PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič"

Transkripcija

1 PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva v obliki prispevka na enoto, mora število enot izpolnjevati naslednje pogoje: enote morajo biti dejansko uporabljene ali proizvedene v obdobju, določenem v členu I.2.2 posebnih pogojev; (b) enote morajo biti potrebne za izvajanje projekta ali proizvedene v njegovem okviru in število enot mora biti določljivo in preverljivo, zlasti pa podprto z dokumenti in dokazili, opredeljenimi v tej prilogi. I.2 Izračun in dokazila za prispevke na enoto A. Upravljanje in izvajanje projekta (b) (d) Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se skupno število mesecev trajanja projekta pomnoži s prispevkom na enoto, ki se uporablja za upravičenca, kakor je določen v Prilogi IV k Sporazumu. Upravičenci se morajo o medsebojni razdelitvi zneska dogovoriti glede na svojo zadevno delovno obremenitev ter prispevek k aktivnostim in rezultatom projekta. Sprožilni dogodek: dogodek, ki je pogoj za upravičenost do nepovratnih sredstev, je, da upravičenec izvaja aktivnosti projekta in dosega rezultate projekta, ki se krijejo iz te proračunske kategorije, v skladu z vlogo za nepovratna sredstva in odobritvijo nacionalne agencije. Dokazila: dokazilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih se zagotovi v obliki opisa teh aktivnosti in rezultatov v končnem poročilu. Poleg tega mora koordinator dosežene rezultate naložiti na platformo Erasmus+ za rezultate projektov in/ali jih dati na razpolago za preverjanja in revizije v prostorih upravičencev, odvisno od tega, kakšni so. Poročanje: koordinator mora za projekt kot celoto poročati o končni razdelitvi sredstev ter izvedenih aktivnostih in rezultatih. B. Mednarodna projektna srečanja 1

2 Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se skupno število udeležb pomnoži s prispevkom na enoto, ki se uporablja, kakor je določen v Prilogi IV k Sporazumu. Kraj izvora se praviloma razume kot kraj, v katerem ima sedež organizacija pošiljateljica, kraj izvajanja pa kot kraj, v katerem ima sedež organizacija gostiteljica. Če se sporoči drug kraj izvora ali izvajanja, mora upravičenec navesti razlog za to spremembo. (b) Sprožilni dogodek: dogodek, ki je pogoj za upravičenost do nepovratnih sredstev, je, da je udeleženec dejansko sodeloval na mednarodnem projektnem srečanju. Dokazila: za pot med organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico: dokazilo o udeležbi v aktivnosti v obliki seznama prisotnosti ali individualnih potrdil o prisotnosti, ki jih podpiše organizacija gostiteljica in v katerih so navedeni ime udeleženca, namen aktivnosti ter njen začetni in končni datum; kadar pot poteka iz kraja, ki ni kraj sedeža organizacije pošiljateljice, in/ali pot poteka v kraj, ki ni kraj sedeža organizacije gostiteljice, zaradi česar se razpon razdalje poti spremeni, je treba dejanski načrt poti dokazati z vozovnicami ali drugimi računi, na katerih sta navedena kraj odhoda in kraj prihoda; dokazilo o udeležbi na mednarodnem projektnem srečanju v obliki seznama udeležencev, ki ga podpišejo udeleženci in organizacija gostiteljica in na katerem so navedeni ime, datum in kraj mednarodnega projektnega srečanja ter za vsakega udeleženca: ime in podpis osebe ter ime in naslov organizacije, ki je osebo poslala; podroben dnevni red in vsi dokumenti, ki so se uporabili ali razdelili na mednarodnem projektnem srečanju. (d) Poročanje: koordinator mora poročati o kraju srečanja, datumu in številu udeležencev; upravičenci morajo biti v vseh primerih sposobni dokazati obstoj formalne povezave z osebami, ki se udeležijo mednarodnega projektnega srečanja, ne glede na to, ali pri projektu sodelujejo kot osebje (poklicno ali prostovoljno) ali kot učeči se organizacij upravičenk. C. Intelektualni rezultati Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se število delovnih dni osebja upravičencev pomnoži s prispevkom na enoto, ki 2

3 se uporablja na dan za kategorijo osebja za državo, v kateri ima zadevni upravičenec sedež, kakor je določeno v Prilogi IV k Sporazumu. Zadevna kategorija ni povezana s strokovnim profilom osebe, ampak s funkcijo, ki jo oseba opravlja pri razvoju intelektualnih rezultatov. Stroški osebja za menedžerje in administrativno osebje naj bi bili kriti že v okviru proračunske postavke Upravljanje in izvajanje projekta. Ti stroški se lahko v okviru proračunske postavke Intelektualni rezultati uporabijo le, če se zanje odda vloga in jih odobri nacionalna agencija, kakor je določeno v Prilogi II. (b) Sprožilni dogodek: dogodek, ki je pogoj za upravičenost do nepovratnih sredstev, so pripravljeni intelektualni rezultati, ki so v skladu z oceno nacionalne agencije ustrezne kakovosti. Dokazila: dokazilo o pripravljenih intelektualnih rezultatih, ki jih je treba naložiti na platformo Erasmus+ za rezultate projektov in/ali morajo biti na voljo za preverjanja in revizije v prostorih upravičencev, odvisno od tega, kakšni so; dokazilo o času, ki ga je osebje vložilo v pripravo intelektualnih rezultatov, in sicer v obliki časovne evidence za vsako osebo, na kateri so navedeni ime osebe, kategorija osebja glede na štiri kategorije iz Priloge IV, datumi in skupno število delovnih dni osebe pri pripravi intelektualnih rezultatov; dokazilo o naravi odnosa med osebo in zadevnim upravičencem (kot je vrsta pogodbe o zaposlitvi, prostovoljstvo, lastništvo MSP itd.), kot je evidentirano v uradnih evidencah upravičenca. Upravičenci morajo biti v vseh primerih sposobni dokazati obstoj formalne povezave z zadevno osebo, ne glede na to, ali oseba pri projektu sodeluje poklicno ali prostovoljno. Osebe, ki za upravičenca delajo na podlagi pogodbe o storitvah (npr. prevajalci, oblikovalec spletnih strani), se ne štejejo za osebje zadevne organizacije. Njihov delovni čas se zato ne more uveljavljati v okviru postavke Intelektualni rezultati, je pa lahko upravičen v okviru postavke Izredni stroški pod pogoji, določenimi v povezanem oddelku v nadaljevanju. (d) Poročanje: koordinator mora za projekt kot celoto poročati o izvedenih aktivnostih in pripravljenih rezultatih. Vključiti mora informacije o začetnem in končnem datumu ter številu delovnih dni na kategorijo osebja za vsakega upravičenca, ki neposredno sodeluje pri razvoju intelektualnih rezultatov. D. Multiplikativni dogodki 3

4 (b) Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se število udeležencev iz organizacij, ki niso upravičenec, pridruženih partnerjev, ki gostijo multiplikativni dogodek, in drugih partnerskih organizacij projekta, kakor so določene v Sporazumu, pomnoži s prispevkom na enoto, ki se uporablja na udeleženca, kakor je določen v Prilogi IV k Sporazumu. Sprožilni dogodek: dogodek, ki je pogoj za upravičenost do nepovratnih sredstev, je izvedba multiplikativnega dogodka, ki je v skladu z oceno nacionalne agencije ustrezne kakovosti. Dokazila: dokazilo o udeležbi na multiplikativnem dogodku v obliki seznama udeležencev, ki ga podpišejo udeleženci in na katerem so navedeni ime, datum in kraj multiplikativnega dogodka ter za vsakega udeleženca: ime in podpis osebe ter ime in naslov organizacije, ki je osebo poslala (če je relevantno); podroben dnevni red in vsi dokumenti, ki so se uporabili ali razdelili na multiplikativnem dogodku. (d) Poročanje: Koordinator mora za projekt kot celoto poročati o opisu multiplikativnega dogodka, zajetih intelektualnih rezultatih, glavni in sodelujočih organizacijah, kraju srečanja ter številu lokalnih in mednarodnih udeležencev. Če upravičenci ne razvijejo intelektualnih rezultatov, za katere so oddali vlogo nacionalni agenciji in jih je ta odobrila, tudi povezani multiplikativni dogodki ne bodo upravičeni do nepovratnih sredstev. Če je nacionalna agencija podporo dodelila za razvoj več intelektualnih rezultatov, na koncu pa jih je izvedenih le nekaj, mora nacionalna agencija določiti, do kolikšnega deleža nepovratnih sredstev je upravičen vsak od povezanih multiplikativnih dogodkov. E. Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev je v obliki prispevka na enoto za pot ter individualno in jezikovno podporo. Izračuna se, kot sledi: Pot: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se število udeležencev pomnoži s prispevkom na enoto, ki se uporablja za razpon razdalje poti, kakor je določen v Prilogi IV k Sporazumu; za določitev ustreznega razpona razdalje poti morajo upravičenci uporabiti spletni kalkulator razdalje, ki je na voljo na spletnem mestu Komisije: 4

5 Individualna podpora: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se število dni/mesecev na udeleženca, vključno s spremljevalci za do 60 dni, pomnoži s prispevkom na enoto, ki se na dan/mesec uporablja za zadevno vrsto udeleženca in zadevno državo gostiteljico, kakor je določen v Prilogi IV k Sporazumu. V primeru nepolnih mesecev pri aktivnostih, ki trajajo več kot dva meseca, se znesek nepovratnih sredstev izračuna tako, da se število dni v nepolnem mesecu pomnoži z 1/30 prispevka na enoto na mesec. Če je potrebno, lahko upravičenec doda en dan za pot neposredno pred prvim dnem aktivnosti in en dan za pot neposredno po zadnjem dnevu aktivnosti; ti dodatni dnevi za pot se upoštevajo pri izračunu individualne podpore. Jezikovna podpora: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se skupno število udeležencev, ki so deležni jezikovne podpore, pomnoži s prispevkom na enoto, ki se uporablja, kakor je določen v Prilogi IV k Sporazumu. Podpora udeležencem v aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja, ki se izvajajo v njihovi domovini, je v okviru te proračunske kategorije upravičena, če pri aktivnostih sodelujejo udeleženci iz organizacij upravičenk iz vsaj dveh različnih držav Programa, razdalja med krajem odhoda in krajem prihoda, kakor sta določena zgoraj, pa v skladu s spletnim kalkulatorjem razpona razdalje poti znaša vsaj 10 km. Upravičenci morajo biti v vseh primerih sposobni dokazati obstoj formalne povezave z osebami, ki se udeležujejo mednarodnih aktivnosti učenja, poučevanja ali usposabljanja, ne glede na to, ali pri projektu sodelujejo kot osebje (poklicno ali prostovoljno) ali kot učeči se. Vendar se takšna formalna povezava ne zahteva za mlade, ki sodelujejo v kombinirani mobilnosti, in mladinske delavce, ki sodelujejo pri kratkotrajnem usposabljanju osebja. (b) Sprožilni dogodek: Potni stroški: dogodek, ki je pogoj za upravičenost do nepovratnih sredstev, je, da je udeleženec dejansko sodeloval pri aktivnosti. Individualna podpora: dogodek, ki je pogoj za upravičenost do nepovratnih sredstev, je, da je udeleženec dejansko sodeloval pri aktivnosti. Jezikovna podpora: sprožilni dogodek za upravičenost do nepovratnih sredstev je, da je udeleženec sodeloval pri aktivnosti, ki je trajala več kot dva meseca, in da se je zadevna oseba dejansko udeležila jezikovne priprave v jeziku poučevanja ali dela. Dokazila: (i) Pot 5

6 Za pot med organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico: dokazilo o udeležbi v aktivnosti v obliki seznama prisotnosti ali individualnih potrdil o prisotnosti, ki jih podpiše organizacija gostiteljica in v katerih so navedeni ime udeležencev, namen aktivnosti ter njen začetni in končni datum. (ii) Individualna podpora Dokazilo o udeležbi v aktivnosti v obliki seznama prisotnosti ali individualnih potrdil o prisotnosti, ki jih podpiše organizacija gostiteljica in v katerih so navedeni ime udeleženca, namen aktivnosti ter njen začetni in končni datum. (iii) Jezikovna podpora (d) Poročanje: Dokazilo o udeležbi na tečajih v obliki izjave, ki jo podpiše izvajalec tečaja in v kateri so navedeni ime udeleženca, poučevani jezik, oblika zagotovljene jezikovne podpore in njeno trajanje, ali račun za nakup učnega gradiva, na katerem so navedeni zadevni jezik, ime in naslov organa, ki je izdal račun, znesek in valuta ter datum računa, ali če jezikovno podporo neposredno zagotavlja upravičenec: izjava, ki jo podpiše in datira udeleženec, v kateri so navedeni ime udeleženca, poučevani jezik, oblika prejete jezikovne podpore in njeno trajanje. Koordinator mora poročati o kraju vseh aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, datumu in številu udeležencev. II. PRAVILA, KI SE ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE UPORABLJAJO NA PODLAGI POVRAČILA DEJANSKO NASTALIH STROŠKOV II.1 Pogoji za povračilo dejanskih stroškov Kadar so nepovratna sredstva v obliki povračila dejanskih stroškov, morajo veljati naslednji pogoji: (b) so stroški, ki so jih imeli upravičenci; nastali so v obdobju iz člena I.2.2; navedeni so v oceni proračuna iz Priloge II ali so upravičeni zaradi proračunskih prerazporeditev v skladu s členom I.3.3; 6

7 (d) (e) (f) (g) (h) nastanejo v zvezi s projektom, kot je opisano v Prilogi II, in so potrebni za njegovo izvajanje; so določljivi in preverljivi ter zlasti evidentirani v računovodskih izkazih upravičenca in določeni v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima upravičenec sedež, in v skladu z njegovo običajno prakso stroškovnega računovodstva; ustrezajo zahtevam davčne in socialne zakonodaje, ki se uporablja; so smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti; niso kriti v obliki prispevka na enoto, kakor je določen v oddelku I te priloge. II.2 Izračun dejanskih stroškov A. Podpora za posebne potrebe Izračun zneska nepovratnih sredstev: nepovratna sredstva so povračilo 100 % upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali. (b) Upravičeni stroški: stroški, ki so neposredno povezani z udeleženci s posebnimi potrebami in spremljevalci, vključno s stroški za bivanje spremljevalcev po 60. dnevu bivanja, in so dodatni glede na stroške, podprte s prispevkom na enoto, kakor je določen v oddelku I te priloge. Dokazila: računi za dejansko nastale stroške, na katerih so navedeni ime in naslov organa, ki je izdal račun, znesek in valuta ter datum računa. B. Izredni stroški Izračun zneska nepovratnih sredstev: nepovratna sredstva so povračilo: 75 % upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali zaradi oddaje naročil podizvajalcem, nakupa blaga ali finančnega jamstva, in 80 % upravičenih stroškov dragega potovanja, pri čemer je najvišji možni znesek EUR na projekt brez stroškov finančnega jamstva, če se tako zahteva v Sporazumu. (b) Upravičeni stroški: - oddaja naročil podizvajalcem: oddaja naročil podizvajalcem ter nakup blaga in storitev, če upravičenec odda vlogo za to in jo nacionalna agencija odobri, kakor je določeno v Prilogi II; 7

8 - finančno jamstvo: stroški, povezani z jamstvom za predhodno financiranje, ki ga predloži upravičenec, kadar tako jamstvo zahteva nacionalna agencija, kakor je določeno v členu I.4.2 Sporazuma; - stroški najvarčnejšega, a tudi najučinkovitejšega načina potovanja, za upravičene udeležence, za katere običajno pravilo financiranja ne krije vsaj 70 % upravičenih stroškov. Izredni stroški za drago potovanje nadomeščajo običajna nepovratna sredstva za potne stroške; - stroški, povezani s stroški amortizacije opreme ali drugih sredstev (novih ali rabljenih), kot so knjiženi v računovodskih izkazih upravičenca, če so bila sredstva nabavljena v skladu s členom II.10 ter odpisana v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in običajnimi računovodskimi praksami upravičenca. Stroški najema ali zakupa opreme ali drugih sredstev so prav tako upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne opreme ali sredstev ter ne vključujejo stroškov financiranja. V primeru nakupa, najema ali zakupa opreme se lahko zahteva le znesek, ki ustreza času uporabe opreme za projekt. Dokazila: - oddaja naročil podizvajalcem: dokazilo o plačilu nastalih stroškov na podlagi računov, na katerih so navedeni ime in naslov organa, ki je izdal račun, znesek in valuta ter datum računa; - finančno jamstvo: dokazilo o stroških finančnega jamstva, ki ga izda organ, ki je upravičencu zagotovil jamstvo, in v katerem so navedeni ime in naslov organa, ki je izdal finančno jamstvo, znesek in valuta stroškov jamstva ter datum in podpis zakonitega zastopnika organa, ki je izdal jamstvo; - stroški amortizacije: dokazilo o nakupu, najemu ali zakupu opreme, kot je knjiženo v računovodskih izkazih upravičenca, s katerim je dokazano, da so ti stroški nastali v obdobju iz člena I.2.2 in da se lahko upošteva delež dejanske uporabe za namene projekta; - v primeru potnih stroškov: dokazilo o plačilu povezanih stroškov na podlagi računov, na katerih so navedeni ime in naslov organa, ki je izdal račun, znesek in valuta, datum računa in potek poti.] III. POGOJI ZA UPRAVIČENOST AKTIVNOSTI PROJEKTA a) Upravičenci morajo zagotoviti, da so aktivnosti projekta, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, upravičene v skladu s pravili iz vodnika za prijavitelje Erasmus+ za vsak ključni ukrep in vsako področje. 8

9 b) Izvedene aktivnosti, ki niso v skladu s pravili iz vodnika za prijavitelje Erasmus+, kakor so dopolnjena s pravili iz te priloge, mora nacionalna agencija razglasiti za neupravičene, zneske nepovratnih sredstev za zadevne aktivnosti pa je treba v celoti povrniti. Povračilo mora zajemati vse proračunske kategorije, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva v zvezi z aktivnostjo, ki je razglašena za neupravičeno. c) Upravičeno minimalno trajanje aktivnosti mobilnosti iz vodnika za prijavitelje je minimalno trajanje aktivnosti brez časa, porabljenega za pot. IV. PRAVILA IN POGOJI ZA ZNIŽANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV ZARADI SLABEGA ALI DELNEGA IZVAJANJA ALI IZVAJANJA Z ZAMUDO - Nacionalna agencija lahko ugotovi, da je projekt izveden slabo, delno ali z zamudo, na podlagi: končnega poročila, ki ga predloži koordinator; rezultatov in izidov, doseženih v okviru projekta. - Nacionalna agencija lahko upošteva tudi informacije, ki jih prejme iz katerega koli drugega ustreznega vira in ki potrjujejo, da projekt ni izveden v skladu s pogodbenimi določbami. Drugi viri informacij lahko vključujejo obiske za spremljanje, preglede dokumentacije ali preglede na kraju samem, ki jih izvede nacionalna agencija. - Končno poročilo se oceni na podlagi meril kakovosti, na podlagi katerih lahko prejme največ 100 točk. Če končno poročilo skupno prejme manj kot 50 točk, lahko nacionalna agencija zniža končni znesek nepovratnih sredstev zaradi slabega ali delnega izvajanja projekta ali izvajanja projekta z zamudo, čeprav so bile vse sporočene aktivnosti upravičene in so se dejansko izvedle. - Nacionalna agencija oceni končno poročilo, rezultate in izide na podlagi skupnega sklopa meril kakovosti, ki se osredotočajo na naslednje postavke: v kolikšni meri se je projekt izvajal v skladu z odobreno vlogo za nepovratna sredstva; kakovost izvedenih aktivnosti in njihova skladnost s cilji projekta; kakovost doseženih rezultatov in izidov; 9

10 učni rezultati in vpliv na udeležence; v kolikšni meri se je za projekt izkazalo, da je inovativen/dopolnjuje druge pobude; v kolikšni meri se je za projekt izkazalo, da prispeva dodano vrednost na ravni EU; v kolikšni meri so se v okviru projekta izvedli učinkoviti ukrepi za zagotavljanje kakovosti in ukrepi za vrednotenje rezultatov projekta; vpliv na sodelujoče organizacije; v primeru aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja: kakovost praktičnih ureditev za podporo mobilnosti z vidika priprave in spremljanja udeležencev ter njihove podpore med aktivnostjo mobilnosti, kakovost ureditev za priznavanje/potrjevanje učnih rezultatov udeležencev; kakovost in obseg izvedenih aktivnosti razširjanja; morebitni širši učinek projekta na posameznike in organizacije, ki niso upravičenci. - Znižanje nepovratnih sredstev zaradi slabega ali delnega izvajanja ali izvajanja z zamudo se lahko uporabi za končni skupni znesek upravičenih stroškov in lahko znaša: 25 %, če končno poročilo prejme najmanj 40 točk in manj kot 50 točk; 50 %, če končno poročilo prejme najmanj 25 točk in manj kot 40 točk; 75 %, če končno poročilo prejme manj kot 25 točk. V. SPREMEMBE NEPOVRATNIH SREDSTEV NI RELEVANTNO VI. PREVERJANJA UPRAVIČENCEV DO NEPOVRATNIH SREDSTEV IN PREDLOŽITEV DOKAZIL V skladu s členom II.27 Priloge I k Sporazumu se lahko pri upravičencih izvedejo preverjanja in revizije v zvezi s Sporazumom. Namen preverjanj in revizij je prepričati se, ali so upravičenci nepovratna sredstva upravljali ob upoštevanju pravil iz Sporazuma, da se določi končni znesek nepovratnih sredstev, do katerega so upravičeni upravičenci. 10

11 Preverjanje končnega poročila je treba izvesti za vse projekte. Poleg tega se lahko za projekt izvede dodatno preverjanje dokumentacije ali pregled na kraju samem, če je sporazum za projekt vključen v vzorec nacionalne agencije, ki ga zahteva Evropska komisija, ali če je nacionalna agencija zadevni sporazum izbrala za usmerjeno preverjanje na podlagi ocene tveganja. Za preverjanje končnega poročila in preverjanje dokumentacije mora koordinator nacionalni agenciji predložiti kopije dokazil iz oddelka I.2 (vključno s kopijami dokazil drugih upravičencev), razen če nacionalna agencija zahteva predložitev izvirnikov. Nacionalna agencija mora izvirnike dokazil po analizi vrniti upravičencu. Če upravičenec ni uradno pooblaščen za pošiljanje izvirnikov dokumentov za preverjanje končnega poročila ali dokumentacije, lahko zadevni upravičenec namesto tega pošlje kopijo dokazil. Nacionalna agencija lahko od upravičencev zahteva, da za kakršno koli preverjanje zagotovijo dodana dokazila ali dokaze, ki se navadno zahtevajo za preverjanje kakšne druge vrste, kot je določeno v členu II.27 splošnih pogojev. Različna preverjanja morajo vključevati: a) Preverjanje končnega poročila Preverjanje končnega poročila se izvede v fazi končnega poročanja v prostorih nacionalne agencije, da se določi končni znesek nepovratnih sredstev, do katerega so upravičeni upravičenci. Koordinator mora nacionalni agenciji prek orodja za mobilnost predložiti končno poročilo, ki vključuje naslednje informacije o odhodkih iz nepovratnih sredstev: Prispevki na enoto, porabljeni za proračunske kategorije: upravljanje in izvajanje projekta mednarodna projektna srečanja samo za strateška partnerstva za inovacije: intelektualni rezultati samo za strateška partnerstva za inovacije: multiplikativni dogodki pot individualna podpora jezikovna podpora Dejansko nastali stroški za proračunsko kategorijo: podpora za posebne potrebe Dejansko nastali prispevki in dokazila iz oddelka II te priloge za proračunsko kategorijo: 11

12 izredni stroški Rezultati projekta, ki se naložijo na platformo Erasmus+ za rezultate projektov. b) Preverjanje dokumentacije Preverjanje dokumentacije je poglobljeno preverjanje dokazil v prostorih nacionalne agencije, ki se lahko izvede v fazi končnega poročanja ali po njej. Koordinator mora na zahtevo nacionalni agenciji predložiti dokazila za vse proračunske kategorije. c) Pregledi na kraju samem Preglede na kraju samem izvede nacionalna agencija v prostorih upravičencev ali drugih prostorih, relevantnih za izvajanje projekta. Upravičenci morajo med temi pregledi nacionalni agenciji dati na voljo za pregled izvirnike dokazil, kot je določeno za preverjanja končnega poročila in dokumentacije. Izvedeta se lahko dve vrsti pregledov na kraju samem. - Pregled na kraju samem med izvajanjem projekta Ta pregled se izvede med izvajanjem projekta, da lahko nacionalna agencija neposredno preveri dejansko izvedbo in upravičenost vseh aktivnosti in udeležencev projekta. - Pregled na kraju samem po zaključku projekta Ta pregled se izvede po koncu projekta in običajno po preverjanju končnega poročila. Upravičenci morajo nacionalni agenciji poleg vseh dokazil zagotoviti tudi dostop do evidenc stroškov projekta v svojih računovodskih izkazih. 12

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa

Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica februa Program Obzorje 2020 VZOREC POSEBNEGA SPORAZUMA Z ENIM PARTNERJEM ZA OKVIRNA PARTNERSTVA (posebni sporazum z enim partnerjem) Različica 4.0 27. februar 2017 Izjava o omejitvi odgovornosti Namen tega dokumenta

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica oktober

Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica oktober Program Obzorje 2020 Vzorec okvirnega sporazuma o partnerstvu z enim partnerjem (okvirni sporazum z enim partnerjem) Različica 5.0 18. oktober 2017 2 ZGODOVINA SPREMEMB Različic a Datum objave 1.0 11.

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

PokostaVprasanja_KA2_1.0

PokostaVprasanja_KA2_1.0 Pogosta vprašanja, Ključni ukrep 2 Strateška partnerstva Ali je PIC koda začasna, ali jo bomo morali obnavljati? Ali morajo biti otroci s posebnimi potrebami vsa tri leta v projektu, če prijavimo triletni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA Vodnik programa VŽU 2012 Del IIa: Podprogrami in akcije http://ec.europa.eu/llp 1 PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme Vodnik programa VŽU 2013 Del IIa Podprogrami in akcije 1 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3 Kakšni so cilji?... 3 COMENIUS... 4 Kakšni so cilji?... 4 Kdo lahko sodeluje?... 4 Katere

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I.

Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I. Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 16. 9. 2016 / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta priloga določa vrste stroškov

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 10. maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:  RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 (partnerstva zgolj šol) Delavnica za prijavitelje april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. 2014-2020

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme Vodnik programa VŢU 2010 IIa. del: Podprogrami in akcije http://ec.europa.eu/llp 1 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ PODROČNI PODPROGRAMI... 4 Kakšni so cilji?... 4 COMENIUS... 5 Kakšni so cilji?... 5 Kdo lahko

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

IMPLEMENTATION MANUAL FO BENEFICIaries

IMPLEMENTATION MANUAL FO BENEFICIaries PRIROČNIK O IZVAJANJU PROJEKTOV ZA UPRAVIČENCE 2. DEL RAZVOJ PROJEKTA Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014 2020 Verzija 3, julij 2017 2. DEL: RAZVOJ PROJEKTA 1

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več