Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v"

Transkripcija

1 Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji) opredeljujejo vsebino ter pogoje za sodelovanje posameznih obstoječih kupcev in posameznih novih kupcev v akciji. Na osnovi Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji bo prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem tistim obstoječim in novim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji, in sicer na način, kot je opisan v tem dokumentu. Določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji se smiselno uporabljajo skupaj z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Če se določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in določila Splošnih pogojev razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe akcije»toplotne črpalke 2013«določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji in Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani Obstoječi oziroma novi kupec je lahko le gospodinjski odjemalec (v nadaljevanju: kupec). Gospodinjski odjemalec v smislu določil Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji je odjemalec, ki je hkrati potrošnik in, ki kupuje električno energijo za lastno domačo porabo, kar izključuje kupovanje električne energije za potrebe opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti in kar izključuje kupovanje električne energije za potrebe pokritja porabe za razsvetljavo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in porabe drugih naprav v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb. 2. TRAJANJE AKCIJE Akcija traja od vključno do vključno POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI V akciji lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti vsak kupec, za katerega veljajo Splošni pogoji, pod nadaljnjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni hkrati: A. da ima kupec na dan pristopa k akciji vgrajeno in priklopljeno toplotno črpalko vrste zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda, namenjeno ogrevanju oziroma hlajenju bivalnih prostorov ali ogrevanju sanitarne vode, (ne glede na proizvajalca, vrsto oziroma tehnične lastnosti) (v nadaljevanju: toplotna črpalka), pri čemer se toplotna črpalka oskrbuje prek merilnega mesta, za katerega ima kupec s prodajalcem sklenjeno Pogodbo o oskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo (v nadaljevanju: Pogodba). Izpolnjevanje tega pogoja kupec dokaže s kopijo originalnega/-ih računa/-ov za nakup in vgradnjo toplotne črpalke (v nadaljevanju: računi) 1 ter s podpisom izjave kupca o sodelovanju v akciji, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je na dan pristopa k akciji vgrajena in priklopljena toplotna črpalka, namenjena ogrevanju oziroma hlajenju bivalnih prostorov, ki se oskrbuje prek merilnega mesta za oskrbo katerega je sklenjena Pogodba; A. da je kupec: - obstoječi kupec električne energije prodajalca - novi kupec električne energije prodajalca. Novi kupec je kupec, ki v času trajanja akcije s prodajalcem sklene Pogodbo, na podlagi te Pogodbe pa je pri SODO - Sistemskem operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. (v nadaljevanju: sistemski operater) menjava dobavitelja električne energije v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena tako, da se dobava temu kupcu s strani prodajalca prične najkasneje na dan Za Pogodbo sklenjeno v času trajanja te akcije se šteje vsaka tista s strani kupca podpisana Pogodba, ki bo do vključno dne v originalu dostavljena prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto) in bo imela veljaven podpis kupca; B. da kupec veljavno pristopi k akciji. Kupec lahko veljavno pristopi k akciji tako, da prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto) pošlje s svoje strani podpisano originalno izjavo o sodelovanju v akciji, vključno s kopijo računov. Ko bo sistem prodajalca to dopuščal, bo lahko kupec pristopil k akciji tudi tako, da bo oddal svoje strinjanje k pristopu k akciji po elektronski poti (bodisi na ko bo šlo za nove kupce električne energije prodajalca, bodisi preko aplikacije Moj GEN-I, ko bo šlo za obstoječe kupce električne energije prodajalca), vendar le pod pogojem, da bo prodajalcu poslal tudi kopijo računov in izjavo kupca o sodelovanju v akciji. Kupčev pristop k akciji se upošteva le, če ga bo prodajalec skupaj z zahtevanimi kopijami računov izjavo kupca o sodelovanju v akciji prejel najkasneje do vključno Obrazec izjave o sodelovanju v akciji je objavljen na spletni strani oziroma bo kupcu na njegovo zahtevo predložen s strani prodajalca. 1 V primeru, da kupec ne razpolaga s katerim koli od zahtevanih računov, namesto njega prodajalcu predloži fotografijo vgrajene toplotne črpalke. Ko gre za toplotno črpalko vrste zrak/voda, ki ima notranjo in zunanjo enoto, kupec predloži fotografijo obeh enot. 1/3

2 V akciji lahko sodeluje tudi kupec, ki je že bil udeležen v kateri od drugih dosedanjih akcij prodajalca oziroma je bil deležen katerekoli druge ugodnosti, ki mu jo je do sedaj nudil prodajalec. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli v času veljavnosti cen po ceniku navedenem v naslednji točki 4, preko pooblaščene osebe prodajalca preveriti resničnost podatkov, ki jih je kupec navedel v izjavi o sodelovanju v akciji, in predloženih računov. Preverjanje se lahko izvaja z ogledom dejanskega stanja na terenu ali s preverjanjem pristnosti računov pri njihovem izdajatelju. V primeru, da pooblaščena oseba prodajalca ugotovi, da je kupec ob pristopu k akciji navedel neresnične podatke, je kupec dolžan povrniti stroške pooblaščenca in je odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi s tem nastala prodajalcu. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli pred začetkom izvajanja akcije, v času njenega trajanja oziroma po prejemu kupčevega pristopa k akciji, iz utemeljenih razlogov navedenih v nadaljevanju, zavrniti pravico za sodelovanje v akciji za posameznega kupca. V takem primeru mora prodajalec o utemeljenih razlogih na ustrezen način obvestiti kupca v roku petnajst (15) dni od prejema kupčevega pristopa k akciji oziroma v roku petnajst (15) dni od trenutka, ko je prodajalec izvedel za razlog na podlagi katerega je upravičen kupcu zavrniti sodelovanje v akciji. Med utemeljene razloge štejejo zlasti: primeri, ko kupec prodajalcu dostavi račun/-e, za katere se izkaže, da se ne nanašajo na toplotno črpalko, ki bi se oskrbovala prek merilnega mesta, za katerega ima kupec s prodajalcem sklenjeno Pogodbo, namerno ali nenamerno navaja napačne ali neresnične podatke, zavaja prodajalca s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga sporoči sistemski operater prodajalcu ob zamenjavi dobavitelja. V primeru, ko prodajalec kupcu zavrne pravico do sodelovanja v akciji na podlagi predhodno navedenih utemeljenih razlogov, ima pravico kupcu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja v akciji, zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z akcijo pridobljenih ugodnosti, ter kupcu zaračunati že priznane ugodnosti ter vso morebitno škodo, ki bi s tem nastala prodajalcu.v primeru, da prodajalec kupcu zavrne sodelovanje v akciji po tem, ko je kupec k akciji že pristopil, mu že priznane ugodnosti zaračuna tako, da mu električno energijo, ki je bila kupcu dobavljena po ceniku akcije (iz 4. točke Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji) zaračuna po rednem ceniku, ki je veljal na dan kupčevega pristopa k akciji. 4. VSEBINA AKCIJE IN NAČIN UPOŠTEVANJA UGODNOSTI Vsem gospodinjskim odjemalcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, prodajalec zagotavlja cene za električno energijo po ceniku akcije, ki je določen v tej točki. Veljavnost teh cen je do vključno Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja električne energije, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države. Cene se priznajo za odjem električne energije zgolj na tistem merilnem mestu, preko katerega se oskrbuje toplotna črpalka. Po bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji. Prodajalec bo ceno, zagotovljeno v okviru te akcije, upošteval na prvem računu za dobavljeno električno energijo (kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje) oziroma na prvem naslednjem računu za dobavljeno električno energijo po izpolnitvi pogojev za sodelovanje v akciji (kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje) ter na vseh nadaljnjih računih, vse do vključno dne Na računu se bo pri obračunu zneska za porabljeno električno energijo upoštevala količina električne energije, ki izhaja iz kupčevega odčitka stanja števca, preko katerega kupec prejema električno energijo, vendar pod naslednjima pogojema, ki morata biti izpolnjena hkrati: če kupec prodajalcu sporoči odčitek stanja števca do vključno tretjega dne koledarskega meseca, ki sledi mesecu dobave, za katerega se izdaja račun, in če sistemski operater to odčitano stanje potrdi, to je odloči, da se to odčitano stanje upošteva. Prodajalec namreč posreduje odčitek stanja števca sistemskemu operaterju, da slednji preveri, ali odčitek stanja števca odraža dejansko porabljeno količino električne energije. V primeru, da sistemski operater prodajalcu sporoči, da sporočeno stanje števca ne odraža dejansko porabljene količine električne energije na tem števcu, si prodajalec pridržuje pravico, da tega stanja števca pri obračunu električne energije na računu ne upošteva. Če prodajalec ne prejme podatkov o porabljeni količini električne energije, bo upošteval količino iz mesečnega povprečja obračunskih podatkov sistemskega operaterja, v primeru, da bo prodajalec od sistemskega operaterja prejel obračunske podatke iz preteklega obračunskega obdobja, pa bo upošteval količino na podlagi povprečne dnevne porabljene količine električne energije, izračunane iz teh obračunskih podatkov sistemskega operaterja, preračunane na mesečni nivo (tako imenovani mesečni pavšal). 2/3

3 5. KONČNE DOLOČBE Vsebina in pogoji za sodelovanje v tej akciji veljajo od vključno do vključno oziroma do morebitne objave predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije omejenih zakupljenih količin električne energije. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so sestavni del Pogodbe o oskrbi odjemalca z električno energijo in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji sprejme uprava prodajalca in jih objavi na spletni strani prodajalca. Uprava družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina, dne /3

4 Spremembe Vsebine in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št UVODNA DOLOČILA Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št. 1 (v nadaljevanju: Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1) opredeljujejo spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«. Na osnovi Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji) in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 bo prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem tistim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1, in sicer na način kot je opisan v tem dokumentu. Določila Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 se smiselno uporabljajo skupaj z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Če se določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 na eni strani ter določila Splošnih pogojev na drugi strani razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe akcije»toplotne črpalke 2013«določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji, Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 ter Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani 2. VSEBINA SPREMEMB AKCIJE S Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1, se cene za dobavljeno električno energijo, ki so določene v 4. točki Vsebine in pogojev za sodelovanje akcije, od vključno dalje znižajo tako, da v obdobju od vključno do vključno znašajo kot je razvidno v spodnji tabeli: Toplotne črpalke 2013 sprememba veljavna od vključno do vključno VT ( /kwh) MT ( /kwh) ET ( /kwh) cena brez DDV 0, , ,05599 cena z DDV 0, , ,06719 Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja električne energije, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države. Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 avtomatično veljajo tudi za vse obstoječe kupce - gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopil k Akciji»Toplotne črpalke 2013«(to je skladno z Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«z dne ), in sicer na način kot je določeno v nadaljevanju tega odstavka. Glede na to, da so ugodnosti, ki izhajajo iz Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 ugodnejše kakor ugodnosti, ki izhajajo iz Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji, bo prodajalec obstoječemu kupcu gospodinjskemu odjemalcu, ki je veljavno pristopil k Akciji»Toplotne črpalke 2013«, od vključno dne dalje avtomatično priznal ugodnosti, ki izhajajo iz Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1. V kolikor ta kupec ne želi koristiti ugodnosti, ki izhajajo iz Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1, mora o tem pisno obvestiti prodajalca, in sicer tako, da bo pisno obvestilo do vključno dne v originalu dostavljeno prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto) ter bo imelo veljaven podpis kupca. O tej njegovi pravici ga bo prodajalec obvestil tudi na spletni strani prodajalca in na hrbtni strani računa. V tem primeru velja, da za tega kupca ostajajo še naprej v veljavi določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«z dne KONČNE DOLOČBE Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št. 1 veljajo od do vključno oziroma do morebitne objave predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije omejenih zakupljenih količin električne energije. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 sestavni del Pogodbe o oskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 sprejme uprava prodajalca in jih objavi na spletni strani prodajalca. Vse ostale določbe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji 4/3

5 »Toplotne črpalke 2013«, ki s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št. 1 niso spremenjene, ostajajo v veljavi. Uprava družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina, dne /3

6 Spremembe Vsebine in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št UVODNA DOLOČILA Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št. 2 (v nadaljevanju: Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2) opredeljujejo spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«. Na osnovi Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji), Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 bo prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem tistim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1, in sicer na način kot je opisan v tem dokumentu. Določila Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 se smiselno uporabljajo skupaj z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji, določili Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 in določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Če se določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 in Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 na eni strani ter določila Splošnih pogojev na drugi strani razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe akcije»toplotne črpalke 2013«določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji, Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1, Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 ter Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani 2. VSEBINA SPREMEMB AKCIJE S Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 se zaradi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), s katerim se je spremenila stopnja obračunavanja davka na dodano vrednost (DDV), in sicer se je za dobavljeno električno energijo stopnja DDV dvignila z 20 na 22 odstotkov, se navedbe cen za dobavljeno električno energijo, ki so določene v 4. točki Vsebine in pogojev za sodelovanje akcije (in so bile znižane s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1), prilagodijo tako, da za električno energijo dobavljeno od vključno dalje neto cena brez DDV ostaja enaka, cena z DDV pa se prilagodi, kot je razvidno v spodnji tabeli: Toplotne črpalke 2013 sprememba veljavna od vključno VT ( /kwh) MT ( /kwh) ET ( /kwh) do vključno cena brez DDV 0, , ,05599 cena z 22% DDV 0, , ,06831 Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja električne energije, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države. Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 avtomatično veljajo tudi za vse obstoječe kupce - gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopil k Akciji»Toplotne črpalke 2013«(to je skladno z Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«z dne ), saj je vsebine le teh zgolj prilagoditev navedene cene z DDV spremembam na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in KONČNE DOLOČBE Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št. 2 veljajo od do vključno oziroma do morebitne objave predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije omejenih zakupljenih količin električne energije. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 in Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 sestavni del Pogodbe o oskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 sprejme uprava prodajalca in jih objavi na spletni strani prodajalca. Vse ostale določbe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«, ki s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«št. 2 niso spremenjene, ostajajo v veljavi. Uprava družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina, dne /3

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG SPLOŠNI POGODBENI POGOJI O SAMOOSKRBI I. UVODNE UGOTOVITVNE Stranki uvodoma ugotavljata, da 1. člen a) je dne 15. januarja 2016 stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE Kazalo 1. Namen spletne aplikacije... 3 2. Prijava v sistem... 3 3. Sprememba gesla... 3 4. Izbira časovnega obdobja... 4 4.1. Način je preko grafičnega koledarja...

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - NABOR MERILNE OPREME doc

Microsoft Word - NABOR MERILNE OPREME doc organizacijski predpis Na podlagi 5. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava

Prikaži več

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po Pogodba o samooskrbi št. (v nadaljevanju: Pogodba) Sklenjena med pogodbenima strankama: PETROL d.d., Ljubljana,, matična številka: 5025796000, davčna številka: SI80267432 (v nadaljevanju: Prodajalec in/ali

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več