OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA"

Transkripcija

1 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1

2 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13 in 55/15- ZFisP; ZJF) opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za določeno koledarsko leto. Gre za akt, ki določa programe občinskih organov in pravice porabe. Pravica porabe neposrednega uporabnika pomeni prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki, kontu. Občine smo pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer smo zavezane, da upoštevamo veljavne predpise s področja javnih financ. Pri pripravi proračuna občine smo upoštevali dani makroekonomski okvir, v katerem smo določili fiskalne zmožnosti občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi tekočih nalog in razvojnih prioritet občine smo določili okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih področjih. Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2017 smo pripravili na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, 29. člena Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ter globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije za obdobje Zakon o javnih financah v svojem 17. členu nalaga pristojnemu ministrstvu, da obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, hkrati pa mora posredovati globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Iz omenjenih okvirov navajamo naslednje napovedi (povzeto po UMAR: Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, september 2016), ki predstavljajo tudi kvantitativna izhodišča pri pripravi občinskega proračuna za leto 2017: - pozitivna realna rast bruto družbenega proizvoda BDP, in sicer 2,9 %; - pozitivna realna rast izvoza proizvodov in storitev, in sicer 5,5 %; - pozitivna rast števila zaposlenih, in sicer 1,7 %; - stopna registrirane brezposelnosti naj bi v letu 2017 znašala 10,2 %; - načrtovano število prebivalcev v Sloveniji: ; - pozitivna zasebna potrošnja, ki naj bi znašala 2,2 %, realna rast državne potrošnje pa 1,3 %; - realna rast investicij v osnovna sredstva je pozitivna, in sicer 6,0 %; - letna stopna inflacije v letu 2017: 101,4 % (dec./dec. predhodnega leta), - povprečna letna rast cen pa 101,4 % (I.-XII. tekočega leta/i-xii. preteklega leta). Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upoštevaje pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (UL RS, št. 51/09) in Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (UL RS, št. 53/09). Pri pripravi proračuna občine Lendava za leto 2017 je tako upoštevan izračun primerne porabe občin, ki temelji na trenutno veljavnih povprečninah, podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin. Elementi ki vplivajo na višino primerne porabe občin so naslednji: - povprečnina za leto 2017 znaša 530,00 na prebivalca 2

3 - število prebivalcev občine Lendava na dan , ki znaša korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter prebivalci mlajši od 15 let oziroma starejši od 65 let), ki znaša 0, Povprečnina za leto 2017 je višja v primerjavi z letom 2016, ko je znašala 522,00 EUR. Število prebivalcev v občini Lendava še vedno upada v primerjavi s prejšnjimi leti. Negativni demografski trendi so prisotni v celotnem Pomurju, izraziti pa so tudi v Občini Lendava. Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto , ki jih občina prejme iz dveh virov: kot prihodek iz naslova dohodnine in kot finančna izravnava. Odlok o proračunu občine Lendava temelji na izračunu primerne porabe za leto 2017, podatkov o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2016, izhodišč iz Razvojnega koncepta Občine Lendava za obdobje , Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. V posebnemu delu proračuna občine Lendava so razen neposrednih proračunskih uporabnikov občine Lendava (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava in Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje) zajeti tudi finančni načrti ožjih delov lokalne skupnosti (krajevne skupnosti), ki so v skladu z določili 19. c in 19 č. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 in 84/10-odl. US in 40/12-ZUJF) sestavni del občinskega proračuna. Prejemki in izdatki ožjih delov lokalne skupnosti se namreč obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna. 3

4 II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA (A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. PRIHODKI Skupne prihodke proračuna občine Lendava v bilanci prihodkov in odhodkov planiramo v višini Največji viri prihodkov proračuna so: - dohodnina odstopljeni vir občinam v višini (podkonto ) - transferni prihodki v višini (skupina kontov 74) - prihodki od premoženja (najemnine za GJI, zakupnine, koncesije) v višini (konti 7103) - davki na nepremičnine v višini (konti 7030) - kapitalski prihodki v višini (skupina kontov 72) - prihodki od prodaje blaga in storitev v višini (podskupine konta 713) - prihodki od komunalnih prispevkov v višini (podkonto ) - davek na promet nepremičnin in finančno premoženje v višini (konti 7033) - okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini (podkonto ) ter - turistična taksa v višini (podkonto ). V nadaljevanju bomo razložili posamezne prihodke po kontih: - podkonto Dohodnina občinski vir je planirana v višini in predstavlja največji vir prihodkov proračuna občine Lendava (56 %). Na osnovi Zakona o financiranju občin se dohodnina v celoti nakazuje v državni proračun. Dohodnina občinski vir se potem tedensko nakazuje na račune posamezne občine za pokrivanje primerne porabe občine. Prihodek iz naslova dohodnine ne pokriva izračunano primerno porabo občine Lendava za leto 2017, zato bo občina upravičena do finančne izravnave v višini skupina kontov 7030 Davki na nepremičnine so planirani v višini V tej skupini kontov so planirani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ( ) ter prihodki od davka od premoženja od stavb in prostorov za počitek (1.400 ). - skupina kontov 7031 Davki na premičnine so planirani v višini 105. V tej skupini kontov so planirani prihodki iz naslova davka na vodna plovila v višini skupina kontov 7032 Davki na dediščine in darila so planirani v višini V tej skupini kontov so planirani prihodki iz naslova davka na dediščine in darila ter zamudnih obresti od davkov občanov v skupni višini skupina kontov Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so planirani v višini Na teh kontih so planirani prihodki od odmerjenega davka na promet nepremičnin v višini 2 % od vrednosti prometa. - podkonto Davek na dobitke od iger na srečo je planiran v višini

5 - skupina kontov 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so planirani v višini V tej skupini kontov planiramo prihodke iz naslednjih naslovov: - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini (podkonto ), - turistična takse v višini (podkonto ) ter - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini (podkonto ). - skupina kontov 7060 Drugi davki je planirana v višini skupina kontov 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki so planirani v višini 30. V tej skupini kontov so planirani prihodki od dividend za vrednostne papirje v višini skupina kontov 7102 Prihodki od obresti so planirani v višini V tej skupini kontov so planirani prihodki od obresti od sredstev na vpogled v višini 100 ter prihodki od obresti od vezanih depozitov v višini skupina kontov 7103 Prihodki od premoženja so planirani v višini V tej skupini kontov so planirani prihodki iz naslednjih naslovov: - najemnine za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 3.500, - najemnine za poslovne prostore v višini , - najemnine za stanovanja v višini , - prihodki od drugih najemnin v višini (najemnina za regijski center v Puconcih , najemnina za vodovodno omrežje , najemnina za kanalizacijsko omrežje ter najemnina za garaže ), - prihodki od zakupnin v višini 5.000, - prihodki iz naslova podeljenih koncesij (koncesija za plin - Mestni plinovodi, koncesija za posekan in prodan les iz koncesijskih gozdov na območju občine - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, koncesija za daljinsko ogrevanje Petrol Geoterm) višini , - prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico (koncesija za izkoriščanje geotermalne energije Nafta -Geoterm, koncesija za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina Geoenergo in koncesija za izkoriščanje proda in peska Gramoz) v višini ter - prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini podkonto Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo so planirane v višini skupina kontov 7120 Globe in druge denarni kazni so planirane v višini podkonto Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini Na tem kontu so v glavnem planirani prihodki ožjih delov občin za izvajanje storitev GJS (vzdrževanje pokopališč). - skupina kontov 7141 Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini V tej skupini kontov smo planirali prihodke iz naslednjih naslovov: - komunalnih prispevkov v višini , - prispevkov in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja 5

6 v višini , - prihodkov iz naslova odškodnin iz naslova sklenjenih zavarovanj v višini , - drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini , kjer načrtujemo med drugim tudi sofinanciranje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje. - konti skupine 72 Kapitalski prihodki so planirani v višini V tej skupini kontov planiramo prihodke od prodaje stanovanj v višini , prodaje kmetijskih zemljišč v višini ter prodaje stavbnih zemljišč v višini (zemljišča v Industrijski coni v Lendavi, razpis objavljen v l. 2016). - konti skupine 73 Prejete donacije so planirani v višini Gre za donirana sredstva, ki jih prejmejo krajevne skupnosti za izvedbo določenih projektov oz. investicij. - podkonto Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so planirana v višini in predstavlja finančno izravnavo, ki pripada občini v letu podkonto Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so planirana v višini Na tem kontu planiramo prihodke za sofinanciranje naslednjih investicij: a) Investicijsko vzdrževanje obč. cest b) Investicije za protipožarno varnost c) Celostna prometna strategije Lendave d) Nabava terminalov za enoto NMP v ZD Lendava e) Mednarodni kulturni center skupaj: podkonto Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so planirana v višini Na tem kontu so planirani prihodki za naslednje dejavnosti: a) Sredstva za dvojezično poslovanje b) Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest c) Sredstva za delovanje Organa skupne občinske uprave d) Sredstva za delovanje Zavoda za kulturo in promocijo skupaj: podkonto Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo so planirana v višini Na tem kontu planiramo prihodke za sofinanciranje delovanja Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje od občin Dobrovnik in Kobilje. - podkonto Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko so planirana v višini Na tem kontu so planirani prihodki za izvedbo naslednjih projektov: a) Rekonstrukcija mosta na Benici b) Mednarodni kulturni center podkonto Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so planirana v višini a) Izdelava celostne prometne strategije v občini Lendava

7 b) Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine podkonto Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije so planirana v višini Na tem kontu so planirani prihodki za projekt»eu3doms«v višini iz programa Evropa za državljane. II. ODHODKI Planirani odhodki proračuna skupaj znašajo in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2016 višji za 21 %. Tekoči odhodki in tekoči transferi proračuna znašajo skupaj oziroma 63 % vseh odhodkov proračuna. Investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna znašajo skupaj oziroma 37 % vseh odhodkov proračuna. Planirana sredstva pri odhodkih so razčlenjena v posebnemu delu proračuna občine Lendava po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji, proračunskih postavkah ter kontih. Investicijski odhodki so obrazloženi v Načrtu razvojnih programov. III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2017 znašal ( B ) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Na prihodkovnem delu Računa finančnih terjatev in naložb planiramo prihodke iz naslova vračila anuitet za kredite za prodana stanovanja po Stanovanjskem zakon v višini (podkonto ). Saldo računa finančnih terjatev in naložb je pozitiven in znaša ( C ) RAČUN FINANCIRANJA V Računu financiranja planiramo v letu 2017 zadolževanje v višini in sicer za obnove občinskih cest. Občina je upravičena tudi do povratnih sredstev države za sofinanciranje investicij po 23. členi ZFO-1 v višini Gre za povratna sredstva iz državnega proračuna, ki se ne štejejo v največji dovoljen obseg zadolževanja občine, so brez obresti, doba odplačila je 10 let z moratorijem plačila 1 leto. V Računu financiranja planiramo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini Saldo računa financiranja je pozitiven in znaša ( D ) SPREMEMBE DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA Planiramo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2017 zmanjšala za

8 Ocenjeno stanje neporabljenih sredstev na računu na dan znaša Proračunski primanjkljaj na koncu leta 2017 v višini bo v celoti pokrit iz neporabljenih sredstev na koncu leta Preostala nerazporejena sredstva ob koncu leta 2017 v višini bomo lahko uporabili pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2017, ali jih bomo vključili v proračun občine Lendava za leto

9 III. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine Lendava. Kot neposredni uporabniki so prikazani finančni načrti za naslednje uporabnike: - šifra 101 Občinski svet - šifra 102 Nadzorni odbor - šifra 103 Župan - šifra 104 Občinska uprava - šifra 105 Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje - šifra 201 Krajevna skupnost Dolga vas - šifra 202 Krajevna skupnost Genterovci - šifra 203 Krajevna skupnost Radmožanci - šifra 204 Krajevna skupnost Dolnji Lakoš - šifra 205 Krajevna skupnost Gornji Lakoš - šifra 206 Krajevna skupnost Lendava - šifra 207 Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi - šifra 208 Krajevna skupnost Pince Marof-Benica - šifra 209 Krajevna skupnost Dolina - šifra 210 Krajevna skupnost Pince - šifra 211 Krajevna skupnost Petišovci - šifra 212 Krajevna skupnost Čentiba šifra - šifra 213 Krajevna skupnost Hotiza - šifra 214 Krajevna skupnost Kapca - šifra 215 Krajevna skupnost Mostje-Banuta - šifra 216 Krajevna skupnost Kot - šifra 217 Krajevna skupnost Gaberje - šifra 218 Krajevna skupnost Trimlini Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in razčlenjuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih ter proračunskih postavkah in kontih. Področja proračunske porabe (PPP) so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja razvrščeni izdatki. Šifrirana so z dvomestno številko. Glavni program (GPR) je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. Šifriran je z štirimestno številko. Podprogram (PPR) je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in se z njim izvajajo cilji glavnega programa. Šifriran je z osemmestno številko. Proračunska postavka (PP) je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja. 9

10 Najpomembnejša naloga pri pripravi finančnega načrta je ustrezno oblikovanje proračunskih postavk, kar pomeni vzpostavitev šifranta proračunskih postavk (šifra in naziv proračunske postavke). Šifrirana je s šestmestno številko. Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. Šifriran je s šestmestno številko. 101 OBČINSKI SVET Za delovanje občinskega sveta občine Lendava planiramo sredstva v višini , kar predstavlja 0,31 % vseh planiranih odhodkov proračuna občine Lendava. Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Nadomestila članom občinskega sveta in delovnih teles Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta, nagrad članom odborov in sejnin za predstavnike občine v svetih javnih zavodov. Ocena je, da bo v letu 2017 izvedeno enako število sej kot v prejšnjih letih. PP Sofinanciranje političnih strank Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank. Veljavni Sklep o financiranju političnih strank določa, da skupna letna masa sredstev za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. 102 NADZORNI ODBOR Za delovanje Nadzornega odbora planiramo sredstva v višini , kar predstavlja 0,10 % vseh planiranih odhodkov proračuna občine Lendava. Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na dveh proračunskih postavkah: PP Dejavnost fiskalnega nadzora Na postavki načrtujemo sredstva za druge odhodke in storitve, v primeru da bi pri nadzornem pregledu bilo potrebno angažirati zunanje strokovnjake z določenih področij (za pripravo analiz, revizij, strokovnih mnenj ipd.). PP Nadomestila in drugi izdatki Nadzornega odbora občine V okviru te postavke so načrtovana sredstva delovanje nadzornega odbora občine, za plačilo sejnin predsedniku in članom odbora, sredstva za strokovno izobraževanje v višini EUR za planiranih osem sej odbora. 103 ŽUPAN Za delovanje župana planiramo sredstva v višini , kar predstavlja 0,97 % vseh planiranih odhodkov proračuna občine Lendava. Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: 10

11 PP Plača in drugi izdatki župana Ta postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana. Višina sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve v plačni razred (po Zakonu o sistemu plač in na podlagi števila prebivalcev občine) ter z zakonom določene plačne lestvice. Župan občine opravlja funkcijo poklicno. PP Stroški tiskovnih konferenc, sporočil za javnost in objav Na postavki so načrtovani odhodki v višini za stroške oglaševalskih storitev in objav gostovanje župana v medijih (radio, TV) in morebitne druge objave v medijih. PP Reprezentanca V okviru te postavke se realizirajo odhodki za reprezentanco kot so: cvetlični aranžmaji ob različnih priložnostih, protokolarna in poslovna darila vključno z aranžiranjem ob obisku gostov ter za svetnike, predsednike KS-ov ob koncu leta, pogostitve ob različnih priložnostih in obiskih, pogostitve ob koncu leta (upokojenci, KS, obč. svet), nočitve za vabljene goste, častne občane ob priložnostih. Planirana sredstva temeljijo na podlagi realizacije preteklih let. PP Nadomestila in drugi izdatki podžupanom Župan je v mandatnem obdobju imenoval dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno in jima za opravljanje funkcije pripada mesečno nadomestilo. 104 OBČINSKA UPRAVA Za delovanje občinske uprave planiramo sredstva v višini , kar predstavlja 95,25 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Sredstva so planirana po področjih porabe in prikazana v nadaljevanju Ekonomska in fiskalna administracija je planirana v višini 9.200, kar predstavlja 0,08 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na dveh proračunskih postavkah: PP Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev V primeru, da pride do prodaje kapitalskih deležev, se načrtujejo sredstva za cenitve naših poslovnih deležev v podjetjih ter revizorske storitve. PP Stroški plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev V okviru proračunske postavke so planirana sredstva plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem plačilnega prometa. 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč je planirana v višini , kar predstavlja 0,23 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na dveh proračunskih postavkah: PP Mednarodno sodelovanje z občinami Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo različnih mednarodnih sodelovanj, srečanj, obiskov tujih predstavnikov, raznih delegacij itd. Planirana sredstva temeljijo na oceni. 11

12 PP Pannon EGTC-Murania Občina je članica evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Pannon EGTC s sedežem v Pécsu. Za potrebe sodelovanja v združenju načrtujemo stroške članarine in pa drugi material in storitve, vezane na delovanje združenja. PP Projekt EU3doms Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je planirana v višini , kar predstavlja 3,29 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih priznanj in nagrad Na postavki so planirana sredstva za tisk občinskih priznanj, za objavo poziva v medijih ipd. PP Prostorski informacijski sistem občine Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje programske opreme za vodenje podatkovnih baz in geo-info sistema o javni infrastrukturi. Podatki o gospodarski javni infrastrukturi občine so dostopni tudi na spletu. PP Obveščanje domače in tuje javnosti Na tej postavki načrtujemo stroške prevajanja, lektoriranja, oblikovanja, fotografiranja, tiskanja in raznosa Lendavskih novic (planirano do 8 številk), vzdrževanje občinske spletne strani, objave občinskih predpisov v Uradnem listu RS, razna obvestila v medijih (npr. zapore cest, voščila ob praznikih, objave v prilogah časnikov), naročnina za zeleni telefon. Planirana sredstva temeljijo na oceni in realizaciji v preteklih letih. PP Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskega praznika in prireditev ob občinskem prazniku ter praznovanju državnih praznikov dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih. PP Pravno zastopanje občine Za potrebe odvetniških in pravnih storitev načrtujemo sredstva v višini Občina je sklenila letno pogodbo z enim odvetnikom. PP Zavarovanje objektov in opreme javnih zavodov Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje motornih vozil, objektov in opreme v občinskih javnih zavodih. PP Zavarovanje objektov in opreme krajevnih skupnosti Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje objektov in opreme po krajevnih skupnostih. PP Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje motornih vozil, objektov in opreme v lasti občine. Zaradi neustreznih kritij smo v preteklih letih razširili obseg zavarovanja, kar posledično vpliva na zvišanje zavarovalne premije. 12

13 PP Investicije v poslovne prostore v lasti občine in kraj. skupnosti PP Stroški prodaje občinskega premoženja Ob prodaji občinskega premoženja (zemljišč, objektov ipd.) nastajajo določeni stroški kot npr. geodetske storitve (odmera, parcelacija itd.), cenitve nepremičnin pred prodajo ter notarske storitve (overitev pogodb in podpisov, vpis v ZK) po prodaji. Planirana sredstva temeljijo na oceni. PP Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem nastajajo določeni stroški, kot so geodetske storitve, cenitve, parcelacije in odmere, izdelava energetskih izkaznic za objekte v lasti občine itd. PP Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine Lokalna samouprava je planirana v višini , kar predstavlja 7,28 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij Načrtujemo sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog, ki jih bo izvajala mreža razvojnih agencij. Za območje UE Lendava bo naloge izvajala projektna pisarna v okviru Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje oziroma po prenosu teh nalog Zavod za turizem in razvoj Lendava. Občina mora zagotoviti 40% sredstev, razliko sofinancerskih sredstev zagotavlja država (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). PP Sofinanciranje programov krajevnih skupnosti Na postavki so planirana sredstva za potrebe izvajanja programov v krajevnih skupnostih (zagotavljanje govorcev na pogrebih, sodelovanje na različnih prireditvah in dogodkih v občini in izven z namenom promocije občine). PP Delovanje zvez občin Sredstva se bodo porabila za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije. Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklega leta. PP Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave Iz te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi. Iz postavke se izplačujejo tudi premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prispevke. Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2017, za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. V letu 2017 so planirana sredstva nekoliko višja od realizacije v 2016, saj so predvidena povišanja sredstev za plače ter predvidene vrnitve javnih uslužbenk, ki do na porodniških dopustih. 13

14 PP Materialni stroški občinske uprave V okviru navedene postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave, ki se izvaja po posameznih področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah. Prav tako so v okviru postavke zajeti izdatki, ki se nanašajo na delo občinskega sveta (pisarniški in čistilni material, ogrevanje, električna energija, voda in komunalne storitve ter prevajalske storitve). Planirana sredstva temeljijo na oceni iz preteklih let. PP Stroški za promocijo zdravja javnih uslužbencev občinske uprave Občina kot delodajalec mora v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu promocijo zdravja in varnosti na delovnem mestu načrtovati, izvajati, spremljati ter zagotoviti potrebna sredstva. Promocija zdravja se izvaja v skladu z letnim programom. PP Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov V okviru postavke se planirajo stroški tekočega vzdrževanja upravnih zgradb v lasti občine (zaklonišča, objekti na Glavni 38 in Glavni 43, sinagoga, Kranjčeva 4, Ul. Sv. Štefana, POŠ Petišovci), predvsem električna energije, ogrevanje, voda in odvoz smeti in drugi stroški vzdrževanja kot npr. razna popravila luči, pregled gasilnikov ipd. Predvidena je tudi nabava opreme za tekoče vzdrževanje občinskih objektov in ostale infrastrukture. PP Investicijska vlaganja za dejavnost občinske uprave Sredstva se bodo porabila za nakup novih osnovnih sredstev in opreme za tekoče poslovanje občine. Predvidena se nakup strojne računalniške opreme (zamenjava dotrajanih računalnikov, tiskalnikov), pisarniške opreme, nakup druge opreme in napeljav (fotokopirni stroj), zamenjava obstoječih avtomobilov za potrebe občinske uprave in redarstva, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, programske opreme in licenčne programske opreme. 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je planirana v višini , kar predstavlja 1,53 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: Opremljanje enot in služb civilne zaščite S planiranimi sredstvi bomo zagotovili minimalne pogoje za delovanje štaba civilne zaščite, enot in služb. Načrtuje se tudi nabava namenske in specialne opreme, kakor tudi usposabljanja, izobraževanja, vzdrževanje in servisiranje opreme Sofinanciranje dejavnosti protipožarne varnosti Sredstva se načrtujejo za prostovoljne gasilske enote in poklicno gasilsko enoto v Nafti za pripravljenost in hitri odziv na lokalni ravni ob vseh vrstah naravnih nesreč in ogrožanja na območju občine. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih Sofinanciranje investicij za protipožarno varnost

15 08 Notranje zadeve in varnost je planirana v višini 2.950, kar predstavlja 0,03 % vseh planiranih odhodkov proračuna. PP Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Na postavki planiramo sredstva na proračunski postavki»delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«, ki izvaja aktivnosti preventiva v skladu s potrjenim letnim programom. Namen delovanja je predvsem v izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev. 10 Trg dela in delovni pogoji je planirana v višini , kar predstavlja 2,17 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Spodbujanje zaposlovanja Podlaga za dodeljevanje sredstev je veljavni Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini in Program spodbujanja gospodarstva v občini Lendava. Planirana sredstva bodo usmerjena v spodbujanje novih zaposlitev. PP Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del Sredstva so namenjena za izvajanje javnih del na občini v letu Tudi občina bo kandidirala na javni razpis za javna dela na področju delovanja krajevnih skupnosti in vzdrževanja javnih objektov (vzdrževalna dela po KS-ih, čiščenje in vzdrževanje javnih objektov, turistične infrastrukture in informacijskih sistemov). PP Sofinanciranje izvajanja javnih del Sredstva so namenjena za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih, javnih podjetjih, društvih in drugih organizacijah. Stroški so planirani glede na obseg javnih del v preteklih letih, če bodo tudi v prihodnjem letu odobrena v enakem obsegu. 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je planirana v višini , kar predstavlja 0,92 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost PP Program razvoja podeželja občine Lendava Sredstva so predvidena za sofinanciranje lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh, ki predstavlja osnovni organ potrjevanja projektov programa Leader ter programe in projekta za spodbujanje razvoja podeželja (preko razpisa). PP Ureditev tržnice in centra obrti PP Subvencije v kmetijstvu Sredstva so preko javnega razpisa namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti kmetijskih društev, kmetijstvu vzporednih dejavnosti in drugih registriranih društev in fizičnih oseb, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in udejstvovanja v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo. 15

16 PP Oskrba zapuščenih živali Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, sterilizacijo in kastracijo. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s pogodbo. Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev. PP Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih: Sredstva za vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na področju občine se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun občine. Nivo vzdrževanja gozdnih cest želimo ohraniti na dosedanjem nivoju. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je planirana v višini , kar predstavlja 17,08 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja. Izhodišče je obseg del, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov in intervencijski ukrepi, vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih, zimsko službo. PP Investicijsko vzdrževanje občinskih cest PP Ureditev poslovnih con PP Kolesarska steza Lendava-Pince PP Rekonstrukcija mosta na Benici PP Celostna prometna strategije občine Lendava PP Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave Sredstva so predvidena za plačilo dobavljene električne energije in omrežnine za javno razsvetljavo na območju občine ter za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (zamenjave dotrajanih svetilk, urejanje dotrajane električne napeljave, popravilo dotrajanih električnih drogov) in ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje javne razsvetljave. PP Izgradnja cestne razsvetljave

17 PP Obnova cestne razsvetljave Gospodarstvo je planirana v višini , kar predstavlja 2,44 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: Spodbujanje gospodarskega razvoja Nepovratna sredstva bodo usmerjena v razvoj in ustanavljanje novih podjetij, razvojnih programov in aktivnosti, mladinski podjetniški inkubator ipd. Podlaga za razpis in dodeljevanje sredstev je veljavni Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini in sprejet Program spodbujanja gospodarstva Promocijske prireditve občine Sredstva so namenjena za izvedbo in organizacijo promocijskih prireditev občine (npr. razvojna konferenca ob bogračfestu, božično-novoletni koncert, otvoritve). Stroški zajemajo oblikovanje, prevajanje in tiskanje vabil, gradiv, zbornika, prevajanje na dogodku, snemanje, pogostitve in druge stroške. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Na postavki načrtujemo sredstva za oglaševanje v medijih (turistične priloge v tiskanih medijih) ter druge storitve in material ob izvedbi promocije in prireditev Sofinanciranje turističnih programov Sredstva so preko javnega razpisa oz. poziva namenjena za sofinanciranje turističnih programov in projektov. Sofinancira se redna dejavnost ter posamezne aktivnosti kot so organizacija turistične prireditve ali sodelovanje na turistični prireditvi. Iz postavke se financira tudi tisk in ponatis promocijskega materiala, prevajanje za potrebe promocijskega materiala, oglaševanje prireditev (Bogračfest, Lendavska trgatev) v medijih ipd. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih Dejavnost Zavoda za turizem in razvoj Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in programov javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava (prej Svet mladih Lendava). 15 Varovanje okolja in naravne dediščine je planirana v višini , kar predstavlja 6,35 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Sanacija divjih odlagališč odpadkov Na tej postavki so načrtovana sredstva za prevoz in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov ob izrednih dogodkih (poplave, akcija čiščenja itd.). PP Infrastruktura za zbiranje in odlaganje odpadkov

18 PP Materialni stroški GJS odvajanje odpadnih voda Na postavki planiramo sredstva za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (zamenjave LTŽ pokrovov, sanacija kanalizacijskih priključkov itd.). PP Izgradnja kanalizacijskega omrežja PP Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja PP Gradnja in sofinanciranje izgradnje MČN PP Deratizacija in dezinfekcija okolja 500 Na postavki so sredstva za deratizacijo s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v romskem naselju in v prostorih obč. uprave, ki se opravi 1-krat letno. PP Ravnanje z meteornimi vodami PP Okoljski odtis občine Lendava Za nadaljevanje aktivnosti na področju okoljskega odtisa načrtujemo pripravo nadaljnjih potrebnih analiz (tla, voda, zrak itd.) in dokumentov. PP Projekt Biosfera Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je planirana v višini , kar predstavlja 6,66 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Prostorska dokumentacija Za potrebe priprave in dokončanja izdelave prostorske dokumentacije smo sklenili pogodbe z izvajalci že v letu 2014, v letu 2017 načrtujemo zaključek aktivnosti priprave prostorskega plana in pridobitev potrebnih soglasij. PP Obnova vodovodnega omrežja PP Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mestu Postavka je namenjena financiranju tekočega vzdrževanja zelenih javnih površin v mestu in krajevnih skupnostih. Vzdrževanje se izvaja na podlagi programa in sklenjene letne pogodbe. V okviru postavke se krijejo tudi stroški porabe vode na javnih površinah (npr. pitniki v mesnem parku, zalivalni sistemi itd.). PP Praznično urejanje naselij Postavka je namenjena za financiranje stroškov okrasitev v decembrskem času. Sredstva temeljijo na dejanski realizaciji v preteklem letu, medtem ko so računi za opravljene storitve pa plačani januarja oz. februarja prihodnje leto. 18

19 PP Obnova in nakup komunalne opreme PP Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč PP Stanovanjska gradnja PP Vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru postavke so predvideni stroški za nujna vzdrževanja neprofitnih stanovanj. Tekoče vzdrževanje bo potekalo sladno s potrebami. Pri tekočem vzdrževanju gre največkrat za zamenjavo pip v kopalnicah in kuhinjah, bojlerjev, WC školjk, umivalnikov, kadi, odmašitev odtokov, sanacijo sten, vhodnih vrat ipd. Izhodišče za planiranje je plan potrebnih vzdrževanj za leto PP Urejanje občinskih zemljišč Na navedeni postavki so predvidena sredstva, ki jih občina potrebuje za izdelave cenitvenih poročil, geodetskih izmer, parcelacij, notarskih storitev, čiščenje zaraslih parcel itd. za občinska zemljišča. Planirana sredstva temeljijo na oceni. PP Nakup zemljišč za druge potrebe Na postavki so planirani morebitni nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. 17 Zdravstveno varstvo je planirana v višini , kar predstavlja 2.01 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Nabava terminalov za enoto NMP v ZD Lendava PP Sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje programov v ZD Lendava (Diabetološka ambulanta, Ambulanta za zdravljenje alkoholikov in pa pripravljenost dodatne zdravstvene ekipe na prireditvah). PP Prispevek za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb Sredstva so namenjena plačilu stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane - osebe brez dohodkov oz. druge podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljane R Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Število upravičencev, ki si sami ne morejo zagotoviti obveznega zdravstvenega zavarovanja se stalno povečuje in se do opaznejšega zmanjševanja brezposelnosti ne bo zniževalo. 19

20 PP Mrliško ogledna služba Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov mrliško ogledne službe, ter stroškov odrejenih obdukcij s spremljajočimi storitvami, predvsem transport. Gre za zakonsko obveznost občine. Višina sredstev, ki je potrebna za plačilo teh storitev, je odvisna od števila primerov v koledarskem letu in je od leta do leta različna. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je planirana v višini , kar predstavlja 20,61 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Stroški upravljanja s sinagogo Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije in kurjave ter komunalnih storitev (voda, smeti). Nekaj sredstev je namenjenih tudi tekočem vzdrževanju objekta. PP Obnova gradu v Lendavi PP Stroški arhiviranja premične kulturne dediščine Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov arhiva v Dolini (elektrika, kurjava, komunalne storitve) ter morebitna vzdrževalna dela. PP Dejavnost knjižnic Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja dejavnosti javnega zavoda Knjižnica Lendava (plače, prispevki in materialni stroški zaposlenih ter materialni stroški za izvajanje osnovnega programa). PP Dejavnost gledališč Na postavki se zagotavljajo sredstva za dejavnost javnega zavoda ZKP Lendava in transfer namenskih sredstev Ministrstva za kulturo RS, če jih občina prejme. V okviru sredstev se krijejo plače, prispevki in materialni stroški zaposlenih ter materialni stroški za izvajanje osnovnega programa. PP Sofinanciranje programov na področju kulture Na postavki načrtujemo sredstva za programske vsebine s področja kulture, predvsem javnih zavodov. Podlaga za dodelitev bo razpis/poziv in predložen program. PP Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture Sredstva so planirana za dejavnost ljubiteljske kulture, ki se izvaja preko programov in projektov številnih kulturnih društev. Podlaga za dodelitev je prijava na razpis. Med programe kulturnih društev sodi redna dejavnost v skladu z letnim programom, med posamezne projekte s področja kulturne dejavnosti pa enkratni letni dogodki. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lendavi. PP Sofinanciranje delovanja Zveze kulturnih društev Lendava Zveza kulturnih društev Lendava je organizacija kulturnih društev v na območju UE Lendava, ki skrbi za koordinirano in strokovno delo vseh društev, tudi društev iz občine Lendava, za njihovo izobraževanje in obveščanje. Občina zagotavlja sredstva za organizacijo in izvajanje 20

21 aktivnosti ljubiteljske kulture na podlagi letnega programa, vključno z materialnimi stroški za pisarniške prostore. PP Dejavnost galerij in muzejev Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja vsebin javnega zavoda Galerija-muzej Lendava (likovna dejavnost, muzejska dejavnost, turistično promocijska dejavnost ter varovanje premične in nepremične kulturne dediščine). V okviru sredstev zagotavljamo pokrivanje plač, prispevkov in materialnih stroškov zaposlenih, delno programskih stroškov in tekoče vzdrževanje objekta z okolico. PP Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma PP Obnova objekta knjižnica PP Mednarodni kulturni center PP Kandidatura za EPK Na postavki načrtujemo sredstva za pripravo dokumentacije in projektnih predlogov, ki bodo pripomogli k uspešni kandidaturi Lendave za EPK 2025 (npr. priprava strategije na področju kulture itd.). PP Sofinanciranje programov veteranskih organizacij Na postavki načrtujemo sredstva za delovanje veteranskih organizacij na območju občine. Sredstva se dodeljujejo izvajalcem na podlagi razpisa. PP Sofinanciranje verskih skupnosti V proračunu so načrtovana sredstva za sofinanciranje investicij verskim skupnostim. PP Sofinanciranje delovanja narodnostnih skupnosti Sredstva so namenjena delovanju Madžarska samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Sredstva zagotavlja država - MNZ preko Urada za narodnosti. PP Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju delovanja drugih društev in organizacij, ki jih ne moremo uvrstiti med področja, kot so šport, kultura, mladinska dejavnost, socialno - humanitarna, ipd. Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine. PP Stroški najema in obratovanja prostora v Mohorjevi Občina je sklenila najemno pogodbo z Nepremičninskim skladom pokoj. in invalid. zavarovanja o najemu prostorov v Mohorjevi 3, površine 78 m2. Prostore uporablja Društvo upokojencev Lendava za izvajanje dejavnosti društva, ki plačuje najemnino. PP Sofinanciranje delovanja Društva upokojencev Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društva upokojencev, ki deluje na območju občine. 21

22 PP Sofinanciranje delovanja Društva invalidov Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društva invalidov, ki deluje na območju občine. PP Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov Na postavki so načrtovana sredstva za kritje obratovalnih stroškov športnih objektov (varovanje objektov, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve) ter za potrebe tekočega vzdrževanja objektov (nogometni stadion, Športni park Petišovci, kolesarski center Čentiba) PP Sofinanciranje programov športa Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z Letnim programom športa. Sredstva bodo izvajalcem športnih programov razdeljena na osnovi javnega razpisa. PP Ureditev športne infrastrukture PP Sofinanciranje delovanja Športne zveze Lendava Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa dela ŠZ Lendava in njenih organov v skladu z občinskim programom športa. PP Dejavnost in programi za mladino Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in dejavnosti mladine in mladinskih organizacij na območju občine. 19 Izobraževanje je planirana v višini , kar predstavlja 15,11 % vseh planiranih odhodkov proračuna. Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: PP Dejavnost zunanjih vrtcev Občina je dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Lendava in obiskujejo vrtce izven matične občine (V. Polana, Turnišče, Dobrovnik, Beltinci, Puconci, Murska Sobota, Miklavž pri Ormožu, Lenart, Maribor, Ljubljana itd.). PP Dejavnost vrtca Lendava Občina je ustanoviteljica Vrtca Lendava, ki izvaja vzgojno - varstveni program. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 7 enotah, štirih dislociranih (Genterovci, Gaberje, Dolga vas in Hotiza). Sredstva občinskega proračuna namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. PP Obnova podružničnih vrtcev PP Nabava in prenova opreme za potrebe vrtca PP Sofinan. nabave opreme in prenove objektov za OŠ

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek)

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Na podlagi 149

Na podlagi 149 4. /redna/ seja občinskega sveta Marec 2019 PREDLOG IMENOVANJA ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV, PROGRAMSKIH SVETOV JAVNIH ZAVODOV IN SVETOV JAVNIH SKLADOV GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava PREDLAGATELJ:

Prikaži več