TA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TA"

Transkripcija

1 A8-0170/ PREDLOGI SPREMEMB vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj, Odbor za proračun Poročilo Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial A8-0170/2017 Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 C8-0377/ /0281(COD)) 1 Uvodna izjava 1 (1) Za podporo naložb je potreben ambiciozen načrt Unije za zunanje naložbe, in sicer najprej v Afriki in sosedstvu Unije, kot sredstvo za spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: agenda 2030) ter zavez iz nedavno prenovljene evropske sosedske politike, s čimer se odpravljajo temeljni vzroki migracij. Prav tako bi morale prispevati k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21). (1) Ambiciozni načrt Unije za zunanje naložbe je namenjen podpori naložb, in sicer najprej v Afriki in sosedstvu Unije, kot sredstvo, ki bo prispevalo k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: agenda 2030), zlasti izkoreninjenja revščine, ter zavez iz nedavno prenovljene evropske sosedske politike. Vlaganje v Afriko in soseščino Unije bo prispevalo k obvladovanju migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, konfliktov, nestabilnosti, nerazvitosti, neenakosti in kršitev človekovih pravic, demografske rasti, pomanjkanja zaposlitvenih in gospodarskih priložnosti ter podnebnih sprememb, v dopolnjevanju s partnerskimi okviri s tretjimi državami. Načrt bi moral prispevati tudi k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP PE / 1

2 21). 2 Uvodna izjava 2 (2) Načrt za zunanje naložbe bi moral vključevati zaveze Unije iz akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Prav tako bi moral omogočati evropskim vlagateljem in zasebnim podjetjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji, da so učinkoviteje udeleženi pri trajnostnem razvoju v partnerskih državah. (2) Načrt za zunanje naložbe bi moral vključevati zaveze Unije iz akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju za razvoj, načela razvojne učinkovitosti, pa tudi usklajenost politik za razvoj, kot je določeno v členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Vlagateljem in zasebnim podjetjem, zlasti mikro-, malim in srednjim podjetjem, bi moral omogočati, da učinkoviteje prispevajo k trajnostnemu razvoju v partnerskih državah v skladu z razvojno in sosedsko politiko Unije. 3 Uvodna izjava 2 a (novo) (2a) EFSD bi moral prispevati k izvajanju agende 2030, v kateri je mednarodna migracija priznana za večrazsežnostna realnost, ki je zelo pomembna za razvoj držav izvora in tranzita ter namembnih držav in na katero se je treba odzvati usklajeno in celovito, obenem pa je v njej poudarjen potencial migrantov, da prispevajo k vključujoči rasti in trajnostnem razvoju. 4 PE / 2

3 Uvodna izjava 3 (3) To je v skladu z globalno strategijo Unije za zunanjo in varnostno politiko, ki vključuje izzive, kot so migracije in odpornost, v splošno zunanjo politiko EU in zagotavlja skladnost in sinergije z evropsko razvojno in sosedsko politiko. (3) To je v skladu z globalno strategijo Unije za zunanjo in varnostno politiko, ki vključuje izzive, kot so migracije in odpornost, v splošno zunanjo politiko EU ter zagotavlja skladnost zunanje politike Unije s cilji razvojne politike in sinergije z evropsko razvojno in sosedsko politiko. To je v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnim pravom o človekovih pravicah, kar zagotavlja, da pristop pri obravnavanju prisilne in nedovoljene migracije temelji na človekovih pravicah. 5 Uvodna izjava 4 (4) Na podlagi načrta za zunanje naložbe bi bilo treba zagotoviti celoviti finančni sveženj za financiranje naložb, in sicer najprej v regijah Afrike za države, ki so podpisnice Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija , in v državah sosedstva, ter tako ustvariti priložnosti za rast in zaposlovanje, doseči čim večjo dodatnost, zagotoviti inovativne proizvodein privabiti sredstva zasebnega sektorja. (4) Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) bi moral kot del načrta za zunanje naložbe zagotoviti celoviti finančni sveženj za financiranje in privabljanje naložb, s katerimi se spodbujajo trajnostni in vključujoči gospodarski in socialni razvoj ter socialno-ekonomska odpornost partnerskih držav, pri tem pa doseže čim večja dodatnost, obravnavajo nedelovanja trga in neoptimalne naložbene okoliščine ter privabljajo sredstva zasebnega sektorja. Operacije EFSD bi morale biti jasno ločene od druge podpore in jo dopolnjevati, zlasti operacije v okviru mandata za zunanja posojila Evropske investicijske banke (EIB), pobude za gospodarsko odpornost in sklad za spodbujanje naložb v državah AKP. Operacije EFSD bi morale dopolnjevati obstoječe dejavnosti drugih upravičenih finančnih institucij ter zajemati naložbena področja, ki jih zaradi pomanjkljivosti trenutno ne morejo zajemati. PE / 3

4 22 UL L 317, , kakor je bil nazadnje spremenjen z UL L 287, Uvodna izjava 4 a (novo) (4a) Udeležba zasebnega sektorja pri sodelovanju Unije s partnerskimi državami prek EFSD bi morala zagotoviti merljiv in dodaten razvojni učinek, ne da bi izkrivljala trg, ter bi morala biti stroškovno učinkovita in temeljiti na vzajemni odgovornosti ter delitvi tveganja in stroškov. Temeljiti bi morala tudi na zavezanosti mednarodno dogovorjenim smernicam in načelom, vključno z načeli za odgovorne naložbe in vodilnimi načeli Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter smernicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za multinacionalne družbe. 7 Uvodna izjava 4 b (novo) (4b) EFSD bi moral spodbujati ustvarjanje dostojnih delovnih mest, gospodarske priložnosti in podjetništvo ter okolju prijazno in vključujočo rast, pri čemer bi se moral osredotočati zlasti na enakost spolov in krepitev vloge žensk in mladih v skladu z akcijskim načrtom Unije za enakost spolov za obdobje , ob tem pa podpirati pravno državo, dobro upravljanje, človekove pravice ter pravičen dostop do naravnih virov in PE / 4

5 njihovo rabo. 8 Uvodna izjava 4 a (novo) (4a) Da se izpolnijo politične zaveze Unije o energiji iz obnovljivih virov, energetski učinkovitosti in blažitvi podnebnih sprememb, bi bilo treba minimalni 35-odstotni delež sredstev, dodeljenih v okviru EFSD, nameniti operacijam financiranja in naložbenim operacijam, ki so v celoti relevantne za te sektorje, ter s tem prispevati k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. 9 Uvodna izjava 4 d (novo) (4d) Ukrepi iz te uredbe bi morali biti zasnovani tako, da bodo izpolnjevali merila za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil odbor za razvojno pomoč pri OECD, ob upoštevanju posebnosti pri razvoju zasebnega sektorja, uradna razvojna pomoč Unije pa osredotočena na najmanj razvite države z namenom, da bodo v bližnji prihodnosti prejemale 50 % celotnega zneska. 10 Uvodna izjava 4 e (novo) PE / 5

6 (4e) Tehnična pomoč partnerskim državam bi morala biti sestavni del drugega stebra načrta za zunanje naložbe. V zvezi s tem bi morala Komisija povečati pomoč, da bi pomagala partnerskim državam pri privabljanju naložb z boljšo pripravo in spodbujanjem projektov, razvojem večjega števila dobičkonosnih projektov in seznanjanjem mednarodne skupnosti vlagateljev s takimi projekti. Vzpostaviti bi bilo treba spletni portal za projekte, zasnovan kot javno dostopna in uporabniku prijazna zbirka podatkov, z ustreznimi informacijami o vsakem posameznem projektu. 11 Uvodna izjava 4 f (novo) (4f) Izboljšanje naložbenega okolja in splošnega političnega okolja v partnerskih državah bi moralo biti sestavni del tretjega stebra načrta za zunanje naložbe. V okviru obstoječih političnih odnosov Unije s partnerskimi državami bi morala Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) ohranjati politični dialog, namenjen razvoju pravnih okvirov, politik in institucij, ki spodbujajo gospodarsko stabilnost, trajnostne naložbe in vključujočo rast. Ta politični dialog bi moral med drugim vključevati boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter nezakonitim finančnim tokovom, dobro upravljanje, vključevanje lokalnih trgov, spodbujanje podjetništva ter lokalnega podjetniškega okolja, spoštovanje človekovih pravic in pravno državo, pa tudi politike, ki upoštevajo vidik spola. PE / 6

7 12 Uvodna izjava 5 (5) Evropski sklad za trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: EFSD) bi moral biti sestavljen iz regionalnih naložbenih platform, ki bosta združevali financiranje iz obstoječih mehanizmov kombiniranja in jamstvo EFSD. Obstoječa mehanizma kombiniranja vzpostavlja Sklep Komisije C(2015) 5210 za Afriko oziroma Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 3436 za sosedstvo. Vsaka regionalna naložbena platforma bi morala imeti operativni odbor, ki pomaga Komisiji pri opredelitvi regionalnih in sektorskih naložbenih ciljev ter regionalnih, sektorskih in tematskih delov naložb, pripravlja mnenja o dejavnostih kombiniranja in obravnava uporabo jamstva EFSD v skladu z deli naložb, ki jih je treba opredeliti. (5) EFSD bi moral biti sestavljen iz regionalnih naložbenih platform, ki združujejo financiranje iz obstoječih mehanizmov kombiniranja in jamstvo EFSD. Regionalne naložbene platforme bilo treba ustvariti s pretvorbo obstoječih mehanizmov kombiniranja, vzpostavljenih s sklepom Komisije. Najprej bi bilo treba vzpostaviti regionalni naložbeni platformi za Afriko in sosedstvo. Omogočiti bi morali razširitev geografskega območja EFSD z delegiranim aktom. Vsaka regionalna naložbena platforma bi morala imeti operativni odbor, ki pomaga Komisiji pri opredelitvi in spremljanju regionalnih in sektorskih naložbenih ciljev ter regionalnih, sektorskih in tematskih delov naložb, pripravlja mnenja o dejavnostih kombiniranja in obravnava uporabo jamstva EFSD v skladu z deli naložb, ki jih je treba opredeliti. 13 Uvodna izjava 5 a (novo) (5a) Evropsko računsko sodišče 1a je v ugotovitvah o uporabi kombiniranja v zunanjih odnosih Unije opozorilo, da pri skoraj polovici pregledanih projektov ni bilo dovolj dokazov, da so bila nepovratna sredstva upravičena, in da so pri številnih od teh primerov obstajali znaki, da bi bile naložbe izvedene tudi brez prispevka Unije. Glede na te ugotovitve je izjemno pomembno, da se kombiniranje uporabi PE / 7

8 le, kadar Komisija lahko jasno dokaže njegovo dodano vrednost. 1a Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2014 z naslovom Uspešnost kombiniranja nepovratnih sredstev regionalnih naložbenih instrumentov s posojili finančnih institucij pri podpori zunanjim politikam EU. 14 Uvodna izjava 5 b (novo) (5b) EFSD bo pri vseh svojih nalogah v celoti zavezan človekovim pravicam in enakemu obravnavanju vseh akterjev, povezanih s finančnimi in naložbenimi dejavnostmi, v državah prejemnicah ter jih bo spoštoval. 15 Uvodna izjava 6 (6) Poleg tega bi moral EFSD delovati kot točka, ki združuje vse na enem mestu za sprejemanje predlogov za financiranje finančnih institucij in javnih ali zasebnih vlagateljev ter zagotavljanje najrazličnejše finančne podpore za upravičene naložbe. Jamstvo EFSD bi moralo biti podprto z jamstvenim skladom EFSD. EFSD bi moral uporabiti inovativne instrumente za podporo naložbam in vključiti zasebni sektor. črtano. PE / 8

9 16 Uvodna izjava 7 (7) Usklajenost in doslednost EFSD in mandata Evropske investicijske banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) za zunanja posojila, kakor je določeno v sklepu [še ni sprejet], vključno s pobudo EIB za odpornost, ter Sklada za spodbujanje naložb v državah AKP bi bilo treba zagotoviti prek strateškega odbora EFSD. (7) Ustanoviti bi bilo treba strateški odbor EFSD za zagotavljanje podpore Komisiji pri določanju strateških smernic in splošnih naložbenih ciljev, pa tudi pri zagotavljanju ustrezne in raznolike geografske in tematske pokritosti za dele naložb. Prispevati bi moral k skupni usklajenosti, dopolnjevanju in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama, med tremi stebri EIP, med EIP in drugimi pobudami Unije na področju migracij, pa tudi z instrumenti Unije za zunanje financiranje in skrbniškimi skladi, mandatom EIB za zunanja posojila, vključno s pobudo EIB za odpornost, ter Skladom za spodbujanje naložb23 v državah AKP. 23 Priloga II k Sporazumu iz Cotonouja. 23 Priloga II k Sporazumu iz Cotonouja. 17 Uvodna izjava 8 (8) Poleg tega bi moral strateški odbor Komisijo podpreti pri določanju strateških usmeritev in splošnih naložbenih ciljev. Strateški odbor bi moral pomagati tudi pri usklajevanju in zagotavljanju doslednosti med regionalnima platformama. S tem bi moralo biti zagotovljeno dopolnjevanje različnih instrumentov na področju zunanjega delovanja. Strateškemu odboru bi morala sopredsedovati Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, da se zagotovi usklajenost in doslednost s cilji zunanje politike Unije in partnerskimi (8) Strateškemu odboru bi morala sopredsedovati Komisija in visoki predstavnik, da se zagotovi doslednost in usklajenost s cilji zunanje politike Unije, zlasti osrednjimi razvojnimi cilji Unije, obstoječimi strategijami in instrumenti, partnerskimi okviri s tretjimi državami in drugimi prizadevanji Unije za odpravo temeljnih vzrokov migracije, pa tudi spoštovanje zavez glede usklajenosti politik za razvoj. Evropski parlament bi moral sodelovati v strateškem odboru kot stalni opazovalec, da se mu zagotovi pravica in obveznost do nadzorovanja PE / 9

10 okviri s tretjimi državami. izvajanja EFSD. 18 Uvodna izjava 8 a (novo) (8a) Komisija in EIB bi morali skleniti sporazum, v katerem bi določili pogoje njunega sodelovanja pri upravljanju jamstva EFSD, in ga predložiti strateškemu odboru. 19 Uvodna izjava 8 b (novo) (8b) EFSD bi moral delovati kot enotna točka za sprejemanje predlogov o financiranju finančnih institucij in javnih ali zasebnih vlagateljev ter zagotavljanje najrazličnejše finančne podpore za naložbe, ki omogočajo trajnosten in vključujoč gospodarski, socialni in okoljski razvoj. Jamstvo EFSD bi moralo biti podprto z jamstvenim skladom EFSD. 20 Uvodna izjava 8 c (novo) (8c) EFSD bi moral odpraviti ozka grla za zasebne naložbe in uporabljati inovativne instrumente v podporo naložbam in za olajšanje dostopa do financiranja domačih in tujih vlagateljev, zlasti za lokalna podjetja ter mikro-, mala PE / 10

11 in srednja podjetja, pri tem pa se osredotočiti na področja, ki lahko prispevajo k dosežkom pri trajnostnem razvoju, ter spodbujati udeležbo evropskih podjetij. 21 Uvodna izjava 8 d (novo) (8d) Jamstvo EFSD se ne bi smelo uporabljati za financiranje velikih infrastrukturnih projektov, ki imajo le majhen učinek na ustvarjanje delovnih mest in katerih razmerje med stroški in koristmi ne zagotavlja trajnosti naložb. Z njim bi bilo treba financirati izključno projekte, za katere se na podlagi neodvisne, poglobljene predhodne ocene in ustrezne analize stroškov in koristi ugotovi, da njihovo izvajanje ni sporno z okoljskega, finančnega in socialnega vidika. 22 Uvodna izjava 8 e (novo) (8e) Delegacije Evropske unije v partnerskih državah bi morale spodbujati dostop do informacij o EFSD in jih dejavno zagotavljati ter povečevati usklajenost med uporabo jamstva EFSD, uporabo kombiniranih finančnih sredstev v okviru regionalnih platform, zagotavljanjem okrepljene ciljne tehnične pomoči in političnimi dialogi v zadevnih državah. 23 PE / 11

12 Uvodna izjava 9 (9) Primernim partnerjem bi bilo treba zagotoviti jamstvo EFSD za operacije financiranja in naložbene operacije ali jamstvene instrumente za začetno naložbeno obdobje do 31. decembra (9) Primernim partnerjem bi bilo treba zagotoviti jamstvo EFSD za operacije financiranja in naložbene operacije ali jamstvene instrumente za začetno naložbeno obdobje do 31. decembra 2020, pri čemer se lahko to obdobje po potrebi podaljša. 24 Uvodna izjava 10 a (novo) (10a) Jamstvo EFSD bi bilo treba upravljati tako, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za primerne partnerje in preprečijo navzkrižja interesov ter da je učinkovito pri izpolnjevanju cilja privabljanja sredstev zasebnega sektorja za financiranje naložb in doseganje čim večje dodatnosti. 25 Uvodna izjava 14 (14) Da bi se povečal učinek jamstva EFSD glede na potrebe v zadevnih regijah, bi morale države članice imeti možnost, da zagotovijo prispevke v obliki jamstva ali denarja. Ti prispevki bi lahko bili namenjeni regiji, sektorju ali delu naložb. (14) Da bi se povečal učinek jamstva EFSD glede na potrebe v zadevnih regijah, bi morale države članice in države Efte imeti možnost, da zagotovijo prispevke v obliki jamstva ali denarja. Ti prispevki bi lahko bili namenjeni regiji ali obstoječemu delu naložb. 26 PE / 12

13 Uvodna izjava 15 (15) Ker se bodo sredstva ERS uporabljala za države, ki so upravičene do financiranja v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERS) 25, je potrebna dodelitev najmanj EUR kritja jamstva EFSD za naložbe v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD. Jamstvo EFSD bi moralo biti na voljo šele, ko se EUR sredstev iz 11. ERS dodeli jamstvenemu skladu EFSD. 25 Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP- EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 210, , str. 1). (15) Ker se bodo sredstva ERS uporabljala za države, ki so upravičene do financiranja v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERS) 25, je potrebna dodelitev najmanj EUR kritja jamstva EFSD za naložbe v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD. Jamstvo EFSD bi moralo biti na voljo šele, ko je potrjeno, da bo EUR sredstev iz 11. ERS dodeljenih jamstvenemu skladu EFSD. Ker bodo uporabljena sredstva ERS, bi moralo jamstvo EFSD zajemati naložbe na področjih, s katerih so bila preusmerjena prvotna sredstva. Spoštovati bi bilo treba zaveze za zagotovitev, da so sredstva ERS upravičena do uradne razvojne pomoči, ter prihodnje sklepe o instrumentih zasebnega sektorja odbora za razvojno pomoč pri OECD. 25 Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP- EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 210, , str. 1). 27 Uvodna izjava 15 a (novo) (15a) Ker bodo uporabljena sredstva evropskega instrumenta sosedstva, vzpostavljenega z Uredbo (EU) PE / 13

14 št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 1a, bi bilo treba v obdobju izvajanja jamstva EFSD najmanj EUR kritja jamstva EFSD dodeliti za naložbe v partnerskih državah iz sosedstva. 1a Uredba (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (UL L 77, , str. 27). 28 Uvodna izjava 16 (16) Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, kritih z jamstvom EFSD, da se zagotovi odgovornost do evropskih državljanov. Poročilo bi bilo treba objaviti in tako ustreznim deležnikom, tudi civilni družbi, omogočiti, da izrazijo svoje stališče. Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu tudi o upravljanju jamstvenega sklada EFSD, da se zagotovita odgovornost in preglednost. (16) Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu ter obveščati skupno parlamentarno skupščino AKP-EU o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, kritih z jamstvom EFSD, da se zagotovi polna odgovornost do evropskih državljanov ter nadzor in kontrola Evropskega parlamenta. Poročilo bi bilo treba objaviti in tako ustreznim deležnikom, tudi civilni družbi, omogočiti, da izrazijo svoje stališče. Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu tudi o upravljanju jamstvenega sklada EFSD, da se zagotovita odgovornost in preglednost. 29 Uvodna izjava 16 a (novo) (16a) Da se zagotovita spremljanje in odgovornost za EFSD in načrt za zunanje naložbe, lahko Evropski parlament organizira predstavitve v okviru dialoga o PE / 14

15 naložbah s Komisijo, visokim predstavnikom, EIB in drugimi upravičenimi finančnimi institucijami ter zasebnim sektorjem in organizacijami civilne družbe. 30 Uvodna izjava 17 (17) Da bi se upoštevala pridobljena spoznanja in omogočil nadaljnji razvoj EFSD, bi morala Komisija oceniti delovanje EFSD in uporabo jamstvenega sklada EFSD. Uporabo te uredbe bi bilo treba oceniti neodvisno, da se oceni stopnja skladnosti izvajanja s pravno podlago, pa tudi da se preverita uporaba in izvedljivost Uredbe z vidika doseganja njenih ciljev. (17) Da bi se upoštevala pridobljena spoznanja in omogočil nadaljnji razvoj EFSD, bi morali Komisija in zunanji ocenjevalci oceniti delovanje EFSD in uporabo jamstvenega sklada EFSD, ki bi morala biti predmet letnega postopka posvetovanja z ustreznimi deležniki, vključno z organizacijami civilne družbe. Uporabo te uredbe bi bilo treba oceniti neodvisno, da se oceni stopnja skladnosti izvajanja s pravno podlago, pa tudi da se preverita uporaba in izvedljivost Uredbe z vidika doseganja njenih ciljev. 31 Uvodna izjava 18 (18) Da se zaščitijo finančni interesi Unije in ugotovi, ali je v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami iz te Uredbe prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije, lahko Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) izvaja preiskave v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 26, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 27 in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/ (18) Da se v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami iz te uredbe preprečijo finančni kriminal, zlasti z odkrivanjem goljufij, korupcije in pranja denarja, ter druge nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, lahko Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) izvaja preiskave v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 26, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 27 in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/ PE / 15

16 26 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, , str. 1). 27 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, , str. 2). 28 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, , str. 1). 26 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, , str. 1). 27 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, , str. 2). 28 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, , str. 1). 32 Uvodna izjava 19 (19) Da bi primerni partnerji prispevali k mednarodnemu boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in pranju denarja, ne bi smeli podpirati nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, in ne bi smeli sodelovati v nobenih operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni jurisdikciji. (19) Da bi primerni partnerji prispevali k mednarodnemu boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam, goljufijam, korupciji in pranju denarja, bi moralo biti vse financiranje prek EFSD popolnoma pregledno. Poleg tega primerni partnerji ne bi smeli podpirati nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, ali sodelovati v operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni jurisdikciji ali davčni oazi. Partnerji prav tako ne bi smeli uporabljati shem za izogibanje davkom ali agresivno davčno načrtovanje. 33 PE / 16

17 Uvodna izjava 20 (20) Da se izpolnijo politične zaveze EU o obnovljivi energiji in podnebnih spremembah, bi bilo treba minimalni delež 20 % sredstev, dodeljenih v okviru EFSD, nameniti operacijam financiranja in naložbenim operacijam, ki so relevantne za ta sektorja črtano 34 Uvodna izjava 20 a (novo) (20a) Tokovi nakazil v države v razvoju so bistveno pomembnejši kot tokovi uradne razvojne pomoči. Zato bi morali biti projekti ali instrumenti, ki omogočajo prenos nakazil in znižujejo njihove stroške, upravičeni do finančnih sredstev iz EFSD. 35 Uvodna izjava 20 b (novo) (20b) Da bi upoštevali politični razvoj in potrebe po ukrepanju Unije v svetu, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spremembami priloge k tej uredbi, v kateri so navedene regije, upravičene do podpore prek jamstva EFSD. Komisijo bi bilo treba pooblastiti tudi za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s pripravo seznama delov naložb. Zlasti je PE / 17

18 pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ti posveti izvedejo v skladu z načeli iz medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 1a. Da bi zagotovili enakopravno sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, bi morala Evropski parlament in Svet vse dokumente prejeti ob istem času kot strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije o pripravi delegiranih aktov. 1a UL L 123, , str Člen 2 odstavek 1 točka 5 (5) dodatnost pomeni načelo, ki zagotavlja, da podpora v obliki jamstva EFSD ne sme biti namenjena za nadomestitev podpore države članice, zasebnega financiranja ali drugega finančnega posredovanja Unije ter da je namenjena odpravljanju nedelovanja trga in preprečevanju izrinjanja drugih javnih ali zasebnih naložb. (5) dodatnost pomeni načelo, ki zagotavlja, da EFSD prispeva k trajnostnemu razvoju z operacijami, ki obravnavajo nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene okoliščine in ki jih brez podpore EFSD ne bi bilo mogoče izvesti ali ne bi prinesle pozitivnih rezultatov. To načelo tudi zahteva, da operacije EFSD pritegnejo nove vire financiranja iz zasebnega sektorja, da njihov namen ni nadomestitev podpore države članice, zasebnega financiranja ali drugega finančnega posredovanja Unije ali mednarodne skupnosti in da ne izrivajo drugih javnih ali zasebnih naložb. Zahteva tudi, da imajo projekti, ki jih podpira EFSD, običajno višji profil tveganja kot portfelj naložb, ki ga podpirajo upravičeni partnerji v okviru svoje običajne naložbene politike pred začetkom veljavnosti te uredbe. PE / 18

19 37 Člen 3 odstavek 1 1. Namen EFSD kot celovitega finančnega svežnja je, da prek zagotavljanja zmogljivosti financiranja v obliki nepovratnih sredstev, jamstev in drugih finančnih instrumentov podpre naložbe primernih partnerjev in omogoči večji dostop do financiranja, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva. 1. Namen EFSD kot celovitega finančnega svežnja je, da spodbuja trajnostni in vključujoči gospodarski in družbeni razvoj ter družbeno-gospodarsko odpornost partnerskih držav s podpiranjem naložb in večjim dostopom do financiranja prek zagotavljanja zmogljivosti financiranja v obliki nepovratnih sredstev, jamstev in drugih finančnih instrumentov za primerne partnerje, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva, pri tem pa dosega čim večjo dodatnost, zagotavlja inovativne proizvode in privablja sredstva zasebnega sektorja. 38 Člen 3 odstavek 2 2. EFSD prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030 s poudarkom predvsem na trajnostni rasti, ustvarjanju delovnih mest, socialnogospodarskih sektorjih in podpori mikro, malim in srednjim podjetjem, s čimer odpravlja temeljne vzroke migracij in prispeva k trajnostnemu ponovnemu vključevanju vrnjenih migrantov v njihove države izvora, pri tem pa dosega čim večjo dodatnost, zagotavlja inovativne proizvode in privablja sredstva zasebnega sektorja. 2. EFSD prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030, usmerjajo pa ga cilji zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in politika Unije o razvojnem sodelovanju iz člena 208 PDEU ter mednarodno dogovorjena načela razvojne učinkovitosti, tako da prispeva tudi k razvojni in sosedski politiki Unije s posebnim poudarkom na izkoreninjenju revščine, dolgoročni trajnostni in vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih delovnih mest, socialno-ekonomskih sektorjih in podpori mikro-, malim in srednjim podjetjem. Pri tem EFSD med drugim prispeva k odpravljanju posebnih socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov migracij in spodbuja trajnostno ponovno vključevanje migrantov v njihovih PE / 19

20 državah izvora ter krepi odpornost tranzitnih in gostiteljskih skupnosti. EFSD prispeva tudi k izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, saj so naložbe osredotočene na sektorje, ki prispevajo k prilagajanju podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic. 39 Člen 3 a (novo) Člen 3a EFSD v regijah in državah, v katerih deluje, sledi ciljem iz aktov Unije o uvedbi ustreznih instrumentov za zunanje financiranje in zagotavlja skladnost s prednostnimi nalogami iz nacionalnih ali regionalnih programov, kjer so na voljo. 40 Člen 4 odstavek 1 1. EFSD sestavljata regionalni naložbeni platformi, ki bosta združevali financiranje iz obstoječih mehanizmov kombiniranja in jamstvo EFSD. 1. EFSD sestavljata regionalni naložbeni platformi, ki bosta vzpostavljeni na podlagi obstoječih mehanizmov kombiniranja Unije za zunanje delovanje in bosta združevali njihove dejavnosti kombiniranja in jamstvo EFSD. 41 Člen 4 odstavek 2 2. Upravljanje EFSD zagotovi 2. Upravljanje EFSD zagotovi PE / 20

21 Komisija. Komisija. Komisija pri operativnem upravljanju jamstva EFSD tesno sodeluje z EIB, podpirajo pa jo tudi drugi primerni partnerji. Za ta namen se ustanovi tehnična delovna skupina. 42 Člen 5 odstavek 1 pododstavek 1 Komisiji pri upravljanju EFSD pomaga strateški odbor. Komisiji pri upravljanju EFSD svetuje strateški odbor. 43 Člen 5 odstavek 1 pododstavek 2 Strateški odbor zagotavlja strateške usmeritve in Komisijo podpira pri določanju splošnih naložbenih ciljev glede uporabe jamstva EFSD. Prispeva tudi k skupni usklajenosti in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama in operacijami mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB, vključno s pobudo EIB za odpornost. Strateški odbor zagotavlja strateške usmeritve in Komisijo podpira pri določanju splošnih naložbenih ciljev glede uporabe jamstva EFSD ter pri spremljanju ustrezne in diverzificirane geografske in tematske pokritosti delov naložb s posebnim poudarkom na najmanj razvitih in nestabilnih državah. Skrbi za to, da operacije EFSD podpirajo strateške prednostne naloge zunanjega delovanja Unije in njene razvojne politike ter zlasti vodilna načela in cilje, kot so določeni v členu 21 PEU oziroma členu 208 PDEU. Prispeva tudi k skupni usklajenosti, dopolnjevanju in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama, med tremi stebri EIP, med EIP in drugimi prizadevanji Unije na področju migracij in uresničevanju agende 2030, pa tudi z instrumenti Unije za zunanje financiranje in skrbniškimi skladi, operacijami mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB, vključno s pobudo EIB za odpornost in PE / 21

22 skladom za spodbujanje naložb v državah AKP. 44 Člen 5 odstavek 2 2. Strateški odbor sestavljajo predstavniki Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), držav članic in EIB. Komisija lahko med člane strateškega odbora povabi tudi druge donatorje, pri čemer upošteva mnenje odbora, če je to primerno. Partnerskim državam in ustreznim regionalnim organizacijam, primernim partnerjem in Evropskemu parlamentu se lahko podeli status opazovalca, če je to primerno. Strateškemu odboru sopredsedujeta Komisija in visoki predstavnik. 2. Strateški odbor sestavljajo predstavniki Komisije in visokega predstavnika, sodelujočih držav članic in EIB. Komisija lahko med člane strateškega odbora povabi tudi druge donatorje, pri čemer upošteva mnenje odbora, če je to primerno. Evropski parlament ima status opazovalca. Opazovalci, ki jih imenuje Evropski parlament, lahko prispevajo k razpravam, vendar nimajo glasovalne pravice. Partnerskim državam in ustreznim regionalnim organizacijam, primernim partnerjem in drugim deležnikom se lahko podeli status opazovalca, če je to primerno. Strateškemu odboru sopredsedujeta Komisija in visoki predstavnik. 45 Člen 5 odstavek 2 a (novo) 2a. Strateški odbor na prvi seji sprejme poslovnik, ki vsebuje podrobne informacije o številu sej na leto, glasovalnih pravicah svojih članov in poročilih o napredku, ki jih izda Komisija. Zapisniki in dnevni redi sej strateškega odbora se objavijo. 46 Člen 5 odstavek 2 b (novo) PE / 22

23 2b. Strateški odbor redno organizira posvetovanje z ustreznimi deležniki o usmeritvah in izvajanju EFSD. 47 Člen 5 odstavek 2 c (novo) 2c. Strateški odbor v fazi izvajanja EFSD čim prej sprejme in objavi smernice, v katerih je podrobno opisano, kako se bo zagotovila skladnost operacij EFSD s cilji in merili za upravičenost iz člena Člen 5 odstavek 2 d (novo) 2d. Strateški odbor v svojih strateških smernicah upošteva ustrezne resolucije Evropskega parlamenta in sklepe Sveta. 49 Člen 5 a (novo) Člen 5a Regionalni operativni odbori 1. Vsaka regionalna naložbena platforma ima operativni odbor. 2. Operativni odbori podpirajo PE / 23

24 Komisijo pri opredelitvi regionalnih in sektorskih naložbenih ciljev ter regionalnih, sektorskih in tematskih delov naložb ter pripravljajo mnenja o operacijah kombiniranja in uporabi jamstva EFSD. Zlasti zagotovijo smernice o predlogih za prihodnje financiranje, spremljajo in pregledujejo sklope projektov, proučijo s projekti povezane rezultate in spremljajo portfelj odobrenih projektov. 3. Operativnim odborom predseduje Komisija in so sestavljeni iz predstavnikov Komisije, visokega predstavnika in držav članic kot članov z glasovalno pravico ter, če je to ustrezno, primernih partnerjev kot opazovalcev. Evropskemu parlamentu se podeli status opazovalca. 4. Komisija in visoki predstavnik zagotovita intenzivno sodelovanje delegacij Evropske unije in primernih partnerjev pri pripravi dela operativnih odborov. 50 Člen 6 odstavek 1 1. Unija zagotovi nepreklicno in brezpogojno jamstvo na prvi poziv primernim partnerjem za operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih zajema ta uredba, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva. 1. Po skrbni proučitvi izvedljivosti projekta Unija zagotovi nepreklicno in brezpogojno jamstvo na prvi poziv primernim partnerjem za operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih zajema ta uredba, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva. 51 Člen 6 odstavek 1 a (novo) PE / 24

25 1a. Z jamstvom EFSD se podpirajo operacije financiranja in naložbene operacije v partnerskih državah v regijah, navedenih v Prilogi. Komisija je v skladu s členom 20a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki spreminjajo Prilogo, v kateri so navedene regije, upravičene do podpore jamstva EFSD. 52 Člen 7 odstavek 3 3. Najdaljše obdobje, v katerem lahko primerni partnerji sklepajo sporazume s finančnimi posredniki ali končnimi upravičenci, je štiri leta po sklenitvi zadevnega sporazuma o jamstvu. 3. Najdaljše obdobje, v katerem lahko primerni partnerji sklepajo sporazume s partnerji iz zasebnega sektorja, ki zagotavljajo sofinanciranje, finančnimi posredniki ali končnimi upravičenci, je štiri leta po sklenitvi zadevnega sporazuma o jamstvu. 53 Člen 8 odstavek 1 uvodno besedilo 1. Da bi bile operacije financiranja in naložbene operacije upravičene do podpore jamstva EFSD, morajo biti dosledne in usklajene s politikami Unije, zlasti z razvojno in sosedsko politiko Unije, strategijami in politikami partnerskih držav, ter si prizadevati za podporo naslednjih splošnih ciljev: 1. Da bi bile operacije financiranja in naložbene operacije upravičene do podpore jamstva EFSD, morajo biti skladne z namenom EFSD, kot je določen v členu 3. Te operacije morajo biti dosledne in usklajene s politikami Unije, zlasti z razvojno in sosedsko politiko Unije, ter strategijami in politikami partnerskih držav. Pri teh operacijah se upoštevata druga podpora EU in mednarodna podpora, da se zagotovi dopolnjevanje z drugimi pobudami in podpre naslednje PE / 25

26 splošne cilje: 54 Člen 8 odstavek 1 točka a (a) prispevek h gospodarskemu in socialnemu razvoju, s posebnim poudarkom na trajnosti in ustvarjanju delovnih mest (zlasti za mlade in ženske), ter tako odpravljati temeljne vzroke migracij in prispevati k trajnostnemu ponovnemu vključevanju vrnjenih migrantov v njihove države izvora; (a) prispevek h gospodarskemu in socialnemu razvoju ter uresničevanju agende 2030, s posebnim poudarkom na izkoreninjenju revščine, trajnosti, spodbujanju dostojnih delovnih mest, gospodarskih priložnosti, veščin in podjetništva ter zlasti enakosti spolov in krepitve vloge žensk in mladih, ter tako odpravljati posebne temeljne vzroke migracij, povečevati odpornost in prispevati k trajnostnemu ponovnemu vključevanju migrantov, vrnjenih v njihove države izvora, z ustreznim upoštevanjem krepitve načela pravne države, dobrega upravljanja in človekovih pravic; 55 Člen 8 odstavek 1 točka b (b) krepitev socialno-gospodarskih sektorjev, zlasti infrastrukture, vključno s trajnostno energijo, vodo, prometom, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, okoljem, trajnostno rabo naravnih virov in modro rastjo, socialno infrastrukturo, človeškim kapitalom, da se izboljša socialno-gospodarsko okolje; (b) krepitev socialno-gospodarskih sektorjev, zlasti infrastrukture, vključno s trajnostno energijo iz obnovljivih virov, vodo in ravnanjem z odpadki, prometom, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, kot tudi z okoljem, trajnostno rabo naravnih virov, trajnostnim kmetijstvom in modro rastjo, socialno infrastrukturo, človeškim kapitalom, da se izboljša socialno-gospodarsko okolje; PE / 26

27 56 Člen 8 odstavek 1 točka c (c) zagotovitev financiranja za mikro, mala in srednja podjetja s posebnim poudarkom na razvoju zasebnega sektorja; (c) zagotovitev financiranja in podpore za razvoj zasebnega in zadružnega sektorja, s posebnim poudarkom na lokalnih podjetjih ter mikro, malih in srednjih podjetjih, zlasti v najmanj razvitih državah in nestabilnih državah, pri čemer je treba obravnavati nedelovanje trga in omejevati izkrivljanje trga ter spodbujati sodelovanje evropskih podjetij; 57 Člen 8 odstavek 1 točka d (d) zagotovitev finančnih instrumentov za odpravo ozkih grl za zasebne naložbe, vključno z jamstvi za prvo izgubo za portfeljska jamstva za projekte zasebnega sektorja, kot so jamstva za posojila za mala in srednja podjetja ter jamstva za posebna tveganja za infrastrukturne projekte in drug tvegani kapital; (d) odprava ozkih grl za zasebne naložbe z zagotovitvijo finančnih instrumentov, vključno z jamstvi za prvo izgubo za portfeljska jamstva za projekte zasebnega sektorja, kot so jamstva za posojila za mala in srednja podjetja ter jamstva za posebna tveganja za infrastrukturne projekte in drug tvegani kapital; zagotovljeni finančni instrumenti so lahko izraženi v domači valuti ustrezne partnerske države; 58 Člen 8 odstavek 1 točka e (e) čim večji učinek vzvoda zasebnega sektorja z odpravo ozkih grl za naložbe. (e) čim večji učinek vzvoda zasebnega sektorja, s posebnim poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih, z odpravo PE / 27

28 ozkih grl za naložbe. 59 Člen 8 - odstavek 1 - točka e a (novo) (ea) prispevek k podnebnim ukrepom, varstvu okolja in okoljskemu upravljanju ter s tem ustvarjanje dodatnih podnebnih koristi z dodelitvijo vsaj 35 % finančnih sredstev za naložbe z elementi, ki prispevajo k podnebnim ukrepom, energiji iz obnovljivih virov in učinkoviti rabi virov. 60 Člen 8 odstavek 2 uvodni del 2. Jamstvo EFSD podpira operacije financiranja in naložbene operacije, ki imajo zlasti naslednje značilnosti: 2. Jamstvo EFSD podpira operacije financiranja in naložbene operacije, ki odpravljajo nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene okoliščine in ki: 61 Člen 8 odstavek 2 točka a (a) zagotavljajo dodatnost, (a) zagotavljajo dodatnost, kot je opredeljena v členu 2; 62 Člen 8 odstavek 2 točka a a (novo) PE / 28

29 (aa) zagotavljajo dopolnjevanje z drugimi pobudami, pri čemer je treba poskrbeti, da se operacije EFSD jasno razlikujejo od drugih, zlasti od operacij mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB; 63 Člen 8 odstavek 2 točka c (c) so ekonomsko in finančno izvedljive, tudi ob upoštevanju možne podpore zasebnih in javnih partnerjev v projektu ter njihovega sofinanciranja; (c) so ekonomsko in finančno izvedljive, ob ustreznem upoštevanju možne podpore zasebnih in javnih partnerjev v projektu ter njihovega sofinanciranja, pri čemer se upoštevajo posebnosti poslovnega okolja in zmogljivosti držav, v katerih so razmere nestabilne ali so prizadete zaradi konfliktov, najmanj razvitih držav in močno zadolženih revnih držav, za katere se lahko postavijo ugodnejši pogoji; 64 Člen 8 odstavek 2 točka e (e) zagotavljajo čim večjo mobilizacijo kapitala zasebnega sektorja. (e) kjer je mogoče, zagotavljajo čim večjo mobilizacijo kapitala zasebnega sektorja; 65 Člen 8 odstavek 2 točka e a (novo) PE / 29

30 (ea) spoštujejo načela učinkovitosti razvoja, določena v partnerstvu za učinkovito razvojno sodelovanje iz Busana in potrjena decembra 2016 v Nairobiju, vključno z lastništvom, prilagajanjem, usmerjenostjo na rezultate, preglednostjo in vzajemno odgovornostjo pa tudi ciljem nevezane pomoči; ter 66 Člen 8 odstavek 2 točka e b (novo) (eb) izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil odbor za razvojno pomoč pri OECD, ob upoštevanju posebnosti pri razvoju zasebnega sektorja; 67 Člen 8 odstavek 2 točka e c (novo) (ec) se izvajajo ob popolnem spoštovanju mednarodno dogovorjenih smernic, načel in konvencij, ki vključujejo načela ZN za odgovorne naložbe, vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna podjetja, načela Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) za odgovorne naložbe v kmetijstvo in prehranske sisteme, konvencije Mednarodne organizacije dela ter mednarodno pravo o človekovih pravicah; PE / 30

31 68 Člen 8 odstavek 2 a (novo) 2a. Jamstvo EFSD se ne uporablja za nadomestitev odgovornosti vlade za nudenje osnovnih storitev. 69 Člen 8 odstavek 3 3. Komisija lahko za vsak primer posebej omogoči skupno financiranje iz različnih instrumentov Unije. 3. Komisija lahko za vsak primer posebej omogoči skupno financiranje iz različnih instrumentov Unije, in sicer v obsegu, ki je potreben za uspeh naložbenega projekta, ki ga podpira EFSD, in če to ne vodi k zmanjšanju financiranja za druge razvojne cilje. 70 Člen 8 odstavek 4 4. Komisija lahko določi, da so deli naložb za posamezne regije ali partnerske države ali za oboje, za posamezne sektorje, za posamezne projekte ali kategorije končnih upravičencev ali za oboje, ki se financirajo z instrumenti iz člena 9, iz jamstva EFSD kriti do določenega zneska. Vsi zahtevki za finančno podporo v okviru delov naložb se predložijo Komisiji. 4. Komisija je pooblaščena, da po posvetovanju s strateškim odborom sprejme delegirane akte v skladu s členom 20a, ki dopolnjujejo to uredbo, s pripravo seznama delov naložb. Deli naložb se določijo za posamezne regije ali partnerske države ali za oboje, za posamezne sektorje, za posamezne projekte ali kategorije končnih upravičencev ali za oboje, ki se financirajo z instrumenti iz člena 9, iz jamstva EFSD kriti do določenega zneska. PE / 31

32 Izbira delov naložb se ustrezno utemelji z analizo nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin. Tako analizo izvede Komisija v sodelovanju s potencialnimi primernimi partnerji in deležniki. V okviru ustreznih regionalnih naložbenih platform se znaten delež jamstva EFSD dodeli nestabilnim državam in državam, ki so jih prizadeli konflikti, neobalnim državam in najmanj razvitim državam. 71 Člen 8 odstavek 4 a (novo) 4a. Komisija pripravi in objavi preglednico kazalnikov, ki odražajo merila za upravičenost iz tega člena in se uporabljajo za zagotovitev neodvisne in pregledne ocene morebitnih in dejanskih operacij, podprtih z jamstvom EFSD. Komisija objavi rezultate svojih ocen. 72 Člen 9 odstavek 1 točka a (a) posojila; (a) posojila, vključno s posojili v lokalni valuti; 73 Člen 10 odstavek 1 točka e PE / 32

33 (e) subjekti zasebnega prava države članice, ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva, z odstopanjem od člena 58(1)(c)(vii) Uredbe (EU) št. 966/2012; (e) subjekti zasebnega prava države članice, ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva, z odstopanjem od člena 58(1)(c)(vii) Uredbe (EU) št. 966/2012, in ki razkrijejo, katere dejavnike dodatnega financiranja (okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja), kot so podnebne spremembe, pomanjkanje virov, neusklajeni prejemki vodstvenih delavcev ali korupcija, štejejo za del svoje odgovornosti skrbnika. 74 Člen 10 odstavek 2 a (novo) 2a. Komisija zagotovi enake konkurenčne pogoje za primerne partnerje in spodbuja sodelovanje med njimi. V vseh fazah izvajanja EFSD zagotavlja, da ne prihaja do navzkrižja interesov. Da bi zagotovili dopolnjevanje, primerni partnerji predložijo vse ustrezne informacije o svojih operacijah, ki niso povezane z EFSD. 75 Člen 10 odstavek 3 a (novo) 3a. Primerni partnerji so lahko pozvani k izmenjavi mnenj v Evropskem parlamentu v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba. 76 PE / 33

34 Člen 11 naslov Področje uporabe in pogoji sporazumov o jamstvu EFSD Področje uporabe in pogoji jamstva EFSD 77 Člen 11 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice lahko prispevajo v jamstveni sklad EFSD v obliki jamstev ali denarja. Če to odobri Komisija, lahko v sklad prispevajo drugi donatorji v obliki denarja. Države članice in države Efte lahko prispevajo v jamstveni sklad EFSD v obliki jamstev ali denarja. Če to odobri Komisija, lahko v sklad prispevajo drugi donatorji v obliki denarja. 78 Člen 11 odstavek 3 pododstavek 3 Komisija obvesti Evropski parlament in Svet o potrjenih prispevkih. Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet o potrjenih prispevkih. 79 Člen 11 odstavek 4 pododstavek 2 Na zahtevo držav članic se lahko njihovi prispevki namenijo za zagon projektov v posameznih regijah, državah, sektorjih ali delih naložb. Na zahtevo držav članic in na podlagi odobritve s strani strateškega odbora se lahko njihovi prispevki namenijo za zagon projektov v posameznih regijah ali obstoječih delih naložb. 80 PE / 34

35 Člen 11 odstavek 5 5. Najmanj [ EUR] kritja jamstva EFSD se dodeli za naložbe v partnerskih državah, upravičenih do financiranja iz 11. ERS v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD. 5. Najmanj [ EUR] kritja jamstva EFSD se v skladu s cilji Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja dodeli za naložbe v partnerskih državah, upravičene do financiranja iz 11. ERS v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD. 81 Člen 11 odstavek 5 a (novo) 5a. Najmanj EUR kritja jamstva EFSD se v skladu z Uredbo (EU) št. 232/2014 dodeli za naložbe v partnerskih državah v vzhodnem in južnem sosedstvu. 82 Člen 12 odstavek 2 a (novo) 2a. Sporazumi o jamstvu so javno objavljeni z omejenimi izjemami. 83 Člen 12 odstavek 3 točka a a (novo) (aa) cilji in namenom te uredbe, oceno potreb in navedbo pričakovanih rezultatov, ob upoštevanju spodbujanja družbene odgovornosti gospodarskih PE / 35

36 družb, vključno zlasti s spoštovanjem vseh mednarodno dogovorjenih smernic, načel in pravnih instrumentov, zlasti tistih, ki so navedeni v členu 8(2)(ec). 84 Člen 12 odstavek 3 točka b (b) nadomestilom za jamstvo; (b) nadomestilom za jamstvo, ki odraža stopnjo tveganja; omogoči se delno subvencioniranje nadomestila, da se v ustrezno utemeljenih primerih določijo ugodnejši pogoji, zlasti v državah iz točke (c) člena 8(2); 85 Člen 12 odstavek 3 točka e a (novo) (ea) zanesljivim, varnim in dostopnim pritožbenim postopkom za posameznike, delavce, skupnosti in organizacije civilne družbe, na katere bi lahko negativno vplivale operacije primernih partnerjev ali naložbe, ki jih podpira EFSD. 86 Člen 12 odstavek 4 točka c (c) znesek lastnih sredstev, ki jih je partner pripravljen uporabiti za del naložbe. (c) znesek lastnih sredstev in sofinanciranje zasebnega sektorja, ki jih je partner pripravljen uporabiti za del naložbe. PE / 36

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PR_INI

PR_INI EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za razvoj 27.2.2013 2012/2289(INI) OSNUTEK POROČILA o razvojnih ciljih tisočletja opredelitev okvira za obdobje po letu 2015 (2012/2289(INI)) Odbor za razvoj Poročevalec

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instru

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instru EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 14.6.2018 COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0483/2018 20.12.2018 ***I POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov EAC/S16/2013: Evropski projekti sodelovanja EAC/S18/2013: Evropske mreže EAC/S17/2013: Evropske platforme EAC/S19/2013: Projekti

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti. Program je namenjen lastniškemu financiranju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve L 227/18 Uradni list Evropske unije 31.7.2014 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2642. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 27. september 2017 Ura: 9.30 Kraj: Bruselj

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.4.2018 A8-0373/18 18 Uvodna izjava 1 a (novo) (1a) Razvilo se je dinamično politično okolje na ravni EU. Evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije so dozorele, zato lahko zdaj zbirajo

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. junij 2016 (OR. en) 9842/16 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 2. junij 2016 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 2. junij 2016 (OR. en) 9842/16 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 2. junij 2016 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 2. junij 2016 (OR. en) 9842/16 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 2. junij 2016 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: ECOFIN 549 POLGEN 51 COMPET 356 RECH 219 ENER 240 TRANS

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski L 328/210 DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 10. maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta 12.7.2016 SL Uradni list Evropske unije C 252/1 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več