Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z"

Transkripcija

1 Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene zadeve PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za družbene zadeve Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne, obravnava in sprejme v prvi obravnavi naslednji: PREDLOG ODLOKA 2. OBRAVNAVA Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPACP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 88/2016 ZdZPZD, 64/17) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne sprejel ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 1 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine. 2. člen (pomen izrazov) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost. 3. člen (zdravstvena dejavnost na primarni ravni) Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega: - osnovno zdravstveno dejavnost, - specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, - lekarniško dejavnost. 4. člen (izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravljajo: - Zdravstveni dom Ajdovščina,

2 - Lekarna Ajdovščina, - zasebni zdravstveni in farmacevtski delavci s koncesijo. 5. člen (zdravstveni dom) (1) Na območju občine je v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, ustanovljen Zdravstveni dom Ajdovščina, ki ima organizirano najmanj: - preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, - nujno medicinsko pomoč, - splošno medicino, - zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, - patronažno varstvo, - laboratorijsko in drugo diagnostiko. (2) Zdravstveni dom iz prejšnjega odstavka na območju občine zagotavlja tudi: - družinsko medicino, - preventivno in kurativno zobozdravstvo, - medicino dela, - fizioterapijo, - reševalno službo, - specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje. 6. člen (javni lekarniški zavod) (1) Na območju občine je v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, ustanovljen javni lekarniški zavod Lekarna Ajdovščina za opravljanje lekarniške dejavnosti. (2) Javni lekarniški zavod iz prejšnjega odstavka opravlja lekarniško dejavnost v lekarni: - izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta, - izdajo živil za posebne zdravstvene namene, - farmacevtsko obravnavo pacienta, - dejavnost farmacevta svetovalca, - farmacevtsko intervencijo, - storitve telefarmacije, - pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, - pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, - preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil, - spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje, - prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili, - drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo. (3) Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena Lekarna Ajdovščina opravlja še naslednje dejavnosti: - preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, - preskrbo z veterinarskimi izdelki, - preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami, - izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov, - preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost, - pedagoško in izobraževalno dejavnost, - druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja, - dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti, - druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.

3 7. člen (zasebni zdravstveni in farmacevtski delavci) (1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oz. zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. (2) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve: - dejavnost družinske medicine, - dejavnost zobozdravstva za odrasle, - dejavnost zobozdravstva za otroke in mladino. (3) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine lekarniška dejavnost opravlja tudi na podlagi koncesije. (4) Novih koncesij na področju primarnega zdravstvenega varstva v občini se ne podeljuje, razen izjemoma v primerih, kadar je s podeljeno/nimi koncesijo/jami mogoče izboljšati dostopnost prebivalcev do storitev zdravstvenega varstva oziroma zmanjšati razlike v dostopnosti med gravitacijskimi območji in javni zavod nima oz. ne more zaposliti ustreznega izvajalca ali bi dodelitev programa javnemu zavodu zahtevala večje dodatne investicije. Koncesije se podeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa. (5) V primeru prenehanj podeljenih koncesij koncesionarjem se programi prednostno ponudijo javnim zavodom. (6) V primeru širitve javne zdravstvene mreže v občini se novi programi najprej ponudijo javnim zavodom. 8. člen (kadri) Zdravstveni dom iz 5. člena tega odloka skupaj z zasebnimi zdravstvenimi delavci za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarna iz 6. člena tega odloka skupaj s koncesionarjem za izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljajo potrebno število kadrov. 9. člen (objava in začetek veljavnosti) Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi. Številka:160-1/2017 Datum: ŽUPAN Tadej Beočanin, s. r. OBRAZLOŽITEV: Občinski svet Občine Ajdovščina je odlok s popravkoma v zadnji alineji 4. člena in naslovu 7. člena (dodana besedna zveza»in farmacevtski«pred besedo»delavci«) sprejel v 1. obravnavi na svoji seji dne V sklopu 1. obravnave so bile na Občinskem svetu Občine Ajdovščina podane pripombe, ki so navedene v nadaljevanju: - pripomba, da se s sprejemom odloka počaka do sprejetja novega Zakona o zdravstveni dejavnosti: Občina bi že morala imeti sprejet akt o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki je tudi posredna podlaga za organiziranje javnih zavodov na tem področju. V kontekstu sprejetja novega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina se je tako pripravil tudi odlok, ki ureja področje določitve mreže. Zakon o spremembah in

4 dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti je bil v Državnem zboru sprejet 19. septembra, vendar je bil zaradi pobude za referendum objavljen v Uradnem listu št. 64/2017 šele , uveljavljen pa Glede na navedeno se je z obravnavo odloka na Občinskem svetu v drugi obravnavi počakalo na uveljavitev zakonskih sprememb. - pripomba glede napotila v 7. členu glede restriktivnega pristopa pri podeljevanju koncesij: Do sprejetja in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS št. 64/17) je Zakon o zdravstveni dejavnosti glede podeljevanja koncesij vseboval skope določbe in je bilo potrebno materijo urediti v odloku o določitvi mreže na primarni ravni. Predlog odloka za prvo obravnavo je tako sledil v zadnjih letih začrtani praksi občine, da se koncesije, ki so prenehale, prvenstveno ponudijo javnim zavodom, nove koncesije pa se ne podeljujejo. Prav tako predlog 7. člena odloka sledi predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti oziroma sedaj tudi veljavnim spremembam tega zakona, ki glede podeljevanja koncesij ravno tako predvidevajo restriktiven pristop. Po veljavni spremembi zakona se koncesija podeli, če javni zdravstveni zavod ne zagotavlja izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti zdravstvenih storitev. Pogoji in način podeljevanja koncesij so sedaj natančno urejeni že v veljavnem Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Glede na navedeno se daje predlog odloka z upoštevanimi, na seji podanimi popravki, v 2. obravnavo. Predlagamo, da se pripombe, ki so bile podane v sklopu 1. obravnave odloka, upoštevajo preko podanih amandmajev. Popravek tabele iz gradiva za prvo obravnavo, ki ga je poslal Zavod za zdravstveno zavarovanje iz Nove Gorice: Pregled št. opredeljenih zavarovanih oseb (ZO) in števila timov po dejavnostih na dan skupaj javni zavod zasebniki dejavnost št. ZO timi št. ZO / tim št. ZO timi št. ZO / tim št. ZO timi št. ZO / tim Splošna , , Zobozdravstvo , , Ginekologija , , / / / 1 splošna: splošne ambulante, otroški in šolski dispanzer 2 zobozdravstvo: mladinsko in odraslo zobozdravstvo 3 ginekologija: dispanzer za ženske Vir: ZZZS, OE Nova Gorica ŽUPAN Tadej Beočanin, s. r.

5 POROČILO ODBORA: Na seji dne je Odbor za družbene zadeve obravnaval Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina Predlagatelj Alojzija Klemenčič je na besedilo vložil dva amandmaja: Amandma št. 1: V 4. točki (odstavek) 7. člena se v celoti črta prvi stavek in celotna 4. točka (odstavek) na novo glasi:»koncesije se podeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa.«amandma št. 2: V celoti se črta 5. točka (odstavek) 7. člena in se točke (odstavki) v nadaljevanju 7. člena preštevilčijo. Odbor se strinja s predlaganima amandmajema. V razpravi je odbor na predlog predlagatelja odloka in podal in izglasoval amandma k 5. členu odloka: Amandma odbora: 5. člena Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina se spremeni tako, da se glasi:»(1) Na območju občine je v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, ustanovljen Zdravstveni dom Ajdovščina, ki ima organizirano najmanj: - preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, - splošno oziroma družinsko medicino, - zobozdravstvo, - zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, - patronažno službo. (2) Zdravstveni dom iz prejšnjega odstavka ima lahko organizirano tudi: - medicino dela, prometa in športa, - laboratorijsko in drugo diagnostiko, - fizioterapijo, - nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, - specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.«odbor je glasoval o celotnem besedilu predloga Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina in sprejel mnenje da se ob upoštevanju predlaganega amandmaja odbora na 5. člen in predlaganih amandmajev predlagatelja Alojzija Klemenčiča na četrti in peti odstavek 7. člena strinja z vsebino Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina, zato predlaga, da Občinski svet v drugi obravnavi odlok z navedenimi amandmaji sprejme. Datum: PREDSEDNIK ODBORA IVAN VODOPIVEC, l. r. po pooblastilu predsednika odbora IGOR ČESNIK, s. r.

6 Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. OBRAVNAVA Oddelek za družbene zadeve Odbor za družbene zadeve V zvezi s pozivom za vložitev amandmajev k Odloku o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina, pripravljenem za 2. obravnavo, vas obveščamo, da so bili na poziv vloženi naslednji amandmaji: Št. Predlagatelj K členu: 1. Alojzij Klemenčič Četrti odstavek 7. člena 2. Alojzij Klemenčič Peti odstavek 7. člena Na seji Odbora za družbene zadeve dne je bil k Odloku o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina, pripravljenem za 2. obravnavo, vložen amandma: Št. Predlagatelj K členu/-om 2. Odbor za družbene zadeve 5. člen Številka: 160-1/2017 ŽUPAN Tadej Beočanin, l. r.

7 Alojzij Klemenčič občinski svetnik Občine Ajdovščina Stomaž 11 c 5263 Dobravlje Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6/a 270 Ajdovščina Zadeva : amandmaji k Odloku o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Ajdovščina 2. obravnava Na podlagi določil Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina in na podlagi poziva v roku vlagam amandmaja: AMANDMA ŠT.: 1 V 4. točki 7. člena se v celoti črta prvi stavek in celotna 4. točka na novo glasi: Koncesije se podeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa.

8 Obrazložitev: Ni smiselni niti pametno, da v odloku že vnaprej določamo, da novih koncesij ne podeljujemo in si dopuščamo zgolj izjeme. Ker koncesije podeljuje Občinski svet, je potrebno ohraniti zaupanje v odločitve tega organa. Na razpis za koncesijo se lahko prijavi tudi javni zavod, ki mora že po definiciji ponuditi najboljše pogoje. V vidu moramo imeti predvsem dobrobit bolnika in ne ustanove in ohraniti sprotno odločanje Občinskega sveta. AMANDMA ŠT.:2 V celoti se črta 5. točka 7. člena in se točke v nadaljevanju 7. člena preštevilčijo. Obrazložitev: Če tudi preneha podeljena koncesija, ali je ta od koncesionarja vrnjena je potrebno upoštevati določilo 4. točke tega člena in se koncesija na novo razpiše in dopusti Občinskemu svetu, da se odloči komu bo, glede na določila javnega razpisa in ustreznih prijav, podelil koncesijo. Oba amandmaja imata isti cilj: pustiti članom Občinskega sveta, da glede na trenutne potrebe in razmere o podeljevanju koncesije odločijo. To je tudi ena od pravic Občinskega sveta, ki jih ne gre z odlokom vnaprej omejevati. Tudi v zdravstvu potrebujemo konkurenco, ki po definiciji stroke lahko le izboljša ponudbo. Ajdovščina, Alojzij Klemenčič, l. r. OBČINA AJDOVŠČINA Župan Na podlagi 2. odstavka 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) kot predlagatelj Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina podajam Mnenje k amandmajem na predlog Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina Prejeti amandmaji: I. Alojzij Klemenčič je vložil 2 amandmaja na 7. člen odloka. II. Amandmaja sta bila vložena pravočasno. Mnenje k vloženima amandmajema: Četrti odstavek 7. člena se glasi:»novih koncesij na področju primarnega zdravstvenega varstva v občini se ne podeljuje, razen izjemoma v primerih, kadar je s podeljeno/nimi koncesijo/jami mogoče izboljšati dostopnost prebivalcev do storitev zdravstvenega varstva oziroma zmanjšati razlike v dostopnosti med gravitacijskimi območji in javni zavod nima oz. ne more zaposliti ustreznega izvajalca ali bi dodelitev programa javnemu zavodu zahtevala večje dodatne investicije. Koncesije se podeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa.«

9 PREDLOG AMANDMAJA ŠT.1 V 4. točki (odstavek) 7. člena se v celoti črta prvi stavek in celotna 4. točka (odstavek) na novo glasi:»koncesije se podeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa.«obrazložitev AMANDMAJA ŠT. 1 Ni smiselno niti pametno, da v odloku že vnaprej določamo, da novih koncesij ne podeljujemo in si dopuščamo zgolj izjeme. Ker koncesije podeljuje Občinski svet, je potrebno ohraniti zaupanje v odločitve tega organa. Na razpis za koncesijo se lahko prijavi tudi javni zavod, ki mora že po definiciji ponuditi najboljše pogoje. V vidu moramo imeti predvsem dobrobit bolnika in ne ustanove in ohraniti sprotno odločanje Občinskega sveta. Peti odstavek 7. člena se glasi:»v primeru prenehanja podeljenih koncesij koncesionarjem, se prednostno programi ponudijo javnim zavodom.«predlog AMANDMAJA ŠT.2 V celoti se črta 5. točka (odstavek) 7. člena in se točke (odstavki) v nadaljevanju 7. člena preštevilčijo. OBRAZLOŽITEV AMANDMAJA ŠT.2: Če tudi preneha podeljena koncesija, ali je ta od koncesionarja vrnjena je potrebno upoštevati določilo 4. točke tega člena in se koncesija na novo razpiše in dopusti Občinskemu svetu, da se odloči komu bo, glede na določila javnega razpisa in ustreznih prijav, podelil koncesijo. Oba amandmaja imata isti cilj: pustiti članom Občinskega sveta, da glede na trenutne potrebe in razmere o podeljevanju koncesije odločijo. To je tudi ena od pravic Občinskega sveta, ki jih ne gre z odlokom vnaprej omejevati. Tudi v zdravstvu potrebujemo konkurenco, ki po definiciji stroke lahko le izboljša ponudbo. Mnenje predlagatelja o obeh amandmajih: Predlagam, da se amandmaja upoštevata, ker način in pogoje podeljevanja koncesij sedaj podrobno ureja veljavni Zakon o zdravstveni dejavnosti. V 42. členu navedenega zakona je določeno, da se koncesija podeli, če se ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti zdravstvenih storitev. Za podelitev koncesije mora Občinski svet sprejeti koncesijski akt, v katerem mora poleg vsebine glede same koncesije podati tudi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije iz navedenega 42. člena. Enako (glede utemeljitve razlogov iz 42. člena) velja tudi v primeru ponovne podelitve koncesije, ker je koncesija prejšnjemu koncesionarju prenehala in celo v primeru podaljšanja koncesije obstoječemu koncesionarju. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, na katerega pa javni zavod ne kandidira (odločitev, da se podeli koncesija utemeljena s tem, da javni zavod ne more zagotoviti izvajanja zdravstvene dejavnosti.). Do sprejetja in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS št. 64/17) je Zakon o zdravstveni dejavnosti glede podeljevanja koncesij vseboval skope določbe in je bilo potrebno materijo urediti v odloku o določitvi mreže na primarni ravni. Kot navedeno je s sprejetjem sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti ta materija podrobno normirana in potrebe po urejanju v odloku ni več. Številka: 160-1/2017 Datum: ŽUPAN Tadej Beočanin, l. r.

10 OBČINA AJDOVŠČINA ODBOR ZA DRUŽBENE ZADEVE Datum: AMANDMA K 5. ČLENU ODLOKA O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA Na podlagi 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Ur. List RS, št. 30/2015) podaja Odbor za družbene zadeve amandma k 5. členu Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina, ki ga bo obravnaval Občinski svet v 2. obravnavi na seji dne Predlog amandmaja: 5. člena Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina se spremeni tako, da se glasi:»(1) Na območju občine je v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, ustanovljen Zdravstveni dom Ajdovščina, ki ima organizirano najmanj: - preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, - splošno oziroma družinsko medicino, - zobozdravstvo, - zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, - patronažno službo. (2) Zdravstveni dom iz prejšnjega odstavka ima lahko organizirano tudi: - medicino dela, prometa in športa, - laboratorijsko in drugo diagnostiko, - fizioterapijo, - nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, - specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.«obrazložitev: Septembra 2017 je bil sprejet in decembra 2017 uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS št. 64/17), ki v 6. členu definira dejavnosti, ki jih opravlja zdravstveni dom, zato se predlaga, da se besedilo 5. člena uskladi z zakonsko dikcijo. PREDSEDNIK ODBORA Ivan Vodopivec, s. r. Po pooblastilu predsednika odbora Igor Česnik, s. r.

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Microsoft Word - STRATEGIJA primarnega zdravstvenega varstva doc

Microsoft Word - STRATEGIJA primarnega zdravstvenega varstva doc STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2009-2013 Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 KAZALO VSEBINE 1 UVOD... 3 2 PRAVNE PODLAGE IN STROKOVNA IZHODIŠČA... 4 3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA...

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009

STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2009-2013 Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 KAZALO VSEBINE 1 UVOD... 3 2 PRAVNE PODLAGE IN STROKOVNA IZHODIŠČA... 4 3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA...

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in Številka: 501-01/15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 71. seji 11. aprila 2016,

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o lekarniški

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti Podeljevanje koncesij v zdravstvu Podeljevanje koncesij v zdravstvu 4 PODELJEVANJE KONCESIJ V ZDRAVSTVU Zbirno poročilo KAZALO 1. UVOD 6 2. KAJ SMO PROUČEVALI 8 3. POVZETEK UGOTOVITEV 10 3.1 KAKO JE MINISTRSTVO

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc Občina... ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 300-360-1/2017-6/5 Datum: 29. 5. 2017 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Zdravniška zbornica Slovenije Medical Chamber of Slovenia Dunajska cesta 162 Tel.: +386/1/ , faks: +386/1/ p. p. 439, SI-1001 Ljublja

Zdravniška zbornica Slovenije Medical Chamber of Slovenia Dunajska cesta 162 Tel.: +386/1/ , faks: +386/1/ p. p. 439, SI-1001 Ljublja Zdravniška zbornica Slovenije Medical Chamber of Slovenia Dunajska cesta 162 Tel.: +386/1/30 72 100, faks: +386/1/30 72 109 p. p. 439, SI-1001 Ljubljana E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si Številka: Datum: Zavod

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc) LEKARNA AJDOVŠČINA POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 OPIS DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA Dejavnost zavoda Lekarna Ajdovščina deluje kot javni zavod od leta 1992. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N J A Mestni trg 1, Ljubljana Šifra.: 160-7/06-2 Datum: 21.04.2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALCI: PRISTOJNO DELOVNO

Prikaži več

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe Datum: 22.09.2018 OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje 56 9227 KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo

Prikaži več

Uradni list RS 006/2013, Uredbeni del

Uradni list RS 006/2013, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E: Številka: /2018/5 Datum: 22.

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E:  Številka: /2018/5 Datum: 22. Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 00104-38/2018/5 Datum: 22. 2. 2018 Odgovor na poslansko vprašanje Tomaža Lisca

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - STRAT.USMERITVE ZD DOC

Microsoft Word - STRAT.USMERITVE ZD DOC STRATEŠKE USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ za obdobje 2011-2013 Maj 2013-1 - 1. UVOD Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTV

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Ljubljana, avgust 2016 DARJA POTOČNIK BENČIČ IZJAVA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov:

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov: GRADIVO ZA MEDIJE 20.4.2018 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Sedež: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Matična številka: 5054605000 Davčna številka: 21020442 Šifra

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova Ljubljana Ljubljana, 2.2.

Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova Ljubljana Ljubljana, 2.2. Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova 16 1000 Ljubljana Ljubljana, 2.2.2018 Odziv Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd Zdravstveno zavarovanje in socialna varnost bolnika s kronično ledvično boleznijo Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd 1 Igor Rus 1.7.2010 11:49:18 Podlaga za vse so človekove pravice, ki

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več