Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m"

Transkripcija

1 Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019

2 Kazalo vsebine 1. UVOD POVZETEK GOSPODARSKE DRUŽBE OSNOVNI KAZALNIKI REZULTATI POSLOVANJA Prihodki Odhodki Dodana vrednost / izguba na substanci Čisti dobiček / čista izguba SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Sredstva Obveznosti do virov sredstev Struktura financiranja SAMOSTOJNI PODJETNIKI OSNOVNI KAZALNIKI REZULTATI POSLOVANJA Prihodki Odhodki Dodana vrednost / izguba na substanci Podjetnikov dohodek / negativni poslovni izid SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Sredstva Obveznosti do virov sredstev Struktura financiranja ZADRUGE REZULTATI POSLOVANJA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PRILOGE... 47

3 Seznam preglednic Preglednica 1: Število začetih stečajnih in likvidacijskih postopkov po področjih dejavnosti... 6 Preglednica 2: Pomembnejši podatki o poslovanju družb... 7 Preglednica 3: Razporeditev družb po velikosti... 8 Preglednica 4: Neto čisti dobiček po področjih dejavnosti... 9 Preglednica 5: Podatki o poslovanju podjetnikov v letu in z uporabo dveh različnih virov podatkov (letna poročila in ) Preglednica 6: Pomembnejše postavke poslovnega izida družb Preglednica 7: Povprečna mesečna plača po regijah Preglednica 8: Povprečna plača na zaposlenega po področjih dejavnosti Preglednica 9: Pomembnejše postavke poslovnega izida podjetnikov Preglednica 10: Pomembnejši podatki podjetnikov po posameznih skupinah glede na število zaposlenih Preglednica 11: Pomembnejši podatki o poslovanju zadrug osrednjeslovenske regije v letih od 2015 do. 45 Seznam grafov Graf 1: Gibanje števila zaposlenih pri podjetnikih osrednjeslovenske regije med leti 2014 in Graf 2: Indeks rasti neto podjetnikovega dohodka po občinah (/) Graf 3: Gibanje čiste dobičkovnosti skupnih prihodkov in dobičkovnosti poslovnih prihodkov v letih od 2014 do Graf 4: Poslovni izid družb po vrsti prihodkov in odhodkov v letih in Graf 5: Delež čistega dobička, čiste izgube in neto čistega dobička ali neto čiste izgube v skupnih prihodkih od leta 2006 do leta Graf 6: Višina čistega dobička in čiste izgube od leta 2006 do Graf 7: Čisti prihodki od prodaje na zaposlenca glede na velikost družb Graf 8: Struktura posameznih vrst prihodkov v letu Graf 9: Struktura posameznih vrst odhodkov v letu Graf 10: Struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta Graf 11: Deleži podjetnikovega dohodka, negativnega poslovnega izida in neto podjetnikovega dohodka v prihodkih od leta 2014 do Graf 12: Gibanje kazalnikov celotne gospodarnosti, čiste donosnosti sredstev in razmerja med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi med leti 2014 in 34 Graf 13: Struktura pomembnejših podatkov podjetnikov v letu po področjih dejavnosti Graf 14: Struktura posameznih vrst prihodkov v letu Graf 15: Struktura posameznih vrst odhodkov v letu... 39

4 Seznam prilog Priloga 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida družb v letih od 2014 do Priloga 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov in odhodkov družb Priloga 3: Rezultati poslovanja družb glede na velikost v letu Priloga 4: Število družb po velikosti v oddelkih področij dejavnosti v letu Priloga 5: Razvrstitev družb po področjih dejavnosti v letu Priloga 6: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti družb po področjih dejavnosti v letu Priloga 7: Poslovni izid družb po področjih dejavnosti v letu Priloga 8: Razvrstitev družb po občinah Priloga 9: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti družb po občinah v letu Priloga 10: Poslovni izid družb po občinah v letu Priloga 11: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev družb Priloga 12: Pomembnejši kazalniki poslovanja družb v letih od 2014 do Priloga 13: Pomembnejše postavke poslovnega izida podjetnikov v letih od 2014 do Priloga 14: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov in odhodkov podjetnikov v letu Priloga 15: Rezultati poslovanja podjetnikov glede na velikost v letu Priloga 16: Razvrstitev podjetnikov po področjih dejavnosti v letu Priloga 17: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti podjetnikov po področjih dejavnosti v letu Priloga 18: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid podjetnikov po področjih dejavnosti v letu.. 66 Priloga 19: Razvrstitev podjetnikov po občinah v letu Priloga 20: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti podjetnikov po občinah v letu Priloga 21: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid podjetnikov po občinah v letu Priloga 22: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetnikov Priloga 23: Pomembnejši kazalniki poslovanja podjetnikov v letih od 2014 do Priloga 24: Pomembnejše postavke poslovnega izida zadrug v letih od 2015 do Priloga 25: Pomembnejši podatki poslovanja zadrug glede na velikost v letu Priloga 26: Razvrstitev zadrug po področjih dejavnosti v letu Priloga 27: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti zadrug po področjih dejavnosti v letu Priloga 28: Poslovni izid zadrug po področjih dejavnosti v letu Priloga 29: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev zadrug Priloga 30: Pomembnejši kazalniki poslovanja zadrug v letih od 2015 do... 78

5 1. UVOD V informaciji so predstavljeni poslovni izid, premoženjski in finančni položaj gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zadrug (v nadaljevanju: družbe, podjetniki, zadruge) v osrednjeslovenski regiji v letu. Podlaga so podatki 1 iz letnih poročil za leto, ki so jih družbe, podjetniki in zadruge v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) 2 in Zakonom o zadrugah (v nadaljevanju: ZZad) 3 za namen državne statistike oziroma zaradi spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 1. aprila Vsi poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, so podatke predložili na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisal z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 4. Banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in nekatere druge finančne in investicijske družbe, ki ne poslujejo po kontnem načrtu za družbe, podatkov iz letnih poročil za državno statistiko ne predlagajo, ker zanje ni primerna predpisana vsebina podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih. Iz obdelave podatkov iz letnih poročil so izvzeti tudi podatki določenih družb, zaradi katerih bi bil glede na značilnosti njihovega poslovanja zbirni prikaz poslovnega izida, premoženjskega in finančnega položaja družb nerealen 5. V informaciji tudi ni podatkov o družbah, podjetnikih in zadrugah, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku. Pri presoji poslovanja družb v letu je treba upoštevati, da letna poročila družb, zavezanih k reviziji, še niso revidirana, kar pomeni, da bodo po opravljeni reviziji rezultati njihovega poslovanja lahko drugačni. Revizija letnih poročil za leto je poslabšala neto čisti poslovni izid družb, zavezanih k reviziji, glede na neto čisti poslovni izid družb, ki so ga te družbe izkazale v statističnih podatkih, zbranih za leto. V tej informaciji je tako skladno s 73. členom ZGD-1 in SRS 30 prikazano poslovanje vseh podjetnikov, ne glede na velikost Podatki, predloženi v evrih s centi, so v informaciji prikazani v tisoč evrih, deleži pa na eno decimalno mesto. Uradni list RS, št. 65/09 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS. Uradni list RS, št. 97/09 uradno prečiščeno besedilo. Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17. To navodilo je bilo predpisano zaradi spremenjenega osmega poglavja ZGD-1 in prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) na podlagi Računovodske Direktive 2013/34/EU. Iz obdelave podatkov iz letnih poročil družb, predloženih na poenotenih obrazcih, so izvzeti podatki o poslovanju Slovenskega državnega holdinga d.d., Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. 1

6 V dodatku (5. poglavje) je posebej obravnavan tudi poslovni izid, premoženjski in finančni položaj zadrug v Osrednjeslovenski regiji v letu. V letu : Obseg industrijske proizvodnje se je povečal za 4,6 %, kar je manj kot v zadnjih dveh letih (v letu za 8,0 % in v letu 2016 za 6,6 %), pri čemer so navedeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije začasni. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale za 1,9 %, v letu za 1,3 %. Izvoz je znašal tisoč evrov, uvoz pa tisoč evrov, pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna. Izvoz je bil v primerjavi z letom večji za 9,2 %, uvoz pa za 11,0 %. Pokritost uvoza z izvozom se je poslabšala, v letu je bila 100,8 %, v letu pa 102,6 %. Povprečna temeljna obrestna mera je znašala 2,13 %, v letu pa 1,30 % 6. Cene življenjskih potrebščin so se povečale za 1,7 % 7, v letu za 1,4 %. 6 7 Bilten Banke Slovenije, Januar 2019, številka 1, str. II-28 (vir: BS). Podatek o spremembi cen življenjskih potrebščin se nanaša na indeks teh cen v obdobju januar december v primerjavi z obdobjem januar december (vir: SURS). 2

7 2. POVZETEK Osrednjeslovenska regija je med dvanajstimi statističnimi regijami v Sloveniji najbolj razvita. Osrednjeslovensko regijo v skladu z Uredbo 1059/2003/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) 8, ki jo dopolnjuje Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot 9, sestavlja 25 občin: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. V informaciji predstavljeni statistični podatki so zbrani iz letnih poročil za leto, katere je AJPES predložilo družb, podjetnikov in 95 zadrug. Iz istih letnih poročil so izračunane tudi primerjave za predhodno leto. Da bi bili podatki in primerjave še bolj kakovostni, so v nekaterih preglednicah in prilogah predstavljeni podatki, v katerih smo podatke tekočega leta primerjali tudi s podatki, ki so jih družbe poročale za posamezna leta. 8 9 Uradni list, št. 154 z dne , z vsemi spremembami. V Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 objavljena Uredba (ES) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Uradni list RS, št. 9/07. 3

8 GOSPODARSKE DRUŽBE V primerjavi z rezultati družb na državni ravni v letu so družbe osrednjeslovenske regije predstavljale 43,1 % vseh družb, ki so imele 37,9 % vseh zaposlenih, ustvarile 46,5 % vseh prihodkov in 41,3 % neto dodane vrednosti. Družbe so v letu nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, saj so v primerjavi z letom iz letnih poročil za leto povečale prihodke, neto dodano vrednost in število zaposlenih. Poslovanje gospodarskih družb osrednjeslovenske regije in primerjava z letom : Število družb Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) Povprečna plača na zaposlenega EUR Prihodki Prihodki na tujem trgu Odhodki mio EUR mio EUR mio EUR + 8 % + 12 % + 7 % Neto dodana vrednost Neto dodana vrednost na zaposlenega Neto celotni dobiček mio EUR EUR mio EUR + 10 % + 4 % + 37 % 4

9 Podatke iz letnih poročil za leto je AJPES predložilo družb, kar je 0,5 % več od števila družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu ustanovljenih družb (3 % manj kakor v letu ). Izmed novo ustanovljenih družb je letno poročilo za leto predložilo družb ali 86,6 %. Kljub pozitivnemu trendu poslovanja tudi v letu beležimo porast števila stečajnih in likvidacijskih postopkov nad gospodarskimi družbami v osrednjeslovenski regiji. Stečajni in likvidacijski postopek je bil uveden v 509 družbah, kar pomeni 3 % povečanje glede na leto. Poleg stečajnih in likvidacijskih postopkov je bilo nad gospodarskimi družbami uvedenih tudi 6 postopkov prisilne poravnave in 10 postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največ stečajnih in likvidacijskih postopkov je bilo uvedeno nad gospodarskimi družbami s področja dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (123), sledijo družbe s področja dejavnosti gradbeništva (114) in družbe s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (72). 5

10 Preglednica 1: Število začetih stečajnih in likvidacijskih postopkov po področjih dejavnosti PODROČJE DEJAVNOSTI Število začetih stečajnih in likvidacijskih postopkov A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1 B Rudarstvo 1 C Predelovalne dejavnosti 39 D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 4 E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 8 F Gradbeništvo 114 G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 123 H Promet in skladiščenje 31 I Gostinstvo 41 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 16 K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 11 I Poslovanje z nepremičninami 13 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 72 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 15 P Izobraževanje 3 Q Zdravstvo in socialno varstvo 1 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 7 S Druge dejavnosti 9 SKUPAJ 509 Družbe, ki so podatke predložile za leto, so izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček v višini tisoč evrov (v letu je bil izkazan neto čisto dobiček v višini tisoč evrov). Pri tem so družbe s pozitivnim poslovnim izidom povečale čisti dobiček za tisoč evrov ali za 23 %, družbe z negativnim poslovnim izidom pa so zmanjšale čisto izgubo za tisoč evrov ali za 26 %. Znesek čiste izgube v letu v višini tisoč evrov je bil za tisoč evrov manjši od zneska čiste izgube družb, ki so ga izkazale v letnih poročilih za leto ( tisoč evrov). Družbe, ki so poslovale v letu, so imele za ali 6,5 % več zaposlenih kot v predhodnem letu in za ali 5,9 % več zaposlenih kot družbe, ki so predložile letna poročila za leto. 6

11 Preglednica 2: Pomembnejši podatki o poslovanju družb Znesek v tisoč EUR POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Letno poročilo za leto Letno poročilo za leto * ** 2016 Število družb od tega: ustanovljenih pred letom poročanja od tega: ustanovljenih v letu poročanja Število zaposlenih Prihodki Odhodki Neto celotni dobiček Čisti dobiček Čista izguba Neto čisti dobiček Opombi: * Podatki za leto iz letnih poročil za leto ** Podatki za leto iz letnih poročil za leto Razporeditev družb po velikosti 10 se je v letu v primerjavi z družbami, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, nekoliko spremenila. V primerjavi z družbami, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, se je povečal delež majhnih družb, zmanjšal pa delež mikro družb. Med družbami je bilo 87,3 % mikro, 10,6 % majhnih, 1,3 % srednjih in 0,7 % velikih družb. 10 Novela ZGD-1I je spremenila pragove meril za razvrščanje družb, ki se uporabljajo od leta (1) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (2) Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (3) Srednja družba je družba, ki ni mikro in ne majhna družba in ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (4) Velika družba je družba, ki ni ne mikro ne majhna družba in ne srednja družba. 7

12 Preglednica 3: Razporeditev družb po velikosti VELIKOST DRUŽB * število delež v % število delež v % Mikro , ,4 Majhne , ,6 Srednje 381 1, ,3 Velike 205 0, ,7 Opomba: * Podatki za leto iz letnih poročil za leto Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu odločilno vplivale velike družbe s tisoč evrov neto čistega dobička in majhne družbe s tisoč evrov neto čistega dobička, pri čemer so ga najbolj povečale velike družbe (za tisoč evrov), sledijo majhne družbe (za tisoč evrov). Rezultate poslovanja so izboljšale tudi mikro družbe, ki so povečale neto čisti dobiček za tisoč evrov, srednje družbe pa so ga povečale za tisoč evrov. Med občinami je največja Mestna občina Ljubljana, v kateri je bilo v letu 71,8 % vseh družb regije, ki so imele 76,7 % vseh zaposlenih, ustvarile 82,6 % vseh prihodkov, 79,4 % neto dodane vrednosti in evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega (povprečje v regiji znaša evrov). Družbe so po podatkih iz izkaza poslovnega izida za leto : imele zaposlenih ali 6 % več kakor v letu ; ustvarile tisoč evrov prihodkov; povečale prihodke za 8 % in odhodke za 7 % glede na leto. Kazalnik celotne gospodarnosti družb se je izboljšal in znaša 1,05 (v letu je znašal 1,04); prihodke na domačem trgu so povečale za 6 %; prihodke na tujem trgu so povečale za 12 % (prihodke na trgu EU so povečale za 14%, prihodke na trgu izven EU pa za 5 %); ustvarile tisoč evrov neto dodane vrednosti 11 ali tisoč evrov več kakor v letu. Na zaposlenega se je neto dodana vrednost povečala za 4 % in je znašala evrov, v letu pa evrov; imele tisoč evrov neto dobička iz poslovanja (EBIT 12 ), 22 % več kakor v letu ; imele tisoč evrov EBITDA 13, 10 % več kakor v letu ; Neto dodana vrednost je dodana vrednost, zmanjšana za izgubo na substanci. EBIT je dobiček iz poslovanja zmanjšan za izgubo iz poslovanja. EBITDA je denarni tok iz poslovanja, izračunan kot dobiček iz poslovanja, zmanjšan za izgubo iz poslovanja ter povečan za amortizacijo in odpise vrednosti. 8

13 izkazale tisoč evrov čistega dobička, 23 % več kakor v letu. Čisti dobiček je ugotovilo družb, 66,4 % vseh; izkazale tisoč evrov čiste izgube, kar je 26 % manj kakor v letu. Čisto izgubo je ugotovilo družb, 30,3 % vseh; izkazale tisoč evrov neto čistega dobička, kar je 38 % več kakor v letu ; Neto čisti dobiček v letu so izkazale družbe v večini področjih dejavnosti. Neto čisto izgubo so prikazale le družbe s področja kmetijstva in lova, gozdarstva, ribištva in s področja dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem (skupaj -19 tisoč evrov). Največ neto čistega dobička 93,5 % so ustvarile družbe s področij, navedenih v naslednji preglednici. Preglednica 4: Neto čisti dobiček po področjih dejavnosti PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR) G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil NETO ČISTI DOBIČEK/IZGUBA Indeks C Predelovalne dejavnosti M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti K Finančne in zavarovalniške dejavnosti J Informacijske in komunikacijske dejavnosti H Promet in skladiščenje L Poslovanje z nepremičninami F Gradbeništvo Neto čisti dobiček so izkazale družbe v vseh občinah osrednjeslovenske regije. Največ so ga ugotovile družbe iz Mestne občine Ljubljana, tisoč evrov, družbe iz občine Domžale tisoč evrov in družbe iz občine Ivančna Gorica, tisoč evrov. Skupaj so družbe iz teh občin ustvarile 86,1 % neto čistega dobička v osrednjeslovenski regiji. 9

14 Družbe so izkazale v bilanci stanja za leto : tisoč evrov sredstev (aktiva) oziroma obveznosti do virov sredstev, 7 % ( tisoč evrov) več kot ob koncu leta ; tisoč evrov dolgoročnih sredstev, 5 % ( tisoč evrov) več kot ob koncu leta ; tisoč evrov kratkoročnih sredstev, 9 % ( ) več kot konec leta. Na povečanje kratkoročnih sredstev je vplivalo predvsem povečanje zalog in kratkoročnih poslovnih terjatev; tisoč evrov kapitala, 9 % ( tisoč evrov) več kot konec leta. Njegov delež v strukturi obveznosti do virov sredstev se je povečal iz 45,6 % na 46,5%; tisoč evrov dolgoročnih obveznosti, 5 % ( tisoč evrov) manj kot konec leta. Na zmanjšanje dolgoročnih obveznosti so vplivale dolgoročne finančne obveznosti; tisoč evrov kratkoročnih obveznosti, 15 % ( tisoč evrov) več kot ob koncu leta. 10

15 SAMOSTOJNI PODJETNIKI V primerjavi z rezultati podjetnikov na državni ravni v letu so podjetniki osrednjeslovenske regije predstavljali 25,1 % vseh podjetnikov, ki so imeli 21,5 % vseh zaposlenih pri podjetnikih, ustvarili 22,8 % vseh prihodkov ter 23,8 % neto podjetnikovega dohodka. Podjetniki so v letu nadaljevali s pozitivnimi trendi poslovanja: Število samostojnih podjetnikov Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) Povprečna plača na zaposlenega EUR Prihodki Prihodki na tujem trgu Odhodki mio EUR 121 mio EUR mio EUR + 12 % + 17 % + 12 % Neto dodana vrednost Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove Neto podjetnikov dohodek zaposlene 323 mio EUR EUR 95 mio EUR + 12 % + 9 % + 12 % Podatke iz letnih poročil za leto je v osrednjeslovenski regiji AJPES predložilo podjetnika, kar je za 467 ali 3 % manj od števila podjetnikov, ki so predložili podatke za leto. Število predloženih letnih poročil za leto je v primerjavi z letom manjše, ker 11

16 je bilo v letu več podjetnikov, ki so bili obdavčeni po normiranih odhodkih. Teh je bilo v letu , v letu pa Podatke je predložilo mikro, 117 majhnih in 4 srednje velikih podjetnikov, medtem ko velikih podjetnikov v regiji ni bilo. Med občinami je najbolj razvita Mestna občina Ljubljana, v kateri je bilo v letu 46,5 % vseh podjetnikov regije, ki so imeli 37,2 % vseh zaposlenih, ustvarili 36,7 % vseh prihodkov, 36,5 % neto dodane vrednosti in evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega. Podjetniki, ki so poslovali v letu, so v primerjavi z letom izboljšali rezultate poslovanja. Podatki iz letnih poročil v letu kažejo, da so podjetniki osrednjeslovenske regije ustvarili tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka 14 ali kar za 12 % več kot v letu. Pri tem so podjetniki s pozitivnim izidom podjetnikov dohodek 15 v znesku tisoč evrov povečali za tisoč evrov ali za 13 %, podjetniki z negativnim poslovnim izidom 16 v znesku tisoč evrov pa so le tega povečali za tisoč evrov ali za 25 %. Preglednica 5: Podatki o poslovanju podjetnikov v letu in z uporabo dveh različnih virov podatkov (letna poročila in ) POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA (zneski v tisoč EUR) Letno poročilo za leto Letno poročilo za leto * ** 2016 Število majhnih samostojnih podjetnikov Število zaposlenih Prihodki Odhodki Podjetnikov dohodek Negativni poslovni izid Neto podjetnikov dohodek Opombi: *Podatki za leto iz letnih poročil za leto **Podatki za leto iz letnih poročil za leto Neto podjetnikov dohodek je razlika med prihodki in odhodki oziroma podjetnikov dohodek, zmanjšan za negativni poslovni izid. Podjetnikov dohodek je pozitivna razlika med prihodki in odhodki. Negativni poslovni izid je negativna razlika med prihodki in odhodki. 12

17 Graf 1: Gibanje števila zaposlenih pri podjetnikih osrednjeslovenske regije med leti 2014 in Število zaposlenih Opomba: Podatki o številu zaposlenih se nanašajo na posamezno leto, za katerega so podjetniki predložili letno poročilo V nadaljevanju predstavljamo povzetek podatkov poslovanja podjetnikov osrednjeslovenske regije iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja za leto po občinah. Podjetniki so: imeli zaposlenih 17, za 538 več kot v letu, ko so imeli zaposlenih. ustvarili tisoč evrov prihodkov oziroma 12 % več kot v letu. Prihodki podjetnikov so pomenili 2,5 % prihodkov družb. Prihodki so se najbolj povečali v občini Mengeš, in sicer za 34 %. Več kot polovico prihodkov regije (53,3 %) so ustvarili podjetniki treh občin: Ljubljana, Domžale in Grosuplje; ustvarili tisoč evrov neto dodane vrednosti ali 12 % več kot v letu. Neto dodana vrednost podjetnikov je pomenila 3,5 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila evrov, kar je 5 % več kot v letu. Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi je znašala evrov. Največ neto dodane vrednosti na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi so ustvarili podjetniki iz občine Mengeš ( evrov), najmanj pa podjetniki iz občine Log - Dragomer ( evrov); ugotovili tisoč evrov podjetnikovega dohodka 18 ali 13 % več kot v letu poprej. Podjetnikov dohodek je ugotovilo 85,5 % vseh podjetnikov v regiji Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. Podjetnikov dohodek je pozitivna razlika med prihodki in odhodki. 13

18 Podjetnikov dohodek so v primerjavi z letom povečali v vseh občinah, razen v občini Logatec. Najbolj se je podjetnikov dohodek povečal v občini Borovnica, za 28%; izkazali negativni poslovni izid v znesku tisoč evrov ali 25 % več kot v letu. Negativni poslovni izid je ugotovilo 14,1 % vseh podjetnikov. Najbolj se je negativni poslovni izid v primerjavi z letom povečal pri podjetnikih občine Log - Dragomer (za 4,7 krat), sledili so jim podjetniki občine Vrhnika (za 2,7 krat). Pri zmanjševanju negativnega poslovnega izida iz leta so bili najbolj uspešni podjetniki v občini Dobrepolje, ki so ga zmanjšali za 89 %, ter v občini Ig, ki so ga zmanjšali za 26 %; kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku tisoč evrov, kar predstavlja 12 % povečanje v primerjavi z letom. Rast neto podjetnikovega dohodka je zabeležilo dvaindvajset (22) občin osrednjeslovenske regije. Najvišjo rast neto podjetnikovega dohodka so izkazali podjetniki v občini Dobrepolje, povečali so ga kar za 15,1 krat glede na leto prej. Največji padec neto podjetnikovega dohodka je zabeležila občina Vrhnika, ki ga je zmanjšala za 11 %. 14

19 Graf 2: Indeks rasti neto podjetnikovega dohodka po občinah (/) Opomba: Iz grafa je izvzeta občina Dobrepolje, saj indeks rasti neto podjetnikovega dohodka v primerjavi z ostalimi občinami izrazito odstopa (indeks 1.410). na dan imeli tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ali 11 % več kot na dan V letu so aktivo povečali podjetniki v vseh petindvajsetih (25) občinah, najbolj podjetniki v občini Mengeš, kjer je bila njena vrednost ob koncu leta za 49 % višja kot ob koncu leta. Najmanjše povečanje vrednosti sredstev glede na predhodno leto pa je zaznati v občini Komenda, kjer se je njihova vrednost povečala zgolj za 1 %; imeli ob koncu leta tisoč evrov podjetnikovega kapitala oziroma 7 % več kot ob koncu leta. Povečanje podjetnikovega kapitala je zabeležilo štiriindvajset (24) občin, v občini Borovnica pa je ostal na ravni leta. Podjetnikov kapital se je najbolj povečal v občini Mengeš, za 27 %, najmanj pa v občini Lukovica, zgolj za 1 %; ob koncu leta izkazali tisoč evrov finančnih in poslovnih obveznosti ali 16 % več kot ob koncu leta. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti so znašale tisoč evrov oziroma 13 % več kot leto poprej, medtem ko so 15

20 kratkoročne finančne in poslovne obveznosti znašale tisoč evrov oziroma 17% več kot predhodno leto. Kratkoročne in dolgoročne finančne in poslovne obveznosti so se najbolj povečale v občini Mengeš, za 64 %, zmanjšale pa najbolj v občini Horjul, za 7 %. 16

21 3. GOSPODARSKE DRUŽBE 3.1. OSNOVNI KAZALNIKI V letu je v osrednjeslovenski regiji poslovalo 43,1 % vseh družb v državi, ki so zaposlovale 37,9 % vseh zaposlenih, ustvarile 46,5 % vseh prihodkov, 47,3 % čistega dobička ter 41,5 % dodane vrednosti. Graf 3: Gibanje čiste dobičkovnosti skupnih prihodkov in dobičkovnosti poslovnih prihodkov v letih od 2014 do 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0, Čista dobičkovnost skupnih prihodkov Dobičkovnost poslovnih prihodkov Kazalniki produktivnosti in dohodkovnosti gospodarskih družb osrednjeslovenske regije so ugodnejši od kazalnikov za celotno Slovenijo. Prihodki na zaposlenega so v osrednjeslovenski regiji v primerjavi s Slovenijo višji za 23 %, neto dodana vrednost na zaposlenega je višja za 9%, čisti poslovni izid na zaposlenega za 30 % in povprečna mesečna plača na zaposlenega za 7 %. 17

22 v tisoč eur 3.2. REZULTATI POSLOVANJA Družbe so v letu ustvarile tisoč evrov prihodkov in ugotovile tisoč evrov odhodkov. Leto so zaključile z neto celotnim dobičkom ali EBT 19 v višini tisoč evrov, 37 % več od neto celotnega dobička leta. Neto pozitiven rezultat so družbe ustvarile iz poslovanja, tisoč evrov (v letu tisoč evrov), iz finančnega delovanja, tisoč evrov (v letu tisoč evrov) in iz drugega delovanja, tisoč evrov (v letu tisoč evrov). Največji delež, 85,7 % neto celotnega dobička, so ustvarile družbe iz poslovanja. V primerjavi z letom so ga povečale za 22 %. Graf 4: Poslovni izid družb po vrsti prihodkov in odhodkov v letih in iz poslovanja iz financiranja iz drugega delovanja Družbe so ustvarile tisoč evrov čistega dobička in tisoč evrov čiste izgube. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom povečal za 23 %, čista izguba pa je manjša za 26%. Družbe so poslovanje sklenile z neto čistim dobičkom v znesku tisoč evrov in ga v primerjavi z letom povečale za tisoč evrov. 19 EBT ali neto celotni dobiček/izguba je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. 18

23 Preglednica 6: Pomembnejše postavke poslovnega izida družb POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih * Prihodki ,0% 100,0% Odhodki ,8% 95,9% Neto celotni dobiček ,2% 4,1% Čisti dobiček ,2% 4,6% Čista izguba ,8% 1,1% Neto čisti dobiček ,4% 3,5% Opomba: *Podatki za leto iz letnih poročil za leto Družbe so v primerjavi z letom izboljšale vrednost kazalnika celotne gospodarnosti. Na 100 evrov skupnih odhodkov so izkazale 105 evra skupnih prihodkov, kar je največ v zadnjih petih letih. Prav tako so družbe izboljšale vrednost kazalnika gospodarnosti poslovanja, izražen z razmerjem med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Za leto je znašal 1,05. Na 100 evrov poslovnih odhodkov so imele družbe 105 evra poslovnih prihodkov, kar je največ v zadnjih petih letih. Družbe so izboljšale kazalnik čiste dobičkovnosti skupnih prihodkov, ki meri doseženi neto čisti dobiček na skupne prihodke. V letu so na 100 evrov skupnih prihodkov ustvarile 4,4 evra neto čistega dobička, kar je prav tako največ v zadnjih petih letih. Primerjavo rezultatov poslovanja družb po letih od 2014 do 20 izkazuje Priloga 1, primerjavo kazalnikov pa Priloga 12. Delež skupnih odhodkov v skupnih prihodkih je v letu znašal 94,8 %, kar predstavlja najmanjši delež v zadnjih petih letih. Kazalnik dobičkovnosti poslovnih prihodkov, ki meri doseženi neto dobiček iz poslovanja na poslovne prihodke, se je zvišal. V letu je znašal 0,046, medtem ko je v letu znašal 0, Rezultati in kazalniki poslovanja so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih družbe predložile za posamezna leta. 19

24 V tisoč EUR Delež v skupnih prihodkih Graf 5: Delež čistega dobička, čiste izgube in neto čistega dobička ali neto čiste izgube v skupnih prihodkih od leta 2006 do leta 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Čisti dobiček Čista izguba Neto čisti dobiček/izguba Graf 6: Višina čistega dobička in čiste izgube od leta 2006 do Čisti dobiček Čista izguba Med poslovno aktivnimi gospodarskimi družbami v letu je bilo 205 velikih, 381 srednjih, majhnih in mikro družb. Velike gospodarske družbe, ki jih je bilo v regiji 205 oziroma 0,7 % so z 39,6 % vseh zaposlenih ustvarile 56,1 % vseh prihodkov in 65,8 % celotnega izvoza v regiji. Čisti dobiček velikih gospodarskih družb se je povečal za 34 %, čista izguba pa se je zmanjšala za kar 71 %. Srednje družbe so z 17,1 % vseh zaposlenih ustvarile 16,3 % vseh prihodkov, višino čistega dobička so glede na predhodno leto povečale za 4 %, za 22 % pa so zmanjšale tudi čisto izgubo. Majhne družbe so zaposlovale 24,4 % vseh zaposlenih in ustvarile 18,7 % vseh 20

25 v tisoč eur prihodkov družb v regiji. Čisti dobiček se je glede na leto povečal za 21 % in je znašal 21,4 % celotnega čistega dobička vseh družb v regiji, čisto izgubo pa so majhne družbe povečale kar za 43 %. Mikro družbe, ki jih je bilo v regiji oziroma 87,3 % so v letu zaposlovale 18,9 % vseh zaposlenih in ustvarile 9,0 % vseh prihodkov v regiji. V primerjavi z letom so povečale znesek čistega dobička za 19 %, povečale pa so tudi znesek čiste izgube za 20 %. Vse velikostne skupine družb so poslovno leto zaključile s pozitivnim rezultatom. Graf 7: Čisti prihodki od prodaje na zaposlenca glede na velikost družb Mikro Majhne Srednje Velike V letu so družbe izboljšale kazalnik donosnosti kapitala, izračunan iz razmerja med neto dodano vrednostjo in povprečnim kapitalom. Družbe so v letu na 100 evrov kapitala ustvarile 44,8 evrov neto dodane vrednosti, v letu pa 43,8 evrov. Prav tako so družbe v letu izboljšale kazalnik donosnosti sredstev, izračunan iz razmerja med neto dodano vrednostjo in povprečnimi sredstvi. Družbe so v letu na 100 evrov sredstev ustvarile 20,7 evra neto dodane vrednosti, v letu pa 19,7 evra. V zadnjih petih letih so družbe v letu izkazale največji delež kapitala v strukturi obveznosti do virov sredstev, ki je v letu znašal 46,5 % in bil je večji od tovrstnega deleža v družbah, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto (45,2 %). Tudi razmerje med finančnim dolgom (finančnimi dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi) se v primerjavi z denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) z leti znižuje, v letu je znašalo 3,563 in je bilo najugodnejše v zadnjih petih letih. 21

26 Razmerje med finančnimi dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi se v primerjavi z EBITDA z leti znižuje, v letu je znašalo 3,6 in je bilo najugodnejše v zadnjih petih letih. V letu so se izboljšali kazalniki produktivnosti, izračunani iz razmerja med celotnimi prihodki, neto dodano vrednostjo in čistim poslovnim izidom na zaposlenega. Kazalniki merijo učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo in kot prvino poslovnega procesa upoštevajo le število zaposlenih. Celotni prihodki na zaposlenega so znašali evrov in so bili za evrov višji od celotnih prihodkov družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto. Čisti poslovni izid na zaposlenega, ki je znašal evrov, je bil v letu največji v zadnjih petih letih, prav tako neto dodana vrednost na zaposlenega, ki je znašala evrov. V primerjavi z neto dodano vrednostjo na zaposlenega v družbah, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, se je povečala za 4 %. V letu se je povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala evrov. V primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v družbah, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto, je bila nominalno večja za 74 evrov (4,4 %). Ob upoštevanju 1,7 odstotnega povečanja cen življenjskih potrebščin pa realno višja za 2,7 % Če ugotavljamo povprečno mesečno plačo na zaposlenega v letu 2016 iz podatkov letnih poročil za leto (podatki za prejšnje leto), je ta znašala evrov in bila realno višja za 2,3 %. 22

27 ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB Prihodki Družbe v osrednjeslovenski regiji so v letu ustvarile tisoč evrov prihodkov, 8 % ( tisoč evrov) več kakor v letu, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin povečale za 1,7 %. Večino celotnih prihodkov, 97,7 %, so pomenili poslovni prihodki, 2,0 % finančni prihodki in le 0,3 % drugi prihodki. V primerjavi z letom se je zmanjšal delež poslovnih prihodkov, povečala pa sta se deleža finančnih in drugih prihodkov. Graf 8: Struktura posameznih vrst prihodkov v letu Družbe so v letu izkazale tisoč evrov poslovnih prihodkov, 8 % ( tisoč evrov) več kakor v letu. Največ poslovnih prihodkov, tisoč evrov (65,0%), so družbe ustvarile s prodajo na domačem trgu, s prodajo na trgu EU tisoč evrov (25,2 %) in s prodajo na trgu izven EU tisoč evrov (7,9 %). V primerjavi z letom so družbe na vseh treh omenjenih trgih povečale poslovne prihodke, in sicer najbolj na trgu EU, za 14 %, na domačem trgu, za 6 %, in na trgu izven EU, za 5 %. V strukturi prihodkov se je povečal delež čistih prihodkov od prodaje na trgu EU, deleža čistih prihodkov 23

28 od prodaje na domačem trgu in čistih prihodkov od prodaje na trgu izven EU pa sta se nekoliko zmanjšala. Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu je ustvarilo družb. Od tega je 152 velikih družb ustvarilo 65,8 % teh prihodkov, 327 srednjih družb pa 13,7 % prihodkov na tujem trgu. Največji delež, 35,2 %, tovrstnih prihodkov je ustvarilo družb s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, družb s področja predelovalnih dejavnosti 29,7% teh prihodkov, 32 družb s področja oskrbe z električno energijo in plinom 11,3 % teh prihodkov, 996 družb s področja informacijske in komunikacijske dejavnosti 5,6 % teh prihodkov in 656 družb s področja prometa in skladiščenja 5,0 % teh prihodkov. Družb, ki so s prodajo na tujem trgu dosegle več prihodkov kakor s prodajo na domačem trgu, je bilo (od tega mikro družb, 582 malih družb, 107 srednjih družb in 47 velikih družb). Skupaj so ustvarile 74,1 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. Finančni prihodki so znašali tisoč evrov in so bili v primerjavi z letom višji za 16%. Med finančnimi prihodki je bilo 55,9 % prihodkov iz deležev, 27,7 % prihodkov iz danih posojil in 16,4 % prihodkov iz poslovnih terjatev. Povečali so se finančni prihodki iz deležev in poslovnih terjatev, medtem ko so se finančni prihodki iz danih posojil zmanjšali. Drugi prihodki so znašali tisoč evrov, kar je 65 % več kakor v letu. Ta vrsta prihodkov obsega zlasti prihodke iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti, iz odtujitve naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednosti in tudi neobičajne postavke (prejete subvencije, dotacije, odškodnine in kazni kakor tudi vse ostale prihodke). Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst prihodkov družb je razviden iz Priloge Odhodki Družbe so v letu izkazale tisoč evrov odhodkov, 7 % ( tisoč evrov) več kakor v letu. Rast prihodkov je bila 1 % višja od rasti odhodkov. Večino celotnih odhodkov, 98,4 %, so predstavljali poslovni odhodki, 1,5 % finančni odhodki in le 0,1 % drugi odhodki. V primerjavi z letom se je za 0,3 odstotne točke povečal delež poslovnih odhodkov, medtem, ko se je delež finančnih odhodkov zmanjšal za 0,3 odstotne točke. 24

29 Graf 9: Struktura posameznih vrst odhodkov v letu Družbe so v letu ugotovile tisoč evrov poslovnih odhodkov, 7 % ( tisoč evrov) več kakor v letu. Med poslovnimi odhodki so bili po obsegu največji stroški blaga, materiala in storitev. V letu so družbe obračunale tisoč evrov teh stroškov, kar je za 7 % več kakor v letu. Med temi stroški je bil delež nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala 62,9 %, delež stroškov porabljenega materiala 13,6 % in delež stroškov storitev 23,5 %. V primerjavi s podatki za preteklo leto so bili stroški nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala višji za 9 %, stroški storitev pa višji za 3 %. Med poslovnimi odhodki so se stroški dela povečali za 10 % in so znašali tisoč evrov. Med stroški dela je bilo 73,7 % stroškov plač, 13,2 % stroškov pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj in 13,1 % drugih stroškov dela. Plače obračunavajo družbe v bruto znesku, vključno z nadomestili plač, ki jih zaposlenci prejemajo za čas, ko ne delajo, in bremenijo delodajalca. Družbe so v letu za plače namenile tisoč evrov, 11 % več kakor v letu. V osrednjeslovenski regiji je v letu povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah znašala evrov, v letu pa evrov. V primerjavi z letom se je povečala za 4,0 %, realno pa je višja za 25

30 2,3 %. V primerjavi s slovenskim povprečjem so bile plače zaposlenih v družbah osrednjeslovenske regije povprečno za 7 % višje od slovenskega povprečja. Preglednica 7: Povprečna mesečna plača po regijah REGIJA povprečna plača na zaposlenega (v EUR) odstopanje od slovenskega povprečja Pomurska % Podravska % Koroška % Savinjska % Zasavska % Posavska % Jugovzhodna Slovenija % Osrednjeslovenska % Gorenjska % Primorsko-notranjska % Goriška % Obalno-kraška % POVPREČJE V SLOVENIJI Pregled povprečnih plač po dejavnostih pokaže, da je povprečna plača v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro precej višja kot povprečna plača v preostalih dejavnostih. Le-ta je v letu znašala evrov in presega povprečje regije za kar 56 %. Sledijo družbe s področja informacijske in komunikacijske dejavnosti (2.485 evrov), kjer je plača višja za 41 % in družbe s področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti (2.313 evrov), kjer je plača višja za 31 % od povprečja v regiji. 26

31 Preglednica 8: Povprečna plača na zaposlenega po področjih dejavnosti PODROČJE DEJAVNOSTI povprečna plača na zaposlenega (v EUR) odstopanje od povprečja v regiji A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo % B Rudarstvo % C Predelovalne dejavnosti % D Oskrba z električno energijo, plinom in paro % E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja % F Gradbeništvo % G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil % H Promet in skladiščenje % I Gostinstvo % J Informacijske in komunikacijske dejavnosti % K Finančne in zavarovalniške dejavnosti % L Poslovanje z nepremičninami % M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti % N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti % O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti % P Izobraževanje % Q Zdravstvo in socialno varstvo % R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti % S Druge dejavnosti % T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo % POVPREČJE V REGIJI Stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj so znašali tisoč evrov, drugi stroški dela pa tisoč evrov. V primerjavi z letom so se prvi povečali za 10 % in drugi za 8 %. Odpisi vrednosti so se v primerjavi z letom zmanjšali in so znašali tisoč evrov. Med odpisi vrednosti je bil največji delež amortizacije, 84,3 %, preostali del pa predstavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki. Glede na predhodno leto se je amortizacija povečala za 7 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pa so se zmanjšali za 33,5 %. Finančni odhodki so znašali tisoč evrov in so bili v primerjavi z letom nižji za 12%. Največji del finančnih odhodkov, 46,0 %, so pomenili finančni odhodki iz finančnih 27

32 obveznosti. Sledili so finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb, 34,1 %, preostalih 19,9 % pa so pomenili finančni odhodki iz poslovnih obveznosti. Od naštetih vrst finančnih odhodkov so se odhodki iz poslovnih obveznosti povečali za 14 %, odhodki iz finančnih obveznosti, ki zajemajo odhodke za obresti in tečajne razlike od kratkoročnih in dolgoročnih finančnih dolgov, so se znižali za 11 %, odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb pa so se zmanjšali za 23 %. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb vsebujejo tudi odhodke iz vrednotenja naložbenih nepremičnim po pošteni vrednosti in odhodke iz odtujitve naložbenih nepremičnin, merjenih po pošteni vrednosti. Družbe so v letu obračunale tisoč evrov drugih odhodkov, 6 % več kakor v letu. Ta vrsta odhodkov obsega denarne kazni in odškodnine, donacije in subvencije, dotacije in podobne odhodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki. Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst odhodkov je razviden iz Priloge Dodana vrednost / izguba na substanci Dodana vrednost 22 je novo ustvarjena vrednost in izraža predvsem gospodarsko aktivnost družb. Dodano vrednost v znesku tisoč evrov, za 10 % več kakor v letu, je ugotovilo družb ali 77,8 % vseh. Izgubo na substanci v znesku tisoč evrov, za 31 % več kakor v letu, je izkazalo družb, 18,8 % vseh. Družbe so v letu ustvarile tisoč evrov neto dodane vrednosti 23, 10 % več kakor v letu. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala evrov, 4 % več kakor v letu Čisti dobiček / čista izguba Čisti dobiček v znesku tisoč evrov je v letu izkazalo družb, to je 66,4% vseh. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom povečal za 23 %. Njegov delež v prihodkih vseh družb se je povečal, iz 4,6 % v letu na 5,2 % v letu Dodana vrednost je kosmati donos od poslovanja, zmanjšan za stroške blaga, materiala in storitev in druge poslovne odhodke. Neto dodana vrednost je dodana vrednost, zmanjšana za izgubo na substanci. 28

33 V 633 družbah, od katerih je vsaka ustvarila več kot 500 tisoč evrov čistega dobička, so skupaj ugotovili 77,3 % čistega dobička družb, pri katerih ugotovljeni čisti dobiček ni presegel 5 tisoč evrov, je ustvarilo 0,6 % čistega dobička vseh družb. Čisto izgubo v znesku tisoč evrov je v letu izkazalo družb, to je 30,3 % vseh družb. V primerjavi z letom je bila čista izguba nižja za 26 %. Njen delež v prihodkih vseh družb se je zmanjšal, iz 1,1 % v letu na 0,8 % v letu. Družbe s čisto izgubo so imele zaposlenih, kar je 12,3 % vseh zaposlenih. Največji delež čiste izgube, 22,5 % so imele družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, sledijo družbe s področja s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, z 13,0 % in družbe s področja predelovalnih dejavnosti, z 12,1 %. Večje zneske čiste izgube (nad 500 tisoč evrov) je v letu ugotovilo 103 družb. Skupaj so imele tisoč evrov čiste izgube, kar je 61,3 % celotne čiste izgube. Neto čisti dobiček je v letu znašal tisoč evrov in je za tisoč evrov večji kakor v letu SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Družbe so na dan izkazale tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 7 % ( tisoč evrov) več kakor na dan Premoženje družb se je glede na 1,4 % 24 dvig cen življenjskih potrebščin realno povečalo za 6 % Sredstva Družbe so na dan izkazale 56,7 % dolgoročnih sredstev, 42,2 % kratkoročnih sredstev in 1,1 % kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. V primerjavi z letom so zmanjšale delež dolgoročnih sredstev, povečale pa delež kratkoročnih sredstev. Dolgoročna sredstva so znašala tisoč evrov, 5 % več kakor na dan Med dolgoročnimi sredstvi je bilo največ opredmetenih osnovnih sredstev, 47,1 %, dolgoročnih finančnih naložb, 33,1 %, in naložbenih nepremičnin, 10,7 %. Opredmetena osnovna sredstva kot najpomembnejša skupina dolgoročnih sredstev so znašala tisoč evrov, 4 % več kakor ob koncu leta. 24 Podatek o spremembi cen življenjskih potrebščin se nanaša na indeks teh cen v decembru v primerjavi z decembrom in je znašal 101,4 (vir: SURS). 29

34 Dolgoročne finančne naložbe so znašale tisoč evrov, 5 % več kakor ob koncu leta. Njihov delež v strukturi sredstev se je zmanjšal od 19,0 % na 18,8 %. Druga pomembnejša skupina sredstev so kratkoročna sredstva, ki so ob koncu leta znašala tisoč evrov in so večja za 9 % kot konec leta. Med kratkoročnimi sredstvi je bilo največ kratkoročnih poslovnih terjatev, 38,8 %, zalog, 22,8 %, in kratkoročnih finančnih naložb, 20,0 %. Zaloge so se povečale za 10 %, kratkoročne finančne naložbe za 6%, kratkoročne poslovne terjatve za 9 %, denarna sredstva pa za 12 % Obveznosti do virov sredstev Med obveznostmi do virov sredstev je bilo na dan ,5 % kapitala, 20,3 % dolgoročnih obveznosti, 29,0 % kratkoročnih obveznosti in 4,2 % rezervacij in dolgoročnih ter kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Ob koncu leta so imele družbe tisoč evrov kapitala, 9 % ( tisoč evrov) več kakor ob koncu leta. Zaradi povečanja kapitala kot najkvalitetnejšega vira financiranja sredstev in zaradi povečanja obsega sredstev, se je povečal njegov delež v strukturi virov sredstev iz 45,6 % na 46,5 %. V strukturi kapitala je največji del, 28,4 % pomenil vpoklicani kapital, 25,3 % kapitalske rezerve, 10,9 % rezerve iz dobička, 3,2 % rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti in 0,6 % revalorizacijske rezerve. Preostali del kapitala, 31,5 %, pa je bil odvisen od rezultatov poslovanja družb v letu in iz prejšnjih let. Dolgoročne obveznosti družb so na dan znašale tisoč evrov, 5 % ( tisoč evrov) manj kakor konec leta. Med dolgoročnimi obveznostmi je bilo 90,4 % finančnih in 8,4 % poslovnih obveznosti, preostali del pa so pomenile odložene obveznosti za davek. Na zmanjšanje dolgoročnih obveznosti so vplivale predvsem dolgoročne finančne obveznosti, ki so znašale tisoč evrov, 6 % ( tisoč evrov) manj kakor konec leta. Ob koncu leta so kratkoročne obveznosti družb znašale tisoč evrov, 15 % ( tisoč evrov) več kakor ob koncu leta. Med kratkoročnimi obveznostmi je bilo 63,2 % poslovnih in 36,8 % finančnih obveznosti. Kratkoročne poslovne obveznosti so znašale tisoč evrov, 10 % ( tisoč evrov) več kot konec leta. Kratkoročne finančne obveznosti so znašale tisoč evrov, 24 % ( tisoč evrov) več kakor konec leta. 30

35 Deleži Struktura financiranja Družbe so konec leta s kapitalom financirale 82,0 % dolgoročnih sredstev, konec leta pa 79,3 %. Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog 25 je konec leta znašal 1,044. Pri družbah, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto pa 1,057. Dolgoročna sredstva, vključno z zalogami, so bila v celoti financirana z dolgoročnimi viri sredstev. Pospešeni koeficient 26, ki kaže, ali bi družbe lahko pokrile svoje trenutne kratkoročne obveznosti, če ne bi mogle uporabiti (prodati) zalog za pokrivanje teh obveznosti (priporočena vrednost kazalnika je okrog 1), se je znižal. Družbe so konec leta na 100 evrov kratkoročnih obveznosti imele 109,6 evrov kratkoročnih sredstev brez zalog, konec leta pa 114,6 evrov. Graf 10: Struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta 100 % 90 % 80 % KRATKOROČNA SREDSTVA BREZ ZALOG; 33,7% KRATKOROČNE OBVEZNOSTI; 30,8 % 70 % 60 % 50 % ZALOGE; 9,6 % DOLGOROČNE OBVEZNOSTI, REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE; 22,8 % 40 % 30 % 20 % DOLGOROČNA SREDSTVA; 56,7 % KAPITAL; 46,5 % 10 % 0 % SREDSTVA VIRI Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev družb je razviden iz Priloge Izračunan iz razmerja med kapitalom, rezervacijami, dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami in dolgoročnimi obveznostmi v primerjavi z dolgoročnimi sredstvi in zalogami. Izračunan iz razmerja med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi in kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami. 31

36 4. SAMOSTOJNI PODJETNIKI V letu je v osrednjeslovenski regiji poslovalo podjetnikov, ki so bili zavezani k oddaji letnega poročila, kar predstavlja 25,2 % vseh tovrstnih podjetnikov v Sloveniji. V informaciji predstavljeni statistični podatki o poslovanju podjetnikov so zbrani iz letnih poročil za leto, katera je AJPES predložilo podjetnika. Zaposlovali so 21,5 % vseh zaposlenih pri podjetnikih v državi (podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni), ustvarili 22,8 % vseh prihodkov, 23,8 % neto podjetnikovega dohodka ter 22,7 % dodane vrednosti vseh podjetnikov. Iz istih letnih poročil so izračunane tudi primerjave za predhodno leto OSNOVNI KAZALNIKI Podjetniki so v primerjavi z letom prihodke in odhodke povečali za 12 %. Kazalnik celotne gospodarnosti 28 v letu znaša 1,09. Podjetniki so na 100 evrov odhodkov izkazali 109 evrov prihodkov. Kazalnik celotne gospodarnosti se od leta 2014 ne spreminja, ostaja enak. Primerjava rezultatov in kazalnikov poslovanja podjetnikov v letih od 2014 do 29 je prikazana v Prilogi 13 in Prilogi K oddaji letnega poročila niso zavezani podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po Pravilih skrbnega računovodenja 8 (2016) RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE je kazalnik celotne gospodarnosti izračunan iz razmerja med prihodki in odhodki. Rezultati in kazalniki poslovanja so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih podjetniki predložili za posamezna leta. 32

37 Delež v prihodkih Graf 11: Deleži podjetnikovega dohodka, negativnega poslovnega izida in neto podjetnikovega dohodka v prihodkih od leta 2014 do 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Podjetnikov dohodek Negativni poslovni izid Neto podjetnikov dohodek Iz primerjave rezultatov poslovanja med leti je razvidno, da se je kazalnik čiste donosnosti sredstev podjetnikov od leta 2014 do leta povečeval, v letu pa je ostal na ravni leta. Izračunan je iz razmerja med neto podjetnikovim dohodkom in sredstvi. Na 100 evrov sredstev so v letih in podjetniki ustvarili 12,5 evra neto podjetnikovega dohodka, v letu ,3 evra in v letu ,2 evra. Vsi v informaciji uporabljeni kazalniki produktivnosti so se v letu v primerjavi z letom povečali. Prihodki na zaposlenega so se povečali kar za EUR, neto dodana vrednost na zaposlenega za EUR, neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene za EUR, neto podjetnikov dohodek pa za 411 EUR. Kazalniki produktivnosti merijo učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo in kot prvino poslovnega procesa upoštevajo število zaposlenih. 33

38 Graf 12: Gibanje kazalnikov celotne gospodarnosti, čiste donosnosti sredstev in razmerja med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi med leti 2014 in 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0, Razmerje med kratko. poslovnimi terjatvami ter kratko. finančnimi in poslovnimi obveznostmi Celotna gospodarnost Čista donosnost sredstev 4.2. REZULTATI POSLOVANJA Podjetniki so v letu ustvarili tisoč evrov prihodkov in tisoč evrov odhodkov. Leto so zaključili z neto podjetnikovim dohodkom, tisoč evrov, ki je bil za 12 % večji kakor v letu. Cene življenjskih potrebščin pa so se v letu zvišale za 1,7 % 30. Podjetniki so izkazali tisoč evrov podjetnikovega dohodka in tisoč evrov negativnega poslovnega izida. Podjetnikov dohodek se je v primerjavi z letom povečal za 13 %, negativni poslovni izid pa za 25 %. 30 Podatek o spremembi cen življenjskih potrebščin se nanaša na indeks teh cen v obdobju januar december v primerjavi z obdobjem januar december in je znašal 101,7 (SURS). 34

39 Preglednica 9: Pomembnejše postavke poslovnega izida podjetnikov POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih Prihodki ,0% 100,0% Odhodki ,0% 92,0% Podjetnikov dohodek ,0% 8,9% Negativni poslovni izid ,0% 0,9% Neto podjetnikov dohodek ,0% 8,0% Večina, 99,1 % ali podjetnikov, je po merilih ZGD-1 31 sodila med mikro podjetnike. Mikro podjetniki so v letu s 77,7 % vseh zaposlenih pri podjetnikih ustvarili 78,1 % čistih prihodkov od prodaje in imeli 73,5 % sredstev vseh podjetnikov. Majhnih podjetnikov je bilo 117, kar je 13 več kot v letu. Zaposlovali so 16,1 % vseh zaposlenih, ustvarili 14,4 % čistih prihodkov od prodaje in imeli 16,4 % vseh sredstev. V osrednjeslovenski regiji so v letu poslovali tudi 4 srednje veliki podjetniki, ki so zaposlovali 6,2 % vseh zaposlenih, ustvarili 7,5 % čistih prihodkov od prodaje in imeli 10,1 % sredstev podjetnikov. Preglednica 10: Pomembnejši podatki podjetnikov po posameznih skupinah glede na število zaposlenih SKUPINE (zneski v tisoč EUR) PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NETO PODJETNIKOV DOHODEK VREDNOST SREDSTEV NA DAN število delež število delež znesek delež znesek delež znesek delež 1. od 0 do 1 zaposleni ,9% ,9% ,0% ,5% ,6% 2. od 2 do 9 zaposlenih ,4% ,7% ,6% ,4% ,7% 3. od 10 do 49 zaposlenih 89 0,6% ,2% ,3% ,3% ,2% 4. od 50 do 249 zaposlenih 7 0,1% 757 8,3% ,1% ,8% ,5% SKUPAJ ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Opomba: Število zaposlenih, ki ga podjetniki izkazujejo na 2 decimalni mesti, je v tabeli zaokroženo na celo število. Največ podjetnikov, ali 87,9 %, je razvrščenih v skupino, ki ima od 0 do 1 zaposlenega. Ustvarili so 47,0 % vseh čistih prihodkov od prodaje in 65,5 % neto podjetnikovega dohodka. 31 Novela ZGD-1I je spremenila pragove meril, ki se uporabljajo od leta 2016 (glej opombo št. 10). 35

40 9.516 oziroma 69,4 % vseh podjetnikov ni imelo nobenega zaposlenega 32, ustvarili pa so 28,1 % vseh čistih prihodkov od prodaje in 46,9 % celotnega neto podjetnikovega dohodka. Po številu zaposlenih je bila največja skupina podjetnikov, ki so imeli od 2 do 9 zaposlenih, po čistih prihodkih od prodaje, neto podjetnikovem dohodku in sredstvih pa skupina podjetnikov, ki so imeli od 0 do 1 zaposlenega. Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja podjetnikov po velikosti je prikazan v Prilogi 15. Podjetniki se razvrščajo po dejavnostih v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 33. Po številu zaposlenih, prihodkih in sredstvih so bila v letu najpomembnejša tri področja: predelovalna dejavnost, promet in skladiščenje ter gradbeništvo. Najpomembnejše področje po številu zaposlenih je bilo področje gradbeništva podjetnikov s področja gradbeništva je z 22,8 % vseh zaposlenih ustvarilo 18,3 % vseh prihodkov. Sledilo je področje predelovalne dejavnosti, kjer je podjetnikov imelo 19,7 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili 18,4 % vseh prihodkov. Po prihodkih in sredstvih je bila najpomembnejša dejavnost prometa in skladiščenja, v kateri je delovalo podjetnikov, ki so zaposlovali 18,4 % zaposlenih, ustvarili so 19,4 % vseh prihodkov in imeli 23,5 % sredstev. Neto dodano vrednost so povečala vsa področja dejavnosti, razen dveh, in sicer rudarstvo in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti. Neto dodano vrednost je najbolj povečalo področje finančne in zavarovalniške dejavnosti, sledita področje dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja in področje informacijske in komunikacijske dejavnosti. Neto dodano vrednost glede na leto prej so najbolj zmanjšali podjetniki iz področja dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti, in sicer za 1,6 krat. Neto podjetnikov dohodek so imela vsa področja dejavnosti, razen dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti, kjer so v letu zabeležili neto negativni poslovni izid v znesku 63 tisoč evrov. Največji delež neto podjetnikovega dohodka so imeli podjetniki s področja gradbeništva, 20,1 %, sledijo podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti, 17,8 % in prometa in skladiščenja, 15,3 %. Neto podjetnikov dohodek so povečali podjetniki na vseh področjih dejavnosti razen področij: rudarstvo, finančna in zavarovalniška dejavnost, dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. Podjetnikom s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti se v letu neto podjetnikov dohodek ni bistveno spremenil v primerjavi z letom. Neto podjetnikov dohodek so glede na leto Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08. 36

41 Deleži prej najbolj povečali podjetniki s področja kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva, in sicer za 2,1 krat, najmanj pa so ga povečali podjetniki s področja drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, zgolj za 1 %. Od štirih področij dejavnosti, kjer se je neto podjetnikov dohodek zmanjšal, izstopa dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, kjer se je zmanjšal kar za 8,9 krat. Graf 13: Struktura pomembnejših podatkov podjetnikov v letu po področjih dejavnosti 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% F Gradbeništvo C Predelovalne dejavnosti G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil H Promet in skladiščenje M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Ostale dejavnosti Število podjetnikov Število zaposlenih Prihodki skupaj Neto podjetnikov dohodek Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja podjetnikov po področjih dejavnosti je razviden iz Priloge 16, Priloge 17 in Priloge Prihodki Podjetniki so v letu ustvarili tisoč evrov prihodkov, 12 % več kakor v letu. V strukturi prihodkov leta so večino prihodkov, 99,4 %, pomenili poslovni prihodki, 0,1 % finančni prihodki in 0,5 % drugi prihodki. 37

42 Graf 14: Struktura posameznih vrst prihodkov v letu 4. Ostali poslovni prihodki 3. Čisti prihodki od 0,8 % prodaje na trgu izven EU 0,9 % 2. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 9,3 % II. FINANČNI PRIHODKI 0,1 % III. DRUGI PRIHODKI 0,5 % I. POSLOVNI PRIHODKI 99,4 % 1.Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 88,5 % Podjetniki so v letu izkazali tisoč evrov poslovnih prihodkov, 12 % več kakor v letu. Ustvarili so jih predvsem s čistimi prihodki od prodaje na domačem trgu, 89,0 %, na trgu EU, 9,3 %, in na trgu izven EU, 0,9 %. Najmanj so se povečali čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, za 11 %, čisti prihodki od prodaje na tujem trgu pa so bili večji za 17 % (na trgu EU so se povečali za 18 %, izven EU pa za 8 %). Tako podjetniki kot družbe so bolj povečali prihodke na tujem kot na domačem trgu, še vedno pa družbe na tujem trgu ustvarijo večji delež poslovnih prihodkov (33,1 %) kot podjetniki (10,3 %). Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu je ustvarilo podjetnikov. Od tega je mikro podjetnikov ustvarilo 44,0 %, 77 majhnih podjetnikov 24,9 % in 3 srednji podjetniki 31,0 % vseh prihodkov na tujem trgu. Največji delež, 52,2 %, tovrstnih prihodkov je ustvarilo 199 podjetnikov iz področja dejavnosti prometa in skladiščenja, sledi jim 338 podjetnikov iz področja predelovalne dejavnosti s 23,4 % teh prihodkov. Finančni prihodki so znašali 631 tisoč evrov in so bili v primerjavi z letom manjši za 45%. Finančni prihodki iz deležev so se zmanjšali za 97 %, finančni prihodki iz poslovnih terjatev za 32 % in finančni prihodki iz danih posojil za 11 %. 38

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in Dolznik_Upnik_10.6.2011 Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in upnika Dejavnost dolţnika Dejavnost upnika Upoštevani

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več