MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MESTNA OBČINA NOVA GORICA"

Transkripcija

1 Številka: 430-3/ Datum: DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA NA ODLAGALIŠČU V STARI GORI Vrsta postopka za oddajo JN: Odprti postopek Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil RS in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica,

2 VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Podatki o naročniku Vrsta postopka in objava Način in rok za predložitev ponudb Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb Pravna podlaga Način priprave ponudbe Jezik v ponudbi Stroški za izdelavo ponudbe Pojasnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi Zavarovanje odgovornosti Rok plačila in način obračunavanja Veljavnost ponudbe Variantne ponudbe Obrazec»ESPD«za vse gospodarske subjekte Ponudbeni predračun Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila Zaupnost podatkov Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije Dopustne dopolnitve ponudb Tuji ponudniki Odločitev o oddaji naročila Preveritev ponudbe Sklenitev pogodbe Zahtevek za revizijo Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI OBRAZCI (OBR-1)

3

4 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 2.1. Podatki o naročniku Naročnik javnega naročila je : MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, matična številka: , davčna številka: SI Sredstva za javno naročilo so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica na proračunski postavki ): sanacijska dela na odlagalnem polju v Stari Gori, konto 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 2.2. Vrsta postopka in objava Za oddajo predmetnega javnega naročila se uporabi odprti postopek. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil RS in na naslovu ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica Način in rok za predložitev ponudb Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-jn: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-jn), ki je objavljen na spletnem naslovu Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-jn. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-jn, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do ure. Za oddano se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-jn svojo ponudbo umakne, se štej, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-jn tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn dne in se bo začelo ob uri na spletnem naslovu Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-jn samodejno ob uri, ki je določena za

5 javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e- JN pod razdelek»predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-jn na razpolago v razdelku»zapisnik o odpiranju ponudb« Pravna podlaga Pravna po Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS 91/2015, ZJN-3A, Ur.l.RS 14/2018), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/2011, št. 60/2011-ZTP-D,63/2013, 90/2014-ZDU-1, 95/2014-ZIPRS1415-C, 96/2015-ZIPRS1617, 80/2016-ZIPRS1718, 60/2017), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) Obligacijski zakonik (OZ-UPB Ur. L. RS, št. 97/2007), Zakon o intergriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur.l.RS, št. 69/2011-UPB2), Kazenski zakonik (50/2012-UPB), Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur.l.RS, št. 98/2004 ZOPOKD-UPB1, 65/2008 ZOPOKD-B, 57/12), Zakon o varstvu osebnih podatkov ( 94/2007-UPB1), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl., 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in Drugi veljavni predpisi, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo in druga veljavna zakonodaja. dlaga za izvedbo postopka je v naslednjih predpisih: Način priprave ponudbe Ponudniki so pozvani, da predložijo ponudbo za celotno razpisano javno naročilo. Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci. Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila. Skupna ponudba je ponudba, v kateri nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki izpolnjujejo pogoje za ponudnika po tem razpisu. V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V primeru, da ponudbo predloži več pogodbenih partnerjev, morajo predložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbo o sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora opredeliti naloge in odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo javnega naročila ter prevzem neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupini izvajalcev do naročnika ter način plačila partnerju. Določiti mora tudi vodilnega partnerja, ki skupino zastopa v razmerju do naročnika in z naročnikom ter sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila.

6 Razvidno mora biti, katera dela bo izvajal posamezni partner in vrednost del. Vodilni partner mora biti hkrati pooblaščen za prevzem in prenos navodil v imenu in za račun vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev. Določi se tudi pooblaščenega zastopnika izvajalca. V primeru predložitve skupne ponudbe se tehnična in kadrovska sposobnost upošteva kot seštevek partnerjev v skupni ponudbi. V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo mora predložiti zavezujoč pravni akt, sklenjen za ta namen. Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika kot glavnega izvajalca, nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe, v kolikor tega ne stori izvajalec. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in soglasje ponudnika, da naročnik neposredno plača podizvajalcu 6 Prav tako mora ponudnik, v primeru, da zamenja podizvajalca oziroma sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku 5 dni po spremembi predložiti vse podatke iz prejšnjega odstavka. Naročnik bo vsakega zamenjanega oziroma novega podizvajalca po podpisu osnovne pogodbe preveril, ali izpolnjuje predpisane pogoje za podizvajalca in to potrdil izvajalcu. Podizvajalec ne sme pričeti z deli, dokler ne sklene pogodbe s svojim naročnikom (izbranim izvajalcem) in dokler ga ne potrdi naročnik. Izplačilo podizvajalcem je obvezno le, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

7 Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ponudnik mora predložiti tudi izpolnjen obrazec OBR-7 za vse podizvajalce Poleg tega je potrebno za vsakega podizvajalca predložiti še izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za izvedbo naročila OBR-5 z zahtevanimi prilogami. V kolikor podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v OBR-5, ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik na razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo OBR-3, da bo dela izvajal sam in da nima podizvajalcev. Naročnik bo za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi s podizvajalci (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) preden jih bo potrdil, zahteval predložitev vse dokumentacije, ki se zahteva za podizvajalce (izpolnjevanje pogojev in predložitev dokazil iz OBR-5). V kolikor podizvajalci pogojev ne bodo izpolnjevali, jih naročnik ne bo potrdil. Izbrani ponudnik mora naročniku v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe, Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. V kolikor bo ponudnik nastopal v več ponudbah individualno ali kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov, bodo vse ponudbe, v katerih bo nastopal izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati Jezik v ponudbi Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti obvezno napisana v slovenskem jeziku Stroški za izdelavo ponudbe Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker njegova ponudba

8 ni bila sprejeta in v primeru, da naročnik v skladu z ZJN-3 ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopa od predmeta javnega naročanja Pojasnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme prijavitelj zahtevati pisno preko vprašanj na Portalu javnih naročil RS. Kontaktna oseba naročnika bo vsa obvestila, pojasnila in druge informacije o javnem naročilu objavljala na Portalu javnih naročil RS. Skrajni rok do katerega prijavitelj lahko še zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je osem dni pred iztekom roka ( ). Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredoval preko portala javnih naročil najpozneje sedem dni pred iztekom roka za oddajo ponudb ( ), pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Vsako tako objavljeno pojasnilo postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora podpisano in žigosano kopijo vsakega pojasnila predložili k svoji ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsak dodatek k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila postane sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Ponudnik mora k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila priložiti svojo izjavo, da bo naročniku izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti OBR-14. Izvajalec mora najkasneje v roku 15 dni od podpisa pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki, glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v višini 10% od pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), veljavno še 30 dni od datuma dokončanja pogodbenih del. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti naročnik garancij v garanciji za dobro izvedbo del vodilni partner.

9 2.12. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi Ponudnik mora dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila priložiti svojo izjavo, da bo naročniku izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi OBR-16. Izvajalec bo izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral naročniku izročiti finančno zavarovanje, brezpogojno in nepreklicno, unovčljivo na prvi poziv v skupni vrednosti 5% skupne pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v pogodbi. Dokler naročnik ne prejme finančnega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijski dobi, ne bo izplačal končnega računa. Izvajalec bo moral naročniku izročiti finančno zavarovanje, brezpogojno in nepreklicno, unovčljivo na prvi poziv v skupni vrednosti 5% skupne pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v pogodbi Zavarovanje odgovornosti Izvajalec se zaveže zavarovati predmet te pogodbe zoper vse zavarovalne rizike pri pristojni zavarovalnici za čas izvajanja pogodbenih del do uspešne predaje predmeta te pogodbe naročniku Rok plačila in način obračunavanja Naročnik bo pogodbena dela plačal 30. dan po uradno prejetem in potrjenem računu. Plačilo prične teči naslednji dan po prejemu računa. Isti plačilni pogoji veljajo tudi za podizvajalce. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil Veljavnost ponudbe Ponudba brez kakršnihkoli popravkov ponudbenih cen mora veljati do V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije Variantne ponudbe Variantne ponudbe niso dopustne Obrazec»ESPD«za vse gospodarske subjekte

10 Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/espd: in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik, ki v sistemu e-jn oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek»espd ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek» ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-jn oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-jn šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek»espd ostali sodelujoči«priloži podpisane ESPD v pdf. Obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml Ponudbeni predračun Ponudnik mora v predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati elemente, iz katerih so sestavljene. Cene za opravljeno storitev morajo biti fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev. Cene na enoto ne smejo vsebovati davka. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan ločeno. Če bo ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, bo naročnik ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3, preden bo takšno ponudbo zavrnil. Kandidati lahko ponudijo le javno naročilo v celoti.

11 Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekaptulacija) Ponudnik v informacijskem sistemu e-jn v razdelek»predračun«naloži izpolnjen obrazec»povzetek predračuna (rekapitulacija)«v.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec»predračun«pa naloži v razdelek»drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) naloženim v razdelek»predračun«in celotnim predračunom naloženim v razdelek»drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki, v celotnem predračunu, naloženim v razdelku»drugi dokumenti«2.19. Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila Naročnik si pridržuje pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila, v skladu z določili 90. člena ZJN Zaupnost podatkov Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in ki jih kot takšne opredeljuje veljavna zakonodaja. Javni podatki so količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katero koli osebo, ki je pripravljala načrt, specifikacije in drugo dokumentacijo, na katerega se nanaša predmetno javno naročilo Dopustne dopolnitve ponudb Naročnik bo v primeru formalno nepopolne ponudbe, v kolikor določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti, dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe v skladu z določili 89. člena ZJN-3. Ponudnik ne bo smel spreminjati skupne vrednosti ponudbe. Če ponudnik v roku, ki mu ga bo določil naročnik, ne bo ustrezno dopolnil ponudbe, bo naročnik tako ponudbo izločil Tuji ponudniki Vsa dokumentacija je v slovenskem jeziku in je naročnik ne prevaja za tuje ponudnike. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne

12 izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (Upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. V kolikor ima ponudnik sedež v tujini, mora v obrazcu 1 (ponudba) podatki o ponudniku, hkrati navesti tudi pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji Odločitev o oddaji naročila Naročnik bo v roku petih dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Odločitev o oddaji naročila naročnik sprejme najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in mora biti vsebinsko v skladu s 3. odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v zvezi s postopkom javnega naročanja obvestil ponudnike na način, da podpisano odločitev glede tega objavi na portalu javnih naročil Preveritev ponudbe V kolikor bo naročnik ugotovil, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka Sklenitev pogodbe Pogodba bo pripravljena v skladu z vzorcem pogodbe iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in jo vrniti naročniku najkasneje v roku 5 dni po prejemu pogodbe v podpis. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe Zahtevek za revizijo Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/2013, v nadaljevanju: ZPVPJN) se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave obvestila o naročilu, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI , sklic XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

13 Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se v vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi»ekonomsko najugodnejše ponudbe«z uporabo merila»najnižja ponudbena cena«po posameznem sklopu Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najvišje število točk po posameznem sklopu, izračunanih po naslednji formuli: Točke (T) = najnižja ponujena cena/ponujena cena ponudnika x POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI A. USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

14 DOKAZILO: Gospodarski subjekti, registrirani v RS: ESPD obrazec ( v» Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A:Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register ) ns strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov oziroma primerljivega dokazila. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci) B. NEOBSTOJ OBVEZNIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV 1. Pogoj Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 50/12 uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) - terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 14

15 izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). DOKAZILO: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani v delu III.A, ki ga ponudnik predloži v tiskani obliki in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-20) in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-21). 15 Naročnik vse ponudnike poziva, da v roku 30 dni pred oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel vsa dokazila, ki so bila izdana v obdobju 30 dni pred rokom za oddajo ponudb do roka za oddajo ponudb. Potrdil o nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj. V kolikor ponudniki za (vsa) potrdila ne bodo zaprosili (pravočasno), bo naročnik od njih zahteval lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe relevantni gospodarski subjekti in fizične osebe niso bili kaznovani. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci) 2. Pogoj Gospodarski subjekt mora imeti izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt nima izpolnjenih obveznosti iz prejšnjega stavka tudi,

16 če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. DOKAZILO: ESPD obrazec (v«del III:B Razlogi za izključitev) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci) 3. Pogoj Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. DOKAZILO: ESPD obrazec (v«del III: Razlogi za izključitev) za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. 16 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci) 4. Pogoj Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav njem ni ugotovil dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. DOKAZILO: ESPD obrazec (v«del III: Razlogi za izključitev) za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci) 5. Pogoj

17 Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva opravljal pred , mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva začel opravljati po (velja tudi za podizvajalce), mora poleg registracije izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradi list RS, št.61/17 s sprem., v nadaljnjem besedilu: GZ in sicer: - Imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ ter - Imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta. DOKAZILO: izpolnjen obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije zavarovalne police. 17 C. EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ Ponudnik/partner v zadnjih šestih mesecih do objave tega javnega naročila ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD ( v«del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj,»druge ekonomske ali finančne zahteve«) Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. D. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti najmanj eno (1) referenco izvedbe nizke gradnje, v vrednosti najmanj ,00 EUR brez DDV, ki jo je v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega naročila uspešno izvedel. Ponudnik mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ oziroma odgovornega vodjo del po ZGO-1, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

18 - Opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS - Imeti mora visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl.inž.grad.) - Predložiti mora najmanj eno (1) referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila opravljal funkcijo odgovornega vodje del pri izvedbi nizke gradnje, v vrednosti najmanj EUR brez DDV. Strokovni kader, ki prispeva reference, mora pri predmetnem javnem naročilu opravljati funkcijo vodje del. V primeru, da se ponudnik sklicuje na kadrovske in tehnične pogoje partnerjev, mora ponudbi priložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo mora obvezno priložiti pisni dogovor, sklenjen za ta namen. Naročnik bo lahko pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Obrazec ESPD ( v delu IV. Oddelek C, pod»za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste«) Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. 18 E. DRUGI IZKLJUČITVENI RAZLOGI 1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011- ZintPK-UPB2) 2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izključil gospodarski subjekt: - če mu bo naročnik na kakršenkoli način izkazal kršitev obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, - če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; - če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega

19 stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; - če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; - če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; - če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; - če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. - Če je bil gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011- ZintPK-UPB2) OBRAZCI (OBR-1) PONUDBA ŠT. z dne 1) SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU

20 Naziv Naslov in sedež Odgovorna oseba za podpis pogodbe Kontaktna oseba pooblaščena za tolmačenje ponudbe Telefon in telefax kontaktne osebe tel. št.: faks št.: Transakcijski računi Matična številka 20 Pristojni davčni urad ID številka za DDV Osebe, ki imajo v gospodarskem subjektu funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta mali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem* Ime in priimek osebe Funkcija *Ponudnik mora za vse te osebe v ponudbi priložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3

21 REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI PONUDNIKA Registrski podatki Popolna firma Prva registracija Zadnja sprememba Številka Datum Registrsko sodišče Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register Opis Dejavnosti Klasifikacijska oznaka po NACE Opis dejavnosti 2) PONUDBENA CENA PONUDBENA CENA (brez DDV) DDV 22% SKUPAJ..EUR.. EUR..EUR 21 (z besedo: ). 3) NAČIN IZVAJANJA DEL Izjavljamo, da bomo prevzete pogodbene obveznosti opravili: - Samostojno, brez podizvajalcev - S partnerji v skupni ponudbi priloga OBR-1A - S podizvajalci - S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah Izjavljamo, da bomo sami izvedli % pogodbenih obveznosti, partner % pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali % pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru podizvajalcev) ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.

22 4) VELJAVNOST PONUDBE Ponudba je veljavna najmanj do. V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije. 5) ROK IZVEDBE DEL S pogodbenimi deli smo pripravljeni pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in jih dokončati v pogodbeno dogovorjenem roku v skladu s potrjenim finančnim in terminskim planom. V kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo naročilo izvedli v roku dni od uvedbe v delo. Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe. Ime in naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročitve (izpolni ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije) Datum: Žig: Podpis: Priloge: - Sklenjena pogodba o skupni izvedbi del v primeru skupne ponudbe 22 Opozorilo: - Sestavni del tega obrazca so tudi sklenjen pravni akt o skupni izvedbi pogodbenih obveznosti v primeru skupne ponudbe. - Če podpisnik ponudbe ni ista oseba kot zakoniti zastopnik ponudnika, mora predložiti veljavno pooblastilo /original ali notarsko overjeno kopijo pooblastila/ 4.1 (OBR-1A) 1) PODATKI O PARTNERJU Naziv Naslov in sedež

23 Odgovorna oseba za podpis pogodbe Kontaktna oseba Telefon in telefax kontaktne osebe tel. št.: faks št.: Transakcijski računi Matična številka ID številka za DDV 2) PREVZETA DELA IN VREDNOST TEH DEL 23 V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bomo kot partner v skupni ponudbi izvedli naslednja dela:, kar predstavlja % razpisanih del, v vrednosti EUR brez DDV. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci. 3) NAČIN IZVAJANJA DEL Izjavljamo, da bomo kot partner v skupni ponudbi prevzete pogodbene obveznosti opravili: - Samostojno, brez podizvajalcev - S podizvajalci - S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah Izjavljamo, da bomo sami izvedli % pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali % pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru podizvajalcev) ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.

24 4) VELJAVNOST PONUDBE Ponudba je veljavna najmanj do. V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije. Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe. Datum: Žig: Podpis: OPOZORILO: - Vsak partner v skupni ponudbi izpolni obrazec OBR-1 - Partner v skupni ponudbi mora z vodilnim partnerjem obvezno skleniti pogodbo o skupnem nastopanju kot zavezujoč pravni akt in mora biti priložen k ponudbi kot pogoj za popolno ponudbo. - Če podpisnik ponudbe ni ista oseba kot zakoniti zastopnik ponudnika, mora predložiti veljavno pooblastilo ( original ali notarsko overjeno kopijo pooblastila) (OBR-2) PONUDNIK Podatki o podizvajalcih, ki jim bo ponudnik oddal posel v podizvajanje Podizvajalec (naziv, polni naslov) Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oz. dobavljenega materiala Vrednost del v EUR-brez DDV

25 Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3 mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru večjega števila podizvajalcev, se ta obrazec fotokopira 25 Podizvajalec mora tako kot ponudnik izpolnjevati vse pogoje določene v točki 3A, B in C dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V nasprotnem primeru bo naročnik podizvajalca, ki ne izpolnjuje teh pogojev zavrnil. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu najkasneje v roku 5 dni po spremembi predložiti vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kraj in datum: Ponudnik Žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe 4.3 (OBR-3) Ponudnik/partner IZJAVA

26 Izjavljamo, da bomo predmetno javno naročilo izvajal sami in na razpisanih delih ne bomo angažirali podizvajalcev. Kraj in datum: PONUDNIK/PARTNER (žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe) (OBR-4) ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO Za javno naročilo za»«naročniku Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica dajemo zahtevo, na

27 podlagi katere naj nam naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna plačilo terjatev do glavnega izvajalca. OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da podizvajalec v skladu z določili 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo. Le v tem primeru se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu s tem zakonom in obveznosti zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V primeru večjega števila podizvajalcev se ta obrazec fotokopira. Kraj in datum: PODIZVAJALEC (žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe) (OBR-5) Ločeno izpolnijo ponudnik, partner in podizvajalec Ponudnik oz. partner oz. podizvajalec

28 IZJAVA Ponudnika/partnerja/podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za izvedbo javnega naročila V zvezi z javnim naročilom za zapiranje odlagalnega polja na odlagališču v Stari Gori IZJAVLJAMO: 1. da nismo kršili obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, 2. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter da naša sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ter da naše poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ter da se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 3. da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta; 4. da nismo z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; 5. da v zvezi z nami ni podano nasprotje interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 v nasprotnem primeru se zavezujemo o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika; 6. da nismo predhodno sodelovali pri pripravi postopka javnega naročanja - v nasprotnem primeru se zavezujemo o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika; 7. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 8. da nismo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, da smo te informacije razkrili in smo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. Kraj in datum: PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: (žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe)

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št /2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA št. 430-21/2019/4 Predmet javnega naročila: GEODETSKE STORITVE Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti Številka zadeve: 430-21/2019 Stran 1 od 36

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI KONGRESNI TRG 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»vključitev TP Aškerčeva 5 v SN omrežje«vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks Številka: 430-7/2018-3 Datum: 22.1.2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč Številka: 430-4/2019-2 Datum: 29. 5. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti 1 / 53 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Odprava ugotovljenih napak v garancijski dobi na objektu študentskega doma FDV z upoštevanjem okoljskih vidikov

Odprava ugotovljenih napak v garancijski dobi na objektu študentskega doma FDV z upoštevanjem okoljskih vidikov NAROČNIK: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:»Gradnja objekta zimski bazen v Novi Gorici«- POPRAVEK ŠT. 1 za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: +386 5 66 00 100 E-mail: posta.oizola@izola.si Internet: www.izola.si Številka: 354-53/2018 Datum:

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum:

OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA   E: Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: Številka: / Datum: OBČINA TREBNJE OBČINSKA UPRAVA www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 430-59/2014-151 Datum: 26. 2. 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE

Datum izpisa: :17:23, Interna oznaka: b , oddano: :17:11 OBVESTILO O NAROČILU ODDELE OBVESTILO O NAROČILU ODDELEK I: NAROČNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Uradno ime ZGS Poštni naslov VEČNA POT 002 Kraj LJUBLJANA Kontaktne točke Mateja Garafolj Telefon +386 14700050 E-pošta mateja.garafolj@zgs.si

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO

Številka: /2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PRO Številka: 4301-11/2014/3 Datum: 21. November 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA PONUDNIKA ZA IZVEDBO STROKOVNIH SVETOVALNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PROGRAMSKE OPREME ZA IZVEDBO KOMPLEKSNE ELEKTRONSKE DRAŽBE,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVIL

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVIL Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila GRADNJA PAVILJONA NA ODDELKU ZA GOZDARSTVO - II. FAZA po postopku

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka: 09/58/2000

Številka: 09/58/2000 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku oddaje naročila male vrednosti Oznaka javnega naročila: JNMV-2S/2019 Datum: 13.6.2019 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

My Title

My Title Ulica Pohorskega bataljona 12 2310 Slovenska Bistrica Tel.: +386 (0)2 8055-400 Faks: +386 (0)2 8055-410 E-pošta: info@komunala-slb.si Splet: www.komunala-slb.si ID za DDV: SI32621213 TRR pri Nova KBM d.d.:

Prikaži več

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI LUKOVICA Datum: , Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO BRDO PRI LUKOVICI 5 1225 LUKOVICA Datum: 17. 6. 2019, Številka: JN 1/2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO»PREVOZI

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet: Št.: JN0001/ Datum: 0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet:     Št.: JN0001/ Datum: 0 8000 NOVO Št.: JN0001/2015-0003 Datum: 03.03.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto - 2. etapa: nadstropje oddelka

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več