Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx"

Transkripcija

1 OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: fax: Številka: /2017 Datum: OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2018 Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (ZJF) je proračun akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine. Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik. Način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji je predpisan. Za pomoč pri sestavi proračunov Ministrstvo za finance vsako leto občinam posreduje podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje proračunskih aktov. Z namenom poenotenja in primerljivosti občinskih proračunov, je Ministrstvo za finance izdalo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 108/08. Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom. V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi predlaga proračun občine župan, sprejema pa ga občinski svet z odlokom. Občinski proračun je pripravljen v skladu z: Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 101/13 in 55/15 ZfisP in 96/15), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 ZUUJFO), Zakonom o lokalni samoupravi (Ur. list RS štev. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.: 108/08), Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, štev. 54/02 in kasnejše dopolnitve),

2 Odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, štev. 97/01). Proračun obsega naslednje dokumente: sklep o javni razpravi v prvem branju in odlok o proračunu v drugem branju, splošni del proračuna, ki mora biti sestavljen po predpisani ekonomski klasifikaciji, iz njega pa je razvidno kaj se plačuje iz javnih sredstev. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja, posebni del proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ti pa morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabniki). Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Ti so: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava režijski obrat. Pri sestavi posebnega dela proračuna odhodkov, smo izhajali iz programske klasifikacije in je sestavljen po naslednjem principu: področje porabe - dvo - mestno število (01 POLITIČNI SISTEM), glavni program štiri - mestno število (0101 Politični sistem), podprogram osem - mestno število ( Dejavnost občinskega sveta), proračunska postavka pet-mestno število (01111 Plače in prispevki občinskih svetnikov), konto - je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna. Obrazložitve: splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna. Priloge: načrt razvojnih programov občine za obdobje z obrazložitvami, kadrovski načrt, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 2

3 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO

4 KAZALO Kazalo vsebine 1. SPLOŠNI DEL... 8 A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 8 PRIHODKI PRORAČUNA DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI KAPITALSKI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI ODHODKI PRORAČUNA TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB C - RAČUN FINANCIRANJA POSEBNI DEL A - Bilanca odhodkov POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Dejavnost župana in podžupanov EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Kadrovska uprava Vodenje kadrovskih zadev Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Izvedba protokolarnih dogodkov Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Povezovanje lokalnih skupnosti Dejavnost občinske uprave

5 Administracija občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Zemljiške operacije Ukrepi za stabilizacijo trga Splošne storitve v kmetijstvu Delovanje služb in javnih zavodov Zdravstveno varstvo rastlin in živali Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa Cestna razsvetljava Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Promocija občine Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki

6 Ravnanje z odpadno vodo Pomoč in podpora ohranjanju narave Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Prostorsko načrtovanje Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Objekti za rekreacijo Praznično urejanje naselij Spodbujanje stanovanjske gradnje Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Urejanje občinskih zemljišč Nakup zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Preventivni programi zdravstvenega varstva Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Ljubiteljska kultura Drugi programi v kulturi Podpora posebnim skupinam Programi veteranskih organizacij Programi drugih posebnih skupin Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Programi za mladino IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo

7 Glasbeno šolstvo Drugi izobraževalni programi Izobraževanje odraslih Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Štipendije SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Posebni programi pomoči v primerih nesreč Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

8 1. SPLOŠNI DEL A - Bilan ca p rihodkov in odhodkov 70 - DAVČNI PRIHODKI Prihodki prora čuna Vrednost: Davki na dohodek in dobiček Vrednost: Dohodnina - odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov , v strukturi vseh prihodkov pa predstavlja 69,59 %. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1, in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, ostalih 30 % ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava. Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje na podračun tedensko in sicer vsako sredo. Merilo za izračun prihodkov občine je primerni obseg sredstev primerna poraba. Na njeno višino vpliva povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina cest, starostna struktura prebivalcev). Vrednost povprečnine za leto 2018 znaša 551, primerna poraba občine pa Davki na premoženje 8 Vrednost: Davki na premoženje v letu 2018 so načrtovani v višini in predstavljajo prihodke iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), prihodke iz davkov na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Največji prihodek v tej skupini davkov predstavlja NUSZ. Višina nadomestila je določena z občinskim aktom, pobira pa se na podlagi odmernih odločb, ki jih za občino izdaja FURS. Nadomestilo plačujejo tako pravne kot fizične osebe, načrtovane pa so tudi zamudne obresti. Za leto 2018 je načrtovanih nadomestila za pravne osebe, za fizične osebe in za zamudne obresti od nepravočasno plačanih omenjenih davkov Domači davki na blago in storitve Vrednost: Navedene davke predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Načrtovani so v višini in predstavljajo 3,30 % vseh prihodkov občine. Davki na posebne storitve so načrtovani v višini 600 in predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine,

9 kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so načrtovani v višini Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Za leto 2018 je načrtovana v višini Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se zaračunava lastnikom gozdov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, na podlagi Zakona o gozdovih in se deli po občinah v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest je načrtovana v višini Načrtovane so tudi občinske takse pravnih in fizičnih oseb v skupni višini NEDAVČNI PRIHODKI Vrednost: Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Vrednost: Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so načrtovani v višini , kar predstavlja 9,90 % v strukturi celotnih prihodkov. V tej skupini so načrtovani prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Prihodki od premoženja predstavljajo najvišji delež v tej skupini prihodkov, in sicer so načrtovani v višini Gre za naslednje prihodke: prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki so ocenjeni v višini Prihodki od drugih najemnin in zakupnin se nanašajo na grobnine in najem mrliške vežice in so ocenjeni na , preostanek v višini sestoji iz naslova obračunanih najemnin javne komunalne infrastrukture javnim podjetjem, in sicer Komunala Slovenska Bistrica in OKP Rogaška Slatina. Med prihodke od premoženja sodijo tudi prihodki od podeljenih koncesij, ki se praznijo v občinski proračun na podlagi odločb resornih ministrstev. Načrtuje se plačilo koncesije Sklada kmetijskih zemljišč v višini 7.929, plačilo koncesije za rudarsko pravico v višini (Klas d.o.o. in Trik kamenine d.o.o.) in plačilo koncesije za upravljanje s kabelskim sistemom in reklamnimi panoji v višini (Kabel TV in Madison d.o.o.) Takse in pristojbine Vrednost: Upravne takse in pristojbine - predstavljajo takse, ki se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. 9

10 712 - Globe in druge denarne kazni Vrednost: Globe in druge denarne kazni - predstavljajo prihodke iz glob za prekrške v višini in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo v višini V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov Drugi nedavčni prihodki Vrednost: Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč načrtovan v višini je delež stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga po odloku plača investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč v občini. V letu 2018 prav tako planiramo prihodke v višini kot povračila funkcionalnih stroškov najemojemalcev poslovnih prostorov (Krajevni urad Poljčane, Dom športa in kulture, Dom krajanov, RCN) in vračilo sredstev ZPIZ-a za financiranje dohodka družinskega pomočnika KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost: Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Vrednost: Načrtovan je prihodek od prodaje stanovanja na Kajuhovi ulici v Poljčanah, v višini Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Vrednost: Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se načrtujejo v višini Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov prihodki so načrtovani v višini in predstavljajo dobljeno kupnino za prodajo kmetijskih zemljišč v lasti občine, v skladu z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč prihodki so načrtovani v višini in predstavljajo dobljeno kupnino za prodajo stavbnih zemljišč v lasti občine, v skladu z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine TRANSFERNI PRIHODKI 10 Vrednost:

11 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Vrednost: Transferni prihodki drugih javnofinančnih institucij so v letu 2018 načrtovani v višini in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 4,02%. Prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo Tako so načrtovana sredstva v višini za sofinanciranje po 23. členu ZFO, za požarno takso v višini 5.300, sredstva v višini za sofinanciranje skupne občinske uprave, sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika in sredstva za sofinanciranje izvajanja javnih del v Občini Poljčane s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so načrtovana v višini Občina Slovenska Bistrica pokriva del stroškov, ki se nanašajo na skupno občinsko upravo MIR Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Vrednost: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v letu 2018 načrtovana v višini in predstavljajo 1,56% vseh prihodkov občine. Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta Po poteh naravne in kulturne dediščine Dravinjske doline. 11

12 40 - TEKOČI ODHODKI Odhodki p r oračuna Vrednost: Plače in drugi izdatki zaposlenim Vrednost: V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Skupni planirani znesek za leto 2018 je , kar predstavlja 7,69 % vseh odhodkov proračuna za leto Vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade za zaposlene v občinski upravi Občine Poljčane, za župana, za delavca v režijskem obratu in za javne delavce Prispevki delodajalcev za socialno varnost Vrednost: V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost so načrtovani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Prispevki se navezujejo na plače iz skupine kontov 400 in na plače za družinske pomočnike (skupina kto 411) Izdatki za blago in storitve Vrednost: Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini in predstavljajo 22,85 % vseh odhodkov. Na kontih podskupine 402 so zajeti načrtovani stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, vsa tekoča vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki, ki vključujejo stroške strokovnih komisij in sejnine udeležencev odborov, avtorskih honorarjev, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom ter druge. Glede na rebalans v letu 2017 se ti stroški v letu 2018 povečujejo za 5,9%. Povečanje je predvsem posledica povečanja stroškov proslav in prireditev in stroškov energetske sanacije javnih objektov. Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posebnega dela proračuna Plačila domačih obresti Vrednost: Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja Rezerve Vrednost: Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je načrtovana v višini , višina sredstev za proračunsko rezervacijo pa je načrtovana v višini

13 41 - TEKOČI TRANSFERI Subvencije Vrednost: Vrednost: Skupina kontov 410 vključuje subvencije javnim podjetjem in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Subvencioniranje cen javnim podjetjem v letu 2018 je načrtovano v višini Gre za subvencioniranje cene komunalnih storitev javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so načrtovana v višini Subvencije so namenjene kmetijstvu v višini (posebni del proračuna- področje 11) in gospodarstvu (posebni del proračuna - področje 14) Transferi posameznikom in gospodinjstvom Vrednost: V to skupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom in predstavljajo 19,99% vseh odhodkov. Daleč najvišji delež med drugimi transferi posameznikom, ki so planirani v višini predstavljajo dotacije v izobraževanju, to je na področju varstva in vzgoje šolskih in predšolskih otrok (regresiranje prevozov otrok v šolo , doplačila za šolo v naravi , razlika v ceni vrtca ). Med drugimi transferi posameznikom so načrtovani tudi transferi regresiranja oskrbe v domovih v višini , transferi drugih pomoči v višini , izplačila družinskega pomočnika v višini , subvencije stanarin v višini Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13 Vrednost: Načrtovani odhodki v višini predstavljajo 2,75 % vseh načrtovanih odhodkov letu Glede na rebalans 2017 so višji za 4,5%. Med nepridobitne organizacije sodijo organizacije in društva na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področjih kmetijstva, športa, kulture in obrambe Drugi tekoči domači transferi Vrednost: Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini in predstavljajo 12,10 % vseh načrtovanih odhodkov. Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode katerih so oziroma ustanovitelj je Občina Poljčane (Osnovna Šola Poljčane, Vrtec Slovenska Bistrica, Knjižnica Slovenska Bistrica).

14 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI Vrednost: Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vrednost: Investicijski odhodki so v letu 2018 načrtovani v višini in predstavljajo 26,56 % vseh odhodkov. Največji delež, to je , v tej skupini odhodkov predstavljajo odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Sledijo jim odhodki za nakup zgradb in prostorov v višini , za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, investicijski nadzor v višini Podrobnejše obrazložitve o porabi investicijskih odhodkov so podane v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih programov INVESTICIJSKI TRANSFERI Vrednost: Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Vrednost: V skupini transferov so načrtovana nakazila neprofitnim organizacijam kot je Prostovoljno gasilsko društvo, za nakup opreme in gasilskega avtomobila Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Vrednost: V skupni investicijskih transferov proračunskim uporabnikom so sredstva namenjena drugim lokalnim skupnostim za sofinanciranje projektov, v katerih občine sodelujejo kot partnerji ter javnim zavodom kot sta osnovna šola in vrtec za investicije v objekte in opremo. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ Vrednost: Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki proračuna občine. V letu 2018 je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini in se pokriva s sredstvi iz preteklega leta. 14

15 B - Ra čun finan čnih terjatev in nal ožb V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti izdatki, ki za občino nimajo značaja nepovratno danih sredstev, pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oz. kapitalskih vlog v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so to v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev. V letu 2018 sredstva niso planirana. 15

16 C - Račun finan ci ra nja V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom. V nadaljevanju so podane obrazložitve stanj, ki so razvidna iz splošnega dela proračuna v bilanci C ZADOLŽEVANJE Vrednost: Domače zadolževanje V Občini Poljčane se v letu 2018 ne načrtuje dodatnega zadolževanja ODPLAČILA DOLGA Vrednost: Odplačila domačega dolga Načrtovano je odplačilo naslednjih najetih dolgoročnih kreditov: 1. nadgradnjo objekta Osnovna šola Poljčane; kredit je bil najet v letu 2009 v višini za obdobje 15 let, 2. Izgradnja vrtca Poljčane; najeta sta bila dva kredita, in sicer pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v letu 2012 v višini za obdobje 15 let ter pri Delavski hranilnici leta 2014 v višini za obdobje 15 let 3. Oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje; kredit je bil najet v letu 2015 v višini za obdobje 10 let IX. Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih V planu proračuna za leto 2018 je izkazano zmanjšanje sredstev na računih v višini , ki pa se krije z ostankom sredstev iz preteklega leta. Predstavlja seštevek primanjkljaja v višini in odplačilo dolga v letu 2018 v višini X. Neto zadolževanje Neto zadolževanje pomeni razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnic posojil v tekočem letu. V letu 2018 se novega zadolževanja ne načrtuje zato je stanje neto zadolževanja negativno v višini odplačil dolga, XII. Stanje sredstev na računih na dan preteklega leta Ostanek sredstev preteklih let so sredstva, ki v planu proračuna za leto 2017 niso bila porabljena in se prenašajo v prihodnje leto. Ostanek sredstev je načrtovan v višini Obrazložitve splošnega dela proračuna pripravila; Katja Pepelnak, dipl.ekon. 16

17 A - Bilanca odhodkov 01 - POLITIČNI SISTEM 2. POSEBNI DEL Vrednost: Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet in komisije občinskega sveta) na ravni občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalnih volitvah Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Kvalitetno in pravočasno izvajanje osnovnih nalog izvršilnih in zakonodajnih organov lokalne skupnosti, kot so obravnava in sprejem proračuna in zaključnega računa občine, prostorskih in vseh drugih izvedbenih aktov, ki so potrebni za delovanje lokalne skupnosti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0101 Politični sistem Politični sistem Opis glavnega programa 17 Vrednost: Program vključuje sredstva, potrebna za delovanje občinskega sveta in njegovih komisij, plačo župana in podžupana ter sredstva za financiranje političnih strank po določilih Zakona o političnih strankah. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je izvajanje vseh tistih nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji kot izvoljeni predstavniki ljudstva. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje načrtovanih aktivnosti. In sicer se po predloženem programu dela občinskega sveta sprejmejo akti, ki so podlaga za delovanje občinskih organov in zakonito izvajanje nalog občinske uprave. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov Dejavnost župana in podžupana Proračunski uporabniki:

18 0001 Občinski svet 0003 Župan Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Vrednost: V okviru podprograma so zajeta sredstva za delovanje občinskega sveta. To so stroški izplačila sejnin svetnikom za izvedene seje občinskega sveta, seje delovnih teles občinskega sveta (komisij) in stroški financiranja političnih strank v skladu z Zakonom o političnih strankah. Občinski svet Občine Poljčane šteje petnajst članov in ima sedem delovnih teles (štiri stalne in tri začasne komisije), katerih organizacijo in delovno področje določa poslovnik občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega področja obravnavajo zadeve iz svoje pristojnosti in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine. Zakonske in druge pravne podlage - Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o političnih strankah - Statut Občine Poljčane - Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane - Občinski odloki in pravilniki Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Sprejem proračuna in zaključnega računa občine, prostorskih aktov in razvojnih planov občine, sprotne uskladitve statuta in poslovnika z veljavno zakonodajo, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je občina. Aktivno sodelovanje svetnikov pri delu občinske uprave z namenom čim boljšega izvajanja nalog občinske uprave na vseh področjih razvoja in dela občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Letni izvedbeni cilj je kvalitetno in učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Pokazatelj doseganja zastavljenih bo v realizaciji zastavljenih nalog in programov OBČINSKI SVET Plače in prispevki občinskih svetnikov Vrednost:

19 V predmetni proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število izvedenih sej in prisotnost svetnikov na sejah občinskega sveta in na sejah komisij. V letu 2018 je načrtovanih 7 sej občinskega sveta. Zakon o lokalni samoupravi v 34. a členu določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta, pri čemer letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Ni navezav na projekte. Višina sejnin članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, 33/2011). Osnova za izplačilo sejnin je vezana na plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo. Na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika, pripada članu občinskega sveta sejnina za sejo občinskega sveta oziroma sejo delovnega telesa občinskega sveta, če se je seje udeležil in je na njej prisoten vsaj tri četrtine časa trajanja seje. Če je občinski svetnik prisoten na seji vsaj polovico časa trajanja seje, mu pripada polovični znesek sejnine. Če je občinski svetnik na seji prisoten manj kot polovico časa trajanja seje, mu sejnina ne pripada. Članom občinskega sveta, ki so se udeležili nesklepčne seje občinskega sveta, se povrnejo potni stroški. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplačuje. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje Sejnine članov komisij, ki niso svetniki Vrednost: Za izplačilo nagrad članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in za izplačilo nagrad članom komisij, ki jih imenuje župan, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane. V kolikor je član omenjenih komisij hkrati tudi javni uslužbenec občinske uprave, mu za opravljanje njegovega dela nagrada ne pripada. Ni navezav na projekte. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 19

20 Materialni stroški občinskega sveta 20 Vrednost: 850 V proračunski postavki so planirani materialni stroški za izvedbo sej občinskega sveta ter stroški pokritja prevoza in izobraževanja, do katerih so upravičeni občinski funkcionarji in ostali člani delovnih teles občinskega sveta in člani komisij, ki jih imenuje župan, in sicer v zvezi z opravljanjem njihovih funkcij in v kolikor se pokaže potreba po le-teh v višini 500. Ni navezav na projekte Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu ter pridobljenem predračunu za nakup prenosnih računalnikov Financiranje političnih strank Vrednost: Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14) v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti, v skladu s tem zakonom, financirajo stranke. Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka lahko dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 3. redni seji dne sprejel Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Poljčane. Na podlagi navedenega sklepa pripadajo političnim strankam sredstva iz proračuna lokalne skupnosti v višini 0,38 mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Poljčane. Sredstva se strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune. Ni navezav na projekte. Planirana sredstva temeljijo na podlagi izračuna posredovanih podatkov Občinske volilne komisije Občine Poljčane (Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane) in sprejetega Sklepa o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Poljčane.

21 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma Vrednost: Podprogram zajema sredstva za delovanje župana in podžupana. Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in statutu občine. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Je odredbodajalec za vsa področja in odgovoren za izvrševanje celotnega proračuna. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Statut občine - Poslovnik občine Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih - skrb za razvoj občine - predstavitev in zastopanje občine - usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave - objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta - priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta - skrb za izvrševanje proračuna Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Učinkovito delovanje župana in podžupana ŽUPAN Plača župana in podžupana Vrednost: Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je funkcija župana Občine Poljčane, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v VI. skupino občin, kjer je določen 49. plačni razred. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi lahko opravlja župan svojo funkcijo bodisi profesionalno ali neprofesionalno. Župan občine Poljčane opravlja funkcijo profesionalno, zato mu poleg zgoraj določene plače pripada še dodatek na minulo delo v višini 0,3 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. 21

22 V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, so za leto 2018 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev. Povečanje v letu 2018 glede na rebalans 2017 je posledica zakonsko spremenjenih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ni navezav na projekte. Planirana sredstva se izplačujejo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o lokalni samoupravi in Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinski funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane Materialni stroški župana Vrednost: Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana. Prav tako planirani stroški zajemajo tudi stroške oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj, reprezentanco ter ostale stroške v zvezi z delovanjem župana in podžupana. Ni navezav na projekte. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialnih podlag za opravljanje funkcije EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 22 Vrednost: Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Predmetno področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Glede na navedeno so planirana sredstva namenjena za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev ter stroškov za delovanje nadzornega odbora občine. Preko kontrole delovanja občinske uprave, ki jo izvaja nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora občine, se skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Zakon o lokalni samoupravi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

23 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0203 Fiskalni nadzor Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Vrednost: Program predstavlja stroške za izvajanje plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih / Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so: Urejanje na področju fiskalne politike Proračunski uporabniki: 0004 Občinska uprava Urejanje na področju fiskalne politike Opis podprograma Vrednost: Podprogram zajema sredstva za urejanje na področju fiskalne politike, kamor sodijo tudi stroški plačilnega prometa - provizije UJP in bančna provizija pri poslovnih bankah. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o javnih financah Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih / Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje. 23

24 OBČINSKA UPRAVA Stroški plačilnega prometa Vrednost: Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev. Ni navezav na projekte. Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov Fiskalni nadzor Opis glavnega programa Glavni program zajema delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Izvajanje nadzora delovanja občine. Vrednost: Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za dosego dolgoročnega cilja. Na podlagi predloga Nadzornega odbora je v letu 2017 potrebno zagotoviti sredstva za delovanje. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so: Dejavnost nadzornega odbora Proračunski uporabniki: 0002 Nadzorni odbor Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Vrednost: Podprogram zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije člana nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost njenega poslovanja. Je neodvisen organ, ki v okviru svojih pristojnosti izvaja zlasti naslednje naloge: - opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, - nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 24

25 Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih financah - Zakon o javnem naročanju - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Statut občine Poljčane - Poslovnik o delu nadzornega odbora - Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in poročila bodo kazalec za dosego zastavljenih NADZORNI ODBOR Delo nadzornega odbora Vrednost: Nadzorni odbor Občine Poljčane šteje pet članov. V skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane, imajo člani nadzornega odbora pravico do nagrade za opravljanje svoje funkcije. Osnova za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatke za delovno dobo. Članu nadzornega odbora pripada nagrada za sejo nadzornega odbora, če se je seje udeležil in je na njej prisoten vsaj tri četrtine časa trajanja seje. Če je član nadzornega odbora prisoten na seji vsaj polovico trajanja seje, mu pripada polovičen znesek nagrade. Če je član nadzornega odbora na seji prisoten manj kot polovico časa trajanja seje, mu nagrada ne pripada. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje nagrada ne izplača. Za dopisno sejo se nagrada ne izplačuje. Ker s strani predsednika nadzornega odbora ni bilo odgovora glede števila sej, ki se načrtujejo v letu 2018, se proračunska postavka v tem delu od leta 2017 ne spremeni. Ni navezav na projekte. Osnova za določitev višine nagrad članom nadzornega odbora je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane. 25

26 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Vrednost: Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Predmetno področje je zelo široko in se nanaša na delo več institucij. Zajema dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim premoženjem. V okviru navedenega so obravnavane vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno in ažurno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0401 Kadrovska uprava 0402 Informatizacija uprave 0403 Druge skupne administrativne službe Kadrovska uprava Opis glavnega programa Vrednost: Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Uspešno izveden razpis za podelitev občinskih priznanj. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so: Vodenje kadrovskih zadev Proračunski uporabniki: 0003 Župan Vodenje kadrovskih zadev Vrednost:

27 Opis podprograma V okviru podprograma so planirana sredstva v skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Poljčane. Po predhodno izvedenem javnem razpisu in na podlagi navedenega odloka občina podeljuje priznanja zasluženim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče in sedež v Občini Poljčane, za njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, humanitarnem, zdravstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih. Zakonske in druge pravne podlage Statut Občine Poljčane Odlok o priznanjih Občine Poljčane Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Aktivno sodelovanje zainteresirane javnosti pri predložitvi predlogov za podelitev občinskih priznanj. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Letni izvedbeni cilj je pravočasna izvedba javnega razpisa in v okviru praznovanja občinskega praznika podelitev potrjenih občinskih nagrad ŽUPAN Nagrade in priznanja Vrednost: Sprejeti Odlok o priznanjih Občine Poljčane določa, da se lahko na podlagi sklepa občinskega sveta podelijo naslednje vrste občinskih priznanj: - častni občan Občine Poljčane (priznanje obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in umetniško delo v vrednosti do maksimalno 3-kratne zadnje objavljene minimalne neto plače v Republiki Sloveniji), - zahvalna listina Občine Poljčane (priznanje obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in denarno nagrado v višini 2-kratne zadnje objavljene minimalne neto plače v Republiki Sloveniji), - priznanje Občine Poljčane (priznanje obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in denarno nagrado v višini zadnje objavljene minimalne neto plače v Republiki Sloveniji), - spominska plaketa z grbom Občine Poljčane (priznanje obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in plaketo z grbom Občine Poljčane), - županova petica (priznanje obsega spominsko listino in stilizirano Petico). 27

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več