Halcom_CA_FO_standard

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Halcom_CA_FO_standard"

Transkripcija

1 Politika HALCOM-CA Javni del notranjih pravil HALCOM-CA za kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe CPName: HALCOM CA FO Standardno kvalificirano digitalno potrdilo CPOID: Dokument je veljaven od:

2 Kazalo 1. UVOD SPLOŠNE DOLOČBE NAMEN IN UPORABA POTRDIL Kvalificirana digitalna potrdila z enim parom ključev (standardna kvalificirana potrdila) STROŠKI INFRASTRUKTURA HALCOM-CA SPLOŠNE ZNAČILNOSTI Osnovni podatki o HALCOM-CA Lastno potrdilo glavnega overitelja Šifrirni algoritmi, formati podatkov in protokoli Imenik Register preklicanih potrdil Morebitno prenehanje delovanja HALCOM-CA VARNOSTNE ZAHTEVE IN ZANESLJIVOST Varnostne zahteve in zanesljivost Osebje Nadzor ODGOVORNOST Odgovornost Zavarovanje odgovornosti PODREJENI OVERITELJI Lastno potrdilo podrejenega overitelja Varnostne zahteve in zanesljivost Zahteve glede osebja Odgovornost MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE Z DRUGIMI OVERITELJI ALI MREŽAMI OVERITELJEV UPRAVLJANJE POTRDIL OSNOVNA PRAVILA ZA UPRAVLJANJE S POTRDILI OSNOVNE LASTNOSTI POTRDIL VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA IZDAJA POTRDILA Standardno kvalificirano digitalno potrdilo PREVZEM POTRDILA Standardno kvalificirano digitalno potrdilo OBDOBJE VELJAVNOSTI POTRDILA PREKLIC POTRDILA IN OBJAVA V REGISTRU PREKLICANIH POTRDIL IMETNIKI POTRDIL VARNOSTNE ZAHTEVE PRAVICE IMETNIKA POTRDILA TRETJE OSEBE VARNOSTNE ZAHTEVE PRAVICE TRETJE OSEBE PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE SPLOŠNO REŠEVANJE SPOROV VELJAVNOST TERMINOLOŠKI SLOVAR IN KRATICE

3 1. UVOD (1) Ta politika, ki predstavlja nedeljivo celoto javnega dela notranjih pravil overitelja HALCOM-CA glede izdaje kvalificiranih digitalnih potrdil, ureja namen, delovanje in metodologijo upravljanja kvalificiranih digitalnih potrdil ter varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati overitelji HALCOM-CA, imetniki potrdil in tretje osebe, ki se zanašajo na ta potrdila, ter odgovornost vseh naštetih oseb. (2) HALCOM-CA je overitelj, ki izdaja in upravlja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za overjanje elektronskega podpisa. HALCOM-CA deluje tudi kot glavni overitelj, ki skupaj s svojimi podrejenimi overitelji sestavlja hierarhično mrežo overiteljev, ki je namenjena izdajanju kvalificiranih osebnih potrdil in opravljanju tehnoloških storitev v zvezi z varnimi elektronskimi podpisi. Overitelj HALCOM-CA deluje v okviru Halcom Informatike, d.o.o., Ljubljana. (3) HALCOM-CA izdaja naslednjo vrsto kvalificiranih digitalnih potrdil za fizične osebe: - kvalificirano digitalno potrdilo z enim parom ključev (standardno kvalificirano digitalno potrdilo). (4) Vse določbe te politike glede ravnanja HALCOM-CA so ustrezno prenesene in podrobneje opredeljene v določbah notranjega dela politike, ki predstavlja zaupni del notranjih pravil in ga sestavljajo dokumenti zaupne narave, ki opredeljujejo infrastrukturo, določila glede osebja HALCOM-CA (pristojnosti, naloge, pooblastila in zahtevani pogoji posameznih članov osebja), fizično varovanje (dostop do prostorov, ravnanje s strojno in programsko opremo), programsko varovanje (varnostne nastavitve strežnikov, varnostne kopije,...) in notranji nadzor (kontrola fizičnih dostopov, pooblastil,...). (5) HALCOM-CA izdaja potrdila in opravlja druge dejavnosti overitelja v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi s področja elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa, v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z dne 13. decembra 1999 o skupnem okviru Skupnosti za elektronske podpise ter v skladu s tehničnimi zahtevami ETSI TS (Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates) in aneksom B (Model PKI disclosure statement) in ETSI TS (Qualified certificate profile), standardom RFC 3647 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework) in standardom ISO/IEC 17799:2000, BS :2000 (Code of practice for information security management). 2. SPLOŠNE DOLOČBE 2.1 NAMEN IN UPORABA POTRDIL (1) HALCOM-CA upravlja (izdaja in overja, preklicuje, podaljšuje, hrani, objavlja) s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za overjanje elektronskega podpisa (v nadaljevanju potrdila), ki so namenjena fizičnim osebam (v nadaljevanju imetniki potrdil). (2) Potrdila so namenjena za elektronsko podpisovanje enostranskih ali medsebojnih komunikacij imetnikov potrdil ter za uporabo v različnih aplikacijah in za različne namene, ki se pojavljajo na tržišču. Med drugim se lahko potrdila uporabljajo v namenih kot so: 1) identifikacija imetnika 2) izkazovanje istovetnosti imetnika 3

4 3) podpisovanje dokumentov v elektronski obliki 4) šifriranje in dešifriranje dokumentov v elektronski obliki. Elektronski podpis se lahko uporablja v aplikacijah kot so: 1) elektronsko bančništvo 2) aplikacije e-uprave 3) podpisovanje elektronskih obrazcev 4) varno poslovanje z državno upravo in z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami 5) druge aplikacije oziroma storitve, v katerih se zahteva uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila Kvalificirana digitalna potrdila z enim parom ključev (standardna kvalificirana potrdila) Kvalificirana digitalna potrdila z enim parom ključev se lahko uporabljajo za varen elektronski podpis, za šifriranje in kontrolo dostopa. 2.2 STROŠKI (1) HALCOM-CA določi cenik uporabe potrdil, svojih storitev, potrebne opreme in infrastrukture ter cenik objavi na svojih spletnih straneh. 3. INFRASTRUKTURA HALCOM-CA 3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI Osnovni podatki o HALCOM-CA Naslov HALCOM-CA: HALCOM-CA Tržaška LJUBLJANA Slovenija Tel.: (+386) Fax: (+386) E-pošta: Osnovne informacije o glavnem overitelju so na voljo tudi na spletnem strežniku z naslovom: Identiteta HALCOM-CA predstavljajo naslednji podatki: C=SI, O=Halcom, CN=Halcom CA FO CPName HALCOM CA FO Kvalificirana digitalna potrdila pod točko se izdajajo pod oznako Standardna kvalificirana potrdila. CPOID:

5 (1) Infrastrukturo HALCOM-CA sestavljajo: notranji in zunanji prostori HALCOM-CA; strojna in programska oprema, ki jo HALCOM-CA uporablja za upravljanje s potrdili ali opravljanje drugih storitev v zvezi z elektronskim podpisovanjem; osebje HALCOM-CA; metode in postopki pri upravljanju s potrdili in drugih storitev v zvezi z elektronskim podpisovanjem Lastno potrdilo glavnega overitelja (1) HALCOM-CA je oblikoval svoje lastno potrdilo (potrdilo HALCOM CA FO), serijska številka (01 ba 65), ki je namenjeno podpisovanju potrdil drugih imetnikov, podpisovanju registra preklicanih potrdil ter preverjanju podpisa oz. veljavnosti overitelja. (2) Potrdilo HALCOM CA FO vsebuje naslednje podatke: Serijska številka (01 ba 65) Overitelj potrdila HALCOM CA FO, Halcom, SI Imetnik potrdila HALCOM CA FO, Halcom, SI Veljavnost potrdila Dolžina ključa 2048 bitov SHA b 77 da 58 2e ac a e6 4b Šifrirni algoritmi, formati podatkov in protokoli (1) HALCOM-CA uporablja: za podpisovanje potrdil algoritem RSA s parom ključev dolžine 2048 bitov, za šifriranje podatkov algoritme Triple DES (3 DES) in Advanced Encryption Standard (AES), zgostitveni algoritem SHA-1 (FIPS PUB in ANSI X9.30(2)) in zgoščevalne funkcije iz družine SHA-2 (FIPS PUB 180-2), format potrdil ustreza priporočilu ITU-T za X.509 (1997) in ISO/IEC :1997 ter X.509 ver. 3 (v3), registri preklicanih potrdil ustrezajo priporočilu ITU-T za X.509 (1997) in ISO/IEC :1997, protokol LDAP ustreza priporočilu RFC 1777, (2) Celoten nabor algoritmov, formatov podatkov in protokolov je na razpolago pri HALCOM-CA Imenik (1) Vsa potrdila overiteljev temeljijo na standardu X.509 in so lahko objavljena v centralnem imeniku na strežniku ldap.halcom.si, ki je v skrbništvu HALCOM-CA. Javno dostopen je le register preklicanih potrdil, ki je del imenika. (2) Dostop do imenika izdanih potrdil je omogočen le pooblaščenim uporabnikom, ki preverjajo večje število izdanih potrdil Register preklicanih potrdil (1) Register preklicanih potrdil HALCOM-CA je seznam preklicanih potrdil (CRL) in se nahaja v veji: 5

6 CN= Halcom CA FO O = Halcom C = SI (2) Register preklicanih potrdil se osvežuje po vsakem preklicu potrdila oziroma najmanj enkrat dnevno, če ni novih zapisov oz. sprememb v registru preklicanih potrdil (24 ur po zadnjem osveževanju). (3) Register preklicanih potrdil vsebuje enolično interno serijsko številko preklicanega potrdila ter čas in datum preklica Morebitno prenehanje delovanja HALCOM-CA (1) Če HALCOM-CA preneha z delovanjem, prekliče vsa potrdila, ki jih je do tedaj izdal, vodenje njegovega registra preklicanih potrdil pa preda drugemu overitelju ali pristojnemu ministrstvu. 3.2 VARNOSTNE ZAHTEVE IN ZANESLJIVOST Varnostne zahteve in zanesljivost (1) HALCOM-CA načrtuje in izvaja vse varnostne ukrepe v skladu s standardoma ISO/IEC 17799:2000, BS : Code of practice for information security management in s FIPS level 3 ter s tehničnimi zahtevami ETSI TS Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates. (2) Oprema HALCOM-CA je postavljena v posebnih, ločenih prostorih in je zavarovana z večnivojskim sistemom fizičnega in protivlomnega tehničnega varovanja. Oprema je varovana proti nepooblaščenemu dostopu. Prav tako je zavarovana in zaščitena s protipožarnim sistemom, s sistemom proti izlitju vode, sistemom za prezračevanje in večnivojskim sistemom neprekinjenega napajanja. (3) HALCOM-CA shranjuje rezervne in distribucijske medije tako, da je v največji meri preprečena izguba, vdor ali nepooblaščena uporaba ali spreminjanje shranjenih informacij. Tako za obnovitev podatkov kot za arhiviranje pomembnih informacij so zagotovljene rezervne kopije, ki so shranjene na drugem mestu, kot je shranjena programska oprema za upravljanje s potrdili, za zagotovitev ponovnega delovanja v primerih, ko bi bili uničeni podatki na osnovni lokaciji. (4) Podroben opis infrastrukture HALCOM-CA, operativno delovanje, postopki upravljanja z infrastrukturo ter nadzor nad varnostno politiko njegovega delovanja je določen z njegovo interno politiko Osebje (1) HALCOM-CA zaposluje zanesljivo in strokovno usposobljeno osebje, ki preverjeno ni bilo kaznovano za kakršnokoli kaznivo dejanje. Vse osebje se redno usposablja in pridobiva dodatna znanja s svojega strokovnega področja. (2) Operativne delovne vloge so načrtovane tako, da v največji možni meri preprečujejo možnosti zlorab in so razdeljene med posamezne, med seboj nezdružljive organizacijske skupine: Organizacijska skupina: Upravljanje z informacijskim sistemom Vloga: upravljalec informacijskega sistema Število oseb: 2 6

7 Naloge: 1. Priprava začetne konfiguracije sistema, vključno z varnim zagonom in ustavitvijo delovanja sistema 2. Začetna nastavitev parametrov novih podrejenih overiteljev 3. Postavitev začetne konfiguracije omrežja 4. Priprava medijev za zasilni ponovni start sistema v primeru katastrofalne izgube sistema 5. Priprava sistemskih kopij, nadgradnja in obnovitev programske opreme, varno shranjevanje in distribucija kopij in nadgradenj na ločeno lokacijo 6. Administrativne funkcije, ki so povezane z vzdrževanjem baze podatkov overitelja in ki pomagajo pri raziskavah odstopanj od pravil 7. Spremembe imena strežnika in/ali omrežnega naslova 8. Izvajanje arhiviranja zahtevanih sistemskih zapisov Organizacijska skupina: Varovanje in kontrola Vloga: prvi varnostni inženir Število oseb: 2 Naloge: 1. Upravljanje postopkov za izdajo potrdil 2. Pomoč podrejenim overiteljem 3. Pooblaščanje podrejenih overiteljev 4. Izpis PIN kod 5. Izpis avtorizacijskih kod za prevzem digitalnih potrdil 6. Dostop do protokola podpisovanja potrdil Organizacijska skupina: Upravljanje s potrdili Vloga: drugi varnostni inženir Število oseb: 2 Naloge: 1. Priprava potrdil (obdelava podpisanih zahtev za potrdila) 2. Poosebljanje (izdelava potrdil, zapis na medij, tiskanje imetnikovih podatkov na medij) 3. Preklic potrdil Organizacijska skupina: Upravljanje s potrdili Vloga: administrator potrdil Število oseb: 2 Naloge: 1. Identifikacija imetnikov potrdil 2. Varna distribucija potrdil imetnikom 3. Izpis in distribucija referenčnih številk za prevzem digitalnih potrdil 4. priprava zahtev za preklic potrdil Organizacijska skupina: Upravljanje s potrdili Vloga: administrator PIN kod Število oseb: 2 Naloge: 1. Distribucija PIN kod 2. Distribucija gesel za prevzem digitalnih potrdil Organizacijska skupina: Varovanje in kontrola Vloga: uslužbenec za varnost informacijskega sistema Število oseb: 2 Naloge: 1. Določanje varnostnih pravil in nadzor njihovega upoštevanja 2. Pregledovanje sistemske dokumentacije in kontrolnih dnevnikov za nadzor dela 3. Osebno sodelovanje in pomoč pri letni inventuri dokumentacije podrejenih overiteljev 7

8 (3) Navedeno je minimalno število zaposlenih za posamezne vloge. (4) Za vsako vlogo je v interni politiki HALCOM-CA natančno določeno, s katero sme oz. ne sme biti združljiva. Za nekatere je potrebna prisotnost vsaj dveh za to pooblaščenih oseb. V primeru nepredvidene odsotnosti določenih zaposlenih njihove vloge prevzamejo drugi zaposleni, če to po interni politiki ni nezdružljivo Nadzor (1) Pri HALCOM-CA deluje tričlanska nadzorna skupina, ki jo sestavljajo strokovnjaki z ustreznimi tehnološkimi in pravnimi znanji, ki ne opravljajo nalog v zvezi z upravljanjem potrdil. (2) Nadzorna skupina nadzoruje delo HALCOM-CA. Nadzorna skupina v primeru odkritih pomanjkljivosti odredi ustrezne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti, ki jih je HALCOM- CA dolžan izvesti, ter nadzoruje izvedbo odrejenih ukrepov. 3.3 ODGOVORNOST Odgovornost (1) HALCOM-CA ne prevzema nobene odgovornosti za podatke, ki jih imetnik potrdila elektronsko šifrira ali podpisuje, in sicer tudi v primeru, da je imetnik ali tretja oseba spoštoval vse veljavne predpise, vsa določila te politike in drugih pravil HALCOM-CA oziroma upošteval vsa njegova navodila. (2) HALCOM-CA ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, ki nastanejo, ker imetnik potrdila ni ravnal v skladu z varnostnimi zahtevami iz točke 5.1 te politike Zavarovanje odgovornosti (1) HALCOM-CA ima ustrezno zavarovano svojo odgovornost. Podrobnejše informacije so objavljene na spletnih straneh. 3.4 PODREJENI OVERITELJI (1) Podrejeni overitelji so tiste fizične ali pravne osebe, ki sprejemajo zahtevke za pridobitev potrdil ter dobavljajo izdana potrdila in kartice oziroma druge dogovorjene nosilce podatkov za shranjevanje elektronskega potrdila bodočemu imetniku potrdila. (2) HALCOM-CA kot glavni overitelj lahko sprejme in javno objavi Pogoje za podrejene overitelje, ki natančneje določajo varnostne zahteve, zahteve glede osebja in druge ustrezne zahteve za podrejene overitelje. (3) Podrejeni overitelji ravnajo v skladu z nacionalnimi predpisi in s to politiko ter s svojo interno politiko, katere določbe so v primeru, da gre za državo, ki se harmonizira s pravnim redom EU, v skladu z interno politiko HALCOM-CA, sicer pa so smiselno v skladu z interno politiko HALCOM-CA. V kolikor so sprejeti Pogoji za podrejene overitelje, ravnajo overitelji tudi v skladu z določbami teh pogojev Lastno potrdilo podrejenega overitelja (1) V javnem delu notranjih pravil podrejenega overitelja je med drugim navedena država overitelja. 8

9 3.4.2 Varnostne zahteve in zanesljivost (1) Podrejeni overitelji izpolnjujejo nivo varnostnih zahtev, ki je določen v zgoraj navedenih virih pravil za podrejene overitelje (točka 3.4, 3. odstavek). (2) Nadzorna skupina iz HALCOM-CA redno pregleduje izpolnjevanje varnostnih zahtev in postopkov pri upravljanju s potrdili podrejenih overiteljev Zahteve glede osebja (1) Osebje podrejenih overiteljev je strokovno usposobljeno za delo z infrastrukturo HALCOM-CA pri podrejenih overiteljih. (2) Podrejeni overitelji izpolnjujejo nivo varnostnih zahtev, ki je določen v zgoraj navedenih virih pravil za podrejene overitelje (3. odstavek točke 3.4) Odgovornost (1) Podrejeni overitelji prevzemajo popolno odgovornost za identificiranje vlagateljev zahtevkov, za pridobitev dokumentov, potrebnih za pridobitev posameznega potrdila in za preverjanje pristnosti teh dokumentov ter za dobavo ustreznih potrdil in dogovorjenih nosilcev podatkov. (2) Podrejeni overitelj je samostojno odgovoren za svoje delovanje in upoštevanje vseh pravil, ki urejajo delovanje infrastrukture mreže overiteljev HALCOM-CA in podrejenih overiteljev. (3) Glavni overitelj ne odgovarja za delovanje posameznih podrejenih overiteljev, prav tako tudi ne podrejeni overitelji med seboj. 3.5 MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE Z DRUGIMI OVERITELJI ALI MREŽAMI OVERITELJEV (1) Overitelj HALCOM-CA se lahko povezuje z drugimi overitelji. HALCOM-CA se lahko kot glavni overitelj ob soglasju večine podrejenih overiteljev povezuje in priznava z domačimi in tujimi overitelji ali mrežami overiteljev, vendar ni dolžan priznati drugih overiteljev tudi, če ima drugi overitelj status akreditiranega overitelja. (2) Medsebojno priznavanje se izvaja na osnovi pisne dvostranske pogodbe. V kolikor posamezna pogodba o medsebojnem priznavanju ne vsebuje vseh potrebnih določb, veljajo namesto njih smiselno določbe nacionalne zakonodaje, te politike ter notranje politike HALCOM-CA, v kolikor pa to ni ustrezno, pogodba ni veljavna. HALCOM-CA zagotavlja, da bo izvajal medsebojno priznavanje izključno po podpisu medsebojne pogodbe o priznavanju. (3) Drugi overitelji oziroma mreže overiteljev morajo vsebovati vsaj minimalni nivo varnostnih zahtev, ki veljajo za podrejene overitelje v mreži overiteljev HALCOM-CA. (4) HALCOM-CA kot glavni overitelj lahko sprejme in javno objavi Pogoje za medsebojno priznavanje overiteljev z mrežo overiteljev HALCOM-CA, ki natančneje določajo pogoje in način medsebojnega priznavanja drugih overiteljev ali mrež overiteljev. (5) Bistvene dele pogodb o medsebojnem priznavanju, ki se nanašajo na lastnosti potrdil enega ali obeh overiteljev ali na pravice in obveznosti imetnikov potrdil ali tretjih oseb, objavi glavni overitelj HALCOM-CA. 9

10 (6) Podrejeni overitelji v mreži overiteljev HALCOM-CA, ki niso dali soglasja za medsebojno priznavanje z drugim overiteljem, lahko določijo, da za njih oziroma za aplikacije pod njihovo kontrolo medsebojno priznanje ne velja. 4. UPRAVLJANJE POTRDIL 4.1 OSNOVNA PRAVILA ZA UPRAVLJANJE S POTRDILI (1) Na podlagi te politike HALCOM-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila fizičnim osebam in opravlja druge storitve, povezane z izdajo in upravljanjem z digitalnimi potrdili. (2) Potrdilo se izdaja na osnovi odobrenega zahtevka za izdajo potrdila. (3) Infrastruktura HALCOM-CA ustreza najvišjim stopnjam varovanja in zaščite potrdil in ključev; veljavnost izdanih potrdil je zagotovljena le, če imetnik upošteva in deluje v skladu s priporočili in standardi, ki jih predlaga HALCOM-CA. (4) Odgovornost overitelja: HALCOM-CA je odgovoren samo za upravljanje z izdanimi potrdili ter za hranjenje in objavljanje potrdil v centralnem imeniku po protokolu LDAP; HALCOM-CA ne odgovarja za dogodke, do katerih bi prišlo zaradi napačne uporabe potrdil, kot npr.: o uporabe potrdil za namene, ki niso predvideni v tej politiki, o nepravilnega ali pomanjkljivega varovanja gesel ali zasebnih ključev, izdajanje zaupnih podatkov ali ključev tretjim osebam, o kakršnekoli zlorabe oz. vdora v informacijsko-komunikacijski sistem imetnika potrdila in s tem do podatkov s strani tretje osebe, o nedelovanja ali slabega delovanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture imetnika potrdila ali tretjih oseb, o nepreverjanja podatkov in veljavnosti potrdil v registru preklicanih potrdil, o zaradi uporabe potrdil na nestandardni način ali na nelicenčni programski opremi; HALCOM-CA ni odgovoren za vsebino podatkov, ki se šifrirajo ali podpisujejo z njegovimi potrdili ali za obnašanje imetnikov pri uporabi le-teh. (5) HALCOM-CA poleg podatkov, ki so vključeni v potrdilo, hrani ostale potrebne podatke o imetniku za namen elektronskega poslovanja v skladu z veljavnimi predpisi. (6) HALCOM-CA pridobljene osebne podatke hrani pet let po prenehanju veljavnosti potrdila oziroma po preklicu potrdila. (7) HALCOM-CA ne posreduje osebnih podatkov o imetnikih potrdil, razen če se določeni podatki posebej zahtevajo za izvajanje specifičnih funkcij oz. aplikacij, povezanih z potrdili in je to odobril imetnik potrdila, ali na zahtevo pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa. 4.2 OSNOVNE LASTNOSTI POTRDIL (1) Vsak imetnik potrdila ima par ključev za digitalno podpisovanje oziroma šifriranje: zasebni ključ za podpisovanje (v nadaljevanju ključ za podpisovanje) ter javni ključ za overjanje podpisa (v nadaljevanju ključ za overjanje podpisa). 10

11 (2) Ključ za podpisovanje ima samo imetnik. (3) Vsak imetnik potrdila ima lahko pod istimi naštetimi podatki le eno samo potrdilo. (4) V potrdilu so navedeni podatki o imetniku in izdajatelju. Podatki, ki so dostopni iz potrdila so: različica standarda x.509, enolična serijska številka potrdila, rok veljavnosti potrdila, identiteta imetnika potrdila (ime, priimek, država in neobvezno elektronski naslov),. identifikacijska številka imetnika potrdila (za državljane Republike Slovenije je obvezna osebna davčna številka), javni ključ potrdila, številka politike, pod katero je bilo izdano potrdilo (CPOID), drugi podatki, za katere tako določi ta politika ali veljaven predpis. 4.3 VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA (1) Bodoči imetnik poda vlogo za izdajo potrdila tako, da izpolni in lastnoročno podpiše zahtevek za izdajo digitalnega potrdila, vlogo odda prijavni službi HALCOM-CA ter poravna finančne obveznosti v zvezi z izdajo potrdila. Obrazci za zahtevek za izdajo digitalnega potrdila so na voljo pri prijavnih službah HALCOM-CA in na spletni strani HALCOM-CA. Cenik storitev je javno objavljen na spletnih straneh HALCOM-CA. (2) Bodoči imetnik poda vlogo v pisni obliki. Če pa že ima veljavno digitalno potrdilo izdano s strani overitelja Halcom-CA, lahko digitalno podpisano vlogo za generiranje novega digitalnega potrdila odda preko spleta ( (3) Pred izdajo naročilnice HALCOM-CA bodočega imetnika seznani s to politiko in obvestilom o elektronskem podpisovanju in delovanju overitelja HALCOM-CA. (4) Ob sprejemu vloge pooblaščena oseba v prijavni službi HALCOM-CA ugotovi identiteto bodočega imetnika potrdila s pomočjo njegovega osebnega dokumenta ob njegovi fizični prisotnosti. (5) Prijavne službe preverijo izpolnjene vloge in sprejemajo originalno dokumentacijo ter jo na varen način posredujejo na HALCOM-CA. (6) HALCOM-CA si pridružuje pravico do zavrnitve vloge za izdajo potrdila brez obrazložitve. 4.4 IZDAJA POTRDILA Standardno kvalificirano digitalno potrdilo (1) HALCOM-CA za vsako vlogo za izdajo potrdila izvede rezervacijo in ustvari podatke za prevzem referenčno številko in avtorizacijsko kodo. (2) HALCOM-CA posreduje bodočemu imetniku potrdila referenčno številko in avtorizacijsko kodo. (3) Referenčno številko in avtorizacijsko kodo mora bodoči imetnik potrdila do prevzema potrdila ustrezno varovati. 11

12 4.5 PREVZEM POTRDILA Standardno kvalificirano digitalno potrdilo (1) Imetnik prevzame digitalno potrdilo z uporabo enega od podprtih spletnih brskalnikov, ki so skupaj z navodili za prevzem objavljeni na spletni strani: (2) Bodoči imetnik prejme navodila za prevzem standardnega potrdila ob oddaji vloge za izdajo potrdila. Navodila so na voljo v elektronski obliki (na spletni strani HALCOM-CA) in tiskani obliki (pri prijavni službi). Navodila so podvržena pogostim spremembam zaradi novosti in izboljšav na področju PKI ter niso del te politike. Za uspešen prevzem potrdila je treba uporabiti zadnjo objavljeno različico navodil. (3) Bodoči imetnik lahko prevzame standardno kvalificirano potrdilo samo z ustreznimi prevzemnimi podatki referenčno številko in avtorizacijsko kodo. Veljavnost prevzemnih podatkov je enkratna in časovno omejena na dobo 60 dni od dneva izdaje prevzemnih podatkov. V kolikor bodoči imetnik v tem času potrdila ne prevzame, se rezervacija za potrdilo uniči. (4) Imetnik potrdila mora ob prevzemu potrdila nemudoma preveriti podatke v potrdilu in ob morebitnih napakah ali problemih takoj obvestiti HALCOM-CA. 4.6 OBDOBJE VELJAVNOSTI POTRDILA (1) Običajna veljavnost potrdila je tri leta od izdaje potrdila. (2) HALCOM-CA lahko za posamezno potrdilo določi tudi krajši rok veljavnosti potrdila. 4.7 PREKLIC POTRDILA IN OBJAVA V REGISTRU PREKLICANIH POTRDIL (1) Preklic potrdila lahko imetnik potrdila zahteva kadarkoli, mora pa ga zahtevati v primeru: 1. spremembe razločevalnega imena (DN), 2. ko imetnik potrdila zamenja ključne podatke, povezane s potrdilom (ime ali priimek) 3. ko se ugotovi ali sumi, da je prišlo bodisi do razkritja ključa za podpisovanje bodisi do zlorabe potrdila, 4. nadomestitvi potrdila z drugim potrdilom (npr. ob izgubi pametne kartice, izgubi gesel za dostop do podatkov na kartici in podobno). (2) HALCOM-CA lahko prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika v primerih iz prvega odstavka ali na podlagi zahteve pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa. (3) Preklic potrdila je mogoč 24 ur dnevno. Natančna navodila za preklic potrdila so objavljena na spletnih straneh HALCOM-CA. (4) HALCOM-CA bo na podlagi pravilne zahteve za preklic potrdila potrdilo preklical najkasneje v štirih (4) urah. V primeru nastanka nepredvidljivih okoliščin bo HALCOM-CA izjemoma preklical potrdilo najkasneje v 8 (osmih) urah po prejemu pravilne zahteve za preklic potrdila. V tem času bo preklicano potrdilo v imeniku označeno kot preklicano in dodano v register preklicanih potrdil. 12

13 5. IMETNIKI POTRDIL 5.1 VARNOSTNE ZAHTEVE (1) Imetnik oziroma bodoči imetnik potrdila je dolžan: 1. skrbno prebrati to politiko pred podpisom naročilnice za potrdilo ter spremljati vsa obvestila HALCOM-CA in ravnati v skladu z njimi in s to politiko, 2. spremljati razvoj tehnologije in obvestila HALCOM-CA ter ustrezno posodabljati potrebno strojno in programsko opremo za varno delo s potrdili, 3. uporabljati tako programsko opremo, ki je v skladu z obvestili HALCOM-CA (npr. z dovolj močnimi kriptografskimi moduli), 4. ključ za podpisovanje in vse druge zaupne podatke, vključno z referenčno številko in avtorizacijsko kodo pred prevzemom potrdila, ščititi s primernim geslom ali na drug način tako, da ima dostop do njih samo imetnik, 5. vse spremembe, ki so povezane s potrdilom, nemudoma sporočiti HALCOM-CA, 6. zahtevati preklic potrdila, če je bil ključ za podpisovanje ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe, ali če obstaja nevarnost zlorabe, ali če so se spremenili podatki, ki so navedeni v potrdilu. (2) Imetnik potrdila mora izpolnjevati vse zahteve iz te politike in iz veljavnih predpisov. (3) Imetnik potrdila krije stroške potrebne strojne ali programske opreme za varno uporabo potrdila glede na vrsto potrdila, kot so določeni v ceniku HALCOM-CA. 5.2 PRAVICE IMETNIKA POTRDILA (1) Imetnik potrdila lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede veljavnosti potrdila, glede določb te politike ter glede obvestil HALCOM-CA. (2) Imetnik lahko kadarkoli brez navedbe razloga zahteva preklic svojega potrdila. 6. TRETJE OSEBE 6.1 VARNOSTNE ZAHTEVE (1) Ob prvi uporabi potrdil HALCOM-CA po tej politiki mora tretja oseba, ki se zanaša na potrdilo, skrbno prebrati to politiko in od tedaj redno spremljati vsa obvestila HALCOM- CA. (2) Tretja oseba mora vedno v času uporabe potrdila natančno preveriti, če potrdilo ni v registru preklicanih potrdil. (3) Če potrdilo vsebuje podatke o tretji osebi, je ta dolžna zahtevati preklic potrdila, če izve, da je bil zasebni ključ ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe, ali če obstaja nevarnost zlorabe, ali če so se spremenili podatki, ki so navedeni v potrdilu. 13

14 6.2 PRAVICE TRETJE OSEBE (1) Tretja oseba se lahko do preklica potrdila zanese na takšno potrdilo. (2) Tretja oseba lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede veljavnosti kateregakoli izdanega potrdila, glede določb te politike ter glede obvestil HALCOM-CA. 7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 7.1 SPLOŠNO (1) Določbe glede avtorskih, sorodnih in drugih pravic intelektualne lastnine: na zasebnem ključu pripadajo vse pravice imetniku potrdila, na javnih ključih, vseh podatkih na potrdilu, na imeniku potrdil in registru preklicanih potrdil ter na tej politiki pripadajo vse pravice HALCOM-CA. 7.2 REŠEVANJE SPOROV (1) Vse pritožbe imetnikov potrdil rešuje nadzorna skupina HALCOM-CA (podpoglavje 3.2.3). (2) Morebitne spore med imetnikom potrdila ali tretjo osebo in HALCOM-CA rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi materialnega prava Republike Slovenije. 7.3 VELJAVNOST (1) HALCOM-CA si pridržuje pravico do spremembe politike delovanja in nadgradnje infrastrukture brez predhodnega obveščanja imetnikov potrdil. Veljavna potrdila pri tem ostanejo v veljavi do konca preteka veljavnosti in zanje še naprej velja tista politika delovanja, ki je veljala ob njihovi izdaji. Za vsa potrdila, izdana po začetku veljavnosti nove politike, velja nova politika. (2) Ta politika začne veljati z dnem, ko jo sprejme HALCOM-CA. 14

15 TERMINOLOŠKI SLOVAR IN KRATICE CA CCPS CPName CP OID CRL DN Imenik potrdil Overitelj potrdil (angl.: Certification Authority ali Certification Agency). Certificate and Card Production Service storitev izdelave potrdil in kartic in zajema: 1. Izdajo CA ključa za vsakega podrejenega overitelja 2. Postavitev CA parametrov v CCPS za vsakega podrejenega overitelja 3. Predpoosebljanje pametnih kartic, v skladu z nizom standardiziranih izdelkov 4. Izdelavo visoko kakovostnih ključev RSA z najmanj 1024 biti 5. Varovanje integritete predpoosebljenih pametnih kartic 6. Poosebljanje kartic končne entitete s povezovanjem podatkov imetnika in javnega ključa, torej izdajo potrdil x509 v3 in njihovo nalaganje v pametne kartice 7. Ime politike delovanja overitelja (angl.: Certification Policy Name), enolično povezano z mednarodno številko politike delovanja CP OID (angl.: Certification Policy Object Identifier). Mednarodna številka, ki enolično določa politiko delovanja (angl.: Certification Policy Object IDentifier). Certificate Revocation List seznam preklicanih digitalnih potrdil. Enolično razločevalno ime (prim. opredelitev razločevalnega imena) (angl.: Distinguished Name). Imenik potrdil po priporočilu X.500, kjer so shranjena potrdila po priporočilu X.509 ver. 3, do katerih je možen dostop po protokolu LDAP. LDAP Leightweight Directory Access Protocol je protokol, ki določa dostop do imenika in je specificiran po IETF (Internet Engineering Task Force) priporočilu RFC Identifikacija Identifikacija je ugotavljanje identitete osebe, ki se izvaja osebno s pomočjo veljavnega osebnega dokumenta ali v elektronski obliki s Overitelj potrdila Prijavna služba Razločevalno ime pomočjo veljavnega digitalnega potrdila. Fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi (angl.: Certification Authority - CA). Služba ali oseba, ki sprejema vloge za potrdila in prevzema identificiranje in preverjanje istovetnosti bodočih imetnikov v imenu overitelja potrdil (angl.: Registration Authority - RA). Enolično ime v potrdilu (prim. opredelitev DN), ki nedvoumno in enolično definira uporabnika v strukturi imenika. S/MIME SSL TLS Secure Multipurpose Internet Mail Extensions Secure Sockets Layer Transport Layer Security Kraj in datum: Ljubljana, Direktor Marko Šega 15

Halcom CA PO 2

Halcom CA PO 2 Politika HALCOM-CA Javni del notranjih pravil HALCOM-CA za poslovna in strežniška kvalificirana digitalna potrdila CPName: HALCOM CA PO 2 CPOID: 1.3.6.1.4.1.5939.1.2.5 Dokument je veljaven od: 15.02.2010

Prikaži več

Halcom CA PO e-signature 1

Halcom CA PO e-signature 1 za poslovna kvalificirana digitalna potrdila,izdaja: 02, Stran: 1/58 Politika Halcom CA Javni del notranjih pravil Halcom CA za poslovna kvalificirana digitalna potrdila Izdaja št. 2 CPName: Halcom CA

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - e-SLOG_Priporocila_za_izdelavo_varnostne_politike_e-podpisa_1.0__Hermes Plus_.doc

Microsoft Word - e-SLOG_Priporocila_za_izdelavo_varnostne_politike_e-podpisa_1.0__Hermes Plus_.doc Projekt e-slog Elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva A2 Priporočila za izdelavo varnostne politike e- podpisa Verzija 1.0 junij 2004 STANJE DOKUMENTA Namen dokumenta: Dokument vsebuje opis in

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - IMS-INFO-GZS ppt

Microsoft PowerPoint - IMS-INFO-GZS ppt Predstavitev predavatelja Projekti na temo zdravstvenega zavarovanja: 2001 - omrežje KZZ - Uvedba izdaje konvencijskih potrdil 2003 - omrežje KZZ - kartični zapis o prejetih MTP 2003 - omrežje KZZ - Vključitev

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Dnevi slovenske informatike 2019 NOVOSTI NA PODROČJU STORTEV ZAUPANJA DRŽAVNEGA CENTRA SI-TRUST Dr. Alenka Žužek Nemec 16. april 2019 e-identitete v Sloveniji

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev IZKUŠNJE PRI PRILAGODITVI E-STORITEV AJPES ZAHTEVAM EIDAS ZA ČEZMEJNO PRIZNAVANJE MARJAN BABIČ, AJPES Vsebina Razlogi za vključitev v projekt CEF Telecom Izvajalno okolje AJPES in način integracije s SI-PASS

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Izkušnje pri prilagoditvi e-storitev AJPES zahtevam eidas za čezmejno priznavanje Marjan Babič, AJPES 11. 12. 2018 Vsebina Razlogi za vključitev v projekt CEF Telecom Izvajalno okolje AJPES in način integracije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Slajd 1

Slajd 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 1 EU ENOTNI DIGITALNI PORTAL: PRIHAJA NOVA EU UREDBA Alenka Žužek Nemec, Tina Kuliš DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 18. april 2018 Ko podjetja ali državljani

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

SETCCE Uporabniška navodila za namestitev in upravljanje komponente SETCCE proxsign v2.0.5 za MAC OS X [Nova generacija komponent SETCCE proxsign ] Id

SETCCE Uporabniška navodila za namestitev in upravljanje komponente SETCCE proxsign v2.0.5 za MAC OS X [Nova generacija komponent SETCCE proxsign ] Id SETCCE Uporabniška navodila za namestitev in upravljanje komponente SETCCE proxsign v2.0.5 za MAC OS X [Nova generacija komponent SETCCE proxsign ] Identifikacijska oznaka dokumenta: n/a Različica dokumenta:

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

uredba_slo.doc

uredba_slo.doc 3721. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, stran 9261. Na podlagi 10., 23., 36., 40., 43., 47., 53., 54., 63., 71., 72., 73., 74., 88. in 91. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več