Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo"

Transkripcija

1 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 66/2007, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 5/2016) je Občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 25. redni seji dne sprejel naslednji S K L E P o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dobrovnik za leto Občinski svet Občine Dobrovnik daje predlog proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018 v javno razpravo. 2. Predlog bo v javni obravnavi do 14. decembra 2017 do ure. Skladno z določili 91. člena Poslovnika občinskega sveta, se predlog objavi na spletni strani občine zainteresirani pa lahko opravijo vpogled predloga tudi v prostorih Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297 v času uradnih ur. 3. Pisne pripombe in predloge lahko v času trajanja javne razprave vsi zainteresirani posredujejo županu Občine Dobrovnik na naslov Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. 4. Navodila za vlaganje predlogov in pripomb se objavijo na spletni strani občine in na oglasni deski v občinski upravi. 5. Sklep velja naslednji dan po sprejemu in se ga skupaj s predlogom proračuna objavi na spletni strani Občine Dobrovnik in na oglasni deski v občinski upravi. Številka: / /2017 Datum: Priloga: Občina Dobrovnik Župan Marjan Kardinar - Navodila za vlaganje predlogov in pripomb

2 Proračun Občine Dobrovnik za leto JAVNA RAZPRAVA V skladu s sklepom št / /2017 traja javna razprava o predlogu proračuna Občina Dobrovnik za leto 2018 od do do ure. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna morajo biti posredovani v tem roku in v skladu s spodnjimi navodili. * * * NAVODILA v zvezi z vlaganjem pripomb in predlogov k predlogu PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK za leto Pripombe in predlogi k predlogu proračuna za leto 2018 se naslovijo na župana občine Dobrovnik, na naslov Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, obvezno v pisni obliki posredovani po pošti ali oddani osebno v tajništvu občinske uprave, s pripisom»predlog sprememb proračuna«. 2. Pripombe in predlogi javnosti se sprejemajo najpozneje do do ure. 3. Pri posredovanih predlogih je obvezno potrebno upoštevati NAČELO PRORAČUNSKEGA RAVNOVESJA. Skladno s 30. členom Zakona o javnih financah morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, kar pomeni, da je v primeru povečanja ene vrste odhodkov potrebno zmanjšanje druge vrste odhodkov ali povečanje prihodkov, ki pa ne sme biti dodatno zadolževanje ali v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije. Zato je potrebno v primeru, da se predlaga povečanje odhodkov na določeni postavki, navesti kateri odhodki se zato zmanjšajo ali iz katerih dodatnih prihodkov se ti odhodki financirajo (povečanje prihodkov). 4. Pripombe in predlogi morajo vsebovati naslednje OBVEZNE PODATKE: - Navesti je potrebno OSNOVNE PODATKE PREDLAGATELJA in sicer: Ime in priimek fizične osebe oz. naziv organizacije; naslov oz. sedež organizacije; telefonsko številko - Predlog mora biti lastnoročno PODPISAN s strani predlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika in žigosan če ima organizacija svoj žig. - Predlagane spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo biti obrazložene (z navedbo razlogov za spremembo). Za vsako spremembo morajo biti navedeni naslednji podatki in sicer: ZA ODHODKE V PRORAČUNU 2018 : 1. Znesek v (kot»končni znesek«v proračunu ali kot»povečanje«oz.»zmanjšanje«glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti) 2. Določitev vrste odhodka v proračunu: - Proračunsko leto (2018) - Opredelitev postavke iz»posebnega dela«in sicer:

3 - Proračunski uporabnik: šifra in naziv; primer: 10 OBČINSKI SVET - Programska klasifikacija: šifra in naziv; primer: 01 Politični sistem - Proračunska postavka: šifra in naziv; primer: Stroški občinskega sveta in odborov - konto: šifra in naziv; primer: 4020 Pisarniški in splošni material in storitve - stran: številka strani v tabeli posebnega dela; primer: Stran Obrazložitev predloga ZA ODHODKE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV: 1. Znesek v (kot»končni znesek«v proračunu ali kot»povečanje«oz.»zmanjšanje«glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti) 2. Določitev vrste odhodka v proračunu: - Proračunsko leto ( ) - Opredelitev postavke iz»načrta razvojnih programov«- Proračunski uporabnik: šifra in naziv; primer: 1000 OBČINSKA UPRAVA - Programska klasifikacija: šifra in naziv; primer: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA - Podprogram: šifra in naziv; primer: RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE - Projekt: šifra in naziv; primer: OB Dejavnost občinske uprave - stran: številka strani v tabeli NRP-ja; primer: Stran 1 - konto; šifra in naziv (črno navadno in podčrtano); primer: Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje; ni obvezno, če predlagatelju ni znan pravilen konto 3. Obrazložitev predloga ZA PRIHODKE (v splošnem delu konti 7xxxx) 1. Znesek v (kot»končni znesek«v proračunu ali kot»povečanje«oz.»zmanjšanje«glede na predlog proračuna kar je potrebno jasno navesti) 2. Določitev vrste prihodka v proračunu: - Proračunsko leto (2018) - Opredelitev postavke prihodka v»splošnem delu«- Konto (vsi konti prihodkov se začnejo z»7 «): šifra in naziv; kot npr Drugi nedavčni prihodki - stran: številka strani v tabeli splošnega dela; primer: Stran 2 3. Obrazložitev predloga

4 ZA OSTALE DELE PRORAČUNA 2018: Pripombe in predlogi se lahko dajejo tudi za ostale dele proračuna (odlok o proračunu, kadrovski načrt, načrti pridobivanja in razpolaganja), pri čemer mora predlagatelj jasno navesti: 1. na kateri (ostali) del proračuna se predlog nanaša 2. kaj je vsebina predloga (čim bolj jasno zapisano kaj se spremeni ali doda) 3. obrazložitev predloga Opomba: Zgornja oblikovana besedila so povzeta iz objavljenih posameznih delov proračuna za lažje razumevanje in jih ni potrebno uporabiti pri pripravi predlogov sprememb. Dodatne informacije so na voljo na občinski upravi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik na tel. št.: , * * * Dobrovnik, Občina Dobrovnik Župan Marjan Kardinar

5 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 76/16 odl. US) in določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) ter 124. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave Občine Dobrovnik 2/2016) je Občinski svet občine Dobrovnik na. redni seji dne sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Dobrovnik za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen ( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto Proračun I. S K U P A J P R I H O D K I ( ) ,96 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,84 70 DAVČNI PRIHODKI ( ) , DAVKI NA DOHODEK IN ,00 DOBIČEK 703 DAVKI NA PREMOŽENJE , DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE , DRUGI DAVKI -500,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI ( ) , UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI , TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500, DENARNE KAZNI 1.500, PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 250, DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI ,84 72 KAPITALSKI PRIHODKI ( ) , PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV , PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV ,00 73 PREJETE DONACIJE , PREJETE DONACIJE IN DARILA ,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI ( ) , TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ , PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ,62 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU , PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV ,67 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,71 40 TEKOČI ODHODKI ( ) , PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM ,08

7 401 PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST , IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE , PLAČILA DOMAČIH OBRESTI , REZERVE ,00 41 TEKOČI TRANSFERI ( ) , SUBVENCIJE , TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM , TRANSF.NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM , DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI ,65 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH ,39 SREDSTEV 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( ) , INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 2.500, INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM ,00 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.) ,75 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ( ) 0,00 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0, PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE ( ) 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV 440 DANA POSOJILA 0, POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 C. RAČUN FINANCIRANJA 50 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , DOMAČE ZADOLŽEVANJE ,00 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) , ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA ,14

8 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII. ) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 9009 Splošni sklad za drugo , , , ,89 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dobrovnik. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPEK IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta. 4. člen ( namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse; prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa ter komunalni prispevek. Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oz. razpoložljivih sredstev. 5. člen ( prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

9 O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan s soglasjem finančne službe. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 6. člen ( neposredni in posredni proračunski uporabniki) Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna opredeljeni kot proračunski uporabniki ali upravičenci. Odhodki in drugi izdatki proračuna po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna. Proračunski uporabniki so dolžni predložiti potrebne podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, računovodstvo ali nadzorni odbor. 7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

10 8. člen (izvrševanje proračuna) Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog finančne službe največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Med izvrševanjem proračuna se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem finančne službe, odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oz. se je kasneje izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika. 9. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. Predstojnik neposrednega uporabnika odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Spremembe vrednosti veljavnih projektov morajo biti usklajene s proračunom. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto. 10. člen (proračunski skladi) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 3.000,00 EUR.

11 Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 3.000,00 EUR se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 11. člen (odpis dolgov) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR. Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan, pred zadolžitvijo pa o tem seznani občinski svet. Za potrebe dokončanja investicij se občina lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži do višine ,00 EUR na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

12 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 13. člen (začasno financiranje v letu 2019) V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrovnik v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 14. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik, uporablja pa se od Številka: Datum: ŽUPAN - POLGÁRMESTER Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

13 PRORAČUN O BČINE DOBROVNIK ZA LETO 2018

14 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI PREJETE DONACIJE TRANSFERNI PRIHODKI PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Odhodki proračuna TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI C - Račun financiranja ZADOLŽEVANJE ODPLAČILA DOLGA POSEBNI DEL A - Bilanca odhodkov POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Dejavnost župana in podžupanov EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor Podlage ekonomske in razvojne politike Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Izvedba protokolarnih dogodkov Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Povezovanje lokalnih skupnosti Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Dejavnost občinske uprave... 63

15 Administracija občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Zemljiške operacije Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije Oskrba s toplotno energijo PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa Cestna razsvetljava GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Prostorsko načrtovanje Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Objekti za rekreacijo Druge komunalne dejavnosti Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju

16 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Nakup zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi Podpora posebnim skupinam Podpora narodnostnim skupnostim Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Štipendije SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Izvajanje programov socialnega varstva Centri za socialno delo Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Stroški financiranja in upravljanja z dolgom INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Splošna proračunska rezervacija

17 Splošna proračunska rezervacija C - Račun financiranja LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 4. NAČRT NABAV IN GRADENJ V LETU LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA 6. KADROVSKI NAČRT 7. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAVNANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM

18 I. SPLOŠNI DEL

19 1. SPLOŠNI DEL A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 - DAVČNI PRIHODKI Vrednost: Davki na dohodek in dobiček Vrednost: Na podlagi novega Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju:zfo-1), ki je začel veljati s , se uveljavlja nov način financiranja občin. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. čl. ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13.čl. ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: števila prebivalcev občine in povprečnina, ter korekcijski faktorji (na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini- Ci, površine občine - Pi, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let - Mi in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini- Si). Primerna poraba občine PPi, je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in števila prebivalcev občine (Oi): PPi=(0, Ci + 0,06Pi + 0,16Mi + 0,04Si) * P * Oi V letu 2018 predvidevamo prihodek občine iz glavarine v višini ,00 EUR Davki na premoženje Vrednost: V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. V letu 2018 predvidevamo prihodek iz naslova Davki na premoženje v višini ,00 EUR. Od tega znašajo davki na nepremičnine ,00 EUR, kamor spadajo davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; davki na dediščine in darila ter zamudnih obresti v višini 5.050,00 EUR in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini ,00 EUR. V davkih na nepremičnine predstavljajo največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v višini ,00 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega

20 zemljišča od pravnih oseb v višini ,00 EUR. Tu imamo še prihodke od davkov od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 50,00 EUR, davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb v višini 100,00 EUR in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 500,00 EUR. Davki na dediščine in darila sestavlja davek na dediščine in darila v višini 5.000,00 EUR in zamudne obresti od davkov občanov v višini 50,00 EUR. Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.000,00 EUR, od fizičnih oseb v višini ,00 EUR in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 50,00 EUR Domači davki na blago in storitve Vrednost: Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davek in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davek od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. Domače davke na blago in storitve v proračunu za leto 2018 planiramo v višini ,00 EUR. Davki na posebne storitve zajemajo davke na dobiček od iger, katere realizacijo planiramo v višini 1.200,00 EUR. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so: - občinske takse od pravnih oseb v višini ,00 EUR - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 800,00 EUR - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini ,00 EUR Drugi davki Drugi davki zajemajo nerazporejena plačila. Vrednost: -500 Pri drugih davkih planiramo prihodke v višini -500,00 EUR.

21 71 - NEDAVČNI PRIHODKI Vrednost: Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Vrednost: Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v proračunu za leto 2018 planiramo v višini ,00 EUR. V prihodkih od premoženja predvidevamo delež prihodkov iz naslova podeljenih koncesij v višini ,00 EUR. Realizacijo prihodkov od najemnin za poslovne prostore predvidevamo v višini 4.150,00 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 8.000,00 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini ,00 EUR, prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 600,00 EUR Takse in pristojbine Vrednost: Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Upravne takse v proračunu planiramo v višini 2.500,00 EUR Globe in druge denarne kazni Vrednost: Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih in odlokih. Globe in druge denarne kazni v proračunu planiramo v višini 1.500,00 EUR. Od tega znašajo globe za prekrške občinskih predpisov 500,00 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.000,00 EUR.

22 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev Vrednost: 250 Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Prihodke od prodaje blaga in storitev v proračunu planiramo v višini 250,00 EUR Drugi nedavčni prihodki Vrednost: Pri drugih nedavčnih prihodkih planiramo prihodke od sofinanciranja občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 3.500,00 EUR, sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 6.357,84 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini ,00 EUR (gre za prihodke iz naslova izstavljenih faktur), prihodki od komunalnih prispevkov v višini ,00 EUR, vzdrževanje pokopališča v višini 7.500,00 EUR, prispevki in doplačila občanov za vodarino ,00 EUR, odvajanje odpadne vode v višini 7.000,00 EUR, čiščenje odpadne vode v višini ,00 EUR, omrežnina v višini ,00 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki v višini ,00 EUR. Druge nedavčne prihodke v proračunu planiramo v višini ,84 EUR KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost: Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Vrednost: Pri prihodkih od prodaje osnovnih sredstev smo predvideli prodajo praznih stanovanj. Prihodke od prodaje osnovnih sredstev v proračunu planiramo v višini ,00 EUR Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Vrednost: Pri prihodkih od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja smo predvideli odprodajo kmetijskih zemljišč v višini 6.000,00 EUR in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini ,00 EUR.

23 Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v proračunu planiramo v višini ,00 EUR PREJETE DONACIJE Vrednost: Prejete donacije iz domačih virov Vrednost: Pri prihodkih od prejetih donacij iz domačih virov predvidevamo sofinanciranje izgradnje pločnika v občini Dobrovnik. Prihodke od prejetih donacij iz domačih virov v proračunu planiramo v višini ,00 EUR TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Vrednost: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz javnih skladov. Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij v proračunu za leto 2018 planiramo v višini ,83 EUR. Od tega planiramo realizacijo prejetih sredstev iz državnega proračuna za požarno takso v višini 3.000,00 EUR, prejeta sredstva za narodnost v višini ,00 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini ,00 EUR (23. člen ), prejeta sredstva za projekt Rekonstrukcija dostopnih cest v Kmetijsko-poslovno cono Dobrovnik v višini ,88 EUR, prejeta sredstva za projekt "Vidov dom" v višini ,25 EUR, prejeta sredstva za komasacije v višini ,70 EUR, prejeta sredstva za projekt Center za zaščito in reševanje v višini ,00 EUR, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini ,00 EUR, prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.400,00 EUR, prejeta sredstva za sofinanciranje javnih del v višini ,00 EUR.

24 741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Vrednost: Prihodke iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada predvidevamo za projekt Rekonstrukcija dostopnih cest v Kmetijskoposlovno cono Dobrovnik. Ta sredstva v proračunu za leto 2018 predvidevamo v višini ,62 EUR PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov Vrednost: Vrednost: V letu 2017 smo prijavljali dva projekta z Madžari in sicer projekt Socialna mreža - Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer in projekt Dnevni center - Vzpostavitev dnevnega varstva za pomoči potrebne. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v letu 2018 predvidevamo v višini ,67 EUR.

25 Odhodki proračuna 40 - TEKOČI ODHODKI Vrednost: Plače in drugi izdatki zaposlenim Vrednost: Plače in drugi izdatki zaposlenim - plače javnim uslužbencem in javnim delavcem (so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Celoten znesek plač za zaposlene v Občinski upravi ter javna dela z regresom za dopust in drugimi dodatki v proračunu planiramo v višini ,08 EUR. Realizacijo odhodkov za plače in druge dodatke planiramo v višini ,08 EUR, regres za letni dopust v višini ,00 EUR, povračila in nadomestila v višini ,00 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 9.000,00 EUR in sredstva za nadurno delo v višini ,00 EUR Prispevki delodajalcev za socialno varnost Vrednost: Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo po veljavnih stopnjah za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev v proračunu planiramo v višini ,00 EUR Izdatki za blago in storitve Vrednost: Izdatki za blago in storitve zajemajo vse izdatke za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, potni stroški, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo druge pravne ali fizične osebe (poštne storitve, oglaševalske storitve, prevajalske storitve, avtorski honorar, itd.) Sem sodijo tudi izdatki za strokovna izobraževanja, plačil članom komisij in odborov, plačila bančnih storitev, članarin, itd. Skupni znesek je v proračunu predviden v višini ,59 EUR.

26 Stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitve planiramo v višini ,09 EUR. Ti stroški zajemajo (pisarniški material, čistilni material, varovanje, založniške in tiskarske storitve, prevajalske storitve, oglaševalske storitve, računalniške storitve, medobčinski inšpektorat, drugi splošni material,...). Stroške posebnega materiala in storitev planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške službenih oblek, varstva pri delu in drugi posebni material. Stroške energije, vode, komunalne storitve planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški so stroški ogrevanja, vode, telefona, interneta, poštnine, odvoz odpadne vode, dehidracija mulja, odvoz odpadkov,... Stroške prevoznih stroškove in storitev planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške goriv, vzdrževanje vozil, registracije in zavarovanja vozil. Stroške za službena potovanja planiramo v višini 3.900,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške dnevnic in kilometrin za službena potovanja. Stroške tekočega vzdrževanja planiramo v višini ,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške vzdrževanja opreme, zavarovalne premije za opreme, vzdrževanje vodovodnega sistema in vodovodnega zajetja, vzdrževanje čistilne naprave - monitoring, vzdrževanje lokalnih, občinskih in gozdnih cest, vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje poslovnih in drugih zgradb in zavarovalne premije. Stroške poslovnih najemnin planiramo v višini 9.200,00 EUR. Ti stroški zajemajo stroške zakupnin kmetijskih zemljišč in uporabo oporišč. Kazni in odškodnine planiramo v višini 5.500,00 EUR. Stroške drugih operativnih odhodov planiramo v višini ,50 EUR. Ti stroški zajemajo stroške avtorskih honorarjev, izplačil pogodbenega dela in davka, sodne stroške in stroške notarjev, pravno zaščito, cenitve, izvršbe, sejnine, izobraževanje zaposlenih, stroške plačilnega prometa in stroške povezane z zadolževanjem Plačila domačih obresti Vrednost: Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Plačila domačih obresti planiramo v višini ,00 EUR Rezerve Vrednost: To so sredstva v proračunskih rezervah, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za nepredvidene odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Zajeta so sredstva rezerv, od tega znašajo sredstva tekoče proračunske rezervacije 3.000,00

27 EUR, sredstva proračunske rezerve 3.000,00 EUR in sredstva za posebne namene ,00 EUR. Sredstva izločena v rezerve planiramo v višini ,00 EUR TEKOČI TRANSFERI Vrednost: Subvencije Vrednost: Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem, zasebnikom in fizičnim osebam Subvencije planiramo v višini ,00 EUR in sicer iz naslova kompleksnih subvencij v kmetijstvu v višini 4.000,00 EUR in iz naslova drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 8.000,00 EUR Transferi posameznikom in gospodinjstvom Vrednost: Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom za posebne vrste izdatkov (plačilo družinskim pomočnikom). Transfere posameznikom in gospodinjstvom planiramo v višini ,00 EUR. Tu so stroški drugih transferjev posameznikom v višini ,00 EUR, kjer so zajeti izplačila družinskega pomočnika, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih in plačilo razlike med ceno programov v vrtcih, štipendije v višini 9.000,00 EUR, družinski prejemki in starševska nadomestila v višini 1.800,00 EUR, kjer gre na izplačila pomoči ob rojstvu otroka in transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 1.000,00 EUR..

28 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: To so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (javne ali privatne nevladne institucije, katerih namen delovanja je javno koristen). Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Tekoči transferi so planirani za naslednje upravičence na raznih področjih: - Gasilska zveza Lendava, - Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik, - sofinanciranje društev za turizem, - sofinanciranje društev za kulturo, - sofinanciranje društev za šport, - sofinanciranje ostalih društev, - tekoči transfere drugim neprofitnim organizacija in ustanovam. Sredstva za ta namen planiramo v višini ,00 EUR Drugi tekoči domači transferi Vrednost: Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Upravičenci iz naslova drugih domačih transferov so: - transfer Občini Lendava, - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, - transfer Centru za socialno delo za Izvajanje pomoči družini na domu, - transfer Zdravstveni dom Lendava, - transfer Knjižnica - kulturni center Lendava, - transfer Center za socialno delo za izvajanje dejavnosti, - transfer DOŠ II Lendava za prevoze otrok, - transfer Glasbena šola Lendava, - transfer Las pri dobrih ljudeh, - transfer v Ustanovo dr. Šiftarjeve fundacije, - transfer za prispevke za brezposelne, - transfer Glasbena šola Murska Sobota - transfer Glasbena šola Beltinci - transfer DOŠ Dobrovnik vzgojno varstvena dejavnost, - transfer DOŠ Dobrovnik osnovnošolsko izobraževanje, - transfer Zavod za okolje in turizem Dobrovnik. Sredstva za ta namen planiramo v višini ,65 EUR.

29 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI Vrednost: Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vrednost: Skupina vključuje plačila in transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila transfere za n črte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in drugih pomembnih naprav. Med investicijske odhodke spadajo: - nakup prevoznih sredstev v višini 4.200,00 EUR, - nakup opreme v višini ,00 EUR, - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 500,00 EUR, - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini ,39 EUR in sicer za naslednje projekte: a) projekt Center za zaščito in reševanje v višini ,00 EU b) komasacija v višini ,70 EUR c) projekt Vidov dom v višini ,10 EUR d) rekonstrukcija dostopnih cest v kmetijsko poslovno cono Dobrovnik v višini ,12 EUR e) rekonstrukcija in adaptacija DOŠ Dobrovnik v višini ,00 EUR f) pločniki v višini ,00 EUR g) projekt Dnevni center v višini ,47 EUR. - investicijsko vzdrževanje in obnove v višini ,00 EUR in sicer za: a) investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini ,00 EUR b) investicijsko vzdrževanje - vaški dom v višini 1.000,00 EUR c) ureditev športnega parka Dobrovnik v višini ,00 EUR d) investicijsko vzdrževanje ŠRC Strehovci v višini ,00 EUR - nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini ,00 EUR, - študije o izvedljivosti projektov v višini ,00 EUR. Nakup in gradnjo osnovnih sredstev planiramo v višini ,39 EUR.

30 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI Vrednost: Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Vrednost: Investicijske transfere posameznikom predvidevamo v višini 2.500,00 EUR. Gre za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Vrednost: Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so namenjeni za sofinanciranje izgradnje regijskega centra "Zbirno - sortirni center za odpadke Puconci" in za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila. Investicijske transfere planiramo v višini ,00 EUR.

31 C - Račun financiranja 50 - ZADOLŽEVANJE Vrednost: Domače zadolževanje Vrednost: V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: - najeti domači in tuji krediti - sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta. 50 Zadolževanje V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 500 Domače zadolževanje V proračunu Občine Dobrovnik za leto 2018 predvidevamo dolgoročno zadolževanje v višini ,00 EUR in sicer za sofinanciranje investicij v letu 2018, izračunano skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in ODPLAČILA DOLGA Vrednost: Odplačila domačega dolga Vrednost: Odplačila dolga Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. 550 Odplačila domačega dolga

32 Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri javnih skladih. Odplačilo domačega dolga v proračunu predvidevamo v višini ,14 EUR.

33 A - Bilanca odhodkov 01 - POLITIČNI SISTEM 2. POSEBNI DEL Vrednost: Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) in volilne komisije. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Dobrovnik. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog v Občini Dobrovnik. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od zakonskih sprememb na področju plač županov. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema en glavni program in sicer: " 0101 Politični sistem Politični sistem Opis glavnega programa Vrednost: Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: - občinskega sveta, - župana in podžupanov. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu, občinskim svetnikom ter volilni komisiji nalagajo zakoni, Statut Občine Dobrovnik, Poslovnik občinskega sveta Občine Dobrovnik in drugi pravni akti. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog občinskih funkcionarjev, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

34 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: " Dejavnost občinskega sveta, " Izvedba in nadzor volitev in referendumov, " Dejavnost župana in podžupanov, " Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic. Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so: OBČINSKI SVET ŽUPAN Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Vrednost: Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet: - sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine; - sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; - sprejema občinski proračun in zaključni račun; - daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino; - imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta; - nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta; - imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote; - odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno; - imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; - odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. Podprogram Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov to je plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin in financiranje političnih strank.

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več