Poslovno poročilo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Poslovno poročilo"

Transkripcija

1 holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/ , Fax: 05/ , Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar marec 2017 Koper, maj 2017

2 Kazalo Uvodna pojasnila... 3 Osebna izkaznica družbe Istrabenz, d.d Osnovni podatki poslovanja družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz v obdobju januar marec Pomembnejši dogodki v obdobju januar marec Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja... 7 Družbe vključene v Skupino Istrabenz... 8 Lastniška struktura družbe Istrabenz, d.d Število in delež delnic družbe Istrabenz, d.d., v lasti članov uprave in nadzornega sveta...11 Lastne delnice...11 Upravljanje s tveganji Upravljanje s tveganji na ravni holdinške družbe Istrabenz, d.d Upravljanje s tveganji na področju Turizma...11 Poslovanje posameznih področij v Skupini Istrabenz v obdobju januar marec Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Istrabenz Konsolidirana bilanca stanja Skupine Istrabenz Konsolidirani izkaz finančnega izida Skupine Istrabenz Pojasnila k izkazu poslovnega izida Skupine Istrabenz Pojasnila k bilanci stanja Skupine Istrabenz Izkaz poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d Bilanca stanja družbe Istrabenz, d.d Izkaz finančnega izida družbe Istrabenz, d.d Pojasnila k izkazu poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d Pojasnila k bilanci stanja družbe Istrabenz, d.d Vpogled v informacijo o poslovanju Seznam tabel Seznam slik

3 ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., s sedežem v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, objavlja informacijo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar marec Uvodna pojasnila Objavljeni zgoščeni konsolidirani računovodski izkazi Skupine Istrabenz in zgoščeni računovodski izkazi holdinške družbe Istrabenz, d.d., za obdobje januar marec 2017 in januar marec 2016 niso revidirani, medtem ko so izkazi za leto 2016 revidirani. Pri pripravi informacije o poslovanju družbe in Skupine Istrabenz so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov družbe in Skupine Istrabenz za leto Informacija o poslovanju je pripravljena ob predpostavki, da ima vsakdo, ki jo bere, dostop do letnega poročila za poslovno leto Informacijo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., za obdobje januar marec 2017 je na redni seji obravnaval nadzorni svet družbe. 3

4 Osebna izkaznica družbe Istrabenz, d.d. Ime družbe: Skrajšano ime družbe: ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. ISTRABENZ d.d. Matična številka: Davčna številka: Številka vpisa v sodni register: Datum vpisa v sodni register: Glavna dejavnost: dejavnost holdingov Število kosovnih delnic družbe: Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Standardna kotacija Vložna številka: Spletna stran: Tabela 1: Podatki o delnici izdajatelja Istrabenz, d.d. PODATKI O DELNICI 1-3/ /2016 Število vseh delnic Število lastnih delnic Knjigovodska vrednost delnice konec obdobja* 0 0 Čisti dobiček/izguba na delnico** -0,13-0,10 Tečaj na začetku obdobja 0,025 0,08 Tečaj na koncu obdobja 0,025 0,11 Povprečni tečaj delnice 0,025 0,08 Tržna kapitalizacija konec obdobja * Kapital konec obračunskega obdobja / (vse delnice - lastne delnice). ** Čisti dobiček konec obračunskega obdobja / (vse delnice - lastne delnice). Ljubljanska borza, d.d. Ljubljana je dne obvestila družbo Istrabenz d.d., da je na podlagi 353. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 32. člena Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana na seji dne sprejela Sklep o začasni ustavitvi trgovanja na borznem trgu v Standardni kotaciji z delnicami z oznako ITBG, izdajatelja Istrabenz, d.d., ki se izvede z dnem in traja do odločitve borze o sprostitvi trgovanja. 4

5 Osnovni podatki poslovanja družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz v obdobju januar marec 2017 Tabela 2: Osnovni podatki poslovanja družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar marec / /2016 INDEKS 17/16 Prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja INDEKS 17/16 Neto poslovna sredstva Kapital Finančni dolg Neto dolg Družba Istrabenz, d.d., je v prvih treh mesecih leta 2017 ustvarila 39 tisoč evrov prihodkov od prodaje, kar je manj kot v primerjalnem obdobju, predvsem zaradi izpada prihodkov iz naslova najemnin. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je negativen in znaša 249 tisoč evrov ter je za 90 tisoč evrov slabši od enakega primerjalnega obdobja, saj je družba v primerjalnem obdobju realizirala enkratne druge prihodke iz naslova plačanih odpisanih terjatev. Čista izguba tekočega obdobja znaša 656 tisoč evrov in je za 112 tisoč evrov višja glede na primerjalno obdobje Zaradi izvedenih predčasnih vračil bankam upnicam je družba Istrabenz, d.d., v opazovanem obdobju realizirala nižje odhodke za obresti. Finančni prihodki so bili v opazovanem obdobju nižji od primerjalnega obdobja, saj je družba v primerjalnem obdobju realizirala enkraten dobiček pri prodaji pridružene družbe. Kapital družbe Istrabenz, d.d., je negativen v višini tisoč evrov in je nižji od vrednosti kapitala na dan v višini čiste poslovne izgube. Finančni dolg družbe Istrabenz, d.d., znaša tisoč evrov in se je v primerjavi z zvišal za obračunane obresti v obdobju januar marec 2017 v višini 419 tisoč evrov. Na dan celotne obveznosti za obresti znašajo tisoč evrov. Družba Istrabenz, d.d., je v letu 2010 začela uresničevati načrt finančnega prestrukturiranja (NFP), ki je bil potrjen v sklopu postopka prisilne poravnave. Istrabenz, d.d., in vse banke upnice so podpisale Aneks št. 1 k Dodatni pogodbi z dne 17. decembra 2009 o reprogramu finančnih obveznosti družbe Istrabenz, d.d. V Aneksu št. 1 je dogovorjeno, da se vse obveznosti do bank upnic po programu načrta finančnega prestrukturiranja razdelijo na dva dela, in sicer: - tranšo A v višini ,74 evrov poplačilo je predvideno v več obrokih, ki zapadejo v plačilo do ; - tranša B zajema preostanek dolga, ki zapade v plačilo do

6 Zaradi finančnih obveznosti, ki zapadejo konec leta 2017, je uprava družbe pripoznala likvidnostno tveganje. Posledično je uprava pristopila k iskanju rešitve, ki bo zagotovila maksimalno poplačilo upnikov, njihovo enakopravno obravnavo ter transparentnost postopka izvedbe, ki bo skladen z veljavno regulativo. Tabela 3: Osnovni podatki poslovanja Skupine Istrabenz v obdobju januar marec / /2016 INDEKS 17/16 Prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid rednega poslovanja Dobiček iz ustavljenega poslovanja Čisti poslovni izid obračunskega obdobja INDEKS 17/16 Neto poslovna sredstva Kapital Finančni dolg Neto dolg Število družb* Število zaposlenih* *Podatek ne vključuje skupaj obvladovanih in pridruženih družb ter njihovih zaposlenih. Skupina Istrabenz je v prvih treh mesecih leta 2017 ustvarila tisoč evrov prihodkov od prodaje, kar je za 32 odstotkov več od primerjalnega obdobja, kar je delno posledica zaprtega hotela Slovenija zaradi prenove v primerjalnem obdobju, delno pa učinkov izvedenih investicij v družbi Istrabenz Turizem, d.d. V prihodkih od prodaje Skupine Istrabenz predstavljajo prihodki od prodaje realizirani v turistični dejavnosti 99,65 odstotkov. Doseženi poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Istrabenz v obdobju januar marec 2017 je negativen in znaša 231 tisoč evrov, čisti poslovni izguba obračunskega obdobja Skupine Istrabenz znaša tisoč evrov. V okviru ustavljenega poslovanja za obdobje januar marec 2016 je prikazano poslovanje odvisne družbe Grand Hotel Adriatic Opatija, d.d., ki je bila prodana marca Na dan je kapital Skupine Istrabenz negativen in znaša tisoč evrov. Lastnikom matične družbe pripada negativni kapital v višini tisoč evrov, manjšinskim lastnikom pa pozitivni kapital v višini 100 tisoč evrov. 6

7 Pomembnejši dogodki v obdobju januar marec 2017 Januar S je postal pravnomočen sklep o končanju stečajnega postopka nad družbo Golf Istra, d.o.o., v kateri je imela družba Istrabenz, d.d., 60-odstotni kapitalski delež, družba Istrabenz Turizem, d.d., pa 20-odstotni kapitalski delež. Družba Istrabenz Turizem, d.d., je pristopila k partnerstvu v SRIPT (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za turizem), ki je namenjeno krepitvi razvojno-inovacijskih in raziskovalnih odnosov deležnikov s področja gospodarstva, državnih in drugih negospodarskih institucij ter raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Februar Nadzorni svet družbe Istrabenz Turizem, d.d., je dal soglasje k imenovanju dr. Domna Trobca za svetovalca uprave in prokurista družbe. Dr. Domen Trobec je funkcijo nastopil Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja Po zaključku obračunskega obdobja v Skupini Istrabenz ne beležimo pomembnejših dogodkov. 7

8 Družbe vključene v Skupino Istrabenz Skupino Istrabenz na dan sestavljajo matična holdinška družba Istrabenz, d.d., in njene odvisne in skupaj obvladovane družbe ter pridružena družba. Odvisne družbe: Istrabenz Turizem, d.d., Portorož (100-odstotni delež), Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., Beograd (95,20-odstotni delež). Pred vključitvijo v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Istrabenz je bilo izvršeno konsolidiranje računovodskih izkazov Skupine Istrabenz Turizem, ki vključuje pridruženo družbo BLS Sinergije, d.o.o. (30-odstotni delež). Skupaj obvladovana družba in pridružena družba Skupine Istrabenz so vključene v konsolidirane računovodske izkaze po kapitalski metodi. Skupaj obvladovana družba: Adriafin, d.o.o. (50-odstotni delež), 8

9 Slika 1: Organigram Skupine Istrabenz na dan Istrabenz Turizem, d.d., Portorož 95,2 Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., Beograd 50 Adriafin, d.o.o. 30 BLS Sinergije, d.o.o. 100 Istrabenz Turizem, d.d., Portorož 95,2 Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., Beograd 50 Adriafin, d.o.o. 30 BLS Sinergije, d.o.o. Legenda: Družba hči Pridružena družba Shema organiziranosti SKUPINE ISTRABENZ na dan Število družb: 5 9

10 Lastniška struktura družbe Istrabenz, d.d. Lastniška struktura družbe Istrabenz, d.d., na dan je prikazana na sliki 2. Slika 2: Lastniška struktura družbe Istrabenz, d.d., na dan Največji delničarji družbe Istrabenz, d.d., na dan so razvidni iz tabele št. 4. Tabela 4: Največji delničarji družbe Istrabenz, d.d., na dan DELNIČAR Stanje v delniški knjigi % v kapitalu 1 SAVA, d.d ,32 2 HOTELI CAVTAT, d.d. fiduciarni račun pri ZAGREBAČKI BANKI d.d ,88 3 NFD HOLDING d.d. - v stečaju ,99 4 NLB d.d ,14 5 GB d.d., Kranj ,30 6 MAKSIMA INVEST d.d. - v stečaju ,45 7 DUTB d.d ,00 8 ALPEN.SI, mešani fleksibilni podsklad ,70 9 FINETOL d.d. - v stečaju ,31 10 GOLDINAR d.o.o. Koper ,93 11 OSTALI DELNIČARJI ,98 SKUPAJ ,00 % 10

11 Število in delež delnic družbe Istrabenz, d.d., v lasti članov uprave in nadzornega sveta Člani uprave in nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d., na dan niso imeli v lasti delnic družbe Istrabenz, d.d. Lastne delnice Na dan je imela družba Istrabenz, d.d., 978 lastnih delnic. Upravljanje s tveganji Upravljanje s tveganji v Skupini Istrabenz je sestavni del poslovnih procesov in poslovanja. Ukrepi za zmanjševanje tveganj so različni glede na vrsto dejavnosti posameznih družb oziroma divizij. V nadaljevanju je predstavljeno upravljanje s tveganji v holdinški družbi Istrabenz, d.d., in družbi Istrabenz Turizem, d.d. s poudarkom na razlagi dogodkov in sprememb po zadnjem datumu letnega poročanja, t.j. po Upravljanje s tveganji na ravni holdinške družbe Istrabenz, d.d. V družbi Istrabenz d.d. smo ob zaključku prvega kvartala leta 2017 v okviru procesa spremljanja, pripoznavanja, merjenja, upravljanja in obvladovanja tveganj, pregledali in ponovno ovrednotili tveganja, ki jim je družba izpostavljena. Predmet ovrednotenja so bila vsa v registru tveganj že pripoznana tveganja konec leta Profil tveganj, ki jim je družba izpostavljena, je ostal enak kot ob zaključku leta Na ravni družbe Istrabenz, d.d., smo tudi v prvih treh mesecih 2017 nadaljevali z aktivnim spremljanjem, pripoznavanjem, merjenjem, upravljanjem in obvladovanjem tveganj. Med poslovnimi tveganji ostaja najpomembnejše spremljanje, upravljanje in obvladovanje tveganj, ki vplivajo na poslovanje posamezne družbe v Skupini Istrabenz, saj z vidika holdinške družbe predstavljajo visoko tveganje spremembe vrednosti naložb. Poslovanje odvisnih družb skladno z načrtovanim je pomembno tudi zato, ker so realizirani finančni kazalci posameznih družb v Skupini Istrabenz vezani na finančne zaveze družbe Istrabenz, d.d., določene v Aneksu št. 1 k Dodatni pogodbi, sklenjeni z bankami upnicami dne 17. decembra Vsa tveganja so tudi finančna tveganja, saj vplivajo tako na plačilno sposobnost kot na pošteno vrednost sredstev in dolgov. Družba Istrabenz, d.d., je za poplačilo upnikov v rokih in v višinah, kot jih predvideva podpisani aneks, namenila celotno premoženje. Dejavnosti v tej smeri so se nadaljevale tudi v prvem kvartalu leta V času priprave poročila je družba v postopku prodaje dolgoročnih finančnih naložb Istrabenz Turizem, d.d., in Adriafin, d.o.o., z namenom najboljšega možnega poplačila upnikov družbe. Predvideva se, da bo vnovčena vrednost višja od obveznosti, ki zapadejo konec leta Upravljanje s tveganji na področju Turizma V družbi Istrabenz Turizem, d.d. so ob koncu prvega trimesečja 2017 v okviru procesa ocenjevanja tveganj, pregledali in ponovno ovrednotili tveganja, ki so jim izpostavljeni. Predmet ovrednotenja so bila 11

12 vsa v registru tveganj že pripoznana tveganja. Upoštevaje trende gibanj na tržišču, institucionalne okvire poslovanja in poslovne aktivnosti v družbi sami, so tudi preverili, ali so bila zaznana morebitna nova tveganja, ki do sedaj niso bila obravnavana oziroma zajeta v registru tveganj. Novih tveganj niso evidentirali. Ugotavljajo, da se profil tveganj, ki jim je izpostavljena družba Istrabenz Turizem, d.d., ni bistveno spremenil v primerjavi s stanjem na dan Poslovanje posameznih področij v Skupini Istrabenz v obdobju januar marec 2017 ODVISNE DRUŽBE Področje Turizem Področje Turizma v skupini Istrabenz v celoti pokriva družba Istrabenz Turizem, d.d. Tabela 5: Glavni pokazatelji poslovanja za družbo Istrabenz Turizem, d.d. ISTRABENZ TURIZEM, d.d. 1-3/ /2016 INDEKS 17/16 Prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ISTRABENZ TURIZEM, d.d INDEKS 17/16 Neto poslovna sredstva Kapital Finančni dolg Neto dolg Pri primerjavi podatkov o poslovanju v prvem trimesečju leta 2017 s primerljivim obdobjem leta 2016 je potrebno upoštevati, da je družba Istrabenz Turizem, d.d., zaradi prenove hotela Slovenija, poslovala v primerjalnem obdobju z manjšim številom razpoložljivih kapacitet. Prihodki od prodaje, so v prvih treh mesecih leta 2017 za 34 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani, kar je delno posledica zaprtega hotela Slovenija zaradi prenove v primerjalnem obdobju, delno pa učinkov izvedenih investicij. Družba Istrabenz Turizem, d.d., je v opazovanem obdobju 2017 realizirala negativen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini tisoč evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je bil pozitiven v višini 13 tisoč evrov, kar je višje v primerjavi z lanskoletnim enakim obdobjem, ko je bil EBITDA negativen. 12

13 Finančni dolg družbe Istrabenz Turizem, d.d., je na dan za 4 odstotke nižji v primerjavi s stanjem na dan Družba Istrabenz Turizem, d.d., je v obdobju januar marec 2017 realizirala nočitev, kar je za 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani V občini Piran je družba dosegla 36- odstotni tržni delež vseh realiziranih hotelskih nočitev. Področje Druge naložbe V področje Drugih naložb uvrščamo družbo Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. Tabela 6: Glavni pokazatelji poslovanja za družbo Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. ZASTAVA ISTRABENZ LIZING, d.o.o. 1-3/ /2016 INDEKS 17/16 Prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid ZASTAVA ISTRABENZ LIZING, d.o.o INDEKS 17/16 Neto poslovna sredstva Kapital Finančni dolg Neto dolg Prihodki od prodaje družbe Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., v prvih treh mesecih 2017 v višini 65 tisoč evrov predstavljajo le 20 odstotkov realiziranih prihodkov v enakem obdobju lani. Zaradi razdolževanja in težav pri pridobivanju novih zunanjih virov financiranja je družba bistveno zmanjšala obseg poslovanja. Čisti poslovni izid družbe znaša 2 tisoč evrov. Finančni dolg v višini 601 tisoč evrov je nižji glede na konec leta 2016 za 42 odstotkov. 13

14 SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE Družba Adriafin, d.o.o. V izkazu poslovnega izida Skupine Istrabenz za obdobje januar marec 2017 je pripoznan pozitivni rezultat skupaj obvladovane družbe Adriafin, d.o.o., v višini evrov. Sredstva družbe znašajo tisoč evrov in ostajajo na ravni leta

15 Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Istrabenz Tabela 7: Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Istrabenz IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 1-3/ /2016 Prihodki od prodaje Drugi poslovni prihodki Stroški prodanega blaga Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Odpisi vrednosti Drugi poslovni odhodki Poslovni izid iz poslovanja Finančni prihodki Finančni odhodki Izid financiranja Pripoznani rezultat naložb računovodenih po kapitalski metodi Dobiček pred obdavčitvijo Davki Čisti poslovni izid ohranjenega poslovanja Dobiček (izguba) iz ustavljenega poslovanja Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Pripadajoči: Lastniku matične družbe Neobvladujoči delež Dobiček in prilagojeni dobiček na delnico* -0,37 0,05 *Čisti dobiček oz. izguba na delnico je izračunan kot čisti dobiček oz. izguba večinskega lastnika/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic. Vse delnice, ki jih je družba izdala, so navadne imenske delnice, zato je prilagojeni čisti dobiček/izguba na delnico enak dobičku/izgubi na delnico. 15

16 Tabela 8: Vseobsegajoči donos Skupine Istrabenz VSEOBSEGAJOČI DONOS 1-3/ /2016 Dobiček (izguba) poslovnega leta Tečajne razlike Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo 0 0 Odloženi davek od dobička vseobsegajočega donosa 0 0 Drugi vseobsegajoči donos za obdobje Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta Lastniku matične družbe Neobvladujoči delež

17 Konsolidirana bilanca stanja Skupine Istrabenz Tabela 9: Konsolidirana bilanca stanja Skupine Istrabenz BILANCA STANJA Nepremičnine, naprave in oprema Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Naložbe vodene po kapitalski metodi Nekratkoročne finančne naložbe Nekratkoročne poslovne terjatve in posojila Terjatve za odloženi davek Nekratkoročna sredstva Zaloge Poslovne terjatve Predujmi in druga sredstva Finančne naložbe in posojila Terjatve do države za davek iz dobička Sredstva v posesti za prodajo Denar in denarni ustrezniki Kratkoročna sredstva Sredstva Osnovni kapital Rezerve Poslovni izid preteklih let Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Kapital lastnikov matične družbe Neobvladujoči delež Kapital Posojila Obresti in druge finančne obveznosti Nekratkoročne poslovne obveznosti Rezervacije Nekratkoročne obveznosti Posojila in obresti Druge finančne obveznosti Poslovne obveznosti Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti Kratkoročni del rezervacij Kratkoročne obveznosti Skupaj obveznosti Skupaj kapital in obveznosti

18 Konsolidirani izkaz finančnega izida Skupine Istrabenz Tabela 10: Konsolidirani izkaz finančnega izida Skupine Istrabenz POSTAVKE 1-3/ /2016 Finančni tokovi pri poslovanju Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Prilagoditve za: Amortizacija Odpisi vrednosti nepremičnin, naprav in opreme Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Odprava odpisov in odpisi dolgov Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Dobiček (izguba) pri prodaji ustavljenega poslovanja Finančni prihodki Finančni odhodki Pripoznani rezultat pridruženih družb po kapitalski metodi Davek iz dobička Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davki Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij: Sprememba terjatev Sprememba zalog Sprememba danih predujmov in drugih sredstev Sprememba poslovnih obveznosti Sprememba prejetih predujmov in drugih obveznosti Sprememba rezervacij Plačani davek iz dobička Denarna sredstva iz poslovanja Finančni tokovi pri naložbenju Prejete obresti Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin Prejemki od prodaje odvisnih družb Prejemki od prodaje pridruženih družb Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev Prejemki od zmanjšanja danih posojil Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev Izdatki za nakup drugih finančnih naložb Izdatki za povečanje danih posojil in depozitov Denarna sredstva iz naložbenja

19 POSTAVKE 1-3/ /2016 Finančni tokovi pri financiranju Plačane obresti Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih Izplačane dividende Denarna sredstva iz financiranja Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov Tečajne razlike na denarnih sredstvih 0 0 Finančni izid v obdobju Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

20 STROGO ZAUPNO! Pojasnila k izkazu poslovnega izida Skupine Istrabenz Poslovni prihodki Poslovni prihodki od prodaje Skupine Istrabenz v obdobju januar marec 2017 v višini evrov se v pretežni meri nanašajo na prihodke realizirane v turistični dejavnosti. Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni prihodki v višini evrov se v pretežni meri nanašajo na prejete odškodnine, plačane odpisane terjatve ter druge poslovne prihodke družbe Istrabenz Turizem, d.d.. V primerljivem obdobju so ti prihodki znašali evrov. Stroški materiala in storitev Stroški materiala znašajo evrov in so za 33 odstotkov višji v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Stroški storitev enako lansko obdobje presegajo za 14 odstotkov in znašajo evrov. Porast stroškov v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 je pretežno posledica večjega realiziranega števila nočitev in posledično tudi realiziranih prihodkov v turistični dejavnosti. Stroški dela Stroški dela Skupine Istrabenz v obdobju januar marec 2017 za 11 odstotkov presegajo stroške dela enakega primerjalnega obdobja in znašajo evrov ter se v pretežni meri nanašajo na stroške dela v turistični dejavnosti. Izid iz poslovanja Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) za obdobje januar marec 2017 je negativen in znaša evrov ter je za 17 odstotek boljši glede na enako obdobje Izid iz financiranja Izid iz financiranja je negativen v višini evrov in je v pretežni meri posledica odhodkov za obresti. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Skupina Istrabenz je v obdobju januar marec 2017 ustvarila čisto izgubo v višini evrov. Lastnikom matične družbe pripada izguba v višini evrov, manjšinskim lastnikom pa čisti dobiček v višini 106 evrov. 20

21 STROGO ZAUPNO! Pojasnila k bilanci stanja Skupine Istrabenz Nepremičnine, naprave in oprama Nepremičnine, naprave in oprema v višini evrov predstavljajo 74 odstotkov vseh sredstev Skupine Istrabenz in so v pretežni meri v lasti družbe Istrabenz Turizem, d.d. Naložbe vodene po kapitalski metodi Naložbe vodene po kapitalski metodi na dan znašajo evrov ( so znašale evrov) in se nanašajo na družbo Adriafin, d.o.o. ter pridruženo družbo BLS Sinergije, d.o.o. Nekratkoročne poslovne terjatve Nekratkoročne poslovne terjatve in posojila se nanašajo na terjatve družbe Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., Beograd in sicer iz naslova finančnega najema. Sredstva razpoložljiva za prodajo Sredstva v posesti za prodajo, ki na dan znašajo evrov se nanašajo na družbo Istrabenz, d.d. Predstavljajo poslovni prostor na naslovu Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper v višini evrov ter opremo v višini evrov je bila podpisna Prodajna pogodba s klavzulo izvršljivosti za prodajo poslovnega prostora v Kopru. V teku so aktivnosti za izpolnitev vseh odložnih pogojev iz pogodbe. Pogodba se šteje za razvezano, v kolikor ne pride do izpolnitve ali do nepravočasne izpolnitve odložnih pogojev. Nekratkoročna in kratkoročna posojila Nekratkoročna in kratkoročna posojila Skupine Istrabenz na dan znašajo skupaj evrov, od tega je evrov kratkoročnih posojil, pretežni del katerih se nanaša na družbo Istrabenz, d.d. 21

22 STROGO ZAUPNO! Izkaz poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d. Tabela 11: Izkaz poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 1-3/ /2016 Prihodki od prodaje Drugi poslovni prihodki Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi poslovni odhodki Izid iz poslovanja Finančni prihodki Finančni odhodki Izid financiranja Dobiček (izguba) pred obdavčitvijo Davki 0 0 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Dobiček in prilagojeni dobiček na delnico* -0,13-0,10 *Čisti dobiček oz. izguba na delnico je izračunan kot čisti dobiček oz. izguba /povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic. Vse delnice, ki jih je družba izdala, so navadne imenske delnice, zato je prilagojeni čisti dobiček/izguba na delnico enak dobičku/izgubi na delnico. Tabela 12: Vseobsegajoči donos družbe Istrabenz, d.d. VSEOBSEGAJOČI DONOS 1-3/ /2016 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Drugi vseobsegajoči donos Drugi vseobsegajoči donos za obdobje, neto brez davka 0 0 Skupaj vseobsegajoči donos za obdobje

23 STROGO ZAUPNO! Bilanca stanja družbe Istrabenz, d.d. Tabela 13: Bilanca stanja družbe Istrabenz, d.d. BILANCA STANJA Nepremičnine, naprave in oprema Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Deleži v odvisnih družbah Deleži skupaj obvladovanih podjetij Nekratkoročne finančne naložbe Nekratkoročne poslovne terjatve Nekratkoročna sredstva Poslovne terjatve Predujmi in druga sredstva Finančne naložbe in posojila Terjatve do države za davek iz dobička Sredstva v posesti za prodajo Denar in denarni ustrezniki Kratkoročna sredstva Sredstva Osnovni kapital Rezerve Poslovni izid preteklih let Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Kapital Posojila Rezervacije Nekratkoročne obveznosti Posojila in obveznosti za obresti Poslovne obveznosti Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti Skupaj obveznosti Skupaj kapital in obveznosti

24 STROGO ZAUPNO! Izkaz finančnega izida družbe Istrabenz, d.d. Tabela 74: Izkaz finančnega izida družbe Istrabenz, d.d. Zneski v IZKAZ DENARNIH TOKOV 1-3/ /2016 Finančni tokovi pri poslovanju Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Prilagoditve za: Amortizacija Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Izguba pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Finančni prihodki Finančni odhodki Dobiček (izguba) iz poslovanja pred spremembo čistih kratkoročnih sredstev in davki Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij: Sprememba terjatev Sprememba danih predujmov in drugih sredstev Sprememba poslovnih obveznosti Sprememba prejetih predujmov in drugih obveznosti Sprememba rezervacij Plačani davek iz dobička Denarna sredstva iz poslovanja Finančni tokovi pri naložbenju Prejete obresti Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin Prejemki od prodaje pridruženih družb Prejemki od zmanjšanja danih posojil Izdatki za nakup naložbenih nepremičnin 0 0 Izdatki za nakup drugih finančnih naložb Denarna sredstva iz naložbenja Finančni tokovi pri financiranju Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil Denarna sredstva iz financiranja Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov Finančni izid v obdobju Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

25 STROGO ZAUPNO! Pojasnila k izkazu poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d. Poslovni prihodki Istrabenz, d.d., je v obdobju januar marec 2017 ustvaril evrov poslovnih prihodkov. Prihodki izvirajo iz najemnin za poslovne prostore. Stroški storitev Stroški storitev v višini evrov so za 14 odstotke višji od primerljivega obdobja leta Stroški dela Stroški dela v višini evrov so bistveno nižji od primerljivega obdobja 2016, zaradi znižanja števila zaposlenih. Izid iz poslovanja Družba Istrabenz, d.d., v obdobju januar marec 2017 izkazuje negativen poslovni izid iz poslovanja v višini evrov. Izid iz financiranja Družba Istrabenz, d.d., je v obdobju januar marec 2017 ustvarila evrov finančnih prihodkov in evrov finančnih odhodkov. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Družba Istrabenz, d.d., v prvih treh mesecih leta 2017 izkazuje izgubo v višini evrov. 25

26 STROGO ZAUPNO! Pojasnila k bilanci stanja družbe Istrabenz, d.d. Deleži v odvisnih družbah Naložbe v odvisne družbe v višini evrov ostajajo na dan nespremenjene v primerjavi s koncem leta 2016 in predstavljajo 100 odstotno naložbo v družbo Istrabenz Turizem, d.d. ter 95,2 odstotno naložbo v družbo Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. Beograd. Deleži skupaj obvladovanih podjetij Na dan ima družba 50 odstotni delež v skupaj obvladovani družbi Adriafin, d.o.o. Nekratkoročne poslovne terjatve Dolgoročno dana posojila v višini evrov predstavljajo dano posojilo odvisni družbi Istrabenz Turizem, d.d. Sredstva razpoložljiva za prodajo Sredstva v posesti za prodajo, ki na dan znašajo evrov predstavljajo poslovni prostor na naslovu Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper v višini evrov ter opremo v višini evrov je bila podpisna Prodajna pogodba s klavzulo izvršljivosti za prodajo poslovnega prostora v Kopru. V teku so aktivnosti za izpolnitev vseh odložnih pogojev iz pogodbe. Pogodba se šteje za razvezano, v kolikor ne pride do izpolnitve ali do nepravočasne izpolnitve odložnih pogojev. Nekratkoročna in kratkoročna posojila Vsa posojila družbe Istrabenz, d.d., na dan znašajo evrov. Skladno z Aneksom št. 1 k Dodatni pogodbi z dne o reprogramu obveznosti družbe Istrabenz, d.d., so posojila v višini evrov dolgoročna, evrov posojil pa zapade v plačilo Posojila so v skladu z Aneksom št. 1 k Dodatni pogodbi obrestovana po fiksni obrestni meri, ki skupaj znaša 3,7 odstotka. Del obresti, obračunanih po stopnji 1,2 odstotka, zapade v plačilo konec vsakega leta, del obresti, obračunanih po stopnji 2,5 odstotka, pa zapade v plačilo konec leta Na dan znaša obveznost iz naslova obračunanih obresti skupaj evrov. Vpogled v informacijo o poslovanju Vpogled v informacijo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., za obdobje januar - marec 2017 je vsem zainteresiranim omogočen na sedežu družbe Istrabenz, d.d., Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali na telefonski številki , na vpogled pa je tudi na spletni strani družbe 26

27 STROGO ZAUPNO! Seznam tabel Tabela 1: Podatki o delnici izdajatelja Istrabenz, d.d Tabela 2: Osnovni podatki poslovanja družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar marec Tabela 3: Osnovni podatki poslovanja Skupine Istrabenz v obdobju januar marec Tabela 4: Največji delničarji družbe Istrabenz, d.d., na dan Tabela 5: Glavni pokazatelji poslovanja za družbo Istrabenz Turizem, d.d Tabela 6: Glavni pokazatelji poslovanja za družbo Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o Tabela 7: Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Istrabenz...15 Tabela 8: Vseobsegajoči donos Skupine Istrabenz...16 Tabela 9: Konsolidirana bilanca stanja Skupine Istrabenz...17 Tabela 10: Konsolidirani izkaz finančnega izida Skupine Istrabenz...18 Tabela 11: Izkaz poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d Tabela 12: Vseobsegajoči donos družbe Istrabenz, d.d Tabela 13: Bilanca stanja družbe Istrabenz, d.d..23 Tabela 14: Izkaz finančnega izida družbe Istrabenz, d.d...24 Seznam slik Slika 1: Organigram Skupine Istrabenz na dan Slika 2: Lastniška struktura družbe Istrabenz, d.d., na dan

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLINOTEST... 6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE MLINOTEST NA DAN 30.06.2016... 7 POSLOVANJE V LETU

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KAZALO POVZETEK... 2 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU... 3 STRATEGIJA POSLOVANJA SKUPINE MERCATOR... 4 PRODAJA... 5 INVESTICIJE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Microsoft Word - Polletno poročilo 2011 Seonet.doc

Microsoft Word - Polletno poročilo 2011 Seonet.doc Aerodrom Ljubljana, d. d. Zg. Brnik 130a 4210 Brnik-aerodrom Aerodrom Ljubljana, d. d. NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2011 Zg. Brnik, avgust 2011 KAZALO 1 Uvod... 2 1.1 Podatki o poslovanju...

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek polletnega porocila 2008.doc

Microsoft Word - Povzetek polletnega porocila 2008.doc P O V Z E T E K NEREVIDIRANEGA POROČILA O POSLOVANJU DRUŽBE GORENJE, D.D., IN SKUPINE GORENJE ZA OBDOBJE JANUAR JUNIJ 2008 Velenje, julij 2008 1 Vsebina Stran UVODNA POJASNILA 3 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

LETNO POROČILO 2018 Poslovna skupina Sava

LETNO POROČILO 2018 Poslovna skupina Sava LETNO POROČILO 2018 Poslovna skupina Sava Kazalo FINANČNO IN POSLOVNO PRESTRUKTURIRANJE SAVE, D.D. 6 1. Uvodno pojasnilo 6 2. Izvajanje ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja 7 2.1. Opis

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več