Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica"

Transkripcija

1 Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

2 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje.

3 Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Številka: 324-1/2016/28 Ljubljana, 1. junija 2017

4 4 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Povzetek Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijske odhodke in zadolževanje. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijske odhodke in zadolževanje. Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih: proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji; v poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju ni predstavila vseh zahtevanih podatkov; ni šestmesečno poročala o izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev; ni določila obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti; v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov; pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov; v treh postopkih dodelitve tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v razpisni dokumentaciji ni določila načina uporabe in pomena posameznih meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, iz dokumentacije pa ni razviden način ocenjevanja in vrednotenja (izplačila v letu 2015 v skupnem znesku evrov); v štirih postopkih dodelitve tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je predlog razdelitve sredstev podpisal predsednik strokovne komisije, ne pa tudi člani strokovne komisije; v postopku dodelitve tekočih transferov na področju tehnične kulture ocene vlog ni opravila na podlagi meril, ki so bila navedena v Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (izplačila v letu 2015 v skupnem znesku evrov); v postopku dodelitve tekočih transferov na področju programov socialne dejavnosti je župan v komisijo za izbor programov in projektov s področja socialnih dejavnosti imenoval člana, ki sta bila s prejemnikoma sredstev interesno povezana v smislu poslovne povezanosti; sedmim prejemnikom je z neposredno pogodbo dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis; pri načrtovanju projekta gradnje objekta športne dvorane v Novi Gorici ni pripravila predinvesticijske zasnove; s pogodbo za najem s postopnim odkupom objekta športne dvorane v Novi Gorici je prevzela obveznosti nad dovoljenim obsegom; v pogodbi za najem s postopnim odkupom objekta športne dvorane v Novi Gorici podizvajalec ni naveden; pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz računa v znesku evrov, je potrdila, še preden je bila storitev izvedena; dopustila je, da sta dela na objektu izvajala podizvajalca, ne da bi pridobila pogodbi, ki bi ju morala podizvajalca skleniti z izbranim ponudnikom, in ne da bi ju pisno potrdila; za dela, ki sta jih izvedla podizvajalca, od ponudnika ni pridobila računov oziroma situacij; pogodbo, sklenjeno med izvajalcem in podizvajalcem, je pridobila prepozno; finančno zavarovanje je pridobila z

5 Povzetek MESTNA OBČINA NOVA GORICA 5 rokom veljavnosti, krajšim od zahtevanega; ni pridobila finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; z aneksom ni podaljšala roka izvedbe del; dokumentacijo po dokončanju del je pridobila prepozno; dopustila je, da je dela izvajal podizvajalec, preden ga je potrdila z aneksom; ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine; dolgoročno se je zadolžila s sklenitvijo pogodbe o obročnem odplačilu obveznosti v znesku evrov, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ki jih določata Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin; od dveh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ni pridobila podatkov o stanju njune zadolženosti na dan Računsko sodišče je Mestni občini Nova Gorica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

6 6 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo KAZALO 1. UVOD OPREDELITEV REVIZIJE PREDSTAVITEV OBČINE Temeljni podatki o organizaciji in poslovanju Podatki iz zaključnega računa proračuna Informacije o sprejetem in realiziranem proračunu Odgovorna oseba OBRAZLOŽITEV REVIZIJE UGOTOVITVE PRIPRAVA PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA TER IZVRŠEVANJE PRORAČUNA Sestava in obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna Poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju Prerazporejanje proračunskih sredstev Določanje obsega izdatkov neposrednih uporabnikov Prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM Tekoči transferi na področju otroških in mladinskih programov in projektov Tekoči transferi na področju tehnične kulture Tekoči transferi na področju programov socialne dejavnosti Tekoči transferi na področju programov športa Tekoči transferi, dodeljeni z neposredno pogodbo INVESTICIJSKI ODHODKI Pridobivanje nepremičnega premoženja Finančni najem športne dvorane Javna naročila pri investicijskih odhodkih Sanacija strehe Vrtca Kekec Nabava programske opreme Izgradnja kanalizacije Branik Vas Gradnja in zunanja ureditev Varstveno-delovnega centra Nova Gorica Gradnja telovadnice Osnovne šole Dornberk... 32

7 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA Izgradnja kanalizacijskega omrežja Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba Izvedba ekološkega otoka Odstranitev starega podpornega zidu ZADOLŽEVANJE Zadolževanje, odplačilo obveznosti in izdaja poroštev občine Likvidnostno zadolževanje Pogodba o obročnem odplačilu obveznosti Zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine Poročanje o zadolžitvi Primerjava stanja dolga MNENJE PRIPOROČILA 43

8 8 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo 1. UVOD Revizijo pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) v letu 2015 smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču 1 in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije 2. Sklep o izvedbi revizije 3 je bil izdan Naša pristojnost je, da izrečemo mnenje o pravilnosti poslovanja na podlagi revizije. Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij 4. Revizija je vključevala izvajanje postopkov za pridobivanje revizijskih dokazov o pravilnosti poslovanja. Izbrani postopki vključujejo tudi ocenjevanje tveganj za nastanek nepravilnosti. Pri ocenjevanju teh tveganj smo proučili notranje kontroliranje, povezano z zagotavljanjem pravilnosti poslovanja, da bi določili okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazili mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja občine. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja. 1.1 Opredelitev revizije Predmet revizije je bilo poslovanje občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijske odhodke in zadolževanje. Obdobje, za katero smo preverili pravilnost dela poslovanja občine, je leto Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijske odhodke in zadolževanje. Podlago za revidiranje predstavlja realiziran proračun občine za leto Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 2 Uradni list RS, št. 91/01. 3 Št /2016/2. 4 Uradni list RS, št. 43/13.

9 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA Predstavitev občine Temeljni podatki o organizaciji in poslovanju Podatki o velikosti in organih občine so prikazani v tabeli 1. Tabela 1: Podatki o velikosti in organih občine Število prebivalcev Ustanovitev 1994 Organi občine: župan poklicno opravljanje funkcije podžupan 6 2 (nepoklicno opravljanje funkcije) mestni svet 32 članov nadzorni odbor 5 članov Občina ima 19 krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava. Je ustanoviteljica 12 javnih zavodov, dveh javnih podjetij in javnega sklada ter soustanoviteljica osmih javnih zavodov, javnega podjetja in javnega sklada Podatki iz zaključnega računa proračuna Podatki iz zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 in primerjava z letom 2014 so prikazani v tabeli 2. 5 Statistični urad Republike Slovenije, SI-Stat podatkovni portal: [URL: stanje na dan ], Podžupan v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ni organ občine, a zaradi popolnosti predstavitve občine navajamo tudi ta podatek.

10 10 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo Tabela 2: Primerjava prejemkov in izdatkov iz zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 in zaključnega računa proračuna občine za leto 2014 Postavka Realizacija v letu 2015 Realizacija v letu 2014 Indeks v evrih v odstotkih v evrih v odstotkih (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2)/(4)*100 A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO) Davčni prihodki , ,5 87 Nedavčni prihodki , ,0 158 Kapitalski prihodki , ,4 148 Prejete donacije , ,0 194 Transferni prihodki , ,5 269 Prejeta sredstva iz Evropske unije , ,6 38 Vsi prihodki BPO , ,0 134 Tekoči odhodki , ,1 73 Tekoči transferi , ,8 95 Investicijski odhodki , ,7 143 Investicijski transferi , ,4 63 Vsi odhodki BPO , ,0 106 Proračunski presežek, primanjkljaj / ( ) / / B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev / / / / 20 (81.966) / ( ) / / C. Račun financiranja Zadolževanje / / 34 Odplačila dolga / / 223 Saldo računa financiranja ( ) / / / Sprememba stanja na računih / ( ) / / Vira: Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto in Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto Uradni list RS, št. 25/15. 8 Uradni list RS, št. 29/16.

11 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA Informacije o sprejetem in realiziranem proračunu Informacije o sprejetih proračunskih aktih občine za leto 2015 so predstavljene v tabeli 3. Tabela 3: Proračunski akti za leto 2015 Akt Sprejeto Objavljeno v Uradnem listu RS, št. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju /14 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto /15 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015-I Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015-II Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto / / / Odgovorna oseba Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja. V obdobju, na katero se nanaša revizija, ter med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba Matej Arčon, župan občine. 1.3 Obrazložitev revizije Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2015 smo revidirali tako, da smo preverili pravilnost izvršitve proračuna za leto 2015 na štirih podsegmentih: priprava proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna; tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam; investicijski odhodki; zadolževanje. Preverjanje pravilnosti je temeljilo na ugotavljanju skladnosti postopkov in poslovnih dogodkov s predpisi in splošnimi akti občine. Kriterije za presojo nepravilnosti predstavljajo predpisi, ki se nanašajo na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna in so navedeni v revizijskih programih. Podrobne revizijske programe smo uporabili na nestatistično določenem vzorcu izplačil in poslovnih dogodkov. V vzorec so bili vključeni izvedeni postopki in poslovni dogodki, ki so se začeli v letu 2015, ter tudi izvedeni postopki in poslovni dogodki, ki so se začeli pred letom, na katero se nanaša revizija, a so

12 12 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo vplivali na poslovanje občine v letu Pri preizkušanju posameznih zneskov je bilo izplačilo obravnavano kot zadnje dejanje v zaporedju med seboj povezanih dejanj. Če je bilo v zaporedju dejanj, ki se je končalo s preizkušenim izplačilom, kakšno dejanje v nasprotju s predpisi, smo preizkušeno izplačilo šteli za nepravilno.

13 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA UGOTOVITVE 2.1 Priprava proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna Sestava in obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna Proračun je v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah 9 (v nadaljevanju: ZJF) sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP). Splošni del proračuna sestavljajo skupna BPO, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del proračuna pa finančni načrti neposrednih uporabnikov. V NRP se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Pri sestavi zaključnega računa proračuna se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Po določilih 96. člena ZJF zaključni račun proračuna zajema tudi obrazložitev zaključnega računa. Podrobneje vsebino in strukturo zaključnega računa proračuna občine predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna a V tretjem odstavku 13. člena ZJF je določeno, da je sestavni del obrazložitve proračuna tudi načrt delovnih mest z obrazložitvami. V drugem odstavku 42. člena Zakona o javnih uslužbencih 11 (v nadaljevanju: ZJU) je določeno, da se s kadrovskim načrtom prikažejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, v drugem odstavku 44. člena ZJU pa je določeno, da kadrovski načrt v občini sprejme župan. Sestavni del proračuna občine za leto 2015 je kadrovski načrt občine za leto 2015 z obrazložitvami, ki prikazuje število zaposlenih na dan , število zaposlenih na dan in predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan Kadrovski načrt pa ne prikazuje načrtovanih sprememb v številu javnih uslužbencev v letu 2016, kar je v neskladju z drugim odstavkom 42. člena ZJU. Ukrep občine Kadrovski načrt občine za leti 2016 in 2017, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2016, prikazuje število zaposlenih na dan , predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan in predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13-popr.), 101/ Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/ Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08.

14 14 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo b Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov 12 v drugi alineji 3. člena določa, da se funkcionalna klasifikacija uporablja pri pripravi predloga državnega in občinskih proračunov ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Tretji odstavek 96. člena ZJF določa, da se pri sestavi zaključnega računa upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Občina proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, kar je v neskladju s 3. členom Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in tretjim odstavkom 96. člena ZJF. Ukrep občine Mestni svet je sprejel Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016, ki je pripravljen tudi po funkcionalni klasifikaciji Poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju V 63. členu ZJF je določeno, da župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, določena pa je tudi vsebina polletnega poročila. Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Nova Gorica v obdobju od do (v nadaljevanju: poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2015) je bilo pripravljeno julija 2015, mestni svet pa se je z njim seznanil na 9. seji mestnega sveta a Poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2015 ni popolno, saj vsebuje le poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov v prvi polovici leta 2015, kratko obrazložitev glede zadolževanja ter oceno realizacije do konca leta, ki pa je navedena le v obrazložitvah nekaterih proračunskih postavk, ne vsebuje pa poročila o presežku ali primanjkljaju, ocene realizacije do konca leta (ocena realizacije do konca leta je navedena le v obrazložitvah nekaterih proračunskih postavk), podatkov o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz poroštev ter predloga potrebnih ukrepov, kar je v neskladju z določili 63. člena ZJF Prerazporejanje proračunskih sredstev Po določilih prvega odstavka 38. člena ZJF proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, kot določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna. V drugem odstavku 38. člena ZJF je določeno, da mora župan o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu a Župan je v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 (v nadaljevanju: odlok o proračunu občine za leto 2015) prerazporejal proračunska sredstva s pisnimi sklepi. V poročilu o realizaciji proračuna v prvem polletju 2015 je v uvodu navedeno le, da je župan po rebalansu proračuna sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami, s katerim so 12 Uradni list RS, št. 43/00.

15 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA 15 se skladno z omejitvami uskladile pravice porabe na nekaterih proračunskih postavkah zaradi izvrševanja proračuna. V uvodu obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 je navedeno le, da je župan med letom sprejel več prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Niti v poročilu o realizaciji proračuna v prvem polletju 2015 niti v zaključnem računu proračuna občine za leto 2015 ali v drugem dokumentu pa občina ni poročala o vsebini izvršenih prerazporeditev oziroma vsaj o skupnem znesku vseh izvršenih prerazporeditev. Občina ni šestmesečno poročala o izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev, kar je v neskladju z drugim odstavkom 38. člena ZJF. Ukrep občine Sestavni del Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 je tudi pregled opravljenih prerazporeditev v letu Določanje obsega izdatkov neposrednih uporabnikov a V prvem odstavku 36. člena ZJF je določeno, da smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti samo v obsegu, ki ga neposrednemu uporabniku za trimesečje ali drugo obdobje določi župan. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, kar je v neskladju s 36. členom ZJF. Ukrep občine Župan je sprejel sklep, s katerim je določil obseg izdatkov za obdobje od aprila do junija 2017, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati svoje obveznosti Prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let Na podlagi 51. člena ZJF lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že načrtovana sredstva v proračunu tekočega leta. V Proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leto , ki ga je oktobra 2014 pripravilo Ministrstvo za finance, je navedeno, da so osnova za določitev obsega prevzetih obveznosti v prihodnjih letih pravice porabe, določene na posameznih proračunskih postavkah kontih v finančnem načrtu posameznega proračunskega uporabnika za tekoče leto, v odloku o proračunu občine pa se za posamezne namene, opredeljene na proračunskih postavkah kontih, določi največji možni obseg obveznosti, ki jih je treba plačati v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu. Odlok o proračunu občine za leto 2015 v 11. členu določa, da skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 odstotkov pravic porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika, skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za 13 [URL: Dunov_in_zaklju%C4%8Dnih_ra%C4%8Dunov/Prora%C4%8Dunski_priro%C4%8Dnik/Prora%C4%8Dunski _priro%c4%8dnik_za_pripravo_prora%c4%8dunov/2015/pror-prir-obcine-15.pdf],

16 16 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo blago in storitve ter tekoče transfere pa ne sme presegati 25 odstotkov pravic porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika. Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telekomunikacijskih storitev, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe za nabavo blaga in storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za obveznosti, povezane z zadolževanjem in upravljanjem z občinskim dolgom, ter za obveznosti po pogodbah iz namenskih sredstev Evropske unije (v nadaljevanju: EU) oziroma s pripadajočih postavk slovenske udeležbe. Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne projekte pa tudi v NRP a Občina nima vzpostavljenega sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, zato ni mogoče preveriti, ali stanje prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let na dan ne presega obsega, določenega v 11. členu odloka o proračunu občine za leto Navedeno kaže na pomanjkljivo vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol, kot so opredeljene v drugem odstavku 100. člena ZJF. Ukrep občine Občina je v letu 2016 s programsko posodobitvijo začela spremljati prevzete obveznosti iz investicij, kreditov in drugih obveznosti tudi za prihodnja leta. Občina je izdelala opis poslovnega procesa priprave proračuna občine, rebalansa proračuna občine, polletnega poročila o realizaciji proračuna občine in zaključnega računa proračuna občine. 2.2 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam V BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 so tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam izkazani v znesku evrov. Tekoči transferi, ki po vsebini predstavljajo tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, so v letu 2015 znašali evrov, kar predstavlja 2,9 odstotka vseh izkazanih odhodkov občine v letu Na napačno izkazovanje opozarjamo v točkah c, d, b in b tega poročila. Najpomembnejši tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v letu 2015 so bili tekoči transferi na področju športa v znesku evrov, tekoči transferi za izvajanje programa javnih del v znesku evrov, tekoči transferi za izvajanje programov visokega šolstva v znesku evrov, tekoči transferi na področju programov socialne dejavnosti v znesku evro, tekoči transferi na področju tehnične kulture v znesku evrov ter tekoči transferi na področju otroških in mladinskih programov in projektov v znesku evrov. Pri dodeljevanju transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam mora občina upoštevati določila 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 14 (v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), po katerih se sredstva praviloma dodeljujejo z javnim razpisom, razen če so za sklenitev neposredne pogodbe izpolnjeni vsi predpisani pogoji. V 215. členu pravilnika o postopkih je določeno, da se pravilnik ne uporablja, če je postopek za dodelitev sredstev tekočih transferov urejen s posebnim zakonom ali podzakonskim predpisom. 14 Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13.

17 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA 17 Občina je v letu 2015 za dodelitev tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam izvedla devet javnih razpisov Tekoči transferi na področju otroških in mladinskih programov in projektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju otroških in mladinskih programov in projektov so v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 izkazani v znesku evrov. Tekoči transferi, ki po vsebini predstavljajo tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju otroških in mladinskih programov in projektov, so v letu 2015 znašali evrov, kar predstavlja 3,7 odstotka vseh tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v letu Na napačno izkazovanje opozarjamo v točki c tega poročila. Občina je objavila Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu (v nadaljevanju: javni razpis za otroške in mladinske programe). Na podlagi javnega razpisa za otroške in mladinske programe je občina z desetimi prejemniki sklenila pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2015 ter jim izplačala evrov a Razpisna dokumentacija za otroške in mladinske programe je vsebovala merila za sofinanciranje prijavljenih programov in projektov, ki so sestavni del Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 17, ki ga je sprejel mestni svet. Pri posameznem merilu (kot na primer utemeljenost in pomen programa/projekta, inovativnost programa/projekta, program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe v občini) je bilo navedeno največje število točk, ki jih je mogoče doseči pri izpolnjevanju posameznega merila, nista pa bila določena način uporabe in pomen posameznih meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, zato tudi ni mogoče ugotoviti, kako je komisija uporabila oziroma na kakšen način je določila znesek sofinanciranja za dodeljena in izplačana sredstva, to je evrov. Navedeno je v neskladju s tretjim odstavkom 220. člena pravilnika o postopkih, ki določa obvezne sestavine razpisne dokumentacije b Drugi odstavek 225. člena pravilnika o postopkih določa, da komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Strokovna komisija je pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga je podpisal predsednik strokovne komisije, ne pa tudi člani strokovne komisije, kar je v neskladju z drugim odstavkom 225. člena pravilnika o postopkih c Čeprav nismo revidirali računovodskih izkazov, občino opozarjamo na napačno izkazovanje tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter tekočih transferov v javne zavode v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto Občina je na podlagi javnega razpisa za otroške in 15 Uradni list RS, št. 21/ Razlika v znesku evrov do celotnega zneska tekočih transferov, ki so po vsebini tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju otroških in mladinskih programov in projektov, se nanaša na dodeljena sredstva na podlagi javnega razpisa v letu 2014, ki so bila izplačana v letu Uradni list RS, št. 108/12, 90/13.

18 18 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo mladinske programe Centru za socialno delo Nova Gorica za izvedbo programa Prostovoljno socialno delo dodelila evrov, ki jih je napačno evidentirala na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode namesto na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Navedeno ravnanje je v neskladju s prvim odstavkom in drugim odstavkom 1. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 18 (v nadaljevanju: PEKN), ki določa, da neposredni uporabniki izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke, sredstva ter obveznosti do virov sredstev na kontih, predpisanih v enotnem kontnem načrtu. Zaradi napačnega izkazovanja so tekoči transferi v javne zavode precenjeni za evrov, tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa podcenjeni za enak znesek Tekoči transferi na področju tehnične kulture Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju programov tehnične kulture so v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 izkazani v znesku evrov, kar predstavlja 3,8 odstotka vseh tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v letu Občina je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu (v nadaljevanju: javni razpis za tehnično kulturo). Na podlagi javnega razpisa za tehnično kulturo je občina z 12 prejemniki sklenila pogodbe o sofinanciranju programov tehnične kulture za leto 2015 ter jim izplačala evrov. V tem javnem razpisu je bilo določeno, da bo občina programe tehnične kulture sofinancirala na podlagi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica 20, ki ga je sprejel mestni svet a Razpisna dokumentacija za tehnično kulturo je vsebovala šest meril za sofinanciranje prijavljenih programov (število članov društva s stalnim prebivališčem na območju občine, finančna konstrukcija programa, kakovost in obseg programa, organizacija tekmovanj, udeležba na tekmovanjih in status društva, ki deluje v javnem interesu) ter največje število točk, ki jih je mogoče doseči pri izpolnjevanju posameznega merila. Merila so sestavni del Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. Merilo kakovost in obseg programa, kjer je bilo mogoče zbrati 60 odstotkov točk, je občina podrobneje opisala z navedbo največjega števila točk, ki jih je mogoče doseči (na primer obsežnost in zahtevnost do 60 točk, izvirna zasnova in celovitost do 20 točk, ustvarjalni pristop in negovanje tradicije do 20 točk), ni pa določila načina uporabe in pomena tega merila, s pomočjo katerega se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, zato tudi ni mogoče ugotoviti, kako je komisija uporabila merila oziroma na kakšen način je določila znesek sofinanciranja za dodeljena in izplačana sredstva, to je evrov. Navedeno je v neskladju s tretjim odstavkom 220. člena pravilnika o postopkih, ki določa obvezne sestavine razpisne dokumentacije b Strokovna komisija je pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga je podpisal predsednik strokovne komisije, ne pa tudi člani strokovne komisije, kar je v neskladju z drugim odstavkom 225. člena pravilnika o postopkih. 18 Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/ Uradni list RS, št. 21/ Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15.

19 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA Tekoči transferi na področju programov socialne dejavnosti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju socialne dejavnosti so v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 izkazani v znesku evrov. Tekoči transferi, ki po vsebini predstavljajo tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju programov socialne varnosti, so v letu 2015 znašali evro, kar predstavlja 6,6 odstotka vseh tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v letu Na napačno izkazovanje opozarjamo v točki d tega poročila. Občina je na svoji spletni strani 21 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu Na podlagi tega javnega razpisa je občina s 44 prejemniki sklenila pogodbe o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti za leto 2015 in jim izplačala evro a Postopek dodelitve sredstev prejemnikom je vodila petčlanska komisija za izbor programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v občini, ki jo je imenoval župan s sklepom Predsednica komisije je bila članica upravnega odbora Goriškega osteološkega društva, eden izmed članov komisije pa je bil zaposlen na Centru za socialno delo Nova Gorica. Goriško osteološko društvo in Center za socialno delo Nova Gorica sta se prijavila na javni razpis, na podlagi katerega jima je občina v letu 2015 dodelila in nakazala sredstva v skupnem znesku evrov. Župan je v komisijo imenoval člana, ki sta bila s prejemnikoma sredstev interesno povezana v smislu poslovne povezanosti, kar je v neskladju s četrtim odstavkom 218. člena pravilnika o postopkih, ki določa, da predsednik in člani komisije ne smejo biti interesno povezani s prejemniki sredstev. Ukrep občine Župan je izdal sklep za razrešitev članov strokovne komisije, ki sta interesno povezana s prejemniki sredstev. Občina je pripravila osnutek izjave, ki jo bodo morali podpisati novi člani komisije pred imenovanjem in z njo potrditi, da niso v nikakršni interesni povezavi s potencialnimi prejemniki sredstev b Razpisna dokumentacija za socialne dejavnosti je vsebovala merila za sofinanciranje prijavljenih programov, ki so sestavni del Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 22, ki ga je sprejel občinski svet. Pri posameznemu merilu je bilo navedeno največje število točk, ki jih je mogoče doseči pri izpolnjevanju posameznega merila, ni pa bil določen način uporabe in pomen posameznih meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, zato tudi ni mogoče ugotoviti, kako je komisija uporabila merila oziroma na kakšen način je določila znesek sofinanciranja za dodeljena in izplačana sredstva, to je evro. Navedeno je v neskladju s tretjim odstavkom 220. člena pravilnika o postopkih, ki določa obvezne sestavine razpisne dokumentacije c Strokovna komisija je pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga je podpisal predsednik strokovne komisije, ne pa tudi člani strokovne komisije, kar je v neskladju z drugim odstavkom 225. člena pravilnika o postopkih. 21 [URL: Uradni list RS, št. 108/12, 11/15.

20 20 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo d Čeprav nismo revidirali računovodskih izkazov, občino opozarjamo na napačno izkazovanje tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam in tekočih transferov javnim zavodom v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto Občina je izplačana sredstva Centru za socialno delo Nova Gorica za izvedbo programa Medgeneracijsko središče v znesku evrov in Varstveno-delovnemu centru Nova Gorica za izvedbo programa Skupina za pomoč osebam s pridobljeno možgansko poškodbo v znesku 462 evrov napačno evidentirala na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode namesto na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Navedeno ravnanje je v neskladju s prvim odstavkom in drugim odstavkom 1. člena PEKN. Zaradi napačnega izkazovanja so tekoči transferi v javne zavode precenjeni za evrov, tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa podcenjeni za enak znesek Tekoči transferi na področju programov športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju športa so v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 izkazani v skupnem znesku evrov. Tekoči transferi, ki po vsebini predstavljajo tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju športa, so v letu 2015 znašali evrov, kar predstavlja 26,4 odstotka vseh tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v letu Na napačno izkazovanje opozarjamo v točki b tega poročila. Občina je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica za leto Na podlagi tega javnega razpisa je občina z 51 prejemniki sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov ter jim izplačala evrov a Strokovna komisija je pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga je podpisal predsednik strokovne komisije, ne pa tudi člani strokovne komisije, kar je v neskladju z drugim odstavkom 225. člena pravilnika o postopkih b Čeprav nismo revidirali računovodskih izkazov, občino opozarjamo na napačno izkazovanje tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, tekočih transferov posameznikom in tekočih odhodkov v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto Občina je izplačana sredstva za sofinanciranje programa profesionalnih trenerjev v znesku evrov, ki so bila dodeljena športnim društvom, napačno evidentirala na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom namesto na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Občina je izplačana sredstva Športnemu društvu Sonček Solkan v znesku evrov na podlagi pogodbe o izvajanju javnega dela napačno evidentirala na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam namesto na kontih skupine 40 Tekoči odhodki. Navedeno ravnanje je v neskladju s prvim odstavkom in drugim odstavkom 1. člena PEKN. Zaradi napačnega izkazovanja so drugi transferi posameznikom precenjeni za evrov, tekoči odhodki podcenjeni za evrov, tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa podcenjeni za evrov. 23 Uradni list RS, št. 12/15

21 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA Tekoči transferi, dodeljeni z neposredno pogodbo Pri dodeljevanju transferov mora občina upoštevati ZJF in na njegovi podlagi izdano Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog 24 (v nadaljevanju: uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev) ter pravilnik o postopkih. Sredstva se praviloma dodeljujejo z javnim razpisom, razen če so za sklenitev neposredne pogodbe izpolnjeni pogoji iz 106.j člena ZJF. Podrobneje je postopek dodelitve urejen v uredbi o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev. Pravilnik o postopkih pa v 12. poglavju določa postopek dodelitve sredstev za primere, ko se sredstva ne dodeljujejo na podlagi ZJF in uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev. Tudi po določilih pravilnika o postopkih se tekoči transferi praviloma dodeljujejo z javnim razpisom, razen če so za sklenitev neposredne pogodbe izpolnjeni vsi predpisani pogoji a Občina je v letu 2015 sedmim prejemnikom z neposredno pogodbo dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku evrov, in sicer: DRUŠTVU UPOKOJENCEV PRVAČINA 500 evrov, Zavodu Kinokašča 500 evrov, KAJAK KLUBU SOŠKE ELEKTRARNE evrov, KULTURNEMU DRUŠTVU "SLAVEC" SOLKAN 300 evrov, DRUŠTVU SOŠKA FRONTA evrov, KULTURNEMU DRUŠTVU ŽENSKI PEVSKI ZBOR ROŽE NOVA GORICA 495 evrov, KULTURNEMU DRUŠTVU UPOL evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis po postopku, ki ga v 12. poglavju določa pravilnik o postopkih b Čeprav nismo revidirali računovodskih izkazov, občino opozarjamo na napačno izkazovanje tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam in tekočih transferov v javne zavode v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto Občina je sredstva za sofinanciranje slovesnosti ob 50. obletnici porodnišnice, izplačana SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, v znesku 400 evrov napačno evidentirala na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode namesto na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Navedeno ravnanje je v neskladju s prvim odstavkom in drugim odstavkom 1. člena PEKN. Zaradi napačnega izkazovanja so tekoči transferi v javne zavode precenjeni za 400 evrov, tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa podcenjeni za enak znesek. Ukrep občine Občina je izdelala opis poslovnega procesa dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v Mestni občini Nova Gorica. 2.3 Investicijski odhodki V BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 so investicijski odhodki izkazani v skupnem znesku evrov, kar predstavlja 52,1 odstotka vseh izkazanih odhodkov občine v letu Uradni list RS, št. 56/11.

22 22 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo Pridobivanje nepremičnega premoženja V BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 so investicijski odhodki za nakup nepremičnega premoženja izkazani v skupnem znesku evrov, kar predstavlja 4,9 odstotka vseh investicijskih odhodkov občine v letu Finančni najem športne dvorane Občina je z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport 25 (v nadaljevanju: ministrstvo za šolstvo) v letu 2004 na podlagi Zakona o javnih naročilih 26 izvedla postopek oddaje javnega naročila za najem s postopnim odkupom (leasing) objekta športne dvorane v Novi Gorici (v nadaljevanju: športna dvorana) po odprtem postopku in s ponudnikom HYPO LEASING KOPER, d. o. o. 27 (v nadaljevanju: družba Hypo Leasing) sklenila pogodbo za najem s postopnim odkupom športne dvorane (v nadaljevanju: leasing pogodba). V leasing pogodbi je med drugim določeno: družba Hypo Leasing se zaveže zgraditi opremljen objekt športne dvorane, komunalne priključke in urediti okolje objekta v skladu s projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem 28, ponudbo izvajalca 29 in razpisnimi pogoji; občina in ministrstvo za šolstvo najameta opremljeno novozgrajeno športno dvorano v izmeri kvadratnih metrov neto zazidalnih površin in zunanje ureditve na zemljiščih 30, ki so v lasti občine in ministrstva za šolstvo in za katera sta občina in ministrstvo za šolstvo najemodajalcu podelila stavbno pravico za obdobje od začetka gradnje do izteka trajanja najema; leasing pogodba je sklenjena za deset let oziroma 120 mesecev od prevzema športne dvorane, to je do ; od primopredaje športne dvorane do izteka najemnega razmerja najemnika s postopnim odkupom odkupita, najemodajalec pa proda športno dvorano, ki je predmet najema; najemnika bosta plačevala pogodbeno ceno v medsebojno dogovorjenem deležu (delež občine znaša 47 odstotkov); pogodbena cena opremljene športne dvorane je seštevek vseh obrokov najemnin za najem športne dvorane za ves čas trajanja najema in znaša za občino tisoč tolarjev ( evrov 31 ); 25 Na podlagi 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/04) je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport nadaljevalo z delom kot Ministrstvo za šolstvo in šport. Na podlagi 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/12) je Ministrstvo za šolstvo in šport nadaljevalo z delom kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na podlagi 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/13) pa kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 26 Uradni list RS, št. 36/04-UPB1. 27 Subjekt je bil izbrisan iz sodnega registra Št / , izdano občini. 29 Ponudba družbe PRIMORJE, d. d. (v nadaljevanju: družba Primorje) št z dne Družba Hypo Leasing je v ponudbi navedla podizvajalca družbo Primorje, s katerim naj bi sodelovala pri izvedbi projekta gradnje športne dvorane. 30 S parcelnimi št. 657/5, 657/8, 657/13, 657/20, 657/21, 1961, 1960, 657/10, 613/3, 657/22 in 1959, k. o. Nova Gorica. 31 Kadar je v besedilu revizijskega poročila navedena denarna enota tolar, je hkrati prikazan še preračun v denarni enoti evro. Preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan po tečaju zamenjave en evro je 238,81 tolarja.

23 Revizijsko poročilo MESTNA OBČINA NOVA GORICA 23 mesečna najemnina za športno dvorano znaša za občino tisoč tolarjev ( evre 32 ); višina najemnine se od dneva primopredaje najete športne dvorane letno usklajuje na podlagi EURIBOR 33 ; v najemnino so vključeni vrednost opremljene športne dvorane, ki je fiksna in nespremenljiva (izgradnja po sistemu funkcionalni ključ), stroški financiranja (obresti), stroški investicijskega vzdrževanja, stroški zavarovanja objekta, davki in morebitni ostali stroški. K leasing pogodbi je bilo sklenjenih 14 aneksov 34. Končna pogodbena vrednost je znašala evrov. Primopredaja športne dvorane občini in ministrstvu za šolstvo je bila opravljena V letu 2015 je občina plačala skupaj evrov obveznosti po leasing pogodbi. Na dan je preostala obveznost občine iz leasing pogodbe znašala evrov. V zvezi s preveritvijo finančnega najema športne dvorane izpostavljamo naslednje omejitve, ki so vplivale na njeno izvedbo: nismo presojali pravilnosti izvedbe predhodnih postopkov glede pripravljalnih dejanj (izdelava študij, projektov in podobno); nismo presojali razmerja med najemodajalcem in podizvajalcem, ki je gradil športno dvorano; postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja nista bila predmet preveritve a Občina je v okviru priprave in izvedbe projekta gradnje športne dvorane izdelala oziroma pridobila naslednje dokumente investicijske dokumentacije: oktobra 1998 dokument Investicijski program za Športno dvorano v Novi Gorici 35 (v nadaljevanju: IP za športno dvorano); januarja 2002 Dokument identifikacije investicijskega projekta za športno dvorano Nova Gorica (v nadaljevanju: DIIP za športno dvorano); januarja 2002 Novelacijo investicijskega programa Športna dvorana v Novi Gorici 36 (v nadaljevanju: novelacija IP za športno dvorano), ki jo je mestni svet sprejel ; novelacija IP za športno dvorano je bila dopolnjena marca Preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan po tečaju zamenjave en evro je 238,81 tolarja. 33 EURIBOR (angl.: Euro Interbank Offered Rate) medbančna ponujena obrestna mera znotraj območja evra. 34 Zaradi podaljšanja roka za predajo športne dvorane na , dogovorjenih več in manj del, pri čemer se pogodbena vrednost ni spremenila, plačila pogodbene kazni družbe Hypo Leasing zaradi nepravočasno opravljene primopredaje športne dvorane, podaljšanja veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvedbe sprememb požarnega reda in varnosti objekta, uskladitve obrestne mere ter mesečne najemnine, zmanjšanja vrednosti del in opreme v skupni vrednosti tisoč tolarjev ( evrov preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan po tečaju zamenjave en evro je 239,57 tolarja), spremembe deleža lastništva prostorov športne dvorane, uskladitve finančnih podatkov zaradi zamika izvedbe prerazporeditve prostorov in določitve protikorupcijske klavzule. 35 Dokument je izdelala družba PROBIRO PODJETJE ZA INŽENIRING, d. o. o. 36 Dokument je izdelala družba PROJEKT, d. d., NOVA GORICA.

24 24 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Revizijsko poročilo Ocenjena vrednost investicije je v DIIP za športno dvorano znašala tisoč tolarjev po tekočih cenah ( evrov 37 ), v novelaciji IP za športno dvorano pa se je povečala na tisoč tolarjev ( evre 38 ). Občina je projekt odkupa športne dvorane prvič vključila v NRP v proračunu za leto Potrjen investicijski projekt je po določilih 16. točke 3. člena ZJF investicijski projekt, ki je potrjen s sklepom investitorja in je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije, veljaven investicijski projekt pa je po določilih 17. točke 3. člena ZJF investicijski projekt, ki je vključen v NRP. ZJF v 12. členu določa, da se v NRP izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Po določilih 2. točke drugega odstavka 22. člena ZJF mora biti pri pripravi skupnega NRP posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove. Vsebino in vrste investicijske dokumentacije ter postopke in merila za ugotavljanje učinkovitosti, ki so podlaga za odločanje o investicijah in so med pogoji za pričetek oddaje javnega naročila, je v času sklenitve leasing pogodbe in ustanovitve stavbne pravice v letu 2004 določala Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja 39 (v nadaljevanju: uredba o enotni metodologiji). Uredba o enotni metodologiji je v tretji alineji 3. točke prvega odstavka 4. člena določala, da je potrebno za investicijske projekte nad vrednostjo tisoč tolarjev ( evrov 40 ) zagotoviti DIIP, predinvesticijsko zasnovo in IP. Obvezna vsebina DIIP, predinvesticijske zasnove in IP je predpisana v 8. členu, 9. členu in 10. členu uredbe o enotni metodologiji. Zahteve DIIP po določilih 8. člena uredbe o enotni metodologiji so tudi analiza sedanjega stanja (razlogov za investicijo), opredelitev ciljev investicije, ugotovitev različnih variant ter ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predinvesticijske zasnove oziroma IP. Občina je pri načrtovanju investicije pripravila DIIP za športno dvorano, IP za športno dvorano ter njegovo novelacijo. Ob upoštevanju ocenjene vrednosti investicije v DIIP za športno dvorano, ki je znašala tisoč tolarjev ( evrov), bi morala občina pripraviti tudi predinvesticijsko zasnovo. Občina v fazi načrtovanja športne dvorane ni pripravila predinvesticijske zasnove, kar je v neskladju s tretjo alinejo 3. točke prvega odstavka 4. člena uredbe o enotni metodologiji b Mestnemu svetu je bila predstavljena novelacija IP za športno dvorano, ki je vsebovala eno varianto gradnje športne dvorane, ki bo nadomestila obstoječo telovadnico pri Osnovni šoli Milojke Štrukelj. Ob obravnavi tega dokumenta je bila mestnemu svetu predstavljena rešitev realizacije investicije s finančnim najemom s postopnim odkupom športne dvorane. Občina predhodno ni izvedla analize, ki bi utemeljila odločitev občine za izvedbo projekta s finančnim najemom glede na prevzete finančne obveznosti pri postopnem odkupu športne dvorane, ter ni analizirala drugih možnosti izvedbe projekta (na primer izvedba projekta v lastni izvedbi in možnosti financiranja gradnje z najetjem posojila). Mestni svet je zato razpravljal le o možnosti izvedbe projekta s finančnim najemom kot edini predstavljeni možnosti. Občina bi morala v dokumentih investicijske dokumentacije opredeliti različne variante izvedbe investicije ter izdelati analizo stroškov in koristi posameznih variant, ki bi se med seboj lahko razlikovale 37 Preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan po tečaju zamenjave en evro je 221,99 tolarja. 38 Preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan po tečaju zamenjave en evro je 237,96 tolarja. 39 Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/ Preračun je opravljen na podlagi Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06), po tečaju zamenjave en evro je 239,640 tolarja.

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ajdovščina v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec

Revizijsko poročilo: Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ajdovščina v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec Revizijsko poročilo Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ajdovščina v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

DARS_predstavitev

DARS_predstavitev Revizijsko poročilo o smotrnosti izvajanja in financiranja programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji v letih od 2004 do 2007 Ljubljana, marec 2009 Osnovni podatki o reviziji Cilj revizije: izreči

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

Prikaži več

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc O b r a z l o ž i t e v Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 27.01.2005 je svetnik Anton Kosmačin postavil 8 vprašanj v zvezi z izgradnjo športne dvorane v Novi Gorici. Na isti seji je

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več