ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,"

Transkripcija

1 ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

2 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete Žalec Odgovorni predstavnik naročnika: g. Borut Sitar Izdelovalec: Zavita, svetovanje, d.o.o. Tominškova Ljubljana Odgovorni nosilec naloge: Matjaž Harmel, univ. dipl. inž. gozd. Vodja projekta: Klemen Strmšnik, univ. dipl. geog. Namestnik vodje projekta: Matevž Premelč, univ. dipl. geog. Ključni strokovnjaki: Aleksandra Krajnc, univ. dipl. geog. Sabina Cepuš, univ. dipl. ekol. Eva Harmel, mag. inž. kraj. arh. Nives Harmel, univ. dipl. ekon. Milena Jaćimović Strmšnik, univ. dipl. geog. Tone Vertačnik, dipl. inž. Les. (zunanji sodelavec) Projekt: ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC Številka pogodbe: P23/2019 Številka projekta: 186/2019 Ključne besede: Elaborat programa opremljanja I Program opremljanja stavbnih zemljišč I OPPN I opremljanje s komunalno opremo I Komunalni prispevek Datum:

3 KAZALO 1 Uvod Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč Podatki o naročniku in izdelovalcu EPO Naročnik Izdelovalec Namen in cilji EPO in POSZ Zakonske podlage za pripravo EPO in POSZ s kratkim povzetkom Obrazložitev pogosto uporabljenih pojmov Opis območja opremljanja in načrtovanih prostorskih ureditev Opis območja Območje OPPN Funkcionalna zasnova območja in načrtovane ureditve Načrtovane ureditve Dopustne dejavnosti Vrste gradenj Vrste objektov Lega in velikosti Pogoji glede oblikovanja stavb Pogoji glede oblikovanja gasilskega doma in kulturnega doma Pogoji za ureditev okolice objektov Dopustna odstopanja Etapnost gradnje Seznam upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije Seznam upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov Seznam upoštevanih strokovnih podlag Seznam druge upoštevane dokumentacije Podatki o površinah parcel in stavb Predvidene površine gradbenih parcel stavb Bruto tlorisne površine načrtovanih stavb Opis obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture Opis obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture Opis predvidene komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture Cestno omrežje Omrežje fekalne kanalizacije Vodovodno omrežje Javne površine in parkirišča Določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo Ocena vrednosti nove komunalne opreme in finančna sredstva za izvedbo opremljanja Stroški izdelave EPO, POSZ in dokumentacije za novo komunalno opremo Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje Stroški gradnje nove komunalne opreme Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo Obračunska območja Skupni in obračunski stroški Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo Roki za izvedbo in etapnost opremljanja Izračun komunalnega prispevka Izračun komunalnega prispevka ZaVita, svetovanje, d.o.o. 3

4 8.1.1 Izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo pri priključevanju prek nove komunalne opreme Posebna določila Odmera komunalnega prispevka za novo komunalno opremo Odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti Pogodba o priključitvi Zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo Informativni izračun komunalnega prispevka Opozorilo o celovitosti programa opremljanja Pogoda o opremljanju KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Površina parcel na posameznem območju (površine povzete po grafičnih podlagah) Preglednica 2: Osnovne značilnosti predvidenih objektov upoštevanih za določitev BTPO Preglednica 3: Določitev bruto tlorisnih površin predvidenih objektov Preglednica 4: Stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo Preglednica 5: Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo Preglednica 6: Stroški pridobivanja zemljišč Preglednica 7: Stroški gradnje nove komunalne opreme Preglednica 8: Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja Preglednica 9: Določitev skupne površine parcel na obračunskem območju Preglednica 10: Določitev skupne bruto tlorisne površine objektov na obračunskem območju Preglednica 11: Skupni stroški opremljanja Preglednica 12: Zmanjšanje skupnih stroškov zaradi drugih virov financiranja Preglednica 13: Obračunski stroški opremljanja Preglednica 14: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (CpN) Preglednica 15: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (CtN) KAZALO SLIK Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (iobčina/kaliopa) Slika 2: Ureditvena situacija Slika 3: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture ZaVita, svetovanje, d.o.o. 4

5 1 UVOD 1.1 Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč Občina Žalec, namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec, za katerega je bil pripravljen Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljevanju OPPN SD ZN Levec). Namen OPPN je celotna ureditev območja naselja Levec s prometnimi ureditvami ter določitvijo prostorsko izvedbenih pogojev za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij in dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselja. Območje OPPN je skladno z EUP LE1/1 določeno v OPN Žalec z manjšo razširitvijo območja na zahodnem delu OPPN zaradi načrtovanja povezovalne ceste. Ureditveno območje OPPN obsega naslednje parcele št.: *1/3, *10/1, *10/2, *10/3, *11, *12/1, *14, *15, *17/1, *17/2, *17/3, *18/1, *18/3, *19/1, *19/2, *2/2, *21, *22, *23, *200, *230, *244, *250, *251/1, *251/2, *251/3, *251/3, *254/1, *254/2, *3/2, *300, *308, *312, *313, *317, *318, *319, *320, *321, *322/1, *322/2, *325, *326, *329, *341, *367, *37, *39/2, *406, *407, *408, *409, *411, *413, *417, *420, *45, *5/3, *51, *55, *57, *59, *6/1, *6/3, *6/4, *6/5, *6/6, *6/7, *6/8, *60, *63/1, *63/2, *8, 1/1, 103/1, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 104, 105/12, 105/13, 105/16, 105/20, 107/3, 109/6, 116/2, 118, 119/3, 119/4, 119/5, 12/5, 12/6, 12/7, 120/2, 120/3, 123/1, 123/2, 13/1, 131, 14/2, 14/4, 1493/1, 1495/1, 1496/1, 1497/1, 1497/2, 1498/2, 1498/3, 1498/5, 15/1, 1502/1, 1544, 16, 17/1, 18/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 20, 21/1, 23, 25/2, 26, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32, 33/1, 33/2, 34, 36, 37/5, 37/6, 38/4, 38/5, 38/8, 39/1, 4/1, 4/2, 4/3, 40/1, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 49/1, 49/2, 5, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 55/3, 55/4, 56/1, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57, 59/1, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/9, 60/2, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 61, 62/1, 62/2, 64/1, 64/11, 64/12, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 67/2, 67/3, 67/4, 69, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/43, 7/44, 7/45, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 8/1, 8/10, 8/11, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 80/1, 80/2, 80/3, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/10, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/16, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 9/1, 9/2, 9/3, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92, 93/1, 93/10, 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 93/16, 93/17, 93/18, 93/19, 93/2, 93/20, 93/21, 93/22, 93/3, 93/4, 93/6, 93/7, 93/9, 94/2, 94/4, 97/1, 97/10, 97/12, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 97/2, 97/20, 97/21, 97/22, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 97/34, 97/36, 97/38, 97/40, 97/42, 97/43, 97/44, 97/45, 97/46, 97/47, 97/48, 97/49, 97/50, 97/52, 97/53, 97/54, 97/55, 97/56, 97/57, 97/59, 97/60, 97/61, 97/62, 97/63, 97/64, 97/65, 97/66, 97/67, 97/68, 97/69, 97/70, 97/71, 97/72, 97/73, 97/76, 97/77, 97/78, 97/79, 97/8, 97/81, 97/82, 97/9 vse k.o. Levec in meri približno 21,7 ha. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 5

6 Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z OPN ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih. Gradnja objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju ali če investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob upoštevanju določb iz drugega odstavka 150. člena Zakon o urejanju prostora. Podlaga za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ) je elaborat programa opremljanja (v nadaljevanju EPO). Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja, se je Občina Žalec (naročnik) odločila za izdelavo Elaborata programa opremljanja za OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec in na podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila njegovo izdelavo. Elaborat program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 popr. in 34/19), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino elaborata programa opremljanja. Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). S POSZ se v skladu z 5. členom Uredbe za območje, na katerem se predvideva gradnja nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba na novo zgraditi za opremljanje območja opremljanja in obstoječa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki ji je zaradi potreb priključevanja objektov na območju opremljanja treba povečati zmogljivost. Podlage za odmero komunalnega prispevka se določi za novo komunalno opremo. Pričujoči elaborat programa opremljanja vsebuje: opis območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na območju opremljanja, seznam upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, upoštevanih pri izdelavi programa opremljanja, podatke o predvidenih površinah gradbenih parcel stavb in bruto tlorisnih površinah načrtovanih stavb, površinah načrtovanih gradbenih inženirskih objektov ali površinah načrtovanih drugih gradbenih posegov z navedbo vira podatkov, opis obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture na območju opremljanja, roke za izvedbo in etapnost opremljanja, vključno s pojasnili glede načina določitve rokov, določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, vključno s pojasnili glede načina določitve finančnih sredstev za izvedbo opremljanja, skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme ter obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 6

7 Pri izdelavi elaborata programa opremljanja (v nadaljevanju EPO) so uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani naročnika, investitorja in pristojnih upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec EPO stavbnih zemljišč ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 7

8 1.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu EPO Naročnik: Naročnik Občina Žalec Ulica Savinjske čete Žalec Župan: Janko Kos, univ. dipl. org. spec. Matična številka: ID št. za DDV: SI Telefon: 03/ Faks: 03/ e-pošta: Predstavnik naročnika: ga. Tanja Razboršek-Rehar Izdelovalec: Izdelovalec Zavita, svetovanje, d.o.o. Tominškova Ljubljana Direktor: Matjaž Harmel Matična številka: ID št. za DDV: SI Telefon: 041/ Faks: / e-pošta: Predstavnika izvajalca: Klemen Strmšnik in Matevž Premelč ZaVita, svetovanje, d.o.o. 8

9 1.3 Namen in cilji EPO in POSZ Namen EPO in POSZ je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ) določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. Cilji izdelave EPO in POSZ so: analizirano stanje območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na območju opremljanja; analizirano stanje upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, upoštevanih pri izdelavi programa opremljanja; analizirano stanje predvidenih površin gradbenih parcel stavb in bruto tlorisnih površin načrtovanih stavb; analizirano stanje obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture na območju opremljanja; določeni roki za izvedbo in etapnost opremljanja in določene podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju OPPN SD ZN Levec. 1.4 Zakonske podlage za pripravo EPO in POSZ s kratkim povzetkom Za pripravo EPO in POSZ so bili uporabljeni spodaj navedeni predpisi: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 GZ, 21/18 ZNOrg in 84/18 ZIURKOE), Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 popr. in 34/19, 30/19 popr. in 34/19). Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih. Gradnja objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju ali če investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob upoštevanju določb iz drugega odstavka 150. člena Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka zgrajeni objekti lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 9

10 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ). S programom opremljanja stavbnih zemljišč se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Območje opremljanja iz prejšnjega odstavka je območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, na katerem je z OPN ali OPPN predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba predhodno zgraditi novo komunalno opremo ter objekte ali omrežja druge gospodarske javne infrastrukture. EPO in POSZ se pripravita na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. POSZ sprejme občinski svet z odlokom. S programom opremljanja se za območja, na katerih se z OPN ali OPPN predvideva nove prostorske ureditve ter gradnja nove komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določijo komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi ali dograditi, roki za gradnjo ter podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka so: obračunska območja nove komunalne opreme, skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik zemljišča, ki je na novo opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo iz programa opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi: zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo. Občina zagotavlja gradnjo komunalne opreme. Gradnja komunalne opreme se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. Drugi viri financiranja komunalne opreme so proračunska sredstva države, sredstva pridobljena iz različnih skladov in druga finančna sredstva, ki niso komunalni prispevek. Vsebino programa opremljanja podrobno določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Uredba določa tudi podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo te odmero in način izračuna komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo. Program opremljanja se sprejme po začetku veljavnosti prostorskega izvedbenega akta občine, ki podrobneje določa načrtovane prostorske ureditve za zadevno območje. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 10

11 Program opremljanja se objavi v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu. V uradnem glasilu se objavi tekstualni del programa opremljanja, za grafični del pa se v uradnem glasilu navede le identifikacijska številka programa opremljanja v prostorskem informacijskem sistemu. V prostorskem informacijskem sistemu se objavi tudi elaborat programa opremljanja. Program opremljanja in elaborat programa opremljanja, ki se javno objavita, ne smeta vsebovati osebnih podatkov Občina mora po začetku veljavnosti programa opremljanja pred izdajo prve odmerne odločbe na posameznem obračunskem območju preveriti skupne stroške posamezne vrste nove komunalne opreme, obračunske stroške posamezne vrste nove komunalne opreme in obračunske stroške posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere. Če se ti stroški spremenijo za več kot 20 odstotkov, se POSZ spremeni ali dopolni tako, da se ponovno določijo podlage za odmero komunalnega prispevka. Če občina po začetku veljavnosti POSZ ugotovi, da opremljanja ni mogoče zagotoviti v rokih, določenih v programu opremljanja, se program opremljanja spremeni ali dopolni tako, da se določijo novi roki za izvedbo opremljanja. 1.5 Obrazložitev pogosto uporabljenih pojmov V nadaljevanju so, zaradi jasnosti in lažjega razumevanja dokumenta, podane obrazložitve najbolj pogosto uporabljenih pojmov. Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836 (Uredba). Druga gospodarska javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura, ki ni komunalna oprema in je namenjena za zagotavljanje opremljenosti stavbnega zemljišča (Uredba). Družbena infrastruktura so prostorske ureditve, namenjene izvajanju dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so v javnem interesu (dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja, znanosti, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture in drugih dejavnosti splošnega pomena, če je tako določeno z zakonom) (ZUreP-2). Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za druge namene v javnem interesu, ki so kot taki določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena (ZUreP-2). Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe (ZUreP-2). Grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena (ZUreP-2). Javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina (ZUreP-2). Komunalna oprema so: ZaVita, svetovanje, d.o.o. 11

12 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti (ZUreP-2). Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. (ZUreP-2). Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini (ZUreP-2). Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini (ZUreP-2). Komunalno opremljeno je stavbno zemljišče, ki ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj mogoče izvesti priključke na: javno elektroenergetsko omrežje, javno vodovodno omrežje in javno kanalizacijsko omrežje. Ne glede na prejšnji odstavek je komunalno opremljeno stavbno zemljišče tudi stavbno zemljišče za katerega: ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih področnih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno vodovodno omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba oskrbe s pitno vodo; ni mogoče izvesti priključka na javno kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali; ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno vodovodno in javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem nista oziroma ne bosta zagotovljeni javna služba oskrbe s pitno vodo in javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Omrežja so omrežja, kot so evidentirana v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Če podatek o omrežjih iz evidence v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture ni razviden, se za določitev opremljenega zemljišča lahko uporabi tudi druge evidence s katerimi razpolaga občina oziroma upravljavci infrastrukturnih vodov (ZUreP-2). Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča pomeni tisto vrsto dodatne komunalne opreme, na katero lastnik obstoječega objekta dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča se po tej uredbi ne šteje za novo komunalno opremo (Uredba). ZaVita, svetovanje, d.o.o. 12

13 Nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstoječi objekt in namesto njega zgradi nov objekt (ZUreP-2). Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba površin in objektov, ki ob upoštevanju pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo (ZUreP-2). Nepremičninske evidence so evidence, ki se o nepremičninah in njihovih sestavinah vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin (ZUreP-2). Nova komunalna oprema je komunalna oprema, ki jo je treba izvesti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja (Uredba). Območje opremljanja je območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, na katerem je z OPN ali OPPN predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba predhodno zgraditi novo komunalno opremo ter objekte ali omrežja druge gospodarske javne infrastrukture (ZUreP- 2). Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo. Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta (Uredba). Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne opreme v prostorskih aktih občine (ZUreP- 2). Obstoječa komunalna oprema je komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje posameznemu izvajalcu gospodarske javne službe (Uredba). Pogodba o opremljanju je dogovor med investitorjem ali investitorko in občina s katerim se dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, za zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Če se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, je investitor dolžan plačati še pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo (ZUreP-2). Površina zemljišča pod stavbo je površina, določena v skladu s predpisi, ki določajo evidentiranje nepremičnin (Uredba). Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom (ZUreP-2). ZaVita, svetovanje, d.o.o. 13

14 Razvoj stavbnih zemljišč pomeni zaporedje načrtovalskih, upravnih ali investicijskih nalog, katerih cilj je razvoj stavbnega zemljišča do najvišje razvojne stopnje urejenega zazidljivega zemljišča in pozidava takšnega zemljišča (ZUreP-2). Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov (ZUreP-2). Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (Uredba). Stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na enoto mere so stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta (Uredba). Uporaba komunalne opreme pomeni uporabo tiste vrste komunalne opreme, ki jo objekt lahko uporablja, ne da bi se nanjo tudi priključil. Med to komunalno opremo praviloma spadajo objekti grajenega javnega dobrega v javni lasti: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti (parki, zelenice, igrišča, objekti za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ipd. (Uredba). ZaVita, svetovanje, d.o.o. 14

15 2 OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA IN NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV 2.1 Opis območja Poglavje je povzeto po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Uradni list RS, št. 50/18) ter Programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Zavita, svetovanje, d.o.o., št. proj.: 127/2017, junij 2108) Območje OPPN Območje OPPN je skladno z EUP LE1/1 določeno v OPN Žalec z manjšo razširitvijo območja na zahodnem delu OPPN zaradi načrtovanja povezovalne ceste. V skladu z veljavnim občinskim prostorskim aktom Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13), se območje opremljanja nahaja v enoti urejanja prostora LE1/1, kjer je pretežna podrobnejša namenska raba SS - stanovanjske površine, ki so namenjen bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (iobčina/kaliopa) ZaVita, svetovanje, d.o.o. 15

16 Ureditveno območje OPPN obsega naslednje parcele št.: *1/3, *10/1, *10/2, *10/3, *11, *12/1, *14, *15, *17/1, *17/2, *17/3, *18/1, *18/3, *19/1, *19/2, *2/2, *21, *22, *23, *200, *230, *244, *250, *251/1, *251/2, *251/3, *251/3, *254/1, *254/2, *3/2, *300, *308, *312, *313, *317, *318, *319, *320, *321, *322/1, *322/2, *325, *326, *329, *341, *367, *37, *39/2, *406, *407, *408, *409, *411, *413, *417, *420, *45, *5/3, *51, *55, *57, *59, *6/1, *6/3, *6/4, *6/5, *6/6, *6/7, *6/8, *60, *63/1, *63/2, *8, 1/1, 103/1, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 104, 105/12, 105/13, 105/16, 105/20, 107/3, 109/6, 116/2, 118, 119/3, 119/4, 119/5, 12/5, 12/6, 12/7, 120/2, 120/3, 123/1, 123/2, 13/1, 131, 14/2, 14/4, 1493/1, 1495/1, 1496/1, 1497/1, 1497/2, 1498/2, 1498/3, 1498/5, 15/1, 1502/1, 1544, 16, 17/1, 18/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 20, 21/1, 23, 25/2, 26, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32, 33/1, 33/2, 34, 36, 37/5, 37/6, 38/4, 38/5, 38/8, 39/1, 4/1, 4/2, 4/3, 40/1, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 49/1, 49/2, 5, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 55/3, 55/4, 56/1, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57, 59/1, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/9, 60/2, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 61, 62/1, 62/2, 64/1, 64/11, 64/12, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 67/2, 67/3, 67/4, 69, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/43, 7/44, 7/45, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 8/1, 8/10, 8/11, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 80/1, 80/2, 80/3, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/10, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/16, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 9/1, 9/2, 9/3, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92, 93/1, 93/10, 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 93/16, 93/17, 93/18, 93/19, 93/2, 93/20, 93/21, 93/22, 93/3, 93/4, 93/6, 93/7, 93/9, 94/2, 94/4, 97/1, 97/10, 97/12, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 97/2, 97/20, 97/21, 97/22, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 97/34, 97/36, 97/38, 97/40, 97/42, 97/43, 97/44, 97/45, 97/46, 97/47, 97/48, 97/49, 97/50, 97/52, 97/53, 97/54, 97/55, 97/56, 97/57, 97/59, 97/60, 97/61, 97/62, 97/63, 97/64, 97/65, 97/66, 97/67, 97/68, 97/69, 97/70, 97/71, 97/72, 97/73, 97/76, 97/77, 97/78, 97/79, 97/8, 97/81, 97/82, 97/9 vse k.o. Levec in meri ca. 21,7 ha. 2.2 Funkcionalna zasnova območja in načrtovane ureditve Na območju OPPN so zaradi lažjega opisa v tekstu določena ureditvena območja s črkovno oznako : G na parceli namenjeni gradnji je načrtovana poslovni in/ali stanovanjski objekt GKD na parceli namenjeni gradnji je načrtovana gradnja novega gasilskega doma, kulturnega doma s športno dvorano, poslovne stanovanjske stavbe ter pripadajočih parkirnih prostorov, J načrtovane so 3 parcele namenjene za stanovanjsko gradnjo, K načrtovane so 3 parcele namenjene za stanovanjsko gradnjo, L načrtovanih je 7 parcel namenjenih za stanovanjsko gradnjo, M načrtovanih je 9 parcel namenjenih za stanovanjsko gradnjo, ter prestavitev gospodarskih poslopij za potrebe obstoječe kmetije na parc. št. 67/2 (klub shematskemu prikazu 1 objekta, je možna postavitev dveh ali več kmetijsko-gospodarskih objektov) N načrtovane so 4 parcele namenjenih za stanovanjsko gradnjo, OV območje za razširitev dejavnosti vrtca, P načrtovanih je 6 parcel namenjenih za stanovanjsko gradnjo, R načrtovanih je 6 parcel namenjenih za stanovanjsko gradnjo, ZaVita, svetovanje, d.o.o. 16

17 S1 načrtovane so 3 parcele namenjene za stanovanjsko gradnjo in 2 parceli namenjeni za gradnjo poslovne in/ali stanovanjske stavbe, S2 načrtovana je 1 parcela namenjena za stanovanjsko gradnjo, S3 načrtovana je 1 parcela namenjena za stanovanjsko gradnjo, Š predvideno območje športa za športne objekte in naprave (površine, stavbe), T načrtovanih je 8 parcel namenjenih za stanovanjsko gradnjo, V načrtovana je gradnja gostinskega objekta s pripadajočimi parkirišči, zunanjo ureditvijo in večnamenskim paviljonom (kiosk) Z načrtovana je 1 parcela namenjena za stanovanjsko gradnjo. Slika 2: Ureditvena situacija ZaVita, svetovanje, d.o.o. 17

18 V grafični prilogi, je prikazana maksimalna kapaciteta gradnje novih objektov. V grafični prilogi prikazani obstoječi objekti ne odražajo realnega stanja v prostoru zaradi zamika vpisa objektov v kataster stavb. Na vseh območjih je kot dopolnitev osnovne stavbe na parceli namenjeni gradnji dopustna gradnja tudi ostalih objektov, kot so določeni v 11. členu odloka. V primeru gradnje manj zahtevnega objekta je klub shematskemu prikazu 1 stanovanjske stavbe možna tudi postavitev dveh ali več kmetijsko-gospodarskih objektov. Vsi načrtovani objekti imajo določeno navezavo na kategorizirano javno cesto ali javno pot preko načrtovanih cest in dovozov v grafičnem delu OPPN ZN Levec Načrtovane ureditve Na območju OPPN je predvidena gradnja: gasilskega doma, kulturnega doma s športno dvorano, gostinskih objektov, stanovanjskih stavb kot zapolnitev nepozidanih prostih površin, dozidave in rekonstrukcije obstoječih stavb, enostavnih in nezahtevnih objektov, športnih površin, parkirnih prostorov. Za razbremenitev obstoječega prometa v naselju Levec je načrtovana nova povezovalna cesta in rekonstrukcija Letališke cest Dopustne dejavnosti Na območju OPPN je poleg bivanja dopustno opravljanje kmetijske dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter mirnih poslovnih, trgovskih, storitvenih in gostinskih dejavnosti ter ostalih dejavnosti v skladu z dopustnimi vrstami objektov Vrste gradenj V območju OPPN se dovoli naslednje izvedbe gradbenih in drugih del: gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave) in naprav; legalizacije obstoječih objektov in dozidav; rekonstrukcije objektov in naprav; odstranitve objektov in naprav ali njihovih delov; spremembe namembnosti objektov in naprav ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov ter dejavnosti po tem odloku; vzdrževanje objektov in naprav. Na lokaciji objektov, ki so s tem odlokom predvideni za odstranitev, se lahko po odstranitvi izvajajo gradnje v skladu z določili tega odloka. Objekti, ki so s tem odlokom predvideni za odstranitev na območju rezervacije prostora za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, se lahko le vzdržujejo in to le na način, da se bistveno ne zvišuje njihove vrednosti. Izjemoma se v objektih, kjer je s tem odlokom načrtovana delna odstranitev, lahko izvajajo dopustne gradnje, v kolikor so v predvidenih gradnjah zajete tudi vse načrtovane odstranitve. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 18

19 2.2.4 Vrste objektov Na območju OPPN je dovoljena gradnja stanovanjskih stavb, nestanovanjskih stavb in gradbenoinženirskih objektov. Posamezne stavbe so lahko večnamenske. V skladu s klasifikacijo objektov je pod pogoji tega odloka dopustna gradnja naslednjih zahtevnih in manj zahtevnih stavb ter gradbenoinženirskih objektov (osnovnih stavb in ureditev) in sicer: 1 / STAVBE o o 11 Stanovanjske stavbe o Enostanovanjske stavbe (samo samostoječe hiše, vrstne hiše), o Dvostanovanjske stavbe, o tri ali več stanovanjske stavbe z največ štirimi stanovanji, 12 Ne stanovanjske stavbe 121 Gostinske stavbe (na VVO1 z največ 400 m 2 bruto površine, če gre za samostojne gostinske stavbe, kot so okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji ipd.), 122 Poslovne in upravne stavbe (na VVO1 do največ 500 m 2 bruto površine, če gre za stavbe javne uprave ali stavbe, namenjene poslovanju s strankami v bankah ali poštah, knjižnice ipd.), 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, od tega le: o 12301Trgovske stavbe (na VVO1 do največ 500 m 2 bruto površine, če gre za stavbe s poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij z največ tremi zaposlenimi, za samostojne prodajalne z živili oziroma tekstilom, prodajne galerije ipd.), o Stavbe za druge storitvene dejavnosti (na VVO1 do največ 300 m 2 bruto površine, razen kemičnih čistilnic, pralnic in avtopralnic), 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij od tega le: 1242 Garažne stavbe do največ 300 m 2 bruto površine, če gre za pokrito parkirišče in kolesarnico in če je zagotovljeno odvajanje padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo, 125 Industrijske stavbe in skladišča, od tega le: 1251 Industrijske stavbe do največ 900 m 2 bruto površine, če gre za pekarno, do največ 900 m 2 bruto površine, če gre montažno halo za trgovsko dejavnost in do največ 420 m 2 bruto površine, če gre za delavnico za servis vozil, in če so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. Gradnja je prepovedana, če v postopku pridobivanja vodnega soglasja analiza tveganja za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del ni sprejemljivo. Gradnje novih nestanovanjskih stavb so dovoljene, kadar rekonstrukcije obstoječih nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali pomenijo nesorazmerno visoke stroške, pri čemer se po gradnji nove stavbe prejšnja stavba, ki je imela enak namen, odstrani, 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od tega le: 1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo na ureditvenem območju GKD), 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, od tega le stavbe za predšolsko vzgojo na območju OV, 1265 Športne dvorane (samo na ureditvenem območju GKD in OV), 127 Druge nestanovanjske stavbe, 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe, ZaVita, svetovanje, d.o.o. 19

20 o Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte (na VVO1 niso dopustne, na VVO2 je treba v postopku pridobivanja vodnega soglasja izdelati analizo tveganja), o Stavbe za rejo živali (na VVO1 samo, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost in če je za stavbo za več kot 5 glav živine iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje nove stavbe sprejemljivo), o Stavbe za spravilo pridelka, o Druge nestanovanjske kmetijske stavbe (na VVO1 do največ 400 m 2 bruto površine, če gre za stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije), o Kulturni spomeniki, o Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega le gasilski dom na ureditvenem območju GKD. 2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI o o o 21 Objekti prometne infrastrukture: 211 Ceste o Samo glavne in regionalne ceste (samo širitev obstoječe državne ceste znotraj obstoječega varovalnega pasu ob tej državni cesti ali če je iz analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda), o Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (na VVO1 parkirišča z največ 30 parkirnimi mesti, pri čemer je treba zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo; gradnja je možna, če je iz analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda), 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi 221 Daljinski vodi, od tega le: o Prenosni vodovodi(na VVO1 je treba v postopku pridobivanja vodnega soglasja izdelati analizo tveganja), o Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, o Prenosna komunikacijska omrežja (na VVO1 je treba v postopku pridobivanja vodnega soglasja izdelati analizo tveganja), o Prenosni elektroenergetski vodi (na VVO1 je treba v postopku pridobivanja vodnega soglasja izdelati analizo tveganja), 222 Lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, o Distribucijski plinovodi za zemeljski plin (na VVO1 gradnja ni dopustna, na VVO2 je treba v postopku pridobivanja vodnega soglasja izdelati analizo tveganja), o Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo, o Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti, o Cevovodi za odpadno vodo, o Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, 24 Drugi gradbeni inženirski objekti 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti, od tega le: ZaVita, svetovanje, d.o.o. 20

21 2411 Športna igrišča, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke, 2412 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, 242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od tega le: o Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih (na VVO1 in VVO2 je treba v postopku pridobivanja vodnega soglasja izdelati analizo tveganja). Skladno s predpisi, ki določajo vrsto objektov glede na zahtevnost je na območju OPPN pod določili tega odloka dopustna na parcelah namenjeni gradnji ter kot dopolnilna gradnja obstoječih stavb gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: majhna stavba, če gre za garažo, drvarnico, zimski vrt pomožni objekti v javni rabi, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, ograja, pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in enote za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi, vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave, priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče (na VVO1 ni dopustno) kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno, objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo, objekt za oglaševanje, objekt za rejo živali, (na VVO1 samo, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost in če je za stavbo za več kot 5 glav živine iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje nove stavbe sprejemljivo) pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen silosa, grajene obore, grajenega molzišča, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta, silos, grajena obora, grajeno molzišče (na VVO1 ni dopustno) zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust (na VVO2 samo če je dno zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni, na VVO1 pa poleg pogoja za VVO2 samo če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke, kompostarn za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu).meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti. Dopustna so naslednja vzdrževalna dela: dela v objektu, dela na ovoju objekta, zasteklitev objekta, instalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke tipa voda-voda ali zemlja-voda, namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt (na območju VVO2 dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje ZaVita, svetovanje, d.o.o. 21

22 skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Na VVO1 poleg pogoja za VVO2 dovoljeno če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje), dela v vezi z zunanjo ureditvijo objekta, dela vezana z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi. Pri gradnji objektov je treba upoštevati pogoje in določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca (Uradni list RS, št. 25/16) Lega in velikosti Ureditve, načrtovani novi objekti, velikost parcel namenjenih gradnji, parcelacija in gradbene linije so razvidne iz grafične priloge OPPN. Na eni parceli namenjeni gradnji je dopustna postavitev enega stanovanjskega objekta. Dovoljeno je združevanje načrtovanih parcel namenjenih gradnji, ter s tem manjšanje števila zgrajenih objektov, z upoštevanjem določenih gradbenih linij pri gradnji objektov ter ohranjanja določenih javnih dostopov. V primeru združevanja parcel namenjenih gradnji se komunalni prispevek obračuna posebej za vsako posamezno parcelo namenjeni gradnji, ki je predmet združevanja. Na celotnem območju OPPN se načrtuje faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji do 0,6. V primeru združevanja parcel se faktor zazidanosti parcele računa na združeno parcelo Pogoji glede oblikovanja stavb Tlorisni gabariti stanovanjskih stavb pravokotne oblike: osnovne dimenzije 10x12 m (dovoljeno odstopanje +3 in -2 m), V primeru združevanja več parcel namenjenih gradnji je dopustna velikost objekta v maximalni velikosti dveh osnovnih dimenzij. Maksimalni vertikalni gabariti stavb: pritličje, nadstropje, mansarda (P+1+M). Višina kolenčnega zidu v mansardi je do 1 m. V primeru višinskega gabarita P+M pa je višina kolenčnega zidu lahko do 1,5 m. Ne glede na višino kolenčnega zidu, višina slemena ne sme presegati višine slemena obstoječih stavb na sosednjih parcelah ali v neposredni okolici. Dopustno je odstopanje do 0,5 m od višine slemena sosednjega objekta. Dopusten je dvig kote pritličja do 0,7 m nad obstoječim terenom. Priporočene kote pritličij na območju druge poplavne nevarnosti so prikazane v grafični prilogi B4 tega odloka. Gradnja kleti ni dopustna. Dopustna je izravnava terena na območjih J in N. Na območju J je dopustna izravnava pasu terena ob objektu na koto Na območju N je dopustna izravnava najnižjih predelov območja na koto 243,8 mnv. Naklon strešine stopinj, barva kritine temna v rdeče rjavih odtenkih. Kritina je znotraj ene parcele namenjene gradnji enaka. Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi strehami. Seštevek površine vseh ravnih streh pri enem objektu ne sme presegati 30% tlorisne površine dvokapnice osnovnega kubusa stavbe. Dovoljene so strešna okna v obliki frčade, ki so tipološko avtohtone v prostoru z vertikalno usmerjenimi okni s simetrično strešino in strešna okna, ki so umeščena v strešino pod istim kotom kot je strešina. Fasada je siva oz. bela, s temno obdelanim lesom (konstrukcija strehe, opaži, stavbno pohištvo). Dopustni so barvni poudarki izzidkov. Dozidave stavb (prizidek osnovnemu kubusu) se lahko izvedejo do 75% površine osnovnega tlorisa (obstoječega ali načrtovanega kubusa) objekta, v primeru, da se s tem ne poslabšujejo bivalne razmere ZaVita, svetovanje, d.o.o. 22

23 na sosednjih parcelah namenjeni gradnji in je zagotovljen odmik skrajnega roba stavbe 4 m od roba parcele. Manjši odmik je dopusten le v primeru pridobitve soglasja soseda. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno usklajeni z osnovno stavbo (materiali in barve) h kateri pripadajo. Kritina in fasade na vseh objektih znotraj stavbnega zemljišča je enaka. Izjema so lahko le objekti (ute, steklenjaki, rastlinjaki, silosi, zimski vrtovi, pohodne terase), ki jih zaradi svoje namembnosti ali»zakonitosti tehnologije uporabe«, v celoti ni možno oblikovno prilagoditi osnovni stavbi. Velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov so določene v Uredbi, ki razvršča objekte glede na zahtevnost. Enostavni in nezahtevni objekti se postavlja znotraj parcele za razvoj objekta, v kolikor je določena. Dopustna je legalizacija obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov, tudi tistih, ki niso prikazani v grafičnem delu, v skladu z ostalimi določili odloka Pogoji glede oblikovanja gasilskega doma in kulturnega doma Maksimalna tlorisna velikost gasilskega doma, kulturnega doma in poslovne stavbe je razvidna iz grafične priloge (ureditvena situacija). Višinski gabarit: pritličje, nadstropje, mansarda (P+1+M). Višinski gabarit za stolp gasilskega doma: 16 metrov. Fasada: omet v kombinaciji z lesom in drugimi materiali, dopustno je sodobno, moderno in inovativno oblikovanje fasade. Streha: simetrična dvokapnica naklona strehe od stopinj. Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi strehami do 50% tlorisne površine dvokapnice osnovnega kubusa. Barva kritine temna v rdeče rjavih odtenkih Pogoji za ureditev okolice objektov Modifikacije obstoječega terena (nasutje, izkopi terena) niso dopustne. Škarpe, oporne in podporne zidove ni dovoljeno postavljati. Med lokalnimi cestami v naselju in stavbami se izvede krajinsko arhitekturna ureditev vrta. Zelenjavi vrt se umesti za stavbo. Dovoljene so transparentne kovinske, lesene in zelene ograje v kombinaciji z žičnatimi ograjam. V varovalnem pasu infrastrukture je za postavitev ograje potrebno pridobiti soglasje upravljalca. Postavitev ograje ne sme ovirati preglednega trikotnika pri cestnih priključkih. Neustrezne polne, nepropustne ograje in zidovi se odstranijo in nadomestijo skladno z določili tega odstavka. V priobalnem pasu postavitev ograj ni dopustna. Maksimalna višina ograj je 1,3 m nad raščenim terenom Dopustna odstopanja Dopustna odstopanja od določil tega odloka so možna v obsegu in ob pogojih, kot so določeni pri navedbi prostorskih izvedbenih pogojev glede lege, velikosti in oblikovanju objektov. Na podlagi ustrezne prostorske preveritve so dopustne spremembe tras in objektov gospodarske javne infrastrukture, če so rešitve racionalnejše iz ekonomskega, okoljevarstvenega, hidrološkega, geološkega, vodnogospodarskega, lastniškega ali drugega vidika. S prostorsko preveritvijo morajo soglašati vsi tangirani soglasodajalci in Občina Žalec. Možno je odvajanje padavinske odpadne vode vseh novih in obstoječih objektov v obstoječi javni sistem mešane kanalizacije, v kolikor se s hidravličnim izračunom dokaže, da slednji lahko prenese vse predvidene obremenitve novih objektov. Takšno rešitev (na podlagi hidravličnega izračuna) mora potrditi upravljavec javnega sistema mešane kanalizacije pred izdajo gradbenega dovoljenja za vsak posamezen nov objekt. Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovani videz in koncept ureditve območja, poslabšati bivalne in delovne razmere na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. V kareju GKD se lahko namesto načrtovane poslovno stanovanjske stavbe ZaVita, svetovanje, d.o.o. 23

24 na SZ kareja zgradi dodatna poslovna stavba za potrebe gasilske dejavnosti ali se izvedejo manipulativne površine oziroma parkirišča Etapnost gradnje Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno. Za vsako etapo gradnje je treba zgraditi pripadajočo javno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev, pri čemer je treba upoštevati tudi potrebne odstranitve in prestavitve. Nove cestne povezave se lahko gradi po posameznih fazah znotraj posameznih ureditvenih območij, ki funkcionirajo kot funkcionalno zaključene celote. Posamezne faze medsebojno niso časovno pogojene. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za posamezne stavbe in objekte mora biti zgrajena pripadajoča javna komunalna infrastruktura ter predana v last in upravljanje Občini Žalec. Za stavbe in objekte, za katere uporabno dovoljenje ni predpisano, pa mora biti pripadajoča javna komunalna infrastruktura zgrajena pred izdajo gradbenega dovoljenja. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 24

25 3 SEZNAM UPOŠTEVANIH VELJAVNIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE DOKUMENTACIJE 3.1 Seznam upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Uradni list RS, št. 50/18). 3.2 Seznam upoštevanih strokovnih podlag IDZ Gasilski dom Levec in Kulturni dom Levec (Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., št. proj.: , avgust 2017). 3.3 Seznam druge upoštevane dokumentacije Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013), Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec elaborat( KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., maj 2013), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Uradni list RS, št. 50/18), Program opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (ZaVita d.o.o., julij 2018), Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, maj junij 2019). ZaVita, svetovanje, d.o.o. 25

26 4 PODATKI O POVRŠINAH PARCEL IN STAVB 4.1 Predvidene površine gradbenih parcel stavb Podatki o površini parcel na obračunskem območju so bili določeni na podlagi digitalnih podatkov Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec. V obračunska območja so bile vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja na katerih je še možna gradnja objektov. Ob tem je bila od površine parcel, ki se uvrščajo v obračunsko območje odšteta površina zemljišč, ki se namenjajo gradnji grajenega javnega dobra v tem EPO gre za površine namenjene gradnji cest ter javnim površinam in parkiriščem. Preglednica 1: Površina parcel na posameznem območju (površine povzete po grafičnih podlagah) Ureditveno območje Število parcel na Skupna površina parcel na posameznem ureditvenem območju ureditvenem območju (m 2 ) G ,00 GKD ,00 J ,00 K ,00 L ,00 M ,00 N ,00 OV ,00 P ,00 R ,00 S ,00 S ,00 S ,00 T ,00 V ,00 Z 1 229,00 Skupaj , Bruto tlorisne površine načrtovanih stavb Podatki o bruto tlorisni površini objektov so bili za predvidene objekte znotraj območja OPPN SD ZN Levec določeni na podlagi 14. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec, kjer so določeni pogoji glede oblikovanja stavb in pogoji glede oblikovanja gasilskega doma in kulturnega doma. Za določitev bruto tlorisnih površin oblikovanja gasilskega doma in kulturnega doma pa smo povzeli podatke iz idejne zasnove (IDZ) Gasilski dom Levec in Kulturni dom Levec (Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., št. proj.: , avgust 2017). Na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Žalec je bilo ugotovljeno, da so bruto tlorisne površine, ki so izračunane na podlagi faktorja zazidanosti in maksimalne etažne višine objektov bistveno previsoke in ne predstavljajo realnega stanja. Po usklajevanju s predstavniki Občine Žalec je bila sprejeta odločitev, da se v nadaljevanju za določitev bruto tlorisne površine objektov vzame podatek iz grafičnih prilog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ZaVita, svetovanje, d.o.o. 26

27 Levec in se na podlagi teh gabaritov izračuna bruto tlorisna površina objektov. Omeniti je še potrebno da je bilo na usklajevalnem sestanku dogovorjeno da se pri izračunu bruto tlorisne površine upošteva etažnost P+M (2 etaži). Preglednica 2: Osnovne značilnosti predvidenih objektov upoštevanih za določitev BTPO Ureditveno območje Predvidena ureditev Površina objekta iz grafike Etažnost G poslovni in/ali stanovanjski objekt 253,00 P+M GKD novi gasilski dom 712,00 P+M GKD kulturni dom s športno dvorano 1.559,44 P+M GKD poslovne stanovanjske stavbe 271,82 P+M J stanovanjska gradnja 96,00 P+M J stanovanjska gradnja 96,00 P+M J stanovanjska gradnja 96,00 P+M K stanovanjska gradnja 108,00 P+M K stanovanjska gradnja 108,00 P+M K stanovanjska gradnja 108,00 P+M L stanovanjska gradnja 96,00 P+M L stanovanjska gradnja 96,00 P+M L stanovanjska gradnja 96,00 P+M L stanovanjska gradnja 96,00 P+M L stanovanjska gradnja 96,00 P+M L stanovanjska gradnja 96,00 P+M L stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 101,60 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M M stanovanjska gradnja 96,00 P+M N stanovanjska gradnja 96,00 P+M N stanovanjska gradnja 96,00 P+M N stanovanjska gradnja 96,00 P+M N stanovanjska gradnja 108,00 P+M OV razširitev dejavnosti vrtca 216,81 P+M P stanovanjska gradnja 96,45 P+M P stanovanjska gradnja 96,00 P+M P stanovanjska gradnja 96,00 P+M P stanovanjska gradnja 96,00 P+M P stanovanjska gradnja 96,00 P+M P stanovanjska gradnja 96,00 P+M R stanovanjska gradnja 96,00 P+M R stanovanjska gradnja 96,00 P+M R stanovanjska gradnja 96,00 P+M R stanovanjska gradnja 96,00 P+M R stanovanjska gradnja 96,00 P+M R stanovanjska gradnja 96,00 P+M S1 stanovanjska gradnja 96,00 P+M ZaVita, svetovanje, d.o.o. 27

28 Ureditveno območje Predvidena ureditev Površina objekta iz grafike Etažnost S1 poslovni in/ali stanovanjski objekt 96,00 P+M S1 poslovni in/ali stanovanjski objekt 96,00 P+M S1 stanovanjska gradnja 96,00 P+M S1 stanovanjska gradnja 96,00 P+M S2 stanovanjska gradnja 96,45 P+M S3 stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M T stanovanjska gradnja 96,00 P+M V večnamenski paviljon 41,60 P V gostinski objekt 287,32 P+M Z stanovanjska gradnja 88,00 P+M G novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 810,00 P+M J novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 125,33 P+M K novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 120,00 P+M K novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 216,00 P+M K novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 224,00 P+M M novi objekti izven parcel namenjenih gradnji - gospodarsko poslopje za potrebe obstoječe kmetije 96,00 P M novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 80,00 P+M N novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 60,00 P+M N novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 168,00 P+M P novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 230,72 P+M R novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 60,89 P+M R novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 77,06 P+M S2 novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 45,40 P+M S2 novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 96,45 P+M V novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 210,92 P+M Na podlagi zgoraj navedenih dejstev v nadaljevanju prikazujemo določitev bruto tlorisnih površin predvidenih objektov na območju OPPN. Preglednica 3: Določitev bruto tlorisnih površin predvidenih objektov Ureditveno območje Predvidena ureditev Površina objekta iz grafike Število etaž uporabljenih za izračun NTPO Bruto tlorisna površina objektov G poslovni in/ali stanovanjski objekt 253, ,00 GKD novi gasilski dom 712,00 2 / GKD kulturni dom s športno dvorano 1.559,44 2 / GKD poslovne stanovanjske stavbe 271, ,63 J stanovanjska gradnja 96, ,00 J stanovanjska gradnja 96, ,00 J stanovanjska gradnja 96, ,00 ZaVita, svetovanje, d.o.o. 28

29 Ureditveno območje Predvidena ureditev Površina objekta iz grafike Število etaž uporabljenih za izračun NTPO Bruto tlorisna površina objektov K stanovanjska gradnja 108, ,00 K stanovanjska gradnja 108, ,00 K stanovanjska gradnja 108, ,00 L stanovanjska gradnja 96, ,00 L stanovanjska gradnja 96, ,00 L stanovanjska gradnja 96, ,00 L stanovanjska gradnja 96, ,00 L stanovanjska gradnja 96, ,00 L stanovanjska gradnja 96, ,00 L stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 101, ,20 M stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 96, ,00 M stanovanjska gradnja 96, ,00 N stanovanjska gradnja 96, ,00 N stanovanjska gradnja 96, ,00 N stanovanjska gradnja 96, ,00 N stanovanjska gradnja 108, ,00 OV razširitev dejavnosti vrtca 216, ,61 P stanovanjska gradnja 96, ,89 P stanovanjska gradnja 96, ,00 P stanovanjska gradnja 96, ,00 P stanovanjska gradnja 96, ,00 P stanovanjska gradnja 96, ,00 P stanovanjska gradnja 96, ,00 R stanovanjska gradnja 96, ,00 R stanovanjska gradnja 96, ,00 R stanovanjska gradnja 96, ,00 R stanovanjska gradnja 96, ,00 R stanovanjska gradnja 96, ,00 R stanovanjska gradnja 96, ,00 S1 stanovanjska gradnja 96, ,00 S1 poslovni in/ali stanovanjski objekt 96, ,00 S1 poslovni in/ali stanovanjski objekt 96, ,00 S1 stanovanjska gradnja 96, ,00 S1 stanovanjska gradnja 96, ,00 S2 stanovanjska gradnja 96, ,89 S3 stanovanjska gradnja 96, ,00 T stanovanjska gradnja 96, ,00 T stanovanjska gradnja 96, ,00 T stanovanjska gradnja 96, ,00 T stanovanjska gradnja 96, ,00 ZaVita, svetovanje, d.o.o. 29

30 Ureditveno območje Predvidena ureditev Površina objekta iz grafike Število etaž uporabljenih za izračun NTPO Bruto tlorisna površina objektov T stanovanjska gradnja 96, ,00 T stanovanjska gradnja 96, ,00 T stanovanjska gradnja 96, ,00 T stanovanjska gradnja 96, ,00 V večnamenski paviljon 41, ,60 V gostinski objekt 287, ,63 Z stanovanjska gradnja 88, ,00 G novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 810, ,00 J novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 125, ,67 K novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 120, ,00 K novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 216, ,00 K novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 224, ,00 M novi objekti izven parcel namenjenih gradnji - gospodarsko poslopje za potrebe obstoječe kmetije 96, ,00 M novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 80, ,00 N novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 60, ,00 N novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 168, ,00 P novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 230, ,43 R novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 60, ,78 R novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 77, ,12 S2 novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 45, ,80 S2 novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 96, ,89 V novi objekti izven parcel namenjenih gradnji 210, ,84 ZaVita, svetovanje, d.o.o. 30

31 5 OPIS OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME TER DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 5.1 Opis obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture V nadaljevanju je podan opis obstoječe komunalne opreme, ki izhaja iz Programa opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec ELABORAT (KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., maj 2013). Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 popr. in 34/19) šteje tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje posameznemu izvajalcu gospodarske javne službe. Za potrebe nemotenega obratovanja (uporaba in funkcioniranje) obravnavanega območja OPPN, bo na območju zgrajena potrebna spremljajoča komunalna oprema (infrastruktura). Vodi predvidene komunalne opreme bodo priključeni na obstoječo komunalno opremo, ki se nahaja ob območju OPPN. Občina Žalec ima že sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) in določa merila za odmero komunalnega prispevka za že obstoječo komunalno opremo. Glede na to, so za obstoječo opremo na območju OPPN že podana izhodišča in ugotovitve glede analize stanja obstoječe komunalne opreme. Zaradi tega v sklopu tega poglavja ne navajamo posebej analize stanja, ocen vrednosti obstoječe opreme, določitve obračunskih območij in merskih enot, ker so ta izhodišča že določena s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) oz. veljavnim Programom opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec ELABORAT( KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., maj 2013). Iz navedenih dokumentov izhaja, da se območje OPPN SD ZN Levec lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme: občinske ceste in vodovodno omrežje. 5.2 Opis predvidene komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture Cestno omrežje V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Uradni list RS, št. 50/18) ter Programa opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Zavita, svetovanje, d.o.o., št. proj.: 127/2017, junij 2108). Območje obravnave se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste II. reda št. 447 na odseku 0286 Arja vas - Medlog, od km 0,608 do km 1,286 (desno in levo v smeri stacionaže ceste). Obravnavano območje je locirano v naselju Levec, kjer je omejitev 50 km/h. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 31

32 V načrtovani prometni ureditvi OPPN so načrtovane rekonstrukcije že obstoječih cest oz. gradnje novih cestnih odsekov (povezave). Pri projektiranju teh cest je treba upoštevati predpise za projektiranje javnih cest in usmeritve Hidrotehnične strokovne podlage (IZVO-R d.o.o., Ljubljana, J66/17; februar 2018; Hidravlična analiza poplavnosti in analiza padavinskega dogodka - problematika lastnih vod). Na območju severno od regionalne ceste je za razbremenitev naselja Levec načrtovana ureditev povezovalne ceste, ki se na regionalno cesto II. reda št. 447 priključuje pred ureditvenim območjem GKD ter v obstoječem rondoju. Povezovalna cesta iz predhodne alineje, ki obsega obstoječe in predvidene nove cestne odseke, se načrtuje in izvede v minimalni širini koridorja za dvosmerno cesto z enostranskim pločnikom, v skladu s predpisi o projektiranju cest. Načrtovana rekonstrukcija Letališke ceste, ki je v severnem delu sestavni del povezovalne ceste iz predhodnih alinej, se izvede v minimalni širini koridorja za dvosmerno cesto z enostranskim pločnikom, v skladu s predpisi o projektiranju cest. Nivo ceste mora biti enak nivoju terena ali nižje, da je omogočeno čim hitrejše odtekanje padavinskih vod proti severu oziroma vzhodu območja, v skladu s Hidrotehničnimi strokovnimi podlagami problematika lastnih vod (IZVO-R d.o.o., Ljubljana, J66/17; februar 2018). Načrtovana rekonstrukcija javne poti JP na parc. št. 105/20 in makadamske poti na parc. št. 105/24 (izven območja OPPN), ki sta sestavni del povezovalne ceste iz predhodnih alinej, se izvede na način, da se makadamska pot in zahodni del javne poti nadvišata, osrednji in vzhodni del javne poti pa ustrezno zniža tako, da se prepreči prelivanje padavinskih vod v naselje in hkrati omogoča čim hitrejše odvodnjavanje padavinskih vod iz naselja. Pri projektiranju se upošteva usmeritve Hidrotehnične strokovne podlage problematika lastnih vod (IZVO-R d.o.o., Ljubljana, J66/17; februar 2018). Načrtovana cesta v območju T se projektira na koto obstoječega terena ali nižje, v skladu s Hidrotehničnimi strokovnimi podlagami problematika lastnih vod (IZVO-R d.o.o., Ljubljana, J66/17; februar 2018). Načrtovane nove cestne povezave se lahko gradi fazno po posameznih ureditvenih območjih, ki funkcionirajo kot funkcionalno zaključena celota. Vsi nepotrebni individualni izvozi in uvozi na cesto M10 (regionalka) se ukinejo in so le ti predvideni iz dovoznih servisnih cest. Na območjih rezerviranega prostora koridorjev za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture je možna samo gradnja prometne in ostale komunalne infrastrukture. Gradnja drugih objektov znotraj tako opredeljenega rezerviranega prostora ni možna razen v primerih, ko je gospodarska javna infrastruktura (po eni izmed opredeljenih variant) že izgrajena. Omrežje javnih cest (cest, pločnikov in sprehajališč, kolesarskih stez in poti) se povezuje v urejen in varen sistem (varne poti v šolo), opremljen z ustrezno urbano opremo prostora. Omrežje cest se opremi s pločniki in javno razsvetljavo, ob pomembnejših prometnicah pa tudi s kolesarskimi stezami in drugo urbano opremo prostora. Urbanistično pomembnejše ceste (ob katerih se uredijo tudi pločniki in kolesarske steze) se praviloma opremijo še z drevoredi. Odpadne padavinske vode iz povoznih površin se pred izpustom v kanalizacijo vodi preko lovilcev olj. Za potrebe odvajanja odpadnih padavinskih vod na VVO1 se zgradi nova vodotesna kanalizacija skladno z grafičnim prikazom B6 tega odloka. Kanalizacija se zaključi s črpališčem na VVO2, ki vodo odvaja v potok Ložnica. Kanalizacija in črpališče morata biti dimenzionirana tako, da se preprečuje hipni odtok vod iz ZaVita, svetovanje, d.o.o. 32

33 območja OPPN. Kanalizacija služi kot podzemni zadrževalnik vod. Pokrov črpališča se načrtuje na koto Izpustne glave morajo biti oblikovane v naklonu brežin. Na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Grafični prikaz ureditve cestnega omrežja in pločnikov je prikazan v kartografski prilogi 4a, grafični prikaz meteorne kanalizacije za odvajanje cest in zadrževanje hipnih nalivov je prikazan v kartografski prilogi 4b, grafični prikaz ureditve javne razsvetljave je prikazan v kartografski prilogi 4c Omrežje fekalne kanalizacije V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Uradni list RS, št. 50/18) ter Programa opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Zavita, svetovanje, d.o.o., št. proj.: 127/2017, junij 2108). Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Fekalne vode je treba odvajati v javno kanalizacijo. Grafični prikaz ureditve fekalne kanalizacije je prikazan v kartografski prilogi 4d Vodovodno omrežje V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Uradni list RS, št. 50/18) ter Programa opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Zavita, svetovanje, d.o.o., št. proj.: 127/2017, junij 2108). Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE Ø 90mm, ki poteka po obravnavanem območju. Upoštevati je treba obstoječo poselitev na področju nove pozidave. Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepovratnega ventila v vodomerni garnituri ne bo kompenziralo v sistem javnega vodovoda, kar mora projektant upoštevati pri projektiranju interne vodovodne instalacije. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,0 m. Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le pooblaščeni izvajalec upravljalca vodovoda. Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Grafični prikaz ureditve vodovodnega omrežja in hidrantov je prikazan v kartografski prilogi 4e Javne površine in parkirišča V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Uradni list RS, št. 50/18) ter Programa opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (Zavita, svetovanje, d.o.o., št. proj.: 127/2017, junij 2108). Na območju OPPN je predvidena ureditev 41 javnih parkiranih mest v okolici ureditvenega območja GKD ter 7 javnih parkiranih mest v okolici ureditvenega območja OV. Grafični prikaz ureditve javnih parkirišč je prikazan v kartografski prilogi 4f. ZaVita, svetovanje, d.o.o. 33

34 Slika 3: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture ZaVita, svetovanje, d.o.o. 34

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani 1 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV V OBČINI KUNGOTA 1.1 Namen naloge Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / / Stran 9453 Priloga 2: PREGLEDNICA Z NEZAHTEVNIMI, ENOSTAVNIMI IN ZAČASNIMI OBJEKTI, KI SO DOPU

Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / / Stran 9453 Priloga 2: PREGLEDNICA Z NEZAHTEVNIMI, ENOSTAVNIMI IN ZAČASNIMI OBJEKTI, KI SO DOPU Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / 29. 11. 2017 / Stran 9453 Priloga 2: PREGLEDNICA Z NEZAHTEVNIMI, ENOSTAVNIMI IN ZAČASNIMI OBJEKTI, KI SO DOPUSTNI NA POSAMEZNIH OBMOČJIH PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor SID NASLOV RABA_CC_SI 20076298 1271202 20076299 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor 1110001 20076300 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor 1110001 20076301 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36A, 4205 Preddvor 1110001 20076302

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8 PRILOGA 1: SEZNAM ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA S PODROBNIMI PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI POGOJI Z USMERITVAMI ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBMOČJA NASELIJ 1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA POSTOJNA S STARO VASJO,

Prikaži več

Številka: /2018 TOČKA 9 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE HOČE-SLIVNICA ZADEVA: NASLOV: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 24. REDNI SEJI OBČIN-

Številka: /2018 TOČKA 9 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE HOČE-SLIVNICA ZADEVA: NASLOV: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 24. REDNI SEJI OBČIN- Številka: 03201-4/2018 TOČKA 9 Datum: 29.03.2018 OBČINSKI SVET OBČINE HOČE-SLIVNICA ZADEVA: NASLOV: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 24. REDNI SEJI OBČIN- SKEGA SVETA, 11.04.2018 Obravnava in potrditev Odloka

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura

U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj 28.04.2004 Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00) Odrejam Objavo

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Priloga: NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI»PRILOGA 2 Razvrstitev objekta* Tč. Vrsta objekta 1. Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoe

Priloga: NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI»PRILOGA 2 Razvrstitev objekta* Tč. Vrsta objekta 1. Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoe Priloga: NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI»PRILOGA 2 1. Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi) Površina do vključno 50 m

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več