MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična številka , davčna številka objavlja VABILO št. 7 K ODDAJI ZAVEZU

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična številka , davčna številka objavlja VABILO št. 7 K ODDAJI ZAVEZU"

Transkripcija

1 MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična številka , davčna številka objavlja VABILO št. 7 K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN Vabilo je objavljeno na spletnih straneh I. PREDMET VABILA Predmet vabila je zbiranje zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin navedenih v nadaljevanju tega vabila, ki so v lasti družbe MERKUR nepremičnine, d.d. (v nadaljnjem besedilu: prodajalec). V postopku prodaje nepremičnin lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z v nadaljevanju navedenimi pogoji oddajo zavezujočo ponudbo za nakup posameznih ali vseh nepremičnin v sklopih. V zemljiški knjigi je kot lastnik spodaj navedenih nepremičnin vpisana družba MERKUR - trgovina in storitve, d.d. - V STEČAJU, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična številka Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne , opr. št. St 2797/2013, o potrditvi ponovne prisilne poravnave nad družbo MERKUR - trgovina in storitve, d.d. - V STEČAJU je bilo lastništvo predmetnih nepremičnin preneseno na prodajalca. Zemljiškoknjižno stanje je v postopku urejanja (v zemljiški knjigi je vpisana plomba Dn 48469/2016, ID postopka ). II. NEPREMIČNINE Nepremičnine se prodajajo po načelu videno kupljeno. Kakršnakoli odgovornost prodajalca za morebitne stvarne napake je izključena. 1. naziv: Zemljišče Oldhamska Kranj. Lokacija: Kranj, MESTNA OBČINA KRANJ. Velikost zemljišča m2 (Priloga 4), nepremičnina ID znak parcela /3. Opis: zelenica. Enota urejanja prostora KR SE 12, namenska raba stavbna zemljišča (območja stanovanj). 2. naziv: Hiša Pivka, Snežniška c. 2. Lokacija: Pivka, OBČINA PIVKA. Hiša (Priloga 5: objekt C) z delom dvorišča. Pozidani zemljišči ID znak /11 (167 m2), /12 (15m2), na katerih stoji objekt ID objekta , skupna uporabna površina objekta 326 m2 in pozidano zemljišče (dvorišče) ID znak /17 (799 m2 v deležu do 1/4). Dostop do objekta preko parcele ID znak /17, katere solastnik je Občina Pivka do 1/2. Opis: Objekt C je bil zgrajen leta 1898, konstrukcija masivna, opečna in kamnita. stran 1 od 19

2 3. naziv: Poslovni objekti Pivka, Snežniška c. 2. Lokacija: Pivka, OBČINA PIVKA. Poslovni objekt trgovina in skladišče (Priloga 5: objekta A in B) z delom dvorišča. Pozidano zemljišče ID znak /18 (339 m2) na katerem stoji objekt ID objekta , del starejši objekt B, del objekt A, skupna uporabna površina objekta 317,50 m2 in pozidano zemljišče (dvorišče) ID znak /17 (799 m2 v deležu do 1/4). Dostop do objekta preko ID znak /17, katere solastnik je Občina Pivka do 1/2. Opis: Objekt A je zgrajen 1980, armiranobetonski, fasada klasična brez toplotne izolacije in je oddan v najem za določen čas, objekt B je bil zgrajen pred več kot 80 leti, konstrukcija je masivna, opečna in kamnita in je delno v najemu za določen čas. 4. naziv: Poslovni prostor Velenje, Kidričeva 2b. Lokacija: Velenje, MESTNA OBČINA VELENJE. Lokal velikosti 624,30 m2 (Priloga 6). Nepremičnine ID znak del stavbe , ID znak del stavbe , ID znak del stavbe , ID znak del stavbe , ID znak del stavbe , ID znak del stavbe , objekt stoji na pozidanih zemljiščih ID znak parcela /9 in ID znak parcela /10. Opis: Nepremičnina se nahaja v Velenju in sicer ob Šaleški cesti na naslovu Kidričeva cesta 2B, ki povezuje Velenje s Slovenj Gradcem in predstavlja eno izmed glavnih mestnih cest. Poslovni prostori se nahajajo v več lastniškem trgovsko poslovnem centru v Spar NC Velenju nadstropju objekta. Dostop do poslovnega prostora je možen preko dvigala, tekočih in navadnih stopnic in je oddan v najem za določen čas. Objekt je bil zgrajen leta Nosilna konstrukcija objekta je armiranobetonska. 5. naziv: Objekt aneks 7 Naklo, Cesta na Okroglo 7, OBČINA NAKLO Pisarniški kompleks Objekt aneks 7 je v sklopu skladiščnega objekta (Priloga 7), stoji na pozidanem zemljišču ID znak /2 (površina zemljišča pod stavbo 330 m2), ID objekta s skupno površino 903,40 m2 (objekt vpisan v kataster stavb). Prodajajo se naslednji deli stavbe, kot celota: (54,55 m2 sanitarije garderobe), (19,85 m2 - kurilnica), (91,23 m2 - pisarne), (102,37 m2 poslovni prostori), (92,29 m2 pisarne s sanitarijami), (292,74 m2 pisarne s sanitarijami), (167,75 m2 transportni prehod), (34,05 m2 - stopnišče), do ½ (48,44 m2 transformatorska postaja). Opis: Poslovno pisarniški prostori s sanitarijami, stopniščem, hodnikom in transportnim prehodom v treh etažah na skladiščno poslovni lokaciji Naklo, Cesta na Okroglo 7. III. OGLED NEPREMIČNIN IN PRIDOBITEV INFORMACIJ Ponudniki imajo možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije o nepremičninah, ki so predmet prodaje ter ogled nepremičnin. Pogoj za pregled dokumentacije o nepremičninah je podpis Dogovora o varovanju zaupnih informacij (Priloga 1) in podpis Pravil podatkovne sobe (Priloga 2). Prodajalec si pridržuje pravico, da posameznemu ponudniku brez obrazložitve zavrne vpogled v celotno dokumentacijo ali mu ne omogoči vpogleda v določene informacije. Pregled dokumentacije in ogled nepremičnin je mogoče opraviti po predhodnem dogovoru. Vse informacije so dosegljive pri gospodu Jakobu Žibertu, dosegljivem na telefonski številki ali in preko elektronske pošte stran 2 od 19

3 IV. ROK ZA PREJEM ZAVEZUJOČE PONUDBE Prodajalec zavezujoče ponudbe sprejema do do 24:00 ure, na naslov MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. V izogib dvomu, velja prejemna teorija. Kuverta ali ovoj mora biti označen z oznako:»vabilo k oddaji ponudb«. Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. V. VSEBINA ZAVEZUJOČE PONUDBE Pisne zavezujoče ponudbe za nakup posameznih ali vseh nepremičnin iz sklopa (v nadaljnjem besedilu: ponudba), ki jih predložijo zainteresirani ponudniki, morajo vsebovati najmanj naslednje: ime in priimek oz. firmo ponudnika, naslov (stalno prebivališče za fizične osebe oziroma sedež za pravne osebe), davčno številko za pravne osebe in kratko predstavitev ponudnika, vključno z obsegom poslovanja ter kontaktno osebo, dosegljivo v primeru dodatnih vprašanj; navedbo identifikacijskih oznak nepremičnin, na katere se nanaša ponudba; potrditev, da ponudnik nastopa kot principal za svoj račun oziroma v primeru agentov ali posrednikov, ki zavezujočo ponudbo predložijo v interesu zainteresirane osebe predložitev primernega pisnega dokazila, da ima takšen agent ali posrednik pooblastilo za zastopanje; izjavo, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe in podpis pogodbe; neto ponujeno ceno za nakup nepremičnin in rok plačila. Neto ceno za nepremičnine, kjer je velikost zemljišč navedena v približni izmeri, je potrebno ponuditi v EUR/m2, saj se bo točna izmera določila na osnovi naknadno izvedene parcelacije. Ponujena cena ne vsebuje nobenih davkov in/ali drugih javnih dajatev, ki so odmerjene katerikoli od pogodbenih strank. Davki in javne dajatve se zaračunajo ponudniku dodatno na osnovi veljavnih predpisov. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva na nepremičninah mora v celoti plačati ponudnik; opis okoliščin glede financiranja nakupa nepremičnin, skupaj z dokazilom ali zanesljivim pojasnilom, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago sredstva, in sicer najmanj v višini cene, ki jo je ponudil (primeroma: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani ponudnika, izjava banke glede namena financiranja, itd.), pri čemer mora ponudnik konkretno predstaviti tudi dejanski izvor sredstev za nakup nepremičnin; potrdilo o plačilu varščine oziroma ustrezna bančna garancija, če je to predhodno odobreno s strani prodajalca. Ponudba, ki ne vsebuje vsaj vseh navedenih informacij oziroma dokumentov, je nepopolna. V primeru, da ponudniki predložijo ponudbo za več sklopov nepremičnin, morajo v ponudbi ločeno navesti neto ponujeno ceno za nakup vsakega od posameznih sklopov nepremičnin. VI. VARŠČINA, BANČNA GARANCIJA Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino: ponudnik, ki odda ponudbo plačati varščino v višini 10 % ponujene cene in potrdilo o plačilu priložiti ponudbi; Ponudnik mora prodajalcu sporočiti tudi podatke o računu, na katerega naj se neobrestovana varščina vrne, če ponudnik s svojo ponudbo za nakup nepremičnine ne bo uspel. stran 3 od 19

4 Temu vabilu je priložen nalog za hrambo denarja (Priloga 3), ki ga je potrebno pred plačilom varščine v originalu izročiti notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, telefonska številka in , elektronska pošta (v nadaljnjem besedilu: notar). Notar bo za vsakega ponudnika odprl poseben fiduciarni podračun, na katerega bo ponudnik nakazal varščino. Po izvedenem nakazilu varščine, bo notar izdal potrdilo o sprejemu denarja v hrambo, ki ga mora ponudnik priložiti zavezujoči ponudbi. Ponudniki, ki bodo nakup nepremičnin financirali s kreditom, naj pred deponacijo varščine kontaktirajo prodajalca, ki jim bo podal nadaljnja navodila za deponacijo varščine glede na lokacijo nepremičnin. VII. IZBIRA NAJUGODNEJŠE PONUDBE Odpiranje prejetih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo izbral najugodnejšo ponudbo predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Kriteriji za izbiro najugodnejše ponudbe bodo popolnost oddane ponudbe, ponujena cena in način financiranja. Nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane. Prodajalec bo vsakega ponudnika obvestil o (ne)izboru njegove ponudbe, pri čemer pa ni zavezan podati obrazložene odločitve ter ni zavezan razkriti imena oziroma firme izbranega ponudnika. Prodajalec bo izbranemu ponudniku poslal osnutek pogodbe o prodaji nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Ponudnik lahko poda morebitne komentarje na pogodbo. Prodajalec si pridržuje pravico, da: - najugodnejše tri ponudnike povabi k pogajanjem; - kateregakoli ponudnika povabi k individualnim pogajanjem; - kot najugodnejšo ponudbo izbere tudi ponudbo, ki je bila oddana po izteku roka za oddajo ponudb; - ne izbere cenovno najugodnejše ponudbe; - vse ponudbe kot neprimerne zavrne. VIII. SKLENITEV POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNIN Prodajalec in izbrani ponudnik bosta pogodbo sklenila na poziv prodajalca. Izbranemu ponudniku se varščina všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe značaj are. V pogodbi bodo upoštevana tudi zakonska določila glede morebitnih soglasij pristojnih organov ali predkupnih upravičencev, ki so potrebna za veljavnost pogodbe. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina (ara) ponudniku ne vrne. V tem primeru ima prodajalec pravico (in ne dolžnost) skleniti pogodbo s katerimkoli drugim ponudnikom, ki je podal popolno ponudbo, in sicer brez ponovitve zbiranja ponudb. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bodo izbrane, se vplačana varščina vrne v enojnem znesku, brezobrestno, tretji delovni dan od obvestila ponudniku, da ponudba ni bila izbrana, pod pogojem, da ponudnik v ponudbi predloži pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se varščina vrne. Če se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delovni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se varščina vrne. Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo oziroma druge listine, potrebne za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, po prejemu celotne kupnine, kot bo dogovorjena s pogodbo. Vse davke, javne dajatve in stroške, vključno (vendar ne izključno) z notarskimi stroški, v zvezi s prenosom nepremičnin, plača kupec. stran 4 od 19

5 IX. DRUGO Ponudniki sami nosijo stroške oddaje ponudb ter vse morebitne s tem povezane stroške, vključno (vendar ne izključno) s stroški deponacije varščine, in sicer ne glede na uspeh v tem postopku prodaje nepremičnin. Prodajalec si do podpisa pogodbe pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje nepremičnin. Predmetni postopek prodaje nepremičnin bo potekal v slovenskem jeziku. Prodajalec lahko posamezne dokumente objavi oziroma predloži tudi v drugem (na primer angleškem) jeziku. Ponudniki z oddajo zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin soglašajo z vsemi pogoji izvedbe tega postopka. X. PRAVICA DO PREKLICA Prodajalec si pridržuje pravico do preklica tega vabila k oddaji ponudb oziroma postopka prodaje nepremičnin in pravico do odstopa od podpisa pogodbe kadarkoli pred podpisom pogodbe in iz katerega koli razloga. Ponudniki iz tega naslova ne morejo uveljavljati nobenih zahtevkov zoper prodajalca. Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izključena. Ponudniki, ki oddajo ponudbe v skladu s tem vabilom k oddaji ponudb, zaradi kateregakoli razloga po tej točki vabila ne morejo uveljavljati plačila dvojne varščine. Prodajalec je zavezan spoštovati zakonske in druge predkupne pravice. Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. XI. DODATNE INFORMACIJE Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri gospodu Jakobu Žibertu, na telefonski številki ali in preko elektronske pošte XII. PRAVO IN PRISTOJNOSTI Za to vabilo k oddaji ponudb, postopke vezane na to vabilo, zbiranje ponudb in pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije. V primerih kakršnih koli sporov je izključno pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji. MERKUR nepremičnine, d.d. Marko Koželj, predsednik uprave stran 5 od 19

6 Priloga 1 DOGOVOR O VAROVANJU ZAUPNIH INFORMACIJ Družba MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična št , davčna št , ki jo zastopa predsednik uprave Marko Koželj (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) in (ime in priimek/firma, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka), ki jo/ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: potencialni kupec), v nadaljnjem besedilu skupaj tudi: pogodbeni stranki, oziroma vsaka posebej pogodbena stranka, sklepata naslednji DOGOVOR O VAROVANJU ZAUPNIH INFORMACIJ 1. člen (Uvodna določila) (i) Prodajalec je dne na spletni strani objavil Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: Vabilo), s katerim je začel postopek prodaje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: Transakcija). (ii) Potencialni kupec je zainteresiran za nakup naslednjih nepremičnin:, ki so v Vabilu označene pod zaporedno številko (v nadaljnjem besedilu: nepremičnine). (iii) Ta dogovor ureja pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z razkritjem zaupnih informacij prodajalca potencialnemu kupcu, ki bodo razkrite v času izvajanja skrbnega pregleda dokumentacije povezane z nepremičninami, ki so predmet Transakcije. 2. člen (Zaupne informacije) (i) Za namene tega dogovora zaupne informacije predstavljajo (med drugim, vendar ne izključno) vse informacije komercialne, tehnične ali finančne narave, ki se nanašajo na Transakcijo, na prodajalca in/ali z njim povezane družbe, ki med drugim vključujejo poslovne skrivnosti, tehnične informacije, poslovne načrte, informacije o finančnem in poslovnem položaju, podatke o strankah, dobaviteljih, dolžnikih in posojilodajalcih družbe, podatke o vodstvu in zaposlenih v družbi in/ali povezanih družbah, podatke o trženju, kataloge, tiskovine, davčne podatke in pogodbe, ne glede na obliko, format ali medij, preko katerega so pridobljene in ki vključujejo pisne in ustne informacije, kot tudi informacije o poteku postopka Transakcije ter podatkov o stanju, pogojih in drugih dejstvih, ki se nanašajo na te pogovore oziroma pogajanja, ter vse informacije pridobljene tekom sestankov, dopisovanj ali pregledov dokumentov, ki bodo razkriti oziroma do katerih bo potencialnemu kupcu omogočen dostop oziroma s katerimi se bo seznanil na kakršenkoli način v katerikoli fazi Transakcije (v nadaljnjem besedilu: zaupne informacije). stran 6 od 19

7 (ii) Vse zaupne informacije prodajalca so njegova last, kar mu potencialni kupec izrecno priznava. Potencialnemu kupcu posredovanje zaupnih informacij, v kolikor ni v tem dogovoru izrecno drugače določeno, ne podeljuje nobenih pravic (vključno s pravicami intelektualne lastnine) v zvezi s posredovanimi informacijami. 3. člen (Obveznosti potencialnega kupca) (i) (ii) Potencialni kupec izrecno soglaša, da bo ohranil kot zaupne vse informacije, ki mu bodo razkrite oziroma do katerih bo imel dostop v času opravljanja skrbnega pregleda ali katerikoli drugi fazi Transakcije in da bo zaupne informacije uporabljal izključno za namen izvedbe Transakcije. Potencialni kupec izrecno soglaša, da nobeni nepooblaščeni tretji osebi (v nadaljnjem besedilu: tretja oseba), ne bo razkril nobenih zaupnih informacij ali na kakršenkoli način omogočil, da se tretja oseba seznani z zaupnimi informacijami in da bo sprejel vse ustrezne ukrepe, ki so razumno v njegovi moči, da se prepreči razkritje zaupnih informacij tretjim osebam. (iii) Potencialni kupec bo hranil zaupne informacije po enakih standardih varstva informacij, kot jih uporablja za varovanje lastnih zaupnih informacij, vendar najmanj po standardih, ki se v danih okoliščinah štejejo za primerne. (iv) Potencialni kupec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja prodajalca ne bo uporabil, izrabil ali na kakršenkoli drug način uporabil posredovanih zaupnih informacij, razen za uresničevanje Transakcije. 4. člen (Razkritje zaupnih informacij zaposlenim in svetovalcem) (i) (ii) Potencialni kupec lahko posreduje zaupne informacije samo pooblaščenim delavcem ter svojim svetovalcem, ki zaupne informacije potrebujejo za oceno Transakcije. Posredovati se smejo le tiste informacije, ki jih posamezna oseba potrebuje pri svojem delu. Potencialni kupec se izrecno zavezuje, da bo vse osebe iz prejšnjega odstavka, ki jih namerava seznaniti z zaupnimi informacijami seznanil z vsebino tega dogovora ter jim v podpis predložil Izjavo o izpolnjevanju vseh obveznosti (Priloga 2a Pravil podatkovne sobe), s podpisom katere postane vsebina tega dogovora pravno zavezujoča tudi za njih. 5. člen (Informacije, ki so izključene iz zaupnosti) Obveznosti, določene s tem dogovorom, se ne nanašajo na zaupne informacije, ki: (i) jih potencialni kupec poseduje že pred prejemom s strani prodajalca, v kolikor ni bil ob pridobitvi kršen noben dogovor o zaupnosti; (ii) so ali postanejo javne iz drugega razloga, kot pa zaradi kršenja tega dogovora; (iii) so posredovane s strani potencialnega kupca na zahtevo pristojnega sodišča ali drugega državnega organa. V teh primerih mora potencialni kupec obvestiti drugo pogodbeno stranko pred posredovanjem teh informacij, tako da lahko prodajalec sprejme vse potrebne ukrepe za ustrezno zaščito svojih pravic v zvezi z zahtevanimi zaupnimi informacijami. Potencialni kupec mora v vsakem primeru posredovati državnim organom le tisti del zaupnih informacij, za katere je zahtevano z zakonom, da se posredujejo in se mora potruditi po svojih najboljših močeh, da bo pridobila od prejemnika informacij izjavo o varovanju poslovne skrivnosti ali drugo ustrezno zagotovilo, da se bo s posredovanimi informacijami ravnalo zaupno; (iv) jih potencialni kupec posreduje tretji osebi na podlagi izrecnega pisnega pooblastila prodajalca; (v) so prejete s strani tretje osebe brez podobnih omejitev in brez kršenja tega dogovora. stran 7 od 19

8 6. člen (Potrditve in jamstva) Vsaka pogodbena stranka potrjuje in jamči drugi pogodbeni stranki, da je ustanovljena in deluje skladno z veljavnimi predpisi v državi, v kateri je ustanovljena. Vsaka pogodbena stranka potrjuje, da veljavno sklepa ta dogovor in da bo izvedla vse potrebne aktivnosti, povezane z uresničevanjem tega dogovora. Prodajalec jamči, da s posredovanjem zaupnih informacij ne krši nobenega drugega dogovora s tretjimi osebami. 7. člen (Veljavnost posameznih določb) (i) (ii) Ta dogovor nadomešča vse prejšnje dogovore med pogodbenima strankama, ustne ali pisne, ki se nanašajo na predmet tega dogovora. V primeru, da eno ali več določil tega dogovora postane neveljavno, nezakonito ali neizvedljivo v kakršnemkoli pogledu, ta neveljavnost, nezakonitost ali neizvedljivost ne bo vplivala na nobeno drugo določilo tega dogovora. V kolikor bi bila neveljavna, nezakonita ali neizvedljiva določba veljavna, če ne bi vsebovala določenega dela, se bo določbo uporabljalo skladno s spremembami, ki bi bile potrebne za njeno veljavnost. 8. člen (Odškodninska odgovornost) V primeru kršitve tega dogovora (v primeru neposrednega nepooblaščenega razkritja zaupnih informacij s strani potencialnega kupca) mora potencialni kupec prodajalcu za vsakokratno kršitev tega dogovora plačati denarno kazen kot pavšalno obliko odškodnine v višini ,00 EUR. V primeru, da denarna kazen ne bi zadoščala za kritje ugotovljene dejanske škode povezane s kršitvijo tega dogovora, plačilo pavšalne odškodnine ne izključuje odgovornosti za plačilo razlike do višine s kršitvijo dejansko nastale škode (ki vključuje dejansko nastalo škodo, izgubljeni dobiček in s kršitvijo povezane stroške). 9. člen (Dodatna določila) (i) Pogodbeni stranki bosta dostavljali dokumente in izvajali aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje pogojev, določil in namena tega dogovora. (ii) Vse spremembe, dopolnila in podrobnejše razlage v tem dogovoru so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane s strani obeh pogodbenih strank. (iii) V kolikor določila tega dogovora niso izvajana ali v primeru, da se ne zahteva izvajanje določil, se takšna opustitev zahteve ne tolmači kot prenehanje veljavnosti ustreznih določil in ne vpliva na veljavnost tega dogovora, niti deloma niti v celoti ali na prenehanje pravic katerekoli pogodbene stranke na podlagi tega dogovora. (iv) Naslovi in odstavki so uporabljeni zaradi lažje preglednosti in ne vplivajo na pomen ali vsebino tega dogovora. 10. člen (Uporaba prava in pristojnost sodišča) Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da se za presojo vseh določb tega dogovora uporablja pravo Republike Slovenije ter da vse spore iz tega dogovora rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 11. člen (Veljavnost) (i) Ta dogovor stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja nedoločen čas. Vsaka izmed pogodbenih strank lahko ta dogovor odpove kadarkoli s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki. stran 8 od 19

9 (ii) Ne glede na morebitno prekinitev, prenehanje veljavnosti ali odpoved tega dogovora iz kateregakoli razloga in s strani katerekoli izmed pogodbenih strank, ostane potencialni kupec zavezan v skladu z vsemi določili tega dogovora. 12. člen (Končne določbe) Dogovor je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod. MERKUR nepremičnine, d.d. (ime in priimek/firma) Marko Koželj, predsednik uprave (ime in priimek zakonitega zastopnika) stran 9 od 19

10 PRILOGA 2 Pravila podatkovne sobe 1. Splošno 1.1. Ta Pravila podatkovne sobe (v nadaljnjem besedilu: Pravila) urejajo način in pravila dostopa do informacij, ki jih bo prodajalec MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična št , davčna št (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) dal na voljo potencialnemu kupcu (v nadaljnjem besedilu: potencialni kupec), njegovim zaposlenim in svetovalcem, za namen opravljanja skrbnega pregleda nepremičnin, za nakup katerih je zainteresiran potencialni kupec (v nadaljnjem besedilu: podatkovna soba). Potencialni kupec je zainteresiran za nakup naslednjih nepremičnin:, ki so v Vabilu z dne označene pod zaporedno številko (v nadaljnjem besedilu: nepremičnine) Potencialni kupec, njegovi zaposleni in svetovalci (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) lahko vstopijo v podatkovno sobo in uporabljajo dokumente, ki so jim tam dani na razpolago le pod pogoji in v skladu z določili teh Pravil ter v skladu z Dogovorom o varovanju zaupnih informacij (v nadaljnjem besedilu: Dogovor) Prodajalec si pridržuje pravico, da ta Pravila kadarkoli in kakorkoli spremeni. V takem primeru bodo spremembe pravočasno poslane potencialnemu kupcu Vsi uporabniki so v celoti zavezani z določili teh Pravil in Dogovora, kar mora vsak izmed uporabnikov izrecno potrditi s podpisom Izjave uporabnika podatkovne sobe (Priloga 2a). Vstop v podatkovno sobo bo omogočen le osebam, ki bodo pred vstopom v podatkovno sobo podpisali Izjavo uporabnika podatkovne sobe (Priloga 2a) Potencialni kupec oziroma njegovi svetovalci izrecno soglašajo, da v celoti odgovarjajo za vsa dejanja in opustitve uporabnikov, ki so zaposleni pri potencialnemu kupcu oziroma njegovih svetovalcih, ter da bo povrnil vse stroške, zahtevke, izgube in vse obveznosti, ki bi nastale neposredno ali posredno zaradi kakršnihkoli dejanj ali opustitev uporabnikov Uporabnikom, ki ne bodo upoštevali Pravil ali katerihkoli razumnih zahtev prodajalca in njegovih predstavnikov, vstop v podatkovno sobo ne bo omogočen oziroma bo moral uporabnik podatkovno sobo zapustiti. 2. Kontaktne osebe 2.1. Kontaktna oseba prodajalca je Jakob Žibert, telefonska številka ali , elektronska pošta (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta), ki bo v imenu prodajalca urejal vse zadeve povezane s temi Pravili in komunikacijo s potencialnim kupcem. Prodajalec si pridržuje pravico, da kontaktno osebo kadarkoli zamenja ali da določi dodatne kontaktne osebe Potencialni kupec mora vodji projekta v roku 3 dni od podpisa teh Pravil sporočiti kontaktno osebo, ki bo na strani potencialnega kupca odgovorna za koordinacijo skrbnega pregleda in komunikacijo z vodjo projekta (v nadaljnjem besedilu: kontaktna oseba). 3. Zaupnost 3.1. Dokumenti podatkovne sobe so zaupne informacije in so pogojene z določili in obveznostmi Dogovora, podpisanega s strani potencialnega kupca in njegovih svetovalcev. Dokumente in druge informacije stran 10 od 19

11 podatkovne sobe bodo uporabljali le uporabniki, in sicer izključno za izvedbo skrbnega pregleda nepremičnin, ne pa tudi za katerikoli drugi namen. 4. Dostop do podatkovne sobe 4.1. Podatkovna soba bo odprta na sedežu prodajalca, tj. na naslovu Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo Podatkovna soba bo odprta na podlagi predhodnega dogovora. Prodajalec se ne zavezuje, da bo podatkovna soba odprta ob kateremkoli točno določenem času. Prodajalec si pridržuje pravico, da podatkovno sobo kadarkoli, brez predhodnega opozorila, zapre Uporabniki bodo morali podatkovno sobo ob koncu časa, dodeljenega njihovemu obisku, zapustiti in ne bodo upravičeni do podaljšanja časa brez predhodne privolitve vodje projekta, ki bo dana le v izjemnih primerih Pred vstopom v podatkovno sobo mora kontaktna oseba vodji projekta posredovati podatke vseh uporabnikov, ki bodo v imenu potencialnega kupca vstopili v podatkovno sobo, in sicer ime in priimek, naslov ter njihov položaj oziroma funkcijo po elektronski pošti 4.5. Vstop v podatkovno sobo bo dovoljen le uporabnikom, katerih imena bodo navedena na seznamih poslanih vodji projekta in katerih podpisana Izjava uporabnika podatkovne sobe (Priloga 2a) bo izročena vodji projekta Podatkovno sobo bo dovoljeno obiskati največ 5 ljudem hkrati Ob prihodu se morajo uporabniki zglasiti pri receptorju ter se izkazati z osebnim dokumentom. Uporabniki se bodo ob vsakem prihodu in odhodu registrirali. Uporabniki izrecno soglašajo, da lahko receptor ob prisotnosti vodje projekta kadarkoli vpogleda v poslovne kovčke in druge torbe uporabnikov ter preveri vsebino dokumentov, ki jih uporabniki prenašajo Uporabniki morajo slediti navodilom in predpisom prodajalca in vselej nemudoma izpolniti vsako razumno zahtevo predstavnikov prodajalca, še posebej (vendar ne izključno) glede tega, da podatkovno sobo in zgradbo kadarkoli zapustijo Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne vstop v podatkovno sobo katerikoli osebi kadarkoli in brez predhodnega obvestila, še posebej (vendar ne izključno) v primeru kršitev teh Pravil Uporabniki morajo upoštevati red prodajalca in morajo biti redoljubni, tako da bo podatkovna soba hitro vrnjena v prvotno stanje. 5. Dokumenti v podatkovni sobi 5.1. Dokumente v podatkovni sobi je dovoljeno uporabljati izključno v podatkovni sobi. Dokumentov ni dovoljeno odnašati iz podatkovne sobe, jih fotokopirati, slikati, ali kakorkoli drugače presnemavati ali ustvarjati kopij Nobenega dokumenta ni dovoljeno označevati, predelovati, spreminjati, menjavati (vključno z menjavo zaporedja dokumentov), uničevati ali na kakršenkoli način poškodovati. Vezanih dokumentov ni dovoljeno ločevati Uporabniki lahko podajo zahtevo za fotokopije dokumentov na obrazcu Zahteve (Priloga 2b), ki ga preko elektronske pošte pošljejo vodji projekta. Kopiranje bo opravljeno izjemoma in samo v primeru, da gre za informacije javnega značaja. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne fotokopiranje kateregakoli dokumenta Uporabniki lahko zahtevajo dodatne informacije ali dokumente, postavljajo vprašanja, ter zahtevajo razgovor s zaposlenimi pri prodajalcu. Vprašanja oziroma zahteve pošljejo na obrazcu Zahteve (Priloga 2b) stran 11 od 19

12 in sicer vodji projekta preko elektronske pošte. Vprašanja za razgovore je potencialni kupec dolžan pripraviti vnaprej in jih vključiti v zahtevo Prodajalec bo zahteve potencialnega kupca obravnaval po lastni presoji v celoti, delno, ali sploh ne. Prodajalec se ne zavezuje, da bo potencialnemu kupcu zagotovil dodatne informacije, dokumente ali razgovor z zaposlenimi Prodajalec si pridržuje pravico v podatkovno sobo kadarkoli dodati dokumente ali kakršnakoli gradiva, ki bodo jasno označeni. Potencialni kupec, njegovi svetovalci in uporabniki so sami odgovorni za spremljanje morebitnih dodatnih dokumentov oziroma gradiv Vsi dokumenti in druga gradiva dodana v podatkovno sobo naknadno predstavljajo dokumentacijo podatkovne sobe in zanje veljajo vse določbe teh Pravil Potencialni kupec, njegovi svetovalci in uporabniki ne smejo navezovati posrednih ali neposrednih stikov z zaposlenimi pri prodajalcu, z njegovimi poslovnimi partnerji ali sodelavci, za namene pridobivanja informacij o predmetu skrbnega pregleda Prodajalec in vodja projekta ne dajeta nobenih zagotovil glede pravilnosti, ustreznosti ali popolnosti katerihkoli dokumentov oziroma informacij v podatkovni sobi. Prodajalec in njegovi zaposleni izrecno odklanjajo vsakršno odgovornost, izhajajočo neposredno ali posredno iz kakršnekoli uporabe dokumentov podatkovne sobe ali opustitve njihove uporabe. Potrjujemo, da smo prebrali in da razumemo ta Pravila ter da se strinjamo s tem, da bomo v celoti spoštovali in upoštevali ta Pravila. (ime in priimek/firma potencialnega ponudnika) (ime in priimek zakonitega zastopnika) Datum: stran 12 od 19

13 Priloga 2a - IZJAVA UPORABNIKA PODATKOVNE SOBE Prodajalec in (ime in priimek/firma ponudnika, naslov/sedež in davčna številka) sta na podlagi Vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin z dne dne sklenila Dogovor o varovanju zaupnih informacij ter dne dogovorila Pravila podatkovne sobe, ki urejajo postopek in razkritje zaupnih informacij prodajalca v podatkovni sobi, organizirani za namen pregleda nepremičnin, za katere ima potencialni ponudnik interes za nakup. Izrazi uporabljeni v tej izjavi imajo enak pomen kot izrazi v Pravilih. V zvezi z dovoljenjem prodajalca za dostop do podatkovne sobe, spodaj podpisani/a (ime uporabnika z velikimi tiskanimi črkami), zaposlen v (firma, kjer je uporabnik zaposlen) potrjujem, da: (a) sem prebral/a in da razumem Pravila podatkovne sobe ter da se zavezujem, da jih bom v celoti upošteval/a kot da bi bil/a stranka Pravil podatkovne sobe; (b) sem prebral/a in da razumem Dogovor o varovanju zaupnih informacij ter da se zavezujem, da ga bom v celoti upošteval/a kot da bi bil/a stranka Dogovora o varovanju zaupnih informacij. Podpis: Datum: stran 13 od 19

14 Priloga 2b ZAHTEVA Zaporedna številka Vprašanje/dodatne informacije/fotokopije/zahteva za razgovor Odgovor prodajalca stran 14 od 19

15 PRILOGA 3 Nalog za deponacijo varščine (ime in priimek/firma, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka; v nadaljnjem besedilu: deponent) izdaja naslednji nepreklicni NALOG ZA HRAMBO DENARJA notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: notar), in sicer mu v hrambo na fiduciarni račun št. SI , podračun št., odprt pri banki UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, izroča EUR, ki predstavljajo varščino v postopku zbiranja zavezujočih ponudb na podlagi Vabila z dne , objavljenega na v primeru sklenitve pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin med družbo MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična številka , davčna številka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) kot prodajalcem in deponentom kot kupcem (v nadaljnjem besedilu: pogodba) pa aro (in prvi obrok kupnine) in naroča: i) da deponirana denarna sredstva nakaže upravičencu, na transakcijski račun št. SI , odprt pri banki GB d.d., Kranj, ali po pisnem navodilu upravičenca na drug transakcijski račun, pod pogojem, da: bo podpisan izvirnik prodajne pogodbe predložen notarju in bodo pri notarju deponirana izbrisna dovolila za izbris bremen na nepremičninah, ki so predmet prodaje, kot izhaja iz pogodbe, tako, da bo na nepremičninah, ki so predmet prodaje, mogoč prenos lastninske pravice v zemljiški knjigi na kupca ali upravičenec notarju predloži pisno izjavo, da je bila zavezujoča ponudba deponenta izbrana, do podpisa pogodbe pa ni prišlo iz razlogov na strani deponenta ali bo podpisan izvirnik pogodbe predložen notarju in se bo torej varščina štela za aro, prodajalec pa notarju predloži pisno izjavo, da je do razveze pogodbe prišlo iz razlogov na strani deponenta oziroma je za neizpolnitev pogodbe odgovoren kupec (deponent), oziroma ii) da deponirana denarna sredstva skupaj z drugim obrokom kupnine, ki bo prav tako deponiran pri notarju, nakaže upravičenim bankam, skladno z delilnikom kupnine, ki bo priloga naloga za hrambo drugega obroka kupnine, pod pogojem, da: bo podpisan izvirnik pogodbe predložen notarju in bodo pri notarju deponirana izbrisna dovolila za izbris bremen na nepremičninah, ki so predmet prodaje, kot izhaja iz pogodbe, tako, da bo na nepremičninah, ki so predmet prodaje, mogoč prenos lastninske pravice v zemljiški knjigi na kupca, oziroma iii) da deponirana denarna sredstva vrne deponentu, na transakcijski račun št. SI56, odprtem pri, v primeru, da se nobeden izmed zgornjih pogojev ne bo izpolnil najkasneje do dne V Ljubljani, dne (ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis) stran 15 od 19

16 PRILOGA 4: Lokacija: Zemljišče Oldhamska Kranj, MESTNA OBČINA KRANJ. stran 16 od 19

17 PRILOGA 5: Lokacija: Pivka, OBČINA PIVKA Objekt A Objekt B Objekt C stran 17 od 19

18 PRILOGA 6: Lokacija: Velenje, MESTNA OBČINA VELENJE stran 18 od 19

19 PRILOGA 7: Lokacija: Naklo, OBČINA NAKLO oznake delov stavb etažni načrt: 1. sanitarije in garderobe 2. kurilnica 3. poslovni prostori 4. poslovni prostori 5. poslovni prostori 6. poslovni prostori 7. transformatorska postaja 8. transportni prehod 9. stopnišče stran 19 od 19

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka 1628852000, identifikacijska številka za DDV: SI 23445033 s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana objavlja

Prikaži več

P

P HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje objavlja Ver. 02 JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnin 1. PREDMET PRODAJE: Z javno objavo tega povabila prodajalec HSE Energetska

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 3

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 3 Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 353 Številka stavbe: 759 Številka stanovanja: 111 Katastrska

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefonska številka: Fax številka:

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: posta.oizola@izola.si Web: http://www.izola.si/ Številka: 478-145/2018

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne Ob-1711/19, Stran 578 Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ko

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne Ob-1711/19, Stran 578 Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ko Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22.3.2019 Ob-1711/19, Stran 578 Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11, 60/17,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Zap. št.: 51-10/2019-110-1 Datum: 13. 5. 2019 VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, matična št. 5448557000,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v

Ram invest d.o.o., upravitelj Harald Karner Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne , in , v Na podlagi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani St 2058/2014 z dne 26.1.2018, 19.6.2018 in 18.10.2018, v stečaju RAM INVEST podjetje za investicijski inženiring d.o.o., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana ter

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva LJUBLJANA Opravilna številka: St 4961/2016 Maribor, Stečajni dolžnik: CASA d.o.o. - v stečaju,

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva LJUBLJANA Opravilna številka: St 4961/2016 Maribor, Stečajni dolžnik: CASA d.o.o. - v stečaju, OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 000 LJUBLJANA Opravilna številka: St 496/206 Maribor, 2.7.207 Stečajni dolžnik: CASA d.o.o. - v stečaju, Savska cesta 0, 000 Ljubljana, matična številka: 535684000,

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B

In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB B In 171/2014 ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, v vodilni izvršilni zadevi upnika: SKB BANKA d.d. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več