ,61 % in leta ,70 %. Delež sredstev za investicije v celotnem proračunu za leto 2011 se torej v primerjavi z letom povečuje za 0,65 odstotne točke. Za primerjavo navedimo, da smo v letu 2007 za investicije namenili 46,50 %, v letu ,39 %, v letu ,66 %, leta ,61 % in leta ,24 % celotnega proračuna. Investicijska sredstva se torej ohranjajo na visoki ravni, značilni za proračune od leta 2003 naprej. IV. ZADOLŽEVANJE V letu 2008 je bila sprejeta novela Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 57/2008), v okviru katere se je spremenila osnova za določanje največjega obsega možnega zadolževanja občine. Ta obseg je določen v 2. odstavku 10.b. člena, ki se glasi:»občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«sprememba zakona torej obsega zadolževanja ne omejuje več z obstoječim stanjem zadolžitve občine, pač pa le še z obsegom letnih anuitet. Kot smo navedli v samem začetku tega sestavka, znaša proračunski primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov ,00 EUR in se pokriva z zadolževanjem občine. Celotno zadolževanje občine znaša ,00 EUR. Župan Mestne občine Slovenj Gradec Matjaž ZANOŠKAR 6

23 PRORAČUN PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

24 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Mestna občina Slovenj Gradec Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3 Predlog proračuna 2011 EUR 01 JAVNA UPRAVA DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 013 SPLOŠNE ZADEVE DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE OBRAMBA CIVILNA ZAŠČITA JAVNI RED IN VARNOST POLICIJA PROTIPOŽARNA VARNOST GOSPODARSKE DEJAVNOSTI DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN PROMET KOMUNIKACIJE DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV VARSTVO OKOLJA ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI RAVNANJE Z ODPADNO VODO ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ STANOVANJSKA DEJAVNOST DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA OSKRBA Z VODO CESTNA RAZSVETLJAVA ZDRAVSTVO IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE KULTURNE DEJAVNOSTI DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU SOCIALNA VARNOST VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB VARSTVO OTROK IN DRUŽINE Čas izpisa: :05:04 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 2

25 Mestna občina Slovenj Gradec Kriteriji za nivoje: Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3 Predlog proračuna 2011 EUR 107 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA 109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA SKUPAJ Čas izpisa: :05:04 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 2 od 2

26 PRORAČUN PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

27 SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 1000 UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC , ,00 109,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , ,00 109, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.309, ,00 100, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.309, ,00 100, Delovanje nevladnih institucij lok. samoupr.(skup.občin, Združenje občin) 2.309, ,00 100, Drugi operativni odhodki 2.309, ,00 100, Dejavnost občinske uprave , ,00 109, Administracija občinske uprave , ,00 110, Plače zaposlenih v občinski upravi , ,00 112, Plače in dodatki , ,00 108, Regres za letni dopust , ,00 119, Povračila in nadomestila , ,00 122, Sredstva za delovno uspešnost , ,00 267, Sredstva za nadurno delo 2.400, ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 2.158, ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , ,00 108, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , ,00 108, Prispevek za zaposlovanje 402,71 437,00 108, Prispevek za starševsko varstvo 670,24 727,00 108, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , ,00 111, Izdatki za blago in storitve v občinski upravi , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 100, Posebni material in storitve 3.876, ,00 92, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije občinske uprave , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , ,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 80, Prevozni stroški in storitve občinske uprave , ,00 100, Prevozni stroški in storitve , ,00 100, Izdatki za službena potovanja občinske uprave 4.272, ,00 100, Izdatki za službena potovanja 4.272, ,00 100, Drugi operat. str. uprave (avtorski honorarji, strokovno izobr.,bančni str.) , ,00 100, Drugi operativni odhodki , ,00 103, Drugi transferi posameznikom 2.987,00 954,00 31, Izgradnja sistema kakovosti 3.906, ,00 100, Posebni material in storitve 3.906, ,00 100, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , ,00 100, Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov , ,00 100, Posebni material in storitve 0,00 173, Tekoče vzdrževanje , ,00 99,4 Stran 1 od 44

28 A. Bilanca odhodkov UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) 1260 Najemnine in zakupnine upravnih prostorov 7.135, ,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine 7.135, ,00 100, Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave , ,00 100, Nakup opreme , ,00 100,0 Stran 2 od 44

29 A. Bilanca odhodkov ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 1500 ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE , ,00 103,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , ,00 103, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , ,00 108, Delovanje zvez občin , ,00 108, Plače in dodatki skupne obč.uprave , ,00 109, Plače in dodatki , ,00 108, Regres za letni dopust 6.048, ,00 125, Povračila in nadomestila , ,00 105, Sredstva za delovno uspešnost , ,00 116, Sredstva za nadurno delo 101,00 101,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 324,00 324,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , ,00 108, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , ,00 108, Prispevek za zaposlovanje 94,00 102,00 108, Prispevek za starševsko varstvo 157,00 170,00 108, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.168, ,00 133, Pis.in spl. material in storitve skupne občinske uprave 8.186, ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 8.080, ,00 100, Posebni material in storitve 106,00 106,00 100, Energija,voda,kom.storitve in komunikacije skupne obč.uprave 9.989, ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.989, ,00 100, Prevozni str. in storitve skupne obč.uprave 3.607, ,00 100, Prevozni stroški in storitve 3.607, ,00 100, Izdatki za službena potovanja skupne obč.uprave 1.709, ,00 100, Izdatki za službena potovanja 1.709, ,00 100, Dejavnost občinske uprave , ,00 50, Administracija občinske uprave , ,00 28, Drugi operativni stroški za skupno obč.upravo , ,00 28, Drugi operativni odhodki , ,00 28, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 7.073, ,00 100, Tekoče vzdrževanje za skupno obč.upravo 522,00 522,00 100, Tekoče vzdrževanje 522,00 522,00 100, Nakup opreme za skupno obč.upravo 6.551, ,00 100, Nakup opreme 6.551, ,00 100,0 Stran 3 od 44

30 A. Bilanca odhodkov ŽUPAN IN PODŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2100 ŽUPAN IN PODŽUPANA , ,00 100,0 01 POLITIČNI SISTEM , ,00 100, Politični sistem , ,00 100, Dejavnost župana in podžupanov , ,00 100, Plače župana in podžupanov , ,00 100, Drugi operativni odhodki , ,00 100, Materialni stroški župana in podžupanov , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 99, Posebni material in storitve 1.056, ,00 314, Tekoče vzdrževanje 636,00 79,00 12, Drugi operativni odhodki 1.524,00 0,00 0, Izdatki za reprezentanco župana , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 90, Posebni material in storitve 0,00 407, Drugi operativni odhodki 806, ,00 447, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.149, ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije župana in podžupanov , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , ,00 100, Izdatki za službena potovanja župana in podžupanov 4.611, ,00 100, Izdatki za službena potovanja 4.103, ,00 100, Drugi operativni odhodki 508,00 508,00 100,0 Stran 4 od 44

31 A. Bilanca odhodkov SVETNIKI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2200 SVETNIKI , ,00 99,6 01 POLITIČNI SISTEM , ,00 99, Politični sistem , ,00 99, Dejavnost občinskega sveta , ,00 99, Plačila za opravljanje funkcije svetnika , ,00 100, Drugi operativni odhodki , ,00 100, Materialni stroški svetnikov , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 101, Drugi operativni odhodki 1.126,00 688,00 61, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije svetnikov 8.811, ,00 93, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.811, ,00 93, Izdatki za službena potovanja svetnikov 5.504, ,00 100, Prevozni stroški in storitve 2.312, ,00 100, Izdatki za službena potovanja 3.192, ,00 100, Strokovno izobraževanje svetnikov 783,00 783,00 100, Drugi operativni odhodki 783,00 783,00 100,0 Stran 5 od 44

32 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2300 NADZORNI ODBOR , ,00 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , ,00 100, Fiskalni nadzor , ,00 100, Dejavnost nadzornega odbora , ,00 100, Sejnine nadzornega odbora , ,00 100, Drugi operativni odhodki , ,00 100, Izdatki za blago in storitve za nadzorni odbor 691,00 691,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 316,00 316,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41,00 41,00 100, Drugi operativni odhodki 334,00 334,00 100,0 Stran 6 od 44

33 A. Bilanca odhodkov ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 SR210 SPREJETI REBALANS 2/ PP11 SPREJETI PRORAČUN 2011 (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2400 ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI , ,00 101,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , ,00 101, Druge skupne administrativne službe , ,00 101, Izvedba protokolarnih dogodkov , ,00 101, Prireditve v četrtnih in primestnih vaških skupnostih , ,00 101, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 101,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , ,00 101, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , ,00 101, Delovanje ožjih delov občin , ,00 101, Sejnine članom PVS , ,00 101, Drugi operativni odhodki , ,00 101, Materialni stroški PVS , ,00 101, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 101, Posebni material in storitve 2.099, ,00 101, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije PVS 7.052, ,00 101, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.052, ,00 101, Najemnine in zakupnine PVS 3.400, ,00 101, Poslovne najemnine in zakupnine 3.400, ,00 101, Podjemne pogodbe za PVS 2.559, ,00 101, Drugi operativni odhodki 2.559, ,00 101,5 Stran 7 od 44

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več