2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019"

Transkripcija

1 2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019

2 1

3 1 UVOD 1.1 OSNOVNI PODATKI Firma Smučarsko turistični center STC Stari vrh d. o. o. Skrajšana firma STC Stari vrh d. o. o. Sedež Sv. Lenart 51 Pošta Vrsta organizacije 4227 Selca Družba z omejeno odgovornostjo Telefon Elektronska pošta Spletni naslov družbe Predsednika nadzornega sveta Poslovodstvo v obdobju Glavna dejavnost SKD Transakcijski računi Marko BREZNIK Tomaž TROBIŠ, mag. PMN, dipl. org. menedžer R Dejavnost smučarskih centrov IBAN SI (DH d.d.) Matična številka Davčna številka SI Datum ustanovitve Registrski organ Okrožno sodišče Kranj Št. reg. vložka Osnovni kapital ,00 EUR 2

4 Lastniška struktura na dan je bila naslednja: Družbenik Datum vstopa Delež ( ) Delež (%) Občina Gorenja vas Poljane , Občina Škofja Loka ,00 50, VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽBE Nadzorni svet in vodstvo družbe STC STARI VRH d. o. o. Marko Breznik predsednik Nadzornega sveta Ciril Alič podpredsednik Nadzornega sveta Marko Dolenc član Nadzornega sveta Tomaž Trobiš direktor 3

5 1.3 BESEDA IZVRŠNEGA DIREKTORJA Poslovno leto 2018 je z vidika delovanja družbe ključno, saj je z izpolnitvijo vseh pogojev sporazuma o zaključku vseh lizinških pogodb upnika HETA ASSET RESOLUTION d. o. o. družba očiščena dolgoročnih obveznosti. Sklenitev in izpolnitev pogojev sporazuma je predstavljala odločilni mejnik v dolgoročni stabilizaciji smučišča za podjetje STC Stari vrh d. o. o., a ne tudi zadosten pogoj za izhod iz insolventnosti. Družba še vedno izkazuje obveznosti do upnikov, a so le te obvladljive in jih bo treba sanirati v letu V nasprotnem primeru družba skladno z ZFPPIPP ne bo odpravila dolgoročne insolventnosti. Poslovni rezultati, doseženi v zadnjih treh smučarskih sezonah, dokazujejo, da je smučišče sposobno pozitivno poslovati v okviru tekočega poslovanja. Prihodki samo zimske sezone ne omogočajo nadaljnje rasti in investicijskih vlaganj tako v obstoječe naprave kot v širitev ponudbe. Zato se bo vodstvo družbe osredotočilo na možno letno ponudbo turistično-športnih aktivnosti, ki bodo omogočile dodatno zaposlovanje in povezovanje ponudnikov turističnih storitev. Tomaž TROBIŠ. direktor. 4

6 2 POSLOVNO POROČILO 2.1 PRODAJA Prodajna realizacija je v letu 2018 dosegla EUR, kar predstavlja 92 % dosežene realizacije leta Upad prihodkov gre pripisati predvsem manjšemu obisku smučišča, kljub dobri predprodaji. V sezoni 2018/19 se srečamo z izredno slabo zimo, kar posledično vpliva na upad gostov in povečanje stroškov. Trženjske aktivnosti smo pričeli izvajati oktobra 2018, zaradi česar smo beležili dobro predprodajo ob dejstvu, da je na trgu za dobrih EUR smučarskih vozovnic, ki so jih zakupile družbe, ki so sodelovale v projektu odkupa terjatev HETE. Trženjske aktivnosti so potekale na različnih ravneh in se stopnjevale vse do šolskih zimskih počitnic. Naj omenimo samo nekatere: izvedba spletne nagradne igre Kolo sreče, v kateri je sodelovalo več kot udeležencev, oglaševanje v dijaških in študentskih domovih v Ljubljani, oglaševanje na radijskih postajah Radio 1, Radio Zeleni val, Radio Krka, Radio ognjišče in Radio Sora, oglaševanje v tiskanih medijih: Svet 24 v sklopu projekta Turistične patrulje, revija Monitor, revija SOKOL in revija Študent, sponzoriranje Teka štirih mostov in pohodov TD Stari vrh, drugo. Prihodki po kategoriji prihodka od 2012 do Čisti prihodki od prodaje Subvencije, dotacije, regresi Skupaj poslovni prihodki

7 2.2 FINANČNI POLOŽAJ Finančni položaj družbe se je v letu 2018 izboljšal v primerjavi s preteklim letom tako zaradi boljših rezultatov smučarske sezone 2017/18 kot tudi zaradi aktivnosti obeh lastnikov in poslovodstva pri zagotavljanju virov za poplačilo lizinških pogodb v lasti družbe Heta Asset resolution d. o. o. Po določilih ZFPPIPP je družba še vedno insolventna, kljub dejstvu da je s podpisom Sporazuma o zaključku lizinških pogodb in s poplačilom EUR dosežen odpust v višini ,23 EUR. Sredstva, pridobljena s strani loškega gospodarstva, so bila v obliki sponzorstev in petletnega prednakupa smučarskih vozovnic. Tako pridobljena sredstva smo časovno razmejili vključno s sredstvi obeh občin v višini EUR in le-ta ne vplivajo na poslovni izid leta Za leto 2018 prikazan finančni položaj družbe vsebuje tudi finančna rezultata 2016 in 2017 z indeksi. Finančni položaj družbe na dan V EUR Indeks 2017/ Indeks 2018/2017 SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve II. Opredmetena osnovna sredstva III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe V. Dolgoročne poslovne terjatve VI. Odložene terjatve za davek B. KRATKOROČNA SREDSTVA I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 II. Zaloge III. Kratkoročne finančne naložbe IV. Kratkoročne poslovne terjatve V. Denarna sredstva C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Zunajbilančna sredstva 6

8 V EUR Indeks 2017/ Indeks 2018/2017 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL I. Vpoklicani kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička IV. Revalorizacijske rezerve V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti VI. Preneseni čisti dobiček VII. Prenesena čista izguba VIII. Čisti dobiček poslovnega leta IX. Čista izguba poslovnega leta B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI I. Dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev II. Kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9 2.3 INVESTICIJE V letu 2018 ni bilo planiranih večjih investicijskih vlaganj, tako da so izvedena zgolj manjša investicijska vlaganja. Pred začetkom smučarske sezone smo izvedli: generalno obnovo hidravlične črpalke na snežnem teptalcu PB600, sanacijo temelja zgornjega stebra vlečnice Zapreval, delno zamenjavo spojnih cevi sistema za zasneževanje, izdelali kovinski podest na spodnji postaji šestsedežnice, izdelali in namestili vrata na spodnji postaji šestsedežnice, vzdrževalna dela na vseh smučarskih napravah in izvedli potrebne tehnične preglede s strani pooblaščenih institucij. 2.4 ZAPOSLENI Delo z zaposlenimi je v letu 2018 predstavljalo velik izziv predvsem zaradi dejstva, da predvideni prihodki v poletni sezoni niso omogočali zaposlovanja večjega števila zaposlenih v poletnem času, ob dejstvu, da je družba konec sezone 2017/18 zaposlenim prekinila pogodbe za določen čas, ali pa so posamezniki sami prekinili delovno razmerje zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu, ki jim je omogočil redno zaposlitev za polni delovni čas. Tako smo se v času priprav na sezono 2018/19 spopadali s težavami zaposlovanja kvalificiranega kadra. Tako smo zaradi pomanjkanja kadra na izobraževanje napotili šest pogodbenih sodelavcev za pridobitev ustreznih strokovnih znanj. Z vidika kadrovanja bo treba v prihodnje izvajati politiko stalnega izobraževanja in zaposlovanja ključnih kadrov. Da pa lahko to zagotovimo, je pogoj uvesti tudi letno ponudbo turistično-športnih aktivnosti in zagotoviti prihodke, ki bodo omogočali tudi redna izplačila osebnih dohodkov zaposlenim. V sklopu projekta Kompetenčnih centrov, ki je potekal pod pokroviteljstvom ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ŽIČNIČARJEV GIZ, smo v sodelovanju z smučiščem Soriška planina izvedli 6 tematskih sklopov. 8

10 Število zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan Stopnja strokovne izobrazbe Število zaposlenih % V 1 33 % V 1 33 % VII 1 33 % Skupaj 3 100% Na dan so bili redno zaposleni trije delavci. Povprečno je STC Stari vrh v letu 2018 zaposloval 2,11 redno zaposlenih sodelavcev. 2.5 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA Po zaključku poslovnega leta ni bilo dogodkov, ki bi kakor koli vplivali na vsebino letnega poročila 2.6 UPRAVLJANJE S TVEGANJI Družba je v letu 2018 obvladovala tveganja in kratkoročno zagotavljala obstoj družbe. Z izvajanjem aktivnosti je družba postopno začela izvajati pogoje za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti poslovanja. Likvidnostna tveganja Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem plačilne sposobnosti, so bila delno obvladovana. Družba še vedno ni poravnala kumulirane obveznosti do upnikov med leti 2010 in 2016, kar posledično predstavlja velika likvidnostna tveganja. Zaradi lastniške strukture v letu 2018 ni bilo možno pridobiti virov financiranja, ki bi omogočili dolgoročnejšo odpravo likvidnostnih tveganj in poplačilo zapadlih obveznosti, starejših od 365 dni. 9

11 Kreditna tveganja Tveganje, da kupci ne bodo izpolnili svojih obveznosti, ni prisotno. Prodaja vozovnic poteka po principu plačil na blagajni ali avansnih plačil pred izdajo smučarskih vozovnic. Nabavna tveganja Nabavna tveganja so povezana s spremembami cen surovin in materialov, kakovostjo in dobavnimi roki. V letu 2018 smo tveganja zaradi likvidnostnih težav iz preteklosti bistveno bolje obvladovali kot pretekla, kar pripisujemo predvsem pozitivni rešitvi večletne agonije z upnikom Heta Asset Resolution. Družbi je z rednimi plačili obveznosti po letu 2017 uspelo pridobiti zaupanje dobaviteljev in nemotene dobave. V prihodnje bomo z izbranimi dobavitelji nadaljevali s sklepanjem nabavnih pogodb. Kadrovska tveganja Kadrovska tveganja vključujejo tveganja posledic socialnega dialoga z zaposlenimi, izgube ključnih kadrov, sezonsko dejavnost podjetja in pomanjkanje strokovno usposobljenih kadrov. V letu 2018 se kadrovska tveganja bistveno povečajo zaradi odpovedi pogodb zaposlenim iz poslovnega razloga po zaključku sezone 2016/17. Sama narava dela ter sezonska zaposlitev za določen čas dodatno vpliva na pridobivanje ustreznega kadra. Tveganj nismo v celoti obvladovali, zato bomo temu segmentu dolgoročneje namenili več pozornosti. Investicijska tveganja Investicijska tveganja so povezana z osredotočenim izvajanjem in uspešnim aktiviranjem investicij, investicijskega vzdrževanja ter uvajanjem novih tehnologij, ki bodo v bližnji prihodnosti nujno potrebne. V letu 2018 smo izvajali zgolj nujna investicijska dela, potrebna za pridobitev obratovalnih dovoljenj in zagotavljanje smučarske sezone 2018/19. Premoženjska tveganja Ključna premoženjska tveganja, kot sta požar in strojelom so preko sistema zavarovanj v pretežni meri prenesena na zavarovalnice. 10

12 Odprti tožbeni postopki V teku sta dva tožbena zahtevka, za katera družba glede na višino vtoževanih zahtevkov ni oblikovala finančnih rezervacij, in sicer: Pravdni postopek, opr. št. I P 31/2017, ki poteka pred Okrožnim sodiščem v Kranju. V njem tožeča stranka Matevž Demšar (Zapreval 3, 4223 Poljane nad Škofjo Loko) toži družbo STC za znesek ,00 EUR iz naslova plačila za uporabo njegovih zemljišč, na katerih se nahaja bazen za zasneževanje, in še nekaterih drugih zemljišč. Delovnopravni postopek, opr. št. Pd 55/2017, ki poteka pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, zunanji oddelek v Kranju. Tožeča stranka je bivši zaposleni družbe STC, Matija Demšar (sin Matevža Demšarja). Tožnik toži na ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki mu je bila vročena (ob zaključku zimske sezone enako kot ostalim zaposlenim). 11

13 3 NAČRTI ZA PRIHODNOST Leto 2018 je prelomno z vidika načrtovanja širitve turistično-športne ponudbe Starega vrha. Nadaljevali bomo s povezovanjem ponudnikov turističnih storitev in domače obrti ter se odločali o skupni pripravi ponudbe ter nastopu na trgu. Poglavitna naloga STC-ja v prihajajočih letih je ustvarjanje čistega denarnega toka na ravni, ki bo omogočal razvoj družbe in spoštovanje zavez do upnikov in lastnikov. Za prihodnje petletno obdobje načrtujemo izvedbo investicij v infrastrukturo, energetske naprave in opremo za pripravo kompaktnega snega. Z menjavo energetsko neučinkovite opreme bomo zagotovili postopno zniževanje porabe in stroškov za električno energijo iz obstoječih povprečnih 27 % ČPP na povprečno 17 %. Z investicijami omogočeno zniževanje stroškov bo vplivalo tudi na rast ostalih pomembnih ekonomskih kategorij kot so EBITDA, čista dobičkonosnost in prosti denarni tok, ob hkratnem zniževanju obsega zadolženosti in izboljševanju finančnega položaja. 12

14 4 IZJAVE 4.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI VODSTVA Poslovodstvo družbe STC Stari vrh d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila in računovodskih izkazov s pojasnili na način, ki daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja ter izidov poslovanja za leto 2018 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poslovodstvo potrjuje poslovno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili za poslovno leto, končano z dnem , in izjavlja: da so računovodski izkazi pripravljeni ob predpostavki, da bo družba nadaljevala poslovanje tudi v prihodnje, da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da razkriva morebitne spremembe v računovodskih politikah, da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli previdnosti in dobrega gospodarja, da so računovodski izkazi pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi, poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake ter za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe. Sv. Lenart, Tomaž Trobiš direktor 13

15 4.2 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE Družba pri svojem poslovodenju ne uporablja kodeksa. 4.3 IZJAVA O PODRUŽNICAH Družba nima podružnic. 14

16 2018 FINANČNO POROČILO

17 5 RAČUNOVODSKO POROČILO 5.1 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA Družba je z revizijsko hišo STONIK d. o. o. iz Ljubljane izvedla revizijo poslovanja družbe za leto 2018, kljub dejstvu, da zaradi velikosti družbe ni zavezana k reviziji poslovanja. 15

18

19

20 5.2 IZKAZ STANJA SREDSTVA V EUR SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne I. 0 0 razmejitve 1. Neopredmetena sredstva Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 5. Biološka sredstva Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 III. Naložbene nepremičnine 0 0 IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 V. Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0 0 VI. Odložene terjatve za davek 0 0 B. KRATKOROČNA SREDSTVA I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 II. Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi Trgovsko blago Predujmi za zaloge III. Kratkoročne finančne naložbe ( ) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil IV. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih V. Denarna sredstva C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

21 V EUR OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL I. Vpoklicani kapital Osnovni kapital Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička 0 0 IV. Revalorizacijske rezerve 0 0 V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 VI. Preneseni čisti dobiček 0 0 VII. Prenesena čista izguba VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 IX. Čista izguba poslovnega leta 0 0 REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE B RAZMEJITVE 1. Rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI I. Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini Dolgoročne finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 III. Odložene obveznosti za davek 0 0 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 II. Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini Kratkoročne finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Zunajbilančne obveznosti

22 5.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V EUR A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA G. POSLOVNI ODHODKI I. Stroški blaga, materiala in storitev Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški porabljenega materiala a) stroški materiala b) stroški energije c) drugi stroški materiala Stroški storitev a) transportne storitve b) najemnine c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom č) drugi stroški storitev II. Stroški dela Stroški plač Stroški pokojninskih zavarovanj Stroški drugih socialnih zavarovanj Drugi stroški dela III. Odpisi vrednosti Amortizacija IV. Drugi poslovni odhodki Rezervacije Drugi stroški H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA I. IZGUBA IZ POSLOVANJA J. FINANČNI PRIHODKI Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 20 0 I. Finančni prihodki iz deležev Subvencija-olajšava pri plači za zaposlitev za nedoločen čas 18

23 V EUR II. Finančni prihodki iz danih posojil 20 0 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 0 44 K. FINANČNI ODHODKI Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 0 0 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank Finančni odhodki iz izdanih obveznic Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti L. DRUGI PRIHODKI I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki II. Ostali prihodki M. DRUGI ODHODKI N. CELOTNI DOBIČEK O. CELOTNA IZGUBA 0 0 P. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0 R. ODLOŽENI DAVKI 0 0 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA *POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) ,11 2,34 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA Učinki prisilne poravnave odpust HETE, odpis terjatev Pelipenko 19

24 5.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA V EUR ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 0,00 PRENESENI DOBIČEK 0,00 PRENESENA IZGUBA ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA a) zmanjšanje zakonskih rezerv b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže c) zmanjšanje statutarnih rezerv 0,00 d) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0,00 POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 0,00 a) povečanje zakonskih rezerv 0,00 b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže c) povečanje statutarnih rezerv 0,00 d) povečanje drugih rezerv iz dobička 0,00 DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN BILANČNI DOBIČEK 0,00 BILANČNA IZGUBA ,00 0,00 0,00 20

25 6 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM Sprejete računovodske usmeritve Postavke v letnih računovodskih izkazih so vrednotene po načelu stalnosti. Upoštevano je načelo previdnosti, kar pomeni, da so do presečnega bilančnega dne upoštevani samo uresničeni dobički, da so upoštevana vsa predvidljiva tveganja in izgube, da se je obračunala amortizacija in evidentirali vsi odpisi ne glede na poslovni rezultat. Odhodki in prihodki so upoštevani ne glede na plačilo. Sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so upoštevane posamično. Neporavnane terjatve in obveznosti v tuji valuti so preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije na presečni dan. 6.1 POJASNILA K BILANCI STANJA Opredmetena osnovna sredstva so večinoma oprema za opravljanje osnovne dejavnosti družbe, ki je bila pridobljena v letih 2006 in 2007 na podlagi pogodb o finančnem in poslovnem najemu. Izkazujejo se po izvirnih nabavnih vrednostih. Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Kratkoročna sredstva družbe predstavljajo manjši del bilančne vrednosti. Za terjatve do kupcev nismo oblikovali nobenega popravka vrednosti, izveden pa je bil manjši dokončni odpis terjatev, za katere smo ocenili, da so neizterljive. Družba bi sicer uporabila metodo popravka vrednosti po metodi posamične presoje o sporni ali dvomljivi terjatvi. Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi izstopajo obveznost iz naslova obresti za prejeto posojilo večinskega lastnika družbe, obveznosti za neplačane premije zavarovanja v obdobju ter obveznosti za obračunane in neizplačane plače za zaposlene delavce od marca do septembra Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki ne bi bile vključene v bilanco stanja. Družba ni odobravala nobenih posojil poslovodstvu, članom nadzornih organov ali zaposlenim delavcem po individualnih pogodbah. Družba tudi nima lastnih deležev in jih tudi med letom ni oblikovala in porabila. KAPITAL S Sporazumom o zaključku lizinških pogodb dosežen odpust v višini ,23 EUR, zmanjšan za učinke prisilne poravnave, je preknjižen na kapitalske rezerve v višini EUR. 21

26 6.2 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA Med prihodki od prodaje predstavlja največji delež prodaja smučarskih kart, in sicer v višini 90 %, ostalo pa so prihodki od reklamnih storitev. Del prihodkov od prodaje vozovnic v predprodaji je prerazporejen na kratkoročne časovne razmejitve, saj se bo glavnina storitve porabila v letu Prihodki iz naslova večletnega nakupa vozovnic in sponzorstev partnerjev projekta odkupa terjatev HETE je prerazporejen na dolgoročne časovne razmejitve. Med odhodki izstopajo: stroški energije zaradi izdelave kompaktnega snega, stroški storitev, stroški dela in stroški obresti, med katerimi so najvišje obresti, obračunane s strani večinskega lastnika za posojilo v višini ,00 EUR, ki je bilo družbi dano z namenom povečanja deleža v kapitalu, do katerega pa ni prišlo, najemnine: stroški najema dveh snežnih topov za sezono 2017/18 in 2018/19 ter odškodnine po služnostnih pogodbah za dve sezoni, drugi stroški storitev: stroški svetovanja HETA EUR. Med drugimi prihodki izstopajo: Obračun učinkov prisilne poravnave z upnikom HETA ter odpis terjatev Pelipenko. Družba v letu 2018 izkazuje čisti dobiček v višini EUR. 22

27 6.3 UPRAVLJANJE S TVEGANJI Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju na dan je bila naslednja: v EUR Knjigovodsko stanje Zapadlost glavnice do 1 leta Zapadlost glavnice do 5 let Zapadlost glavnice nad 5 let Prejeta bančna posojila - lizingi Obveznosti iz naslova obveznic Prejeta posojila od drugih Obveznost iz naslova finančnega najema Kratkoročne poslovne obveznosti Skupaj Izpostavljenost kreditnemu tveganju Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan je bila naslednja: V EUR Knjigovodska vrednost postavka Dolgoročne poslovne terjatve - Dolgoročno dana posojila - Kratkoročna dana posojila - Terjatve do kupcev Druge kratkoročne poslovne terjatve Skupaj Terjatve do kupcev so v pretežni meri zapadle. 23

28 Izpostavljenost obrestnemu tveganju Družba na dan ne izkazuje kratkoročnih finančnih obveznosti do bank in lizingodajalcev, kar posledično ne vpliva na izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih mer. 6.4 NEGOTOVOST GLEDE PREDPOSTAVKE DELUJOČEGA PODJETJA Računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi predpostavke delujočega podjetja. Družba je v letu 2018 realizirala čisti dobiček v višini ,95 EUR. Prenesena izguba preteklih let znaša ,85 EUR in je za ,00 EUR nižja od izgube v letu Tako celotna bilančna izguba družbe znaša ,90 EUR (leta 2017 je le-ta znašala ,85 EUR). V 6.5 VIŠINA VSEH OBVEZNOSTI, KI SO ZAVAROVANE S STVARNIM JAMSTVOM (ZASTAVNO PRAVICO IN PODOBNO), S PODATKI O OBLIKI IN NAČINU ZAGOTOVITVE STVARNEGA JAMSTVA Družba na izkazuje zastavne pravice upnika Občina Škofja Loka za posojilo v višini EUR. prosim za pomoč pri pravilnem definiranju zapisa, da ne bi imela kasneje težav 6.6 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA Po datumu bilance stanja ni prišlo do poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na predstavitve, prikazane v letnem poročilu. 24

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več